MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.231         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.259. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

600. - Decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenurilor cu destinatie agricolă, degradate, în suprafată totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Reconstructia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 se va face de către subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Cheltuielile necesare împăduririi se suportă din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică, constituit potrivit legii, si din alte surse, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - Terenurile degradate, preluate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva potrivit art. 1, se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 4. - Agentia Domeniilor Statului împreună cu Regia Natională a Pădurilor - Romsilva vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri prin încheierea unui protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.259.

 

ANEXĂ*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- art. 13 si 15 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

- Referatul de aprobare al medicului-sef nr. IV/D/253 din 8 decembrie 2004,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 13 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 continând Lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală, fără contributie personală, se înlocuieste cu anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

2. Anexa nr. 2 continând Lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală, cu contributie personală (cu pret de referintă), se înlocuieste cu anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Presedintii directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligatia de a pune în aplicare si de a respecta prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 600.

 

ANEXE