MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.232         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

588. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant

 

1.135. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant

 

590. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

1.137. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

592. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

1.139. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.170. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de tară pentru implementarea Planului de actiune pe tară în vederea îmbunătătirii raportărilor financiare în România si unele măsuri pentru organizarea Colegiului Consultativ al Contabilitătii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 79 din 19 august 2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. Înaintea articolului 1 se introduce capitolul I cu următorul titlu:

“CAPITOLUL I

Dispozitii generale”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Activitatea de transplant de organe, tesuturi si celule umane este organizată si controlată de Ministerul Sănătătii, care este autoritatea responsabilă.

(2) Pentru exercitarea atributiilor în acest domeniu, se înfiintează Agentia Natională de Transplant, institutie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătătii, având următoarele scopuri:

a) coordonarea activitătii de prelevare, transport si alocare de grefoane pentru transplantul de organe;

b) coordonarea activitătii de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare si transport pentru transplantul de tesuturi si celule umane pentru utilizare terapeutică pe teritoriul României;

c) reprezentarea în raport cu organismele internationale similare.”

3. Articolul 2 se abrogă.

4. După articolul 2 se introduc articolele 21-23 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Agentia Natională de Transplant îsi desfăsoară activitatea conform principiilor transparentei, confidentialitătii si anonimatului în actul donării de organe, tesuturi si celule umane pentru utilizare terapeutică.

Art. 22. - Agentia Natională de Transplant îsi desfăsoară activitatea fără a realiza profit de pe urma donării si transplantării de organe, tesuturi si celule umane pentru utilizare terapeutică, conform legii.

Art. 23. - Agentia Natională de Transplant îsi desfăsoară activitatea fără a realiza nici un fel de constrângere în vederea obtinerii de donări de organe, tesuturi si celule umane pentru utilizare terapeutică.”

5. Înaintea articolului 3 se introduce capitolul II cu următorul titlu:

CAPITOLUL II

Atributiile Agentiei Nationale de Transplant”

6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - În vederea realizării scopurilor mai sus mentionate, Agentia Natională de Transplant are următoarele atributii:

a) promovează activitătile de donare si transplant de organe, tesuturi si celule umane, conform directivelor si recomandărilor Uniunii Europene;

b) înfiintează si gestionează Registrul National de Transplant, prin care se asigură monitorizarea continuă a activitătii de transplant, precum si alocarea grefoanelor umane după regulile stabilite de consiliul stiintific;

c) elaborează si propune spre aprobare Ministerului Sănătătii activitătile ce vor fi derulate în cadrul programelor nationale de transplant de organe, tesuturi si celule umane;

d) propune Ministerului Sănătătii proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atributiilor specifice;

e) propune spre acreditare Ministerului Sănătătii unitătile sanitare în care se poate desfăsura activitatea de prelevare si/sau de transplant de organe, tesuturi sau celule umane si supraveghează activitatea lor în acest domeniu;

f) propune spre acreditare Ministerului Sănătătii băncile de tesuturi umane si/sau de celule în care se desfăsoară activitatea de preparare, conservare, validare, stocare si distributie a tesuturilor si celulelor umane pentru utilizare terapeutică si supraveghează activitatea lor în acest domeniu;

g) supraveghează si coordonează fiecare actiune de prelevare si transplant de organe, tesuturi si celule umane;

h) colaborează cu autoritatea natională competentă în domeniul securitătii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, pentru asigurarea securitătii sanitare a prelevării, preparării, conservării, distributiei, transportului si transplantării organelor, tesuturilor si celulelor umane, conform legii;

i) initiază, desfăsoară sau sprijină campanii pentru promovarea donării în vederea transplantului, putând colabora în acest scop cu institutii publice, organizatii neguvernamentale, persoane juridice sau fizice;

j) cooperează cu institutiile similare internationale;

k) autorizează importul si exportul grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică, în conformitate cu directivele si recomandările Uniunii Europene, si tine evidenta acestora, raportând fiecare actiune ministrului sănătătii;

l) contribuie la realizarea unor norme de calitate în cadrul activitătii de transplant; colectează si analizează cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influentă directă asupra calitătii activitătii de transplant;

m) elaborează si sustine programele de formare profesională pentru personalul medico-sanitar implicat în activitătile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b);

n) furnizează informatii de interes public cu privire la toate problemele care apar în domeniul activitătii de ransplant;

o) furnizează informatii stiintifice, precum si asistentă ehnică si stiintifică privind legislatia natională si nternatională în domeniu.”

7. După articolul 3 se introduc capitolul III si articolul 31 cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Organizarea retelei Agentiei Nationale de Transplant

Art. 31. - Agentia Natională de Transplant are sediul central în municipiul Bucuresti, are oficii regionale de transplant care functionează pe lângă centre clinice universitare regionale ce desfăsoară o activitate de transplant de organe, tesuturi si celule umane si coordonatori de transplant la nivelul unitătilor spitalicesti

autorizate să desfăsoare activităti de prelevare si/sau de transplant.”

8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama Agentiei Nationale de Transplant se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(2) Agentia Natională de Transplant este condusă de către un director executiv numit prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Directorul executiv are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(4) Oficiul regional de transplant este condus de către persoana cu cea mai mare experientă clinică, organizatorică si stiintifică dovedită în domeniul transplantului, din zonă, si numită prin ordin al ministrului sănătătii.”

9. Articolul 5 se abrogă.

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Agentia Natională de Transplant are un consiliu stiintific format din personalităti recunoscute în domeniul activitătii de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agentiei Nationale de Transplant.

(2) Componenta consiliului stiintific va fi stabilită prin ordin al ministrului sănătătii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(3) Directorul executiv al Agentiei Nationale de Transplant este membru de drept al consiliului stiintific.”

11. După articolul 6 se introduc articolele 61 si 62 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Consiliul stiintific este condus de către un presedinte de sedintă, desemnat din rândul membrilor acestuia, din 3 în 3 luni, prin rotatie.

Art. 62. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale de Transplant se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, în conditiile legii.

(2) Agentia Natională de Transplant poate beneficia de donatii si sponsorizări potrivit legii.

(3) Personalul Agentiei Nationale de Transplant este personal contractual, angajat pe posturi finantate integral de la bugetul de stat.”

12. Articolul 7 se abrogă.

13. După articolul 7 se introduce capitolul IV cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Sistemul de asigurare a calitătii, securitătii sanitare si trasabilitatea grefoanelor

Art. 71. - (1) Agentia Natională de Transplant va elabora protocoale privind standardele de calitate si securitate sanitară a donării, procurării, testării, procesării,

conservării, depozitării si distribuirii organelor, tesuturilor si celulelor umane în scop terapeutic.

(2) Protocoalele privind standardele de calitate se vor conforma directivelor si recomandărilor Uniunii Europene în acest domeniu.

(3) Protocoalele prevăzute la alin. (1) vor fi înaintate ministrului sănătătii pentru a fi aprobate prin ordin.

Art. 72. - Măsurile de inspectie si control privind calitatea si securitatea sanitară a grefoanelor umane pentru utilizare terapeutică intră în atributiile autoritătii nationale competente în domeniul securitătii sanitare a produselor de origine umană pentru utilizare terapeutică, conform legii.

Art. 73. - (1) Agentia Natională de Transplant va defini si va supraveghea măsurile necesare pentru trasabilitatea grefoanelor umane, de la donator la primitor si invers, conform directivelor si recomandărilor Uniunii Europene.

(2) Datele necesare asigurării trasabilitătii sunt păstrate cel putin 30 de ani la nivelul sediului central al Agentiei Nationale de Transplant.

(3) Agentia Natională de Transplant prezintă annual ministrului sănătătii rapoarte privind activitatea desfăsurată si rezultatele, comparativ cu actiunile propuse.

Art. 74. - Regulamentul de alocare a grefoanelor de organe, tesuturi si celule se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii, la propunerea Agentiei Nationale de Transplant, pe baza regulilor convenite de consiliul stiintific al acesteia.”

14. După articolul 74 se introduce capitolul V cu următorul titlu:

CAPITOLUL V

Dispozitii finale”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 588.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 1.135.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 80 din 14 octombrie 2004 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 590.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2004 privind modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 1.137.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77 din 7 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 9 octombrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2004.

Nr. 592.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 1.139.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de tară pentru implementarea Planului de actiune pe tară în vederea îmbunătătirii raportărilor financiare în România si unele măsuri pentru organizarea Colegiului Consultativ al Contabilitătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

               

Art. 1. - (1) Se aprobă Strategia de tară pentru implementarea Planului de actiune pe tară în vederea “Îmbunătătirii raportărilor financiare în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Planul de actiune pe tară cuprinde obiectivele privind dezvoltarea mediului de afaceri, ce decurg din programul de măsuri convenit de Guvernul României cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si care stau la baza Acordului de împrumut pentru ajustare programatică (PAL), semnat la Bucuresti la 27 septembrie 2004.

Art. 2. - (1) Monitorizarea procesului de implementare a Planului de actiune pe tară în vederea îmbunătătirii raportărilor financiare în România revine Colegiului Consultativ al Contabilitătii, care este organizat si functionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2002.

(2) În acest scop se înfiintează în cadrul Colegiului Consultativ al Contabilitătii Comitetul de coordonare a Planului de actiune pe tară, format din reprezentanti ai institutiilor implicate în implementarea planului.

(3) Biroul executiv al Colegiului Consultativ al Contabilitătii va aproba componenta nominală a Comitetului de coordonare a Planului de actiune pe tară.

(4) Planul de actiune pe tară poate fi completat sau modificat, la propunerea Colegiului Consultativ al Contabilitătii, prin ordin comun al ministrului finantelor

publice si al conducătorilor celorlalte institutii implicate, în functie de evolutiile si de cerintele procesului de implementare.

Art. 3. - (1) Colegiul Consultativ al Contabilitătii, prin Ministerul Finantelor Publice, va informa trimestrial Guvernul României cu privire la stadiul realizării obiectivelor Planului de actiune pe tară.

(2) Institutiile implicate direct în implementarea Planului de actiune pe tară au obligatia respectării termenelor de realizare a obiectivelor ce le revin si de raportare periodică Guvernului României, prin Colegiul Consultativ al Contabilitătii, asupra măsurilor întreprinse si stadiului realizării obiectivelor propuse, potrivit Strategiei de tară pentru implementarea Planului de actiune pe tară.

(3) După aprobare, Planul de actiune pe tară va fi difuzat institutiilor implicate, prin grija Ministerului Finantelor Publice.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.170.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA DE TARĂ

pentru implementarea Planului de actiune pe tară în vederea îmbunătătirii raportărilor financiare în România

 

A. Introducere

Cresterea calitătii raportărilor financiare a fost identificată drept una dintre componentele-cheie ale dezvoltării economice sustenabile din România. Această cerintă a devenit în ultimii ani prioritatea numărul unu pentru multe tări ale lumii si constituie în prezent subiectul unor reforme semnificative în domeniu.

Calitatea raportărilor financiare, care implică în mod direct standardele de contabilitate si de audit, ca un cadru legal si institutional de implementare a acestor standarde, reprezintă un scop în sine. Scopul final este acela de a aduce un plus de valoare sistemului de raportare financiară în sprijinul stabilitătii sistemului financiar si al cresterii economice în sectorul privat.

Ca parte a activitătii de reformă, începând cu sfârsitul anului 2002 si până în luna februarie 2003, expertii Băncii Mondiale au realizat o evaluare a standardelor si practicilor existente, referitoare la contabilitatea si auditul financiar al situatiilor financiare, cu scopul de a identifica reformele necesare pentru îmbunătătirea raportării financiare de către sectorul privat. Recomandările rezultate din această evaluare au fost incluse în Raportul privind respectarea standardelor si normelor (ROSC) din 9 mai 2003.

Guvernul României împreună cu institutiile partenere si-au exprimat intentia de a implementa toate recomandările si au întreprins o serie de măsuri în acest sens.

B. Politica strategiei pentru implementarea Planului de actiune pe tară în vederea îmbunătătirii raportărilor financiare în România

Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană a furnizat Guvernului României un cadru conceptual atotcuprinzător pentru reforma în domeniul contabil, al auditului financiar si al raportărilor financiare. Acest cadru conceptual este reprezentat de acquisul comunitar si se concentrează pe toate activitătile de reformă strategice si institutionale.

Acquisul comunitar include legislatia primară (tratate), legislatia secundară (directive, regulamente, decizii, recomandări etc.) si studii de caz. De aceea, ca urmare a faptului că regulile Uniunii Europene sunt într-o continuă schimbare, acquisul comunitar nu este un document static, ci unul care cunoaste permanente evolutii.

Colegiul Consultativ al Contabilitătii (CCC), care functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice si care cuprinde reprezentanti ai Guvernului, ai autoritătilor de reglementare, ai profesiilor contabile si de audit, ai mediului de afaceri si academic, care manifestă interes fată de problematica raportării financiare, a fost desemnat să elaboreze un plan de actiune pe tară în vederea îmbunătătirii raportărilor financiare în România.

Totusi, din perspectiva politicii de strategie, este important de notat faptul că, independent de consideratiile privind accesul la Uniunea Europeană, adoptarea,

implementarea si punerea în aplicare a tuturor părtilor acquisului comunitar vor permite României să construiască un pilon financiar puternic care să conducă la cresterea economică a sectorului privat si la stabilitatea sistemului financiar.

Planul de actiune pe tară pentru îmbunătătirea raportărilor financiare din România este documentul care stabileste detaliat actiunile specifice care trebuie finalizate în scopul atingerii obiectivelor de reformă. Acest plan este mai degrabă un document dinamic decât unul static, nu doar pentru că acquisul comunitar pe care se bazează evoluează constant, dar si datorită faptului că România îsi va schimba capacitatea de a adopta si de a derula reforma pe măsură ce obiectivele propuse vor fi realizate.

C. Obiectivul strategic

În aprilie 2004 Colegiul Consultativ al Contabilitătii, cu asistenta Băncii Mondiale, în calitate de facilitator, a demarat elaborarea Planului de actiune pe tară.

Obiectivul strategic a fost identificat ca fiind “Îndeplinirea, înainte de 2007 - data aderării - a principalelor obligatii privind contabilitatea si auditul, ce decurg din acquisul comunitar”.

Trebuie subliniat faptul că îndeplinirea obligatiilor ce decurg din acquisul comunitar trebuie să fie de jure si de facto. Modificările din legislatie trebuie să fie urmate de schimbări de fond si de comportament.

D. Politici alternative si rezultate asteptate

Un element critic al procesului de reformă îl reprezintă procesul de consultare pentru stabilirea politicilor alternative. În Planul de actiune pe tară au fost identificate mai multe politici alternative, printre care:

- Stabilirea unui program pentru introducerea Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS), în functie de capacitatea de implementare

- Definirea detaliată a entitătilor de interes public

- Selectarea celui mai adecvat model pentru înfiintarea unui organism independent de supraveghere a domeniului contabil si de audit, în totalitatea sa

- Dezvoltarea integrării pregătirii profesionale, a învătământului economic superior în reforma programelor de pregătire.

Procesul de evaluare, de consultare si de formulare de recomandări pentru abordarea unei anumite politici se va derula la nivelul Colegiului Consultativ al Contabilitătii, dar actiunile vor trebui extinse la nivelul fiecărei institutii. Rezultate asteptate:

- întărirea infrastructurii contabilitătii si auditului ca pilon al arhitecturii financiare a tării si reducerea riscului de producere a unor crize si scandaluri financiare, ale căror consecinte ar avea un impact dăunător, după cum s-a putut observa atât în România, cât si în alte părti ale lumii;

- îmbunătătirea credibilitătii raportării financiare care trebuie să contribuie, la rândul ei, la atragerea investitiilor străine si la promovarea cresterii întreprinderilor românesti;

- asigurarea că întreprinderile românesti prezintă informatii financiare transparente si de o calitate ridicată, înlăturând astfel incertitudinile, sporind încrederea internă si sprijinind mobilizarea investitiilor si a economiilor.

E. Puncte centrale de implementare a Planului de actiune pe tară

Pe 30 iunie Colegiul Consultativ al Contabilitătii a finalizat prima etapă a acestei actiuni. Colegiul Consultativ al Contabilitătii a concluzionat că domeniile de concentrare a atentiei în vederea realizării implementării trebuie să fie:

- asigurarea conformitătii legislatiei românesti din domeniul contabilitătii si auditului cu acquisul comunitar;

- implementarea IFRS si a Standardelor internationale de audit la entitătile de interes public, pentru exercitiul financiar care se încheie la 31 decembrie 2006;

- îmbunătătirea capacitătii operationale a organismelor de reglementare;

- îmbunătătirea supravegherii profesiilor contabile si de audit financiar, a guvernantei corporative si a transparentei publice, asa cum se subliniază în acquisul comunitar - atât la nivel legislativ, cât si la nivelul celor mai bune practici din Uniunea Europeană.

Punctul central al implementării Planului de actiune pe tară îl va constitui realizarea unei combinatii de proiecte pe termen scurt si mediu. Se anticipează că, sub rezerva existentei unor interdependente, un mare număr de măsuri va fi analizat simultan.

Fără a fi limitate, criteriile de selectare a proiectelor vor include:

- măsuri pentru care poate exista o îmbunătătire imediată, semnificativă si palpabilă;

- proiecte-cheie pe termen mediu care, prin natura lor, necesită o dezvoltare solidă a capacitătii si un program de pregătire profesională înainte de a da rezultate;

- măsuri care sustin toate proiectele si de care depinde succesul altora, cum ar fi, de exemplu, traducerea standardelor si normelor internationale.

- Obiectivele pe termen scurt includ:

- înfiintarea Comitetului de coordonare pentru implementarea Planului de actiune pe tară (Comitet de coordonare);

- amendarea legislatiei primare si secundare;

- îmbunătătirea organizării Colegiului Consultativ al Contabilitătii si a capacitătii operationale a institutiilor de reglementare;

- îmbunătătirea pregătirii profesionale continue;

- evaluarea mijloacelor de îmbunătătire a calitătii si credibilitătii auditului financiar.

Obiectivele de mai sus reprezintă si conditionalităti prevăzute de Banca Mondială în cadrul acordului PAL pentru prima fază de implementare a Planului de actiune pe tară care se încheie în luna septembrie 2005.

- Obiectivele pe termen mediu includ:

- conformitatea legislatiei românesti cu legea contabilitătii bazată pe IFRS si pe directive europene;

- completarea legislatiei secundare privind piata de capital;

- lansarea implementării procesului pentru asigurarea transparentei publice îmbunătătite a situatiilor financiare ale societătilor cotate si ale altor entităti de interes public;

- îmbunătătirea organizării si dezvoltarea celor mai bune practici pentru organismele profesionale ale domeniului contabil si de audit financiar.

În final, credibilitatea, care va creste prin dezvoltarea Colegiului Consultativ al Contabilitătii ca interfată din ce în ce mai independentă între institutiile de reglementare si profesie, împreună cu îmbunătătirea cooperării, comunicării, coeziunii si a lucrului în echipă între toate institutiile implicate în CAP vor accelera progresul României către un mediu de afaceri atractiv.

F. Autoritatea Colegiului Consultativ al Contabilitătii si flexibilitatea procesului de implementare a Planului de actiune pe tară

Guvernul României deleagă autoritatea de implementare a Planului de actiune pe tară Colegiului Consultativ al Contabilitătii si recomandă ca acesta să actioneze prin intermediul Comitetului de coordonare, care să administreze executarea planului. Modalitatea propusă de organizare si functionare a Comitetului de coordonare este discutată în Raportul Planului de actiune pe tară. Un aspect deosebit îl reprezintă disponibilitatea si aplicarea unei capacităti suficiente de management al proiectelor. Această capacitate a fost identificată ca fiind un factor esential de succes. Mai mult decât atât, este recomandat ca pentru asigurarea succesului Colegiul Consultativ al Contabilitătii să solicite Băncii Mondiale să asiste Comitetul de coordonare, în calitate de observator si de facilitator permanent.

După cum s-a subliniat în introducere, este deosebit de important ca Planul de actiune pe tară să fie flexibil, păstrându-si totodată principiile de bază. O echipă puternică, dedicată si bine organizată, care să beneficieze de sprijinul sustinut al Guvernului si, dacă este necesar, al altor agentii externe, trebuie să administreze si să implementeze măsurile trasate prin Planul de actiune pe tară.

Managementul acestor reforme necesită o abordare generală si un “parteneriat” între Guvernul României si celelalte institutii implicate. Toate părtile implicate în Planul de actiune pe tară vor trebui, în mod oficial si neconditionat, să se angajeze în facilitarea executării proiectelor responsabile de realizarea măsurilor. Multe dintre aceste proiecte sunt interdependente si solicită o coordonare semnificativă. În consecintă, este foarte important ca Planul de actiune pe tară să fie derulat ca un tot unitar. Dacă se va înregistra succesul scontat, implementarea Planulului de actiune pe tară va oferi garantia că România are o infrastructură a sistemelor contabil, de audit financiar si de raportare financiară competitivă cu alte tări din Uniunea Europeană si din lume. Trebuie retinut faptul că Planul de actiune pe tară nu poate fi luat în considerare în mod izolat. Alte initiative, cum ar fi evaluarea capacitătii institutionale în baza acordului PAL si Planul de actiune pe tară pe probleme de guvernantă corporativă, aflate în prezent în desfăsurare, sunt, de asemenea, corelate cu îmbunătătirea continuă a raportărilor financiare în România. Planul de actiune pe tară necesită o coordonare totală cu aceste initiative.

G. Managementul si raportarea stadiului de realizare a Planului de actiune pe tară

Managementul si echipele de lucru se vor organiza astfel:

- Comitetul de coordonare va fi format din reprezentanti alesi din rândul membrilor Colegiului Consultativ al Contabilitătii care vor reprezenta institutiile implicate în Planul de actiune pe tară. Acestia vor fi responsabili, în numele Colegiului Consultativ al Contabilitătii, de administrarea, promovarea si adaptarea Planului de actiune pe tară si vor întocmi rapoarte către conducerea Colegiului Consultativ al Contabilitătii în maniera stabilită mai jos. Componenta nominală a Comitetului de coordonare va fi aprobată de Biroul executiv al Colegiului Consultativ al Contabilitătii (termen de realizare: 31 ianuarie 2005);

- Comitetul de coordonare va fi responsabil cu promovarea Planului de actiune pe tară în mediile de interes;

- fiecare autoritate de reglementare si organism profesional vor avea responsabilitatea determinării resurselor necesare implementării tuturor măsurilor directe.

Se preconizează ca măsurile să fie implementate în primul rând de echipe alcătuite din reprezentanti ai institutiilor implicate, după cum urmează:

- autoritătile de reglementare: M.F.P., B.N.R., C.N.V.M. si C.S.A.;

- asociatii profesionale care reglementează profesia contabilă si pe cea de audit financiar: CECCAR si CAFR;

- mediul academic;

- alti specialisti, după caz.

În completare, Comitetul de coordonare poate solicita alocarea de resurse separate pentru managementul proiectelor în scopul coordonării si raportării evolutiei generale a Planului de actiune pe tară (termen de realizare: 31 ianuarie 2005).

Raportarea stadiului de realizare:

- coordonatorii proiectelor de la nivelul fiecărei institutii implicate vor întocmi rapoarte lunare către Comitetul de coordonare cu privire la stadiul realizării acelor măsuri detaliate din Planul de actiune pe tară, care au fost alocate echipelor pe care le coordonează;

- Comitetul de coordonare va întocmi rapoarte lunare către Colegiul Consultativ al Contabilitătii cu privire la realizările si stadiul de îndeplinire a măsurilor detaliate si va propune Colegiului Consultativ al Contabilitătii completări sau modificări la măsurile detaliate;

- Colegiul Consultativ al Contabilitătii va întocmi rapoarte trimestriale către Guvernul României cu privire la evolutia, stadiul si realizările generale;

- Colegiul Consultativ al Contabilitătii va întocmi rapoarte trimestriale către Banca Mondială cu privire la evolutia, stadiul si realizările generale;

- Colegiul Consultativ al Contabilitătii va întocmi rapoarte cu privire la evolutia, stadiul si realizările generale ale Planului de actiune pe tară, care vor fi transmise Comisiei Europene, prin institutiile abilitate, ori de câte ori se consideră necesar.

H. Programul de implementare

Strategia de tară pentru implementarea Planului de actiune pe tară se va implementa, în principal, pe o perioadă de 3 ani de la data aprobării de către Guvernul României, cu respectarea termenelor din măsurile detaliate ale Planului de actiune pe tară.