MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.236         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

566. - Legea cooperatiei agricole

 

1.060. - Decret pentru promulgarea Legii cooperatiei agricole

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 529 din 25 noiembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.176. - Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispozitii privind obligativitatea aplicării standardelor si actualizării referirilor la standarde

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

cooperatiei agricole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul legal al organizării si functionării cooperatiei în agricultură.

Art. 2. - Cooperativa agricolă reprezintă o asociatie autonomă de persoane fizice si/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimtământului liber exprimat de părti, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, care se organizează si functionează potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3. - Cooperativa agricolă este o asociatie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică si socială pentru a furniza bunuri, servicii si locuri de muncă exclusiv sau preponderent membrilor săi.

Art. 4. - (1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1 si 2. (2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociatii de persoane fizice.

(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 1, în majoritate, si persoane fizice sau juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activitătii economice desfăsurate de acestea si autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 5. - Cooperativa agricolă se constituie si functionează cu un număr minim de 5 persoane. Capitalul social este format din părti sociale de valoare egală; valoarea nominală se stabileste prin actul constitutiv. Părtile sociale pot fi în bani si/sau în natură; aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricărei cooperative agricole.

Art. 6. - Cooperatia agricolă cuprinde cooperative, entităti juridice pe domenii si ramuri de activitate, cum ar fi:

a) cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători;

b) cooperative agricole de achizitii si vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale si de mijloace tehnice necesare productiei agricole, cât si vânzările produselor agricole;

c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezentă permanentă;

d) cooperative agricole manufacturiere si de mică industrie în agricultură;

e) cooperative agricole de exploatare si gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole si a efectivelor de animale;

f) cooperative agricole pentru finantare, asistentă mutuală si asigurare agricolă;

g) cooperative agricole de tipurile mai sus mentionate si de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 7. - Cooperativa agricolă desfăsoară activităti comerciale, fiind producătoare de bunuri si de servicii în agricultură, urmărind în acest scop:

a) asigurarea conditiilor pentru obtinerea avantajelor economice de către toti membrii cooperatori;

b) asigurarea cerintelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace necesare productiei agricole;

c) obtinerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală si piscicolă, conform standardelor de piată;

d) crearea de conditii pentru procesarea produselor agricole de origine vegetală, animală si piscicolă, obtinerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piată si de consum;

e) valorificarea productiei realizate;

f) dezvoltarea economico-socială a spatiului rural.

Art. 8. - Cooperativele agricole au la bază următoarele principii cooperatiste:

a) principiul asocierii voluntare si deschise;

b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori în cadrul cooperativei;

c) principiul participării economice a membrilor cooperatori;

d) principiul autonomiei si independentei cooperativelor agricole;

e) principiul educării, instruirii si informării membrilor cooperatori;

f) principiul cooperării dintre cooperativele agricole;

g) principiul preocupării pentru dezvoltarea durabilă a comunitătilor.

Art. 9. - În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) membru cooperator - persoana fizică care depune o cerere de înscriere si subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut de actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative;

b) membru fondator - persoana fizică sau persoana juridică care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole;

c) parte divizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole care cuprinde valoarea părtilor sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum si dividendele cuvenite membrilor cooperatori;

d) parte indivizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole acumulat de aceasta în decursul activitătii, mai putin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori;

e) părti sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile si care nu sunt purtătoare de dobânzi.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea, organizarea si functionarea cooperativelor agricole

 

Art. 10. - (1) Cooperativa agricolă se înfiintează, se organizează si functionează pe baza actului constitutiv încheiat sub forma unui înscris autentic, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părtilor sociale subscrise de fiecare, însotit de statut.

(2) În îndeplinirea scopurilor si obiectivelor sale cooperativa agricolă poate avea sucursale, filiale, agentii, reprezentante si alte sedii secundare.

Art. 11. - (1) Actul constitutiv al cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:

a) denumirea, sediul si zona în care aceasta activează;

b) tipul si gradul cooperativei agricole;

c) lista cu numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul, codul numeric personal, cetătenia persoanelor fizice membri cooperatori, denumirea, numărul din registrul comertului si sediul persoanelor juridice membri cooperatori.

(2) Statutul cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:

a) obiectul de activitate, cu enumerarea precisă si completă a activitătilor;

b) durata de functionare a cooperativei agricole;

c) conditiile în care se dobândeste sau se retrage calitatea de membru cooperator al cooperativei agricole, precum si conditiile în care acesta poate fi exclus;

d) numărul si valoarea nominală a părtilor sociale, numărul minim si limita maximă de părti sociale subscrise si vărsate de fiecare membru cooperator, mentionarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar si/sau în natură, valoarea aportului în natură si modul evaluării, precum si data la care se va vărsa integral capitalul social subscris;

e) modalitatea de vărsare a părtilor sociale subscrise si conditiile de restituire a lor;

f) reguli privind alegerea, componenta si atributiile adunării generale, consiliului de administratie si ale cenzorilor, atributiile si obligatiile acestora;

g) modul de dizolvare si lichidare a cooperativei agricole;

h) modul de distribuire a profitului net sau a acoperirii pierderilor rezultate la sfârsitul exercitiului financiar, modul de formare a cotei minime a fondului de rezervă;

i) modul de convocare a adunărilor generale, a consiliului de administratie si conditiile de validitate a hotărârilor acestora;

j) evidentele contabile specifice sistemului cooperatist, altele decât cele prevăzute în legea contabilitătii;

k) conditiile privind înfiintarea de sucursale, filiale, agentii, reprezentante, sectii, puncte de lucru;

l) drepturile si obligatiile membrilor cooperatori;

m) modul de înstrăinare sau de transmitere în folosintă a terenurilor, clădirilor sau a altor bunuri aflate în patrimoniul cooperativei agricole;

n) orice alte prevederi a căror necesitate rezultă din dispozitiile prezentei legi si din alte dispozitii legale.

Art. 12. - (1) Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie la care se adaugă sintagma cooperativă agricolă.

(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă în denumirea societătilor care nu au statutul de cooperativă agricolă si forma de organizare corespunzătoare.

Art. 13. - Actul constitutiv si statutul cooperativei agricole se semnează de membrii fondatori.

Art. 14. - (1) Cooperativa agricolă se înregistrează la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul.

(2) Cererea de înregistrare si autorizare va fi însotită de actul constitutiv si de statutul cooperativei agricole, de dovada efectuării vărsămintelor numărului minim de părti sociale subscrise, precum si de actele privind dovada proprietătii asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură.

(3) Cooperativa agricolă este persoană juridică de la data înregistrării.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social

 

Art. 15. - (1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 5.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, si de minimum 100.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, fiind compus din părti sociale subscrise la aderare si vărsate potrivit actului constitutiv.

(2) Numărul părtilor sociale vărsate initial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părtilor sociale subscrise, iar valoarea unei părti sociale nu poate fi mai mică de 100.000 lei.

(3) Un membru cooperator dintr-o cooperativă agricolă poate detine părti sociale în limita si în conditiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăsi 20% din capitalul social al cooperativei agricole.

(4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile si imobile se vor evalua pentru a se determina valoarea părtilor sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori.

(5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea si gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosintă în cooperativa agricolă, precum si terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, cooperativa agricolă având dreptul de a le folosi si de a le culege fructele.

(6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum si primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale.

(7) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% din capitalul social.

(8) Reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afisează la sediul cooperativei agricole. Reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afisării.

(9) Părtile sociale pot fi cesionate, de regulă, între membrii cooperatori, donate si lăsate mostenire. Cesionarea si donarea părtilor sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale si numai dacă cumpărătorul sau dobânditorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă.

(10) Cooperativa agricolă nu poate restitui valoarea părtilor sociale decât în caz de deces, retragere sau excludere a unui membru cooperator, precum si în cazul dizolvării cooperativei agricole.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligatiile membrilor cooperatori

 

Art. 16. - (1) Semnatarii actului constitutiv al cooperativei agricole sunt membri fondatori.

(2) Calitatea de membru cooperator se dobândeste prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare si cu declararea expresă a recunoasterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administratie si aprobată de adunarea generală, pentru solicitantii de după înfiintarea cooperativei agricole.

(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică sau juridică care:

a) are capacitatea deplină de exercitiu, respectiv este legal constituită;

b) împărtăseste scopul comun;

c) face o cerere de aderare, cu exceptia membrilor fondatori;

d) subscrie si plăteste numărul de părti sociale prevăzut în actul constitutiv;

e) se angajează să respecte prevederile legale si actul constitutiv al cooperativei agricole;

f) îndeplineste orice alte conditii prevăzute de actul constitutiv;

g) la data înscrierii în cooperativa agricolă, fiecare membru trebuie să verse cel putin 30% din valoarea capitalului subscris, iar diferenta se va vărsa în termen de 12 luni de la data înscrierii.

(4) Nu pot fi membri fondatori sau membri în organele de conducere persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, precum si persoanele în al căror cazier fiscal există înscrise fapte care, potrivit legii penale, constituie infractiuni.

(5) Drepturile si obligatiile membrilor cooperatori fată de cooperativa agricolă se stabilesc prin statut, care trebuie să contină obligatoriu dispozitii privitoare la:

a) participarea membrilor cooperatori la adunările generale ale cooperativei agricole;

b) dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere sau în calitatea de cenzor al cooperativei agricole;

c) participarea la distribuirea profitului net;

d) participarea membrilor cooperatori la activitatea cooperativei agricole;

e) dreptul la informatii privind activitătile cooperativei agricole;

f) dreptul de a se retrage din cooperativa agricolă;

g) dreptul de a beneficia de facilităti si servicii de la cooperativa agricolă.

Art. 17. - (1) În cooperativa agricolă drepturile si obligatiile membrilor cooperatori sunt egale. Indiferent de mărimea cotei de participare a fiecăruia la capitalul social, fiecare membru se exprimă printr-un singur vot.

(2) Membrii cooperatori beneficiază de dividendele ce le revin în functie de mărimea cotelor de participare la capitalul social.

Art. 18. - (1) Între cooperativa agricolă si membrul cooperator pot exista următoarele categorii de relatii: a) patrimoniale, în functie de numărul părtilor sociale detinute;

b) de muncă, în cazul în care membrul cooperator încheie cu cooperativa agricolă un contract de muncă, în conditiile legii;

c) comerciale, pentru livrarea de produse si servicii efectuate de membrul cooperator pentru cooperativa agricolă, în calitate de agent economic independent.

(2) Contravaloarea activitătilor economice desfăsurate în baza relatiilor cooperatiste se atribuie membrului cooperator de către cooperativele agricole, venitul obtinut fiind supus impozitului pe venitul global.

(3) Membrii cooperatori nu sunt obligati să presteze muncă în cadrul cooperativei agricole. Membrii cooperatori din cadrul cooperativei agricole, specialistii si alte persoane pot fi angajati în cooperativa agricolă pe bază de contract de muncă, în conditiile prevăzute de lege si de statut.

Art. 19. - Răspunderea patrimonială a unui membru cooperator se limitează la numărul de părti sociale subscrise.

Art. 20. - (1) Calitatea de membru cooperator încetează prin retragere, excludere, deces sau ca urmare a dizolvării cooperativei agricole.

(2) Conditiile privind suspendarea, retragerea sau excluderea membrilor cooperatori din cooperativa agricolă sunt stabilite prin statut.

(3) Retragerea din cooperativa agricolă se face pe bază de cerere scrisă, iar restituirea drepturilor se va face în termen de 3 luni de la aprobarea situatiei financiare anuale. Prin actul constitutiv se stabileste termenul minim după care se poate cere retragerea din cooperativa agricolă, care nu poate fi mai mic de un an.

(4) Membrul cooperator poate contesta decizia de excludere în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia se dezbate la prima adunare generală ordinară a cooperativei agricole, iar hotărârea motivată va fi comunicată membrului cooperator în termen de 15 zile de la adoptare.

(5) Împotriva hotărârii adunării generale membrul cooperator poate face contestatie în conditiile legii.

(6) În caz de deces, drepturile si obligatiile patrimoniale ale mostenitorilor membrilor cooperatori se stabilesc în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

(7) Drepturile si obligatiile membrilor cooperatori persoane juridice, în cazul dizolvării cooperativei agricole, se stabilesc prin actul constitutiv.

Art. 21. - În cazul încetării calitătii de membru cooperator, acesta are dreptul la restituirea valorii aporturilor vărsate, după ce au fost scăzute obligatiile acestuia către cooperativa agricolă.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere si de control ale cooperativei agricole

 

Art. 22. - Organele de conducere ale cooperativei agricole sunt adunarea generală si consiliul de administratie.

 

SECTIUNEA 1

Adunarea generală

 

Art. 23. - (1) Adunarea generală este alcătuită din membrii fondatori si membrii cooperatori care au aderat la actul constitutiv al cooperativei agricole. Adunarea generală poate avea caracter ordinar sau extraordinar.

(2) Prin statut se stabilesc modalitătile de convocare a adunării generale ordinare si extraordinare, cvorumul de lucru si modul de functionare.

(3) Membrii cooperatori pot fi reprezentati în cadrul adunărilor generale de către alti membri cooperatori pe bază de procură. Actul constitutiv va reglementa conditiile reprezentării.

(4) Hotărârile adunării generale se iau cu votul a două treimi din numărul membrilor cooperatori participanti la dezbateri.

(5) Adunarea generală ordinară a cooperativei agricole se tine cel putin o dată pe an, în primele 3 luni care urmează după încheierea exercitiului financiar.

Art. 24. - Adunarea generală ordinară are următoarele atributii:

a) aprobă situatia financiară anuală, bugetul de venituri si cheltuieli, repartizează profitul net sau acoperirea pierderilor, precum si descărcarea de gestiune a consiliului de administratie;

b) aprobă structura organizatorică si functiile de conducere, conditiile de alegere, revocare si demitere a persoanelor cu functii de conducere, precum si limitele în care acestea îsi exercită atributiile;

c) aprobă si modifică statutul, înscrierea, excluderea membrilor din cooperativa agricolă, precum si contestatiile celor cărora li s-a respins înscrierea sau ale celor exclusi;

d) alege reprezentantii delegati la adunările generale ale uniunilor de ramură sau uniunii centrale, stabileste indemnizatiile membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, înlocuirea sau sanctionarea administratorilor, modificarea si completarea obiectului de activitate al cooperativei agricole;

e) aprobă constituirea sau majorarea cotei minime de rezervă, precum si modul de utilizare a rezervei statutare;

f) alege organele de conducere si cenzorii;

g) numeste, atunci când legea o cere, un verificator si/sau un auditor intern;

h) adoptă orice alte decizii rezervate adunării generale ordinare prin statut.

Art. 25. - (1) Adunarea generală extraordinară se întruneste ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) mutarea sediului cooperativei agricole;

b) prelungirea duratei de functionare a cooperativei agricole;

c) majorarea capitalului social;

d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui;

e) fuziunea cu alte cooperative agricole sau divizarea;

f) dizolvarea si lichidarea cooperativei agricole;

g) schimbarea tipului de cooperativă agricolă;

h) majorarea valorii nominale a părtilor sociale;

i) înfiintarea sau desfiintarea de filiale, agentii, sucursale, reprezentante si de sedii secundare;

j) ipotecarea, gajarea sau înstrăinarea imobilizării corporale a cooperativei agricole;

k) încheierea de contracte de asociere între cooperativa agricolă si alte persoane juridice si fizice;

l) participarea cooperativei agricole la constituirea cu capital social la alte persoane juridice;

m) emisiunea de obligatiuni cooperatiste;

n) înscrierea de noi membri.

(2) Pentru întrunirea si tinerea valabilă a adunării generale extraordinare, când statutul nu dispune altfel, este necesară prezenta a două treimi din numărul membrilor.

Art. 26. - (1) Hotărârile adunărilor generale se consemnează într-un proces-verbal, în care se vor preciza locul, data tinerii adunării generale, ordinea de zi, numărul membrilor prezenti la adunare si rezultatul votului.

(2) Procesul-verbal se semnează de către presedintele consiliului de administratie al cooperativei agricole si de către persoana desemnată pentru întocmirea acestuia.

(3) Procesul-verbal se înscrie într-un registru special, care se păstrează la sediul cooperativei agricole.

(4) Orice membru are dreptul de a consulta procesul-verbal.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul de administratie

 

Art. 27. - (1) Administrarea cooperativelor agricole este asigurată de către consiliul de administratie. Consiliul de administratie este constituit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai putin de 3 membri, care se aleg prin vot secret de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, în conditiile prevăzute de statut. Primii administratori sunt alesi de membrii fondatori.

(2) Consiliul de administratie se întruneste lunar, se convoacă de către presedinte si adoptă decizii prin vot în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 28. - Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) asigură respectarea statutului si ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale;

b) prezintă spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economico-financiară si bugetul de venituri si cheltuieli;

c) analizează trimestrial activitatea economică si financiară a cooperativei agricole;

d) stabileste numărul si structura personalului angajat al cooperativei agricole;

e) angajează si demite membrii conducerii executive;

f) organizează actiuni de cooperare cu alte cooperative, cu aprobarea adunării generale;

g) pune la dispozitie cenzorilor mijloacele necesare exercitării atributiilor ce le revin;

h) prezintă adunării generale, la finele executiei financiare, raportul anual de activitate si raportul de gestiune.

Art. 29. - (1) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie membrii cooperatori aflati în una dintre situatiile prevăzute la art. 16 alin. (4).

(2) Membrii consiliului de administratie nu pot fi salariati în cooperative agricole. Acestia vor primi o indemnizatie stabilită de adunarea generală, în conditiile legii.

(3) Din consiliul de administratie nu pot face parte în acelasi timp sotul/sotia, precum si rudele si afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv.

(4) Membrii consiliului de administratie nu pot fi asociati, actionari, administratori, directori executivi si cenzori în societătile comerciale care au acelasi obiect de activitate cu al cooperativei agricole.

Art. 30. - (1) Administratorii au obligatia să depună, în termen de o lună de la alegere, o garantie bănească, care nu poate fi mai mică decât echivalentul a zece părti sociale. În caz de nedepunere în termen, acestia decad din dreptul de a face parte din consiliul de administratie.

(2) Garantia bănească prevăzută la alin. (1) se restituie în cazul revocării sau al demisiei administratorilor, dar numai după ce adunarea generală a aprobat situatia financiară anuală a ultimului exercitiu financiar si a dat acestora descărcare.

Art. 31. - (1) Consiliul de administratie numeste un director executiv.

(2) Directorul executiv îsi exercită atributiile sub îndrumarea consiliului de administratie si are calitatea de salariat al cooperativei agricole.

(3) Sotul, sotia, rudele, precum si afinii administratorului nu pot detine functia de director executiv în cadrul aceleiasi cooperative agricole.

Art. 32. - (1) Administratorii răspund solidar fată de cooperativa agricolă pentru:

a) realizarea vărsămintelor efectuate de către membrii cooperatori;

b) existenta registrelor cerute de lege si tinerea corectă a acestora;

c) existenta reală a excedentului si modul de repartizare a acestuia;

d) gospodărirea judicioasă si eficientă a patrimoniului cooperativei agricole;

e) îndeplinirea îndatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun si care nu au caracterul unor obligatii speciale sau personale.

(2) Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor dacă au cunostinte despre neregularitătile săvârsite de acestia si nu informează despre această situatie cenzorii sau adunarea generală.

Art. 33. - (1) Administratorul care are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare cooperativei agricole trebuie să înstiinteze adunarea generală si pe ceilalti administratori si să nu ia parte la nici o hotărâre privitoare la acea operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul si în cazul în care, într-o anumită operatiune, stie că sunt interesate sotia/sotul, rudele sau afinii până la gradul al treilea inclusiv.

(2) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) va răspunde de daunele ce au rezultat pentru cooperativa agricolă.

Art. 34. - (1) Actionarea în justitie pentru pagubele cauzate de administratorii cooperativei agricole se hotărăste de adunarea generală.

(2) Din momentul în care adunarea generală a hotărât să pornească actiunea judiciară, mandatul administratorilor încetează de drept, iar adunarea generală va proceda la înlocuirea acestora.

(3) Răspunderea administratorilor nu încetează o dată cu aprobarea situatiei financiare anuale si nici prin descărcarea de gestiune dată anual de adunarea generală.

Art. 35. - (1) Presedintele consiliului de administratie al cooperativei agricole nu este salariat. El poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.

(2) Atributiile presedintelui consiliului de administratie sunt stabilite prin statut. Consiliul de administratie poate să-i delege presedintelui o parte din atributiile proprii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cenzorii

 

Art. 36. - (1) Adunarea generală ordinară alege, o dată la 4 ani, de regulă dintre persoanele care nu au calitatea de membru cooperator, unul până la 3 cenzori titulari si unul până la 3 cenzori supleanti. Nu pot fi alesi cenzori, iar dacă totusi au fost alesi, decad din mandatul lor, salariatii cooperativei agricole, precum si sotii/sotiile administratorilor si rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv. În caz de vacantă, cenzorii supleanti, în ordinea vârstei, îi înlocuiesc pe cei titulari. Dacă nici cu supleanti nu se poate completa numărul, cenzorii rămasi pot coopta unul dintre membrii cooperativei agricole, până la aprobarea lui de către adunarea generală.

(2) Expertul contabil sau contabilul autorizat care nu este membru al cooperativei agricole îsi poate exercita activitatea în calitate de persoană fizică sau juridică.

(3) În conditiile legii, cel putin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat, ales dintre membrii Corpului expertilor contabili si contabililor autorizati din România.

Art. 37. - (1) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) examinează, cel putin la fiecare 3 luni, registrele cooperativei agricole pentru a lua cunostintă despre operatiunile financiare si certifică dacă documentele sunt întocmite potrivit normelor legale;

b) supraveghează si verifică gestiunea cooperativei agricole, precum si tinerea corectă si cu regularitate a registrelor, legalitatea întocmirii situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierdere;

c) fac inopinat controlul casieriei, cel putin o dată pe lună;

d) verifică, cel putin o dată pe trimestru, cu ajutorul registrelor, situatia părtilor sociale, existenta titlurilor sau valorilor depuse în păstrarea cooperativei agricole;

e) verifică îndeplinirea conditiilor cerute pentru prezenta membrilor cooperatori la adunarea generală;

f) certifică situatia financiară anuală si întocmesc raportul propriu cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii adunării generale;

g) supraveghează operatiunile de lichidare a cooperativei agricole;

h) participă la toate adunările generale si veghează dacă dispozitiile legale ale actului constitutiv si ale statutului sunt respectate de către administratori;

i) participă la sedintele administratorilor;

j) verifică si constată depunerea garantiei de către administratori.

(2) Cenzorii deliberează, iar constatările vor fi consemnate într-un registru special.

(3) Controlul poate fi făcut de fiecare cenzor în parte.

(4) Cenzorii răspund solidar fată de cooperativa agricolă de modul în care îsi îndeplinesc mandatul.

(5) Cenzorii sunt obligati, la cel mult o lună de la alegerea lor, să depună o garantie la nivelul a jumătate din cea stabilită pentru administratori. Cenzorii pot fi remunerati cu o indemnizatie fixă stabilită de adunarea generală.

(6) Mandatul cenzorului încetează prin demisie, revocare sau deces.

(7) Revocarea cenzorilor se face de adunarea generală, conform prevederilor statutului.

 

CAPITOLUL VI

Registrele cooperativei agricole

 

Art. 38. - (1) Pe lângă evidentele prevăzute de lege, cooperativa agricolă trebuie să tină:

a) registrul de inventar;

b) registrul membrilor cooperatori si al părtilor sociale ale fiecăruia;

c) registrul sedintelor adunării generale;

d) registrul sedintelor consiliului de administratie;

e) registrul constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;

f) registrul de aporturi în natură la capitalul social al cooperativei agricole.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) trebuie numerotate, sigilate si vizate anual de către un notar.

(3) Registrele membrilor cooperatori se pot tine pe suport hârtie sau în sistem computerizat.

Art. 39. - Consiliul de administratie trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel putin o lună înainte de ziua stabilită pentru sedinta adunării generale, situatia financiară anuală a exercitiului financiar precedent, cu contul de profit si pierdere, însotit de raportul lor si de documentele justificative aferente.

Art. 40. - (1) Situatia financiară si contul de profit si pierdere se întocmesc în conditiile prevăzute de lege.

(2) Situatia financiară si contul de profit si pierdere, împreună cu raportul administratorilor, se vor depune la sediul cooperativei agricole cu cel putin 15 zile înainte de întrunirea adunării generale, pentru a fi examinate de membrii cooperatori si de cenzori.

Art. 41. - (1) Consiliul de administratie este obligat să depună o copie de pe situatia financiară anuală, însotită de contul de profit si pierdere, la administratia financiară, anexând raportul lui, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunării generale.

(2) Termenul de depunere a documentelor prevăzute la alin. (1) este de 15 zile de la data tinerii adunării generale.

 

CAPITOLUL VII

Controlul financiar de gestiune

 

Art. 42. - Cooperativele agricole pot organiza, potrivit legii, controlul financiar de gestiune.

Art. 43. - Consiliul de administratie al cooperativei agricole emite acte de dispozitie de ordine interioară privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu si detaliază obiectivele acestuia, în functie de specificul activitătii si de structura organizatorică proprie.

 

CAPITOLUL VIII

Mijloacele financiare ale cooperativelor agricole

 

Art. 44. - Mijloacele financiare ale cooperativei agricole sunt formate din:

a) aport la capitalul social;

b) profitul rezultat din activitatea desfăsurată de cooperativa agricolă;

c) surse atrase din sistemul financiar-bancar, al creditului agricol si altele asemenea;

d) taxele de înscriere plătite de membrii cooperatori, donatii, sponsorizări, subventii, granturi, fonduri nerambursabile si alte mijloace financiare.

Art. 45. - Din beneficiul cooperativei agricole se preia în fiecare an cel putin 5% pentru constituirea cotei minime de rezervă, care va reprezenta 20% din capitalul social.

Art. 46. - Constituirea si utilizarea mijloacelor financiare ale cooperativei agricole se fac potrivit prevederilor legale, cu aprobarea adunării generale.

 

CAPITOLUL IX

Regimul juridic al patrimoniului cooperativelor agricole

 

Art. 47. - (1) Proprietatea cooperativei agricole se compune dintr-o parte divizibilă si o parte indivizibilă.

(2) Partea indivizibilă poate fi împărtită între membrii cooperatori în caz de dizolvare si lichidare sau, după caz, poate fi returnată în formă valorică membrilor cooperatori retrasi din cooperativa agricolă, proportional cu valoarea părtilor sociale subscrise si vărsate.

 

CAPITOLUL X

Fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea cooperativelor agricole

 

Art. 48. - (1) Cooperativa agricolă poate fi supusă fuziunii, divizării, dizolvării sau lichidării judiciare ca urmare a hotărârii adunării generale. Hotărârea trebuie luată cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor cooperatori.

(2) Prin actul constitutiv se pot stabili conditiile de dizolvare a cooperativei agricole.

(3) Hotărârea adunării generale privind dizolvarea cooperativei agricole se înregistrează la oficiul registrului comertului.

(4) În cazul în care, conform actului constitutiv, durata functionării cooperativei agricole este limitată, dizolvarea are loc la data fixată, dacă membrii cooperativei agricole nu hotărăsc prelungirea duratei de functionare.

(5) Fuziunea cooperativelor agricole se face prin:

a) absorbtia de către o cooperativă agricolă a altei cooperative agricole, care îsi încetează existenta;

b) contopirea a două sau mai multe cooperative agricole care îsi încetează existenta.

(6) Divizarea cooperativei agricole poate fi totală sau partială si poate avea loc prin:

a) împărtirea patrimoniului cooperativei agricole care îsi încetează existenta între două sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel fiintă;

b) desprinderea si transmiterea unei părti din patrimoniul unei cooperative agricole către una sau mai multe cooperative agricole existente sau care iau astfel fiintă.

Art. 49. - Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea fără lichidare a cooperativei agricole care îsi încetează existenta si transmiterea universală a patrimoniului său către cooperativa agricolă sau cooperativele agricole beneficiare, în starea în care acesta se găseste la data fuziunii sau divizării.

Art. 50. - (1) Administratorii cooperativelor agricole care fuzionează ori sunt supuse divizării trebuie să întocmească proiectul de fuziune sau de divizare, după caz, care va cuprinde:

a) denumirea si sediul cooperativelor agricole care participă la operatiune;

b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizării;

c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit cooperativelor agricole beneficiare;

d) raportul de schimb al părtilor sociale;

e) modalitătile de predare a părtilor sociale;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) data situatiei financiare de fuziune sau a situatiei financiare de divizare, dată care va fi aceeasi pentru toate cooperativele agricole participante;

h) orice alte date care prezintă interes pentru operatiune.

(2) Proiectul de fuziune sau de divizare trebuie supus aprobării adunărilor generale ale cooperativelor agricole care participă la aceasta în termen de 60 de zile de la data finalizării proiectului.

(3) La convocarea adunării generale care urmează să aprobe fuziunea sau divizarea, trebuie să se pună la dispozitia membrilor cooperatori, la sediul social al cooperativelor agricole, următoarele documente:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) rapoartele redactate de administratorii fiecărei cooperative agricole în cauză cu privire la conventia si efectele fuziunii sau divizării proiectate;

c) situatia financiară de fuziune sau situatia financiară de divizare;

d) raportul cenzorilor.

Art. 51. - Actele constitutive ale cooperativelor agricole nou-înfiintate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunările generale ale cooperativelor agricole care iau fiintă.

Art. 52. - (1) În cazul fuziunii prin absorbtie, cooperativa agricolă absorbantă dobândeste drepturile si este tinută de obligatiile cooperativei agricole pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile cooperativelor agricole care îsi încetează existenta trec asupra noii cooperative agricole astfel înfiintate.

(2) Cooperativele agricole care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund fată de creditori pentru obligatiile cooperativei agricole care si-a încetat existenta prin divizare sau fuziune, proportional cu valoarea bunurilor dobândite, în afară de cazul în care prin actul de divizare sau de fuziune nu sunt stabilite alte conditii.

Art. 53. - Dizolvarea cooperativei agricole poate avea loc si în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) diminuarea capitalului social sub jumătate din valoarea capitalului social minim prevăzut pentru constituirea cooperativei agricole;

c) reducerea numărului de membri cooperatori sub numărul minim de membri cooperatori prevăzut de lege;

d) nu s-au tinut adunările generale timp de 2 ani consecutivi;

e) falimentul cooperativei agricole;

f) imposibilitatea alegerii organelor de conducere în conformitate cu actul constitutiv;

g) alte situatii stabilite prin lege sau prin actul constitutiv al cooperativei agricole.

Art. 54. - Cooperativele agricole constituite pe o durată determinată pot decide continuarea activitătii prin hotărâre a adunării generale, cu votul a două treimi din numărul total al membrilor cooperatori. Actul constitutiv poate fixa si alte conditii în afară de această majoritate.

Art. 55. - (1) Înainte de a se hotărî dizolvarea, cooperativa agricolă este supusă verificării de către compartimentul de control financiar de gestiune, al cărui raport este prezentat în adunarea generală.

(2) Hotărârea adunării generale de continuare a activitătii cooperativei agricole trebuie anuntată membrilor cooperatori si va fi înregistrată în termen de 3 zile la oficiul registrului comertului si la directia generală a finantelor publice.

Art. 56. - (1) În cazul dizolvării si lichidării cooperativei agricole, adunarea generală sau, după caz, instanta judecătorească competentă va desemna lichidatorii.

(2) Actul de numire a lichidatorilor trebuie depus la oficiul registrului comertului pentru a fi înscris si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 57. - (1) Lichidatorii îsi desfăsoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată.

(2) În cazul lichidării, după achitarea datoriilor si restituirea părtilor sociale, cu aprobarea adunării generale, activul rămas în urma efectuării operatiunilor de lichidare se repartizează de către cooperativa agricolă membrilor săi, proportional cu valoarea părtilor sociale vărsate.

 

CAPITOLUL XI

Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole

 

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole

 

Art. 58. - (1) Uniunile de ramură se înfiintează prin asocierea voluntară a cooperativelor agricole care îsi desfăsoară activitatea în acelasi domeniu.

(2) O dată cu înfiintarea uniunii de ramură, fiecare cooperativă agricolă îsi poate preciza optiunea pentru aderarea ei la uniunea de ramură a cooperativelor agricole.

Art. 59. - Înfiintarea uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole se poate face în baza statutului prin asocierea a cel putin 5 cooperative agricole de profil.

Art. 60. - (1) Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole functionează ca organisme reprezentative fără scop patrimonial, nonprofit, cu personalitate juridică si se înregistrează în registrul de asociatii si fundatii. Scopul lor este de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare care să contribuie la dezvoltarea si modernizarea mijloacelor si metodelor de crestere a eficientei economice si de specializare si concentrare a activitătii cooperativelor agricole.

(2) Uniunile de ramură ale cooperativelor agricole au următoarele atributii:

a) sprijină cooperativele agricole cooperatoare în domeniile economice, tehnice, financiare, bancare si altele asemenea, pe principiul mutualitătii;

b) reprezintă, pe baza mandatului conferit, interesele cooperativelor agricole cooperatoare în fata institutiilor publice si a instantelor judecătoresti, interne si internationale;

c) promovează cooperarea între cooperativele agricole si agenti economici din tară si din străinătate.

(3) Uniunea de ramură actionează pentru dezvoltarea si ameliorarea productiei agricole, precum si pentru promovarea initiativelor cu caracter social si cultural, în interesul cooperativelor agricole membre prin următoarele:

a) asigură asistentă tehnică, juridică si de interese în favoarea cooperativelor agricole membre;

b) coordonează efectuarea de studii si cercetări în agricultură, înfiintarea de câmpuri experimentale si activitatea de difuzare a experientei avansate în domeniu.

(4) Prin actul constitutiv al uniunilor de ramură se stabilesc:

a) scopul si mijloacele de realizare a acestuia;

b) delimitarea teritorială a zonei de activitate;

c) contributia membrilor cooperatori la formarea capitalului uniunii de ramură si criteriile de participare la adunările generale;

d) modul de dobândire si de pierdere a calitătii de asociat;

e) modul de încetare a activitătii uniunilor de ramură.

Art. 61. - (1) Cooperativele agricole asociate în uniunile de ramură pot constitui federatii, după cum urmează:

a) federatii de marketing, care asigură valorificarea produselor agricole;

b) federatii de asigurare mutuală a membrilor cooperatori.

(2) Federatiile au scop nepatrimonial, se constituie la nivel regional si pot înfiinta numai sedii secundare.

Art. 62. - Veniturile uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole sunt formate din contributiile cooperativelor agricole cooperatoare, donatii, subventii si sponsorizări. Nivelul contributiilor cooperativelor agricole cooperatoare si criteriile de plată se stabilesc prin actul constitutiv.

Art. 63. - Fuzionarea, dizolvarea si lichidarea se fac cu respectarea prezentei legi, a actului constitutiv si a altor dispozitii legale în domeniu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organele de conducere ale uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole

 

Art. 64. - Organele de conducere ale uniunilor de ramură ale cooperativelor agricole sunt adunarea generală si consiliul de conducere.

Art. 65. - (1) Adunarea generală este organul de conducere si este formată din toti membrii cooperatori.

(2) Prin statut se stabilesc atributiile, modul de functionare a adunării generale si modul de desemnare a delegatilor persoanelor juridice cooperatoare, norma de reprezentare si principiul potrivit căruia fiecare membru are dreptul la un vot.

Art. 66. - Consiliul de conducere al uniunii de ramură este alcătuit din 5-11 membri alesi de adunarea generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii pentru încă 4 ani, în conditiile prevăzute în statut.

Art. 67. - Modul de organizare si functionare a consiliului de conducere se stabileste prin statut.

Art. 68. - Hotărârile consiliului de conducere sunt duse la îndeplinire de un director executiv ajutat de persoane salariate.

Art. 69. - Comisia de cenzori si alte organisme se aleg după procedura prevăzută la cooperativele agricole, iar atributiile acestora se stabilesc în actul constitutiv.

 

CAPITOLUL XII

Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole

 

Art. 70. - Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole este o organizatie profesională, coordonatoare, nonprofit, cu personalitate juridică si apolitică.

Art. 71. - Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole se constituie prin asocierea voluntară a uniunilor de ramură, reprezintă si apără drepturile si interesele acestora în fata puterii legislative, executive, judecătoresti si în fata organizatiilor si agentilor economici din tară si din străinătate.

Art. 72. - Modul de constituire, drepturile si obligatiile membrilor, alegerea organelor de conducere si competentele acestora, formarea patrimoniului social initial, fondurile necesare cheltuielilor proprii, precum si dispozitiile privind functionarea, dizolvarea si lichidarea Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole se stabilesc prin statut.

Art. 73. - La solicitarea membrilor săi, Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole pune la dispozitia acestora studii, proiecte, lucrări de specialitate, cercetări pe domenii si asigură asistentă tehnică si juridică la încheierea contractelor economice.

Art. 74. - Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole poate înfiinta centre proprii de formare managerială, de pregătire profesională, de instruire si de marketing.

Art. 75. - (1) Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce se referă la facilităti economice acordate membrilor săi, la cuantumul taxelor si impozitelor aplicabile acestora, colaborează cu organele de specialitate din domeniul protectiei sociale a agricultorilor, precum si cu organele bancare la contractarea de credite si finantarea unor programe de investitii.

(2) Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole poate avea organ de presă propriu, poate înfiinta si edita reviste de specialitate, buletine informative si alte tipărituri.

 

CAPITOLUL XIII

Sprijinul statului pentru cooperativele agricole

 

Art. 76. - Statul sprijină activitatea cooperativelor agricole, având în vedere următoarele măsuri:

a) scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la constituire;

b) reducerea impozitului pe profit al cooperativei agricole cu 20% în primii 5 ani de activitate;

c) accesul la subventii si la fondurile publice, precum si la fonduri externe, prevăzute în programul de sustinere a agriculturii României;

d) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, masini si utilaje agricole, echipamente de irigat si alte asemenea echipamente utilizate de cooperativele agricole.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

 

Art. 77. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 566.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii cooperatiei agricole

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea cooperatiei agricole si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2004.

Nr. 1.060.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 529

din 25 noiembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Claudia Margareta Nită - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, exceptie ridicată de Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Strejesti în Dosarul nr. 2.531/2004 al Judecătoriei Slatina.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prin reprezentant Cristian Nicolaescu, cu delegatie depusă la dosar, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Acordându-i-se cuvântul pe fond, reprezentantul autorului exceptiei reiterează argumentele expuse în motivarea scrisă, depusă la dosarul cauzei, solicitând, în final, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si  completarea textului de lege criticat, în sensul aplicării uniforme a dispozitiilor art. 222 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, aprobată prin Legea nr. 147/2004.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens se arată că principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, consacrat de art. 16 din Constitutie si invocat de autorul exceptiei în motivarea sa, este inaplicabil persoanelor juridice, indicând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de prevederile art. 52 alin. (2) din Constitutie, se precizează că autorul exceptiei nu a formulat nici un argument prin care să arate contrarietatea textului de lege atacat fată de norma constitutională invocată, astfel că si această critică este nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 2.531/2004, Judecătoria Slatina a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (13) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, aprobată prin Legea nr. 147/2004.

Exceptia a fost ridicată de Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Strejesti, contestatoare într-un proces civil având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 7 alin. (13) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 52 alin. (1) din Constitutie. Se arată că prin textul de lege criticat s-a dispus reorganizarea celor 98 de unităti de cercetare si dezvoltare care se aflau în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, conform celor 5 anexe ale articolului atacat, astfel că unor institutii [prevăzute în anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 4 si 5] li se aplică art. 222 din ordonantă, în temeiul căruia acestea beneficiază de scutire de la plata obligatiilor bugetare neachitate, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor si dobânzilor aferente la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003, în timp ce unitătile de cercetare care se reorganizează în societăti comerciale cu capital de stat, prevăzute în anexa nr. 3 la ordonantă - categorie în care se include si autorul exceptiei - nu beneficiază de aceste înlesniri, lor fiindu-le aplicabile, conform art. 7 alin. (13) din ordonanta criticată, prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului. Conform anexelor din această lege, statiunile agricole care se privatizau în cursul anului 2002 beneficiau, până la data de 31 decembrie 2001, de scutirea partială a unor datorii publice, or, “la data aparitiei Legii nr. 254/2002”, autorul exceptiei - societate comercială cu capital integral de stat - era “organizat ca statiune de cercetare si dezvoltare”, astfel că aplicarea dispozitiilor legale amintite nu îi este “favorabilă”, în sensul că “rămân în vigoare datoriile bugetare din anii 2002, 2003 si 2004”, urmând ca bunurile să fie urmărite silit si împiedicându-se, practic, reorganizarea ca societate comercială cu capital de stat.

“Mai mult decât atât”, se adaugă, “un număr de 4 societăti comerciale prevăzute în anexa 5 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 sunt reorganizate în institutii de cercetare si dezvoltare, beneficiind de prevederile art. 222 din ordonantă, iar unitătile de cercetare-dezvoltare existente, cu statut de institutii publice din anexa 3, nu beneficiază de aceste prevederi”.

În final, autorul exceptiei arată că prin dispozitiile criticate “s-a creat o diferentiere netemeinică si nelegală între statiunile din cadrul A.S.A.S. - «Gh. Ionescu-Sisesti», încălcâdu-se art. 16 alin. (1) din Constitutie”, si solicită ca, “pentru egalitate de tratament cu celelalte 84 de statiuni care au fost scutite de la plata datoriilor bugetare”, si acesta să beneficieze de prevederile art. 222 din ordonanta criticată.

Judecătoria Slatina apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu are “ca obiect drepturi, libertăti si îndatoriri fundamentale acordate cetătenilor, astfel cum sunt recunoscute în dispozitiile Constitutiei, si nu priveste egalitatea acestora în drepturi si principiul nediscriminării în fata legii si a autoritătilor”. Se sustine că “modul de recuperare a arieratelor bugetare” se stabileste de legiuitor pe baza criteriilor si a resurselor economice, “astfel că art. 7 alin. (13) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 ar putea fi examinat cel mult sub aspectul normelor constitutionale privind proprietatea”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si institutiei Avocatul Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 5/8.902/A.N. din data de 7 octombrie 2004, prin care consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, precizează că art. 16 alin. (1) din Constitutie, invocat de autorul exceptiei, garantează egalitatea în drepturi a cetătenilor, siar nu egalitatea persoanelor colective, a persoanelor juridice, cum este cazul în spetă”. Invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale, se mentionează că principiul egalitătii în drepturi ar fi aplicabil persoanelor colective fată de care s-a promovat un tratament juridic diferentiat, “numai dacă astfel regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice”, situatie ce nu se regăseste însă în litigiul de fată. Se mai arată că sinstituirea de reglementări privind regimul juridic al unitătilor de cercetare-dezvoltare (...), reorganizarea acestora în persoane juridice cu capital public sau privat, precum si modul de recuperare a arieratelor bugetare constituie o obligatie a statului”, conform art. 135 alin. (2) din Legea fundamentală, iar “diferentierea regimului juridic si a modului de recuperare a arieratelor este, în spetă, expresia unor optiuni concrete ale politicii economice a statului si nicidecum rezultatul unei tendinte de a opera discriminări, în dispretul art. 16 din Constitutie”.

Avocatul Poporului a transmis punctul său de vedere cu Adresa nr. 7.137 din data de 24 septembrie 2004, prin care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Consideră că dispozitiile art. 7 alin. (13) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 “nu contravin sub nici un aspect principiului fundamental privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice”, consacrat de art. 16 din Constitutie. În acest sens arată că principiul invocat de autorul exceptiei se adresează, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, cetătenilor, deci persoanelor fizice, iar persoanelor juridice numai în măsura în care, dacă printr-un tratament juridic diferentiat, promovat fată de acestea, se ajunge la un regim juridic diferit care să afecteze cetătenii, simplicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice sau dacă, prin intermediul unei persoane juridice, cetătenii îsi exercită un drept constitutional”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si institutiei Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare a Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 7 alin. (13) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002, aprobată prin Legea nr. 147/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 14 mai 2004. În examinarea actelor normative care au suferit modificări si completări, trebuie precizat că raportarea se face întotdeauna la actul initial, care constituie sediul materiei de reglementare. Ca atare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl formează dispozitiile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, introdus prin pct. 6 al articolului unic din Legea nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002, cu modificările si completările ulterioare. Asadar, Curtea urmează a se pronunta asupora acestor dispozitii, care au următorul continut:

- Art. 7 alin. (13): “Unitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează ca societăti comerciale cu capital de stat, actiunile acestora fiind preluate de Agentia Domeniilor Statului, beneficiind de prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările si completările ulterioare.”

În motivarea exceptiei ridicate, autorul acesteia invocă încălcarea art. 16 alin. (1) si a art. 52 alin. (1) din Constitutie. Aceste prevederi au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 52 alin. (1): “Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal al unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.”

Din analiza exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, Curtea Constitutională constată că autorul acesteia critică, în esentă, diferenta de regim juridic în ceea ce priveste modul de recuperare a arieratelor bugetare ale unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, supuse reorganizării. Autorul exceptiei precizează că la data aparitiei Legii nr. 254/2002, la care textul normativ criticat face trimitere, încă nu intervenise procesul de reorganizare a acestuia, din unitate de stat de cercetare-dezvoltare în societate comercială cu capital de stat, astfel încât înlesnirile la plata unor datorii bugetare, prevăzute în legea amintită, nu îl “favorizează”. Pe de altă parte, sustine că toate celelalte unităti de cercetaredezvoltare beneficiază, în temeiul art. 222 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2003, de scutire de la plata obligatiilor bugetare neachitate, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor si a dobânzilor aferente si, în baza art. 16 din Constitutie, pretinde acordarea acelorasi facilităti tuturor categoriilor de unităti de cercetare-dezvoltare.

Examinând textul de lege criticat, raportat la prevederile din Constitutie invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că exceptia este neîntemeiată si urmează să o respingă pentru următoarele considerente:

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a textului mentionat, fată de prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, este de observat că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale (de exemplu, Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, si Decizia nr. 35 din 2 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996), principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor poate fi invocat de o persoană juridică numai în situatia în care, datorită unui tratament juridic diferentiat promovat fată de aceasta, regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii sau a autoritătilor publice, sau în situatia în care, prin intermediul persoanei juridice, cetătenii îsi exercită un drept constitutional, cum este asocierea în partide politice. Or, în prezenta spetă nu se regăseste nici una dintre ipotezele de mai sus, astfel că sustinerile autorului exceptiei de neconstitutionalitate nu pot fi retinute.

Referitor la critica de neconstitutionalitate fată de prevederile art. 52 alin. (1) din Constitutie, se constată că autorul exceptiei nu a argumentat în nici un fel inadvertenta dintre textul de lege atacat si norma constitutională invocată, astfel încât această critică este nefondată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, exceptie ridicată de Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Strejesti în Dosarul nr. 2.531/2004 al Judecătoriei Slatina.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului în scopul eliminării unor dispozitii privind obligativitatea aplicării standardelor si actualizării referirilor la standarde

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14 litera A, pozitia c) va avea următorul cuprins:

“c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei în vigoare si/sau normelor internationale.”

2. La articolul 14 litera C, pozitia c) va avea următorul cuprins:

“c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislatiei în vigoare si/sau normelor internationale.”

3. La articolul 15 litera A, pozitia a) va avea următorul cuprins:

“a) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii si, după caz, a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare.”

4. La articolul 15 litera B, pozitia e) va avea următorul cuprins:

“e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii si a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare.”

5. La articolul 15 litera C, pozitia f) va avea următorul cuprins:

“f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii si a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare.”

6. La articolul 15 litera D, pozitia d) va avea următorul cuprins:

“d) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului calitătii în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare;”.

7. La articolul 15 litera E, pozitia e) va avea următorul cuprins:

“e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii si a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare.”

8. La articolul 15 litera F, pozitia f) va avea următorul cuprins:

“f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii si a sistemului de management de mediu, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de organismele de certificare;”.

Art. II. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 6”3.3.1 va avea următorul cuprins:

“6”3.3.1. - Organismul notificat evaluează sistemul calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 6.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitătii care implementează standardul român SR EN ISO 9001:2001, completat, dacă este necesar, pentru a se tine seama de natura specifică a produselor pentru care este aplicat.”

2. Punctul 7”3.3.1 va avea următorul cuprins:

“7”3.3.1. - Organismul notificat evaluează sistemul calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 7.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitătii care implementează standardul român SR EN ISO 9001:2001, completat, dacă este necesar, pentru a permite caracteristici specifice ale produselor pentru care este aplicat.”

3. Punctul 10”3.3.1 va avea următorul cuprins:

“10”3.3.1. - Organismul notificat evaluează sistemul calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 10.3.2.1. Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemele calitătii care implementează standardul român SR EN ISO 9001:2001, completat, dacă este necesar, pentru a se tine seama de natura specifică a produselor pentru care este aplicat.”

Art. III. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 527/2001 privind stabilirea gradului minim de biodegradabilitate a agentilor de suprafată continuti în detergenti, produse de întretinere si produse de curătat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 14 iunie 2001, prima liniută va avea următorul cuprins:

“- metoda II dinamica cuprinsă în standardul SR 9888:2001 «Calitatea apei - determinarea biodegradabilitătii agentilor de suprafată anionici si neionici».”

Art. IV. - Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetică pentru introducerea pe piată a cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3.3.1 din modulul D va avea următorul cuprins:

“3.3.1. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinte ale sistemelor de calitate care pun în aplicare standardele armonizate corespunzătoare.”

2. Punctul 3.3.1 din modulul E va avea următorul cuprins:

“3.3.1. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2.1. Aceasta presupune conformitatea cu acele cerinte ale sistemelor de calitate care pun în aplicare standardele armonizate corespunzătoare.”

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 13 mai 2003, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3.3 din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitătii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant1).”

2. Punctul 3.3 din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

“3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitătii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant1).”

3. Punctul 3.3 din anexa nr. 9 va avea următorul cuprins:

“3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitătii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant1).”

4. Punctul 3.3 din anexa nr. 10 va avea următorul cuprins:

“3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitătii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant1). Echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă în evaluarea tehnologiei ascensorului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectie la întreprinderea montatorului. Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluării, trebuie adusă la cunostintă montatorului.”

5. Punctul 3.4 din anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:

“3.4. Evaluarea sistemului de evaluare a conformitătii Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calitătii pentru a stabili dacă acesta îndeplineste cerintele mentionate la pct. 3.2. Acesta consideră că este asigurată conformitatea cu aceste cerinte pentru sistemul de asigurare a calitătii care implementează standardul român care adoptă standardul european armonizat relevant1).

Echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă în evaluarea tehnologiei ascensorului în cauză.

Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspectie la întreprinderea montatorului. Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde si concluziile evaluării, trebuie adusă la cunostintă montatorului.”

6. În anexele nr. 6, 7, 9, 10 si 11 se introduce următoarea notă de subsol:

1) Acest standard va fi SR EN ISO 9001:2001, completat, unde este necesar, astfel încât să se tină seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor.”

7. În cuprinsul hotărârii următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) “declaratia de conformitate CE” cu “declaratia de conformitate EC”;

b) “examinare CE” cu “examinare EC”;

c) “certificat de examinare CE” cu “certificat de examinare EC”;

d) “cererea de examinare CE” cu “cererea de examinare EC”.

Art. VI. - În Hotărârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 21 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, referirile la standardele din cuprinsul acesteia se modifică după cum urmează:

a) “SR ISO 8217/1996” se înlocuieste cu “SR ISO 8217:1996”;

b) “SR 13471/2002” se înlocuieste cu “SR 13471:2002”;

c) “SR ISO 8754/1996” se înlocuieste cu “SR ISO 8754:1996”;

d) “EN ISO 14596/1998” se înlocuieste cu “EN ISO 14596:1998”;

e) “SR EN 24260/2000” se înlocuieste cu “SR EN 24260:2000”;

f) “SR ISO 4259/1999” se înlocuieste cu “SR ISO 4259:1999”;

g) “SR 13471/2002” se înlocuieste cu “SR 13471:2002”.

Art. VII. - Punctul 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 711/1990 privind aprobarea documentatiei tehnicoeconomice a obiectivului de investitii “Lucrări pentru mentinerea capacitătii de productie de 2.400.400 tone/an lignit la cariera Tismana II, judetul Gorj”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 9 noiembrie 1992, va avea următorul cuprins:

“2. Realizarea acestei investitii se va efectua tinându-se cont de gradul de seismicitate al zonei de amplasare a obiectivului; standardul de referintă este STAS 11000/1-1997.”

Art. VIII. - Punctul 5.1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 bis din 2 septembrie 2004, va avea următorul cuprins:

“5.1. Înainte ca aprobarea de tip să fie acordată, în scopul verificării existentei prevederilor si procedurilor necesare pentru asigurarea unui control eficient al conformitătii productiei, autoritatea competentă care acordă aprobarea de tip trebuie să accepte angajarea producătorului de a respecta standardul SR EN ISO 9001:2001 (pentru fabricarea motoarelor în cauză) sau un standard echivalent de acreditare care satisface astfel de cerinte.

Producătorul trebuie să informeze autoritatea competentă care acordă aprobarea de tip cu privire la angajamentul de a aplica standardul SR EN ISO 9001:2001 si, după caz, cu privire la toate revizuirile duratei de valabilitate sau ale domeniului de aplicare. Pentru a verifica dacă prevederile pct. 4.1.2 din prezenta anexă sunt respectate permanent, trebuie efectuate controale corespunzătoare ale productiei.”

Art. IX. - Hotărârea Guvernului nr. 862/2004 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 28 iunie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolele 8 si 21 din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Organizatiile care propun spre atestare etaloane nationale trebuie să facă dovada că au implementat sisteme ale calitătii la nivelul laboratoarelor în care urmează să fie conservate si utilizate etaloanele nationale. Standardul de referintă este SR EN ISO/CEI 17025:2001.

...............................................................................................

Art. 21. - Organizatiile care detin etaloane nationale trebuie să le conserve si să le utilizeze în concordantă cu documentatia în baza căreia s-a făcut atestarea.”

2. La articolul 6 din anexa nr. 5, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) să demonstreze implementarea si mentinerea unui sistem al calitătii operational; standardul de referintă este SR EN ISO/CEI 17025:2001.”

3. La articolul 6 din anexa nr. 6, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) să aibă implementat un sistem al calitătii; standardul de referintă este SR EN ISO 9001:2001.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Maria Crivineanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.176.