MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.241         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

38. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

135. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.851. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati: Miron-Tudor Mitrea - Grupul parlamentar al P.S.D. Monica Octavia Muscă - Grupul parlamentar al P.N.L. Corneliu Ciontu - Grupul parlamentar al P.R.M. Danelia Popa - Grupul parlamentar al P.U.R. (social-Iiberal).

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Victor-Viorel Ponta - Grupul parlamentar al P.S.D.

Titu-Nicolae Gheorghiof - Grupul parlamentar al P.N.L.

Adriean Videanu - Grupul parlamentar al P.D.

Petre Popeangă - Grupul parlamentar al P.R.M.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Eugen Nicolicea - Grupul parlamentar al P.S.D.

Ioan Oltean - Grupul parlamentar al P.D.

Laszlö Borbély - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Miron Ignat - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 decembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 38.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar

 

Având în vedere situatia extraordinară determinată de faptul că acordarea unor drepturi prevăzute de unele acte normative de la 1 ianuarie 2005 presupune existenta unor resurse financiare ce nu pot fi suportate de bugetul de stat si de Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si implicatiile pe care le-ar produce aplicarea dispozitiilor respective asupra unor angajamente internationale asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă următoarele dispozitii cuprinse în acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar:

a) litera h) a articolului 38 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) litera i) a articolului 44 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare;

c) litera h) a articolului 37 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Termenul prevăzut la alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 135.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si al art. 9 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - (1) În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru somaj si în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:

a) În termen de 30 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, în structura prevăzută în anexa nr. 1, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii, potrivit atributiilor stricte ale acestora până la sfârsitul anului.

În cazul în care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numărului de posturi nu se încadrează în cheltuielile si, respectiv, în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2005 sau nu asigură desfăsurarea activitătii fiecărei institutii până la sfârsitul anului, situatia transmisă de către ordonatorii principali de credite nu va fi luată în considerare, sistându-se deschiderile de credite bugetare până la transmiterea unei noi situatii care să respecte dispozitiile art. 8 si 10 din Legea nr. 511/2004 si ale art. 7 si 9 din Legea nr. 512/2004.

b) Lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezintă ordonatorilor secundari sau principali, după caz, situatia plătilor de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetele proprii, la titlul “Cheltuieli de personal”, pe fiecare sursă de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii secundari de credite bugetare prezintă ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind plătile de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetul propriu si în bugetele unitătilor subordonate, la titlul “Cheltuieli de personal”, pe fiecare sursă de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind plătile de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetul propriu si, dacă este cazul, în bugetele unitătilor subordonate, la titlul “Cheltuieli de personal”, pe fiecare sursă de finantare.

c) În situatia în care zilele stabilite pentru transmiterea lucrărilor mentionate mai sus sunt nelucrătoare, raportarea se face în prima zi lucrătoare după aceste date.

d) Sumele transmise, reprezentând plătile de casă, trebuie să corespundă cu cele din extrasul de cont eliberat de trezorerie la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.

(2) Raportările solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 2. Anexele nr. 2a), 2b) si 2c) se vor prezenta trimestrial, în prima lună a trimestrului curent pentru trimestrul anterior.

(3) Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b) si 2c)*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 1.851.

 

ANEXE