MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.243         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 decembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

131. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

2.285. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

2.334. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are în administrare

 

2.335. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Informatii Externe a locuintelor de serviciu, proprietate privată a statului, pe care le are în administrare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

781. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si încărcarea/descărcarea benzinei la terminale

 

5.525. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.109. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor

 

3.110. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

 

3.111. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

Având în vedere cerinta asigurării cadrului legal necesar aplicării strategiei guvernamentale pentru îmbunătătirea situatiei comunitătilor de romi, etnie minoritară care se confruntă cu probleme economico-financiare deosebite, precum si necesitatea derulării programelor adresate acestei etnii, pentru reducerea sărăciei si cresterea gradului de implicare si organizare locală la nivelul asezărilor cu populatie preponderent romă, în scopul îndeplinirii criteriilor politice de aderare a României la Uniunea Europeană, tinând seama de nevoia perfectionării mecanismelor operationale de finantare a proiectelor de dezvoltare destinate categoriilor sociale defavorizate, situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesară extinderea interventiei Fondului Român de Dezvoltare Socială si implicarea acestei institutii în gestionarea programelor destinate în mod prioritar populatiei rome, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), literele a) si h) vor avea următorul cuprins:

“a) beneficiarii sunt grupuri din comunităti rurale sărace, grupuri sărace de etnie romă, grupuri dezavantajate, grupuri productive provenind din comunităti sărace si alte categorii sociale stabilite ca eligibile, de comun acord cu finantatorii sau donatorii;

..................................................................................................

h) reprezentantii beneficiarilor sunt, după caz, fie comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităti rurale sărace, al grupurilor productive provenind din comunităti sărace si al altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, fie organizatiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate, fie primăria unitătii administrativteritoriale singură si/sau în parteneriat cu organizatii neguvernamentale, în cazul grupurilor sărace de etnie romă.”

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

“d1) grupuri sărace de etnie romă sunt persoane din asezări situate în mediul urban sau rural constituite preponderent din membri ai etniei rome;”.

3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) si d1), precum si grupurile apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti/asezări orăsenesti, comunale sau sătesti, în conditiile alin. (1) lit. a), trebuie să dobândească personalitate juridică pe baza procesuluiverbal de constituire ca persoană juridică, încheiat de cel putin 10 membri ai comunitătii, respectiv de cel putin 30 de membri în cazul beneficiarilor de etnie romă, înregistrat la consiliul local în a cărui rază teritorială se află comunitatea/asezarea beneficiară sau grupul beneficiar, după caz. De personalitatea juridică astfel dobândită se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi.

Persoana juridică astfel constituită încetează să fiinteze după ce a fost realizat obiectivul finantării, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.”

4. După litera c) a articolului 3 se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) proiecte si programe cu abordare integrată adresate grupurilor sărace de etnie romă, asa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) lit. d1). Modalitătile de derulare a proiectelor si programelor cu abordare integrată, adresate grupurilor sărace de etnie romă, se vor stabili, de comun acord cu finantatorii, prin Manualul de operare;”.

5. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Grupul din comunitatea rurală săracă, grupurile sărace de etnie romă sau grupul apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, pot face uz de personalitatea juridică dobândită potrivit art. 2 alin. (2) numai în raporturile juridice născute în legătură cu realizarea unui proiect/program si cu întretinerea acestuia după încetarea finantării de către Fond. La închiderea proiectelor finantate de Fond, comitetul de întretinere a proiectului preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului în ceea ce priveste întretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executând, după caz, si ultimele acte de gestiune financiară ce constau în plata garantiei de bună executie a contractelor încheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond.”

6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) După aprobarea de către Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr-o comunitate săracă sau grupul productiv apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti, grupuri care au dobândit personalitate juridică potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, în vederea încheierii acordului de grant, o nouă persoană juridică în una dintre formele juridice recunoscute prin dispozitiile legale în vigoare, în raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.”

7. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Fondul are ca scop contributia la reducerea sărăciei prin finantarea de proiecte în comunitătile sărace beneficiare, inclusiv pentru grupurile sărace de etnie romă si pentru grupurile dezavantajate, cresterea capacitătilor manageriale locale, sustinerea descentralizării administrative, cresterea capacitătii de organizare la nivel local.”

8. Litera c) a articolului 12 va avea următorul cuprins:

“c) orientarea resurselor către nevoile identificate si/sau cererile exprimate de grupurile din comunitătile rurale sărace, inclusiv de grupurile sărace de etnie romă, de grupurile apartinând altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunităti orăsenesti, comunale sau sătesti si din grupurile dezavantajate;”.

9. După litera f) a articolului 12 se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) abordarea integrată a problemelor beneficiarilor.”

10. Partea introductivă a articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 11 membri, după cum urmează:”.

11. Litera b) a articolului 13 va avea următorul cuprins:

“b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Integrării Europene si al Agentiei Nationale pentru Romi, desemnati de conducătorii institutiilor respective;”.

12. După alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) În cadrul organigramei este prevăzut si un birou pentru relatia cu grupurile sărace de etnie romă, precum si personal suplimentar în cadrul structurilor existente, implicat în derularea proiectelor si programelor integrate pentru grupurile sărace de etnie romă, o dată cu punerea la dispozitie a resurselor financiare necesare functionării, a spatiului necesar, conform art. 35, precum si a resurselor financiare necesare pentru finantarea acestor tipuri de proiecte si programe.”

13. Litera f) a alineatului (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“f) de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei a 12,4 milioane dolari S.U.A., din care echivalentul în lei a 300.000 dolari S.U.A. pentru asigurarea conditiilor necesare extinderii activitătii Fondului ca urmare a implicării în pregătirea proiectelor si programelor integrate privind grupurile sărace de etnie romă.”

14. După litera a) a alineatului (1) al articolului 26 se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

“a1) finantarea de programe cu abordare integrată;”.

15. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Plata grantului se face în lei, în conditiile stabilite prin acordul de grant, la cursul de schimb al valutei obtinut de Fond în urma licitatiei valutare din ziua efectuării plătii.”

16. După alineatul (1) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) În cazul în care se constată utilizarea granturilor în alte scopuri decât cele prevăzute în acordurile de grant, recuperarea sumelor granturilor de la respectivii beneficiari se efectuează conform legislatiei în vigoare privind modul de utilizare a fondurilor publice, de către Fond împreună cu organele fiscale competente, pe perioada functionării Fondului, iar după încetarea functionării acestuia, de către organele fiscale competente.”

17. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va pune la dispozitie Fondului un imobil adecvat pentru sediul acestuia, care să asigure si spatiul necesar desfăsurării activitătii Biroului pentru relatia cu grupurile sărace de etnie romă.”

Art. II. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în structura si volumul bugetelor Secretariatului General al Guvernului si al Ministerului Finantelor Publice.

Art. III. - Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 15 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 131.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind tramsmiterea unei părti dintr-un imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Maiakovschi nr. 31-35, judetul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil, transmisă potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.285.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobil care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite

partea din imobil

Persoana juridică

la care se transmite

partea din imobil

Caracteristicile tehnice ale părtii din imobil care se transmite

Municipiul Cluj-Napoca,

str. Maiakovschi nr. 31-35, judetul Cluj

Statul român, Regia

Autonomă de Distributie

si Exploatare a Filmelor

“Româniafilm”

Statul român,

Ministerul Administratiei

si Internelor

Birouri, garaj auto, platformă si clădire

- suprafata construită = 116 m2

- suprafata desfăsurată = 116 m2

Suprafata totală a terenului = 5.029 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are în administrare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are în administrare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului

de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.334.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind vânzarea de către Serviciul de Telecomunicatii Speciale a unor locuinte de serviciu pe care acesta le are în administrare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Locuintele de serviciu, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, se pot vinde în conditiile legii personalului propriu, personalului militar trecut în rezervă sau în retragere, personalului civil pensionat sau disponibilizat, precum si mostenitorilor acestora, soti ori copii.

Art. 2. - Locuinta de serviciu, în sensul prezentei metodologii, reprezintă locuinta definită la art. 2 lit. d) din Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Pot cumpăra o singură locuintă de serviciu titularii contractelor de închiriere, dacă le detin în baza unui contract valabil încheiat.

(2) Prin contract de închiriere valabil încheiat se întelege contractul încheiat cu respectarea reglementărilor interne privind repartizarea si închirierea locuintelor de serviciu.

 

CAPITOLUL II

Vânzarea locuintelor de serviciu

 

Art. 4. - (1) Vânzarea locuintei de serviciu se poate face cu plata integrală sau în rate. La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se va achita un avans minim de 20% din valoarea locuintei, stabilită la data vânzării.

(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu o dobândă anuală de 8%.

(3) Ratele lunare nu pot depăsi jumătate din veniturile familiei.

Art. 5. - (1) Vânzarea locuintelor de serviciu se face prin structuri din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale abilitate prin ordin al directorului, denumite în continuare unităti vânzătoare, în baza următoarelor documente:

a) raportul de cumpărare a locuintei de serviciu, formulat de titularul contractului de închiriere;

b) dovada calitătii titularului contractului de închiriere, demonstrată prin înscrisuri;

c) contractul de închiriere în original sau în copie certificată de unitatea militară care a închiriat locuinta;

d) dovada achitării la zi a întretinerii si a chiriei, după caz;

e) declaratii autentificate de la soti/sotii si membrii majori aflati în întretinere, din care să rezulte că nu se încadrează în nici una dintre situatiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 562/2004 privind  autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare;

f) adeverintele de salariu de la membrii de familie, din care să rezulte veniturile si retinerile lunare;

g) actul de identitate si cel de căsătorie, în copie si în original.

(2) Documentele se retin la dosarul de vânzare-cumpărare a locuintei de serviciu, mai putin originalele actelor de stare civilă, care vor fi certificate de reprezentantii unitătii vânzătoare.

Art. 6. - (1) Cererea de cumpărare a locuintei de serviciu se depune la unitatea vânzătoare care are în responsabilitate zona în care se găseste locuinta. Unitatea vânzătoare verifică documentele prevăzute la art. 5, planifică efectuarea măsurătorilor, după caz, si întocmeste contractele de vânzare-cumpărare.

(2) Măsurătorile se fac de către persoane fizice sau juridice autorizate, iar costurile determinate de efectuarea lor se deduc din sumele încasate din vânzarea locuintelor.

Art. 7. - (1) În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinte si spatii cu altă destinatie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeste si dreptul de proprietate pe cote-părti asupra constructiilor si instalatiilor, precum si asupra dotărilor care, prin natura lor, nu pot fi folosite decât în comun.

(2) Dreptul de proprietate se dobândeste si asupra terenului aferent clădirii, pe cote-părti, proportional cu suprafata construită a locuintelor de serviciu, asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de măsurători ale terenului.

Art. 8. - Contractul de vânzare-cumpărare se încheie între Serviciul de Telecomunicatii Speciale, reprezentat de unitătile vânzătoare, si persoanele care au acest drept recunoscut de lege, după efectuarea evaluării si prezentarea dovezii de achitare a pretului sau a avansului.

Art. 9. - Plata integrală a locuintei, a avansului si a ratelor se face la unitatea vânzătoare în numerar la casierie, prin mandat postal sau direct în contul unitătii.

Art. 10. - (1) Toate cheltuielile privind contractul de vânzare-cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

(2) Serviciul de Telecomunicatii Speciale, prin unitătile vânzătoare, îsi garantează încasarea pretului prin constituirea ipotecii asupra locuintei în favoarea sa.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea locuintelor de serviciu

 

Art. 11. - (1) Evaluarea locuintelor de serviciu destinate vânzării se face prin unitătile vânzătoare din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, de către persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit următoarelor criterii:

a) locuintele de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale date în folosintă înainte de anul 1990 se vor vinde la pretul calculat potrivit art. 6 alin. 1 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) locuintele de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale date în folosintă după anul 1990, realizate sau achizitionate cu fonduri de la bugetul de stat, se vor evalua în temeiul art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 61/1990, al Legii nr. 85/1992 si al Hotărârii Guvernului nr. 608/1990 privind stabilirea preturilor de vânzare ale locuintelor construite din fondurile statului, receptionate după 1 ianuarie 1990, si, respectiv, a pretului de achizitie actualizat cu rata inflatiei;

c) locuintele de serviciu donate sau intrate în alt mod în patrimoniul Serviciului de Telecomunicatii Speciale se vor vinde la pretul din contabilitate, actualizat cu rata inflatiei. (2) La pretul de vânzare al locuintelor de serviciu se aplică taxa pe valoarea adăugată.

Art. 12. - Evaluarea se realizează după efectuarea verificării documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) si după aprobarea acestora.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Locuinta de serviciu care este ocupată de mai multi titulari de contracte de închiriere poate fi vândută, la cerere, titularilor respectivi numai în indiviziune.

Art. 14. - (1) Pentru neachitarea la termenul scadent de către cumpărător a ratelor lunare, acesta datorează unitătii vânzătoare dobânzi si penalităti de întârziere prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) În caz de neplată a 3 rate scadente de către cumpărătorul locuintei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuintei si evacuarea detinătorului, în conditiile legii.

Art. 15. - Până la achitarea integrală a pretului, locuinta de serviciu nu va putea fi înstrăinată prin acte între vii.

Art. 16. - Locuintele cumpărate nu pot fi restructurate si nu li se poate schimba destinatia până la achitarea integrală a pretului.

Art. 17. - Eventualele contestatii privind modul de solutionare a rapoartelor de cumpărare a locuintelor de serviciu se rezolvă, în conditiile legii, de către o comisie numită prin ordin de zi al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 18. - Unitătile vânzătoare sunt abilitate să efectueze toate demersurile pentru desfăsurarea în deplină legalitate a activitătii de vânzare a locuintelor de serviciu.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Informatii Externe a locuintelor de serviciu, proprietate privată a statului, pe care le are în administrare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind vânzarea de către Serviciul de Informatii Externe a locuintelor de serviciu, proprietate privată a statului, pe care le are în administrare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului

de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.335.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind vânzarea de către Serviciul de Informatii Externe a locuintelor de serviciu, proprietate privată a statului, pe care le are în administrare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează în mod unitar, potrivit Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, vânzarea locuintelor de serviciu, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Serviciului de Informatii Externe titularilor contractelor de închiriere.

Art. 2. - Locuinta de serviciu, în sensul prezentei metodologii, reprezintă locuinta definită la art. 2 lit. d) din Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Titularul contractului de închiriere a locuintei de serviciu care nu si-a exprimat optiunea pentru cumpărarea locuintei pe care o ocupă va utiliza în continuare spatiul repartizat.

Art. 4. - (1) Poate cumpăra o singură locuintă de serviciu titularul contractului de închiriere, dacă o detine în baza unui contract valabil încheiat.

(2) Nu pot cumpăra locuintele de serviciu următoarele persoane:

a) cele a căror activitate a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor;

b) cele care au detinut ori detin, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati în întretinere, o locuintă proprietate personală în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea, care îndeplineste conditiile minimale prevăzute de Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În situatia în care sotii, cadre militare sau personal civil, detin fiecare câte o locuintă de serviciu, de prevederile alin. (1) poate beneficia numai unul dintre acestia.

 

CAPITOLUL II

Vânzarea locuintelor de serviciu

 

Art. 5. - (1) Vânzarea locuintei de serviciu se poate face cu plata integrală sau în rate. La încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu plata în rate se va achita un avans minim de 20% din valoarea locuintei, stabilită la data vânzării.

(2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioadă de maximum 20 de ani, cu o dobândă anuală de 8%.

(3) Ratele lunare nu pot depăsi jumătate din veniturile familiei.

Art. 6. - (1) Vânzarea locuintelor de serviciu se face prin structura care le administrează din cadrul Serviciului de Informatii Externe, denumită în continuare unitate vânzătoare, abilitată prin ordinul directorului institutiei, în baza următoarelor documente:

a) cererea de cumpărare a locuintei de serviciu formulată de titularul contractului de închiriere;

b) dovada calitătii titularului contractului de închiriere, demonstrată prin înscrisuri;

c) contractul de închiriere în original sau în copie certificată de structura care i-a încheiat contractul;

d) dovada achitării la zi a întretinerii si a chiriei, după caz;

e) declaratii autentificate de la sot, sotie si membrii majori aflati în întretinere, din care să rezulte că sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege;

f) adeverinte de salariu de la membrii de familie, din care să rezulte veniturile si retinerile lunare;

g) dovada achitării pretului sau a avansului;

h) actul de identitate si cel de căsătorie, în copie si în original.

(2) Documentele se retin la dosarul de vânzare-cumpărare a locuintei de serviciu, mai putin originalele actelor de stare civilă, care vor fi certificate de reprezentantii unitătii vânzătoare.

Art. 7. - (1) Documentele depuse potrivit art. 6 vor fi analizate si verificate de către o comisie de vânzare a locuintelor, denumită în continuare comisie, în ordinea înregistrării cererilor de cumpărare.

(2) Comisia se numeste prin ordin de zi al directorului Serviciului de Informatii Externe si este compusă din 4 membri si un presedinte.

(3) După efectuarea operatiunilor prevăzute la alin. (1), comisia decide, cu majoritate de voturi, asupra solutionării solicitării prevăzute la art. 6 si înaintează decizia adjunctului directorului, în scris.

(4) Pe baza deciziei comisiei se comunică în scris solicitantului modul de solutionare a cererii, în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

Art. 8. - (1) Solicitantul poate contesta modul de solutionare a cererii, prin raport înaintat directorului Serviciului de Informatii Externe, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (4) al art. 7.

(2) Împreună cu contestatia, solicitantul trebuie să depună comunicarea pe care o contestă, copii ale documentelor prevăzute la art. 6, precum si orice alte documente pe care le consideră necesare pentru solutionarea contestatiei.

Art. 9. - (1) În vederea solutionării contestatiei depuse potrivit art. 8, aceasta va fi analizată, împreună cu documentele anexate, de către o comisie special constituită prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe, la propunerea adjunctului directorului.

(2) Comisia constituită pentru solutionarea contestatiei este compusă din 4 membri, specializati în domeniul financiar, logistic si juridic, si un presedinte.

(3) După analizarea contestatiei comisia decide, cu majoritate de voturi, asupra solutionării solicitării prevăzute la art. 8 si înaintează, în scris, decizia sa directorului Serviciului de Informatii Externe.

(4) Pe baza hotărârii directorului Serviciului de Informatii Externe se comunică în scris, în termen de 7 zile de la depunerea contestatiei, modul de solutionare a acesteia atât solicitantului, cât si unitătii vânzătoare.

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată, în conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 10. - În situatiile în care comisia prevăzută la art. 7, respectiv comisia prevăzută la art. 9, decide solutionarea favorabilă a solicitării de cumpărare a locuintei de serviciu, adjunctul directorului dispune derularea procedurilor de vânzare a locuintei.

Art. 11. - Caracteristicile tehnice si cadastrale ale locuintelor de serviciu se vor stabili pe baza măsurătorilor efectuate, potrivit legii, de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Art. 12. - Pretul de vânzare al locuintei se stabileste printr-un raport de evaluare întocmit, pe baza dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 562/2004, de către o persoană fizică sau juridică autorizată.

Art. 13. - (1) Pretul de vânzare al locuintei, stabilit potrivit art. 12, va fi comunicat în scris solicitantului de către adjunctul directorului.

(2) În cazul în care solicitantul confirmă sub semnătură că îsi mentine cererea si acceptă pretul stabilit, precizând totodată si modalitatea de plată a acestuia, adjunctul directorului dispune unitătii vânzătoare să întocmească, în termen de 10 zile de la primirea confirmării, contractul de vânzare-cumpărare a locuintei în discutie.

Art. 14. - (1) În cazul în care într-o clădire sunt mai multe locuinte si spatii cu altă destinatie, o dată cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobândeste si dreptul de proprietate pe cote-părti asupra constructiilor si instalatiilor, precum si asupra dotărilor care, prin natura lor, nu pot fi folosite decât în comun.

(2) Dreptul de proprietate se dobândeste si asupra terenului aferent clădirii, pe cote-părti, proportional cu suprafata construită a locuintelor de serviciu, astfel cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de măsurători ale terenului.

Art. 15. - Contractul de vânzare-cumpărare se încheie între Serviciul de Informatii Externe, reprezentat de unitatea vânzătoare, si persoanele care au acest drept recunoscut de lege.

Art. 16. - Plata integrală a locuintei, a avansului si a ratelor se face la unitatea vânzătoare în numerar la casierie, prin mandat postal sau direct în contul unitătii vânzătoare.

Art. 17. - (1) Toate cheltuielile privind contractul de vânzare-cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

(2) Serviciul de Informatii Externe, prin unitatea vânzătoare, îsi garantează încasarea pretului prin constituirea ipotecii asupra locuintei în favoarea sa.

Art. 18. - Locuinta de serviciu care este ocupată de mai multi titulari de contracte de închiriere poate fi vândută, la cererea titularilor respectivi, numai în indiviziune.

Art. 19. - (1) Pentru neachitarea la termenul scadent de către cumpărător a ratelor lunare, acesta datorează dobânzi si penalităti de întârziere prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) În caz de neplată a trei rate scadente de către cumpărătorul locuintei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuintei si evacuarea detinătorului, în conditiile legii.

Art. 20. - Până la achitarea integrală a pretului, locuinta de serviciu nu va putea fi înstrăinată prin acte între vii, nu poate fi restructurată si nici nu i se poate schimba destinatia.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si încărcarea/descărcarea benzinei la terminale

 

În baza prevederilor art. 42 alin. 2 lit. b) si c), art. 43 lit. b) si e) si ale art. 47 lit. b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind măsurarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si încărcarea/descărcarea benzinei la terminale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Detinătorii sau administratorii instalatiilor de depozitare si de încărcare/descărcare a benzinei la terminale, inclusiv de instalatii-anexe, au obligatia să aplice normele prevăzute la art. 1.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.103/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea si analiza emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2002.

Art. 4. - Directia evaluare impact, controlul poluării si managementul riscului, precum si Agentia Natională pentru Protectia Mediului si agentiile de protectie a mediului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 781.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind măsurarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si încărcarea/descărcarea benzinei la terminale

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc metodologia si conditiile tehnice de măsurare a emisiilor totale de compusi organici volatili în atmosferă, rezultate în cursul operatiunilor de depozitare a benzinei si de încărcare/descărcare a benzinei în/din containere mobile, desfăsurate la terminalele dotate cu unităti de recuperare a vaporilor.

(2) Prezentele norme metodologice se aplică emisiilor de compusi organici volatili în atmosferă (vapori de benzină) din unitătile de recuperare a vaporilor de benzină la terminale.

(3) Prezentele norme metodologice sunt aplicabile în conditiile în care starea tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor este corespunzătoare functionării în conditii de sigurantă, nu prezintă disfunctionalităti si neetanseităti, în conformitate cu normele privind inspectia tehnică a acestora.

(4) Prezentele norme metodologice nu se referă la conditiile privind calitatea aerului din zonele de muncă, care se stabilesc prin normele de protectie a muncii.

(5) Prezentele norme metodologice nu includ prevederi referitoare la măsurile de securitate a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor pentru activitatea de măsurare în medii periculoase (toxicitate, pericol de incendii si explozie).

(6) Măsurile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor pentru activitătile de măsurare a emisiilor de compusi organici volatili în atmosferă, în cursul operatiunilor de depozitare a benzinei la terminale si de încărcare/descărcare a benzinei în/din containere mobile la terminale, sunt în responsabilitatea celor care efectuează măsurătorile.

Art. 2. - În sensul prezentelor norme metodologice se întelege prin:

a) emisie de compusi organici volatili - eliminarea în atmosferă a compusilor organici volatili în fază gazoasă proveniti din surse punctiforme;

b) surse de emisie - unităti de recuperare a vaporilor de benzină, amplasate în cadrul terminalelor;

c) compusi organici volatili - compusi organici constituenti ai benzinei, care au o presiune de vapori de cel putin 0,01 kPa la temperatura de 293,13 K, din care, prin evaporare, rezultă vaporii de benzină;

d) unitate de recuperare a vaporilor - echipamente (instalatie) pentru recuperarea vaporilor, inclusiv orice sistem de rezervoaretampon la terminal, prin care vaporii rezultati din evaporarea benzinei sunt captati, condensati si recuperati sub formă lichidă;

e) instalatii-anexe - unităti de recuperare a vaporilor, conducte de legătură si conexiuni etanse, sisteme de captare si recirculare a vaporilor si de stocare intermediară a acestora la terminal.

II. Conditii de limitare a emisiilor de compusi organici volatili în atmosferă

Art. 3. - (1) Cerintele tehnice privind proiectarea si exploatarea instalatiilor si echipamentelor, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, sunt menite să asigure nivelul de performantă necesar respectării valorilor-tintă de referintă pentru emisiile totale de compusi organici volatili rezultate din operatiile specifice.

(2) Concentratia medie orară a vaporilor evacuati de la unitatea de recuperare a vaporilor nu trebuie să depăsească 35 g/Nm3 pentru fiecare oră, valoare corectată pentru eliminarea efectului dilutiei în timpul procesului.

III. Măsurarea emisiilor de compusi organici volatili în atmosferă

Art. 4. - (1) Măsurătorile se vor efectua pe fluxul evacuat în atmosferă din unitătile de recuperare a vaporilor, în conditiile în care instalatiile-anexe utilizate la încărcarea si descărcarea benzinei sunt exploatate în conformitate cu instructiunile de operare date de furnizor, functionează în conformitate cu performantele garantate de acesta si nu prezintă scurgeri sau pierderi de vapori.

(2) Locul de efectuare a măsurătorilor trebuie ales astfel încât valoarea măsurată să fie reprezentativă pentru fluxul evacuat. De regulă, punctul de măsurare trebuie să se situeze la o distantă egală cu cel putin două diametre ale traseului de evacuare, înainte de deschiderea acestuia în atmosferă.

(3) Măsurătorile se efectuează în scopul asigurării cerintelor art. 3 alin. (2); rezultatele măsurătorilor, efectuate în conditiile prezentelor norme metodologice, pot fi utilizate la elaborarea inventarelor de emisii anuale de compusi organici volatili de la terminale dotate cu unităti de recuperare a vaporilor.

(4) Măsurătorile efectuate se referă la indicatorul “compusi organici volatili totali” si se realizează cu analizoare corespunzătoare, care să fie capabile să măsoare concentratii de cel putin 3 g/Nm3 si să aibă o precizie de cel putin 95% din valoarea măsurată. Eroarea totală de măsurare datorată echipamentului utilizat, gazului de calibrare si procedurii aplicate nu trebuie să depăsească 10% din valoarea măsurată.

(5) Detectorul instrumentului de măsurare trebuie să fie specific pentru compusii organici volatili din benzină (vapori de benzină). Principiile de măsurare ale tipurilor de detectoare care respectă aceste conditii includ: oxidarea catalitică, ionizarea în flacără, fotoionizarea si absorbtia în infrarosu, dar nu se limitează la acestea.

IV. Frecventa măsurătorilor

Art. 5. - (1) Măsurătorile se vor efectua pe parcursul unei zile normale de lucru (minimum 7 ore), în conditii normale de operare. Măsurătorile se vor efectua în regim continuu sau discontinuu.

(2) Măsurătorile în regim continuu se vor efectua pe parcursul unei zile normale de lucru, în conditii normale de operare.

(3) În cazul efectuării măsurătorilor în regim discontinuu trebuie efectuate cel putin 4 măsurători pe oră, pe parcursul unei zile normale de lucru, în conditii normale de operare.

(4) Măsurătorile se efectuează în cel putin 30% din numărul total de zile calendaristice ale anului sau, după caz, ale perioadelor în care terminalul este exploatat în conditii normale si unitatea de recuperare a vaporilor functionează, repartizate uniform pe parcursul acestor perioade.

V. Evidenta datelor si controlul încadrării în norme

Art. 6. - (1) Detinătorii sau administratorii unitătilor de recuperare a vaporilor au obligatia să tină evidenta strictă a datelor rezultate din măsurătorile efectuate.

(2) Datele rezultate din măsurătorile efectuate se pun la dispozitie autoritătilor publice competente pentru protectia mediului, în scopul verificării conformării.

(3) Verificarea respectării cerintelor tehnice pentru proiectarea si exploatarea instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate la depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statii de benzină se realizează prin activitătile de avizare tehnică a proiectului si inspectie tehnică în exploatare, desfăsurate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină.

(4) Organele de inspectie abilitate din cadrul autoritătii publice competente pentru protectia mediului vor verifica periodic efectuarea măsurătorilor si rezultatelor acestora, cu respectarea conditiilor prevăzute în legislatia specifică în vigoare.

VI. Dispozitii finale

Art. 7. - Prezentele norme metodologice se vor revizui, după caz, în functie de modificările ulterioare privind caracterizarea surselor de emisie în atmosferă a compusilor organici volatili, în functie de modificările ulterioare ale legislatiei de bază în cadrul procesului de armonizare cu legislatia Uniunii Europene, precum si în functie de evolutia performantelor tehnice ale instalatiilor si echipamentelor utilizate la depozitarea si încărcarea/descărcarea benzinei la terminale.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în temeiul art. 24 alin. (1) si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 448 din 10 martie 2004 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2004,

conform Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, prevăzute în anexele nr. 1-5*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală buget-finante prin Serviciul buget-contabilitate pentru cercetare va comunica bugetele de venituri si cheltuieli institutelor nationale de cercetaredezvoltare mentionate la art. 1 si va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Gheorghe Popa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2004.

Nr. 5.525.


*) Anexele nr. 1-5 se comunică institutelor nationale de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 decembrie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 3.109.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc limita minimă, actualizată conform prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, a capitalului social vărsat pe care asigurătorii au obligatia de a-l mentine potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din legea sus-mentionată.

Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentelor norme, capitalul social vărsat al asigurătorilor se actualizează si nu poate fi mai mic de:

1. Până la data de 30 iunie 2005:

a) 40 miliarde lei, pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 65 miliarde lei, pentru activitatea de asigurări generale;

c) 60 miliarde lei, pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

2. Până la data de 31 decembrie 2005:

a) 6.500.000 lei noi (echivalentul a 65 miliarde lei vechi), pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 10.000.000 lei noi (echivalentul a 100 miliarde lei vechi), pentru activitatea de asigurări generale;

c) 10.000.000 lei noi (echivalentul a 100 miliarde lei vechi), pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

3. Până la data de 30 iunie 2006:

a) 10.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 15.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări generale;

c) 15.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări de viată.

Leul nou si leul vechi sunt definiti conform prevederilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale.

Art. 3. - Acordarea autorizatiei de a desfăsura activitate de asigurare se va face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4), ale art. 16 alin. (1) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale prevederilor Normelor pentru autorizarea asigurătorilor, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum si ale prezentelor norme.

Art. 4. - (1) Asigurătorii autorizati la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor proceda la majorarea capitalului social la nivelurile prevăzute la art. 2, cu respectarea prevederilor Normelor pentru autorizarea asigurătorilor, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Solicitantii care vor depune cereri de autorizare să desfăsoare activitate de asigurare de la intrarea în vigoare a prezentelor norme până la data de 30 iunie 2005 trebuie să depună capitalul social prevăzut la art. 2 pct. 1, în functie de activitatea de asigurare solicitată.

(3) Solicitantii care vor depune cereri de autorizare să desfăsoare activitate de asigurare de la 1 iulie 2005 până la data de 31 decembrie 2005 trebuie să depună capitalul social prevăzut la art. 2 pct. 2, în functie de activitatea de asigurare solicitată.

(4) Solicitantii care vor depune cereri de autorizare să desfăsoare activitate de asigurare de la 1 ianuarie 2006 până la data de 30 iunie 2006 trebuie să depună capitalul social prevăzut la art. 2 pct. 3, în functie de activitatea de asigurare solicitată.

Art. 5. - Majorarea capitalului social se va realiza integral în formă bănească, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 212 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 35 si 36 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 decembrie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 6 septembrie 2001;

b) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2003 pentru modificarea si completarea Normelor privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2003.

Art. 4. - Directia generală reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 3.110.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc, în temeiul prevederilor art. 35 si 36 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, conditiile care trebuie îndeplinite si documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice române pentru obtinerea autorizatiei de functionare ca brokeri de asigurare si/sau reasigurare în vederea desfăsurării activitătii de intermediere în asigurări si/sau în reasigurări.

Art. 2. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie persoană juridică română în a cărei denumire să fie cuprinsă în mod obligatoriu sintagma “broker de asigurare”, “broker de asigurare-reasigurare” sau “broker de reasigurare”, după caz, în limba română ori într-o limbă uzuală pentru domeniul asigurărilor si să nu inducă în eroare publicul;

b) să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 250 milioane lei;

c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă valabil pe întreg teritoriul României, cu o limită minimă de acoperire de 450.000 euro/eveniment si sumă agregată de 750.000 euro pe an, fără fransiză;

d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare;

e) să aibă un sediu permanent unde se va transmite sau se va primi corespondenta de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si de la alte institutii sau autorităti;

f) din documentele prezentate să rezulte că nu este actionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurător, reasigurător sau al unui agent de asigurare ori de reasigurare si că nu are ca actionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător sau un agent de asigurare ori de reasigurare;

g) asociatii ori actionarii semnificativi si/sau persoanele semnificative să nu aibă cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevăzute în legislatia financiar-fiscală si cazier fiscal; în situatia în care au desfăsurat activitate de intermediere în asigurări ca agenti de asigurare să nu fi fost radiati din Registrul agentilor de asigurare ca urmare a încălcării prevederilor art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, iar dacă au avut calitatea de asistent în brokeraj, să nu le fi fost anulată procura din motive imputabile;

h) conducătorii executivi să aibă studii superioare si o experientă de cel putin 3 ani într-o functie de conducere operativă în domeniul asigurărilor sau de cel putin 5 ani într-o functie de conducere operativă în domeniul financiar-bancar; această prevedere se aplică si administratorilor, atunci când acestia au atributii similare conducerii executive. Prin functie de conducere operativă se întelege inclusiv cea de sef de serviciu/compartiment a cărui activitate este relevantă pentru specificul domeniului asigurărilor sau cel financiar-bancar, precum si functia de director de agentie sau de sucursală a unei entităti care operează în aceste domenii;

i) conducătorii executivi să nu detină această calitate la o altă persoană juridică română sau străină după obtinerea autorizatiei de functionare;

j) să achite o taxă de autorizare de 50 milioane lei.

Art. 3. - Persoanele juridice române care solicită obtinerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau reasigurare vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) cerere standard de obtinere a autorizatiei de functionare, în forma prezentată în anexa la prezentele norme;

b) copii de pe documentele care atestă constituirea societătii: actul constitutiv autentificat sau atestat de avocat, în care obiectul unic de activitate este definit conform art. 2 lit. C pct. 57 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, hotărârea judecătorească de înfiintare, certificatul de înmatriculare si cererea de înscriere de mentiuni de la oficiul registrului comertului, codul unic de înregistrare;

c) copie de pe documentele care atestă vărsarea integrală în numerar a capitalului social, în conditiile si în limitele stabilite de art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, actualizat conform prevederilor art. 2 lit. b) din prezentele norme;

d) un studiu de fezabilitate care să cuprindă cel putin următoarele informatii:

1. scurtă prezentare a activitătii ce urmează să fie desfăsurată, din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfăsurarea activitătii;

2. structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare, cu precizarea răspunderilor si limitelor de competentă pentru persoanele semnificative din cadrul societătii;

3. bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru următorii 3 ani financiari;

e) copie de pe documentele care atestă plata taxei de autorizare în contul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, actualizată conform art. 2 lit. j) din prezentele norme;

f) copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. c) din prezentele norme, si dovada privind plata primei de asigurare (integrală sau a ratelor);

g) lista actionarilor sau asociatilor directi si indirecti, inclusiv ultimul actionar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică, certificatele de cazier fiscal si judiciar, în original, ale acestora, precum si certificatele de cazier fiscal si judiciar ale persoanelor semnificative;

h) copii ale cărtilor de muncă, diplomelor de studii si curricula vitae semnate ale persoanelor semnificative, din care să rezulte respectarea prevederilor art. 2 lit. h) din prezentele norme;

i) curricula vitae semnate pentru actionarii sau asociatii semnificativi persoane fizice;

j) bilanturile pe ultimii 3 ani ale actionarilor sau asociatilor semnificativi persoane juridice, în forma în care au fost depuse la autoritatea fiscală teritorială;

k) copii de pe contractul de închiriere sau de comodat, al sediului ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiintează, înregistrate la administratia financiară teritorială sau, după caz, copie de pe actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiintează;

l) declaratie autentificată, pe propria răspundere, că se îndeplinesc prevederile art. 2 lit. f) din prezentele norme;

m) declaratie autentificată, pe propria răspundere, a conducerii executive că va îndeplini prevederile art. 2 lit. i).

Art. 4. - (1) După obtinerea autorizatiei de functionare orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizatie se va face numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Orice modificare a actelor constitutive ale brokerului de asigurare si/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comertului numai însotită de avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Autorizatia de functionare se retrage si în cazul încetării valabilitătii contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aprobă suspendarea sau încetarea activitătii brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, la cererea acestora, după verificarea prealabilă a situatiilor financiare.

Art. 5. - Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare virează sumele reprezentând taxa de autorizare/avizare în contul nr. RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

Art. 6. - Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati la data intrării în vigoare a prezentelor norme se vor conforma în ceea ce priveste:

a) prevederile art. 2 lit. a) si b) din prezentele norme, până la data de 30 iunie 2005;

b) prevederile art. 2 lit. c), f), h) si i) si ale art. 3 lit. d) pct. 2 si lit. k) din prezentele norme, până la data de 31 martie 2005.

Art. 7. - Limita minimă a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională se va majora după cum urmează:

a) 700.000 euro/eveniment si 1.000.000 euro sumă agregată pe an, fără fransiză, de la 1 ianuarie 2006;

b) 1.000.000 euro/eveniment si 1.500.000 euro sumă agregată pe an, fără fransiză, de la 1 ianuarie 2007.

Art. 8. - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXĂ

la norme

 

CERERE-STANDARD

privind autorizarea ca broker de asigurare si/sau de reasigurare

 

Data ..............

1. Denumirea completă a solicitantului ...............................................................................................................................................

2. Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului ................................................................................................................

3. Codul unic de înregistrare ..................................................................................................................................................

4. Adresa sediului social .............................................................................................................

5. Adresa postală, dacă este diferită ...............................................................................................................................................….

6. Numărul de telefon ...................................................................................................................

7. Numărul de fax ........................................................................................................................

8. Adresa e-mail ...........................................................................................................................

9. Numele si functiile persoanelor semnificative:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

10. Numele sau denumirea, după caz, a asociatilor sau actionarilor semnificativi:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

11. Persoana de contact (numele, prenumele, functia, telefon, adresa e-mail) ............................................................................…………………………………………………

12. Lista documentelor depuse:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Subsemnatul (conducătorul executiv) ............................, în calitate de .................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal (sau art. 474 din noul Cod penal) privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostintă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele si prenumele (cu majuscule)

Semnătura ............................

Stampila societătii

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 241 si ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale prevederilor art. 401 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările din România, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 decembrie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală reglementări din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 3.111.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc informatiile pe care asigurătorii si intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze persoanelor fizice, denumite în continuare clienti, în calitatea lor de asigurat, potential asigurat, contractant sau potential contractant al asigurării.

 

CAPITOLUL I

Informatiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clientilor

 

Art. 2. - (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clientilor.

(2) Informatiile trebuie furnizate în scris, în limba română, sub semnătura clientilor, pentru a exista confirmarea că acestia au luat cunostintă despre continutul informatiilor.

(3) Informatiile pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care clientii solicită în scris acest lucru.

(4) Informatiile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă si exactă.

Art. 3. - Înainte de încheierea unui contract de asigurare asigurătorii sunt obligati să furnizeze clientilor cel putin următoarele informatii:

1. informatii despre asigurător:

a) denumirea asigurătorului si forma juridică;

b) numărul de ordine din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări;

c) adresa sediului social si, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se încheie contractul de asigurare;

2. informatii despre contractul de asigurare:

a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat;

b) momentul începerii si cel al încetării contractului de asigurare;

c) modalitătile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;

d) modalitatea prin care se plătesc primele si termenele de plată a primelor de asigurare;

e) modalitătile si termenele de plată a indemnizatiilor de asigurare;

f) informatii despre perioada de gratie;

g) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informatii despre modalitătile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;

h) informatii generale privind deducerile prevăzute de legislatia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;

i) legea aplicabilă contractului de asigurare.

 

CAPITOLUL II

Informatiile pe care asigurătorii care practică asigurări de viată si/sau asigurări de accidente si boală si/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze clientilor

 

Art. 4. - (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asigurătorii care practică asigurări de viată si/sau asigurări de accidente si boală si/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze clientilor.

(2) Informatiile vor fi puse la dispozitie clientilor înainte de încheierea contractului de asigurare si/sau în timpul derulării unui contract de asigurare, trebuie furnizate în scris, în limba română, sub semnătura clientilor, pentru a exista confirmarea că acestia au luat cunostintă despre continutul informatiilor.

(3) Informatiile pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care clientii solicită în scris acest lucru.

(4) Informatiile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă si exactă.

(5) Furnizarea acestor informatii este obligatorie si pentru intermediarii în asigurări, persoane fizice sau juridice, care intermediază astfel de contracte de asigurare.

Art. 5. - Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viată asigurătorii sunt obligati să furnizeze clientilor cel putin următoarele informatii:

1. informatii despre asigurător:

a) denumirea asigurătorului si forma juridică;

b) numărul de ordine din Registrul asigurătorilor si reasigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări;

c) adresa sediului social si, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se încheie contractul de asigurare;

2. informatii despre contractul de asigurare:

a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu si a clauzelor optionale/suplimentare;

b) momentul începerii si cel al încetării contractului de asigurare;

c) modalitătile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;

d) modalitatea prin care se plătesc primele, durata si termenele de plată a primelor de asigurare;

e) modalitatea si termenele de plată a indemnizatiilor de asigurare;

f) informatii despre primele aferente fiecărui beneficiu, atât cele principale, cât si cele suplimentare, după caz;

g) informatii despre perioada de gratie;

h) modalitătile de calcul si de distributie a bonusurilor si a sumelor reprezentând participarea la profit, dacă este cazul;

i) indicarea valorii de răscumpărare totale, a sumelor asigurate reduse, precum si a nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;

j) informatii despre natura activelor, definirea unitătilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurările de viată si anuităti legate de fonduri de investitii;

k) o simulare a evolutiei valorii contului contractantului, precum si a valorii de răscumpărare totale la sfârsitul fiecărui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurările de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii; această simulare se va face mentinându-se constantă valoarea unitătii pe toată durata derulării contractului de asigurare;

l) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare, respectiv informatii despre modalitătile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii cuprinsi în contractele de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;

m) informatii generale privind deducerile prevăzute de legislatia fiscală care se aplică contractelor de asigurare;

n) legea aplicabilă contractului de asigurare.

Art. 6. - În timpul derulării unui contract de asigurare de viată si/sau asigurări de accidente si boală si/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale asigurătorii sunt obligati să furnizeze asiguratilor sau contractantilor asigurării, în plus fată de informatiile prevăzute la art. 5 din prezentele norme, si următoarele informatii:

1. orice modificare a denumirii asigurătorului, a formei sale juridice, a adresei sediului social si, acolo unde este cazul, a denumirii sucursalei sau agentiei unde s-a încheiat contractul;

2. în cazul modificării conditiilor contractului de asigurare sau al modificării legii aplicabile acestuia, informatiile enumerate la art. 3 pct. 2 si la art. 5 pct. 2 din prezentele norme;

3. la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informatii despre situatia bonusurilor si a sumelor reprezentând participarea la profit.

 

CAPITOLUL III

Informatiile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor

 

Art. 7. - (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clientilor înainte de a încheia un contract de asigurare si, după caz, la modificarea sau reînnoirea contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, intermediarii în asigurări sunt agentii de asigurare si brokerii de asigurare.

Art. 8. - (1) Intermediarii în asigurări vor furniza clientilor informatiile prevăzute la cap. I si II din prezentele norme, după caz.

(2) Intermediarii în asigurări vor furniza clientilor si următoarele informatii suplimentare obligatorii, referitoare la:

1. brokerul de asigurare:

a) faptul că este autorizat să functioneze ca broker de asigurare si numărul de înregistrare din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor si intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări si mijloacele de verificare a acestei informatii;

b) denumirea si sediul social;

c) faptul că în conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, sub conditia împuternicirii primite din partea asigurătorilor, are dreptul să colecteze primele, să plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda prevăzută în contractul de asigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, si să emită documentele de asigurare în numele asigurătorului;

d) dacă informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate în baza studiului conditiilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piată, care îi dau posibilitatea să facă o recomandare fundamentată si profesională, în concordantă cu cerintele formulate de clienti în mandatul de brokeraj;

e) procedurile de solutionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienti si brokerul de asigurare;

2. agentul de asigurare:

a) faptul că poate să desfăsoare activitate ca agent de asigurare întrucât detine o autorizatie valabilă, scrisă, din partea unui asigurător, respectiv un contract de agent, pentru a actiona în numele acestuia;

b) numărul de înregistrare ca agent de asigurare din Registrul agentilor de asigurare si modalitătile de verificare a acestei informatii, precum si codul unic de agent;

c) clasele de asigurări pentru care intermediază contracte de asigurare, în conformitate cu art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

d) denumirea asigurătorilor pentru care este autorizat să intermedieze fiecare clasă de asigurare prin contractul de agent;

e) orice interes de participare sau orice participatie, după caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mamă a unei anumite societăti de asigurare le detine în drepturile de vot sau în capitalul agentului de asigurare persoană juridică;

f) procedurile de solutionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienti si agentul de asigurare.

(3) Intermediarii în asigurări trebuie să informeze clientii asupra dreptului acestora de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare.

Art. 8. - (1) Toate informatiile prevăzute în prezentele norme trebuie furnizate clientilor:

a) în scris sau pe orice alt suport durabil, conform definitiei de la art. 2 lit. A pct. 24 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, care este disponibil si accesibil acestora;

b) în mod clar si exact;

c) în limba română sau în oricare altă limbă cu care părtile au fost de acord.

(2) Prin derogare de la alin. (1), informatia poate fi oferită verbal, atunci când acest lucru este cerut de clienti sau când se solicită încheierea urgentă a contractului de asigurare. În aceste cazuri informatia va fi furnizată clientului în conformitate cu alin. (1) imediat după încheierea contractului de asigurare.

Art. 9. - Nerespectarea în orice mod a dispozitiilor prezentelor norme se sanctionează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 691 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.