MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.244         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.196. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorial ă a comunelor Broscăuti si Dimăcheni, judetul Botosani

 

2.197. - Hotărâre privind darea în administrare Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil din domeniul public al statului, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila

 

2.262. - Hotărâre privind recunoasterea Organizatiei “Salvati Copiii” ca fiind de utilitate publică

 

2.266. - Hotărâre pentru darea în administrare Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 

2.268. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ de Design

 

2.270. - Hotărâre pentru aprobarea Programului geologic la nivel national privind directiile de desfăsurare a activitătii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2005-2008

 

2.271. - Hotărâre pentru modificarea art. 27 din Normele tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

265. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

855. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-Service” - S.A.

 

1.659/605. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Broscăuti si Dimăcheni, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Broscăuti si Dimăcheni, judetul Botosani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.196.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri nenominalizate, situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Broscăuti si Dimăcheni, judetul Botosani, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Încadrarea sectorului

de drum

Traseul

drumului clasat

Pozitiile

kilometrice

Lungimea

(km)

Indicativul

nou

Drum local nenominalizat

Broscăuti-Slobozia, cu indicativele:

DS 206, DS 144 si DS 196

0+000-2+680

2,680

DC 87

Drum local nenominalizat

Broscăuti-Dorohoi, cu indicativele:

DS 594 si DS 776

0+000-2+560

2,560

DC 88

Drum local nenominalizat

Broscăuti-Dimăcheni, cu indicativele:

DS 1494, DE 99, DE 111, DE 112

si DE 615

0+000-5+370

5,370

DC 89

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Ministerului Administratiei si Internelor a unui imobil din domeniul public al statului, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrare Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila, a unui imobil, format din constructie si terenul aferent, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 301 din 28 septembrie 2004, situat în municipiul Brăila, Str. Justitiei nr. 1, judetul Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru administratia publică,

Ilie Stefan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2004.

Nr. 2.197.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se dă în administrare Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila

 

Locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Brăila, Str. Justitiei nr. 1,

judetul Brăila

Consiliul Local

al Municipiului Brăila

Ministerul Administratiei

si Internelor

Suprafata construită = 546 m2

Suprafata terenului aferent = 883 m2

Suprafata totală = 1.649 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Organizatiei “Salvati Copiii” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Organizatia “Salvati Copiii”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Intrarea Stefan Furtună nr. 3, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Secretarul de stat al Autoritătii Nationale

pentru Protectia Copilului si Adoptie,

Gabriela Coman,

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.262.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru darea în administrare Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 163 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrare Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucuresti, str. Sebastian nr. 88, sectorul 5, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.266.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile, proprietate publică a statului, care se dau în administrare Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

 

Adresa bunurilor imobile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

Municipiul Bucuresti, str. Sebastian nr. 88, sectorul 5:

Lotul 1

- teren în suprafată de 3.129,20 m2, cu platformă betonată de 700 m2 si

împrejmuire de 40 m;

- pavilion tehnico-administrativ (regim de înăltime S+P+7E) + porti de acces, în suprafată construită de 1.029,26 m2 si în suprafată desfăsurată de 7.780,28 m2 (inclusiv suprafetele cabinelor de la poartă)

Lotul 24

- parcare împrejmuită, în suprafată de 1.373,10 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Consultativ de Design

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează, pe lângă Cancelaria Primului-Ministru, Consiliul Consultativ de Design, denumit în continuare Consiliul, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

(2) Consiliul este format din câte un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, al organizatiilor patronale si sindicale reprezentative, potrivit legii, al Uniunii Artistilor Plastici din România si al Uniunii Arhitectilor din România.

Art. 2. - Consiliul are următoarele atributii principale:

a) analizează starea designului din România prin comparatie cu designul european si mondial si face propuneri de îmbunătătire organismelor implicate;

b) elaborează propuneri privind strategia guvernamentală în domeniul designului, pe termen mediu si lung;

c) propune Guvernului planuri concrete de promovare a designului în diverse domenii de activitate;

d) urmăreste ridicarea calitătii produselor românesti prin design si contribuie la promovarea produselor “Made in Romania”;

e) examinează, la cererea Guvernului, proiecte de acte normative incidente în domeniul designului;

f) facilitează cooperarea dintre factorii implicati în activitatea de design;

g) evaluează educatia în domeniul designului din România si propune factorilor implicati măsuri în conformitate cu nivelul educatiei pe plan european si mondial;

h) initiază programe, conferinte, concursuri, expozitii si alte activităti promotionale în domeniul designului;

i) organizează concursul national de design;

j) sprijină designerii din România în participarea la proiecte internationale.

Art. 3. - (1) Presedintele Consiliului este reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Secretariatul Consiliului este asigurat de Cancelaria Primului-Ministru, iar reuniunile acestuia si ale grupurilor de lucru vor avea loc la sediul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 4. - (1) Consiliul se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, pe care îl aprobă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Nominalizarea reprezentantilor în cadrul Consiliului se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către conducătorii institutiilor sau organismelor prevăzute la art. 1 alin. (2).

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Maria Crivineanu,

secretar de stat

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului geologic la nivel national privind directiile de desfăsurare a activitătii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2005-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul geologic la nivel national privind directiile de desfăsurare a activitătii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2005-2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea Programului geologic la nivel national prevăzut la art. 1 se realizează din fondurile proprii ale agentilor economici, din fondurile agentilor economici constituite conform Hotărârii Guvernului nr. 765/1994 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei în sectorul extractiv minier, titei si gaze naturale, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării si modernizării productiei de titei si gaze naturale, rafinării, transportului si distributiei petroliere, cu modificările ulterioare, precum si din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie.

Art. 3. - Repartizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pe directii de desfăsurare a activitătii de cercetare si pe obiective geologice se realizează de ordonatorul principal de credite, corelat cu prevederile programului anual de cercetare geologică, aprobat în conditiile legii, si în baza permiselor de prospectiune emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.270.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL GEOLOGIC LA NIVEL NATIONAL

privind directiile de desfăsurare a activitătii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2005-2008

 

I. Resursele minerale care fac obiectul Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu si roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare si disperse, sărurile haloide, substantele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele pretioase si semipretioase, turba, nămolurile si turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însotesc, apele minerale naturale, gazoase si plate, apele minerale terapeutice, precum si produsul rezidual minier din haldele si iazurile de decantare, apele subterane potabile si industriale.

II. Directiile principale de realizare a Programului geologic la nivel national sunt:

a) elaborarea de documentatii geologice si tehnico-economice în vederea evaluării resurselor/rezervelor valorificabile în conditii de eficientă economică;

b) prospectiuni geologice, geochimice, geofizice, însotite, după caz, de lucrări miniere usoare, santuri, puturi, derocări si foraje pentru concretizarea premiselor privind existenta unor acumulări de substante minerale utile;

c) prospectiunea prin lucrări miniere, foraje si alte lucrări specifice, după caz, în zone noi, în extinderea zăcămintelor în exploatare sau în perimetre de exploatare, pentru evaluarea cantitativă si calitativă a resurselor/rezervelor de substante minerale utile, precum si stabilirea conditiilor tehnice si economice de valorificare, pentru atragerea în circuitul economic;

d) întocmirea de documentatii pentru stabilirea gradului de cunoastere si mai ales a perspectivelor de punere în evidentă de noi structuri geologice cu mineralizatii si zone cu conditii favorabile de acumulare a substantelor minerale utile, ce urmează a fi incluse în programele anuale de cercetare geologică;

e) cercetări tehnologice pentru stabilirea tehnologiilor de prelucrare-preparare, cresterea gradului de recuperare a elementelor utile din zăcăminte si stabilirea posibilitătilor de diversificare a domeniilor de utilizare, având drept scop cresterea eficientei economice;

f) studii geologice si tehnico-economice pentru perimetre noi, aflate în diverse faze de cercetare geologică;

g) reluarea cercetării calitativ-cantitative asupra unor depozite rezultate în urma activitătii de extractie si preparare a substantelor minerale utile, în vederea evaluării de resurse/rezerve si cunoasterea posibilitătilor tehnologice de valorificare;

h) determinări geofizice specifice în lucrări geologice executate în scopul localizării unor anomalii determinate de prezenta mineralizatiilor;

i) cercetări pentru determinarea parametrilor acviferelor, urmărirea evolutiei caracteristicilor calitative ale apelor si asigurarea protectiei împotriva poluării si degradării;

j) lucrări geologice tehnice de cercetare pentru stabilirea posibilitătilor de realizare a obiectivelor cu caracter industrial si civil;

k) cunoasterea proceselor geodinamice actuale, prin lucrări de cercetare, în scopul proiectării si realizării lucrărilor de reconstructie ecologică si de protectie a mediului, privind constructiile industriale si civile;

l) cunoasterea conditiilor geologice, hidrogeologice si geotehnice în vederea evaluării deteriorării mediului ca urmare a activitătii geologico-miniere, realizarea lucrărilor de reconstructie si ecologizare a zonelor afectate;

m) constituirea bazei nationale de date rezultate în urma activitătii geologico-miniere;

n) cercetări pentru perfectionarea metodologiilor si tehnicilor de achizitie si de prelucrare a datelor si informatiilor obtinute din activitatea de cercetare geologică si extractie minieră.

III. Prevederile Programului geologic la nivel national privind directiile de desfăsurare a activitătii de cercetare geologică a resurselor minerale în perioada 2005-2008 vor fi individualizate si concretizate pe obiective în programe anuale de lucrări elaborate de organele centrale ale administratiei de stat de profil si vor fi aprobate de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 27 din Normele tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 27 din Normele tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 23 august 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) În domeniul exploatării, îmbutelierii si al comercializării vor fi respectate cele mai noi proceduri privind:

a) limitele de concentratie ale constituentilor, pentru apele minerale naturale îmbuteliate;

b) conditiile de utilizare a aerului îmbogătit cu ozon, prevăzute la art. 7 lit. b);

c) indicarea tratamentelor prevăzute la art. 7 lit. c);

d) metodele de analiză, inclusiv limitele de detectie, destinate verificării contaminării apelor minerale naturale;

e) procedurile de esantionare si metodele de analiză necesare pentru controlul caracteristicilor fizico-chimice si microbiologice ale apelor minerale naturale îmbuteliate;

f) toate dispozitiile necesare, referitoare la indicarea pe etichetă a concentratiilor ridicate ale anumitor constituenti ai apelor minerale naturale, conform anexei nr. 4 la prezentele norme.

(2) Standardul de referintă pentru cerintele prevăzute la alin. (1) lit. a), e) si f) este SR 4450:1997 - Ape minerale naturale.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.271.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune pentru explorarea minereului auro-argentifer din perimetrul Câinel, situat în judetul Hunedoara, încheiată cu Societatea Comercială “European Goldfields Romania” - S.R.L. Certejul de Sus, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începerea activitătii miniere prevăzute în licenta mentionată la art. 1 se autorizează de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 265.


*) Anexa se comunică titularului licentei de concesiune pentru explorare.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-Service” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, cu completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Strategiei de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, pentru anul 2004, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 881/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 15 iunie 2004, si conform Listei nr. 7 privind societătile comerciale oferite la privatizare de Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, publicată la 25 octombrie 2004 în cotidienele “Adevărul”, “Ziarul Financiar” si “Bursa”,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-Service” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare la Societatea Comercială Filiala “ICEMENERG-Service” - S.A., filială a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/11.414 din 22 august 2003, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale si a supravegherii financiare în perioada de privatizare administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de ministrul de stat, ministrul economiei si comertului.

(2) Continutul mandatului special prevăzut la alin. (1) va cuprinde, în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere a societătii comerciale, cu accent pe:

- convocarea adunării generale a actionarilor ori de câte ori este necesar;

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) întocmirea unui grafic împreună cu societatea comercială pentru îndeplinirea de către aceasta a obligatiei de a efectua toate plătile către creditorii bugetari, furnizorii de utilităti, alti furnizori, creditorii financiari si alti creditori, inclusiv pentru institutiile publice implicate, în scopul reducerii gradului de îndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare, în vederea suspendării de către acestia, până la transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor, a aplicării oricărei măsuri de executare silită începută asupra societătii comerciale si neînceperii nici unui demers pentru instituirea unor noi astfel de măsuri. Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si institutiei publice implicate, dacă are calitatea de creditor;

d) solicitarea creditorilor bugetari de a ridica toate sarcinile care grevează asupra activelor societătii comerciale ce urmează a fi vândute, externalizate sau transferate, în scopul cresterii atractivitătii la privatizare;

e) solicitarea, prin Ministerul Economiei si Comertului – Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, a organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor legale specifice în vigoare, aplicabile societătii comerciale în perioada de privatizare;

f) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

g) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 855.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.659 din 15 decembrie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 605 din 15 decembrie 2004

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

 

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind

organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, al Hotărârii Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri

pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si

din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentă medicală nr. OB 14.578/2004,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

 

Art. I. - Se modifică subprogramul 2.1 “Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare” din anexa nr. IV “Unităti sanitare prin care se derulează programele, subprogramele si interventiile de sănătate finantate din bugetul de stat” la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 si nr. 214 bis din 11 martie 2004, care va avea următorul continut:

“2. Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile

2.1. Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare

Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

Institutul Inimii “N. Stăncioiu” Cluj-Napoca

Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Cardiac Târgu Mures

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

Centrul de Cardiologie Iasi

Spitalul de Urgentă Floreasca - Clinica de medicină internă si cardiologie

Spitalul de Urgentă Floreasca - Sectia clinică de chirurgie cardiovasculară

Spitalul Clinic Universitar de Urgentă Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă Sfântul Ioan

Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures - Sectia clinică de cardiologie

Centrul de Cardiologie Craiova

Spitalul Orăsenesc Siret”

Art. II. - Directiile generale si directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea