MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

39. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

40. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

41. - Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

61. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare

 

62. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

 

63. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.291. - Hotărâre pentru aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2005

 

2.292. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în domeniul public al comunei Alexeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, judetul Ialomita

 

2.359. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, modificat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 32/2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (3) si (4) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:

“(3) Comisiile permanente sunt formate dintr-un număr de 11-33 de deputati, cu exceptia Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar.

(4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă dintre cele prevăzute la art. 58, cu exceptia membrilor Comisiei pentru regulament.”

2. Alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - (1) În prima lor sedintă, convocată de presedintele Camerei, comisiile permanente îsi aleg birourile, compuse din câte un presedinte, 2 vicepresedinti si 2 secretari, cu exceptia Comisiei pentru regulament, al cărei birou este compus din presedinte, un vicepresedinte si 2 secretari. Functiile din biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate în ordinea mărimii grupurilor parlamentare.”

3. La articolul 45, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“e) are la dispozitie logistica necesară în vederea desfăsurării activitătii comisiei, autoturisme, personal de secretariat si de specialitate, similar cu liderul de grup.”

4. La articolul 58, după punctul 16 se introduce punctul 17 cu următorul cuprins:

“17. Comisia pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

- eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex si îmbunătătirea conditiei femeii în societate;

- integrarea principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati în initiativele legislative, în politicile si programele ce interesează atât femeile, cât si bărbatii;

- urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati din documentele internationale ratificate de România.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 39.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) si ale art. 71 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 81 din Legea nr. 161/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 186, art. 190 alin. (1) si ale art. 199 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie, începând cu data de 22 decembrie 2004, prezentată de doamna Ana Adriana Săftoiu, aleasă deputat în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, si declară vacant locul de deputat detinut de aceasta.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 22 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 40.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Popp Cosmin Gabriel, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004 în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei deputat Săftoiu Ana Adriana.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 22 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 41.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor care compun Biroul permanent se face la propunerea grupurilor parlamentare.

(2) În vederea depunerii propunerilor Senatul stabileste numărul de locuri din Biroul permanent care revine fiecărui grup parlamentar.

(3) Propunerile nominale pentru functiile prevăzute la alin. (1) se fac de către liderii grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit alin. (2). Lista candidatilor propusi pentru Biroul permanent se supune în întregime votului Senatului si se aprobă cu majoritatea voturilor senatorilor. Dacă nu se realizează această majoritate, se organizează un nou tur de scrutin, în care lista este aprobată cu majoritatea voturilor senatorilor prezenti. Votul este secret si se exprimă prin bile.”

2. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Lista candidatilor pentru biroul fiecărei comisii se supune în întregime votului membrilor acesteia si se aprobă cu majoritatea senatorilor prezenti.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 decembrie 2004 , cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 61.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2)-(5) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 26, 27 si 28 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Puiu Hasotti - Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

2. Radu Mircea Berceanu - Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

3. Corneliu Vadim Tudor - Grupul parlamentar al P.R.M.

4. Ioan Codrut Seres - Grupul parlamentar al P.U.R. (social-liberal)

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Paula Maria Ivănescu - Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

2. Antonie Iorgovan - Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Mihai Ungheanu - Grupul parlamentar al P.R.M.

4. Valentin Zolt.n Pusk.s - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Nicolae Vlad Popa - Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”

2. Serban Nicolae - Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 decembrie 2004 , cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 62.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 190 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Vasile Blaga, ales în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, apartinând Grupului parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.”, si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 63.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă structura planului de ocupare a functiilor publice din cadrul institutiilor si autoritătilor administratiei publice centrale si locale pe anul 2005.

Art. 2. - (1) Structura planului de ocupare a functiilor publice din cadrul institutiilor si autoritătilor publice din administratia publică centrală si serviciile deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, finantate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si de la bugetul asigurărilor pentru somaj, se realizează de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, în concordantă cu numărul maxim de posturi, structura posturilor si fondul aferent salariilor de bază, aprobate prin anexele la legile bugetare pentru anul 2005.

(2) Planul de ocupare a functiilor publice în structura prevăzută la alin. (1) se întocmeste pe total ordonator principal de credite bugetare si, după caz, si detaliat, din total, pe aparat propriu al ordonatorului principal de credite si pe unitătile subordonate acestuia.

Art. 3. - Pentru celelalte categorii de institutii si autorităti publice aflate în subordinea unor ministere sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu finantare din venituri proprii si subventii sau integral din venituri proprii, responsabilitatea în gestiunea functiilor publice revine integral Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 4. - Pentru institutiile si autoritătile din administratia publică locală, se autorizează Agentia Natională a Functionarilor Publici să aprobe modificări în structura functiilor publice, semestrial, pe baza propunerilor înaintate de acestea.

Art. 5. - Se autorizează Agentia Natională a Functionarilor Publici ca, pentru anul 2005, să stabilească, din numărul total de functii publice vacante din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, un număr de 129 de functii publice pe care vor fi încadrati manageri publici.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.291.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în domeniul public al comunei Alexeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, judetul Ialomita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia în domeniul public al comunei Alexeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, judetul Ialomita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.292.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în comuna Alexeni, judetul Ialomita, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în domeniul public al comunei Alexeni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, judetul Ialomita

 

Locul unde sunt situate

imobilele care se

transmit

Persoana juridică

de la care se

transmit imobilele

Persoana juridică

la care se

transmit imobilele

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Justitiei, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Comuna Alexeni,

sos. Bucuresti-Slobozia,

judetul Ialomita

Ministerul Justitiei – Administratia Natională

a Penitenciarelor – Penitenciarul Slobozia

Domeniul public

al comunei Alexeni

si în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Alexeni,

judetul Ialomita

- imobil 669 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. - 103.672

Club ofiteri (Casa armatei)

- suprafata construită = 560 m2

- suprafata desfăsurată = 1.120 m2

Centrală termică

- suprafata construită = 140 m2

- suprafata desfăsurată = 140 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru institutiile de învătământ preuniversitar de stat, crese, centre judetene si locale de consultantă agricolă, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 78.960 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), pe comune, orase, municipii, judet se face de către consiliul judetean, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetene.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.359.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe judete pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2004

 

                                - milioane lei -

Nr.

crt.

Judetul

Suma

 

TOTAL:

78.960

1.

Bacău

17.480

2.

Bistrita-Năsăud

3.000

3.

Brasov

3.800

4.

Constanta

16.100

5.

Dâmbovita

3.580

6.

Dolj

17.000

7.

Galati

5.700

8.

Iasi

1.000

9.

Satu Mare

1.500

10.

Timis

9.800