MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.249         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 decembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

136. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003

 

2.286. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Ljubljana la 6 iulie 2004

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale

 

2.289. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 19 noiembrie 2004 si la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind patrimoniul cultural) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

 

2.363. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.329. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Montana” - S.A. Piatra-Neamt

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

30. - Circulară pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003

 

Având în vedere urgenta pregătirii documentelor si realizării activitătilor necesare semnării, aprobării si intrării în efectivitate a împrumuturilor externe rambursabile destinate programului privind reforma sectorului sanitar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 iunie 2003, aprobată prin Legea nr. 422/2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În vederea asigurării managementului eficient al acordurilor prevăzute la art. 1 si 2, precum si al acordurilor de împrumut si al contractului de finantare pentru asigurarea finantării programului privind reforma sectorului sanitar, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor români care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, care a devenit Unitatea de Management al Proiectului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei si Băncii Mondiale, denumită în continuare UMP, îsi continuă activitatea si are următoarele atributii:

a) managementul implementării acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003;

b) managementul implementării acordurilor de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si, respectiv, a contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, destinate programului privind reforma sectorului sanitar.”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) UMP îsi desfăsoară activitatea în cadrul Ministerului Sănătătii, sub directa coordonare a ministrului sănătătii, care va emite ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 773/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în Ministerul Sănătătii a UMP, pentru a include atributiile, competentele si responsabilitătile UMP ce decurg din prevederile art. 5 lit. b) din prezenta ordonantă de urgentă, personalul UMP fiind retribuit pe bază de contract individual de muncă, respectiv printr-un act aditional la contractul individual de muncă existent, în care se adaugă noile atributii, competente si responsabilităti, precum si salarizarea aferentă, convenită cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Europeană de Investitii.

(2) Personalul UMP, selectat în conformitate cu procedurile solicitate de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei, Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si de Banca Europeană de Investitii, va fi format atât din personal permanent, cât si din consultanti, care vor fi angajati prin semnarea contractelor individuale de muncă sau a contractelor de prestări de servicii cu ministrul sănătătii, în calitatea sa de ordonator principal de credite.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Salariile personalului UMP, toate contributiile sociale, precum si impozitul pe salarii se vor acoperi din fondurile acordate de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei, din împrumutul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si din alocatii de la bugetul de stat, după caz, si proportional cu atributiile, competentele si responsabilitătile personalului UMP, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătătii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 iunie 2003, aprobată prin Legea nr. 422/2003, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 136.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Ljubljana la 6 iulie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Ljubljana la 6 iulie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.286.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale*)

 


*) Traducere.

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere relatiile de prietenie dintre cele două tări,

dorind să dezvolte pe această bază cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, în scopul promovării si protejării sănătătii populatiei lor,

reafirmând importanta principiilor egalitătii, reciprocitătii si avantajului reciproc pentru dezvoltarea unei cooperări fructuoase,

au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor lua măsuri pentru a încuraja dezvoltarea cooperării lor în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale. Sectoarele specifice de interes reciproc vor fi stabilite prin programele de cooperare la care se face referire în art. 5 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 2

 

În vederea realizării acestui obiectiv, părtile contractante vor facilita:

- schimbul de informatii în domeniile de sănătate de interes reciproc;

- schimbul de specialisti în scopul realizării de studii si consultări, după cum este specificat în programele de cooperare la care se face referire în art. 5 din prezentul acord;

- contacte directe între institutii si organizatii din tările respective;

- schimbul de informatii asupra noilor echipamente si progreselor tehnologice legate de stiintele medicale si sănătate; si

- alte asemenea forme de cooperare în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, stabilite de comun acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante se vor informa reciproc în legătură cu reuniunile, simpozioanele, mesele rotunde si orice alte evenimente similare cu participare internatională, care iau în discutie subiecte din domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, organizate în tările lor. La cerere, cealaltă parte contractantă va furniza materiale referitoare la asemenea evenimente.

 

ARTICOLUL 4

 

Institutiile corespunzătoare ale părtilor contractante vor schimba, la cerere, liste cuprinzând literatura medicală si filme având ca subiect îngrijirile de sănătate, precum si orice alte materiale informative în formă scrisă, vizuală sau audiovizuală din domeniul sănătătii si al stiintelor medicale.

 

ARTICOLUL 5

 

Aplicarea prezentului acord va fi efectuată din partea Guvernului României de către Ministerul Sănătătii din România si din partea Guvernului Republicii Slovenia de către Ministerul Sănătătii din Republica Slovenia.

Cele două ministere vor încheia la fiecare 2 ani programe de cooperare, care vor specifica sectoarele de cooperare, termenii si conditiile cooperării bilaterale, inclusiv prevederile financiare necesare pentru realizarea unor asemenea activităti de cooperare.

 

ARTICOLUL 6

 

Orice diferend care poate să apară în legătură cu interpretarea sau cu implementarea prezentului acord va fi solutionat prin consultări între părtile contractante.

Prezentul acord poate fi modificat cu consimtământul scris al părtilor contractante. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută în art. 7 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei note prin care părtile contractante îsi notifică reciproc îndeplinirea tuturor procedurilor interne legale pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Prezentul acord va avea o valabilitate de 5 ani. La expirarea acestei perioade, valabilitatea acestuia va fi prelungită în mod automat pentru noi perioade de câte 5 ani, cu exceptia cazului în care una dintre părtile

contractante îl denuntă în scris, pe canale diplomatice, cu minimum 6 luni înaintea expirării sale.

Semnat la Ljubljana la 6 iulie 2004, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Ovidiu Brînzan

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,

Dusan Keber

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 19 noiembrie 2004 si la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind patrimoniul cultural) dintre România si Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 87/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Zagreb la 19 noiembrie 2004 si la Bucuresti la 25 noiembrie 2004 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiectul privind patrimoniul cultural) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1999, aprobată prin Legea nr. 87/1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.289.

 

BANCA MONDIALĂ

Biroul Regional Europa de Sud si Centrală Telefon: (385)1 235-7222

Trg J.F. Kennedya 6B Fax: (385)1 235-7293

Zagreb 10000, Croatia

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

 

Excelentei sale 19 noiembrie 2004

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti, România

 

Ref.: Acordul de împrumut nr. 4425 RO (Proiectul privind patrimoniul cultural)

 

Amendarea acordului de împrumut*)

 


*) Traducere.

 

Excelentă,

Mă refer la Acordul de împrumut (Acordul) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) la proiectul sus-mentionat, din 23 decembrie 1998, asa cum a fost amendat pe 19 decembrie 2002 si 11 iulie 2003 la solicitarea Unitătii de implementare a proiectului de adaptare a anexei nr. 1 si a anexei nr. 5 la Acord, care să reflecte ultimele costuri operationale din contul special. Prin prezenta scrisoare suntem de acord cu această solicitare si amendăm Acordul după cum urmează (modificările sunt prezentate cu caractere cursive):

 

1. În tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut”, numerotarea categoriilor este corectată:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuieli care va fi finantat

(1) Lucrări

3.900.000

80%

(2) Bunuri si servicii tehnice specializate

770.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli

locale (costuri franco-uzina) si 80% din cheltuieli

locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă, inclusiv audit

si pregătire profesională

300.000

100%

(4) Costuri operationale

30.000

75%

(5) Nealocate

0

 

TOTAL:

5.000.000

 

 

2. În anexa nr. 5 “Contul special”, paragraful 1 a) se amendează si va avea următorul cuprins:

“1. Pentru scopurile acestei anexe:

a) categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2), (3) si (4) prevăzute în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord;”

Rugăm să confirmati acordul dumneavoastră la amendamentul mentionat mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a unui exemplar anexat al acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv de la primirea unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori, iar plătile din cadrul categoriei (4) “Costuri operationale”, efectuate din contul special anterior intrării în efectivitate a acestui amendament, dar după data de 1 mai 2004, vor fi considerate eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe.

 

Al dumneavoastră,

Anand K. Seth,

Director

 

Unitate de tară Europa de Sud si Centrală

Europa si Regiunea Asia Centrală

 

CONVENIT:

ROMÂNIA

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice,

reprezentant autorizat

 

Data: 25 noiembrie 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - Sumele de plată stabilite prin titluri executorii în sarcina Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Corporatia Financiară Internatională, precum si către Asociatia Salariatilor Băncii Comerciale Române - S.A., cu modificările ulterioare, se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, iar Ministerul Finantelor Publice va reconstitui plătile în termen de 10 zile de la cererea formulată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 4. - Cheltuielile directe aferente celor două activităti de bază, respectiv activitatea de valorificare a activelor statului si activitatea de privatizare si administrare a participatiilor statului, se vor deduce din sumele încasate, iar cheltuielile indirecte se vor repartiza pe cele două activităti proportional cu veniturile încasate.

Art. 5. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.363.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Montana” - S.A. Piatra-Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Montana” - S.A. Piatra-Neamt,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Montana” - S.A. Piatra-Neamt, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, str. Mihai Stamatin nr. 4, judetul Neamt, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J27/74/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare, necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în situatia privatizării societătii comerciale, sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 4.329.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. - Normele Băncii Nationale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 23 august 2004, cu rectificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În cuprinsul Normelor Băncii Nationale a României nr. 5/2004, referintele la titlul Normelor Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit se completează cu textul “cu modificările si completările ulterioare”.

2. La anexa nr. V, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Expunerile totale fată de clienti individuali sau grupuri de clienti reprezentând un singur debitor vor fi calculate prin însumarea expunerilor care rezultă din trading book si a expunerilor care rezultă din afara trading book-ului, tinând cont de art. 9 pct. 9-11 din Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003.”

3. La anexa nr. V, punctul 7 va avea următorul cuprins:

“7. Activele reprezentând creante si alte expuneri în instrumente financiare fată de societăti de investitii din Uniunea Europeană, societăti de investitii recunoscute din terte tări, case de compensare recunoscute si burse recunoscute vor fi supuse aceluiasi tratament acordat creantelor si expunerilor fată de institutiile de credit, prin art. 9 pct. 10 lit. b) pct. 1 si 2 din Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003.”

4. La articolul 10, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentelor norme, prevăzută la pct. 5, si data de 30 iunie 2005 va fi considerată perioadă de testare în cadrul căreia Banca Natională a României va evalua modul în care institutiile de credit se conformează cu prezentele norme.”

5. La articolul 10, după punctul 3 se introduce punctul 3’ cu următorul cuprins:

“3’. Pe durata perioadei de testare, sanctiunile prevăzute la pct. 3 se vor aplica numai în legătură cu nerespectarea cerintelor stabilite de către Banca Natională a României în aplicarea art. 7 pct. 1 si 2.”

Art. II. - Pentru institutiile de credit cărora li se aplică cerintele Normelor Băncii Nationale a României nr. 5/2004, pe durata perioadei de testare a acestora, rămân obligatorii cerintele prevăzute de Normele Băncii Nationale a României nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Pe durata perioadei de testare a Normelor Băncii Nationale a României nr. 5/2004, societătilor de investitii din România, definite conform reglementărilor privind adecvarea capitalului societătilor de investitii, emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, li se va aplica acelasi regim ca si în cazul societătilor de investitii din Uniunea Europeană.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2004.

Nr. 30.