MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.251         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.204. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2004

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind eliminarea regimului de vize

 

2.207. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

2.276. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Directiei pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti

 

2.278. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuti

 

2.279. - Hotărâre privind schimbarea denumirii Teatrului “Radu Stanca” Sibiu

 

2.280. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

942. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind eliminarea regimului de vize, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.204.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind eliminarea regimului de vize

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Federative a Braziliei, denumite în continuare părti,

având în vedere interesul comun de a consolida relatiile prietenesti existente între cele două state, precum si dorinta de a facilita intrarea cetătenilor unuia dintre cele două state pe teritoriul celuilalt stat,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Cetătenii români, posesori ai unui pasaport simplu valabil, sunt scutiti de obligatia detinerii unei vize pentru a intra, tranzita si rămâne pe teritoriul Republicii Federative a Braziliei pentru o perioadă de până la 90 (nouăzeci) de zile, care poate fi prelungită fără ca durata totală a sederii să depăsească 180 (o sută optzeci) de zile de la data primei intrări. Cetătenii români care intră pe teritoriul Republicii Federative a Braziliei cu intentia de a rămâne pentru o perioadă mai îndelungată de 90 (nouăzeci) de zile, de a munci, de a exercita o profesie sau de a studia trebuie să obtină vizele corespunzătoare înainte de intrare.

 

ARTICOLUL 2

 

Cetătenii brazilieni, posesori ai unui pasaport simplu valabil, sunt scutiti de obligatia detinerii unei vize pentru a intra, tranzita si rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 90 (nouăzeci) de zile într-un interval de 6 luni de la data primei intrări. Cetătenii brazilieni care intră pe teritoriul României cu intentia de a rămâne pentru o perioadă mai îndelungată de 90 (nouăzeci) de zile, de a munci, de a exercita o profesie sau de a studia trebuie să obtină vizele corespunzătoare înainte de intrare.

 

ARTICOLUL 3

 

Persoanele mentionate la art. 1 si 2 pot intra pe teritoriul statului celeilalte părti prin orice punct de trecere a frontierei deschis traficului international de persoane.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Cetătenii ambelor state ale părtilor care beneficiază de prevederile prezentului acord nu sunt exonerati de obligatia de a respecta legile si reglementările referitoare la intrarea, sederea si iesirea străinilor, în vigoare pe teritoriul statului părtii în care călătoresc.

(2) Părtile se vor informa reciproc pe cale diplomatică, de îndată ce acest lucru va fi posibil, despre orice schimbări intervenite în legile si reglementările în vigoare referitoare la intrarea, sederea si iesirea străinilor.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul acord nu aduce atingere dreptului fiecăreia dintre părti de a refuza intrarea sau de a scurta sederea pe teritoriul statului său cetătenilor statului celeilalte părti considerati indezirabili, în acord cu legislatia internă în vigoare în statul respectiv.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Cetătenii statului fiecăreia dintre părti, ale căror pasapoarte sau alte documente de călătorie au fost pierdute, deteriorate, distruse sau au dispărut pe teritoriul statului celeilalte părti, sunt obligati să anunte autoritătile competente din acest stat, care le vor elibera, gratuit, o adeverintă certificând acest fapt.

(2) Pe baza documentului emis în conformitate cu alin. (1), misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului ai cărui cetăteni sunt aceste persoane va elibera un nou document de călătorie. Iesirea de pe teritoriul statului parte va fi permisă pe baza acestui nou document de călătorie si a adeverintei mentionate la alin. (1), nici un alt document nefiind necesar.

 

ARTICOLUL 7

 

Pentru ratiuni de sigurantă natională, ordine si sănătate publică, oricare parte poate suspenda temporar, în totalitate sau în parte, aplicarea prezentului acord. Orice asemenea suspendare se notifică pe cale diplomatică celeilalte părti în cel mai scurt timp posibil.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Părtile vor schimba pe cale diplomatică specimene ale pasapoartelor lor valabile însotite de descrieri detaliate ale modului de utilizare a acestora, nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data semnării prezentului acord.

(2) În cazul aparitiei oricăror modificări ale pasapoartelor valabile, părtile vor face schimb pe cale diplomatică de noi specimene, însotite de descrieri detaliate ale caracteristicilor si modului de utilizare a acestora, nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la data introducerii lor.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Prezentul acord rămâne valabil pentru o perioadă nedeterminată de timp si va intra în vigoare după 30 de zile de la data ultimei notificări pe cale diplomatică, prin care părtile îsi vor fi comunicat reciproc îndeplinirea cerintelor legale necesare intrării în vigoare.

(2) Prezentul acord poate fi modificat prin acordul părtilor; modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Ambele părti pot denunta prezentul acord pe cale diplomatică. Denuntarea îsi va produce efectele la 30 de zile de la data primirii notificării în acest sens de către cealaltă parte.

Semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, portugheză si engleză. În cazul divergentelor în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

George Ciamba

Pentru Guvernul Republicii Federative a Braziliei,

Samuel Pinheiro Guimaraes

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a constructiilor situate în satul Pipera, str. Erou Iancu Nicolae nr. 9-11, comuna Voluntari, judetul Ilfov, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si valorificării acestora către proprietarul terenului la valoarea justă stabilită de o comisie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, dar nu mai mică decât valoarea contabilă.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si valorificarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.207.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFCARE

a constructiilor care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale clădirilor

Satul Pipera, str. Erou Iancu Nicolae nr. 9-11, comuna Voluntari, judetul Ilfov

Ministerul Administratiei si Internelor –

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Nr. inventar M.F.P. 113.992 (partial)

Constructie cu destinatia de cabină poartă (C1)

Suprafată construită = 11 m2

Suprafată desfăsurată = 11 m2

Valoare contabilă = 60.705.025 lei

Constructie cu destinatia de centrală termică (C3)

Suprafată construită = 43,30 m2

Suprafată desfăsurată = 43,30 m2

Valoare contabilă = 297.378.101 lei

Constructie cu destinatia de padoc păsări (C4)

Suprafată construită = 40,24 m2

Suprafată desfăsurată = 40,24 m2

Valoare contabilă = 110.103.517 lei

Constructie cu destinatia de anexă (C5)

Suprafată construită = 156,92 m2

Suprafată desfăsurată = 156,92 m2

Valoare contabilă = 569.149.635 lei

3 constructii cu destinatia de solare cu schelet metalic

Suprafată construită totală = 360 m2

Suprafată desfăsurată totală = 360 m2

Valoare contabilă totală = 205.920.000 lei

Constructie cu destinatia de seră

Suprafată construită = 180 m2

Suprafată desfăsurată = 180 m2

Valoare contabilă = 523.927.784 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Directiei pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Directiei pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Patrimoniul Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează, iar patrimoniul Directiei pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti se majorează cu valoarea imobilului prevăzut la art. 1, la valoarea de inventar actualizată.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.276.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Directiei pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului, conform Hotărârii Guvernului nr. 533/2002

privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Municipiul Bucuresti,

str. Sfântul Stefan nr. 3,

sectorul 2

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti

Imobil + garaj

Suprafata terenului = 587 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuti a imobilului situat în municipiul Rădăuti, Str. 1 Mai nr. 103, judetul Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.278.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuti

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

 

Persoana juridică

la care se transmite

 

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public al statului

Municipiul Rădăuti, Str. 1 Mai nr. 103, judetul Suceava

Ministerul Administratiei si Internelor

Consiliul Local al

Municipiului Rădăuti

Nr. constructii - 4

Suprafata construită = 1.490 m2

Suprafata desfăsurată = 1.490 m2

Suprafata terenului = 6.950 m2

Valoarea = 29.556.884

Nr. M.F.P. 105.096

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Teatrului “Radu Stanca” Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Teatrul “Radu Stanca” Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, bd. Corneliu Coposu nr. 2, judetul Sibiu, îsi schimbă denumirea în Teatrul National “Radu Stanca” Sibiu, institutie publică cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p.Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.279.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în conditii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Angajatorii, împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii, după caz, cu reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protectia muncii, pot solicita reevaluarea locurilor de muncă, respectând dispozitiile prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2005.”

2. La anexa nr. 1 “Lista locurilor de muncă în care se desfăsoară activităti ce pot fi încadrate în conditii speciale” se introduce pozitia nr. 51 cu următorul cuprins:

“51. Fabricarea ferodourilor - toate operatiile.

Fabricarea si prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operatiile.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.280.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, si aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV) nr. 591 din 24 septembrie 2004,

în baza prevederilor art. 18, 22, 23, 30, 35, 36, 42, 48, 49 si 50 din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, precum si ale art. 21, 25, 63-66, 77-78, 80, 83 si 111 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se instituie obligativitatea aplicării pe una dintre etichetele fiecărei butelii ce contine vin cu denumire de origine controlată (DOC) a însemnului de certificare a calitătii vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, denumit în continuare hologramă DOC.

(2) Hologramele DOC vor fi realizate si gestionate de către Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV).

(3) De dreptul folosirii acestei holograme DOC beneficiază numai agentii economici care îmbuteliază vinuri DOC în vederea comercializării si care îsi valorifică produsele în baza certificatelor de atestare a dreptului de comercializare, eliberate de ONDOV.

(4) Însemnul de certificare a calitătii vinului DOC îmbuteliat, destinat comercializării, va fi de tip hologramă autoadezivă personalizată, formată din 3 planuri, o serie unică de identificare alcătuită din 8 caractere si alte caracteristici de identificare si securitate încorporate.

(5) Specialistii ONDOV vor verifica pe toată filiera producerii, îmbutelierii, etichetării si comercializării vinurilor DOC gestionarea si utilizarea de către beneficiari a hologramelor DOC, precum si deteriorarea si distrugerea acestora.

(6) Înstrăinarea, falsificarea sau folosirea în alte scopuri a hologramelor DOC se sanctionează conform legii.

(7) Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în baza declaratiilor de recoltă si de productie, agentii economici vor depune la ONDOV cereri scrise privind necesarul estimativ de holograme DOC pentru anul următor.

(8) Agentii economici de pe filiera producerii vinurilor DOC sunt obligati să aplice hologramele DOC solicitate si primite de la ONDOV pe toate buteliile cu vin destinate comercializării, apartinând loturilor care au primit dreptul de a fi comercializate prin folosirea unei denumiri de origine controlată.

(9) Agentii economici care îmbuteliază vinuri DOC în vederea comercializării sunt obligati să aplice holograma DOC pe etichetele buteliilor, după 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(10) Vinurile DOC îmbuteliate si livrate anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi comercializate fără aplicarea pe etichete a hologramei DOC, dar nu mai târziu de 1 august 2005.

Art. 2. - Se aprobă modificarea nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC), nivel prevăzut în anexă.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă anexa nr. 2 referitoare la nivelul sumelor percepute ca taxe la Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole (ONDOV), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 52/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 12 martie 2003.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretat de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2004.

Nr. 942.

 

ANEXĂ

 

NIVELUL

sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

 

Nr.

crt.

Specificarea documentelor si actiunii

Termenul

de plată

U.M.

Nivelul

sumelor

- lei -

1.

Autorizatie de producător de vinuri DOC

Anual, în momentul eliberării autorizatiei

lei/ha/an

100.000

2.

Certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC

 

 

 

 

- pentru vinurile livrate în vrac la export

Lunar, în momentul eliberării certificatului

lei/litru

600

 

- pentru vinurile îmbuteliate, livrate pe piata internă sau la export

Lunar, în momentul eliberării certificatului si hologramei DOC

lei/0,75 l

800