MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.209. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei nationale de combatere a criminalitătii organizate în perioada 2004-2007

 

2.281. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale

 

2.284. - Hotărâre privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

2.308. - Hotărâre privind finantarea în anul 2005 a proiectului “Casa NATO” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii finali captivi de energie electrică si la consumatorii eligibili care nu îsi exercită dreptul de a alege furnizorul

 

1.870. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numărului de evidentă a plătii

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 2.015/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei nationale de combatere a criminalitătii organizate în perioada 2004-2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională de combatere a criminalitătii organizate în perioada 2004-2007, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Public va elabora si va prezenta spre adoptare Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actul normativ privind organizarea si functionarea Centrului National de Coordonare si planul de actiuni pentru implementarea strategiei prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.209.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA NATIONALĂ

de combatere a criminalitătii organizate în perioada 2004-2007

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (4) din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2005.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 “Lista cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii” la Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 2 de la capitolul IV litera A se abrogă.

2. La litera C, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

“5. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Ion Bazac,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.281.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale

 

Art. 1. - (1) Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, denumit în continuare OTDM, este institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Sănătătii, care asigură la nivelul întregii tări existenta mijloacelor tehnice si realizarea activitătilor ce îi revin, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare.

(2) OTDM are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 58, sectorul 1, cu punct de lucru în str. Episcop Radu nr. 49, sectorul 2.

(3) OTDM se organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, precum si ale prezentului regulament.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor în teritoriu ce revin OTDM, prin ordin al ministrului sănătătii se înfiintează oficii tehnice de dispozitive medicale zonale, structuri fără personalitate juridică ce functionează în cadrul centrelor judetene de aparatură medicală din judetele: Arges, Arad, Călărasi, Hunedoara, Mures, Suceava. Centrele judetene de aparatură medicală sunt unităti cu personalitate juridică în subordinea directiilor de sănătate publică judetene.

(5) Arondarea judetelor la oficiile tehnice de dispozitive medicale zonale se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii. Oficiile tehnice de dispozitive medicale zonale sunt conduse de sefi de oficiu numiti prin decizie a directorului general al OTDM, la propunerea Asociatiei Nationale a Centrelor de Aparatură Medicală, în conditiile legii.

(6) Oficiile tehnice de dispozitive medicale zonale execută lucrări la solicitarea OTDM, pe bază de comandă sau contract.

Art. 2. - (1) OTDM este structurat pe departamente cu activităti distincte, după cum urmează:

a) Departamentul certificare desfăsoară activităti privind evaluarea conformitătii si certificarea produselor si sistemelor de management;

b) Departamentul tehnic-laboratoare desfăsoară activităti de încercări si verificări de dispozitive medicale, dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitive medicale implantabile active;

c) Departamentul inspectie execută controlul de identitate si controlul fizic al dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro si al dispozitivelor medicale implantabile active introduse pe piată, puse în functiune sau aflate în utilizare, după caz;

d) Departamentul microproductie execută lucrări auxiliare de productie specifice activitătilor din domeniu;

e) Departamentul financiar-contabilitate.

(2) În cadrul departamentelor prevăzute la alin. (1) se pot organiza laboratoare, servicii, birouri si compartimente.

Art. 3. - În realizarea obiectului său de activitate OTDM are următoarele atributii principale:

a) asigură servicii de consultantă si expertiză tehnică de specialitate în domeniul său de activitate, cu asigurarea respectării cerintelor de independentă si impartialitate necesare realizării activitătilor de evaluare a conformitătii, inspectie si/sau control, după caz;

b) participă în cadrul comitetelor tehnice ale Asociatiei de Standardizare din România (ASRO) la elaborarea si adoptarea de standarde aplicabile în domeniul său de activitate;

c) colaborează cu institutii si organisme similare din alte tări, stabileste si încheie cu acestea, în conditiile legii, protocoale de recunoastere reciprocă sau conventii de colaborare, după caz;

d) coordonează si derulează programe la nivel national cu finantare internă si/sau internatională în domeniul său de activitate;

e) formează si evaluează personalul de specialitate în domeniul său de activitate;

f) desfăsoară în cadrul departamentelor sale orice alte activităti, prin delegare de competente din partea Ministerului Sănătătii, cu asigurarea respectării cerintelor de independentă si impartialitate.

Art. 4. - Departamentul certificare are următoarele atributii principale:

a) evaluează conformitatea produselor din domeniul său de activitate cu cerintele prevăzute în reglementările tehnice aplicabile;

b) evaluează si certifică sisteme de management;

c) efectuează auditul activitătilor de comercializare, de distributie si de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivelor medicale implantabile active, după caz, în vederea eliberării avizului de către Ministerul Sănătătii, potrivit legii;

d) colaborează cu Biroul Român de Metrologie Legală pentru evaluarea conformitătii performantelor metrologice pentru dispozitivele medicale, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivele medicale implantabile active cu functie de măsurare si pentru asigurarea confirmării metrologice a acestora;

e) emite aviz de punere în functiune si utilizare pentru dispozitivele medicale si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro second-hand, în baza raportului de încercări emis de Departamentul tehnic-laboratoare;

f) participă în cadrul comitetelor tehnice ale Asociatiei de Standardizare din România (ASRO) la elaborarea si adoptarea de standarde aplicabile în domeniul său de activitate;

g) coordonează si derulează programe la nivel national cu finantare internă si/sau internatională pentru domeniul său de activitate;

h) asigură secretariatul Comisiei pentru Dispozitive Medicale, înfiintată potrivit Legii nr. 176/2000;

i) desfăsoară activităti de documentare, implementare, cercetare si dezvoltare a activitătilor din domeniul său de activitate, în conditiile în care prin aceste activităti nu se aduce atingere impartialitătii necesare în cadrul procesului de evaluare a conformitătii;

j) evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătătii, documentatia tehnică pentru dispozitivele medicale, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivele medicale implantabile active cu marcaj CE;

k) evaluează documentatia tehnică pentru dispozitivele medicale clasa I, dispozitivele medicale la comandă si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro;

l) asigură informarea în domeniul său de activitate, elaborează si editează publicatii de specialitate.

Art. 5. - Departamentul tehnic-laboratoare are următoarele atributii principale:

a) efectuează încercări si verificări pentru dispozitivele medicale, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivele medicale implantabile active privind performantele si siguranta în functionare;

b) efectuează încercări si verificări pentru dispozitivele medicale si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro second-hand privind performantele si siguranta în vederea avizării;

c) verifică conformitatea performantelor metrologice pentru dispozitivele medicale, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivele medicale implantabile active cu functie de măsurare si asigură confirmarea metrologică a acestora, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificările si completările ulterioare;

d) coordonează si derulează programe la nivel national cu finantare internă si/sau internatională în domeniul său de activitate.

Art. 6. - Departamentul inspectie are următoarele atributii principale:

a) elaborează proiecte de norme tehnice privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale, pe care le supune aprobării ministrului sănătătii;

b) întocmeste si urmăreste realizarea programelor de verificări tehnice pentru dispozitivele medicale si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro aflate în utilizare; întocmirea si urmărirea programelor de verificări tehnice pentru dispozitivele medicale si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro cu functie de măsurare se realizează în colaborare cu Biroul Român de Metrologie Legală;

c) participă în echipe tehnice de expertiză constituite în domeniul său de activitate, la solicitarea autoritătilor sau a institutiilor publice;

d) expertizează si evaluează incidentele în utilizarea dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivelor medicale implantabile active;

e) constată încălcarea dispozitiilor legale în domeniul său de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare;

f) coordonează si derulează programe la nivel national cu finantare internă si/sau internatională în domeniul său de activitate;

g) întocmeste specificatii tehnice specifice activitătii de achizitionare de dispozitive medicale, dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitive medicale implantabile active.

Art. 7. - Departamentul microproductie are ca atributii principale executarea activitătilor de lucrări de acoperiri galvanice si service, specifice domeniului.

Art. 8. - (1) Organul de conducere al OTDM este Comitetul director, format din:

a) directorul general;

b) directorul general adjunct;

c) directorul financiar-contabil;

d) directorii de departamente.

(2) Activitatea curentă a OTDM este condusă de directorul general.

Art. 9. - (1) Comitetul director se întruneste lunar si ori de câte ori este nevoie si are următoarele atributii:

a) aprobă regulamentul intern al OTDM;

b) aprobă obiectivele economice si financiare din domeniul de activitate al OTDM;

c) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli;

d) aprobă tarife pentru activitătile desfăsurate;

e) analizează trimestrial si anual executia bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează oportunitatea si posibilitatea încheierii de contracte de colaborare si de prestări de servicii;

g) aprobă dările de seamă contabile trimestriale si anuale;

h) stabileste structura organizatorică a OTDM.

(2) Tarifele pentru activitătile desfăsurate prevăzute la art. 11 alin. (3), precum si structura organizatorică a OTDM se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Exceptie de la prevederile alin. (2) fac activitătile prevăzute la art. 11 alin. (3) lit. i), n) si o); tarifele pentru activitatea prevăzută la art. 11 alin. (3) lit. i) se stabilesc de către Departamentul certificare, potrivit procedurilor proprii ale acestuia, iar costurile pentru activitătile stabilite la art. 11 alin. (3) lit. n) si o) se stabilesc de Comitetul director, pe bază de devize de lucrări si contract cu beneficiarul.

Art. 10. - (1) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti prin ordin al ministrului sănătătii, pe bază de concurs, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(2) Directorii de departamente, precum si sefii de laboratoare, de servicii, birouri si compartimente sunt numiti prin decizie a directorului general, pe bază de concurs.

(3) Directorul general reprezintă interesele OTDM în raporturile sale cu Ministerul Sănătătii sau cu alte persoane fizice ori juridice din tară si din străinătate.

(4) În exercitarea atributiilor sale directorul general al OTDM emite decizii si instructiuni.

(5) Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare si delegare de competentă si altor persoane din cadrul OTDM.

Art. 11. - (1) OTDM se finantează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii provin din: prestări de servicii, valorificări de produse din activităti proprii, chirii si alte surse, potrivit legii.

(3) Activitătile desfăsurate contra cost sunt următoarele:

a) întocmirea de specificatii tehnice specifice activitătii de achizitionare de dispozitive medicale, dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitive medicale implantabile active;

b) prestarea de servicii de consultantă si expertiză tehnică de specialitate;

c) efectuarea auditului activitătilor de comercializare, de distributie si de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivelor medicale implantabile active, după caz;

d) evaluarea conformitătii performantelor metrologice pentru dispozitivele medicale, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivele medicale implantabile active cu functie de măsurare, dacă este cazul;

e) emiterea avizului de punere în functiune si utilizare pentru dispozitivele medicale si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro second-hand;

f) formarea si evaluarea personalului de specialitate în domeniul său de activitate;

g) efectuarea de încercări si verificări;

h) efectuarea de verificări tehnice periodice, dacă este cazul;

i) evaluarea si certificarea conformitătii produselor si sistemelor de management;

j) realizarea de expertize tehnice la solicitarea autoritătilor si institutiilor publice;

k) evaluarea documentatiei tehnice pentru dispozitivele medicale, dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivele medicale implantabile active cu marcaj CE;

l) evaluarea documentatiei tehnice pentru dispozitivele medicale clasa I, dispozitivele medicale la comandă si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 798/2003;

m) expertizarea si evaluarea incidentelor în utilizarea dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivelor medicale implantabile active;

n) realizarea de lucrări de acoperiri galvanice si service;

o) orice alte activităti cu caracter specific, prestate de OTDM.

(4) OTDM întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli care se aprobă în conditiile legii.

(5) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului se reportează în anul următor.

Art. 12. - (1) Personalul Statiei de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti se preia de către OTDM si îsi păstrează drepturile salariale avute, până la negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

(2) Angajarea si promovarea personalului OTDM se fac potrivit legii.

(3) Salarizarea personalului din cadrul OTDM se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(4) Salariile de bază ale directorului general si directorului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii, la propunerea Comitetului director.

(5) Contractul colectiv de muncă va fi negociat si înregistrat la Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Municipiului Bucuresti, până la data de 1 aprilie 2005.

Art. 13. - (1) Patrimoniul OTDM se preia de la Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti si este constituit din:

a) imobil compus din teren în suprafată de 1.022 m2 si constructia edificată pe acesta, compusă din clădire corp A în suprafată de 550 m2 - subsol, parter, 2 niveluri – si clădire corp B în suprafată de 25,5 m2 - parter, situat în Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 58, sectorul 1;

b) imobil compus din teren în suprafată de 1.419 m2 si constructia edificată pe acesta, în suprafată de 453,5 m2, compusă din corp A - 57,3 m2, corp B - 121,2 m2, corp C - 275 m2, situat în Bucuresti, str. Episcop Radu nr. 49, sectorul 2;

c) obiecte de inventar.

(2) Predarea-preluarea patrimoniului se face printr-un protocol de predare-preluare având la bază situatia financiar-contabilă la data de 30 septembrie 2004.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, al art. 12, 13 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor sectoare de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sectoarele de drum transmise conform alin. (1) se vor încadra în categoria functională ca drumuri nationale, potrivit anexei.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocoale încheiate între Consiliul Judetean Vrancea si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor pubice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.284.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor sectoare de drum care se transmit din proprietatea publică a judetului Vrancea si din administrarea Consiliului Judetean Vrancea în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Nr.

crt.

Denumirea

sectorului

de drum

Persoana juridică

de la care se

transmite sectorul

de drum

Persoana juridică

la care se transmite

sectorul de drum

Lungimea totală

a sectorului de drum

(km)

 

Nr. de

inventar

M.+F.

Indicativul

vechi

Indicativul

nou

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

DJ 204A

DN23- Milcovu-Gologanu-Tătăranu-Ciorăsti

Consiliul

Judetan

Vrancea

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului, Compania Nationala de Autostrăzi si

Drumuri Nationale

din România - S.A.

34+400

1.3.7

DJ 204A

DN

2.

DJ 202

Limita judetului Buzău-

Ciorăsti-Râmniceni-

Măicănesti-DN23

Consiliul

Judetan

Vrancea

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si

Turismului, Compania Natională de Autostrăzi si

Drumuri Nationale

din România - S.A.

21+300

1.3.7

DJ 202

DN

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea în anul 2005 a proiectului “Casa NATO” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2005 a proiectului “Casa NATO”, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 24 din 9 decembrie 2004.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 9,5 miliarde lei.

(2) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Asociatia “Casa NATO”.

Art. 3. - Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va pune la dispozitie Asociatiei “Casa NATO”, cu titlu gratuit, dotările necesare desfăsurării activitătii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.308.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii finali captivi de energie electrică si la consumatorii eligibili care nu îsi exercită dreptul de a alege furnizorul

 

În temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) si al art. 34 alin. (1) si (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 15 decembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii finali captivi de energie electrică si la consumatorii eligibili care nu îsi exercită dreptul de a alege furnizorul, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 652/2001.

Art. 3. - Furnizorii consumatorilor captivi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 37.


*) Anexa se publică în format electronic pe pagina web a Agentiei Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ( www.anre.ro ) la sectiunea “Metodologii”.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numărului de evidentă a plătii

 

În temeiul art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de completare a numărului de evidentă a plătii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de colectare a creantelor bugetare, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2004.

Nr. 1.870.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de completare a numărului de evidentă a plătii

 

1. Numărul de evidentă a plătii are 23 de caractere numerice, cu următoarea structură:

- cod document fiscal 2 caractere;

- cod obligatie bugetară 3 caractere;

- categorie fiscală 2 caractere;

- perioada de raportare (lună, an) 4 caractere;

- scadentă (zi, lună, an) 6 caractere;

- tip document 1 caracter;

- secventă 3 caractere;

- cifra de control 2 caractere.

1.1. Cod document fiscal - se completează din nomenclatorul de documente, cu următoarele valori:

- 10 pentru declaratie/decont;

- 20 decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală;

- 22 decizie de impunere pentru amenzi;

- 24 decizie referitoare la obligatiile de plată accesorii;

- 30 înstiintare de plată;

- 40 titlu executoriu;

- 50 înlesnire la plată;

- 60 poprire;

- 70 valorificare.

1.2. Cod obligatie bugetară - se completează în conformitate cu nomenclatorul de obligatii bugetare prezentat în anexa A.

1.3. Categorie fiscală - se completează cu următoarele valori, care reprezintă:

- 01 debit;

- 02 rată debit;

- 03 dobândă;

- 04 rată dobândă;

- 07 penalităti;

- 08 rată penalităti;

- 09 dobândă simplă;

- 10 rată dobândă simplă;

- 11 penalitate întârziere;

- 12 rată penalitate întârziere;

- 13 titlu executoriu.

Ratele reprezintă sumele înscrise în graficele de esalonare.

1.4. Perioada de raportare - se completează cu luna si anul pentru care se face declaratia: llaa.

1.5. Tip document - se completează cu:

- 1 pentru ordin de plată care poate constitui si declaratie - în situatia în care plata obligatiei se face la termenul legal;

- 0 pentru restul situatiilor.

1.6. Scadenta obligatiei bugetare - se completează cu ziua, luna si anul, în formatul zzllaa.

1.7. Secventa - are valoarea 0 pentru situatiile în care numărul de evidentă a plătii este generat de programul de asistentă si diferit de 0 pentru numerele de evidentă a plătii generate de organul fiscal pe documentele fiscale.

1.8. Cifrele de control - se calculează automat de programul informatic.

2. Numărul de evidentă a plătii este generat automat de programele de asistentă pentru contribuabili o dată cu editarea documentului fiscal respectiv - declaratii si/sau ordine de plată - sau va fi transcris de contribuabili de pe documentul emis de organul fiscal pe ordinul de plată.

3. În situatia în care ordinul de plată se întocmeste pentru obligatii care nu se regăsesc în nomenclatorul prezentat în anexa A, nu se generează numărul de evidentă a plătii.

4. Numărul de evidentă a plătii se înscrie în mod obligatoriu pe toate documentele de plată utilizate pentru achitarea obligatiilor fiscale.

 

ANEXA A*)

 

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 2.015/2004 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finantarea unor obiective de investitii si pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.104 din 26 noiembrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- în anexă, la nr. crt. 120, în coloana a II-a, în loc de: “Municipiul Râmnicu Vâlcea” se va citi: “Judetul Vâlcea.”