MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.271         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.301. - Hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a conditiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

 

2.302. - Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum si al alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

2.367. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

40. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică dintre Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si client

 

41. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori

 

470. - Ordin al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Investitii în turism”, aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004

 

885. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

64. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare

 

65. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

 

66. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2004 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare

 

67. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

519. - Ordin privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a conditiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă prelungirea cu 90 de zile a termenului de îndeplinire a conditiilor suspensive la perfectare cuprinse în contractul de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., aprobat prin art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2004 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării si modificarea si completarea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 10 iulie 2004.

Art. 2. - Se aprobă prelungirea cu 90 de zile a termenului de îndeplinire a conditiilor suspensive la perfectare cuprinse în contractul de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A., aprobat prin art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2004.

Art. 3. - Se împuterniceste Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să mandateze reprezentantii săi în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. să aprobe încheierea actelor aditionale corespunzător prelungirii termenelor prevăzute la art. 1 si 2 si să desemneze persoana împuternicită să semneze în numele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. aceste acte aditionale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.301.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat, al ajutorului social lunar care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum si al alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3), al art. 23 alin. (4) si al art. 25 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, este de:

a) 1.584.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

b) 2.200.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

c) 2.725.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

d) 3.254.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

e) câte 220.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în conditiile prevăzute de Legea nr. 416/2001.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoanele singure, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 883.000 lei.

Art. 2. - Începând cu data de 1 ianuarie 2005, cuantumul ajutorului social lunar care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu prevăzut la art. 23 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 1.860.000 lei.

Art. 3. - Începând cu data de 1 ianuarie 2005, cuantumul alocatiei pentru copiii nou-născuti, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare, este de 1.860.000 lei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2004.

Nr. 2.302.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.367.


*) Anexa se comunică Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică dintre Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si client

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. f), al art. 28, precum si al art. 32-34 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul infrastructură si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 22 decembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică dintre Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si client, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., în calitate de prestator de servicii, va încheia contracte pe baza contractului-cadru mentionat la art. 1 cu următorii clienti:

a) producători, pentru serviciul de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reteaua de transport de către producătorii racordati la reteaua de transport si la reteaua de distributie;

b) producători/furnizori, pentru serviciul de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reteaua de transport în cazul importului de energie electrică;

c) furnizori/operatori de distributie, pentru serviciul de transport - componenta de preluare a energiei electrice din reteaua de transport, inclusiv în cazul exportului de energie electrică;

d) producători/furnizori, pentru serviciul de transport - componenta de preluare a energiei electrice din reteaua de transport în cazul exportului de energie electrică;

e) furnizori/operatori de distributie, pentru serviciile de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică;

f) producători/furnizori, pentru serviciile de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică în cazul exportului de energie electrică;

g) consumatori eligibili, pentru serviciul de transport - componentele de introducere si de preluare din reteaua de transport al energiei electrice, serviciile de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică, în cazul achizitiei/importului direct de energie electrică.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru transport energie electrică, servicii de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrică dintre Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si beneficiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 19 decembrie 2002.

Art. 5. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si participantii la piata de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin de către entitătile implicate.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 40.


*) Anexa se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori

 

În temeiul art. 11 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 147 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 22 decembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Art. 3. - Furnizorii de energie electrică elaborează o dată pe an eticheta privind structura surselor primare de energie utilizate la producerea energiei electrice furnizate consumatorilor în anul calendaristic anterior, precum si emisiile poluante rezultate si o transmit acestora până la data de 15 aprilie.

Art. 4. - Informatiile primare necesare elaborării etichetei sunt transmise furnizorilor de către producători si operatorul pietei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

Art. 5. - Furnizorii de energie electrică, producătorii de energie electrică si operatorul pietei de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2004.

Nr. 41.


*) Anexa se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro.

 

MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Investitii în turism”, aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene,

având în vedere prevederile:

- Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

- art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.307/2004 privind aprobarea structurii, indicatorilor si fondurilor aferente subprogramului “Investitii în turism”, care se finantează de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integrării Europene pe anii 2004 si 2005 în cadrul programelor regionale specifice, cu modificările ulterioare;

- Ordinului ministrului integrării europene nr. 368/2004 privind aprobarea Procedurilor de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Investitii în turism”,

ministrul integrării europene emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedurile de implementare, monitorizare si evaluare a subprogramului “Investitii în turism”, aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.192 si nr. 1.192 bis din 14 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Primul si ultimul alineat ale subcapitolului 8.3 “Termenul limită pentru depunerea Cererii de finantare” vor avea următorul cuprins:

“Termenul limită de depunere a cererilor de finantare la Ministerul Integrării Europene este 18 februarie 2005, ora 16,30.

...............................................................................................

Termenul limită de depunere a cererilor de finantare la sediile agentiilor pentru dezvoltare regională este 16 februarie 2005, ora 16,30.”

2. Continutul titlului “Depunerea Cererii de finantare” din anexa nr. 4 la proceduri va avea următorul cuprins:

“Termenul limită de depunere este 18 februarie 2005 la sediul MIE sau 16 februarie 2005 la sediile agentiilor pentru dezvoltare regională.”

Art. II. - Directia implementare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 470.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si ale art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 44/2003 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 iulie 2003, cu modificările ulterioare, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2004.

Nr. 885.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii ascensoarelor

 

Denumirea

si adresa organismului

Nr. de identificare

în Registrul

organismelor

recunoscute

Produsul/grupa

de produse care

va fi evaluat

Procedura

de evaluare/sarcini specifice

Art. 8

din Hotărârea

Guvernului

nr. 439/2003

ISCIR CERT din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sectorul 1, Bucuresti

02

Ascensoare

si scări mecanice

- examinare CE de tip

- inspectia finală

- asigurarea calitătii

produsului pentru ascensoare

- asigurarea calitătii productiei

- asigurarea totală a calitătii

ascensoarelor

anexa nr. 4B

anexa nr. 8

anexa nr. 9

 

anexa nr. 10

anexa nr. 11

 

Componente de securitate

- examinare CE de tip

- conformitatea cu tipul

suplimentat cu verificări

- asigurarea calitătii produsului

- asigurarea totală a calitătii

anexa nr. 4A

anexa nr. 5

 

anexa nr. 6

anexa nr. 7

Societatea Română pentru Asigurarea Calitătii

(SRAC), str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1,

Bucuresti

03

Ascensoare si scări mecanice

- asigurarea calitătii produsului

pentru ascensoare

- asigurarea calitătii productiei

- asigurarea totală

a calitătii ascensoarelor

anexa nr. 9

 

anexa nr. 10

anexa nr. 11

Componente de securitate

- asigurarea calitătii produsului

- asigurarea totală a calitătii

anexa nr. 6

anexa nr. 7

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

având în vedere prevederile art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 23 decembrie 2004,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2005 si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro) în data de 31 martie 2005.

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 64.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

având în vedere prevederile art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 23 decembrie 2004,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2005 si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia ( www.cnvmr.ro ) în data de 31 martie 2005.

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 65.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 14/2004 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

având în vedere prevederile art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 23 decembrie 2004,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 14/2004 privind pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2005 si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro) în data de 31 martie 2005.

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 66.

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat si completat prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

având în vedere prevederile art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 23 decembrie 2004,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2005 si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia ( www.cnvmr.ro ) în data de 31 martie 2005.

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general si directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 23 decembrie 2004.

Nr. 67.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

privind modificarea plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

- art. 28 alin. (4) si art. 70 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Concurentei din sedinta din data de 20 decembrie 2004 privind aprobarea propunerii motivate a Directiei cercetare-sinteze de modificare a plafonului valoric prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - Plafonul valoric raportat la cifra de afaceri, prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, se majorează de la 20 miliarde lei la 30 miliarde lei.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 21 decembrie 2004.

Nr. 519.