MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.281         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2004

 

SUMAR
 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

138. - Ordonanta de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Avand în vedere necesitatea aplicării de la data de 1 ianuarie 2005 a măsurilor cuprinse în prezenta ordonantă de urgentă, pentru asigurarea unui regim fiscal unitar pe parcursul întregului an,

tinând seama de faptul că modificările preconizate au în vedere sustinerea întreprinzatorilor privati si stimularea liberei initiative, ceea ce va conduce la consolidarea si dezvoltarea economiei de piată în România, una din principalele cerinte impuse României în procesul de aderare la Uniunea Europeană,

în temeiul art.115 alin.(4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art.I. - Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează dupa cum urmează:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„ART.17

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevăzute la art.33 si 38."

2. TITLUL III - Impozitul pe venit va avea următorul cuprins:

 

“TITLUL III

Impozitul pe venit

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART.39

Contribuabili

Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite în continuare contribuabili:

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfăsoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele fizice nerezidente care desfăsoară activităti dependente în România;

d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevăzute la art.89.

ART.40

Sfera de cuprindere a impozitului

(1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor venituri:

a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obtinute din orice sursă, atât din România, cât si din afara României;

b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la lit. a), numai veniturilor obtinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevăzute la art. 41;

c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăsoară activitate independentă prin întermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent;

d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăsoară activitate dependenta în România, venitului salarial net din aceasta activitate dependentă;

e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevăzute la art.39 lit.d), venitului determinat conform regulilor prevăzute în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.

(2) Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile de rezidentă prevăzute la art. 7 alin.(1) pct.23 lit.b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursă, atât din România, cât si din afara României, începând cu al patrulea an fiscal.

ART.41

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele:

a) venituri din activităti independente, definite conform art.46;

b) venituri din salarii, definite conform art.55;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61;

d) venituri din investitii, definite conform art.65;

e) venituri din pensii, definite conform art.68;

f) venituri din activităti agricole, definite conform art.71;

g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art.75;

h) venituri din alte surse, definite conform art.78.

ART.42

Venituri neimpozabile

În întelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:

a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie specială, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natură primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă;

b) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la societătile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoana fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;

c) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitătilor naturăle, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

d) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de razboi, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat;

e) contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare;

f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;

g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decât câstigurile din transferul titlurilor de valoare;

h) drepturile în bani si în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitătilor de învătământ din sectorul de aparare natională, ordine publică si sigurantă natională si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;

i) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de scolarizare sau perfectionare în cadru institutionalizat;

j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie;

k) veniturile din agricultură si silvicultură, cu exceptia celor prevăzute la art.71;

l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitătile desfăsurate în România în calitatea lor oficială, în conditii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;

m) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale României amplasate în strainătate, în conformitate cu legislatia în vigoare;

n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitătile desfăsurate în România în calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

o) veniturile primite de cetăteni străini pentru activitatea de consultantă desfăsurata în România, în conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila încheiate de România cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;

p) veniturile primite de cetăteni străini pentru activităti desfăsurate în România, în calitate de corespondenti de presă, cu conditia reciprocitătii acordate cetătenilor români pentru venituri din astfel de activităti si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

q) sumele reprezentând diferenta de dobândă subventionată pentru creditele primite în conformitate cu legislatia în vigoare;

r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate în conformitate cu legislatia în vigoare;

s) veniturile reprezentând avantaje în bani si/sau în natură primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii si văduvele de război, accidentatii de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în strainătăte ori constituite în prizonieri, urmasii eroilor-martiri, rănitilor, luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945;

t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevă în legislatia în materie, în vederea realizarii obiectivelor de înaltă performantă: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupă valorică, precum si la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevăzuti de legislatia în materie, în vederea pregătirii si participării la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale României;

u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masă, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în cadrul competitiilor desfăsurate în România;

v) prima de stat acordată în conformitate cu prevederile Legii nr.541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

x) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

ART.43

Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activităti independente;

b) salarii;

c) cedarea folosintei bunurilor;

d) pensii;

e) activităti agricole;

f) premii;

g) alte surse

este de 16% aplicată asupra venitului impozabil corespunzător fiecarei surse din categoria respectivă.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin.(1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investitii si din jocuri de noroc.

ART.44

Perioada impozabilă

(1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.(1), perioada impozabilă este inferioara anului calendaristic, în situatia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului.

ART.45

Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe

(1) Deducerea personala, precum si celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majorează la 100.000 lei.

 

CAPITOLUL II

Venituri din activităti independente

 

ART.46

Definirea veniturilor din activităti independente

(1) Veniturile din activităti independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate în mod îndividual si/sau într-o forma de asociere, inclusiv din activităti adiacente.

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin.(3), precum si din practicarea unei meserii.

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicate, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăsurate în mod independent, în conditiile legii.

(4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, mărci de fabrică si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

ART.47

Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile:

a) veniturile obtinute prin aplicarea efectivă în tară de către titular sau, după caz, de către licentiatii acestuia a unei inventii brevetate în România, incluzand fabricarea produsului sau, după caz, aplicarea procedeului, în primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data începerii aplicării si cuprinsi în perioada de valabilitate a brevetului;

b) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia.

(2) De prevederile alin.(1) beneficiază persoanele fizice care exploatează inventia, respectiv titularul brevetului aplicat.

ART.48

Reguli generate de stabilire a venitului net anual din activităti independente, determinat pe baza contabilitătii în partidă simplă

(1) Venitul net din activităti independente se determină ca diferenta între venitul brut si cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partida simple, cu exceptia prevederilor art.49 si 50.

(2) Venitul brut cuprinde:

a) sumele încasate si echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăsurarea activitătii;

b) veniturile sub formă de dobânzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate în legatură cu o activitate independent;

c) câstigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activitătii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfăsura o activitate independentă sau de a nu concura cu o alta persoana;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata apărute în legatură cu o activitate independentă.

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităti sau în cursul desfăsurarii acesteia;

b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;

c) sumele primite ca despăgubiri;

d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizări, mecenat sau donatii.

(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activitătilor desfăsurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, dupa caz;

d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garantie bancară pentru creditele utilizate în desfăsurarea activitătii pentru care este autorizat contribuabilul;

3. boli profesionale, risc profesional si accidente de muncă;

4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plătii de către suportator.

(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin.(6);

b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin.(6);

c) suma cheltuielilor cu indemnizatia primită pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în strainătate, în înteresul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru înstitutiile publice;

d) cheltuielile sociale, în limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual;

e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

g) contributiile efectuate în numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, în conformitate cu legislatia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoana;

h) prima de asigurare pentru asigurările private de sănătate, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoana;

i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât si în scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activitătii independente;

j) cheltuielile reprezentând contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii;

k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate în desfăsurarea activitătii, pe baza contractului încheiat între parti, în limita nivelului dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României;

1) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societătile de leasing;

m) cotizatii plătite la asociatiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinate conform alin. (6).

(6) Baza de calcul se determină ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, cheltuielile de protocol si cotizatiile plătite la asociatiile profesionale.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se află pe teritoriul României sau în strainătate;

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;

d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevă la alin.(4) lit.d) si la alin.(5) lit.h);

e) donatii de orice fel;

f) amenzile, confiscările, dobânzile, penalitătile de întârziere si penalitătile datorate autoritătilor române si străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale;

g) ratele aferente creditelor angajate;

h) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizări corporale de natură mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a imobilizării corporale, potrivit prevederilor legale;

i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;

j) cheltuielile privind bunurile constatăte lipsă din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polită de asigurare;

k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozitiilor legale în vigoare;

1) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;

m) alte sume prevăzute prin legislatia în vigoare.

(8) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente sunt obligati sa organizeze si să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenta contabilă, si să completeze Registrul-­jurnal de încasări si plăti, Registrul-inventar si alte documente contabile prevăzute de legislatia în materie.

(9) în Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfăsurarii activitătii.

ART.49

Stabilirea venitului net anual din activităti independente pe baza normelor de venit

(1) Venitul net dintr-o activitate independentă, care este desemnată conform alin.(2) si care este desfăsurată de către contribuabil, individual, fără salariati, se determină pe baza normelor de venit.

(2) Ministerul Finantelor Publice elaborează normele care contin nomenclatorul activitătilor pentru care venitul net se stabileste pe bază de norme de venit si precizează regulile care se utilizează pentru stabilirea acestor norme de venit.

(3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit înainte de data de 1 ianuarie a anului în care urmează a se aplica normele respective.

(4) În cazul în care un contribuabil desfăsoară o activitate independentă pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităti se corectează astfel încât sa reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăsurata activitatea respectivă.

(5) Daca un contribuabil desfăsoară două sau mai multe activităti desemnate, venitul net din aceste activităti se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activităti.

(6) În cazul în care un contribuabil desfăsoară o activitate din cele prevăzute la alin.(1) si o altă activitate care nu este prevăzută la alin.(1), atunci venitul net din activitătile independente desfăsurate de contribuabil se determine pe baza contabilitătii în partidă simple, conform art.48.

(7) Daca un contribuabil desfăsoară activitate de transport de persoane si de bunuri în regim de taxi si desfăsoară si o alta activitate independentă, atunci venitul net din activitătile independente desfăsurate de contribuabil se determină pe baza datelor din contabilitatea în partida simplă, conform art.48. În acest caz, venitul net din aceste activităti nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri în regim de taxi.

(8) Contribuabilii care desfăsoară activităti pentru care venitul net se determine pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conducă contabilitate în partida simplă pentru activitatea respective.

ART.50

Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală (1)

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileste prin scăderea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:

a) o cheltuială deductibilă egală cu 40% din venitul brut;

b) contributiile sociale obligatorii plătite.

(2) în cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:

a) o cheltuială deductibilă egală cu 50% din venitul brut;

b) contributiile sociale obligatorii plă.

(3) în cazul exploatării de către mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum si în cazul remuneratiei reprezentând dreptul de suită si al remuneratiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin.(1) si (2).

(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de încasări si plan referitoare la încasări. Această reglementare este optională pentru cei care consideră ca îsi pot îndeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa păstreze documentele justificative cel putin în limita termenului de prescriptie prevăzut de lege.

ART. 51

Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partida simplă

(1) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art.48.

(2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se consideră reînnoită pentru o noua perioadă dacă nu se depune o cerere de renuntare de către contribuabil.

(3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăsurat activitate si în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activitătii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

ART. 52

Retinerea la sursă a impozitului reprezentând plati anticipate pentru unele venituri din activităti independente

(1) Plătitorii următoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursă, reprezentând plăti anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;

c) venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

d) venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

e) venituri din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciara;

f) venitul obtinut de o persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV, care nu generează o persoana juridica.

(2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmează:

a) în cazul veniturilor prevăzute la alin.(1) lit.a) - e), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut;

b) în cazul veniturilor prevăzute la alin.(1) lit.f), aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;

(3) Impozitul ce trebuie resinut se vireaza la bugetul de stat pang la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin.(1) lit.f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV.

ART.53

Plăti anticipate ale impozitului pe veniturile din activităti independente

Un contribuabil care desfăsoară o activitate independentă are obligatia sa efectueze plati anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art.82, cu exceptia veniturilor prevăzute la art.52, pentru care plata anticipată se efectuează prin retinere la sursă.

ART.54

Impozitarea venitului net din activităti independente

Venitul net din activităti independente se impozitează potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu.

 

CAPITOLUL III

Venituri din salarii

 

ART.55

Definirea veniturilor din salarii

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natură obtinute de o persoană fizică ce desfăsoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă.

(2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor:

a) indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

b) indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ;

c) drepturile de soldă lunară, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizatia lunară brută, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăti nationale, societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societătilor comerciale constituite prin subscriptie publică;

f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generala a actionarilor, în consiliul de administratie, în comitetul de directie si în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii;

h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurări sociale;

i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primită pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;

j) indemnizatia administratorilor, precum si sumă din profitul net cuvenite administratorilor societătilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor.

(3) Avantajele, cu exceptia celor prevăzute la alin.(4), primite în legătură cu o activitate dependentă includ, însa nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu exceptia deplasării pe distanta dus-întors de la domiciliu la locul de muncă;

b) cazare, hrana, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decât pretul pietei;

c) împrumuturi nerambursabile;

d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal;

f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal;

g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plătii primei respective, altele decât cele obligatorii.

(4) Următoarele sume nu sunt încluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile, în întelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturăle, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de muncă al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă.

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în masura în care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăseste 1.500.000 lei.

Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natură celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, data aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale si finantate din buget;

b) tichetele de masa si drepturile de hrană acordate de angajatori angajatilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din încinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitătii activitătii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si compensarea diferentei de chirie, suportată de persoana fizica, conform legilor speciale;

d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitătilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucrează în afara tării, în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislatiei în vigoare;

f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajatii îsi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile în care nu se asigură locuinta sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii;

g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tara si în străinătate, în interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial si de alte entităti neplătitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordată salariatilor din institutiile publice;

h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;

i) indemnizatiile de instalare ce se acordă o singura dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care îsi stabilesc domiciliul în localităti din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îsi au locul de muncă;

j) sumele reprezentând plătile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele reprezentând plătile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii;

k) sumele reprezentând plătile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al carui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezerva sau direct în rctragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plăti compensatorii primite de politisti aflati în situatii similare, al caror cuantum se determină în report cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislatiei în materie;

l) veniturile din salarii, ca urmare a activitătii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice;

m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităti dependente desfăsurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfăsurare a activitătii în străinătate;

n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională si perfectionarea angajatului legate de activitatea desfăsurată de acesta pentru angajator;

o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajării si implicit la momentul acordării;

r) diferenta favorabilă dintre dobânda preferentială stabilită prin negociere si dobânda practicată pe piată, pentru credite si depozite.

(5) Avantajele primite în bani si în natură si imputate salariatului în cauza nu se impozitează.

ART.56

Deducere personala

(1) Persoanele fizice prevăzute la art.40 alin.(1) lit.a) si alin.(2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de bază.

(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane în întretinere - 2.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au o persoana în întretinere - 3.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au două persoane în întretinere - 4.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane în întretinere - 5.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întretinere ­6.500.000 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fată de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acordă deducerea personală.

(3) Persoana în întretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depăsesc 2.500.000 lei lunar.

(4) În cazul în care o persoana este întretinuta de mai mult contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform întelegerii între parti.

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniti, ai contribuabilului sunt considerati întretinuti.

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întretinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întretinute. Perioada se rotunjeste la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întretinere:

a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice în suprafată de peste 10.000 mp în zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 în zonele montane;

b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

ART. 57

Determinarea impozitului pe venitul din salarii

(1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează si se retine la sursa de către platitorii de venituri.

(2) Impozitul lunar prevăzut la alin.(1) se determine astfel:

a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferentă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizatia sindicală platită în luna respectivă;

- contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel încât la nivelul anului sa nu se depăsească echivalentul în lei a 200 euro;

b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferentă între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

(3) Plătitorul este obligat sa determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin.(3), pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functionează în conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Obligatia calculării, retinerii si virării acestei sume prevăzute la alin.(4) revine organului fiscal competent.

(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin.(4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART.58
Termen de plată a impozitului

Plătitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plătii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

ART.59

Fise fiscale

(1) Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fisele fiscale.

(2) Plătitorul de venituri are obligatia să completeze formularele prevăzute la alin.(1), pe întreaga durată de efectuare a plătii salariilor. Platitorul este obligat sa păstreze fisele fiscale pe întreaga durată a angajă si să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART.60

Plata impozitului pentru anumite venituri salariale

(1) Contribuabililor care îsi desfăsoară activitatea în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum si persoanelor fizice române care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitătii desfăsurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.

(2) Orice contribuabil prevăzut la alin.(1) are obligatia de a declara si de a plăti impozit lunar la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art.57.

(3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societătilor comerciale si ale organizatiilor economice străine, autorizate potrivit legii să îsi desfăsoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, sa îndeplinească obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin.(2) nu se aplică contribuabililor în cazul în care optiunea de mai sus este formulată.

(4) Persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care contribuabilul îsi desfăsoară activitatea potrivit alin.(1) este obligată să ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data începerii desfăsurării activitătii de către contribuabil si, respectiv, a încetării acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

 

CAPITOLUL IV

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

 

ART.61

Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, în bani si/sau în natură, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de către proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decât veniturile din activităti independente.

ART.62

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

(1) Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legate, în sarcina proprietarului, uzufiuctuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.

(2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.

(4) Dispozitiile privind optiunea prevăzută la art.51 alin.(2) si (3) se aplică si în cazul contribuabililor mentionati la alin.(3).

ART.63

Plăti anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Un contribuabil care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datorează plăti anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul de stat, conform art. 82.

ART.64

Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.

 

CAPITOLUL V
Venituri din investitii

 

ART.65

Definirea veniturilor din investitii

(1) Veniturile din investitii cuprind:

a) dividende;

b) venituri impozabile din dobânzi;

c) câstiguri din transferul titlurilor de valoare;

d) venituri din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare.

e) venituri din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice. Reprezintă titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar calificat astfel de către Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si partile sociale.

(2) Veniturile impozabile din dobânzi sunt toate veniturile sub forma de dobânzi, altele decât:

a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere si la depuneri la casele de ajutor reciproc;

b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat, precum si obligatiunilor municipale, ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si ale altor entitati emitente de obligatiuni, care vizează constructia de locuinte.

c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clientilor constituite în baza Legii nr.541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare.

ART.66

Stabilirea venitului din investitii

(1) Câstigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, reprezintă diferenta pozitivă dintre pretul de vânzare si pretul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diminuată, după caz, cu comisioanele datorate intermediarilor. În cazul tranzactiilor cu actuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, pretul de cumpărare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. În cazul tranzactiilor cu actiuni cumpărate la pret preferential, în cadrul sistemului stock options plan, câstigul se determină ca diferentă între pretul de vânzare si pretul de cumpârare preferential, diminuat cu comisioanele datorate intermediarilor.

(2) În cazul transfetului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, câstigul se determină ca diferentă pozitivă între pretul de răscumpărare si pretul de cumpărare/subscriere. Pretul de răscumpărare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumparare/subscriere este pretul plătit de investitorul persoană fizică pentru achizitionarea titlului de participare.

(3) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra părtilor sociale, câstigul din înstrăinarea partilor sociale se determină ca diferenta pozitivă între pretul de vânzare si valoarea nominala/pretul de cumpărare. Începând cu a doua tranzactie, valoarea nominală va fi înlocuită cu pretul de cumpărare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente.

(4) Determinarea câstigului potrivit alin.(1)-(3) se efectuează la data încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între părti.

(5) Veniturile obtinute sub forma câstigurilor din operatiuni de vanzare/­cumparare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen reprezintă diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni în momentul închiderii operatiunii si evidentierii în contul clientului.

(6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice reprezintă excedentul distributiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

ART.67

Retinerea impozitului din veniturile din investitii

(1) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile închise de investitii, se impun cu o cotă de 10% din suma acestora. Obligatia calculării si retinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice o dată cu plata dividendelor către actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite actionarilor sau asociatilor până la sfârsitul anului în care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plată a impozitului pe dividende este până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 1% din suma acestora. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează si se retine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situatia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plătii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plătii dobânzii, pentru venituri de această natură pe baza contractelor civile.

(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decât cele prevăzute la alin.(1) si (2), se efectuează astfel:

a) în cazul câstigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz; în cazul câstigului din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, dupa caz;

b) în cazul câstigului din răscumpărarea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii, obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine societătii de administrare a investitiilor;

c) în cazul câstigului din transferul dreptului de proprietate asupra părtilor sociale si valorilor mobiliare în cazul societătilor închise, obligatia calculării si retinerii impozitului revine dobânditorului de parti sociale sau de valori mobiliare, în momentul încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între părti. Când dobânditorul de titluri de valoare nu este o persoană fizică română cu domiciliul în România, obligatia de calcul si virare a impozitului revine persoanei fizice române cu domiciliul în România, care realizează venitul, dacă dobânditorul nu îsi desemnează un reprezentânt fiscal în România. Termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau în registrul actionarilor, după caz, operatiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat. În situatia în care părtile contractante convin că plata părtilor sociale sau a valorilor mobiliare să se facă esalonat, termenul de virare a impozitului pentru plătitorii de astfel de venituri este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. Transmiterea dreptului de proprietate asupra părtilor sociale sau valorilor mobiliare trebuie înscrisă în registrul comertului si în registrul asocialilor/actionarilor, după caz, operatiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat.

d) în cazul venitului impozabil obtinut din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice de către actionari/asociati persoane fizice, obligatia calculă si retinerii impozitului revine persoanei juridice. Termenul de virare a impozitului este până la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, întocmită de lichidatori;

e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra câstigului din transferul titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract si orice alte operatiuni similare;

f) în cazul venitului impozabil definit la art.66 alin.(6), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10%;

g) impozitul calculat si retinut la sursă, potrivit lit.e), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut, cu exceptia prevederilor lit.c) si d);

h) cursul de schimb necesar pentru transformarea în lei a sumelor exprimate în valută, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, pentru ziua anterioară efectuării plătii venitului. În situatia în care părtile contractante convin ca plata să se faca esalonat, în rate, cursul de schimb utilizat este cel al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, pentru ziua anterioara efectuării fiecarei plan.

(4) Impozitul retinut conform alin.(1) - (3) reprezintă impozit final pe venit, pentru venitul prevăzut la alineatul respectiv.

(5) Pierderile înregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni similare nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compensează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizează norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, care se emit de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL VI

Venituri din pensii

 

ART.68

Definirea veniturilor din pensii

Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiintate din contributiile sociale obligatorii, facute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale, si cele finantate de la bugetul de stat.

ART.69

Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scăderea unei same neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii.

ART.70

Retinerea impozitului din venitul din pensii

(1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol.

(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

(3) Impozitul calculat se retine la data efectuării platii pensiei si se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei.

(4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.

(5) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin împărtirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia.

(6) Drepturile de pensie restante se defalchează pe lunile la care se referă, în vederea calculării impozitului datorat, retinerii si virarii acestuia.

(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate în functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.

 

CAPITOLUL VII

Venituri din activităti agricole

 

ART.71

Definirea veniturilor din activităti agricole

Veniturile din activităti agricole sunt venituri din următoarele activităti:

a) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat;

b) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;

c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

ART.72

Stabilirea venitului net anual din activităti agricole pe bază de norme de venit

(1) Venitul net dintr-o activitate agricolă se stabileste pe bază de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de către directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si se aprobă de către directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează si se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafată.

(3) Daca o activitate agricolă este desfăsurată de un contribuabil pe perioade mai mici - începere, încetare si alte fractii de an - decât anul calendaristic, normă de venit aferentă acelei activităti se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul căreia se desfăsoară activitatea.

(4) Daca o activitate agricola a unui contribuabil înregistrează o pierdere datorată calamitătilor naturale, norma de venit aferentă activitătii se reduce, astfel încât sa reflecte aceasta pierdere.

(5) Contribuabilii care desfăsoară activităti pentru care venitul net se determină pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conducă contabilitate în partidă simplă, pentru activitatea respectivă.

ART.73

Optiunea de a determină venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partida simplă

(1) Un contribuabil care desfăsoară o activitate agricolă, prevăzută la art.71, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit art.48.

(2) Dispozitiile privind optiunea prevăzută la art. 51 alin.(2) si (3) se aplica si în cazul contribuabililor mentionati la alin.(1).

ART.74

Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activităti agricole

(1) Impozitul pe venitul net din activităti agricole se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, cât si în sistem real, impozitul fiind final.

(2) Orice contribuabil care desfăsoară o activitate agricolă, mentionată la art. 71, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, are obligatia de a depune anual o declaratie de venit la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei activităti pe care contribuabilul începe să o desfăsoare după data de 30 iunie, declaratia de venit se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe sa desfăsoare activitatea.

(3) În cazul unui contribuabil care determină venitul net din activităti agricole, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simple, acesta este obligat sa efectueze plăti anticipate aferente acestor venituri la bugetul de stat, la termenele prevăzute la art.82 alin.(3). Până la data de 31 mai a anului urmâtor, plătile anticipate vor fi regularizate de organul fiscal competent.

 

CAPITOLUL VIII

Venituri din premii si din jocuri de noroc

 

ART.75

Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art.42.

(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câstigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decât cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu câstiguri.

ART.76

Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentând venit neimpozabil.

ART.77

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

(1) Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursă, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin resinere la sursa, cu o cota de 20% aplicată asupra venitului brut.

(3) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine plă de venituri.

(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, în bani si/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în suma de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelasi organizator sau plătitor.

(5) Impozitul calculat si retinut în momentul plătii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.

 

CAPITOLUL IX

Venituri din alte surse

 

ART.78

Definirea veniturilor din alte surse

(1) În aceasta categorie se înclud, însa nu sunt limitate, următoarele venituri:

a) prime de asigurări suportate de o persoana fizica independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităti pentru o persoana fizică în legatură cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu;

b) câstiguri primite de la societătile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între parti cu ocazia tragerilor de amortizare;

c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial.

(2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, altele decât veniturile care sunt neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.

ART.79

Calculul impozitului si termenul de plată

(1) Impozitul pe venit se calculează prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de către platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

(2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.

(3) Impozitul astfel retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.

 

CAPITOLUL X

Venitul net anual impozabil

 

ART.80

Stabilirea venitului net anual impozabil

(1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursă din categoriile de venituri mentionate la art.41 lit.a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

(2) Veniturile din categoriile prevăzute la art.41 lit.a), c) si f), ce se realizează într-o fractiune de an sau în perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se consideră venit anual.

(3) Pierderea fiscală anuală înregistrata din activităti independente, cedarea folosintei bunurilor si din activităti agricole se poate compensa cu rezultatele pozitive obtinute din aceeasi sursa de venit. Pierderea care rămâne necompensată în cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportată. Pierderile provenind din străinătate ale persoanelor fizice rezidente se compensează cu veniturile de aceeasi natură si sursă, din străinătate, pe fiecare tară, înregistrate în cursul aceluiasi an fiscal, sau se reportează pe următorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara

respectivă.

(4) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

a) reportul se efectuează cronologic, în functie de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi;

b) dreptul la report este personal si netransmisibil;

c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit.a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.

ART.81

Declaratii de venit estimat

(1) Contribuabilii, precum si asociatiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligati sa depună la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.

(2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între parti. Declaratia privind venitul estimat se depune o dată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între parti.

(3) Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive objective, estimează ca vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior depun, o dată cu declaratia specială, si declaratia estimativă de venit.

(4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun, o dată cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat.

ART.82

Stabilirea plătilor anticipate de impozit

(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităti independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activităti agricole sunt obligati să efectueze în cursul anului plăti anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plătile anticipate se stabilesc prin retinere la sursă.

(2) Plătile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare sursă de venit, luându-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dupe caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dupe expirarea termenelor de plată prevăzute la alin.(3) contribuabilii au obligatia efectuarii plătilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plate al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent si suma reprezentând plăti anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ, depuse în luna decembrie, nu se mai stabilesc plăti anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârsitul anului urmând să fie supus impozitării, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei de venit. Plătile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel:

a) pe baza contractului încheiat între parti; sau

b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit optiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

(3) Plătile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectuează potrivit deciziei emise pe baza declaratiei de venit. Contribuabilii care determină venitul net din activităti agricole, potrivit art.72 si 73, datorează plăti anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în doua rate egale, astfel: 50% din impozit, până la data de 1 septembrie inclusiv, si 50% din impozit, până la data de 15 noiembrie inclusiv.

(4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plată anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Pentru stabilirea plătilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost depusă o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia specială pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea plătilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16%, prevăzută la art.43 alin.(1).

ART.83

Declaratia de venit si declaratii speciale

(1) Contribuabilii prevăzuti la art.40 alin.(1) lit.a) si cei care îndeplinesc conditiile de la art.40 alin.(2), cu exceptia contribuabililor prevăzuti la alin.(4) din prezentul articol, au obligatia de a depune o declaratie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declaratia de venit se depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

(2) Contribuabilii, altii decât cei prevăzuti la alin.(1), depun numai declaratiile speciale pentru anul fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. În cazul veniturilor din salarii, fisele fiscale se depun în cadrul aceluiasi termen ca si declaratiile speciale.

(3) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare sursa de realizare a venitului. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii care realizează, individual sau dintr-o formă de asociere, venituri din activităti independente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv pentru veniturile din activităti agricole determinate în sistem real. În cazul veniturilor din salarii, cu exceptia celor prevăzute la alin.(4) lit.a), realizate de contribuabilii, altii decât persoanele fizice române cu domiciliul în România si cele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art.40 alin.(2), fisele fiscale se depun pentru fiecare sursa de realizare a venitului, în cadrul aceluiasi termen, ca si declaratiile speciale. Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

(4) Nu se depun declaratii speciale pentru următoarele categoric de venituri:

a) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse în fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuti la art. 60;

b) venituri din investitii, precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;

c) venituri din pensii;

d) venituri nete determinate pe baza de norme de venit;

e) venituri din alte surse.

(5) Contribuabilii nu sunt obligati sa depună declaratie de venit la organul fiscal competent, dacă:

a) obtin numai venituri sub forma de salarii, pentru activităti desfăsurate în România;

b) obtin numai venituri din investitii, pensii, venituri din activităti agricole, venituri din premii si din jocuri de noroc, venituri din alte surse a caror impunere este finala;

c) obtin venituri potrivit art.40 alin.(1) lit.b) - e) coroborat cu alin.(2) al aceluiasi articol.

ART.84

Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil

(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv.

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitatilor non-profit care functionează în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Obligatia calculării, retinerii si virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat revine organului fiscal competent.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin.(2) si (3) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, în intervalul si în forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(6) Diferentele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează si nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie, privind colectarea creantelor bugetare.

 

CAPITOLUL XI

Proprietatea comuna si asociatiile fără personalitate juridică

 

ART.85

Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute în comun

Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute în comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinători legali, înscrisi într-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin în acea proprietate sau în mod egal, în situatia în care acestea nu se cunosc.

ART.86

Reguli privind asocierile fără personalitate juridică (1)

Prevederile prezentului articol nu se aplică:

- pentru asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art.28;

- fondurilor de investitii constituite ca asociatii fără personalitate juridică;

- asocierilor cu o persoana juridică plătitoare de impozit pe profit, caz în care sunt aplicabile numai reglementările fiscale din titlul II.

(2) În cadrul fiecarei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociatii au obligatia sa încheie contracte de asociere în forma scrisă, la începerea activitătii, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:

a) părtile contractante;

b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;

c) contributia asociatilor în bunuri si drepturi;

d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contributiei fiecăruia;

e) desemnarea asociatului care să raspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fată de autoritătile publice;

f) conditiile de încetare a asocierii.

Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie.

Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal teritorial în raza căruia îsi are sediul asociatia, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

(3) În cazul în care între membrii asociati există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părtile  sunt obligate să facă dovada ca participă la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobândit capacitate de exercitiu restrânsă.

(4) Asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului următor, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociasi.

(5) Venitul/pierderea anual/anuală, realizate în cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contributiei, conform contractului de asociere.

(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, în alte cazuri decât asocierea cu o persoana juridică, va fi stabilit în aceeasi manieră ca si pentru categoria de venituri în care este încadrat.

(7) Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoana juridică româna, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităti independente, din care se deduc contributiile obligatorii în vederea obtinerii venitului net.

(8) Impozitul retinut de persoana juridică în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoană juridică română care nu generează o persoană juridică, reprezintă plati anticipate în contul impozitului anual pe venit. Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului, determinat conform metodologiei stabilite în legislatia privind impozitul pe venitul microintreprinderii, revine persoanei juridice române.

 

CAPITOLUL XII

Aspecte fiscale internationale

 

ART.87

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităti independente

(1) Persoanele fizice nerezidente, care desfăsoară o activitate independentă, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independentă, ce este atribuibil sediului permanent.

(2) Venitul net dintr-o activitate independentă ce este atribuibil unui sediu permanent se determină conform art.48, în următoarele conditii:

a) în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;

b) în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizării acestor venituri.

ART.88

Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităti dependente

Persoanele fizice nerezidente, care desfăsoară activităti dependente în România, sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai dacă se îndeplineste cel putin una dintre următoarele conditii:

a) persoana nerezidentă este prezentă în România timp de una sau mai multe perioade de timp care, în total, depăsesc 183 de zile din oricare perioadă de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic în cauză;

b) veniturile salariale sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident;

c) veniturile salariale reprezintă cheltuiala deductibilă a unui sediu permanent în România.

ART.89

Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

(1) Persoanele fizice nerezidente, care obtin alte venituri decât cele prevăzute la art.87, 88 si la titlul V, datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu.

(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevăzute la alin.(1), se determină pe fiecare sursă, potrivit regulilor specifice fiecărei categorii de venit, impozitul fiind final.

(3) Cu exceptia plătii impozitului pe venit prin retinere la sursă, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizează venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obligatia să declare si să plătească impozitul corespunzător fiecărei surse de venit, direct sau printr-un reprezentant fiscal.

ART.90

Venituri obtinute din străinătate altele decât prevăzute la art.41 lit.a), c) si f)

(1) Persoanele fizice prevăzute la art.40 alin.(1) lit.a) si cele care îndeplinesc conditia prevăzută la art.40 alin.(2) datorează impozit pentru veniturile obtinute din străinătate, altele decât cele prevăzute la art.41 lit.a), c) si f).

(2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecărei categorii de venit, în functie de natură acestuia.

(3) Contribuabilii care obtin venituri din străinătate conform alin.(1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

(4) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, în intervalul si în forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Diferentele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează si nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie, privind colectarea creantelor bugetare.

ART.91

Creditul fiscal extern

(1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, denumit în continuare credit fiscal extern, în limitele prevăzute în prezentul articol.

(2) Creditul fiscal extern se acordă daca sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

a) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obtinut în străinătate, a fost efectiv platit în mod direct de persoană fizică sau de reprezentantul său legal ori prin retinere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de:

1. autoritatea fiscală a statului străin respectiv;

2. angajator, în cazul veniturilor din salarii;

3. alt plătitor de venit, pentru alte categorii de venituri;

b) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art.41.

(3) Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate. În situatia în care contribuabilul în cauză obtine venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare tară si pe fiecare natură de venit.

(4) Veniturile realizate din străinătate, altele decât cele prevăzute la art.41 lit.a), c) si f), de către persoanele fizice prevăzute la art.40 alin.(1) lit.a) si cele care îndeplinesc conditia de la art.40 alin.(2), se supun impozitării în România, recunoscându-se impozitul plătit în străinătate sub forma creditului fiscal, dar limitat la impozitul pe venitul similar datorat în România.

(5) În vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valută se transformă la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din anul de realizare a venitului. Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate în unităti monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Natională a României, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursa într-o valută de circulatie internatională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;

b) din valuta de circulatie internatională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

ART.92

Pierderi fiscale externe

(1) Pierderile fiscale obtinute de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat străin se compensează numai cu veniturile de aceeasi natură si sursă, din străinătate, pe fiecare tară, înregistrate în cursul aceluiasi an fiscal.

(2) Pierderea care nu este acoperită, în temeiul alin. (1), se reportează pentru o perioadă de 5 ani fiscali consecutivi si se compensează numai cu veniturile de aceeasi natură si sursă, din statul respectiv.

 

CAPITOLUL XIII

Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursă

 

ART.93

Obligatii declarative ale plătitorilor de venituri cu retinere la sursă

(1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul retinut la sursa si sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat.

(2) Fac exceptie de la termenul prevăzut la alin.(1) platitorii de venituri din activităti independente, mentionate la art.52, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, pentru care depunerea declaratiei se efectueaza până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul fiscal expirat.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART.94

Dispozitii tranzitorii

(1) Scutirile de la plată impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind unele masuri de protectie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, ramân valabile până la data expirarii lor.

(2) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabili nu se compenseaza cu veniturile obtinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi si nu se reporteaza, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor.

(3) Prevederile privind îndeplinirea conditiei prevăzute la art.40 alin.(2) se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2004.

ART.95

Definitivarea impunerii pe anul 2004

(1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil, realizat în anul fiscal 2004, prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili baremul de impunere obtinut pe baza baremului anual pentru plati anticipate din anul 2004, respectiv deducerea personala de baza, corectate cu rata inflatiei realizate, diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate în acest an, conform legislatiei în vigoare în anul 2004.

(2) Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat în anul fiscal 2004, se va elabora formularistica necesara ce va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice."

3. Articolele 96 - 101 se abrogă.

4. Articolul 104 se completează cu un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

„(6) Microîntreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor."

5. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:

„Art.107 - Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 3%."

Art.II. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art.III. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministru de stat pentru coordonarea activitătilor

din domeniul economic,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2004.

Nr. 138.