MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.283         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

602. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

1.179. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

42. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2004

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 2.169/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, pe durata vacantei parlamentare, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2005, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Economie, finante publice si mediu de afaceri:

1. modificarea si completarea legislatiei privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

2. reglementarea unor măsuri financiare;

3. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005;

4. modificarea si completarea legislatiei referitoare la Codul fiscal;

5. modificarea si completarea legislatiei referitoare la Codul de procedură fiscală;

6. modificarea si completarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003;

8. reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE;

9. reglementarea unor măsuri pentru complexurile energetice;

10. modificarea si completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

11. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 355/2002;

12. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare;

13. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare;

14. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 506/2002, cu modificările si completările ulterioare;

15. măsuri pentru recuperarea creantelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul unor acte normative;

16. Regulamentul de transport pe căile ferate din România;

17. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 82/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

18. amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activitătii în domeniul constructiilor;

19. dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national;

20. măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul turismului la nivel national;

21. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinând institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995;

22. reorganizarea activitătii de consultantă agricolă.

II. Administratie publică:

1. stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Ministerului Finantelor Publice;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările si completările ulterioare;

3. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

III. Justitie:

1. măsuri pentru înlăturarea unor disfunctionalităti în activitatea judiciară;

2. modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducătorilor folositi de organele de urmărire penală, de instantele judecătoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, cu modificările si completările ulterioare;

3. reglementarea salarizării si a altor drepturi ale magistratilor.

IV. Muncă si protectie socială:

1. reglementarea cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare;

2. reglementarea cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare;

3. reglementarea cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit legilor speciale de salarizare;

4. reglementarea organizării si functionării centrelor de protectie a persoanelor cu handicap;

5. modificarea art. 54 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările si completările ulterioare.

V. Sănătate:

1. modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă;

2. modificarea si completarea Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu completările ulterioare;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

4. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare;

5. modificarea si completarea Legii nr. 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale, cu modificările ulterioare;

6. modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare;

7. măsuri privind îmbunătătirea asistentei medicale.

VI. Apărare natională, ordine publică si sigurantă natională:

1. acordarea de despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse gradatilor si soldatilor, precum si personalului civil din Ministerul Apărării Nationale ca urmare a unor actiuni militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul si din cauza serviciului militar;

2. modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare;

3. reglementarea achizitionării de către Ministerul Administratiei si Internelor a unor nave maritime de patrulare si supraveghere de tipul P-157 de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum si a serviciului de transport al acestora până în portul Constanta.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Senatului si Camerei Deputatilor, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2005. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(2) Ordonantele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 decembrie 2004.

Nr. 602.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 decembrie 2004.

Nr. 1.179.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2004

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul de functionare si dezvoltare a pietei de energie,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 29 decembrie 2004 si cu Metodologia de stabilire a tarifelor la consumatorii captivi de energie electrică si la consumatorii eligibili care nu îsi exercită dreptul de a alege furnizorul,

aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1.5 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2004 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.247 din 23 decembrie 2004, se completează conform anexei la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2004.

Nr. 42.

 

ANEXĂ

 

TARIFUL DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A 33 A P

(numai pentru autoproducători care livrează energie electrică filialelor de distributie si furnizare)

Valabile de la 1 ianuarie 2005

 

Nr.

crt.

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Durata de utilizare mică

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie

(lei/kWh)

Zona de gol

Zona normală

Zona de vârf

1.

Înaltă tensiune (220 kV)

1.313

1.318

2.138

2.

Înaltă tensiune (110 kV)

1.445

1.414

2.330

3.

Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

1.623

1.511

2.619

4.

Joasă tensiune (0,1-1 kV inclusiv)

2.125

1.866

3.379

 

NOTĂ: Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.169/2004 privind exceptarea si reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.233 din 21 decembrie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la cod tarifar 0207.14.20, coloana a V-a (taxa vamală 2005), în loc de: 60 se va citi: 45

- la cod tarifar 0207.14.60, coloana a V-a (taxa vamală 2005), în loc de: 60 se va citi: 45.