MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 103         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 400 din 28 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

87. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 400

din 28 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vie Vin Murfatlar” - S.A. în Dosarul nr. 17.268/2002 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 17.268/2002, Judecătoria Constanta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vie Vin Murfatlar” - S.A.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că se creează o discriminare între societătile cu capital integral sau partial de stat si societătile comerciale privatizate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999, deoarece primele sunt scutite de la plata obligatiilor bugetare, pe când societătile comerciale privatizate beneficiază doar de scutirea de la plata debitelor provenite din majorări de întârziere si a penalitătilor pentru neplata obligatiilor bugetare.

Instanta de judecată consideră că textul de lege criticat nu contravine Legii fundamentale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că scopul Legii nr. 254/2002 este de a stabili unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, si urmează a fi privatizate, astfel că textele în discutie nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Legea nr. 254/2002 a fost modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209 din 18 decembrie 2002, ordonantă aprobată si modificată prin Legea nr. 331 din 8 iulie 2003, astfel că textele în discutie au următoarea redactare:

- Art. 1: “(1) Societătile comerciale cu capital integral sau partial de stat ce urmează să fie supuse privatizării, potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligatiilor restante:

a) scutirea de la plata obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, creante proprii ale institutiei publice implicate în procesul de privatizare, precum si cele datorate fondurilor speciale;

b) scutirea de la plata obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001 către bugetele locale, reprezentând impozite, taxe si alte venituri;

c) scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel, datorate si neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligatiilor bugetare restante prevăzute la lit. a) si b), care se înscriu în certificatele de obligatii bugetare, actualizate si nestinse la data transferului dreptului de proprietate;

d) sumele reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, care fac obiectul înlesnirilor la plată, prevăzute la lit. a) si b), sunt cele restante la data de 31 decembrie 2001 si nestinse la data intrării în vigoare a prezentei legi.

…………………..

(4) Societătile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă si ale Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de esalonarea la plată pe o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de gratie de 6 luni cuprinsă în perioada de esalonare, a obligatiilor restante la data de 31 decembrie 2001, cu exceptia sumelor provenite din plata redeventei si de scutirea la plată a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente acestor obligatii.”

Autorul exceptiei consideră că textele în discutie contravin prevederilor art. 16 si art. 134 alin. (2) din Constitutie. Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională retine următoarele:

În esentă, critica constă în sustinerea potrivit căreia, prin acordarea unor facilităti diferentiate, se creează un tratament discriminatoriu între societătile cu capital integral sau partial de stat si societătile comerciale privatizate potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999.

Jurisprudenta Curtii Constitutionale a statuat constant în sensul că dispozitiile art. 16 din Legea fundamentală sunt aplicabile numai cetătenilor, iar nu si persoanelor juridice.

Textul constitutional invocat ar putea fi aplicabil persoanelor colective, fată de care s-a promovat un tratament juridic diferentiat, numai dacă prin aceasta regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice, ceea ce nu este cazul.

De asemenea, Curtea constată că nici critica potrivit căreia dispozitiile legale criticate ar încălca art. 134 alin. (2) din Constitutie nu este întemeiată, întrucât scopul Legii nr. 254/2002 este de a stabili unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, si urmează să fie privatizate. În acest fel statul contribuie la consolidarea economiei de piată si la crearea cadrului favorabil pentru valorificarea factorilor de productie si protejarea intereselor cetătenilor în activitatea economico-financiară.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (4) din Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Vie Vin Murfatlar” - S.A. în Dosarul nr. 17.268/2002 al Judecătoriei Constanta.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale

 

Având în vedere prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 87.

 

 

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarii sprijinului direct al statului pentru acordarea subventiilor alocate de la bugetul de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploatează animale de productie si/sau de reproductie, înscrise în registrul agricol în localitatea unde sunt situate acestea, organizati în exploatatii agricole constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002.

Art. 2. - Beneficiază de subventii de la bugetul de stat producătorii agricoli care îndeplinesc prevederile art. 1 si care:

a) livrează animale pentru autorizare, individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare;

b) livrează miere pentru procesare;

c) livrează productii de carne în viu pentru abatorizare sau ouă de găină, obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

d) livrează lapte de oaie si/sau de capră pentru prelucrare la agenti economici specializati în procesare;

e) livrează gogosi crude de viermi de mătase la unitătile de procesare;

f) detin material biologic de reproductie.

Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 471,6 miliarde lei pentru cantitatea de 74,72 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 2,98 mii tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 14,9 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 33,00 mii tone carne porc, valoarea totală a subventiei este de 264,0 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 1,0 mii tone carne tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 4,0 miliarde lei;

d) pentru cantitatea de 37,74 mii tone carne pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 188,7 miliarde lei.

(2) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne în viu obtinute de la animale invidualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 4,5 miliarde lei pentru cantitatea de 0,6 mii tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 0,2 mii tone carne tineret bovin valoarea totală a subventiei este de 1,4 miliarde lei;

b) pentru cantitatea de 0,1 mii tone carne porc valoarea totală a subventiei este de 1,0 miliarde lei;

c) pentru cantitatea de 0,3 mii tone carne pasăre în viu - pui broiler valoarea totală a subventiei este de 2,1 miliarde lei.

(3) Valoarea totală a subventiei pentru ouăle de găină obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prevăzute la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 si obtinute în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, este de 0,5 miliarde lei pentru 500 mii bucăti.

(4) Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si de biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă, prevăzută la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 80 miliarde lei si se acordă crescătorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, astfel:

a) pentru juninci la prima fătare valoarea totală a subventiilor este de 18,58 miliarde lei;

b) pentru vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni valoarea totală a subventiilor este de 26,195 miliarde lei;

c) pentru scrofite de reproductie la prima fătare, care întarcă minimum 8 purcei, valoarea totală a subventiilor este de 29,2 miliarde lei;

d) pentru oi mioare, berbeci adulti si berbeci miori valoarea totală a subventiilor este de 6,025 miliarde lei.

(5) a) Valoarea totală a subventiei pentru laptele de oaie si de capră, prevăzută la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, livrat pentru prelucrare în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, este de 28 miliarde lei pentru 100 mii hl lapte.

b) Crescătorii de oi si/sau de capre trebuie să livreze laptele la agentii economici specializati în procesare, separat pentru fiecare produs, respectiv lapte de oaie sau lapte de capră, cu respectarea continutului minim de unităti de grăsime si de densitate prevăzute la art. 8 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, fără recalcularea acestora.

c) Agentii economici specializati în procesarea laptelui îsi organizează si conduc evidente corect, la zi, privind cantitătile de lapte preluate de la furnizori si răspund de exactitatea datelor înscrise.

(6) Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 5 miliarde lei pentru cei care livrează miere în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004.

(7) a) Valoarea totală a subventiei pentru ouăle de viermi de mătase, prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. nr. 1.593/2003, este de 0,4 miliarde lei pentru cei care livrează gogosi crude de viermi de mătase, în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004.

b) Crescătorii de viermi de mătase preiau cutiile de 10 g cu ouă de viermi de mătase din specia Bombyx mori de la unităti specializate în producerea acestora, pe bază de contract.

c) Cutiile de 10 g cu ouă de viermi de mătase trebuie să contină minimum 20.000 de ouă de viermi de mătase, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 658/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de calitate privind ouăle de viermi de mătase comerciale si gogosile de viermi de mătase crude, din specia Bombyx mori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 martie 2003.

d) Crescătorii de viermi de mătase au obligatia să livreze minimum 20 kg gogosi de mătase crude pentru fiecare cutie de 10 g cu ouă de viermi de mătase preluate în crestere.

e) Preluarea gogosilor crude de viermi de mătase, de către unitătile specializate în prelucrarea acestora, se face cu respectarea conditiilor de calitate prevăzute în Normele tehnice de calitate privind ouăle de viermi de mătase comerciale si gogosile de viermi de mătase crude, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 658/2002.

f) Criteriile pentru atestarea eligibilitătii crescătorilor la subventia prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, la propunerea unitătilor specializate în producerea ouălor de viermi de mătase.

Art. 4. - (1) Producătorii agricoli beneficiază de subventiile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 pentru animalele tăiate în abatoare autorizate sanitar veterinar si licentiate pentru această activitate, conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată si modificată prin Legea nr. 123/1995, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Producătorii agricoli beneficiază de subventiile prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 pentru animalele abatorizate în abatoare autorizate sanitar veterinar cu activitate ecologică certificată.

Art. 5. - Pentru a beneficia de subventiile de la bugetul de stat, producătorii agricoli care desfăsoară activitatea de crestere si exploatare a animalelor trebuie să completeze o cerere, ale cărei model si termen de depunere sunt stabilite pentru fiecare produs.

Art. 6. - Cererile pentru încasarea subventiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 sunt depuse, de către beneficiarii sprijinului, la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, în vederea verificării si aprobării.

Art. 7. - (1) Pentru persoanele juridice, activitatea de crestere si exploatare a animalelor este atestată prin înscrierea declaratiei conducătorului exploatatiei într-un registru special de evidentă a exploatatiilor la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, pe a cărei rază administrativă îsi desfăsoară activitatea.

(2) Pentru persoanele fizice, activitatea de crestere si exploatare a animalelor este atestată conform legislatiei în vigoare.

Art. 8. - (1) Producătorii agricoli pot solicita subventiile cuvenite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 direct sau prin intermediul asociatiilor profesionale constituite la nivel local, cu reprezentare judeteană, din care fac parte.

(2) Producătorii agricoli, crescători de albine, pot solicita subventiile cuvenite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 direct sau prin intermediul filialelor judetene ale asociatiilor profesionale din care fac parte.

Art. 9. - În cazul solicitării subventiilor prin intermediul asociatiilor profesionale se procedează astfel:

1. Asociatia judeteană a crescătorilor de animale va pune la dispozitie asociatiilor locale următoarele:

a) lista cu abatoarele autorizate sanitar veterinar si licentiate pentru activitatea de abatorizare, precum si lista cu abatoarele cu activitate ecologică certificată;

b) lista operatorilor de însământări artificiale autorizati de unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si lista reproducătorilor masculi autorizati pentru montă naturală;

c) modelele de cereri si lista documentelor necesare pentru a beneficia de subventii.

2. Asociatia judeteană, locală sau filiala judeteană, în cazul crescătorilor de albine, după caz, centralizează cererile membrilor asociati, preia documentele care atestă dreptul la subventii si le depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, împreună cu:

a) cererea, al cărei model este prezentat în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice;

b) actul de constituire a asociatiei judetene, locale sau filialei judetene, în cazul crescătorilor de albine, după caz;

c) procesul-verbal al adunării generale în care membrii, nominalizati si identificati pe baza actelor de identitate, au fost de acord cu derularea subventiilor cuvenite prin asociatie, autentificat prin biroul notarului public;

d) denumirea băncii si numărul de cont al asociatiei în care vor fi virate sumele corespunzătoare subventiilor.

3. Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, verifică solicitările centralizate ale membrilor asociati, în vederea virării sumelor cuvenite în contul asociatiei.

4. Asociatia judeteană, locală sau filiala judeteană, în cazul crescătorilor de albine, după caz, pe baza borderoului care cuprinde numele, actul de identificare - serie, număr, cod numeric personal -, suma solicitată, suma aprobată, precum si semnătura crescătorului, execută plata individuală a subventiilor.

5. Cererile individuale si borderourile de plată vor fi arhivate conform legislatiei în vigoare si vor fi puse la dispozitie reprezentantilor serviciului de inspectii din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, precum si organelor de control abilitate.

Art. 10. - (1) Subventiile pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, se acordă crescătorilor de animale în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 1a) si 1b), depusă în termen de 30 de zile de la data livrării animalelor, însotită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizării abatorului.

(2) Documentele necesare pentru persoanele fizice care livrează animale la abatoare autorizate sanitar veterinar sunt următoarele:

a) copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numărul de animale detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;

b) copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitară veterinară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

c) copie de pe borderoul de achizitie întocmit de abator;

d) copii de pe actele care atestă efectuarea plătii sau de pe angajamentele de plată;

e) copie de pe factura fiscală de abatorizare a animalelor, în situatia abatorizării ca prestatori de servicii;

f) copie de pe autorizatia sanitară veterinară si de pe licenta de fabricatie a abatorului.

(3) Documentele necesare pentru persoanele juridice sunt următoarele:

a) pentru persoanele juridice care livrează animale la abatoare autorizate sanitar veterinar:

- copii de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare fiscală ale societătii comerciale;

- numărul de înregistrare în registrul special de evidentă a exploatatiilor de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copie de pe actul de însotire a mărfii;

- copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitară veterinară judeteană;

- copii de pe factura fiscală de vânzare a animalelor si de pe angajamentele de plată;

- copie de pe autorizatia sanitară veterinară si de pe licenta de fabricatie a abatorului;

b) pentru persoane juridice care abatorizează animale în regim de prestare de servicii:

- copii de pe certificatul de înmatriculare si de pe certificatul de înregistrare fiscală ale societătii comerciale;

- numărul de înregistrare în registrul special de evidentă a exploatatiilor de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copie de pe actul de însotire a mărfii;

- copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitară veterinară judeteană;

- copie de pe factura fiscală de prestare a abatorizării;

- copie de pe raportul de tăiere a animalelor;

- copie de pe autorizatia sanitară veterinară si de pe licenta de fabricatie a abatorului;

c) pentru persoanele juridice care abatorizează animalele în abatoarele proprii:

- copii de pe certificatul de înmatriculare si de pe certificatul de înregistrare fiscală ale societătii comerciale de crestere si abatorizare;

- copie de pe autorizatia sanitară veterinară pentru activitatea de abatorizare;

- copie de pe actul de licentiere a activitătii de abatorizare;

- act contabil de evidentiere a efectivului de animale - miscarea animalelor;

- copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitară veterinară judeteană;

- copie de pe actul de însotire a animalelor de la fermă la abator;

- copie de pe nota de intrare-receptie în abator;

- copie de pe raportul de tăiere a animalelor;

d) persoanele juridice, crescători de porci sau de pui broiler, depun, împreună cu documentele prevăzute la lit. a), b) si c), programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfă de carne de porc sau de pasăre, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 11. - Subventiile pentru productiile de carne în viu, obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, se acordă crescătorilor de animale în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 3a) si 3b), depusă în termen de 30 de zile de la data livrării animalelor, însotită de documentele prevăzute la alin. (1), (2) si (3) ale art. 10, pentru fiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizării abatorului, la care se adaugă:

- fisa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului a producătorului în agricultura ecologică;

- contractul producătorului cu un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

- certificatul de atestare ecologică a animalelor sau certificatul de atestare ecologică a exploatatiei, după caz, cu evidenta animalelor pe specii;

- certificatul de acreditare a abatorului, emis de un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Apelor, pentru activităti de procesare a produselor animaliere ecologice;

- certificatul produsului ecologic.

Art. 12. - (1) Producătorii agricoli, persoane juridice eligibile la subventiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, pe parcursul anului 2004, prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare a unitătii, în copie, precum si originalele, pentru autentificare prin semnătura persoanei responsabile cu subventiile din cadrul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

(2) În cererile ulterioare solicitantul mentionează pozitia si data la care a fost înregistrată prima solicitare.

Art. 13. - Subventiile pentru ouăle de găină obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se acordă crescătorilor de păsări în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4a) si 4b), depusă în termen de 30 de zile de la data efectuării plătii, care va fi însotită de următoarele documente:

- fisa de înregistrare la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului a producătorului în agricultura ecologică;

- contractul producătorului cu un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

- certificatul de atestare ecologică a exploatatiei, emis de un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu specificarea numărului de păsări;

- certificatul produsului ecologic.

a) Fată de documentele prevăzute la alin. (1), pentru persoanele fizice, se adaugă:

- copie de pe biletul de proprietate a păsărilor, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numărul de păsări detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;

- copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitară veterinară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copii de pe documentele care atestă efectuarea plătii.

b) Fată de documentele prevăzute la alin. (1), pentru persoanele juridice, se adaugă:

- copii de pe certificatul de înmatriculare si de pe certificatul de înregistrare fiscală ale societătii comerciale;

- numărul de înregistrare în registrul special de evidentă a exploatatiilor de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz;

- copie de pe actul de însotire a mărfii;

- copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitară veterinară judeteană;

- copii de pe documentele care atestă efectuarea plătii.

Art. 14. - (1) Subventiile pentru juninci la prima fătare, asa cum sunt prevăzute la lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, se acordă pentru animalele individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, care au originea cunoscută si pentru care data însământării sau a montei naturale a fost consemnată în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexele nr. 5a) si 5b), se depune de către solicitant în termen de 60 de zile de la data fătării.

Art. 15. - (1) Subventiile pentru vitei si malaci, asa cum sunt prevăzute la lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, se acordă pentru produsii obtinuti si mentinuti în aceeasi exploatatie minimum 6 luni după fătare, care sunt individualizati în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare si ale căror dată de însământare artificială sau de montă naturală, precum si paternitatea sunt consemnate în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prevăzut în anexele nr. 6a) si 6b), se depune de către solicitant în termen de 60 de zile după ce vitelul împlineste vârsta de 6 luni, cu conditia ca acesta să fie în viată.

Art. 16. - (1) Beneficiarii subventiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 si diferentiate conform lit. A pct. 2 si lit. B pct. 2 din anexa la aceeasi hotărâre, din zona de munte, sunt cei care au domiciliul stabil în localitătile prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 102/2002 privind aprobarea listei cuprinzând localitătile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte si ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru cresterea productiei de carne si a efectivelor de animale, pentru anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 11 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) pot solicita subventia numai dacă detin si exploatează animale, conform art. 1, în zona de munte.

Art. 17. - (1) Subventiile pentru scrofitele de reproductie la prima fătare, care întarcă minimum 8 purcei, prevăzute la lit. C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, se acordă pentru animalele individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare si ale căror date de însământare artificială sau de montă naturală, fătare si întărcare sunt consemnate în registrele oficiale.

(2) Cererea pentru acordarea subventiilor prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 7a) si 7b), se depune de către solicitant după întărcarea purceilor, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare.

Art. 18. - (1) Subventiile pentru ovine se acordă diferentiat pentru oile mioare, individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, ale căror gestatie si produsi provin din însământări artificiale, respectiv montă naturală, conform lit. D pct. 1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, a căror dată de însământare sau de montă naturală este consemnată în registrele oficiale, pentru berbecii adulti, individualizati în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, folositi la însământări artificiale si montă naturală conform lit. D pct. 2 din anexa la aceeasi hotărâre, si pentru berbecii miori folositi la însământări artificiale si montă naturală conform literei D pct. 3 din aceeasi anexă.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei pentru oi mioare însământate artificial sau montate natural cu berbeci autorizati, al cărei model este prezentat în anexele nr. 8a) si 8b), se depune de către solicitant după fătare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la fătare.

(3) Cererea pentru acordarea subventiei pentru berbecii adulti si berbecii miori autorizati, folositi la însământări artificiale si la montă naturală, al cărei model este prezentat în anexele nr. 8a) si 8b), se depune după autorizarea acestora, în termen de 30 de zile, si va fi însotită de copia de pe certificatul de origine si productivitate si de pe autorizatia pentru folosirea masculului la însământare artificială sau montă naturală, eliberate de unitatea judeteană pentru ameliorare si reproductie în zootehnie.

Art. 19. - Subventiile pentru laptele de oaie si capră, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, se acordă crescătorilor de oi si capre în baza cererii scrise, al cărei model este prezentat în anexele nr. 9a), 9a1), 9b), 9b1), 9c) si 9c1), depusă în primele 10 zile lucrătoare ale lunii, pentru cantitătile predate în luna precedentă, care va fi însotită de:

a) adeverintă, al cărei model este prezentat în anexele nr. 9d) si 9d1), eliberată de agentii economici specializati în procesare, care atestă cantitatea de lapte preluată si că a îndeplinit conditiile minime cuprinse în STAS 2418-61;

b) copie de pe avizul de însotire a mărfii, care atestă livrarea cantitătii de lapte din exploatatii către sectiile de procesare specializate si licentiate - în cazul agentilor economici, societăti comerciale, care cresc animale si dispun de sectii proprii de procesare;

c) copie de pe biletul de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va mentiona numărul de animale detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol;

d) copie de pe certificatul sanitar veterinar emis de directia sanitară veterinară judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 20. - (1) Subventia prevăzută la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 se acordă pentru familiile de albine care îndeplinesc conditiile prevăzute în Caietul de sarcini nr. 39/1977, emis de Asociatia Crescătorilor de Albine din România, după predarea cantitătii de 10 kg miere/familie la unitătile de procesare autorizate.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 10a) si 10b), se depune în termen de 30 de zile de la efectuarea plătii mierii livrate si va fi însotită de:

a) adeverintă care să ateste proprietatea familiilor de albine, eliberată de consiliul local din localitatea de domiciliu a crescătorului de albine;

b) copii de pe factura fiscală si de pe chitanta de plată sau copii de pe procesul-verbal si de pe borderoul de plată.

Art. 21. - (1) Subventia prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 se acordă pentru ouăle de viermi de mătase crescătorilor de viermi de mătase care livrează minimum 20 kg gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase la unitătile de procesare autorizate.

(2) Cererea pentru acordarea subventiei prevăzute la alin. (1), al cărei model este prezentat în anexele nr. 11 a) si 11 b), se depune în termen de 30 de zile de la efectuarea plătii gogosilor crude livrate si va fi însotită de:

a) copii de pe contractul de crestere a viermilor de mătase;

b) adeverintă de primire si plată a gogosilor crude livrate;

c) factura fiscală si chitanta de plată.

Art. 22. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, vor deschide un registru special, denumit Registru de produs, pentru înscrierea solicitărilor de subventii, separat, pentru următoarele produse: carne pe specii, carne ecologică pe specii, ouă ecologice, lapte de oaie, lapte de capră, miere, gogosi crude de viermi de mătase, juninci, vitei si malaci, scrofite, ovine.

Art. 23. - În cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, persoanele nominalizate prin decizie pentru verificarea solicitărilor, după înregistrarea cererilor în registrul de intrări-iesiri, le clasifică si le înregistrează în Registrul de produs.

Art. 24. - (1) Serviciul de inspectii din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, verifică lunar pe teren corectitudinea înscrisurilor din actele anexate la cererea de solicitare de subventii cu registrele de evidentă a efectivelor de animale - Registrul agricol, registrul de miscare a animalelor, registrele sanitare veterinare, registrele de intrare a animalelor în unitătile de abatorizare, rapoartele de tăiere, precum si valabilitatea autorizatiilor sanitare veterinare si licentelor acordate pentru activitatea de tăiere.

(2) În urma verificărilor, inspectorii din Serviciul de inspectii din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, întocmesc o notă pe care o anexează la dosarul în baza căruia s-a acordat subventia.

Art. 25. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, după verificarea si aprobarea cererilor pentru încasarea subventiilor prevăzute la art. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 si 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 întocmesc si transmit la Directia generală buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului situatia centralizatoare, conform modelelor prezentate în anexa nr. 12 a), pentru tineret bovin, porcine, ovine si păsări, în anexele nr. 12 b) si 12 c), pentru productiile de carne si ouă de găină obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 si certificate ecologic, în anexa nr. 12 d), pentru juninci, vitei, scrofite de reproductie, oi mioare si berbeci, familii de albine, precum si ouă de viermi de mătase, si în anexele nr. 12 e) si 12 f), pentru laptele de oaie si capră, până în data de 5 a fiecărei luni, pentru solicitările înregistrate în luna precedentă.

Art. 26. - În baza situatiei centralizatoare a cererilor pentru încasarea subventiilor, transmisă de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură”, titlul “Transferuri”. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia justificativă a sprijinului direct al statului pe produs, întocmită potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 13 a), 13 b), 13 c), 13d), 13 e) si 13 f).

Art. 27. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate de încasare a subventiilor cuvenite producătorilor agricoli, virează sumele în conturile producătorilor sau asociatiilor, după caz, astfel: pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la bănci sau la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. ori prin mandat postal, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 28. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, întocmesc si transmit la Directia generală buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului situatia centralizatoare a solicitărilor aferente lunii decembrie 2004 în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2005.

Art. 29. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a înregistra si monitoriza toti beneficiarii de subventii.

Art. 30. - Anexele*) nr. 1a), 1b), 2), 3a), 3b), 4a), 4b), 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 8a), 8b), 9a), 9a1), 9b), 9b1), 9c), 9c1), 9d), 9d1), 10a), 10b), 11a), 11b), 12a), 12b), 12c), 12d), 12e), 12f), 13a), 13b), 13c), 13d), 13e), 13f) si 14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a