MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 106         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 394 din 21 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 alin. (1) si art. 24 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

 

Decizia nr. 439 din 20 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 23, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

79/79/20. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase

 

259/980/2003/65.- Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului sănătătii pentru stabilirea conditiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole si agroalimentare în pietele de gros

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2004, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 394

din 21 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 alin. (1) si art. 24 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 alin. (1) si art. 24 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Tase Preda, Rada Preda, Gherghina Preda, Ionica Preda si Maria Preda în Dosarul nr. 2.451/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal sunt prezenti autorii exceptiei prin avocat Gheorghe Sandor, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorilor solicită admiterea exceptiei, arătând că în raport cu noile reglementări privind aderarea României la structurile europene trebuie modificată jurisprudenta Curtii Constitutionale privind dreptul de proprietate, în acord cu prevederile din conventiile internationale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 5/1993, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale. În ceea ce priveste dispozitiile art. 23 alin. (1) si art. 24 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, arată că acestea nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 noiembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.451/2002, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 alin. (1) si art. 24 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Tase Preda, Rada Preda, Gherghina Preda, Ionica Preda si Maria Preda.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie. Autorii exceptiei nu motivează în ce fel aceste dispozitii sunt neconstitutionale.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, nu încalcă prevederile constitutionale invocate, dimpotrivă constituie o aplicare a principiului constitutional privind protectia proprietătii private. Referitor la art. 24 din aceeasi lege, arată că si aceste dispozitii sunt în concordantă cu principiul constitutional al garantării dreptului de proprietate, deoarece fostilor proprietari deposedati în orice mod de terenuri li se atribuie teren echivalent, ca reparatie integrală a prejudiciului suferit.

În concluzie, se consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile legale criticate au drept scop constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate, iar art. 41 din Legea fundamentală se aplică acelor situatii în care problema proprietătii a fost clarificată, adică situatiilor în care titularii unui titlu de proprietate consideră că le este încălcat dreptul de proprietate, astfel că dispozitiile art. 41 din Constitutie nu pot fi invocate câtă vreme autorii exceptiei nu sunt titulari ai acestor drepturi.

În consecintă consideră că textele criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 alin. (1) si ale art. 24 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, al căror continut este următorul:

- Art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 42/1990: “Terenul aferent casei de locuit si anexelor gospodăresti, precum si curtea si grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a detinătorilor; acestea pot fi înstrăinate si lăsate mostenire.”;

- Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată:

“Sunt si rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a mostenitorilor acestora, indiferent de ocupatia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodăresti, precum si curtea si grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii.” ;

- Art. 24 din Legea nr. 18/1991, republicată:

“(1) Terenurile situate în intravilanul localitătilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptătite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodăresti, pe care le-au edificat, rămân si se înscriu în proprietatea actualilor detinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la fostii proprietari.

(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafată de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, cu teren situat în extravilan, în imediata vecinătate.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, fiind vorba de dispozitii legale anterioare Constitutiei, se pune problema solutionării conflictului de legi în timp si deci trebuie deosebit după cum constituirea dreptului subiectiv s-a făcut potrivit legii anterioare ori în conformitate cu legea posterioară.

Prin dispozitiile legale mai sus citate, anterioare Constitutiei, s-a constituit un drept de proprietate asupra terenurilor la care se referă textele respective, în favoarea proprietarilor terenurilor. Asa fiind, legea posterioară nu poate stinge dreptul de proprietate născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca legea nouă să fie aplicată retroactiv, ceea ce contravine principiului neretroactivitătii legii, înscris în art. 15 alin. (2) din Constitutie si care se aplică si Legii fundamentale.

Faptul că dreptul de proprietate constituit potrivit legii anterioare produce efecte si în prezent, sub imperiul legii posterioare, nu infirmă solutia de mai sus, deoarece nu mai suntem în domeniul neretroactivitătii, ci în acela al aplicării imediate a legii noi, astfel încât dreptului de proprietate constituit anterior Constitutiei îi sunt aplicabile prevederile regimului constitutional actual.

În acest sens s-a pronuntat Curtea prin Decizia nr. 3/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 17 mai 1993, stabilind că prevederile constitutionale actuale nu pot avea drept urmare desfiintarea unui drept de proprietate constituit anterior intrării în vigoare a Constitutiei, dispozitiile acesteia aplicându-se numai în ceea ce priveste regimul dreptului respectiv.

De asemenea, prin Decizia nr. 73/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, Curtea a statuat în sensul că, în ceea ce priveste solutionarea conflictului legilor în timp, legea posterioară nu poate, fără a avea caracter retroactiv, să aducă atingere modalitătii în care legea anterioară a constituit dreptul respectiv, modalitate guvernată de principiul tempus regit actum.

Asupra dispozitiilor art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 5 din 23 februarie 1993, definitivă prin Decizia nr. 24 din 4 mai 1993, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 17 iunie 1993, statuând că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Atât solutia, cât si considerentele din această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. 1 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea tărănimii si a dispozitiilor art. 23 alin. (1) si ale art. 24 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, exceptie ridicată de Tase Preda, Rada Preda, Gherghina Preda, Ionica Preda si Maria Preda în Dosarul nr. 2.451/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 439

din 20 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 23, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Petru Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 23, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Ana-Constanta Herlea si Petre Niculescu în Dosarul nr. 9.792/2002 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a statuat că textele ce fac obiectul exceptiei sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 aprilie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.792/2002, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 23, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Ana-Constanta Herlea si de Petre Niculescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile criticate încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, consacrat în art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât se creează o discriminare între cei care, la data intrării în vigoare a ordonantei, locuiesc în locuinte proprietate de stat si cei ale căror locuinte au fost redobândite de fostii proprietari.

Instanta de judecată apreciază că textele criticate nu încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, arătând că, în practică, statul, chemat să medieze conflictul locativ dintre proprietarul persoană fizică si chirias, îi asigură primului posibilitatea valorificării depline a atributelor dreptului său de proprietate, îngrijindu-se, totodată, de protectia celui de-al doilea împotriva unor eventuale abuzuri, prin instituirea unor exigente rezonabile fără a căror satisfacere chiriasul nu poate fi obligat să elibereze locuinta.

Astfel cum remarcă Guvernul, citând deciziile corespunzătoare, asupra constitutionalitătii textelor criticate Curtea Constitutională  s-a mai pronuntat, stabilind că acestea sunt conforme cu Constitutia.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, consideră că reglementările avute în vedere prin exceptia de neconstitutionalitate sunt constitutionale, întrucât aceste reglementări urmăresc să îmbine interesul general cu cel particular, adică să asigure atât protectia chiriasilor, cât si garantarea dreptului de proprietate privată. Sunt mentionate decizii ale Curtii Constitutionale prin care exceptii de neconstitutionalitate identic formulate au fost respinse.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1) si ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 1, 23, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea 241/2001, a căror redactare este următoarea:

- Art. 1: “Contractele de închiriere privind suprafetele locative cu destinatia de locuinte, precum si cele folosite de asezămintele socialculturale si de învătământ, de partide politice, de sindicate si de alte organizatii neguvernamentale, legal înregistrate, prelungite sau reînnoite conform Legii nr. 17/1994 si aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se prelungesc de drept pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a acesteia, în aceleasi conditii, cu exceptia nivelului chiriei.”;

- Art. 23: “(1) Proprietarii au dreptul să ceară si să obtină mutarea chiriasilor din spatiile cu destinatia de locuintă pe calea unui schimb obligatoriu.

(2) Pentru aceasta proprietarul este obligat să pună la dispozitie chiriasului, cu contract de închiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuintă în aceeasi localitate sau într-o altă localitate cu acordul chiriasului, cu asigurarea exigentelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dacă locuinta oferită în schimb este proprietatea altei persoane, contractul de închiriere se încheie de către aceasta pentru un termen care nu poate fi mai mic decât cel prevăzut în contractul initial.”;

- Art. 24: “(1) Chiriasul nu este obligat să se mute, dacă în locuinta care i se oferă în schimb nu i se asigură suprafata locuibilă si numărul de camere la care este îndreptătit conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta ordonantă de urgentă, dar nici nu poate pretinde o suprafată locuibilă sau un număr de camere mai mare decât cele la care este îndreptătit potrivit prezentei ordonante de urgentă sau decât cele pe care le detine cu chirie si nici conditii mai bune de locuit decât cele pe care le are în locuinta din care urmează să se mute.

(2) Nu i se va putea cere chiriasului să se mute într-o locuintă insalubră si nici să accepte o locuintă lipsită de dependintele strict necesare - bucătărie, baie, WC -, prevăzute în contractul de închiriere a locuintei din care urmează să se mute.

(3) Chiriasul nu va putea însă să invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul că locuinta oferită este situată într-un cartier periferic, că este mai putin confortabilă datorită felului diferit de încălzire, că nu are curte ori datorită etajului la care se află locuinta oferită în schimb.

(4) Chiriasul poate fi evacuat si din garajul detinut, dacă acesta a apartinut, la data preluării de către stat, locuintei din care urmează să se mute, chiar dacă proprietarul nu poate să îi ofere chiriasului un alt garaj la schimb.”;

- Art. 25: “Litigiile dintre proprietari si chiriasi, legate de schimbul obligatoriu de locuintă, sunt de competenta judecătoriei în raza căreia se află imobilul. Hotărârea pronuntată de judecătorie poate fi atacată cu recurs. Hotărârea instantei de recurs este definitivă si irevocabilă.”

Textul constitutional invocat este cel al art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, potrivit căruia: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, în ansamblu, precum si unele dintre articolele ei au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, iar Curtea, prin mai multe decizii, a statuat în sensul constitutionalitătii lor.

Astfel, prin Decizia nr. 157 din 22 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 12 iunie 2003, si prin Decizia nr. 263 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003, Curtea a decis că instituirea de regimuri juridice diferite în situatii care impun rezolvări diferite nu poate fi apreciată drept o încălcare a principiului egalitătii în fata legii. Asa se explică de ce în cazul chiriasilor statului, unde protectia socială se realizează si prin reînnoirea contractului de închiriere, nu îsi găseste aplicare schimbul obligatoriu de locuintă, în timp ce în cazul chiriasilor din locuintele retrocedate, domeniu în care prevalează principiul garantării dreptului de proprietate, s-a impus consacrarea unui atare schimb.

Curtea a retinut în acele decizii că statul, chemat să medieze conflictul locativ dintre proprietarul persoană fizică si chirias, a procedat corect, asigurându-i primului posibilitatea valorificării atributelor dreptului său de proprietate, îngrijindu-se totodată de protectia celui de-al doilea împotriva unor eventuale abuzuri, prin instituirea unor exigente rezonabile fără a căror satisfacere chiriasul nu poate fi obligat să elibereze locuinta.

Atât considerentele, cât si solutiile din aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, 23, 24 si 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, exceptie ridicată de Ana-Constanta Herlea si Petre Niculescu în Dosarul nr. 9.792/2002 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI Nr. 79 din 27 ianuarie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 79 din 29 ianuarie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 20 din 29 ianuarie 2004

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 91.105 din 23 ianuarie 2004, întocmit de Directia generală de implementare si reglementare,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Articol unic. - Articolul 4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/441/117/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 31 august 2004.”

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor, Rovana Plumb

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

Nr. 259 din 24 noiembrie 2003

MINISTERUL AGRICULTURII,

PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Nr. 980 din 3 decembrie 2003

MINISTERUL SĂNĂTĂTII Nr. 65 din 28 ianuarie 2004

 

ORDIN

pentru stabilirea conditiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole si agroalimentare în pietele de gros

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si în temeiul art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, aprobată si modificată prin Legea nr. 650/2002,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si în temeiul art. 30 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

văzând referatul de aprobare întocmit de Directia strategii, politici si programe pentru comert interior din cadrul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si ministrul sănătătii emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pietele de gros pentru produse agricole si agroalimentare, denumite în continuare piete, sunt structuri de vânzare, altele decât cele cu amănuntul, care asigură conditiile necesare pentru comercializarea legumelor si fructelor proaspete, a unor produse agroalimentare, precum si produse industriale specifice, cum ar fi unelte si echipamente agricole, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Stabilirea conditiilor minime obligatorii la comercializarea produselor agricole si agroalimentare în piete are ca scop:

a) sprijinirea producătorilor agricoli organizati în exploatatii agricole, asociatii profesionale si interprofesionale;

b) valorificarea potentialului agricol din zonă;

c) cresterea consumului de legume si fructe proaspete;

d) cresterea calitătii si competitivitătii acestora;

e) crearea conditiilor de transparentă si concurentă loială între participantii la piată;

f) asigurarea unei protectii mai mari a consumatorilor si satisfacerea cerintelor acestora la nivel superior.

Art. 2. - (1) Pentru buna desfăsurare a tranzactiilor si mentinerea calitătii produselor în procesul de comercializare, conditiile tehnice minime pe care piata trebuie să le pună la dispozitie utilizatorilor săi constau în spatii, servicii de uz general, servicii obligatorii de securitate si pază, precum si unele aparate si echipamente, după cum urmează:

a) spatii pentru expunerea, vânzarea si păstrarea produselor;

b) spatii pentru depozitarea produselor;

c) spatii pentru spălarea si sortarea produselor;

d) spatii pentru circulatia si parcarea autovehiculelor;

e) spatii pentru conducerea si administratia societătii piata de gros;

f) spatii pentru serviciul de control al calitătii produselor, controlul sanitar, fitosanitar si sanitar-veterinar;

g) spatii pentru stocarea ambalajelor de transport recirculabile si a celor scoase din uz;

h) spatii amenajate pentru colectarea deseurilor rezultate din activitatea comercială;

i) grupuri sanitare cu apă curentă potabilă pentru utilizatorii pietei;

j) servicii de uz general pentru electricitate, încălzire, apă, canalizare, salubritate;

k) servicii pentru paza si securitatea bunurilor si de pază contra incendiilor;

l) mijloace si echipamente de transport intern pentru manipularea mărfurilor si ambalajelor;

m) echipament pentru înregistrarea intrării si iesirii mărfurilor si persoanelor, precum si pentru încasarea taxelor.

(2) Spatiile sunt închiriate, concesionate sau date spre folosintă sub altă formă legală producătorilor agricoli, asociatiilor de producători, importatorilor si comerciantilor de gros, în baza conditiilor stabilite de administratia pietei; serviciile generale si cele obligatorii sunt incluse în taxele de folosintă aferente spatiilor.

Art. 3. - (1) Pentru optimizarea conditiilor în care se derulează activitatea de comercializare, piata trebuie să ofere utilizatorilor săi, după caz, si alte servicii si utilităti, cum sunt:

a) servicii specifice unor grupe de produse, pentru: climatizare, coacere, refrigerare;

b) camere de frig sau cu atmosferă controlată;

c) servicii pentru portionarea si ambalarea produselor;

d) echipamente pentru transportul mărfurilor în interiorul pietei;

e) ateliere pentru repararea sau recuperarea ambalajelor;

f) aparate pentru cântărirea sau măsurarea produselor;

g) servicii financiar-contabile, servicii bancare, punct vamal;

h) ATM - ghiseu automat de bancă si automate comerciale;

i) puncte de alimentatie publică;

j) echipament pentru înregistrarea, prelucrarea si diseminarea informatiilor privind preturile si tranzactiile pietei.

(2) Costurile acestor servicii si utilităti sunt suportate, după caz, de utilizatorii interesati să le folosească, prin tarife stabilite de administratia pietei.

Art. 4. - Piata de gros si spatiile închiriate de utilizatorii care comercializează produse alimentare de origine animală se autorizează, din punct de vedere sanitar si sanitar-veterinar, de către autoritătile competente, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - (1) Comercializarea produselor în piată se face cu respectarea legislatiei în vigoare, precum si a regulamentului intern al pietei.

(2) Regulamentul intern al pietei se elaborează în baza Regulamentului intern-cadru pentru comercializarea produselor agricole si agroalimentare prin pietele de gros, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Regulamentul intern al fiecărei piete trebuie să cuprindă punctele de reper ale regulamentului intern-cadru, prin adaptarea si particularizarea acestora la conditiile si cerintele pietei respective, si se aprobă de către Consiliul de administratie al pietei de gros.

Art. 6. - (1) Nerespectarea de către societatea piata de gros a conditiilor tehnice minime înscrise la art. 2, nesupravegherea de către administratia societătii piata de gros a respectării regulamentului intern al pietei si nerespectarea de către utilizatorii si clientii pietei a reglementărilor privind functionarea pietei se constată si se sanctionează de către organele de control abilitate din localitătile unde functionează pietele de gros.

(2) Nerespectarea normelor sanitare veterinare privind transportul, depozitarea si comercializarea produselor alimentare de origine animală se constată si se sanctionează de către reprezentantii autoritătii nationale sanitare veterinare teritoriale, conform legislatiei în vigoare.

(3) Nerespectarea normelor sanitare privind transportul, depozitarea si comercializarea produselor alimentare se constată si se sanctionează de către reprezentantii autoritătilor locale de sănătate publică, conform legislatiei în vigoare.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru

Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT INTERN - CADRU

pentru comercializarea produselor agricole si agroindustriale prin pietele de gros

 

1. Domeniul de aplicare

1.1. Regulamentul se aplică tuturor activitătilor desfăsurate în incinta pietei de gros, denumită în continuare piata, pentru protejarea intereselor tuturor participantilor la actul de vânzare-cumpărare.

1.2. Prevederile regulamentului pot fi completate prin regulamente specifice anumitor servicii generale sau comune, administrate sau concesionate de piată.

2. Tipuri de activităti desfăsurate în piată

2.1. Activităti specifice:

2.1.1. închirierea sau concesionarea de spatii comerciale;

2.1.2. închirierea de spatii frigorifice;

2.1.3. facilitarea accesului utilizatorilor la instalatiile tehnice din dotarea pietei;

2.1.4. facilitarea accesului utilizatorilor la serviciile generale si utilitătile pietei.

2.2. Activităti si servicii complementare:

2.2.1. activităti de întretinere a instalatiilor, echipamentelor tehnice si a serviciilor de utilitate publică;

2.2.2. activităti ale agentiilor pentru curătenie si pază;

2.2.3. activităti specializate: bancă, vamă, alimentatie publică, încărcare-descărcare mărfuri, transport intern.

2.3. Servicii si echipamente puse la dispozitie de piată:

2.3.1. servicii generale pentru: apă, canalizare, electricitate, încălzire, depozitarea temporară si transportul deseurilor, curătenie si pază, al căror cost este cuprins în taxa de intrare si în contractele încheiate cu utilizatorii;

2.3.2. servicii particulare pentru: transport intern, recuperare ambalaje, servicii fiananciar-contabile, puse la dispozitie de piată contra unor taxe suportate de utilizatori;

2.3.3. echipamente, instalatii si servicii comune, cum sunt: camere de frig sau cu atmosferă controlată, instalatii de coacere, prăjire, măcinare, sortare, ambalare, oferite de piată în cadrul contractelor de închiriere/concesiune sau prin taxe percepute special.

3. Utilizatorii pietei

3.1. Operatorii pietei, care pot fi: producători agricoli si asociatii ale acestora, comercianti de gros si cu amănuntul, consumatori colectivi, prelucrători industriali.

3.2. Utilizatorii de servicii, amenajări si instalatii apartinând pietei sau situate în incinta acesteia, care sunt admisi în piată numai în baza autorizatiilor de functionare sau a avizelor prevăzute de legislatia în vigoare.

3.3. Agentii comisionari si mandatarii autorizati, care au obligatia de a pune la dispozitie administratiei pietei documentele referitoare la tranzactiile efectuate pentru clientii lor.

4. Alocarea suprafetelor pentru standuri

4.1. Alocarea suprafetelor pentru standuri se face la cererea scrisă a solicitantului, prin încheierea contractelor de închiriere sau concesionare sau prin completarea unor formulare-tip, pentru perioade de timp determinate sau pentru utilizarea ocazională a pietei.

4.2. Stabilirea zonei de amplasare se face în functie de natura produselor si frecventa utilizării standurilor; se pot acorda priorităti pentru utilizatorii pietei care comercializează cantităti mari de produse.

4.3. Detinătorii de amplasamente (suprafete, spatii, standuri, camere de frig etc.) au obligatia de a monta în fata fiecărui amplasament un panou sau o firmă cu datele de identificare a societătii sau a persoanei detinătoare.

4.4. Utilizatorii amplasamentelor pot face amenajări ale acestora, pentru asigurarea conditiilor specifice produselor, pe cheltuiala proprie si în baza unor planuri avizate de către administratorul pietei si de către autoritatea locală de sănătate publică; amenajările urmează a fi dezafectate la încetarea activitătii, de către utilizatorii respectivi;

4.5. Utilizatorii amplasamentelor în care se depozitează sau se comercializează produse alimentare de origine animală îsi pot desfăsura activitatea numai după obtinerea autorizatiei sanitare veterinare de functionare, emisă de directiile sanitare veterinare judetene sau a municipiului Bucuresti, conform legislatiei în vigoare.

5. Mărfuri comercializate în piată

5.1. Legume si fructe proaspete, în principal

5.2. Produse alimentare, în special agroalimentare

5.3. Produse nealimentare, din grupele de mărfuri solicitate de producătorii agricoli.

6. Programul de functionare

6.1. Programul de functionare a pietei trebuie să indice:

zilele de functionare, orele între care este deschisă piata si orele în care sunt admise tranzactiile.

6.2. Programul se aprobă si se modifică de către conducerea pietei.

6.3. Programul de functionare se afisează vizibil, la intrarea în piată.

7. Accesul în incinta pietei

7.1. Intrarea si iesirea persoanelor din piată se realizează pe baza permisului sau ecusonului de acces.

7.2. Documentul de identificare pentru utilizatorii pietei, respectiv ecusonul, trebuie să contină: fotografia, numele si prenumele detinătorului, functia sau calificarea în cadrul pietei.

7.3. Activitătile de aprovizionare comercială sunt permise utilizatorilor numai în timpul programului de functionare a pietei.

7.4. La intrarea în incinta pietei, orice lot de marfă trebuie să fie însotit de documentele de provenientă.

7.5. Loturile minime admise pentru intrare sunt stabilite periodic de conducerea pietei.

8. Vânzarea produselor

8.1. Operatiunile de vânzare a produselor se efectuează personal de părtile interesate sau de reprezentanti ai acestora.

8.2. Vânzătorii trebuie să detină documente de provenientă a mărfurilor oferite si să întocmească documentele de livrare a mărfurilor vândute.

8.3. Este admisă vânzarea numai pentru produsele a căror calitate este corespunzătoare standardelor de comercializare si reglementărilor în vigoare.

8.4. Sunt interzise vânzarea si depozitarea produselor contrafăcute, alterate sau care dăunează în orice fel sănătătii si securitătii consumatorilor.

9. Iesirea mărfurilor din piată

9.1. Livrarea mărfurilor vândute în interiorul pietei se face în timpul programului de functionare a pietei.

9.2. Iesirea mărfurilor din piată, în afara programului de functionare, este permisă numai cu acordul administratiei pietei.

9.3. La iesirea din incinta pietei, orice lot de marfă trebuie să fie însotit de documentele de provenientă.

10. Încărcarea, descărcarea si cântărirea mărfurilor

10.1. Tarifele pentru plata serviciilor de încărcare/descărcare sunt fixate de conducerea pietei.

10.2. Operatiile de cântărire sunt efectuate si suportate de vânzător.

10.3. Aparatele pentru cântărire trebuie să fie mentinute curate si în stare de functionare, reglate si verificate în incinta de utilizare, puse la vedere pentru cumpărători.

11. Întretinerea standului

11.1. Fiecare utilizator are obligatia să păstreze ordinea si să curete standul propriu si spatiul comun învecinat.

11.2. Ambalajele deteriorate trebuie strânse si predate la locul de colectare, amenajat sau stabilit în incinta pietei.

11.3. Gunoaiele si deseurile se depun în containere speciale.

11.4. Spatiile publice trebuie utilizate cu grijă si păstrate curate.

12. Circulatia pe teritoriul pietei

12.1. Drumurile de acces, aleile, spatiile cu trafic si cele de parcare din incinta pietei sunt considerate drumuri publice.

12.2. Circulatia pe teritoriul pietei este reglementată prin marcaje si semne de circulatie.

12.3. Spatiul destinat circulatiei în incinta pietei poate fi utilizat numai pentru activitătile pietei.

13. Curătenia, ordinea publică, paza si securitatea pietei

13.1. Piata asigură curătenia spatiilor comune si de circulatie.

13.2. Operatorii pietei sunt răspunzători pentru efectuarea si păstrarea curăteniei în spatiile închiriate/concesionate.

13.3. Este interzis utilizatorilor si vizitatorilor pietei să aducă deseuri sau reziduuri, de orice tip, pe teritoriul pietei.

13.4. Utilizatorii pietei sunt obligati să respecte normele fitosanitare privind combaterea dăunătorilor.

13.5. Participantii la activitătile pietei trebuie să păstreze ordinea publică.

13.6. Piata asigură permanent paza si securitatea utilizatorilor pietei, inclusiv în afara programului de functionare.

14. Controlul pietei si autoritătile competente

14.1. În piată se vor desfăsura activităti de control de către toate institutiile care au atributii în controlul comercializării produselor: vamal, fiscal, igienico-sanitar, sanitar veterinar, concurentă, protectia consumatorilor, protectia mediului, protectia muncii, paza si securitatea incendiilor etc.

15. Informarea pietei

15.1. Piata asigură utilizatorilor date statistice si informatii de preturi, prin culegerea de date referitoare la sortimentele, cantitătile si preturile produselor comercializate în piată.

15.2. Piata întocmeste si editează rapoarte referitoare la cantitătile si preturile produselor comercializate, pe care le pune la dispozitie utilizatorilor săi si institutiilor interesate.

15.3. Piata pune la dispozitie utilizatorilor panouri de afisare, amplasate în locuri vizibile pentru oferte speciale de produse, cantităti, preturi.

16. Sanctiuni aplicabile utilizatorilor pietei

16.1. Pentru încălcarea gravă sau repetarea încălcării dispozitiilor regulamentului, administratia pietei aplică sanctiunile prevăzute în clauzele din contractele de închiriere/concesionare pentru standuri sau alte spatii acordate prin contract utilizatorilor pietei, cu avertisment, suspendare, revocarea acordării spatiului.

16.2. Pentru încălcarea normelor sanitare veterinare privind transportul, depozitarea, expunerea si comercializarea produselor alimentare de origine animală, organele sanitare veterinare de control pot aplica sanctiuni în conformitate cu legislatia sanitară veterinară în vigoare.

16.3. Pentru încălcarea normelor sanitare privind transportul, depozitarea si comercializarea produselor alimentare, autoritătile locale de sănătate publică pot aplica sanctiuni conform legislatiei în vigoare.

17. Dispozitii finale

17.1. Aprobarea si intrarea în vigoare a regulamentului

17.2. Aducerea la cunostintă a regulamentului

17.3. Afisarea regulamentului

17.4. Completarea si codificarea regulamentului

17.5. Alte prevederi specifice pietei.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALATI

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2004, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr.

crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

 

 

Judetul/

municipiul

 

Nr. mediu

de beneficiari/

lună

 

Sume lunare

alocate

(mii lei)

 

Cuantumul

sumelor

acordate

pentru anul

2003 (mii lei)

1.

Asociatia Filantropică Crestin Ortodoxă

“Sfântul Vasile cel Mare” - Asezământul

social filantropic de fete “Sfântul Vasile cel Mare”

Municipiu

Galati

 

26 de copii

orfani

 

166.667

 

 

1.999.999

 

 

2.

Fundatia “Împreună” - Centrul de zi “Împreună”

Municipiu

Galati

100

de persoane

29.193

350.316

3.

Fundatia “Împreună” -

Adăpost temporar “Si ei sunt ai nostri”

Municipiu

Galati

20

de persoane

14. 375

 

172.494

 

Primar,

Dumitru Nicolae