MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 107         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 450 din 25 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 4 din 13 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35/3.112. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 450

din 25 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Atlas” - S.A. Craiova în Dosarul nr. 9.095/CIV/2002 al Tribunalului Dolj - Sectia civilă.

La apelul nominal este prezent Aurel Mustată, personal si în calitate de mandatar al părtilor Adrian Rotaru, Victor Rotaru, Alexandra Dumitra, Marcela Marin, Paulina Popescu si Maria Boruga. De asemenea este prezentă Ana Răducu, personal si în calitate de mandatar pentru Petre Lulelaru, lipsind Societatea Comercială “Atlas” - S.A. Craiova, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Părtile prezente solicită respingerea exceptiei, arătând că dispozitiile criticate reprezintă norme de procedură care nu contravin prevederilor constitutionale. Se arată că asupra acestor dispozitii Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 43/2001, statuând că aceste texte sunt constitutionale. În sustinere Aurel Mustată depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că textele criticate trebuie coroborate cu cele ale art. 27 si 28 din Legea nr. 10/2001, care se referă la cazul în care bunurile preluate abuziv se află în patrimoniul unei societăti comerciale privatizate cu respectarea dispozitiilor legale, ipoteză în care notificarea privind restituirea bunului se adresează institutiei publice care a efectuat privatizarea, or, arată acesta, autorul exceptiei nu se găseste în nici una dintre situatiile prevăzute de aceste texte.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 9.095/CIV/2002, Tribunalul Dolj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Atlas” - S.A. Craiova.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile criticate încalcă prevederile art. 41 alin. (2) si art. 135 alin. (1), deoarece, arată acesta, un agent economic privat nu poate fi obligat, în temeiul unor dispozitii legale, să restituie în natură sau să plătească despăgubiri persoanelor determinate prin lege ca fiind îndreptătite la reparatii, întrucât s-ar aduce atingere dreptului său de proprietate, care s-a născut tot în temeiul legii.

Autorul exceptiei arată că, fiind o societate comercială cu capital integral privat, imobilul în litigiu a intrat în patrimoniul său în mod legal, în temeiul Legii nr. 15/1990 si al Legii nr. 31/1990, iar privatizarea ei s-a făcut cu respectarea Legii nr. 58/1991 si a Legii nr. 77/1994, titlul său de proprietate nefiind contestat.

Instanta de judecată consideră că exceptia nu este întemeiată, deoarece legiuitorul nu a voit să consacre o expropriere.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Din analiza reglementării cuprinse în Legea nr. 10/2001, Guvernul ajunge la concluzia că invocarea exceptiei a rezultat dintr-o gresită interpretare si aplicare a prevederilor acestei legi.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, care au următorul continut:

- Art. 20 alin. (1): “Imobilele - terenuri si constructii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrării în vigoare a prezentei legi de o regie autonomă, o societate sau companie natională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatistă sau de orice altă persoană juridică, vor fi restituite persoanei îndreptătite, în natură, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată a organelor de conducere ale unitătii detinătoare.”;

- Art. 24 alin. (1): “Dacă restituirea în natură nu este aprobată sau nu este posibilă, după caz, detinătorul imobilului este obligat ca, prin decizie sau, după caz, prin dispozitie motivată, în termenul prevăzut la art. 23 alin. (1) să facă persoanei îndreptătite o ofertă de restituire prin echivalent, corespunzătoare valorii imobilului.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 41 alin. (2), precum si prevederile art. 135 alin. (1) din Constitutie, deoarece bunul revendicat a devenit proprietatea sa în temeiul dispozitiilor Legii nr. 15/1990.

Potrivit Constitutiei republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si renumerotarea textelor, art. 41 alin. (2) a devenit art. 44 alin. (2), iar art. 135 a devenit art. 136. Dispozitiile fostului art. 135 alin. (1) din Constitutie nu se mai regăsesc la art. 136 din Constitutia republicată, ele fiind incluse în prevederile art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi, având în noua redactare un continut mult mai complex.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează.

În jurisprudenta sa, ca, de exemplu, Decizia nr. 121 din 16 octombrie 1996, definitivă prin Decizia nr. 64 din 8 aprilie 1997, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 27 mai 1997, si Decizia nr. 234 din 20 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 aprilie 2000, Curtea Constitutională a decis, în ceea ce priveste Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, că această lege nu reprezintă, în realitate, prin prevederile sale, actul juridic în baza căruia imobilul a trecut în proprietatea statului, ci constituie actul normativ în baza căruia societătile comerciale, care au luat fiintă prin transformarea fostelor unităti economice de stat, au devenit proprietare asupra bunurilor aflate în patrimoniul lor, astfel cum prevăd dispozitiile art. 20 alin. (2) din lege. Potrivit acestui text “Bunurile din patrimoniul societătilor comerciale sunt proprietatea acestora, cu exceptia celor dobândite cu alt titlu”. De asemenea, prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. I din 7 septembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 27 septembrie 1993, Decizia nr. 37 din 3 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 iulie 1996, si Decizia nr. 9 din 22 ianuarie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, Curtea a statuat că “bunurile regiilor autonome si ale societătilor comerciale nu constituie proprietate de stat, ci proprietate privată (…).”

Prin aceleasi decizii Curtea a mai retinut că, în conformitate cu regimul constitutional al dreptului de proprietate, nationalizarea este inadmisibilă. Trecerea silită în proprietatea statului a unor bunuri proprietate privată se poate realiza prin expropriere, în conditiile prevăzute la art. 41 alin. (3) si (5) din Constitutie, sau prin confiscare, în cazul bunurilor destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii, în conditiile prevăzute la alin. (8) al aceluiasi articol. Aceste dispozitii constitutionale constituie garantii ale dreptului de proprietate privată.

De asemenea, Curtea a mai statuat că într-un stat de drept, conform art. 1 alin. (3) din Constitutie, repararea unui act injust nu se poate realiza decât prin recurgerea la procedee legale, care să nu contravină dispozitiilor constitutionale si obligatiilor ce decurg din tratatele si documentele internationale pe care statul român si le-a asumat si a căror respectare este obligatorie, conform dispozitiilor art. 11 si 20 din Constitutie. În acest sens Curtea a retinut incidenta prevederilor art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, potrivit cărora “Orice persoană are dreptul la proprietate atât singură, cât si în asociatie cu altii” si

“Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa”.

Aceste principii sunt prevăzute si în Protocolul aditional nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificat de România prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, care prevede la art. 1 alin. 1 că “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international”.

Asa fiind, ar fi greu de presupus ca prin Legea nr. 10/2001 să se fi consacrat o altă solutie care ar reprezenta, neîndoielnic, o înfrângere a principiului ocrotirii – în prezent al garantării - proprietătii private.

În fapt o asemenea problemă nici nu există, reglementarea cuprinsă în Legea nr. 10/2001 fiind constitutională.

Într-adevăr, cât priveste art. 20 alin. (1) din lege, Curtea observă că prevederile acestuia trebuie coroborate cu cele ale art. 27 si 28 din aceeasi lege, care se referă nemijlocit la cazul în care bunurile preluate abuziv în trecut se află în patrimoniul unei societăti comerciale privatizate cu respectarea dispozitiilor legale. În această ipoteză notificarea prin care se solicită restituirea (în echivalent) se adresează institutiei publice care a efectuat privatizarea, anume Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (fostul Fond al Proprietătii de Stat), ministerul de resort sau autoritatea administratiei publice locale, în a cărei rază teritorială era situat imobilul, indiferent de valoarea acestuia.

Art. 28 si următoarele din lege stabilesc măsuri pentru obtinerea despăgubirii, prin decizia sau, după caz, prin dispozitia motivată a organului institutiei publice implicate în privatizare sau, în cazul unor divergente, prin hotărâre judecătorească.

În ceea ce priveste art. 24 alin. (1) din lege, criticat, de asemenea, prin exceptia de neconstitutionalitate, acesta consacră solutia despăgubirii prin echivalent, atunci când restituirea în natură a bunurilor în chestiune nu este posibilă (ca, de pildă, în ipoteza privatizării), ceea ce, desigur, nu înfrânge nici un text sau principiu constitutional, fiind vorba despre o chestiune de aplicare a legii.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 20 alin. (1) si art. 24 din Legea nr. 10/2001 Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 43 din 7 februarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, statuând că aceste dispozitii legale nu contin nici o prevedere expresă care să vină în contradictie cu prevederile art. 135 din Constitutie. Prin aceeasi decizie Curtea a mai statuat că dispozitiile art. 20 si 24 din lege nu vor putea fi aplicate decât în concordantă cu prevederile art. 135 si ale art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, precum si cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.

Atât solutia, cât si considerentele acestei decizii sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

  DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Atlas” - S.A. Craiova în Dosarul nr. 9.095/CIV/2002 al Tribunalului Dolj - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 4

din 13 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Elena Blaga Pop în Dosarul nr. 495/P/F/2003 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, deoarece prevederile legale criticate au mai făcut obiectul controlului de neconstitutionalitate când Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 275/2002, a constatat că prevederile art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, sunt conforme cu dispozitiile din Legea fundamentală. Deoarece nu au intervenit elemente noi, solutia si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează, în opinia Ministerului Public, valabilitatea si în acest caz.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 495/P/F/2003, Curtea de Apel Brasov - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată în dosarul de mai sus de inculpata Elena Blaga Pop, cercetată pentru săvârsirea infractiunii de luare de mită, prevăzută si pedepsită de art. 254 alin. 1 si 2 din Codul penal, raportată la art. 1 lit. a) din Legea nr. 78/2000.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că textul de lege criticat este neconstitutional, întrucât avizul dat de ministrul justitiei pentru cercetarea, retinerea, arestarea sau perchezitionarea magistratilor aduce atingere principiului independentei judecătorilor. În opinia sa, autorul consideră că ministrul justitiei, care face parte din puterea executivă, nu poate emite avizul conform art. 92 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicată, deoarece Legea fundamentală nu-i conferă această posibilitate atâta vreme cât doar Consiliul Superior al Magistraturii este singura autoritate ce poate dispune cu privire la sanctionarea judecătorilor.

Curtea de Apel Brasov apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât textele criticate înfrâng prevederile constitutionale invocate, precum si principiul separatiei puterilor în stat. Astfel, independenta si inamovibilitatea judecătorilor reprezintă o garantie pentru o bună administrare a justitiei si, în egală măsură, un mijloc de protectie în fata oricărei ingerinte de ordin politic sau administrativ. Prin posibilitatea ministrului justitiei de a emite avizul pentru cercetarea magistratilor se aduce atingere principiului constitutional al separatiei puterilor în stat, deoarece acesta este membru al guvernului, care face parte din autoritatea executivă. Mai mult decât atât, în opinia instantei textul contestat excede nepermis dispozitiilor constitutionale, întrucât doar Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineste rolul de consiliu de disciplină a magistratilor, sens în care implicarea ministrului justitiei în răspunderea penală a judecătorilor este nejustificată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că avizul dat de ministrul justitiei pentru cercetarea, retinerea, arestarea, perchezitionarea sau trimiterea în judecată a magistratilor reprezintă o măsură de protectie legală a magistratului împotriva abuzurilor. De altfel, potrivit art. 10 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală, actiunea penală este conditionată de autorizarea sau sesizarea organului competent ori de o altă conditie prevăzută de lege. Prin urmare, avizul despre care se face vorbire în textul contestat reprezintă tocmai o conditie prealabilă pentru punerea în miscare sau exercitarea actiunii penale si, deopotrivă, o măsură favorabilă magistratului si un filtru necesar pentru protejarea statutului acestuia.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, si are următorul continut:

- Art. 91 alin. 2: “Magistratii nu pot fi cercetati, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi în judecată fără avizul ministrului justitiei”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 11, 20, art. 123 alin. (2), art. 124 alin. (1) teza a doua si art. 133 din Constitutie, precum si art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. După aprobarea Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, Constitutia a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile constitutionale invocate fiind cuprinse în art. 11, 20, art. 124 alin. (3), art. 125 alin. (2) si art. 134 cu următorul continut:

- Art. 11: “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constitutiei”.

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile”.

- Art. 124 alin. (3): “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii”.

- Art. 125 alin. (2): “Propunerile de numire, precum si promovarea, transferarea si sanctionarea judecătorilor sunt de competenta Consiliului Superior al Magistraturii, în conditiile legii sale organice”.

- Art. 134: “(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui României numirea în functie a judecătorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari, în conditiile legii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineste rolul de instantă de judecată, prin sectiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor si a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. În aceste situatii, ministrul justitiei, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot.

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară pot fi atacate la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineste si alte atributii stabilite prin legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independentei justitiei.”

- Art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea fundamentală consacră principiul independentei judecătorilor si cel al impartialitătii procurorilor în exercitarea atributiilor lor.

Garantarea respectării acestor principii este asigurată prin instituirea inamovibilitătii judecătorilor, prin măsurile de protectie a magistratilor prevăzute de art. 91 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, prin alte măsuri prevăzute de titlul VI din aceeasi lege, precum si prin dispozitiile speciale din Codul de procedură penală [art. 281 pct. 1 lit. b), art. 282 pct. 1 lit. f), art. 29 pct. 1 lit. f) si art. 209 alin. (3) si (4)].

Prin urmare, aceste reglementări îl protejează pe magistrat prin faptul că el nu va fi cercetat de organele politiei sau de alte organe de cercetare penală care, prin apartenenta lor la puterea executivă, ar putea fi directionate politic. De asemenea, magistratul nu va putea fi chemat în judecată penală prin actiune directă introdusă la instanta de judecată, fiind ferit în felul acesta de eventualele actiuni sicanatoare venite din partea unor persoane răuvoitoare.

Independenta justitiei implică deci un statut special, adecvat al magistratilor, menit să imprime o valoare de necontestat actului de justitie, prin protejarea membrilor corpului magistratilor împotriva subiectivismului si a actiunilor nejustificate sau abuzive ale organelor de urmărire penală competente care le-ar putea afecta credibilitatea.

În acest context art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, care conditionează cercetarea, retinerea, arestarea, perchezitia sau trimiterea în judecată de avizul ministrului justitiei, instituie o măsură ratională de protectie a magistratului, care reprezintă o garantie legală a consolidării principiilor constitutionale enuntate anterior, privitoare la independenta judecătorilor si la impartialitatea procurorilor.

Curtea retine că este neîntemeiată critica potrivit căreia avizul ministrului justitiei reprezintă o ingerintă în activitatea de realizare a actului de justitie, deoarece acesta răspunde de activitatea judecătorilor si de modul cum se înfăptuieste justitia. Potrivit legii, ministrul justitiei are un rol foarte important în selectionarea, pregătirea si verificarea cunostintelor viitorilor magistrati si în vederea admiterii acestora în magistratură. Fără să intervină în activitatea judiciară a magistratilor, care sunt independenti si inamovibili, ministrul justitiei poate si trebuie să cunoască modul în care acestia îsi îndeplinesc îndatoririle. Nu se poate concepe ca el să fie indiferent sau să ignore cazurile în care magistratii au săvârsit ori sunt suspecti că au săvârsit fapte prevăzute de legea penală. Este evident că orice caz în care un magistrat se dovedeste că a încălcat legea penală aruncă o umbră asupra prestigiului întregii magistraturi.

Tocmai de aceea, singurul chemat să avizeze urmărirea penală a unui magistrat este ministrul justitiei, iar acest drept de aviz implică angajarea răspunderii sale personale, persoana interesată având dreptul de a-l actiona în justitie pentru avizarea sau refuzul de a aviza urmărirea penală a unui magistrat pe care îl consideră vinovat sau, dimpotrivă, nevinovat de săvârsirea unei fapte penale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4) si art. 11, art. 20, art. 124 alin. (3), art. 125 alin. (2) si art. 134 din Constitutie, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Elena Blaga Pop în Dosarul nr. 495/P/F/2003 al Curtii de Apel Brasov - Sectia penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 35 din 26 ianuarie 2004

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 3.112 din 27 ianuarie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, precum si ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, denumit în continuare Nomenclatorul calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia politici fortă de muncă, asigură actualizarea Nomenclatorului calificărilor.

Art. 4. - Prin actualizarea Nomenclatorului calificărilor se întelege:

a) activitatea de identificare, codificare si introducere de noi calificări, ca urmare a schimbărilor intervenite pe piata muncii;

b) activitatea de radiere a calificărilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii;

c) activitatea de redenumire a unor calificări, dacă acest lucru se impune.

Art. 5. - Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se face din initiativa persoanelor juridice interesate: angajatori, ministere, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, organizatii sindicale, asociatii patronale, asociatii profesionale si furnizori de formare profesională.

Art. 6. - În vederea actualizării Nomenclatorului calificărilor, persoanele juridice interesate, prevăzute la art. 5, depun la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei un dosar care trebuie să contină:

a) cerere;

b) standardul ocupational recunoscut la nivel national, aprobat în conditiile reglementărilor legale în vigoare;

c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociatiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora;

d) adresă din partea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor si a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, din care să rezulte acordul acestora.

Art. 7. - Cererile pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor se solutionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

Art. 8. - Respingerea cererii si motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 7.

Art. 9. - Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se aprobă periodic, prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si-au dat acordul de includere în Nomenclatorul calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a