MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 109         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 474 din 9 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003 si republicată

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 474

din 9 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003 si republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003 si republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Murfatlar România” - S.A. din Basarabi în Dosarul nr. 4.270/2003 al Judecătoriei Constanta.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 372C/2003, care are ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Societatea Comercială “VID COMSERV” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 3.169/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor sus-mentionate, având în vedere continutul identic al exceptiilor ridicate. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 372C/2003 la Dosarul nr. 364C/2003, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate, care instituie plata unei cautiuni pentru introducerea contestatiei la executare, nu contravin principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice si, de asemenea, nu contravin nici accesului liber la justitie, consacrat de prevederile constitutionale ale art. 21, întrucât acestea prevăd tocmai posibilitatea introducerii unei contestatii la executare, în anumite conditii. În acest sens, invocă jurisprudenta recentă a Curtii Constitutionale, care, prin Decizia nr. 229/2003, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor criticate, ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 12 iunie 2003 si din 30 iunie 2003, pronuntate în dosarele nr. 4.270/2003 si nr. 3.169/2003, Judecătoria Constanta, respectiv Judecătoria Cluj-Napoca au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003 si republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Murfatlar România” - S.A. din Basarabi, respectiv de Societatea Comercială “VID COMSERV” - S.R.L. din Cluj-Napoca în cadrul unor cauze comerciale având ca obiect solutionarea unor contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii exceptiei sustin că dispozitiile criticate, prin conditionarea introducerii contestatiei la executare formulate de persoanele juridice de plata unei cautiuni de 20% din cuantumul sumei datorate, contravin dreptului fundamental de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime. “Atâta timp cât suma datorată nu este certă, lichidă si exigibilă si nu este stabilită de către o instantă independentă si impartială, impunerea prin lege doar pentru persoanele juridice a unei cautiuni de 20% din suma datorată este de natură a îngrădi accesul la justitie al acestora.” Având în vedere că formularea unei contestatii la executare nu este de natură a suspenda executarea silită, pentru aceasta fiind nevoie de plata unei alte cautiuni, stabilită de această dată de instanta de judecată, autorii exceptiei sustin că astfel se limitează accesul liber la justitie. Totodată, impunerea numai fată de persoanele juridice a conditiei depunerii unei cautiuni în vederea introducerii unei contestatii la executare creează o situatie discriminatorie pentru persoanele juridice, având în vedere că persoanele fizice nu au această obligatie.

Judecătoria Constanta opinează că exceptia este neîntemeiată. Astfel, dispozitiile legale criticate nu contravin art. 16 din Constitutie, întrucât acest text constitutional consacră principiul egalitătii tuturor cetătenilor în fata legii si nu egalitatea tuturor persoanelor, fizice sau juridice, ca subiecte de drept în fata legii. Totodată, nu se înfrânge nici accesul liber la justitie, întrucât stabilirea cautiunii în sarcina contestatorului nu îngrădeste dreptul persoanei juridice de a se adresa justitiei în cazul în care se consideră vătămată prin executare. De asemenea, prin impunerea achitării unei cautiuni, dispozitiile criticate nu contravin nici dreptului la apărare, consacrat de art. 24 din Constitutie.

Judecătoria Cluj-Napoca opinează că exceptia este neîntemeiată, întrucât depunerea cautiunii prevăzute de dispozitiile legale criticate este o garantie a bunei-credinte a contestatorului, în cazul în care scopul urmărit de acesta vizează obtinerea unei hotărâri de anulare a executării silite, iar nu tergiversarea executării prin folosirea căilor de atac prevăzute de lege. Astfel, în opinia instantei, dispozitiile legale criticate nu introduc nici un fel de discriminare între persoanele fizice si persoanele juridice si nu contravin nici principiului accesului liber la justitie.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prin dispozitiile criticate nu se aduce vreo atingere principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, care se referă la egalitatea în drepturi a acestora în raport cu prevederile legii, siar nu la faptul că toti ar beneficia de aceleasi drepturi”. S-a avut în vedere ca depunerea cautiunii să se facă numai de către persoanele juridice, atât în considerarea numărului sporit de cauze executionale, cât si din motive de natură economică.

Dispozitiile criticate nu îngrădesc accesul liber la justitie, întrucât ele au ca scop atenuarea tendintei spre abuzul de drept care se manifestă în procedurile de executare silită, fapt care conduce la tergiversarea realizării drepturilor stabilite pe baza unor titluri, în dauna intereselor creditorilor, acest aspect fiind retinut si de prevederile art. 130 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, potrivit cărora, în cazul respingerii contestatiei, contestatorul poate fi obligat la plata unor despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării.

În final, se apreciază că procedura instituită de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 reprezintă o procedură specială, care a fost instituită în realizarea interesului general, privind recuperarea banilor publici,  are se cuvin bugetului de stat, iar, în acest sens, se dă eficientă si prevederilor constitutionale ale art. 53 alin. (1) privind obligativitatea cetătenilor de a plăti taxe si impozite, precum si ale art. 134 alin. (2) lit. b) referitoare la obligatia statului de a proteja interesele nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

De asemenea, invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, si anume Decizia nr. 229/2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2003) si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 127: “(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 21, 24 si art. 49 alin. (1), devenit art. 53 alin. (1) după republicarea Constitutiei României în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, al căror continut este următorul:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 53 alin. (1): “Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor art. 16 din Constitutia României, asa cum fără temei sustine autorul exceptiei, având în vedere situatia juridică specifică a persoanelor juridice, în raport cu statutul persoanelor fizice, între cele două categorii de subiecte de drept, aflate în situatia de debitor supus executării silite pentru datorii bugetare, existând suficiente deosebiri care să justifice tratamentul diferentiat reglementat prin art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002. În acest sens, este de retinut că - în raport cu volumul surselor de venit supuse impunerii si cu amploarea activitătilor supuse taxelor prevăzute de

lege - valoarea contributiilor persoanelor juridice la bugetul de stat este incomparabil mai importantă decât aceea a persoanelor fizice, iar contestatiile la executare introduse de către persoanele juridice în scopul întârzierii îndeplinirii obligatiilor lor financiare către stat pot avea efecte cu mult mai păgubitoare decât eventualele contestatii formulate în acelasi scop de către persoanele fizice. Din această perspectivă, instituirea cautiunii prevăzute de dispozitiile legale criticate de autorul exceptiei reprezintă o măsură legitimă de descurajare a sustragerii de către debitorii persoane juridice de la îndeplinirea obligatiilor lor bănesti către stat.

Curtea constată că nici critica întemeiată pe dispozitiile art. 21 din Constitutie nu poate fi primită, întrucât contestatia la executare constituie prin sine însăsi o cale de acces la justitie, iar conditionarea acesteia de plata unei cautiuni constituie - ca si termenul de introducere a contestatiei si celelalte conditii prevăzute de lege - o măsură de asigurare a celeritătii procedurii si de descurajare a abuzului de drept, admisibilă si rezonabilă.

De asemenea, nu poate fi primită critica întemeiată pe dispozitiile art. 24 si ale art. 53 din Constitutie, deoarece conditionarea contestatiei la executare de depunerea unei cautiuni nu restrânge dreptul debitorilor în cauză la apărare sau un alt drept al acestora, ci, asa cum s-a mai arătat, garantează exercitarea cu bună-credintă de către acestia a drepturilor lor si îndeplinirea obligatiilor financiare ce le au fată de bugetul de stat.

Dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională. Astfel, prin Decizia nr. 313 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 8 august 2003, Curtea a respins ca nefondată o exceptie de neconstitutionalitate având acelasi obiect. Neexistând elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii în această materie, considerentele si solutia acestei decizii rămân valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003 si republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Murfatlar România” - S.A. din Basarabi în Dosarul nr. 4.270/2003 al Judecătoriei Constanta, respectiv de Societatea Comercială “VID COMSERV” - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 3.169/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 264/2003

privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 851/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003.

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.

 

Art. 1. - (1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achizitie publică sau într-un contract de finantare, are dreptul să efectueze plăti în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului.

(2) Plătile în avans se pot efectua într-o singură transă sau în mai multe transe periodice, în functie de prevederile contractuale si în corelatie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv.

(3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe transe, valoarea însumată a acestora nu poate depăsi 30% din valoarea totală a contractului.

Art. 2. - Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1.

Art. 3. - Ordonatorul de credite răspunde de:

a) legalitatea, necesitatea si oportunitatea acordării avansurilor;

b) angajarea si respectarea utilizării sumelor în raport cu destinatia stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate;

c) urmărirea îndeplinirii obligatiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri;

d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligatiile asumate si efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri;

e) recuperarea sumelor reprezentând plăti în avans si nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate, până la sfârsitul anului, în conditiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

Art. 4. - (1) Ordonatorul de credite are obligatia de a solicita beneficiarului de contract o scrisoare de garantie bancară pentru returnarea avansului.

(2) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale si institutiile publice beneficiare de avansuri în conditiile prezentei hotărâri sunt exceptate de la prevederile alin. (1).

(3) Garantia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât si pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului.

(4) Modelul scrisorii de garantie bancară pentru returnarea avansului este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garantiei de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligatie si numai dacă sunt asigurate conditiile pentru începerea îndeplinirii obligatiilor rezultate din contract.

(2) Sub sanctiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.

Art. 6. - (1) La efectuarea plătilor pentru lucrările executate, serviciile prestate si bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăti efective decât după deducerea integrală a avansului.

(2) În cazul în care avansul se acordă în transe, acordarea unei noi transe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.

Art. 7. - (1) Sumele reprezentând plăti în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri si nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la sfârsitul anului, în conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către institutia publică care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.

(2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părtii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor si penalitătilor de întârziere existente pentru creantele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul si până în momentul recuperării.

(3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispozitiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinatiilor legale a avansului acordat.

(4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale beneficiarul contractual este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală si potrivit destinatiilor legale a avansului acordat.

Art. 8. - (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internationale, acordarea avansurilor se va putea realiza în conditiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părtile contractante.

(2) Pentru realizarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri externe nerambursabile, acordarea avansurilor se va putea realiza în conditiile prevăzute în memorandumurile de finantare.

(3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si în programelenucleu de cercetare, acordarea sumelor reprezentând plăti în avans si recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică.

Art. 9. - (1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitătilor municipale cu finantare partială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internationale, pentru contractele

încheiate cu finantare mixtă din împrumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în conditiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate.

(2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe si din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în conditiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internationale.

Art. 10. - Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor contractuali care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite.

Art. 11. - Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum si celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.

Art. 12. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru actiunile finantate din fonduri publice prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinatiei pentru care au fost alocate.

Art. 13. - (1) Ordonatorul de credite are obligatia să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Responsabilul tine evidenta avansurilor acordate si are obligatia de a le justifica, conform instructiunilor ordonatorului de credite.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

 

Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile si limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice

 

Nr. crt.

Actiuni si categorii de cheltuieli

Criterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor

0

1

2

I.

Realizări de lucrări

 

1.

Lucrări de investitii:

- pentru proiectarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate a proiectului tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini, precum si a detaliilor de executie, elaborate potrivit prevederilor legale la deschiderea finantării si începerii executiei lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale pentru investitiile finantate din fonduri publice după deschiderea finantării, pe durata executiei lucrărilor de investitii si până la finalizarea acestora, cu respectarea duratelor de executie aprobate

 

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda proiectantilor avansuri de până la 15% din valoarea contractelor de proiectare respective

c) se pot acorda executantilor avansuri de până la 15% din valoarea prevăzută în contract pentru primul an de executie a lucrărilor

d) se pot acorda executantilor, lunar, avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de executie, conform graficului anexat la contract

2.

Programe, proiecte de cercetare-dezvoltare si actiuni cuprinse în Planul national si în programe-nucleu finantate din fonduri publice

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect

c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program responsabil de proiect

d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului, depusă de contractor

e) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, semestru sau al altei perioade prevăzute în contractul de finantare, în limită de până la 30% din valoarea prevăzută a se realiza în contract

3.

Teme si actiuni de cercetare stiintifică finantate sub formă de granturi, precum si programe, proiecte de cercetare cuprinse în planurile sectoriale

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea anuală a grantului,  programului/proiectului, prevăzută în contract

4.

Proiecte tehnologice inovative

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri pentru derularea contractului de cofinantare, în limită de până la 30% din valoarea primei etape din graficul anual de lucrări prevăzut a se finanta din fonduri publice

5.

Lucrări fundamentale urgente, propuse de sectiile de profil ale Academiei Române

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

6.

Programe si proiecte de dezvoltare regională

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri pentru derularea contractului de cofinantare, în limită de până la 30% din valoarea primei etape din graficul anual de lucrări prevăzut a se finanta din fonduri publice

7.

Prospectiuni geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, în limită de până la 30% din valoarea contractului aferent trimestrului

8.

Manuale scolare

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului, pentru plata anticipată a materialelor si a manoperei poligrafice

9.

Cărti si publicatii, inclusiv cărtile si publicatiile realizate prin comenzi de stat

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului, pentru plata anticipată a materialelor si a manoperei poligrafice

10.

Formulare tipizate cu regim special

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului, pentru plata anticipată a materialelor si a manoperei poligrafice

11.

Proteze si produse ortopedice

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului

12.

Proiecte, programe si actiuni realizate din bugetul Secretariatului General al Guvernului si al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din sumele ce urmează să fie alocate

13.

Proiecte, programe si actiuni realizate din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului

14.

Proiecte, programe si actiuni realizate din bugetul Secretariatului General al Guvernului si aprobate prin hotărâri ale Guvernului

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

II. Prestări

1.

Reparatii curente si capitale la bunurile apartinând institutiilor publice, inclusiv pentru cele apartinând misiunilor diplomatice ale României

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea contractului

2.

Lucrări privind îmbunătătirea infrastructurii în transporturi

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din valoarea programului lunar de executie, conform graficului anexat la contract

3.

Prestări de servicii pentru realizarea lucrărilor agricole pentru productia marfă livrată

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

4.

Prestări de servicii pentru organizarea participării la manifestările expozitionale

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

5.

Prestări de servicii privind lucrări de prospectiuni si explorări geologice

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, în limită de până la 25% din valoarea trimestrială a contractului

6.

Trimiteri la tratament balnear si odihnă din bugetul asigurărilor sociale de stat

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărei serii, în limită de până la 25% din valoarea contractului aferent seriei respective

7.

Servicii de consultantă si expertiză, contractate în conditiile legii

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea anuală a contractului

8.

Prestări de servicii pentru organizarea de concursuri si campionate internationale pentru elevi si studenti

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

9.

Servicii de telefonie si telecomunicatii

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea totală a prestatiilor efectuate si facturate în trimestrul

anterior

10.

Servicii de furnizare a energiei termice

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea prezumată a cantitătii de energie termică furnizate/consumate

într-o perioadă de 30 de zile

11.

Prestări de servicii pentru realizarea actiunilor din cadrul programelor Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

12.

Prestări de servicii necesare pentru realizarea actiunilor si activitătilor sportive

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

13.

Servicii contractate de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea trimestrială a contractului

14.

Servicii medicale contractate de centrele de referintă cu casele de asigurări de sănătate

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri lunare de până la 30% din valoarea lunară a contractului

15.

Servicii de traducere si editare în străinătate de opere literare, stiintifice, filozofice si tehnice ale autorilor din România

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea integrală a contractului, în conditiile legii

16.

Servicii de furnizare a energiei electrice

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea totală a livrărilor de energie electrică efectuate si facturate în trimestrul anterior

17.

Rechizite scolare

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

18.

Servicii de consultantă si expertiză, instruire si perfectionare, contractate în conditiile legii

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea contractului

19.

Lucrări pentru închiderea minelor

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda executantilor, lunar, avansuri de până la 30 % din valoarea programului lunar de executie, conform

graficului anexat la contract

III. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor

si conventiilor interguvernamentale

1.

Achizitionarea de utilaje si realizarea de lucrări de constructii-montaj în baza contractelor externe încheiate conform acordurilor si conventiilor interguvernamentale

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

2.

Achizitionarea de bunuri în baza contractelor externe încheiate conform acordurilor si conventiilor interguvernamentale

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

 

ANEXA Nr. 2

 

BANCA

.........................................

(denumirea)

 

Scrisoare de garantie bancară pentru returnarea avansului

 

Către .................................................. (denumirea ordonatorului de credite si adresa completă)

 

Denumirea contractului ....................

În conformitate cu prevederile contractului mentionat mai sus, contractantul ....................................... (denumirea si adresa) a constituit o garantie bancară în valoare de ..................... , pentru returnarea avansului si repararea prejudiciilor ce ar (suma) putea apărea ca urmare a utilizării necorespunzătoare a acestuia.

Prin prezenta ne obligăm în mod neconditionat si irevocabil să plătim în favoarea  ................................. (numele persoanei juridice care acordă avansul) orice sumă cerută de acesta, la prima cerere însotită de o declaratie cu privire la neîndeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea si justificarea avansului, asa cum sunt acestea prevăzute în contractul mentionat mai sus. Suma aferentă avansului se reduce periodic, corespunzător cu balanta regularizărilor efectuate în conformitate cu prevederile contractului. Plata se va face în termenul mentionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea persoanei juridice care a acordat avansul.

Banca .................................. nu va opera nici o retragere din această garantie până când nu ne înstiintati în scris că avansul acordat în baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia.

Prezenta garantie este validă si rămâne în vigoare de la data plătii avansului până la data îndeplinirii integrale a obligatiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.

Parafată de Banca .......................... în ziua .................... luna ............... anul ....................