MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 110             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 5 februarie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.104. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind Apelul national pentru propuneri de proiecte de mobilităti „Leonardo da Vinci” – 2004

 

5.644/2003 - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind Apelul national pentru propuneri de proiecte de mobilităti "Leonardo da Vinci" - 2004

 

Considerând Decizia Consiliului de Asociere România-Comunitătile Europene nr. 3/2000 privind participarea României la programele comunitare în domeniul educatiei si formării profesionale,

având în vedere Decizia nr. 382/1999 care stabileste a doua fază a Programului "Leonardo da Vinci",

în baza Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 1.307 /2002 privind functionarea Centrului National pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" în faza a II-a Programului comunitar "Leonardo da Vinci",

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Apelul national pentru propuneri de proiecte de mobilităti "Leonardo da Vinci" - 2004, cuprins în anexa*) la prezentul ordin.

Art. 2. - Apelul national pentru propuneri de proiecte de mobilităti "Leonardo da Vinci" - 2004 va fi adus la cunostintă celor interesati prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, si prin alte mijloace specifice.

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin revine Centrului National "Leonardo da Vinci". 

 

 Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 21 ianuarie 2004.

Nr. 3.104.

 

ANEXĂ

 PROGRAMUL EUROPEAN "Leonardo da Vinci"

2000-2006


APEL NATIONAL
pentru propuneri de proiecte

 

MOBILITĂTI
2004


I. CADRU GENERAL

Programul european "Leonardo da Vinci" se înscrie în politica Uniunii Europene de dezvoltare a unui spatiu european de formare profesională. Programul contribuie la actiunile statelor participante destinate formării profesionale initiale si pe parcursul întregii vieti, stimulează creativitatea si inovarea pentru facilitarea insertiei cetătenilor Europei în viata profesională, sustine procesele de adaptare a sistemelor educationale si de formare la evolutiile economice si tehnologice si la mutatiile constante specifice pietei mondiale.

În conformitate cu Decizia nr. 382/1999/CE a Consiliului Uniunii Europene, Comisia Europeană a lansat Apelul la propuneri de proiecte "Leonardo da Vinci", exercitiul 2003 - 2004. Documentul se referă la măsurile comunitare specifice Programului "Leonardo da Vinci" si anume: mobilităti, proiecte pilot (PP), actiuni tematice (TH), competente lingvistice (LA), retele transnationale (NT) si mijloace de referintă (RF).

 În Apelul comunitar 2003 - 2004 sunt definite prioritătile în care trebuie să se înscrie propunerile de proiecte în cei doi ani la care se referă documentul. Aceste priorităti au fost stabilite în concordantă cu obiectivele Programului "Leonardo da Vinci" si sunt următoarele:

 

Prioritatea nr. 1: Valorificarea educatiei si formării

Prioritatea nr. 2: Noi forme de pregătire si învătământ, competente de bază în materie de formare si învătământ profesional

Prioritatea nr. 3: Orientare si consiliere
 

În conformitate cu reglementările Programului "Leonardo da Vinci", statele participante pot lansa apeluri nationale la propuneri de proiecte în cadrul măsurii "mobilităti". În aceste apeluri pot fi formulate priorităti nationale privind formarea profesională a resurselor umane. Prioritătile nationale înscrise în apelurile nationale trebuie să răspundă obiectivelor Programului "Leonardo da Vinci" si să fie articulate cu prioritătile europene precizate în apelul comunitar.

Pornind de la cele de mai sus Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului împreună cu Centrul National "Leonardo da Vinci" au initiat si au întreprins demersuri specifice pentru definirea prioritătilor nationale care să fie incluse în Apelurile nationale la propuneri de proiecte "Leonardo da Vinci", mobilităti 2003 si 2004.

Prioritătile nationale sunt articulate cu obiectivele nationale referitoare la formarea profesională în România si cu prioritătile comunitare stabilite prin Apelul european 2003 - 2004. În conformitate cu Decizia nr. 382/199 a Consiliului Uniunii Europene, prezentul Apel se adresează organismelor si institutiilor publice/private implicate în formarea resurselor umane (v. Capitolul VI/1 al Apelului).

 

II. PRIORITĂTI NATIONALE ÎN CONCORDANTĂ CU OBIECTIVELE PROGRAMULUI "Leonardo da Vinci"

Propunerile de proiecte de mobilităti, care vor fi prezentate de institutii/organisme (promotori) din România pentru exercitiul 2004 trebuie să se înscrie în una din cele trei priorităti comunitare, incluse în Apelul comunitar la propuneri de proiecte 2003 - 2004, si în una din prioritătile nationale, mentionate mai jos:

 

PN I: VALORIFICAREA ÎNVĂTĂRII

1.1. Dezvoltarea cadrului institutional (servicii la nivel national si local) cu rol de coordonare a evaluării si recunoasterii competentelor:

- Elaborarea si implementarea experimentală a unor proiecte institutionale de dezvoltare a serviciilor cu acest rol la nivel national sau local;

- dezvoltarea unor retele transnationale de parteneriat între institutiile cu rol în domeniu.

1.2. Dezvoltarea metodologiilor de evaluare, certificare si recunoastere a competentelor dobândite în contexte formale, non-formale si informale de educatie:

- analiza metodologiilor europene de evaluare, certificare si recunoastere a competentelor, în special în întreprinderi sau sectorial si propuneri pentru articularea acestor metodologii;

- promovarea si implementarea experientelor si bunelor practici în domeniul identificării si evaluării/autoevaluării competentelor dobândite în contexte formale, non-formale si informale.

1.3. Dezvoltarea capacitătilor de identificare si autoevaluare a competentelor dobândite în contexte formale, non-formale si informale de educatie:

- familiarizarea cu instrumentele de identificare si autoevaluare a competentelor dobândite în contexte formale, non-formale si informale de educatie, în special în întreprinderi sau sectorial;

- dezvoltarea si promovarea de materiale de formare si informare în domeniu.

1.4. Pregătirea de specialisti si experti în domeniul evaluării, certificării si recunoasterii competentelor dobândite în contexte formale, non-formale si informale de educatie:

- stagii de formare în institutii europene de referintă;

- difuzarea de materiale informative, instrumente de formare, ghiduri practice de evaluare utilizate în tările europene.

1.5. Asigurarea complementaritătii educatiei formale, nonformale si informale:

- dezvoltarea unor forme alternative de organizare a educatiei de bază pentru populatia care a abandonat scoala;

- crearea unor mecanisme de validare a competentelor dobândite în contexte de învătare nonformală si informală;

- dezvoltarea unor strategii de certificare a educatiei nonformale pe baza competentei ocupationale;

- programe de analiză pentru a determina gradul de recunoastere a experientei de muncă în raport cu standardele ocupationale;

- proiectarea pregătirii profesionale în sistemul creditelor transferabile în VET.


PN II: NOI FORME DE ÎNVĂTARE SI PREDARE

2.1. Dezvoltarea si utilizarea de noi metodologii de predare-învătare în sistemele de formare profesională initială si continuă:

- promovarea si utilizarea metodelor activ-participative si a învătării centrate pe elev (lucrul în grup, învătare prin cooperare, proiecte etc.);

- integrarea noilor tehnologii de comunicare si informare în predare si învătare (lectii virtuale, chat-uri tematice etc.).

2.2. Diversificarea mijloacelor si suporturilor de învătare:

- introducerea si utilizarea metodelor moderne interactive în realizarea educatiei de bază;

- promovarea sistematică a unor metode si tehnici moderne de studiu, precum si practicarea de modele si stiluri eficiente si eficace de învătare;

- dezvoltarea dispozitivelor de educatie la distantă;

- adaptarea programelor ICT si a softurilor educationale la specificul diferitelor grupuri de beneficiari;

- extinderea învătării informatizate.

2.3. Promovarea unor noi forme de organizare a formării profesionale (învătământ la distantă, învătământ dual, formarea la locul de muncă, scoli de vară, universităti populare).

2.4. Pregătirea cadrelor didactice si a formatorilor pentru promovarea de: metode inovative, utilizarea ICT ca mijloace de învătare, tehnici de lucru adaptate specificului diferitelor categorii de beneficiari.

2.5. Educatia permanentă. Educatia adultilor. (în favoarea insertiei profesionale si a egalitătii sanselor).

 

PN III: COMPETENTE DE BAZĂ ÎN FORMARE PROFESIONALĂ

3.1. Identificarea nevoilor de formare privind competentele de bază (competente cheie - abilităti de comunicare, scriere, citire si calcul matematic) ale diferitelor categorii de beneficiari, în special la nivelul grupurilor dezavantajate.

3.2. Dezvoltarea noilor competente de bază (IT, limbi străine, spirit intreprenorial, competente sociale, participare civică etc.).

3.3. Dezvoltarea unor sisteme si practici pentru stimularea interesului angajatorilor în vederea facilitării accesului la formare si pentru dezvoltarea de programe adecvate în domeniul competentelor de bază.

3.4. Concepte noi si un continut modern al ofertelor de formare ale furnizorilor publici si privati, în perspectiva dezvoltării noilor competente de bază.

 

PN IV: CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALĂ

4.1. Dezvoltarea de retele institutionale la nivel european, national si regional în domeniul orientării si consilierii profesionale.

4.2. Dezvoltarea competentelor personalului din domeniul orientării si consilierii profesionale.

4.3. Diversificarea abordărilor, metodelor si instrumentelor utilizate în domeniul orientării si consilierii profesionale.

4.4. Dezvoltarea cooperării între serviciile de orientare si consiliere profesională si alti parteneri la nivel local (agenti economici, autorităti locale, institutii de învătământ).

4.5. Organizarea serviciilor de consiliere si orientare profesională la nivelul institutiilor de educatie si formare si al companiilor, în vederea sustinerii dezvoltării personale pe plan profesional.

 

PN V: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

5.1. Sensibilizarea partenerilor sociali la nivel local si regional în vederea stimulării investitiilor în dezvoltarea resurselor umane.

5.2. Dezvoltarea capacitătilor institutionale pentru realizarea de studii, analize si prognoze privind cerintele de formare profesională în raport cu cerintele de pe piata muncii, la nivel local si regional, precum si în vederea dezvoltării profesionale (planificarea carierei), în special pentru noile meserii.

5.3. Dezvoltarea cooperării în elaborarea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane la nivel regional, local si institutional, identificarea competentelor transferabile.

5.4. Sisteme si practici pentru diversificarea modalitătilor de cooperare a partenerilor sociali în vederea facilitării insertiei pe piata muncii a tinerilor absolventi, somerilor, categoriilor de populatii defavorizate.

5.5. Proceduri pentru adaptarea ofertelor de formare la cerintele pietei muncii (nivel local si regional).

 

III. CALENDAR

13 FEBRUARIE 2004 - data limită (data stampilei postei) până la care promotorii pot trimite (prezenta) propuneri de proiecte de MOBILITĂTI - 2004.

Orice propunere de proiect trimisă (prezentată) după această dată nu va fi luată în considerare.

16 FEBRUARIE - 09 APRILIE 2004 - analiza eligibilitătii, evaluarea si selectia propunerilor de proiecte de mobilităti - 2004.

12 - 23 APRILIE 2004 - comunicarea rezultatelor procesului de selectie, exercitiul 2004.

 

IV. ADRESA UNDE SE TRIMIT/PREZINTĂ PROPUNERILE DE PROIECTE DE MOBILITĂTI

Institutiile/organismele promotor vor trimite (prezenta) propunerile de proiecte de mobilităti - 2004 la Centrul National pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci" (Centrul National "Leonardo da Vinci") la adresa:

Centrul National "Leonardo da Vinci"

Splaiul Independentei, 313
Universitatea "Politehnică" - Rectorat, R 518
BUCURESTI - Sector 6

Cod 060042
 

Informatii suplimentare, la Centrul National "Leonardo da Vinci", se pot solicita la: Tel. 410.37.57 sau 411.48.36; Fax. 410.32.13; E-mail: info@leonardo.ro

Prezentarea propunerilor de proiecte prin delegat, direct la Centrul National "Leonardo da Vinci", este de preferat.


V. FORMULAR DE CANDIDATURĂ. INFORMATII

1. Propunerile de proiecte de mobilităti se redactează pe formulare de candidatură (modelul Comisiei Europene) si se prezintă atât în versiune scrisă, pe hârtie (3 exemplare - original si două copii), cât si în versiune electronică (dischetă).

În conformitate cu precizările incluse în "Formularului de candidatură pentru mobilităti" si "Ghidul specific pentru mobilităti", propunerile de proiect se pot redacta în limba română, fiind obligatorie însă, redactarea rezumatului proiectului (punctul 1.4. din Formularul de candidatură) într-o limbă oficială a Uniunii Europene (de preferat engleză, franceză sau germană).

Numai versiunea pe hârtie va fi luată în considerare la stabilirea eligibilitătii si evaluarea propunerii de proiect.

Modelul formularului de candidatură se poate obtine de la Centrul National "Leonardo da Vinci" - România (versiune - hârtie) sau de pe site WEB la adresele:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/forms_en.html

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/forms_fr.html

2. Informatii privind Programul "Leonardo da Vinci", inclusiv referitoare la ghidul general, ghidurile specifice (mobilităti) pentru promotori si "Manualul administrativ si financiar" se pot obtine pe site-ul Internet - Europa.

 

VI. CRITERII DE ADMITERE A PROPUNERII DE PROIECT

1. În conformitate cu Decizia Consiliului UE nr. 382/1999 privind faza a doua a Programului "Leonardo da Vinci", accesul în acest program este deschis institutiilor si organismelor publice/private si anume:

• institutii, centre si unităti (organisme) de formare profesională, la toate nivelurile, inclusiv universităti;

• centre si unităti (organisme) de cercetare stiintifică;

• întreprinderi, mai ales ÎMM, institutii din sectorul public, inclusiv celor care actionează în domeniul formării profesionale;

• organizatii profesionale sau patronale, camere de comert, industrie si agricultură;

• parteneri sociali;

• organisme si/sau unităti teritoriale;

• organizatii non guvernamentale.

Institutia/organismul care prezintă o propunere de proiect trebuie să aibă personalitate juridică si să fie înregistrate oficial în România.

Persoanele fizice (studenti, elevi, tineri muncitori, formatori s.a.) pot participa la un proiect de mobilităti numai dacă au fost selectionate de o institutie cu personalitate juridică, promotorul unui astfel de proiect.

2. În procesul de selectie vor fi acceptate numai propunerile de proiecte prin care stagiarii vor fi persoane fizice, angajati cu contract de muncă ai institutiei/organismului promotor.

În context, o situatie particulară o constituie propunerile de proiecte pentru elevi/studenti. În cazul acestor grupuri tintă, vor fi acceptate numai propunerile de proiecte prezentate de unităti de învătământ preuniversitar sau universităti acreditate oficial în România.

3. O propunere de proiect va fi luată în considerare numai dacă, pe lângă formularul de candidatură, promotorul prezintă documente cu informatii complementare, care fac dovada capacitătii tehnice, manageriale si financiare a institutiei promotor de a realiza si cofinanta proiectul. Aceste documente sunt următoarele:

3.1. recomandare privind oportunitatea temei propunerii de proiect si capacitatea promotorului de a realiza proiectul.

Se prezintă de către:

• institutii de învătământ preuniversitar (scoli, licee, grupuri scolare). Recomandarea va apartine inspectoratului scolar teritorial si va fi semnată de inspectorul general;

• operatori economici (ÎMM, societăti comerciale, camere locale de comert, industrie si agricultură, s.a.) - recomandare din partea Consiliului National pentru Întreprinderi Private Mici si Mijlocii/confederatii patronale/Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti sau a unei camere de comert si industrie locală, din care face parte promotorul.

3.2. documente privind capacitatea managerială si financiară a institutiei/organismului promotor (v. Anexa). Se prezintă numai de către institutiile nebugetare.

După caz, Centrul National "Leonardo da Vinci" poate solicita promotorului propunerii de proiect si alte documente prin care să ateste capacitatea de a realiza optim proiectul, dacă va fi selectionat.

4. Propunerea de proiect (formularul de candidatură) trebuie să fie semnată de persoana care conduce institutia promotor (director/presedinte).

În cazul universitătilor propunerea de proiect va fi semnată de rector si va fi parafată în consecintă.

 

VII. ASPECTE FINANCIARE

1. Suportul financiar comunitar pentru proiectele selectionate în cadrul prezentului apel la propuneri se acordă sub formă de subventie financiară.

2. Unul si acelasi promotor al unui proiect sau un membru în parteneriatul acelui proiect nu poate solicita decât o singură dată o finantare "Leonardo da Vinci" pentru acelasi proiect. Unul si acelasi proiect nu poate fi finantat decât o singură dată prin Programul "Leonardo da Vinci".

3. Orice încercare de a introduce într-o propunere de proiect (depus în cadrul aceluiasi exercitiu de selectie sau finantate prin Programul "LdV" în exercitii precedente) pasaje de text similare unor proiecte anterioare, se va considera prezentare de informatii false, va fi încadrat drept încercare de dublă finantare si va conduce la respingerea propunerii de proiect sau a proiectului, dacă a fost deja selectionat si la declararea institutiei promotor ca institutie ineligibilă pentru Programul "LdV". Restituirea de către institutie/organismul promotor a subventiei financiare "Leonardo da Vinci" primită se va face si dacă asemenea încălcări sunt constatate în timpul realizării contractului de finantare sau după încheierea acestuia.

4. Institutia care propune un proiect de mobilităti este necesar să aibă disponibilitatea de a cofinanta realizarea proiectului, alături de subventia financiară pe care o va primi din bugetul Programului "Leonardo da Vinci". Această disponibilitate se va materializa în conditiile stabilite prin reglementările Comisiei Europene.

 

ANEXĂ la

Apelul national pentru
propuneri de proiecte - MOBILITĂTI 2004


 DOCUMENTE PRIVIND BONITATEA SI STABILITATEA UNITĂTII PROMOTOR
(Numai pentru unităti nebugetare)


 În conformitate cu prevederile art. 30, alin. 1 din Ordonanta de urgentă nr. 60/2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 212/2002 cu modificările ulterioare, poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achizitie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situatii:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale, pentru declararea sa într-una din situatiile prevăzute la lit. a);

c) nu si-a îndeplinit obligatiile de plată exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;

d) furnizează informatii false în documentele prezentate;

e) a comis o gravă greseală în materie profesională sau ni si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.

 Pentru a face dovada că respectă conditiile prezentate mai sus, promotorul - institutie nebugetară va include în dosarul de candidatură documente conform modelelor din Anexele D1-D6.

 

ANEXA Nr. D1

 

Unitatea-promotor
................

 

DECLARATIE
privind eligibilitatea*)

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................., (denumirea/numele si sediul/adresa contractantului) declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situatiile prevăzute la art. 30 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare.

2. Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg că Centrul National "Leonardo da Vinci" are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc Contractul,
orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor Centrului National "Leonardo da Vinci" cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Prezenta declaratie este valabilă până la data de ................................................ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a contractului)

 

Data completării .......................

 

Director/Presedinte
......................
(semnătură autorizată)


*) Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.012/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de produse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 25 iunie 2001.

 

ANEXA D2

 

Unitatea-promotor

……...............

 

INFORMATII GENERALE*)

 

1.      Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare .............................................. (numărul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiectul de activitate pe domenii: ......................................................(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul ................................................. (adrese complete/telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piată a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

 

 

 

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie

(mii lei)

Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie

(echivalent euro)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Media anuala

 

 

 

10. Se atasează statutul institutiei promotor si documentul care face dovada, la zi, a înmatriculării/înregistrării la registrul comertului (pentru societăti comerciale).

 

Director/Presedinte
........................
(semnătură autorizată)


*) Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.012/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de produse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 25 iunie 2001.


ANEXA D3

 

Unitatea-promotor

.................................

(denumirea/numele)

 

EXPERIENTĂ SIMILARĂ*)

 

1. Denumirea si obiectul contractului (se va mentiona dacă a fost un contract aferent unui program national sau european, inclusiv numele oficial al programului):

Numărul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului:
Adresa beneficiarului:
Tara:
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează optiunea corespunzătoare):
- contractant unic sau contractant conducător (lider de asociatie)
- subcontractant
- subcontractant
4. Valoarea contractuluiexprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat în echivalent contractul euro
a) initială (la data semnării contractului).................................
b) finală (la data finalizării contractului) .................................

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care contractantul îsi sustine experienta similară**).

 

Director/Presedinte
...........................
(semnătură autorizată)

 


*) Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.012/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de produse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 25 iunie 2001.

**) Se completează fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.


ANEXA D4

 

Unitatea-promotor

.................................

(denumirea/numele) INFORMATII
privind asigurarea cu personal de specialitate, dotarea cu echipamente si alte mijloace

 

A. PERSONAL

 

 

Total personal,din care:

Număr

Experientă (vechime medie)

a) Personal de conducere si administrativ

 

 

b) Personal de executie: b1) cu studii mediib2) cu studii superioare

 

 

TOTAL

 

 

 

B. ECHIPAMENTE SI ALTE MIJLOACE FIXE

 

Explicatii

Descriere-capacitate

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

 

 

 

Data: ..........................

 

Director/Presedinte,
......................
(semnătură autorizată)

 

ANEXA D5

 

Directia Generală
a Finantelor Publice

- Model -

 

CAPACITATE FINANCIARĂ*)

Date conform ultimului bilant financiar-contabil încheiat la data de …

 

- (mil. lei) -

1. ACTIV - total, din care:

active circulante

 

2. PASIV - total, din care:

• obligatii către terti

• credite bancare

 

3. VENITURI - total

 

4. CHELTUIELI - total

 

5. PROFITUL BRUT

 

 

Data: ...................


Director/Presedinte,
....................
L.S.

 


*) În plus, se vor anexa ultimul Bilant contabil vizat de D.G.F.P., precum si ultima Balantă de verificare analitică.

 

ANEXA D6

 

Unitatea-promotor

...................

(denumirea/numele)

 

INFORMATII
privind bonitatea ofertantului la data de ......................

 

Prezentăm următoarele informatii cu privire la bonitatea unitătii noastre:
1. Motivele neonorării unor obligatii contractuale:

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................
2. Dacă a cedat drepturi prevăzute în contracte încheiate în beneficiul creditorilor:

.............................................................................

.............................................................................
3. Dacă a cedat bunul ofertat sau l-a ipotecat în beneficiul creditorilor:

.............................................................................

.............................................................................
4. Dacă au existat litigii cu privire la neefectuarea plătilor sau litigii de calitate privind serviciile efectuate:

.............................................................................

.............................................................................

............................................................................

 

Data: .....................


Director/Presedinte
...........................
(semnătură autorizată)

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

În baza prevederilor art. 9, 127, 128 si 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 43, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară prezentei metodologii.

Art. 3. - Directia generală evaluare, prognoze, strategii si programe pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 5.644.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

SECTIUNEA I
  CONSTITUIREA, ÎNCADRAREA SI VACANTAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, CA URMARE A APLICĂRII PLANULUI-CADRU

 

Art. 1. - (1) Constituirea posturilor/catedrelor din învătământul preuniversitar se face pe baza planurilor cadru de învătământ, prevăzute în O.M.E.C.T. nr. 4919/2003 privind aplicarea Curriculumului national în anul scolar 2003 - 2004, si a planurilor de scolarizare anuale propuse de inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 43 - 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Norma didactică de predare a personalului didactic din unitătile de învătământ cuprinde ore prevăzute în planul de învătământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licentă, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumătate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 si ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare - în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(3) Norma personalului didactic din Cluburile Sportive Scolare se stabileste în conformitate cu art. 43 lit. e) si 45 alin (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

 Norma didactică a profesorului/antrenorului este de 18 ore/săptămână (respectiv 16 ore pentru profesori cu gradul I si cu o vechime în învătământ de peste 25 ani). Această normă se constituie conform Regulamentului de organizare si functionare a cluburilor sportive scolare, aprobat prin Ordinul nr. 5035/14.11.2001.

(4) Norma didactică a personalului didactic din centre, cabinete scolare si interscolare de asistentă psihopedagogică se stabileste potrivit prevederilor art. 43 lit. e) si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si conform Ordonantei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învătământul preuniversitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999.

 Cadrele didactice încadrate la centre, cabinete scolare si interscolare de asistentă psihopedagogică desfăsoară în scoală obligatia de normă în specialitate la catedră, conform prevederilor art. 19 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Centrului judetean de asistentă psihopedagogică si a cabinetelor interscolare de asistentă psihopedagogică aprobat prin O.M.E.C.T. nr. 4923/22.09.2003.

(5) În unitatea de învătământ în care nu există personal de specialitate pentru predarea unei limbi moderne, a religiei sau a Curriculum-ului de limbă maternă, consiliul de administratie al scolii decide, după consultarea sefului comisiei metodice/de catedră, care dintre învătătorii atestati pot preda si la alte clase din ciclul primar. Orele suplimentare se plătesc în sistem de plata cu ora.

(6) Disciplina cultură civică face parte din norma personalului didactic cu una din specializările: istorie - filozofie, filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, pedagogie/psihologie, sociologie, psihosociologie, psihosociopedagogie, comunicare si relatii publice, stiinte politice, administratie publică, studii europene - în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(7) La clasele cu predare intensivă/bilingvă, limbile moderne se predau pe grupe.

(8) Ora din trunchiul comun de "Consiliere si orientare" din aria curriculară de la clasele V-VIII si de la clasele IX-XII, filiera teoretică, tehnologică, vocatională, scoli de arte si meserii si învătământ profesional, reprezintă ora de dirigentie, care se înscrie obligatoriu în schema orară a claselor, dar nu se cuprinde în norma didactică de predare a cadrului didactic, în conformitate cu art. 45, alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Dirigentia, la formele de învătământ seral si fără frecventă, nu intră în norma didactică de predare, în conformitate cu O.M.E.N. nr. 3269/2000. Exceptie face dirigentia de la clasele de învătământ seral cuprinse în programul "A doua sansă", aprobat prin O.M.E.C. nr. 4473/21.09.2001 privind modificarea si completarea O.M.E.N. nr. 4231/1999 si O.M.E.N. nr. 3269/2000.

(10) Conform O.M.E.N. nr. 4409/1998, personalul didactic de conducere, îndrumare si control, nu poate avea incluse ore de consiliere si orientare si nici ore de dirigentie în norma didactică.

(11) Disciplinele: informatică, tehnologia informatiei (în lichidare), tehnologia informatiei si comunicării, informatică-tehnologii asistate de calculator, tehnologia prelucrării informatiei, elemente de informatică aplicată si informatică aplicată, din învătământul liceal, profesional intră în norma personalului didactic cu una din specializările: informatică, matematică-informatică, automatică si calculatoare, cibernetică, informatică aplicată, inginerie electrică si calculatoare, tehnologia informatiei, conducere cu calculatorul, informatică economică, automatică si informatică economică, informatică managerială, contabilitate si informatică de gestiune, calculatoare, informatică aplicată, cibernetică si previziune economică, cibernetică si informatică economică, informatica de gestiune, roboti industriali, mecatronică, informatizarea si conducerea proceselor cu calculatorul, aparatură de bord, telecomenzi feroviare - în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(12) a) Posturile didactice din învătământul special pot fi ocupate de cadrele didactice care îndeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare - în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

b) Posturile didactice din învătământul artistic pot fi ocupate de cadrele didactice care îndeplinesc prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare - în concordantă cu Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(13) a) Disciplina "Educatie tehnologică" la clasele V - VIII poate fi predată de absolventi ai învătământului superior tehnic, silvic, economic, agricol sau absolventi ai programelor de conversie universitară sau postuniversitară cu durata de cel putin un an si jumătate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului în baza prevederilor art. 161 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

b) Începând cu anul scolar 2003-2004 cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de "Educatie tehnologică" sunt obligate să-si completeze studiile printr-o formă de pregătire superioară.

 În perioada completării studiilor, cadrele didactice mentionate mai sus, care se află într-o formă de pregătire superioară sunt considerate calificate dacă pot dovedi cu documente că au statutul de student.

 Începând cu data de 1 octombrie 2003, cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de "Educatie tehnologică", care nu se află într-o formă de pregătire superioară sunt considerate necalificate si retribuite corespunzător.

 Cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de "Educatie tehnologică", care până la data solutionării restrângerii de activitate nu fac dovada frecventării cursurilor superioare vor intra în restrângere de activitate, fiind transferate pentru restrângere de activitate pe catedre de pregătire/instruire practică, în specialitate.

c) Disciplina "Educatie tehnologică" la clasele V - VIII se va preda cu clasa întreagă.

(14) a) Disciplinele tehnologice la clasele IX - XII/XIII de la filiera teoretică si vocatională pot fi predate de absolventi ai învătământului superior de lungă durată, tehnic, silvic, economic si agricol, în functie de profil.

b) Disciplinele tehnologice de la filiera tehnologică din structura învătământului liceal pot fi predate de absolventi ai învătământului superior tehnic/economic de lungă durată, precum si de absolventi cu studii academice postuniversitare, cu diplomă de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumătate, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

c) Disciplinele tehnologice din învătământul profesional pot fi predate de absolventii învătământului superior prevăzuti la alin. 14 litera (a) si (b) din prezenta metodologie, precum si de absolventi ai învătământului superior tehnic de scurtă durată.

(15) În învătământul postliceal, încadrarea pe discipline/module se face în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. (e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(16) Pregătirea practică/instruirea practică poate fi realizată de:

a) Cadre didactice care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. (f), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare;

b) Cadre didactice (absolventi ai învătământului superior tehnic) care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. (d) si (e) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile efectuării unui stagiu de cel putin 3 ani în domeniu (productie, învătământ). Cadrele didactice care se încadrează în această categorie sunt considerate personal didactic calificat, dacă profilul si specialitatea la care sunt încadrati cu ore de pregătire practică coincid cu specializarea/specializările de pe diploma de studii.

c) Categoriile de cadre didactice prevăzute la lit. (a) si (b) trebuie să îndeplinească conditia prevăzută de art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(17) a) La disciplina pregătire practică/instruire practică, încadrarea cadrelor didactice se face în functie de modul de organizare a acestei activităti pe niveluri de învătământ.

b) Pregătirea practică/instruirea practică organizată în săptămâni comasate se efectuează la agenti economici sau atelierele proprii dacă acestea sunt dotate corespunzător.

c) Fac exceptie de la prevederile lit. (b) cele 75 de unităti scolare cuprinse în programul PHARE VET RO 9405 care organizează învătământ profesional în cadrul căruia pregătirea practică/instruirea practică se desfăsoară în aceeasi unitate.

Art. 2. - Nu se constituie catedre vacante titularizabile cu ore optionale.

Art. 3. - Proiectul de încadrare se aprobă de Consiliul profesoral si se avizează de Consiliul de administratie al unitătii de învătământ respective si se înaintează spre verificare si validare comisiei de mobilitate de la I.S.J./I.S.M.B.

Art. 4. - (1) Constituirea posturilor/catedrelor se realizează asigurându-se, cu prioritate, continuitatea activitătii didactice de predare la aceleasi grupe sau clase de elevi.

(2) Viabilitatea posturilor/catedrelor comunicate de către unitătile scolare este validată de către inspectorul cu evidenta si mobilitatea personalului didactic si comunicată în scris Consiliului de administratie al I.S.J./I.S.M.B.

Art. 5. - În învătământul gimnazial din mediul rural, norma didactică de predare a personalului didactic titular se poate constitui, în mod exceptional, si din alte ore (decât cele din specialitatea de pe diplomă) cuprinse în planul de învătământ, cu mentinerea drepturilor salariale si cu acordul cadrului didactic.

Art. 6. - Directorul unitătii de învătământ propune inspectoratului scolar, pentru personalul didactic titular la unitatea respectivă, întregirea catedrei/postului constituite/constituit la altă/alte unităti de învătământ, cu acordul cadrului didactic.

Art. 7. - În cazul în care în unitatea de învătământ există cadre didactice titulare pentru care nu se pot constitui catedre potrivit art. 1, în mod exceptional, completarea normei didactice de predare se face prin decizia inspectorului scolar general pe un an scolar, cu acordul cadrului didactic, la unităti de învătământ compatibile cu nivelul studiilor, după cum urmează:

(1) Cu ore la specializarea/specializările pe care cadrele didactice au dreptul să le predea, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, conform metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învătământ;

(2) Cu ore de la alte discipline din aria curriculară/discipline consemnate în foaia matricolă cu notă, disponibile la nivelul unitătii de învătământ, în cazul în care există o jumătate de normă în specialitate;

(3) Prin realizarea de catedre combinate la liceu si gimnaziu, din ore la specializarea principală din diploma de studii la liceu, si din ore la specializarea principală sau secundară la gimnaziu si scoala profesională/S.A.M.;

(4) Din ore de specialitate de la două sau trei unităti de învătământ de acelasi nivel, apropiate, din aceeasi localitate/comuna (sector, Municipiul Bucuresti).

Art. 8. - În cazul existentei a două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeasi specialitate, pentru stabilirea personalului didactic căruia i se completează norma didactică conform prevederilor art. 7 se aplică criteriile de punctaj de la restrângerile de activitate. Fac exceptie cadrele didactice care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (4) lit. (c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Declararea posturilor vacante se face după încadrarea titularilor pe posturile/catedrele de bază si solutionarea restrângerilor de activitate.

Art. 10. - (1) Lista cuprinzând posturile/catedrele declarate vacante/rezervate se afisează la inspectoratele scolare cu cel putin 30 de zile înaintea declansării actiunilor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Directorul fiecărei unităti scolare poartă întreaga responsabilitate pentru vacantarea posturilor proprii si are obligatia de a afisa la unitate toate posturile/catedrele vacante/rezervate, după aprobarea de către consiliul de administratie al I.S.J./I.S.M.B.

(3) Inspectoratul scolar are obligatia de a face publică, prin afisarea la inspectorat si la unitătile de învătământ vizate, lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cel putin 30 de zile înaintea declansării procedurilor de restrângere de activitate.

 În cazul în care se vor constata nereguli în legătură cu vacantarea posturilor/catedrelor, persoanele vinovate VOR RĂSPUNDE ADMINISTRATIV-DISCIPLINAR, CIVIL SAU PENAL, după caz.

SECTIUNEA II
  ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA PRETRANSFERĂRII SI TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN RESTRUCTURAREA RETELEI SCOLARE


CAPITOLUL I
Dispozitii Generale

 

Art. 11. - Pretransferarea si transferarea pentru restrângere de activitate a personalului didactic titular se organizează în baza prevederilor art. 9, ale art. 10 alin. (1) lit. a) si b), ale art. 13 si ale art. 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice prin pretransferare si transferare pentru restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare participă numai cadrele didactice titulare, din unitătile de învătământ de stat.

(2) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 101 si art. 106 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, nu intră în restrângere de activitate.

Art. 13. - Pretransferarea si transferarea prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizează tinând seama de prevederile art. 7 si ale art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si cele ale Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

 

CAPITOLUL II
  Conditii de realizare a pretransferării si transferării personalului didactic din învătământul preuniversitar disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

 

 Conditii generale

Art. 14. - (1) Pretransferarea se realizează la cererea cadrului didactic:

a) în aceeasi localitate;

b) în localitatea de domiciliu;

c) pentru apropiere de domiciliu;

• Cadrele didactice aflate în situatiile de la punctele (b) si (c), vor face dovada domiciliului la data depunerii dosarului.

• Cadrele didactice, aflate la punctul (c) nu sunt conditionate de domiciliul stabil în localitatea unde solicită pretransferul.

(2) Pretransferarea personalului didactic se poate realiza si prin schimb de posturi, pe baza consimtământului scris al solicitantilor, dacă acestia îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) provin din acelasi mediu: urban - urban; rural - rural;

b) în unităti de învătământ echivalente;

Art. 15. - (1) În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, pretransferarea si transferarea personalului didactic pentru restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare se realizează în limitele aceluiasi regim de mediu (respectiv urban - urban, rural - rural, ori din mediul urban în mediul rural), în unităti de învătământ echivalente sau într-o treaptă inferioară de învătământ.

(2) Prin unităti de învătământ echivalente, în sensul prezentei metodologii, se întelege:

a) învătământ prescolar: grădinite si grădinite speciale;

b) învătământ primar: clasele I-IV, învătământ special;

c) învătământ gimnazial: clasele V-VIII, învătământ special, Palatul National al Copiilor, palate si cluburi ale copiilor si elevilor;

d) învătământ profesional/S.A.M. si profesional special;

e) învătământ liceal: clasele IX-XII/XIII, cluburi sportive scolare.

Art. 16. - În cazul restrângerii activitătii unei unităti de învătământ se respectă prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, renuntându-se în ordine la:

• Activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;

• Activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineste conditiile legale de pensionare;

• Activitatea prestată de personalul didactic care solicită plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate.

 

 Conditii specifice

Art. 17. - (1) Personalul didactic transferat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare din unităti de învătământ din mediu urban în unităti de învătământ din mediu rural ca urmare a aplicării dispozitiilor art. 27, din Metodologia aprobată prin O.M.E.C. nr. 4927 din 14.11.2002 poate participa la pretransferare pe un post/catedră în mediul urban.

(2) Cadrele didactice titulare în învătământul preuniversitar care solicită transferul de pe si pe posturile didactice de la centrele si cabinetele scolare/interscolare de asistentă psihopedagogică pot participa la sesiunea de pretransferare, indiferent de nivelul unitătii de învătământ unde functionează centrul/cabinetul, cu conditia să îndeplinească prevederile art. 5 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Institutorii titulari disponibilizati prin restrângere de activitate (absolventi cu examen de diplomă ai unui colegiu universitar pedagogic, ai liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente urmate de absolvirea unei institutii de învătământ superior cu diplomă de absolvire), pot participa la sesiunea de transferări în vederea ocupării unei catedre de specialitate în învătământul gimnazial, în conditiile prevăzute la art. 16. Exceptie fac absolventii colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare.

(4) Cadrele didactice din unitătile de învătământ gimnazial sau profesional/S.A.M. care participă la etapele de pretransferare sau transfer prin restrângere de activitate în sesiunea de transfer prin restrângere de activitate se pot transfera la o unitate de învătământ liceal, inclusiv grup scolar, unitate de învătământ cu clasele I-XII/XIII sau V-XII/XIII, dacă există o catedră vacantă publicată, numai pe o catedră din învătământul gimnazial-clasele V-VIII sau numai pe o catedră din învătământul profesional/S.A.M.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (3) si (4), decizia de transfer cuprinde în mod obligatoriu, în scris, mentiunea nivelului de învătământ pentru care s-a făcut transferul, indiferent de nivelul de învătământ din care provine solicitantul.

(6) Maistrii-instructori titulari în învătământul gimnazial pe catedră de educatie tehnologică, care intră în restrângere de activitate, se pot transfera pe o catedră de pregătire practică în învătământul profesional (scoală profesională si S.A.M.).

(7) Pretransferarea si transferarea prin restrângere de activitate a cadrelor didactice care solicită post în palatele si cluburile copiilor se organizează si se desfăsoară conform prezentei metodologii si cu sustinerea unei probe practice/orale eliminatorie, în profilul postului didactic (conform art. 20 din Regulamentul de organizare si functionare a Palatelor si Cluburilor copiilor aprobat prin O.M.E.N. nr. 3425/16.03.1998); proba se sustine în aceleasi conditii ca la ocuparea posturilor/catedrelor vacante prin concursul national unic. Constituirea posturilor trebuie să se facă tinând cont de solicitările elevilor, iar profilul acestora să permită ocuparea lor cu profesori calificati. Schimbarea profilului unui astfel de post se poate face numai cu acordul conducerii inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti.

(8) Pretransferarea si transferarea prin restrângere de activitate a cadrelor didactice titulare pe posturi/catedre în unitătile de învătământ din învătământul special se realizează numai pe posturi/catedre echivalente, conform art. 15 (2).

(9) Personalul didactic care îndeplineste functii de conducere ocupate prin concurs, se poate pretransfera, la cerere, cu prioritate, conditionat de avizul M.E.C.T.

(10) Personalul didactic care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate va reveni pe postul/catedra avută anterior, în situatia în care la data începerii anului scolar se constată că postul/catedra a fost reînfiintat(ă), angajatorul având obligatia să comunice în scris salariatului decizia luată.

CAPITOLUL III
  Organizarea si desfăsurarea actiunii de pretransferare si transferare pentru restrângere de activitate

 

Art. 18. - (1) Pretransferarea si transferarea pentru restrângere de activitate a personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al Municipiului Bucuresti de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizia inspectorului scolar general. Comisia de mobilitate are următoarea componentă:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct;

b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate (după caz);

c) secretar - inspector cu atributii referitoare la selectia, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector scolar cu managementul/institutional inspector scolar de specialitate/director de liceu;

d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari, profesori metodisti (câte unul pentru fiecare specialitate), consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al Municipiului Bucuresti.

 Inspectorul scolar general răspunde de corectitudinea organizării sesiunilor din cadrul activitătilor de miscare a personalului didactic si de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate.

(2) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, desemnati de Federatiile sindicale din învătământ semnatare ale Contractului colectiv de muncă - unic la nivel de ramura învătământ, participă ca observatori la lucrările comisiei. În această calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale si semnează împreună cu membrii comisiei documentele finale.

Art. 19. - Lista, cuprinzând posturile didactice, vacante pentru etapa de pretransferare si transferare prin restrângere de activitate (vor fi mentionate în listă, în mod expres, posturile/catedrele vacante necesare solutionării restrângerilor de activitate), se realizează de către comisia de mobilitate a personalului didactic, se validează de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti; lista se aduce la cunostintă persoanelor interesate, cu 30 de zile înaintea declansării procedurilor de transferare, prin afisarea la inspectoratele scolare si la unitătile de învătământ respective, precum si pe INTERNET conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare (lista cuprinde mentiunile din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie). În presa centrală si locală se va publica numărul total de posturi si locul de afisare al listei. Concomitent cu lista continând si posturile/catedrele care intră în restrângere de activitate se afisează si lista cuprinzând cadrele didactice care se transferă prin restrângere de activitate.

Art. 20. - Posturile/catedrele devenite vacante în timpul sesiunii de pretransferare se includ în lista posturilor vacante si se ocupă de personalul participant la această sesiune, cu exceptia posturilor de la unitătile de învătământ în care există restrângeri de activitate la specialitatea respectivă, dovedite prin adrese emise de conducerea unitătii de învătământ.

Art. 21. - (1) Pentru posturile/catedrele didactice din învătământul alternativ, cadrele didactice care participă la sesiunea de pretransferare si transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare vor anexa la cererea de înscriere documentul, care atestă parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de federatiile, asociatiile, centrele care organizează alternative educationale în România (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc.).

(2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, disciplinele teologice, precum si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul cultului respectiv (în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului).

(3) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele militare si unitătile de învătământ subordonate Ministerului Justitiei, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs, avizul Ministerului Apărării Nationale, respectiv al Ministerului Justitiei, ca institutii care, în acest sens, au încheiat protocoale cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(4) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele cu profil pedagogic, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs, avizul directorului liceului, cu privire la competentele de îndrumare a practicii pedagogice.

Art. 22. - Pentru pretransferare si transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, personalul didactic titular în învătământul preuniversitar depune la inspectoratul scolar judetean/al Municipiului Bucuresti o cerere tip, elaborată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, anexă la prezenta metodologie, însotită de documentele mentionate în aceasta si o adeverintă eliberată de conducerea unitătii de învătământ unde este titular, în care să se mentioneze cauzele pentru care postul/catedra a ajuns în această situatie.

Art. 23. - (1) Personalul didactic cu studii superioare care s-a titularizat în învătământ pe posturi de educatori/învătători conform Legii nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic si nu sunt absolventi de liceu pedagogic, pot participa la sesiunea de transferări pentru restrângere de activitate pentru ocuparea unui post/catedră corespunzătoare specializării dobândite prin studii numai în învătământul gimnazial, profesional si de S.A.M.

(2) Personalul didactic, absolvent al liceului pedagogic, titular pe un post de educatoare/învătător se poate transfera, la cerere, în sesiunea de pretransferări sau în cea de restrângere de activitate pe un post corespunzător specializării dobândite prin studiile medii.

Art. 24. - Solutionarea cererilor de transferare pentru restrângere de activitate se face în următoarea ordine:

a) restrângere de activitate în cadrul unitătii de învătământ;

b) restrângere de activitate la nivelul aceleiasi localităti;

c) restrângere de activitate la nivelul aceluiasi judet/Municipiul Bucuresti;

d) restrângere de activitate la unităti de învătământ din alte judete.

Art. 25. - (1) Restrângerea de activitate în cadrul unitătii de învătământ se solutionează prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o altă catedră în aceeasi unitate de învătământ, conform specializărilor obtinute prin studii.

(2) În situatia, în care restrângerea de activitate nu poate fi solutionată în cadrul unitătii de învătământ, fiind vizate două sau mai multe cadre didactice de aceeasi specialitate, se vor aplica prevederile art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 26. - (1) Ierarhizarea cadrelor didactice, care participă la sesiunile de pretransferare si transferare prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activitătii conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, pe baza criteriilor mentionate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) Personalul didactic afectat de restrângerea de activitate poate participa si la pretransferare prin depunerea unei cereri, conform calendarului.

(3) Pentru solutionare, comisia de mobilitate a personalului didactic analizează cererile de pretransferare si transferare ale solicitantilor si hotărăste modalitatea de solutionare, în prezenta acestora, în sedinta publică organizată la data prevăzută în calendarul miscării personalului didactic.

(4) Repartizarea pe posturi didactice se face în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut prin evaluarea activitătii. Optiunea se exprimă în scris conform cererii tip si se consemnează în procesul verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.

(5) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice care participă la sesiunea de pretransferare, au acelasi punctaj si optează pentru acelasi post/catedră, postul/catedra va fi ocupat/ă în urma participării solicitantilor la concursul de departajare, cu probe scrise, organizat de I.S.J./I.S.M.B. (conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare).

(6) Cadrul didactic, care nu poate participa la sedinta publică de solutionare a pretransferărilor si transferărilor prin restrângere de activitate, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la sedinta publică de solutionare a pretransferărilor, cererea acestuia nu se poate solutiona.

(7) În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la sedinta publică de transferare prin restrângere de activitate, comisia îi atribuie din oficiu un post/catedră din lista afisată.

(8) Restrângerile de activitate nesolutionate după epuizarea tuturor posturilor vacante (inclusiv cele cu viabilitate de 1-3 ani) la nivelul localitătii si al judetului, se vor solutiona prin detasare pentru nesolutionarea reducerii de activitate pe posturi didactice rezervate.

Art. 27. - Contestatiile se depun la inspectoratul scolar în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea hotărârii comisiei pentru mobilitatea personalului didactic si se solutionează de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6), art. 12 si art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare. Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi atacată numai în contenciosul administrativ.

Art. 28. - După solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer sau transferare prin restrângere de activitate, cu precizarea postului/catedrei didactic si a nivelului de învătământ, indiferent de nivelul de învătământ din care provine solicitantul.

Art. 29. - Pretransferarea si transferarea prin restrângere de activitate a cadrelor didactice care solicită post în palatele si cluburile copiilor se organizează si se desfăsoară conform prezentei metodologii si cu sustinerea unei probe practice/orale eliminatorie, în profilul postului didactic (conform art. 20 din Regulamentul de organizare si functionare a Palatelor si Cluburilor copiilor aprobat prin O.M.E.N. nr. 3425/16.03.1998); proba se sustine în aceleasi conditii ca la ocuparea posturilor/catedrelor vacante prin concursul national unic. Constituirea posturilor trebuie să se facă tinând cont de solicitările elevilor si de baza materială existentă, pe cât posibil, profilul acestora să permită ocuparea lor cu profesori calificati. Schimbarea profilului unui astfel de post se poate face numai cu acordul conducerii inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti.

Art. 30. - Nerespectarea prevederilor din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si din prezenta metodologie atrage după sine SANCTIONAREA ADMINISTRATIV DISCIPLINARĂ, CIVILĂ SAU PENALĂ A PERSOANELOR VINOVATE, DUPĂ GRAVITATEA FAPTEI.

 

ANEXA Nr. 1

la sectiunea II

 

Lista care se afisează va contine următoarele informatii:

Specialitatea ________ (Nr. posturi/catedre în/pentru restrângere/pretransferare la nivelul judetului _____)

 

Nr.crt.

Unitatea scoalara

Tipul de curriculum

Nr. de ore conform tipului de curriculum

a) Aria curriculara

b) Disciplina/specialiatea

Evaluarea viabilitatii postului

(in ani scolari)

Nivelul de invatament – prescolar

- primar

- gimnazial

- profesional

- liceal

Localitatea

Mediul (urban, rural)

Observatii*)

 

 

Trunchi comun

C.D.S. (Optionale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Notă: se vor mentiona posturile/catedrele necesare pentru restrângerea de activitate.

 

ANEXA Nr. 2

la sectiunea II

 CRITERII SI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC


I. Inspectia scolară la clasă

Pentru restrângere de activitate inspectia scolară se face în caz de egalitate ca urmare a comparării punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor prevăzute la punctele 2-6, pentru departajare la nivelul unitătii de învătământ.

Inspectia scolară la clasă este realizată de inspectorii scolari de specialitate.

Aprecierea inspectiei scolare se exprima prin note de la 10 la 1.

Se ia în considerare ultima inspectie efectuată în ultimii 4 ani, indiferent de numărul de ore asistate la clasă, finalizată prin notă sau calificativ.

Punctajul acordat prin cuantificarea notei acordate la inspectia scolară se include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează cadrele didactice la nivelul unitătii de învătământ, dar nu se va include în punctajul pe baza căruia se ierarhizează cadrele didactice de către comisia judeteană pentru solutionarea cererilor de restrângere de activitate.

II. Nivelul studiilor

 

A. Absolventi ai scolii normale/liceu pedagogic sau ai scolii postliceale pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire

5p

B. *) Absolventi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de absolvire

8 p

C. Maistri-instructori, absolventi de: 1. scoala postliceală cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competente profesionale

5 p

2. liceu + scoala de maistri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competente profesionale 

5 p

3. liceu industrial cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competente profesionale

3 p

4. liceu teoretic si scoala profesională cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competente profesionale

3 p

5. scoală profesională si scoala de maistri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat de competente profesionale

2 p

D. Absolventi în specialitate ai învătământului postliceal, respectiv scoala postliceală sau scoala de maistri, cu a doua specializare.

6 p

E. Absolventi în specialitate, ai învătământului superior de scurtă durată sau ai institutului pedagogic cu diplomă de absolvire

8 p

F. Absolventi în specialitate, ai învătământului superior de lungă durată, cu diplomă de licentă

10 p

G. Absolventi în specialitate ai învătământului superior de lungă durată cu diplomă de licentă si cu:

 

- masterat

11 p

- studii postuniversitare de specializare

11 p

- studii aprofundate de specialitate

11 p

- studii academice postuniversitare

11 p

- cursuri de perfectionare postuniversitară

10,5 p

grad didactic I obtinut pe bază de examene si doctorat obtinut în domeniul specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licentă

12 p


*) Notă: Educatoarele si învătătoarele care au dobândit functia de institutor prin absolvirea învătământului superior de scurtă/lungă durată.


III. (1) Gradul didactic

a) Definitivat - 6 p;

b) Gradul didactic II - 10 p;

c) Gradul didactic I - 12 p;

d) Doctorat - 20p.

(2) Media de absolvire pentru stagiari (0 - 2 ani) conform art. 13 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

• Media 10 - 5 p;

• Media 9 - 9,99 - 4 p;

• Media 8 - 8,99 - 3 p;

• Media 7 - 7,99 - 2 p.

• Media 6 - 6,99 - 1 p.

 

NOTA

1. Se punctează ultimul grad didactic dobândit.

2. La punctajul corespunzator gradului didactic mai sus mentionat se adaugă câte 2 puncte pentru definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I, dacă au fost acordate cu media 10.

3. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului "admis" I se echivalează acest calificativ cu nota 10.

 

IV. Rezultatele obtinute în activitatea didactică

Calificativele obtinute în anul scolar 2002/2003 si 2003/2004 si echivalentul acestora în puncte

- Foarte bine 10 p

- Bine 7 p

- Satisfăcător 2 p

- Nesatisfăcător 0 p

 

NOTA

a) În cazul întreruperii activitătii la catedra în perioada ultimilor 2 ani se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari în care cadrul didactic si-a desfăsurat activitatea;

b) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două calificative.

 

V. Activitatea metodică si stiintifică dovedită prin documente justificative

 

1) se punctează activitatea din ultimii 2 ani scolari la nivelul:

 

a) scolii (de exemplu: activitate în comisia metodică, responsabil cu activitatea de perfectionare, structuri consultative de dialog social altele)

max. 4 p

b) judetului/municipiului Bucuresti (de exemplu: metodist al Inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului scolar al Municipiului Bucuresti/Casei corpului didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, altele)

max. 4 p

c) national (de exemplu: formator national, membru al comisiei nationale de specialitate sau al altor consilii/comisii nationale mentionate în Legea învătământului nr. 84/1995, republicată) 

max. 6 p

2) participare în colective de elaborare, în ultimii 5 ani calendaristici: a) programe scolare, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului (participarea în colective de elaborare) 

max. 4 p. pentru toate programele

b) manuale scolare si monografii/lucrări stiintifice înregistrate ISDN,   aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

7 p/[(manual/lucrare)]/împărtite la numărul de autori

c) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin

max. 2 p. pentru toate ghidurile

d) articole de specialitate si studii de specialitate publicate în reviste de specialitate, la nivel judetean sau national înregistrate cu ISSN.

0,5p/articol, dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele 1p/studiu, dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile

e) cărti în domeniul educational/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent stiintific din domeniu.

5 p pe carte publicată, dar nu mai mult de 10 p pentru toate cărtile/împărtite la numărul de autori

f) mijloace de învătământ omologate de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

max. 5 p/împărtite la numărul de autori

g) cabinete si laboratoare amenajate prin eforturi proprii 

max. 5 p/împărtite la numărul de autori

3) activităti desfăsurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului (Phare-VET, Phare, Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci s.a.), altele decât cele punctate anterior

max. 3 p

 

Detalierea punctajelor prevăzute la punctul 5 din prezenta Metodologie se va face în sedinta Consiliului de administratie al ISJ/ISMB si se afisează odată cu afisarea listei posturilor vacante pentru etapa de pretransferare si pentru solutionarea restrângerilor de activitate.

VI. Criterii de vechime:

 

vechime recunoscută în învătământ, inclusiv perioada rezervării catedrei

- 0,1 p/pt. fiecare an de învatamant

 

NOTĂ!

• Se recunoaste vechimea în învătământ pentru perioada activitătii desfăsurate ca personal didactic calificat.

• După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, în următoarea ordine:

a) sot (sotie) cu domiciliul în localitate;

b) părinti cu domiciliul în localitate;

c) starea de sănătate care nu permite părăsirea localitătii (certificat medical de la comisia de expertiză a capacitătii de muncă);

d) sot (sotie) cu activitatea în învătământ;

e) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întretinător de familie si cu domiciliul în localitatea respectivă).

 

SECTIUNEA III
  ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA CONCURSULUI NATIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 

Art. 31. - Prezenta sectiune cuprinde norme de organizare a concursului national unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar de stat, în conformitate cu dispozitiile art. 154 alin. (1), (2), (3) si (5) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cu art. 10 lit. (d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 32. - (1) Concursul national unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar de stat constă, potrivit prevederilor art. 9 alin, (2), (3) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în probe scrise, elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu respectarea programei specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic respectiv.

(2) Pentru proba scrisă se stabilesc de către M.E.C.T. minimum 3 variante de subiecte din care se alege prin tragere la sorti, numărul variantei pentru proba scrisă si al variantei de rezervă.

Art. 33. - (1) La concursul national unic pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar de stat au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc conditiile de studii prevăzute de art. 7 raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si în conformitate cu Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(2) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învătământ printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă si cele care nu au definitivarea în învătământ, conform art. 34 alin 4. din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

(3) Ocuparea posturilor/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar se face numai prin concurs national unic cu probe scrise.

(4) Candidatii care au obtinut la concursul national unic minimum media 7 (sapte), se pot titulariza în ordinea descrescătoare a mediilor pe posturi/catedre vacante în limita numărului de posturi/catedre din lista afisată pentru concurs.

(5) În învătământul gimnazial se pot constitui catedre compuse din ore în specialitate în două sau mai multe unităti de învătământ cu un singur rând de clase, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Cadrul didactic titular prezent la concursul national unic care nu ocupă post/catedră sau ocupă prin detasare post/catedră îsi păstrează calitatea de titular în unitatea de învătământ din care provine.

(7) Posturile/catedrele din mediul rural, stabilite de inspectoratul scolar pentru a fi ocupate de absolventii învătământului superior care au încheiat contracte cu M.E.C.T., vor fi publicate cu mentiunea "contract M.E.C.T.".

(8) Absolventii învătământului superior, care au contract cu M.E.C.T. pentru mediul rural, ocupă, cu prioritate, posturile/catedrele stabilite de inspectoratul scolar. În cazul în care acestia vor face alte optiuni, sunt obligati să ramburseze bursa acordată de M.E.C.T., conform prevederilor art. 6, lit. e) din contract.

Art. 34. - În cazul mediilor egale obtinute la concursul national unic departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei dintre media anilor de studii si media examenului de licentă/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat. Dacă egalitatea se mentine, se aplică în ordine următoarele criterii:

- domiciliul stabil în localitatea unde se află postul vacant;

- sot/sotie în învătământ;

- grad didactic;

- fiu/fiică în învătământ.

CAPITOLUL al II-lea
  Înscrierea candidatilor si disciplinele de concurs

Art. 35. - Cererea de înscriere la concursul national unic, însotită de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la comisiile judetene de concurs din cadrul inspectoratelor scolare pe raza cărora se află posturile didactice vacante/rezervate, conform graficului prevăzut la anexa nr. 9. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate, pentru "conformitate cu originalul", de către un membru al comisiei judetene de concurs. La cererea de înscriere, candidatii titulari anexează o adeverintă care justifică viabilitatea postului propriu.

Art. 36. - Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din învătământul alternativ candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifică eliberat de către federatiile, asociatiile, centrele care organizează alternative educationale în România (Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena etc).

Art. 37. - (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante la disciplina religie, disciplinele teologice, precum si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs, avizul cultului, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului,.

(2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele militare/unitătile Ministerului de Justitie, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs, avizul Ministerului Apărării Nationale/Ministerului Justitiei/Ministerului Administratiei si Internelor, conform acordurilor semnate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(3) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de la liceele cu profil pedagogic, candidatii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul directorului liceului, privind practica pedagogică.

Art. 38. - (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante constituite din activităti specifice "cercurilor în domeniul tehnico-stiintific si cultural artistic" din palatele si cluburile copiilor, se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc conditiile de studii prevăzute la art. 7 alin. (3) si coroborate cu art. 44 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare si ale Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

(2) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din palatele si cluburile copiilor, se pot înscrie la concurs absolventi ai învătământului superior de lungă/scurtă durată si învătători/institutori, având specializarea în profilul posturilor/catedrelor constituite din cercuri în domeniul tehnico-stiintific si cultural-artistic. Proba scrisă se sustine din programa pentru specializarea/specializările postului. Candidatii care optează pentru un post de la palatele si cluburile copiilor vor sustine în prealabil o probă de aptitudini eliminatorie specifică profilului de activitate ce urmează să o realizeze în cercurile din palatele si cluburile copiilor conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

Art. 39. - Pentru ocuparea posturilor de la Centrul Judetean de Asistentă Psihopedagogică sau de la cabinetele interscolare se pot înscrie la concurs absolventi ai facultătilor de psihologie, sociologie, pedagogie, psihosociologie, precum si absolventi ai facultătilor de filozofie-istorie, istorie - filozofie, promotiile 1978-1989, care fac dovada că au fost în grupele pentru psihologie, pedagogie, sociologie conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

Art. 40. - (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante se pot înscrie la concurs absolventi de învătământ superior de lungă/scurtă durată care au înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor/catedrelor respective conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

 Pentru aceste posturi/catedre, proba se sustine în specializarea/specializările postului/catedrei, după programa specifica concursului.

(2) Pentru posturile didactice de educatoare, proba scrisă se sustine la limba si literatura română si metodica predării activitătilor instructiv-educative în grădinita de copii, după programa specifică pentru concurs în specialitatea postului.

(3) Pentru posturile didactice de învătător/institutor, proba scrisă se sustine la limba si literatura română si la metodica predării acesteia, după programa specifica concursului.

(4) Pentru posturile didactice de maistru instructor, proba scrisă se sustine la disciplina cuprinsă în Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

Art. 41. - Pentru disciplinele socio-umane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singură disciplină, în profilul acestora se stabileste în functie de numărul dominant de ore conform Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările precum si probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar.

Art. 42. - Pentru catedrele de cultură civică proba scrisă se sustine din programa specifică concursului.

Art. 43. - Pentru ocuparea catedrelor, cu exceptia celor de limbă si literatură română, din unităti de învătământ si de la clasele cu predare în limbile minoritătilor nationale, cât si din unitătile/clasele/grupele cu predare partială în limbile minoritătilor nationale (inclusiv pentru limba maternă ori disciplinele predate în limba maternă) concursul se sustine în limba maternă, la solicitarea candidatului prin fisa de înscriere la concurs. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului asigură traducerea subiectelor în limbile minoritătilor nationale.

CAPITOLUL al III-lea
  Comisiile de concurs

Art. 44. - (1) Coordonarea metodologică a concursului conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare este asigurată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului prin Comisia Natională de Concurs, numită prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului. Comisia Natională de Concurs are în subordine subcomisii, câte una pentru fiecare disciplină la care se organizează concurs.

(2) Comisia Natională de Concurs are următoarele atributii:

a) elaborează subiectele si baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs;

b) instruieste presedintii comisiilor judetene de concurs;

c) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

d) controlează modul în care îsi desfăsoară activitatea comisiile judetene de concurs;

e) analizează desfăsurarea si rezultatele concursului national unic pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene (a Municipiului Bucuresti) si prezintă concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

f) emite, din proprie initiativă sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene de concurs, recomandări sau dispozitii, în vederea aplicării prevederilor prezentei metodologii.

g) poate delega un responsabil în vederea monitorizării

Art. 45. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului se asigură de către inspectoratele scolare.

(2) La nivelul inspectoratelor scolare judetene/al Municipiului Bucuresti se constituie comisii judetene de organizare si desfăsurare a concursului, ai căror membri sunt numiti prin decizie a inspectorului scolar general.

(3) Comisiile de concurs judetene/a municipiului Bucuresti sunt formate din:

- presedinte - inspector scolar general adjunct;

- secretar - inspector scolar cu politici de selectie, mobilitatea, evidenta si promovarea personalului didactic;

- membri - inspectori scolari de specialitate, consilier juridic, analistul programator de la I.S.J./municipiul Bucuresti.

(4) Atributiile membrilor comisiei judetene de concurs sunt următoarele:

 Presedintele

1. Asigură corectitudinea înscrierii candidatilor la concurs; ia deciziile corespunzătoare în această directie, în raport cu precizările si ordinele MECT.

2. Decide alcătuirea comisiilor de la centrele de examen si fixează, împreună cu secretarul comisiei, atributiile celorlalti membri ai comisiilor.

3. Stabileste unitatea/unitătile de învătământ la care se desfăsoară concursul.

3. Ia măsurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrelor judetene de concurs.

4. Aprobă lista cu supraveghetorii care vor participa la desfăsurarea concursului national unic, având în vedere conduita morală si pregătirea profesională a acestora.

5. Instruieste membrii comisiei judetene si ai comisiilor de centru cu privire la competentele pe care le au.

6. Se deplasează la MECT pentru a i se înmâna subiectele si răspunde de păstrarea lor în sigurantă.

7. Tine permanent legătura cu MECT si raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important.

8. Participă la decodificarea subiectelor si a baremului si înmânează exemplarul de multiplicare secretarului de centru si însotitorului acestuia, după ce în prealabil a verificat încă o dată concordanta dintre specialitatea candidatilor si proba de concurs.

9. Primeste de la presedintele centrului de examen lucrările scrise ale candidatilor, pe bază de proces-verbal si ia măsurile necesare pentru afisarea rezultatelor.

10. Organizează primirea contestatiilor.

 Secretarul

1. Verifică cererile candidatilor înscrisi la concurs si alcătuieste lista acestora.

2. Afisează lista posturilor didactice vacante stabilită de comisia de mobilitate si aprobată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar cu cel putin 30 de zile înaintea concursului, conform art. 10, alin. 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare. Deoarece este interzisă modificarea ulterioară a listei, informează Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului de orice tentativă de schimbare apărută.

3. Repartizează candidatii pe centre de examen si săli în cadrul centrelor de examen.

4. Instruieste, împreună cu presedintele comisiei judetene, comisiile de centru în legătură cu atributiile acestora.

5. Instruieste supraveghetorii în concordantă cu prevederile prezentei Metodologii.

6. Alcătuieste lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs si scrie pe plicuri ce discipline si ce număr de subiecte sunt necesare în fiecare sală de concurs.

7. Se deplasează la MECT pentru ridicarea subiectelor si, împreună cu presedintele comisiei, răspunde de păstrarea lor în sigurantă.

8. Tine permanent legătura cu MECT si raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important.

9. Participă la decodificarea subiectelor si a baremurilor aferente si verifică concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor.

10. Primeste de la presedintele si secretarul centrului de examen lucrările scrise, procesele-verbale si stampilele de concurs ale centrului respectiv.

11. Transmite, prin minimum doi delegati, la fiecare centru de evaluare lucrările candidatilor, predate pe bază de proces-verbal.

12. Alcătuieste lista cu rezultatele obtinute de candidati si dă dispozitiile necesare pentru afisarea ei în timp util.

13. Primeste contestatiile si transmite tabelul nominal centrelor de evaluare.

14. Alcătuieste lista cu rezultatele definitive si dă dispozitiile necesare pentru afisarea ei. Membrii

1. Participă sau verifică corectitudinea înscrierii candidatilor la concurs si propun presedintelui comisiei deciziile corespunzătoare în această directie, în raport cu precizările si ordinele MECT.

2. Verifică modul în care centrele de concurs sunt organizate pentru desfăsurarea acestei activităti (ambientul din sălile de concurs, asigurarea aparatelor de multiplicat, asistenta medicală, asigurarea cu materiale de concurs: toner, hârtie, pix, capse, capsatoare, etc.).

3. Monitorizează, în centrele de concurs în care au fost repartizati, desfăsurarea concursului, informând în permanentă presedintele comisiei judetene sau, în mod exceptional, pe inspectorul scolar general, despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăsurării probelor.

4. Participă, alături de presedintele si secretarul comisiei judetene la preluarea lucrărilor, a proceselor verbale, a copiilor adeverintelor de salarizare a personalului didactic angrenat în concurs, precum si a materialelor nefolosite.

5. Participă la alcătuirea tabelelor cu rezultatele obtinute de candidati la concurs.

6. Oferă alături de presedintele si secretarul comisiei de concurs, informatiile necesare pentru răspunsul la eventualele contestatii pe care le alcătuieste comisia instituită în acest scop.

Consilierul juridic

1. Verifică legalitatea înscrierii candidatilor la concurs, dând avizul necesar.

2. Consiliază presedintele comisiei de concurs în legătură cu orice problemă apărută în legătură cu desfăsurarea concursului.

Analistul programator

1. Răspunde de corectitudinea datelor introduse în sistemul informatic.

2. Realizează din punct de vedere tehnic lista cu posturile didactice propuse pentru concurs, în concordantă cu cerintele M.E.C.T.

3. Coordonează echipa de analisti programatori - ajutori în vederea introducerii corecte a datelor în baza de date (date despre posturi, despre candidati, optiuni).

4. Realizează, la termen, împreună cu echipa de analisti programatori - ajutori toate lucrările necesare organizării si desfăsurării concursului (liste cu posturi, lista candidatilor înscrisi, lista candidatilor admisi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea computerizată a candidatilor, deciziile - adresele - de repartizare, situatiile statistice).

(5) Concursul are loc în centre. La un centru de concurs pot fi arondati cel mult 400 de candidati. Activitatea centrului este coordonată de o comisie alcătuită astfel:

- presedinte - inspector scolar cu politici de selectie, mobilitatea, evidenta si promovarea personalului didactic/inspector de specialitate;

- secretar - inspector de specialitate/director;

- 3 membri - doi inspectori de specialitate/directori si directorul unitătii la care se desfăsoară concursul.

(6) Atributiile membrilor comisiei centrului de desfăsurare si organizare a concursului:

Presedintele

1. Verifică sălile de examen, încăperea în care se face multiplicarea subiectelor si echipamentele necesare pentru desfăsurarea optimă a concursului.

2. Afisează pe usile sălilor de examen si la avizierul centrului, împreună cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii repartizati în sală si disciplina la care sustin concursul.

3. Primeste de la secretarul comisiei judetene, stampila de concurs, mapele de concurs si celelalte materiale, pe care le distribuie, pe bază de semnătură, responsabililor de săli, prilej cu care le reaminteste supraveghetorilor principalele atributii pe care le au în timpul concursului.

4. Numeste, împreună cu ceilalti membrii ai comisiei, prin tragere la sorti, pentru fiecare sală, 2-3 supraveghetori, care au altă specialitate decât candidatii din sala de concurs si care nu au sot/sotie sau rude, până la gradul IV inclusiv, printre candidati. În acest sens supraveghetorii depun o declaratie scrisă.

5. Stabileste, dintre supraveghetori, responsabilii de săli.

6. Ia toate măsurile necesare pentru începerea concursului la ora fixată (identificarea eventualilor candidati care nu s-au regăsit pe liste, prin apelarea serviciului informatizare din cadrul I.S.J./municipiului Bucuresti).

7. Efectuează, împreună cu secretarul si cei trei membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor pentru disciplinele repartizate la centrul său si le distribuie în deplină sigurantă, pe săli.

8. Semnează lucrările candidatilor din centrul de care răspunde.

9. Raportează operativ datele care i se solicită precum si orice eveniment deosebit.

10. Preia, de la responsabilii de sală, lucrările pe bază de proces verbal tip.

11. Predă pe bază de proces-verbal presedintelui si secretarului comisiei judetene lucrările candidatilor si celelalte documente.

12. Semnează adresele pentru plata persoanelor implicate în concurs si predă copiile acestor documente secretarului comisiei judetene.

13. Afisează la centrul de examen lista cu rezultatele obtinute de candidati.

 Secretarul

1. Împreună cu presedintele centrului de examen verifică sălile de concurs si sala de multiplicare a subiectelor si ia măsurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a acestora.

2. Afisează, împreună cu ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii admisi la concurs (pe săli si la avizierul centrului).

3. Răspunde, împreună cu presedintele centrului, de materialele de concurs primite de la secretarul comisiei judetene.

4. Primeste subiectele de concurs în plic sigilat si împreună cu un însotitor (membru în comisia din centrul de examen) se deplasează în cel mai scurt timp la locul de desfăsurare a probelor pentru a realiza multiplicarea subiectelor.

5. Împreună cu presedintele centrului si ceilalti trei membri ai comisiei multiplică subiectele, verifică concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor, introduce subiectele în plicuri si aplică stampila "Concurs 2004".

6. Participă la distribuirea subiectelor pe săli si prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare realizează, numeric, pe discipline, până la ora 10,15 situatia prezentei la concurs (absenti/prezenti) pe care o transmite până la ora 10,30 la secretarul comisiei judetene.

7. Aplică stampila "Concurs 2004" pe lucrările candidatilor.

8. Completează si, împreună cu presedintele centrului, înmânează supraveghetorilor adeverintele de normare a activitătii depuse, un exemplar transmitându-l secretarului comisiei judetene.

9. Alături de presedintele centrului de concurs preia lucrările, borderourile, procesele-verbale si materialele consumabile.

10. Predă pe bază de proces-verbal, împreună cu presedintele centrului, documentele si materialele prezentate la punctul 9, inclusiv procesul - verbal cu semnăturile tuturor supraveghetorilor.

Membrii

1. Participă la introducerea candidatilor în sălile de concurs.

2. Împreună cu presedintele si secretarul centrului de concurs efectuează multiplicarea subiectelor pentru disciplinele repartizate la centrul din care face parte.

3. Participă la distribuirea subiectelor în săli.

4. Supraveghează desfăsurarea concursului în zona în care este repartizat si informează presedintele centrului sau, în mod exceptional, presedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăsurării probelor.

5. Participă, alături de presedintele si secretarul centrului, la preluarea ciornelor si a materialelor rămase nefolosite, după desfăsurarea concursului si le predă secretarului comisiei judetene.

Art. 46. - La lucrările comisiilor prevăzute la art. 45 participă, cu statut de observatori, reprezentantii desemnati de federatiile sindicatelor reprezentative la nivel de ramură - învătământ, care au drept de acces la documentele comisiilor si care pot solicita consemnarea în procesul-verbal a propriilor observatii.

 

CAPITOLUL al IV-lea
  Desfăsurarea concursului

 

Art. 47. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitătile de învătământ cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si/sau bilingv, informatică, tehnologia informatiei, informatică - tehnologii asistate de calculator, profil tehnic si servicii, si din unitătile de învătământ cu profil muzică, arte plastice, coregrafie, arta actorului, sport, catedrele din palatele si cluburile copiilor si pentru instruire practică, candidatii sustin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic.

(2) Comisia de concurs stabileste si afisează graficul desfăsurării probei practice.

(3) Proba practică/orală se sustine în fata unei comisii alcătuite din:

a) presedinte - inspectorul scolar de specialitate;

b) directorul unitătii de învătământ/institutiei la care se desfăsoară proba practică;

c) doi profesori de specialitate, de preferintă metodisti ai inspectoratului scolar (pentru specialitătile muzică, coregrafie, arta actorului, doi profesori de specialitate sau specialităti înrudite).

(4) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitătile cu profil muzică, coregrafie si teatru, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 3.

(5) Pentru ocuparea posturilor didactice din unitătile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si bilingv, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 4.

(6) Pentru ocuparea posturilor didactice de Informatică, Tehnologia informatiei, Informatică - tehnologii asistate de calculator, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 5.

(7) Pentru ocupare catedrelor din palatele si cluburile copiilor, proba practică se desfăsoară conform anexei nr. 6.

(8) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practică, proba practică se desfăsoară în specialitatea postului conform anexei nr. 7.

(9) Rezultatul probei practice/orale se consemnează prin "admis" sau "respins". Evaluarea candidatului se face numai de către cei 2 profesori de specialitate din comisie, hotărârea luându-se prin consens.

Art. 48. - Pentru ocuparea posturilor/catedrelor cu predare în altă limbă decât aceea în care candidatii si-au făcut studiile sau decât limba lor maternă, acestia sustin un test eliminatoriu la limba străină în care urmează să facă predarea, în fata unei comisii alcătuite din inspectorul scolar de specialitate, în calitate de presedinte si doi profesori de specialitate cu gradul didactic I. Rezultatul testului se consemnează prin "admis" sau "respins".

Art. 49. - Contestatii la proba practică/orală nu se admit, hotărârea comisiei de concurs rămâne definitivă.

Art. 50. - Candidatii care solicită o catedră formată din cel putin două specializări sustin proba scrisă la specializarea care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.

Art. 51. - (1) Lucrarea scrisă se desfăsoară, conform graficului desfăsurării concursului, începând cu orele 10,00.

(2) Accesul candidatilor în sala de concurs se face începând cu orele 8,00, cel mai târziu până la orele 9,00.

(3) Pentru ocuparea posturilor de educatoare/învătători/institutori din unitătile de învătământ, clase sau grupe cu predare în limba minoritătilor nationale, concursul constă în sustinerea următoarelor probe: limba si literatura română - 15 iulie, orele 10,00, limba si literatura maternă - 16 iulie, orele 10,00. Nota pentru promovare se face din media aritmetică a notelor celor 2 probe. Notele pentru fiecare probă trebuie să fie minimum 5,00.

(4) După primirea subiectelor de concurs de către candidati, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăsit.

Art. 52. - (1) Supraveghetorii de sală verifică identitatea candidatilor.

(2) Redactarea lucrărilor se face cu cerneală sau pix de culoare albastră, inclusiv pentru desene.

(3) Înscrierea numelui candidatilor în afara spatiului care se sigilează, precum si orice alte semne distinctive pe colile tip, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.

Art. 53. - (1) Candidatii, care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă fiind considerati neprezentati.

(2) Candidatii si supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărti, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distantă. Candidatii pot avea dictionare pentru specializarea latină-greacă si planurile de conturi pentru specializarea contabilitate.

(3) Candidatii se asează câte unul în bancă, conform listelor afisate

(4) Pentru ciorne candidatii vor primi coli obisnuite de hârtie, marcate cu stampila Concurs 2004.

(5) Candidatii, care în timpul desfăsurării probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitând solutii cu privire la subiecte, sunt eliminati din concurs, încheindu-se un proces-verbal în acest sens de către supraveghetorii sălii.

Art. 54. - (1) În timpul desfăsurării probei, responsabilul de sală si ceilalti supraveghetori nu au dreptul să rezolve subiectele, să dea indicatii candidatilor sau să vorbească între ei.

(2) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizează solutii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijentă în îndeplinirea atributiilor de supraveghetor, sunt sanctionate penal, civil, administrativ-disciplinar, după caz.

Art. 55. - (1) Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidati, în prezenta responsabilului de sală care verifică numele candidatilor. Pe coltul sigilat, presedintele comisiei semnează si aplică stampila Concurs 2004.

(2) După redactarea lucrărilor, candidatii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor si mentionează numărul de pagini. Spatiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei "Z", de către supraveghetor, în fata candidatului.

(3) Ciornele se predau responsabilului de sală, odată cu lucrarea, fără a fi luate în considerare la evaluarea lucrării si la eventuale contestatii.

(4) După expirarea timpului de redactare a lucrărilor, supraveghetorii de sală predau comisiei de concurs lucrările candidatilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.

(5) La iesirea candidatilor din sală, acestia consultă baremele de corectare la fiecare disciplină de concurs, afisate la loc vizibil.

Art. 56. - Comisia judeteană de concurs amestecă lucrările scrise, pe discipline, si le numerotează de la 1 la n. Acestea sunt depozitate în conditii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, actionând independent, să nu poată avea acces la lucrări, până la predarea acestora cu proces verbal comisiilor de evaluare, dar nu mai târziu de ziua următoare desfăsurării concursului.

 

CAPITOLUL al V-lea
  Comisia de elaborare a subiectelor si baremelor de corectare

 

Art. 57. - (1) Subiectele sunt stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) Comisiile pentru elaborarea subiectelor si baremelor de corectare sunt numite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

(3) Membrii comisiei de concurs, desemnati pentru multiplicare, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri si se vor secretiza.

(4) Presedintele comisiei de concurs, împreună cu secretarul comisiei, distribuie la sălile de concurs plicurile cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 să se poată desface în prezenta candidatilor.

 

CAPITOLUL al VI-lea
  Comisiile de evaluare a lucrărilor

 

Art. 58. - În termen de cel mult 24 de ore de la finalizarea concursului, comisia de concurs deleagă doi membri ai săi pentru a înainta lucrările sigilate comisiilor de evaluare din centrele universitare si din scolile stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, altele decât cele din care provin candidatii.

Art. 59. - (1) Comisiile de evaluare sunt numite prin decizie a rectorului institutiei de învătământ superior sau prin decizie a inspectorului scolar general care are în subordine unitatea de învătământ unde se corectează lucrările pentru maistri-instructori.

(2) Profesorii din învătământul preuniversitar care intră în comisiile de evaluare a lucrărilor sunt recomandati în scris rectorului, de către inspectorul scolar general al judetului/al municipiului Bucuresti, pe raza căruia se află institutiile de învătământ superior.

(3) Comisiile de evaluare au următoarea componentă:

a) presedinte - un cadru didactic universitar/inspector scolar general (pentru maistri-instructori);

b) doi profesori corectori pentru fiecare comisie, unul din învătământul universitar, iar celălalt din învătământul preuniversitar cu gradul didactic I; pentru maistri-instructori corectarea se realizează de doi profesori corectori din învătământul preuniversitar cu gradul didactic I, care predau în specialitatea probei.

(4) Normarea si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se fac în conformitate cu precizările aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 60. - (1) Verificarea si notarea lucrărilor scrise se desfăsoară în săli în care nu este permis accesul altor persoane în afara membrilor comisiei de evaluare.

(2) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent de cei doi profesori corectori si apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând si punctul din oficiu, conform baremului de corectare.

(3) După terminarea evaluării, fiecare profesor corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finală, în borderoul de notare. La corectare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

Art. 61. - (1) Presedintele comisiei verifică borderourile si semnalează diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori corectori pentru fiecare subiect de concurs si pentru nota finală a lucrării.

(2) În cazul în care diferentele între notele acordate de profesorii corectori sunt mai mari de un punct, lucrarea se reevaluează de un al treilea profesor corector, numit de presedintele comisiei de evaluare, în prezenta evaluatorilor initiali, nota acestuia fiind definitivă. Aceasta se trece pe lucrare si se semnează de către profesorii corectori si de presedintele comisiei de evaluare.

(3) În cazul în care diferentele dintre notele acordate de către profesorii corectori sunt mai mici de un punct, acestia îsi înscriu propria notă pe lucrare si semnează în dreptul acesteia. Presedintele comisiei de evaluare calculează media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, pe care o trece pe lucrare si semnează.

Art. 62. - (1) După stabilirea notelor finale, presedintele comisiei de evaluare desigilează lucrările în prezenta profesorilor corectori si consemnează mediile într-un proces verbal tip, alături de numele candidatilor si numărul lucrării.

Verifică transcrierea corectă a notelor si a mediei.

(2) Lucrările candidatilor, împreună cu borderourile de corectare si procesele verbale cu notele obtinute, se predau presedintelui comisiei de concurs, la 48 de ore de la finalizarea evaluării.

(3) Presedintele comisiei de evaluare transmite prin fax rezultatele evaluării la inspectoratele scolare de unde provin lucrările, în maximum 24 de ore de la primirea borderourilor de corectare si a proceselor-verbale.

Art. 63. - Rezultatele concursului se afisează la sediul inspectoratelor scolare si la sediul unitătii/institutiei de învătământ unde s-a desfăsurat concursul, cel mai târziu după trei zile de la sustinerea acestuia.

Art. 64. - Contestatiile se depun în termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretarul comisiei de concurs.

 

CAPITOLUL al VII- lea
Solutionarea contestatiilor

 

Art. 65. - (1) Comisiile de contestatii se numesc prin decizii ale rectorului si respectiv, ale inspectorului scolar general, pentru maistri-instructori.

(2) Comisia de contestatii este constituită din cadre didactice, altele decât cele care au participat la evaluarea lucrărilor, astfel:

a) presedinte - un cadru didactic universitar, respectiv inspector scolar general, pentru maistri-instructori;

b) doi profesori corectori, unul din învătământul universitar, iar celălalt din învătământul preuniversitar;

c) doi profesori corectori din învătământul preuniversitar pentru maistri-instructori;

Art. 66. - (1) Lucrările pentru care s-au depus contestatii, în termenul prevăzut, se resigilează. În vederea reevaluării, nota/notele acordate vor fi si ele secretizate.

(2) Recorectarea lucrărilor se face în conformitate cu prevederile art. 60-61, în termen de cel mult 24 ore de la expirarea termenului limită de înregistrare a contestatiei.

(3) În cazul în care diferenta dintre nota acordată de comisia de contestatii si nota acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferentă care poate fi în plus sau în minus, este definitivă nota acordată de comisia de evaluare.

(4) Dacă diferenta dintre nota acordată de comisia de contestatii si nota stabilită în urma evaluării initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de contestatii este definitivă. În situatia lucrărilor cu nota initială între 9,50 si 10,00 nota finală este cea atribuită la recorectare.

(5) La lucrările comisiei participă, cu statut de observatori, reprezentantii sindicatelor reprezentative conform legii. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna, în procesul verbal, propriile observatii.

Art. 67. - Hotărârile comisiei de contestatii sunt definitive si se afisează cel mai târziu în termen de 48 de ore de la data limită de depunere a contestatiilor.

CAPITOLUL al VIII-lea
  Repartizarea candidatilor pe posturi

Art. 68. - Comisia de concurs afisează listele finale în ordinea descrescătoare a mediilor, în functie de postul didactic solicitat, dar nu mai târziu de 22 iulie 2004, orele 12,00.

Art. 69. - Repartizarea computerizată a candidatilor pe post/catedră ca titular se face în ordinea descrescătoare a mediilor obtinute în concurs, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3).

Art. 70. - Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din învătământul preuniversitar de stat si numirea/transferul pe post/catedră a candidatilor admisi se fac prin decizia inspectorului scolar general.

CAPITOLUL al IX-lea
  Dispozitii finale

Art. 71. - (1) Cheltuielile privind organizarea si desfăsurarea concursului national unic/detasare la cerere si plata cadrelor didactice care participă la organizarea si desfăsurarea concursului se face de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin inspectoratele scolare.

(2) Normarea activitătii si salarizarea membrilor comisiilor de evaluare se face în conformitate cu precizările aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 72. - La organizarea si desfăsurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidatilor sot/sotie sau rude până la gradul al IV-lea, inclusiv.

Art. 73. - Lucrările de concurs, borderourile de notare, precum si ciornele se păstrează în arhiva inspectoratelor scolare judetene, timp de un an, iar celelalte documente, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 74. - Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea si desfăsurarea pretransferării si a transferării pentru restrângere de activitate si a concursului national unic atrage după sine RĂSPUNDEREA, ADMINISTRATIV - DISCIPLINARĂ, CIVILĂ SAU PENALĂ, DUPĂ CAZ.

Art. 75. - Graficul desfăsurării concursului este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 76. - Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 3

la sectiunea III

 PROBA PRACTICĂ PENTRU ABSOLVENTII ÎNVĂTĂMÂNTULUI SUPERIOR DE SCURTĂ DURATĂ SI LUNGĂ DURATĂ, CATEDRE/POSTURI DIN SCOLI SI LICEE DE CULTURĂ GENERALĂ


I. EDUCATIE MUZICALĂ

a) elaborarea unei unităti de învătare, în functie de nivelul de învătământ la care urmează să predea candidatul si prezentarea orală a acesteia;

b) analiza unei lucrări muzicale din repertoriul pentru copii si tineret.

Analiza lucrării va consta în:

- descifrarea lucrării din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv;

- stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură si intonarea ei;

- analiza formei prin delimitarea unitătilor de însusire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei în care se încadrează lucrarea;

- probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiratie, emisie, dictie) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte prin accente etc.), tempoul si nuantele potrivite;

- încadrarea lucrării în opera compozitorului si a lucrării în epoca din care face parte.

Unitatea de învătare se alege de către candidat, conform programei, anterior probei.

Precizare: Lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I - XII ale curriculumului de educatie muzicală.

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală din repertoriul pentru copii si tineret. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus 1/4 din numărul acestora.

Evaluarea probelor a) si b) se va face pe baza calificativului admis-respins

• La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

 

EDUCATIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂ SPECIALIZĂRILE MUZICĂ, COREGRAFIE SI ARTA ACTORULUI PENTRU ABSOLVENTII ÎNVĂTĂMÂNTULUI SUPERIOR DE LUNGĂ DURATĂ, CATEDRE/POSTURI DIN SCOLILE SI LICEELE DE ARTĂ

 

II. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, ARTĂ VOCALĂ (CANTO), MUZICĂ DE CAMERĂ COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:

1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ/ARTĂ VOCALĂ/MUZICĂ DE CAMERĂ*) COREGRAFIE

a) elaborarea unui proiect de lectie: comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor si nivelul de învătământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei;

b) sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzică de cameră/coregrafie/artă vocală); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine ora de instrument/muzică de cameră/coregrafie/artă vocală) cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi făcută de directorul unitătii de învătământ; proba nu va depăsi 30 de minute;

c) probă de recital instrumental/vocal ce va contine 3 lucrări la alegere: un studiu si 2 lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel putin la nivelul programei de liceu.

Proba de recital pentru coregrafie:

Dans clasic:

• 5 variatii clasice, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele.

 Dans contemporan/modern:

• 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat.

Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depăsi 30 de minute.


*) proba de recital pentru candidatii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră, va fi sustinută la instrumentul absolvit.

 

Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) b) si c) se va face pe baza calificativului admis-respins.

• La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

2. STUDII TEORETICE (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)

a. elaborarea unui proiect de lectie care să vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea orală a acestuia;

b. 1 citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteratii constitutive, în cheile Sol si Fa;

b. 2 citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteratii constitutive, în cheile Sol si Fa.

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus 1/4 din numărul lor.

Proiectul de lectie se elaborează de către candidat, conform programei, anterior probei.

b. 3 armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran si 8 măsuri bas dat, necifrate);

b. 4 citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri, din literatura universală si românească.

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat si câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus 1/4 din numărul lor.

c. recunoasterea si comentarea unor lucrări din creatia universală si românească; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia românească) alese de comisie dintr-o listă de 30 - 40 de lucrări pusă la dispozitia candidatilor de către directiunea unitătii de învătământ, cu cel putin 2 săptămâni înainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.

Evaluarea probelor prevăzute la punctele a), b1-4) si c), se va face pe baza calificativului admis - respins

• La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

 

PROBA DE TESTARE PRACTICĂ PENTRU COREPETITIE*)

A. Coregrafie

Pentru sustinerea acesteia, candidatii vor pregăti un program de recital alcătuit din:

a) o lucrare reprezentativă a unui compozitor romantic (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Ceaikovski etc.);

b) o lucrare (pas de deux sau variatie) din repertoriul romantic de balet**);

c) improvizatia liberă a unui fragment de 8 sau 16 măsuri simple sau compuse omogen, în stil clasic-romantic (tonal), în tempouri diferite (Adagio, Andantino, Allegro).

Recitalul poate fi sustinut si cu partitura în fată.


**) Repertoriul obligatoriu:

"Giselle" (A. Adam) - variatia băiatului si a fetei din actul I.

"Coppelia" (L. Delibes) - mazurka si p.d.d.

"Don Quijote" (Mink us) - p.d.d. din actul III.

"Corsarul" (Dri go) - p.d.d. din actul III.

"Lacul lebedelor" (Ceaikovs ki) - variatia Lebedei negre si dans spaniol.

"Frumoasa din pădurea adormită" (Ceaikovs ki) - variatia Zânei liliacului.

 

Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) b) si c) se va face pe baza calificativului admis-respins.

B. Muzică

a) recital instrumental alcătuit din:

- o lucrare din repertoriul baroc;

- o lucrare clasică (sonată p I);

- lucrare romantică;

- lucrare modernă sau românească.

b) citirea, la prima vedere, a trei texte muzicale în stil clasic, romantic si românesc, de dificultate medie din creatia simfonică si vocal-simfonică (reductii pentru pian).

Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidatilor plus 1/4 din numărul lor.

Recitalul poate fi sustinut si cu partitura în fată.

Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) b) se va face pe baza calificativului admis-respins


*) Corepetitia se va efectua în cumul si plata cu ora de către absolventii învătământului superior care au studiat si au absolvit pianul cu examen.


3. ARTA ACTORULUI

Pentru absolventii învătământului superior de lungă durată, catedre/posturi din scoli si licee de artă

a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoricească în cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi.

b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proză/poezie) universală sau românească. Asigurarea prezentei elevilor va fi făcută de directorul unitătii de învătământ.

Proba nu va depăsi 30 de minute.

Evaluarea probelor prevăzute la punctele a) si b) se va face pe baza calificativului Admis - Respins.

• La toate probele, candidatii trebuie să obtină calificativul admis. Dacă la una din probe candidatul nu este admis, atunci acesta nu mai participă la probele următoare si este declarat respins.

 

NOTĂ:

1) Unitătile de învătământ unde candidatii vor sustine proba practică, vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/municipiul Bucuresti. Pentru sustinerea probei practice, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ desemnate să asigure desfăsurarea probelor practice vor pregăti si vor asigura toate conditiile necesare desfăsurării optime a acestora.

2) Prezenta anexă, parte integrantă din Metodologie, este valabilă pentru absolventii care optează pentru un post/catedră din scoli generale, licee de cultură generală, scoli si licee de artă, cu specializările muzică, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si suplimentar de artă.

3) Candidatii care optează pentru ocuparea unui post/catedră prevăzut la punctul 2- Studii teoretice, vor sustine toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/două din cele trei discipline.

4) Candidatii absolventi ai învătământului superior de lungă durată si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor, pot preda si disciplina muzică vocală traditională românească(canto popular) din liceele de muzică (clasele IX- XII). Acestia vor sustine proba practică prevăzută la Educatie muzicală si o probă de recital vocal ce va consta în interpretarea a trei lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenientă a candidatului. Pentru această categorie de candidati, proba scrisă va fi sustinută conform programei de la Educatie muzicală.

5) Pentru posturile/catedrele de Ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv Dirijat ansamblu coral sau Dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la Educatie muzicală (adaptate după caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a- a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestră - scoli si licee de muzică. Pentru această categorie de candidati, proba scrisă va fi sustinută conform programei de la Educatie muzicală.

6) Candidatii absolventi ai învătământului superior de lungă durată care au studiat si absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de artă. Acestia vor putea sustine probele practice prevăzute la Educatie muzicală specializată - Muzică instrumentală.

Pentru această categorie de candidati, proba scrisă va fi sustinută conform programei de la Educatie muzicală specializată - Muzică instrumentală.

7) Prezenta anexă este valabilă si pentru candidatii apartinând minoritătilor nationale.

 

ANEXA Nr. 4

 la sectiunea III

 

 PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN LICEELE CU CLASELE SPECIALE - LIMBI STRĂINE CU PROGRAM INTENSIV SI BILINGV

 

Proba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia va evalua:

1. Competenta de receptare si comunicare a candidatului, în limba străină respectivă;

2. Capacitatea de a stabili obiective si continuturi pentru un curriculum (programă) special pentru clasele cu program intensiv si/sau bilingv.

Evaluarea globală se va face pe baza calificativelor Admis - Respins.

 

ANEXA Nr. 5

la sectiunea III

 

 PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

 

Disciplina INFORMATICĂ

 

Proba practică va consta din:

1. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare.

2. Biletul de examinare va contine cinci subiecte care tratează:

• O aplicatie în mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4*) al programei):

- Se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;

• O aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei)

- Se vor verifica abilitătile candidatului în utilizarea mediului FOX PRO;

• Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2*) al programei)

- Se vor verifica abilitătile candidatului în utilizarea unui SO;

• Implementarea unei aplicatii de birotică (cap. 10 al programei)

- Se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea editorului de texte sau editorului de foi de calcul sau al editorului prezentări;

• Utilizarea serviciilor retelei Internet (cap. 11*) al programei)

- Se vor testa abilitătile candidatului în utilizarea serviciilor Internet

3. Proba practică nu va depăsi 30 minute pentru fiecare candidat.

4. Evaluarea se va face pe baza calificativelor Admis - Respins.

 

NOTĂ:

1) Unitătile de învătământ si numărul acestora unde candidatii vor sustine proba practică, vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/municipiul Bucuresti.

2) Prevederile prezentei anexe, parte integrantă din metodologia de concurs, sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedră vacant/ă din Palate si Cluburi ale Elevilor.

 

ANEXA Nr. 6

la sectiunea III

 

PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

 

PALATELE SI CLUBURILE ELEVILOR

 

Proba practică la palate si cluburi ale copiilor se va desfăsura astfel:

a) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul tehnico-aplicativ si stiintific, proba practică va consta din:

• construirea unui subansamblu din componenta unui aparat sau model din domeniul cercului;

• întocmirea unei schite pentru un anumit model ce urmează să fie construit în domeniul cercului;

• asamblarea unor piese distincte în realizarea unui aparat sau diferite circuite;

• întocmirea unui proiect de activitate pentru o anumită temă din domeniul cercului;

• prezentarea unei oferte didactice cu privire la activitatea cercului (catedrei) pentru care candidează.

b) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul cultural-artistic sunt valabile cerintele prezentate la proba practică din cadrul liceelor vocationale.

c) pentru ocuparea catedrelor vacante în profilul sportiv-turistic, proba practică va consta din:

• prezentarea, în scris, a obiectivelor propuse spre realizare specifice cercului pentru care concurează;

• modalităti de selectie a copiilor la activitatea de cerc si de participare în competitii;

• cunoasterea Regulamentului de organizare si desfăsurare a activitătii din palate si cluburi ale copiilor;

• descrierea modului de realizare a unei teme sau a unui segment dintr-o activitate specifică cercului (catedrei) vacante.

 

ANEXA Nr. 7

la sectiunea III

 

PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

Disciplina INSTRUIRE PRACTICĂ - MAISTRI INSTRUCTORI

1. Proba practică se sustine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstratie din unitătile de învătământ, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia;

2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/produs/serviciu/tehnici de îngrijire - conform profilului postului;

3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare, în ziua examenului;

4. Durata probei practice variază între 30 - 180 minute pentru fiecare candidat, în functie de complexitatea lucrării;

5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fise de observatii elaborată de comisia de examinare;

6. Fisa de observatii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:

- amenajarea ergonomică a locului de muncă;

- respectarea normelor de igienă, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;

- alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executării lucrării;

- respectarea algoritmului de executie;

- respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, miscărilor);

- finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire;

- atitudinea fată de client/pacient;

- redactarea unui referat pentru probele de laborator.

7. Evaluarea se face pe baza calificativelor Admis - Respins.

 

ANEXA Nr. 8

la sectiunea III

 

Lista posturilor vacante care se afisează va contine următoarele informatii:

 

Specialitatea ______ (Nr. posturi/catedre pentru concursul de titularizare la nivelul judetului _____)

 

Nr. crt.

Nivele de invatamant corespunzator postului

Unitate scolara

Disciplina/Domeniu

Detalii post

Viabilitate

Statut post vacant/rezervat

Tip de proba practica aviz/cult certificat/alternativa

Nume loc (siruta)

Mediu rural/urban

Cod post unic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9

la sectiunea III

 

 Graficul desfăsurării concursului national unic - 2004

15 mai 2004 - afisarea posturilor/catedrelor vacante

- întocmirea necesarului de subiecte si transmiterea la M.E.C.T.

17 - 28 mai 2004 - înregistarea cererilor candidatilor.

01 - 10 iunie 2004 - verificarea dosarelor de către comisie.

9 iulie 2004 - completarea dosarelor absolventilor 2004 cu adeverintele de absolvire.

10 iulie 2004 - afisarea tabelelor nominale a candidatilor înscrisi la concurs.

- transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului a situatiei preliminare cu numărul total de posturi vacante pe specialităti si numărul total al candidatilor înscrisi pe discipline.

11 iulie 2004 - desfăsurarea probelor practice si a testelor de limba română/străină, conform graficului elaborat de inspectorat.

12 iulie 2004 - afisarea tabelelor nominale a candidatilor care au sustinut proba practică.

14 iulie 2004 - afisarea listelor pe specialităti cu candidatii admisi pentru participare la concurs.

14 iulie 2004 - afisarea listelor cu repartizarea pe săli a candidatilor, la unitatea/unitătile unde se sustine concursul; la inspectoratul scolar se va afisa un centralizator cu locurile de desfăsurare a concursului pe discipline.

15 - 16 iulie 2004 - desfăsurarea concursului

- transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului a situatiei preliminare cu numărul total al candidatilor care au participat la concurs si au absentat, pe discipline.

17 - 18 iulie 2004 - afisarea rezultatelor.

19 - 20 iulie 2004 - înregistrarea contestatiilor (în cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor).

21 iulie 2004 - rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor acestora.

22 iulie 2004 - afisarea rezultatelor definitive.

26 iulie 2004 - Etapa I: Repartizarea computerizată pe posturile/catedrele vacante a cadrelor didactice participante la Concursul national unic care au obtinut minim media 7, la nivelul judetului.

26 - 27 iulie 2004 - Afisarea posturilor/catedrelor titularizabile rămase vacante si transmiterea lor la MECT pentru publicarea lor pe portal.

27 iulie 2004 - Depunerea si verificarea optiunilor de către candidati (cu fisa martor) pentru posturi/catedre rămase vacante în alte judete. Această operatie se realizează la inspectoratul scolar unde candidatul a sustinut concursul.

28 iulie 2004 - Etapa a II a: Repartizarea computerizată pe posturi/catedre vacante a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minim media 7, din alte judete.

28 - 29 iulie 2004 - După repartizarea computerizată eliberarea deciziilor de transfer/numire.

29 iulie 2004 - transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului a machetelor cu situatia statistică a concursului după repartizarea pe posturi/catedre.

 

SECTIUNEA IV
  OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT PRIN DETASARE ÎN INTERESUL ÎNVĂTĂMÂNTULUI SAU LA CERERE A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR, PRECUM SI PRIN SUPLINIRE CU PERSONAL DIDACTIC CALIFICAT SAU CU STUDII CU ALTE SPECIALIZĂRI DECÂT CELE CORESPUNZĂTOARE POSTULUI/MEDII

 

CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 

Art. 77. - Prezenta metodologie cuprinde norme privind organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru detasarea în interesul învătământului/la cerere si suplinirea posturilor/catedrelor rezervate si vacante, conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, precum si celor din Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de ramură învătământ.

Art. 78. - Concursurile prevăzute la art. 77 se organizează, pe discipline de învătământ, de către inspectoratele scolare judetene/al Municipiului Bucuresti, conform Calendarului miscării personalului didactic, care se stabileste anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

Art. 79. - (1) Detasarea în interesul învătământului a personalului didactic titular în învătământul preuniversitar se face la propunerea inspectorului scolar de specialitate, cu acceptul directorului unitătii primitoare si cu acordul scris al persoanelor solicitate. Personalul didactic titular în învătământul preuniversitar care solicită detasare depune o cerere la inspectoratele scolare pe raza cărora se află postul/catedra, însotită de actele certificate, prevăzute în cerere.

(2) Certificarea documentelor se face de către directorul unitătii de învătământ în care solicitantul si-a desfăsurat activitatea, sau, după caz, de către inspectorul scolar cu evidenta personalului didactic.

(3) Cererile de detasare sau suplinire se solutionează de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învătământul preuniversitar, numită prin decizia inspectorului scolar general.

(4) Reprezentantii sindicatelor judetene/ale Municipiului Bucuresti, semnatare ale Contractului colectiv de muncă - unic la nivel de ramura învătământ, participă ca observatori la lucrările comisiei. În această calitate au acces la documentele comisiei, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale si semnează alături de membrii comisiei, documentele finale.

 

CAPITOLUL al II-lea
  Detasarea în interesul învătământului

 

Art. 80. - (1) Detasarea în interesul învătământului se face pentru ocuparea unor posturi din unităti de învătământ: grădinite, scoli sau clase alcătuite din elevi capabili de performante, la grupe, inclusiv de prescolari, sau clase alcătuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unităti pilot, unităti de aplicatie, unităti deficitare în personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitătilor de învătământ, precum si în functii de îndrumare si control.

(2) Detasarea în interesul învătământului se face cu respectarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 81. - (1) Detasarea în interesul învătământului se face, la solicitarea unitătii primitoare, cu acordul unitătii de unde provine persoana solicitată, cu recomandarea scrisă a inspectorului scolar de specialitate si cu acordul scris al persoanelor solicitate, prin concurs specific.

(2) În cazul functiilor de conducere si de îndrumare si control, detasarea se face la propunerea inspectorului scolar general si cu acordul scris al persoanelor solicitate.

(3) Concursul specific constă în analiza de către inspectorul de specialitate a curriculumului vitae, în care cadrul didactic solicitat îsi prezintă activitatea profesională, didactică si stiintifică.

(4) Detasarea în interesul învătământului se dispune, după caz, prin decizie a inspectorului scolar general, după aprobarea în Consiliul de administratie sau ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.


CAPITOLUL al III-lea
Detasarea la cerere

Art. 82. - Detasarea personalului didactic, la cerere, se face prin concurs, organizat în perioada prevăzută în Calendarul miscării personalului didactic, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările si completările ulterioare.

Art. 83. - (1) Posturile/catedrele publicate pentru detasare se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuitătii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocuparea posturilor din iulie 2003, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci) si care au avizul consiliului profesoral si calificativul bine/foarte bine.

(2) Repartizarea cadrelor didactice care participă la concurs se face computerizat în ordinea descrescătoare a mediilor obtinute la concursul din data de 15, 16 iulie 2004 în perioada prevăzută de Calendarul miscării personalului didactic.

(3) În cazul mediilor egale are prioritate în următoarea ordine:

a) persoana al cărei sot/sotie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detasarea;

b) persoana al cărei sot/sotie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineste functii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori în Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum si persoana al cărei sot/sotie îndeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, o functie de îndrumare si control în sistemul de învătământ, de cultură, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/sotia persoanei care îndeplineste functii de conducere si de specialitate la casele corpului didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite în functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agentiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învătământ, care au drept de rezervare de catedră, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării Nationale, ale Ministerului de Interne, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, în altă localitate;

c) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau resedinta în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;

d) alte cadre didactice titulare.

(4) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. 2, se mentine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordinea următoarelor criterii:

a) apropierea de domiciliu;

b) gradul didactic;

c) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;

d) vechimea în învătământ.

(5) Detasarea la cerere a personalului didactic se dispune anual prin decizie a inspectorului scolar general, pe o perioadă de cel mult doi ani consecutivi.

(6) Cadrele didactice numite/transferate în urma concursului national unic de ocupare a posturilor vacante nu pot beneficia de detasare la cerere în primul an după concurs.

 

CAPITOLUL al IV-lea
Suplinirea

 

Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic calificat

Art. 84. - (1) Posturile/catedrele publicate pentru suplinire se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuitătii pentru cadrele didactice participante la concursul de ocuparea posturilor din iulie 2003, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci) si care au avizul consiliului profesoral si calificativul bine/foarte bine. Posturile catedrele respective trebuie să fi avut viabilitatea mai mare de un an.

(2) Posturile/catedrele rămase libere vor fi ocupate de către cadrele didactice participante la concursul national unic din 2004, care au obtinut minimum media 5,00 (cinci), a cadrelor didactice care au participat la concursul national unic din iulie 2003 si care au obtinut minimum media 7,00 (sapte) - cărora li s-a redus postul - în ordinea descrescătoare a mediilor prin repartizare computerizată.

La medii egale departajarea se face luându-se în considerare, în ordine:

a) apropierea de domiciliu;

b) gradul didactic;

c) media la examenul pentru obtinerea gradului didactic;

d) vechimea în învătământ

(3) Posturile rămase vacante după operatiunile de la aliniatele 1 si 2 vor fi ocupate de către cadre didactice calificate care nu au participat la concurs. Repartizarea acestora se va face în sedintă publică în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor din anexa nr. 2.

Art. 85. - Încadrarea personalului didactic suplinitor calificat se face, prin decizie a inspectorului scolar general, pentru perioada 01.09 - 31.08. a fiecărui an scolar.

 Cumulul si plata cu ora

Art. 86. - (1) Orele rămase neocupate, după aplicarea dispozitiilor art. 84, se atribuie de către directorul unitătii de învătământ, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular în unitatea de învătământ, personalului didactic asociat sau cadrelor didactice pensionate, cu avizul inspectoratului scolar.

(3) Încadrarea personalului didactic prevăzut la alin. (1) se face prin decizie emisă de directorul unitătii de învătământ, pentru perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului scolar, respectându-se Precizările Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(4) Cadrele didactice titulare pot fi încadrate în regim de plata cu ora sau cumul până la o jumătate de normă de predare.

 

 Suplinirea posturilor/catedrelor cu personal didactic cu alte specializări decât cele corespunzătoare postului/studii medii

Art. 87. - Posturile/catedrele rămase vacante/rezervate, după încadrarea personalului didactic calificat pot fi ocupate de către absolventii învătământului superior/mediu - pedagogic cu alte specializări decât ale postului/catedrei, cu respectarea prevederilor legale. Încadrarea se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obtinute la concurs, cu contract individual de muncă pe perioada 15 septembrie - 15 iunie, conform cu structura anului scolar. În cazul neparticipării la concurs, ocuparea postului se va face în functie de gradul didactic si de media de departajare.

Art. 88. - În mod exceptional, în lipsa personalului didactic calificat, pot fi încadrati cu contract individual de munca pe perioadă determinată, de cel mult un an scolar (15 septembrie - 15 iunie), suplinitori fără studii corespunzătoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diplomă de bacalaureat, si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisă în profilul postului solicitat.

Art. 89. - (1) Comisia de concurs este stabilită, pentru fiecare disciplină în parte, prin decizia inspectorului scolar general, si are următoarea componentă:

a) inspectorul scolar de specialitate;

b) un profesor metodist sau un profesor care are cel putin gradul didactic II.

(2) Comisia de concurs pe discipline are următoarele atributii:

a) elaborează subiectele atât pentru lucrarea scrisă, cât si pentru interviu, pe baza programei specifice elaborată de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

b) decide, în cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezervă;

c) numeste supraveghetorii, îi instruieste si controlează modul în care se desfăsoară testarea;

d) numeste corectorii (2 cadre didactice cu performante recunoscute/metodisti pentru 150 de lucrări), îi instruieste si controlează modul în care se face corectarea lucrărilor.

Art. 90. - (1) Lucrarea scrisă se sustine înaintea interviului, în perioada prevăzută în Calendarul miscării personalului didactic.

(2) Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 ore. Lucrarea scrisă se evaluează cu note de la 10 la 1 si are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfăsurării interviului.

(3) Afisarea rezultatelor se face în maximum 48 de ore de la sustinerea acesteia.

(4) În cazul nepromovării lucrării scrise, candidatul pierde dreptul de a se prezenta la interviu.

Art. 91. - (1) În vederea sustinerii interviului, comisia elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului. Candidatul extrage un bilet si răspunde la întrebările continute de acesta.

(2) Interviul se evaluează prin note de la 10 la 1 si reprezintă o treime din nota finală a testului.

Art. 92. - Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât si a interviului, este 5,00 (cinci).

Art. 93. - (1) Ierarhizarea candidatilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

(2) În cazul în care există egalitate de medie între candidatii cu studii superioare, postul/catedra se ocupă, în ordine, de:

a) absolventii cu studii superioare în specialitatea postului, fără examen de licentă;

b) absolventii cu studii superioare care se recalifică în specialitatea postului;

c) absolventii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiată;

(3) În cazul în care există egalitate de medie între un candidat care a absolvit liceul, cu diplomă de bacalaureat si un candidat absolvent sau care urmează cursurile unei institutii de învătământ superior, acreditată sau autorizată, în conditiile legii, acesta din urmă are prioritate.

(4) În cazul în care există egalitate de medie între candidatii care urmează cursurile unei institutii de învătământ superior, acreditată sau autorizată, în conditiile legii, departajarea acestora se face, în ordine, în functie de:

a) domiciliul sau resedinta în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;

b) continuitatea pe post/catedra si frecventarea modulelor de pedagogie sau de perfectionare organizate în cadrul Casei Corpului Didactic;

c) frecventarea unor cursuri de perfectionare prin alte sisteme agreate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, conform Legii nr. 84/1995, republicată.

(5) În cazul în care există egalitate de medie între candidatii care au absolvit liceul, cu diplomă de bacalaureat, sau între candidatii cu studii superioare, de lungă sau scurtă durată, cu aceeasi specializare, acestia sunt departajati, în ordine, în functie de criteriile prevăzute la alin. (4).

Art. 94. - Încadrarea pe post/catedră a personalului didactic necalificat se face în perioada prevăzută în Calendarul miscării personalului didactic, prin decizia inspectorului scolar general, pentru perioada 15.09-15.06, conform structurii anului scolar, respectând precizările M.E.C.T.

CAPITOLUL al V-lea
  Dispozitii finale

 

Art. 95. - (1) Contestatiile privind încadrarea personalului didactic pe posturi/catedre prin detasare în interesul învătământului, detasare la cerere si suplinire se adresează, în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, inspectoratului scolar si se solutionează de consiliul de administratie al acestuia, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6) Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administratie sunt definitive si pot fi atacate în fata instantelor judecătoresti.

(2) Nerespectarea prevederilor legale, prevăzute de prezenta metodologie, de către persoanele cărora le revine obligatia de a le aplica, atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală.

Art. 96. - Miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar particular se desfăsoară conform prevederilor Legii nr. 719/2001.

Art. 97. - La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, se abrogă Metodologia privind miscarea personalului didactic aprobată prin O.M.E.C. nr. 4927/14.11.2002.

 

ANEXA Nr. 10

la sectiunea IV

 

Graficul desfăsurării concursului pentru ocuparea posturilor vacante/rezervate prin detasare la cerere/suplinire

 

29 iulie 2004 - actualizarea si afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia de miscare a personalului didactic.

30 iulie 2004 - depunerea si verificarea optiunilor de către candidati (cu fisa martor).

31 iulie 2004 - repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum media 5 (cinci), si care solicită detasare la cerere, si afisarea rezultatelor.

01 august 2004 - actualizarea si afisarea listei cu posturi/catedre vacante/rezervate netitularizabile si numele personalului didactic care are continuitate pe aceste posturi/catedre conform prevederilor art. 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic.

02 - 03 august 2004 - depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa martor) prevăzuti la art. 84 alin. 2 din Metodologia de miscare a personalului didactic

04 august 2004 - repartizarea computerizată a suplinitorilor calificati conform prevederilor art. 84 alin. 2 din Metodologia de miscare a personalului didactic

05 august 2004 - sedintă publică pentru corecturi si repartizarea personalului didactic calificat care nu a participat la concurs conform prevederilor art. 84 alin. 3 din Metodologia de miscare a personalului didactic.

19 iulie 2004 - desfăsurarea testării suplinitorilor necalificati.

20 - 21 iulie 2004 - afisarea rezultatelor.

22 - 26 iulie 2004 - depunerea contestatiilor si rezolvarea lor, precum si afisarea rezultatelor definitive.

05 august 2004 - sedintă publică pentru corecturi si repartizarea suplinitorilor necalificati pe posturile/catedrele rămase vacante.

06 august 2004 - eliberarea deciziilor de numire pe post.