MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 116         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 34 din 29 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 si ale art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 34

din 29 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 si ale art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 si ale art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Cabinetul de Avocatură Corina Dodoiu în Dosarul nr. 2.093/2003 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată, deoarece prevederile legale criticate nu înfrâng dispozitiile constitutionale invocate. Instituirea unei proceduri administrative jurisdictionale nu înlătură posibilitatea părtii interesate de a se adresa instantei de judecată în mod direct.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.093/2003, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 si ale art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de reclamantul Cabinetul de Avocatură Corina Dodoiu, în dosarul de mai sus, având drept obiect solutionarea unei cereri prin care se solicită să se constate nulitatea absolută a tablourilor barourilor care compun Uniunea Avocatilor din România.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât oferă posibilitatea sustragerii conduitei profesionale si disciplinare a avocatilor controlului exercitat de instantele judecătoresti. Astfel, consiliul baroului si Consiliul Uniunii Avocatilor din România sunt învestite cu competente jurisdictionale de înfăptuire a justitiei, precum si cu stabilirea normelor de procedură după care se desfăsoară judecata prin statut, norme care se completează cu cele din Codul de procedură civilă, aplicabil numai activitătii instantelor judecătoresti. În opinia autorului, se îngrădeste accesul liber la justitie, deoarece textele criticate consacră caracterul definitiv al hotărârilor luate de organele profesiei.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât reglementarea de către legiuitor, în mod expres, doar a căilor de atac în cadrul jurisdictiei specifice profesiei de avocat nu poate avea în nici un caz semnificatia excluderii celor interesati de la liberul acces la justitie, deoarece într-o asemenea ipoteză îsi va găsi aplicabilitatea art. 4 din Legea nr. 29/1990 (care se referă tocmai la cazul actelor administrativ-jurisdictionale pentru care accesul la instantele judecătoresti nu este asigurat în baza unei dispozitii exprese din legea specială).

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul României apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece instituirea unor proceduri administrativ-jurisdictionale este menită să asigure solutionarea mai rapidă a unor categorii de litigii, evitarea supraîncărcării instantelor judecătoresti cu cauze ce pot fi solutionate pe această cale si înlăturarea cheltuielilor de judecată. Asa fiind, existenta organelor administrative de jurisdictie nu poate să ducă la înlăturarea interventiei instantelor judecătoresti, în conditiile stabilite de lege.

Această consecintă rezultă si din exigentele principiului separatiei puterilor în stat care, în ceea ce priveste relatia dintre administratia publică si autoritatea judecătorească, exclude posibilitatea ca un organ al administratiei publice, chiar cu caracter jurisdictional, să se substituie autoritătii judecătoresti.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Faptul că prin Legea nr. 51/1995 s-au reglementat doar căile de atac în cadrul jurisdictiilor specifice profesiei de avocat nu poate avea semnificatia excluderii celor interesati de la liberul acces la justitie, deoarece organele administrative cu caracter jurisdictional nu se substituie autoritătii judecătoresti. În consecintă, procedura administrativ-jurisdictională constituie o măsură de protectie care nu poate avea ca scop, în nici un mod, limitarea accesului la justitie întrucât în conformitate cu prevederile art. 126 din Constitutia României, republicată, justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern si de Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 56 si art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 56: “Avocatul nemultumit de deciziile decanului le poate ataca la consiliul baroului, iar pe cele date de consiliu, la Consiliul Uniunii Avocatilor din România, potrivit legii si statutului”;

- Art. 63 lit. i): “Consiliul uniunii se întruneste trimestrial si ori de câte ori este nevoie. El are următoarele atributii:

[...]

i) anulează hotărârile barourilor pentru nelegalitate;”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 20, art. 21 alin. (1) si (2), art. 123, art. 125 alin. (1), (2) si (3), art. 126 din Constitutia României, precum si art. 1, 7, 8, 28 si 29 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului. După aprobarea Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, Constitutia a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile constitutionale invocate sunt cuprinse în art. 20, 21, 124, 126 si 127, cu următorul continut:

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 124: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

(3) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”;

- Art. 126: “(1) Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

(3) Înalta Curte de Casatie si Justitie asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti, potrivit competentei sale.

(4) Compunerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie si regulile de functionare a acesteia se stabilesc prin lege organică.

(5) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiintate instante specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii.

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si a actelor de comandament cu caracter militar. Instantele de contencios administrativ sunt competente să solutioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonante sau, după caz, prin dispozitii din ordonante declarate neconstitutionale.”;

- Art. 127: “Sedintele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.”;

- Art. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului:

Toate fiintele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ratiune si constiintă si trebuie să se comporte unele fată de celelalte în spiritul fraternitătii.”;

- Art. 7 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului:

“Toti oamenii sunt egali în fata legii si au dreptul fără deosebire la o protectie egală a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declaratie si împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare.”;

-         Art. 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului:

“Orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instantelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constitutie sau prin lege.”;

- Art. 28 din Declaratia Universală a Drepturilor

Omului: “Fiecare persoană are dreptul să beneficieze, pe plan social si international, de existenta unei ordini care să permită ca drepturile si libertătile enuntate în prezenta Declaratie să-si poată găsi o realizare deplină.”;

- Art. 29 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului:

“1. Individul are îndatoriri fată de colectivitate, numai în cadrul acesteia fiind posibilă dezvoltarea liberă si deplină a personalitătii sale.

2. În exercitarea drepturilor si libertătilor sale, fiecare persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoasterii si respectului drepturilor si libertătilor celorlalti si în vederea satisfacerii cerintelor juste ale moralei, ordinii publice si bunăstării generale, într-o societate democratică.

3. Aceste drepturi si libertăti nu vor putea, în nici un caz, să fie exercitate contrar scopurilor si principiilor Organizatiei Natiunilor Unite.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei sustine în esentă că s-au încălcat dispozitiile constitutionale si prevederile continute în actele normative internationale invocate, întrucât prin textele legale care formează obiectul exceptiei s-au instituit atributii jurisdictionale în favoarea organelor de conducere ale barourilor si ale Uniunii Avocatilor din România, împiedicându-se accesul la justitie al avocatilor nemultumiti de măsurile adoptate prin actele de decizie ale acestor organe.

Motivele exceptiei nu sunt întemeiate, dat fiind că din textele de lege mentionate nu rezultă că avocatii nemultumiti de deciziile organelor de conducere ale barourilor si ale Uniunii Avocatilor din România nu si-ar putea exercita dreptul de a se adresa instantelor judecătoresti pentru desfiintarea eventualelor măsuri nelegale luate prin aceste decizii. Instituirea, în legătură cu exercitarea profesiei de avocat, a unei jurisdictii administrative si a unor căi de atac specifice acesteia, nu înlătură posibilitatea celor interesati de a se adresa instantelor judecătoresti, fie în mod direct - tinând seama de prevederile art. 21 alin. (4) din Constitutia României, republicată, în conformitate cu care jurisdictiile speciale administrative sunt facultative - fie după parcurgerea unei trepte speciale sau după epuizarea tuturor căilor de atac instituite în cadrul jurisdictiilor specifice profesiei de avocat.

În sfârsit, Curtea Constitutională constată că a mai examinat pe calea controlului anterior dispozitiile art. 51 din Legea nr. 51/1995, devenit art. 56 după republicare, prin Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995. În considerarea acelorasi ratiuni, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4) si al art. 20, 21, 124, 126 si 127 din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 si art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Cabinetul de Avocatură Corina Dodoiu în Dosarul nr. 2.093/2003 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 56/1997

pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 448/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 56/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997.

Ulterior adoptării, a fost modificată si completată prin:

- Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;

- Legea nr. 448/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 22 noiembrie 2003.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994.

Art. 2. - În sensul prezentei legi:

1. Prin conventie se întelege Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993.

2. Prin Organizatie se întelege Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul Olandei).

3. Dacă prezenta lege nu specifică altfel, prin liste se întelege listele nr. 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la prezenta lege.

4. Prin arme chimice se întelege următoarele elemente, luate împreună sau separat:

a) substante chimice toxice si precursorii lor, cu exceptia celor destinate unor scopuri neinterzise prin conventie, atât timp cât tipurile si cantitătile sunt conforme cu asemenea scopuri;

b) munitii si dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări prin actiunea toxică a substantelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi puse în libertate ca urmare a folosirii unor asemenea munitii si dispozitive;

c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea munitiilor si a dispozitivelor specificate la lit. b).

5. Prin substantă chimică toxică se întelege orice substantă chimică ce, prin actiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporară ori vătămări permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere si indiferent dacă se obtine în instalatii, în munitii binare sau în altă parte.

6. Prin precursor se întelege orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substante chimice toxice, inclusiv orice component de bază al unui sistem chimic binar sau multicomponent.

7. Arme chimice vechi se referă la una dintre următoarele categorii:

a) arme chimice care au fost produse înainte de anul 1925;

b) arme chimice produse în perioada 1925-1946, care s-au deteriorat, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.

8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fără consimtământul acestuia, după data de 1 ianuarie 1925.

9. Prin substantă pentru combaterea dezordinilor publice se întelege orice produs chimic neînscris în listele de substante chimice toxice si precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritatie senzorială sau incapacitate fizică ce dispare la scurt timp după terminarea expunerii.

10. Scopuri neinterzise prin conventie sunt:

a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pasnice;

b) scopuri de protectie, si anume acele scopuri în relatie directă cu protectia împotriva substantelor chimice toxice si a armelor chimice;

c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice si care nu depind de utilizarea proprietătilor toxice ale substantelor chimice ca metodă de război;

d) scopuri pentru asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.

Art. 3. - (1) Substantele chimice toxice si precursorii pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei înscrisi în liste, asa cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 3, precum si alte substante chimice neînscrise în liste, care corespund definitiilor de la art. 2 pct. 5 si 6.

(2) Alte definitii ale notiunilor tehnice cuprinse în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 2 la aceasta.

Art. 4. - (1) Oricărei persoane, în orice situatie, i se interzice:

a) dezvoltarea, producerea, dobândirea, detinerea sau transferarea către alte persoane, direct sau indirect, de arme chimice;

b) folosirea armelor chimice;

c) angajarea, în orice fel, de pregătiri militare pentru folosirea armelor chimice;

d) ajutarea, încurajarea sau determinarea, în orice fel, a altor persoane să se angajeze într-o activitate interzisă prin prezenta lege;

e) utilizarea, ca mijloace de război, a substantelor pentru combaterea dezordinilor publice.

(2) Prin persoană se întelege orice persoană fizică sau juridică, aflată pe teritoriul României, inclusiv autoritătile publice.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si persoanelor fizice române, aflate în afara teritoriului national, în conformitate cu dreptul international.

Art. 5. - (1) Agentia Natională de Control al Exporturilor, denumită în continuare Agentie, este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor

Externe, care supraveghează si coordonează toate activitătile privind aplicarea prevederilor conventiei.

(2) Agentia asigură controlul producerii, folosirii, importului si exportului de substante chimice toxice si precursori ai acestora, astfel încât activitătile respective să se desfăsoare în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(3) Agentia este autoritatea natională pentru aplicarea prevederilor conventiei si ale prezentei legi si asigură, în conformitate cu acestea, relatiile cu Organizatia, precum si cu autoritătile nationale similare din alte tări.

(4) Organizarea, functionarea si dotarea Agentiei, în scopul îndeplinirii atributiilor ce-i revin prin prezenta lege, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Agentia este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.

(6) Pentru îndeplinirea functiilor prevăzute la alin. (1)-(3) Agentia are următoarele atributii:

a) autorizează functionarea instalatiilor si/sau laboratoarelor în care se produc substantele chimice înscrise în lista nr. 1, folosite în scopuri neinterzise, si verifică sistematic, prin inspectii la fata locului, substantele chimice si instalatiile si/sau laboratoarele mentionate;

b) elaborează si transmite Organizatiei declaratiile nationale, initiale si anuale privind substantele chimice înscrise în lista nr. 1 si instalatiile de producere a acestora în scopuri neinterzise;

c) verifică sistematic respectarea regimurilor privind substantele chimice înscrise în listele nr. 2 si 3 si instalatiile de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de detinătorii instalatiilor si prin inspectii la fata locului;

d) elaborează si transmite Organizatiei declaratiile nationale, initiale si anuale privind substantele chimice înscrise în listele nr. 2 si 3, precum si platformele care produc, prelucrează, consumă, importă sau exportă aceste substante chimice;

e) notifică Organizatiei transferurile de substante chimice înscrise în lista nr. 1, cu cel putin 30 de zile înainte de efectuarea lor;

f) fac exceptie de la prevederile lit. e) transferurile având ca obiect saxitoxina, în cantităti de 5 miligrame sau mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate Organizatiei în perioada efectuării transferului respectiv;

g) eliberează certificate de utilizator final pentru importurile de substante chimice înscrise în liste;

h) verifică, pe bază de date si prin inspectii la fata locului, platformele care produc prin sinteză substante organice definite, neînscrise în liste; elaborează si transmite Organizatiei declaratii nationale, initiale si anuale privind aceste platforme;

i) colectează de la detinătorii obiectivelor prevăzute la lit. a), c) si h) datele necesare întocmirii declaratiilor nationale si organizează banca natională de date;

j) transmite Organizatiei, nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a conventiei, declaratia privind substantele pentru combaterea dezordinilor publice;

k) asigură, împreună cu alte autorităti publice competente, conditiile necesare executării inspectiilor internationale, în concordantă cu prevederile conventiei;

l) asigură, împreună cu Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pe baza unui plan comun de cooperare, coordonarea activitătilor institutiilor nationale competente, în vederea implementării prevederilor conventiei referitoare la cooperarea internatională si acordarea asistentei de urgentă, scop în care sunt încheiate acorduri si protocoale de colaborare;

m) încheie acorduri si protocoale de colaborare cu alte institutii si organisme nationale în vederea asigurării respectării prevederilor conventiei si ale prezentei legi;

n) cooperează cu Organizatia si cu autoritătile nationale din alte state în vederea aplicării eficiente a prevederilor conventiei;

o) încheie acorduri, memorandumuri de întelegere sau protocoale de colaborare cu autorităti similare din alte state-părti, în domeniul său de activitate;

p) informează semestrial Guvernul asupra modului de îndeplinire a prevederilor conventiei si ale prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Declaratii

 

Art. 6. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Economiei si Comertului elaborează, până la data intrării în vigoare a conventiei, împreună cu Agentia, si supun aprobării Guvernului o

declaratie oficială, prin care România declară dacă:

a) are în proprietate sau posedă arme chimice;

b) pe teritoriul national există arme chimice sau instalatii de producere a acestora, apartinând altui stat;

c) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, arme chimice;

d) are pe teritoriul national arme chimice vechi sau arme chimice abandonate ori dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state;

e) are sau a avut în proprietate sau în posesiune, după 1 ianuarie 1946, instalatii de producere a armelor chimice;

f) a transferat sau a primit, direct sau indirect, după 1 ianuarie 1946, echipamente pentru producerea armelor chimice.

(2) Declaratia oficială prevăzută la alin. (1) trebuie să specifice amplasamentul, natura si scopul activitătilor oricăror instalatii sau obiective, inclusiv laboratoare si poligoane de experimentări, situate pe teritoriul statului român ori aflate în proprietatea sau în posesiunea acestuia, care au fost proiectate, construite sau utilizate după 1 ianuarie 1946, în principal, pentru dezvoltarea armelor chimice.

(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul eventualelor arme chimice, îngropate pe teritoriul României înainte de 1 ianuarie 1977, dacă acestea rămân îngropate.

(4) Declaratia oficială prevăzută la alin. (1) se transmite Organizatiei, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a conventiei.

Art. 7. - (1) Ministerele si alte autorităti publice, care detin substante pentru combaterea dezordinilor publice, au obligatia să transmită Agentiei, până la data intrării în vigoare a conventiei, declaratii privind fiecare substantă din această categorie.

(2) Orice modificare fată de declaratia initială, prevăzută la alin. (1), se comunică Agentiei cu cel putin 60 de zile înainte ca aceasta să devină efectivă.

Art. 8. - (1) Persoana care detine instalatia unică la scară redusă pentru producerea substantelor chimice înscrise în lista nr. 1, stabilită în conformitate cu prevederile art. 17, precum si persoanele care detin substante chimice înscrise în lista nr. 1 si/sau instalatii pentru producerea acestora pentru scopuri de protectie ori pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate în conformitate cu prevederile art. 18 sau ale art. 19, sunt obligate să transmită Agentiei, până la data intrării în vigoare a conventiei, declaratii referitoare la substantele chimice, denumirea, amplasamentul si descrierea tehnică detaliată a instalatiilor sau a părtilor lor relevante.

Declaratia referitoare la instalatia unică la scară redusă trebuie să cuprindă si un inventar al echipamentelor, precum si scheme detaliate.

(2) Pentru instalatii noi, care se încadrează în prevederile alin. (1), sau în cazul unor modificări la cele existente, declaratiile se transmit cu cel putin 210 zile înainte de punerea în functiune sau, după caz, de efectuarea modificărilor.

(3) Persoanele care detin instalatiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să transmită, în fiecare an, Agentiei:

a) declaratii anuale detaliate cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent;

b) declaratii anuale detaliate cu privire la activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor.

(4) Persoanele care detin si utilizează substantele chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate să transmită în fiecare an Agentiei declaratii anuale detaliate referitoare la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent.

(5) Persoanele care desfăsoară programe pentru scopuri de protectie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 lit. b), sunt obligate să transmită anual Agentiei, până cel mai târziu la 1 octombrie, informatii privind programele prevăzute pentru anul următor.

Art. 9. - (1) Persoanele care importă sau exportă substantele chimice înscrise în lista nr. 1, în conformitate cu prevederile conventiei si ale cap. IV din prezenta lege, sunt obligate să solicite Agentiei eliberarea unei licente cu cel putin 60 de zile înainte de efectuarea operatiunii.

(2) Persoanele care importă sau exportă saxitoxină în cantităti de 5 miligrame sau mai mici, destinată scopurilor medicale, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si sunt obligate să notifice Agentiei operatiunea respectivă înainte de efectuarea acesteia.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt obligate să transmită anual Agentiei, în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b), o declaratie detaliată cu privire la operatiunile efectuate în anul calendaristic precedent.

Declaratia trebuie să contină specificatii cantitative si să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substantă si pentru fiecare tară implicată.

Art. 10. - (1) Persoanele care detin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs, prelucrat sau consumat, în oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau se anticipează că vor produce, prelucra sau consuma în anul calendaristic următor substante chimice înscrise în lista nr. 2, au obligatia să transmită Agentiei:

a) declaratii initiale;

b) declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent;

c) declaratii anuale cu privire la activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor.

(2) Pragurile cantitative pentru declaratiile initiale si anuale privind substantele chimice înscrise în lista nr. 2 sunt:

a) 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3);

b) 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) si pentru PFIB (nr. crt. 2);

c) 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4-14).

(3) Declaratii initiale si anuale se transmit, în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b), si de persoanele care au importat sau au exportat substante chimice înscrise în lista nr. 2. Declaratiile trebuie să contină specificatii cantitative si să precizeze utilizarea finală pentru fiecare substantă si pentru fiecare tară implicată.

(4) Declaratii initiale se transmit, în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), si de persoanele care detin sau au detinut orice instalatie care a produs, după 1 ianuarie 1946, substante înscrise în lista nr. 2 pentru scopurile armelor chimice.

Art. 11. - (1) Persoanele care detin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs în anul calendaristic anterior sau anticipează că vor produce în anul calendaristic următor mai mult de 20 de tone dintr-o substantă chimică înscrisă în lista nr. 3, sunt obligate să transmită Agentiei:

a) declaratii initiale;

b) declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent;

c) declaratii anuale cu privire la activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor.

(2) Declaratii initiale si anuale se transmit, în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) si b), si de persoanele care au importat sau au exportat substante chimice înscrise în lista nr. 3. Declaratiile trebuie să contină specificatii cantitative si să precizeze utilizarea finală, pentru fiecare substantă si pentru fiecare tară implicată.

(3) Declaratii initiale se transmit, în conditiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), si de persoanele care detin sau au detinut orice instalatie care a produs, după 1 ianuarie 1946, substante înscrise în lista nr. 3 pentru scopurile armelor chimice.

Art. 12. - Persoanele care detin platforme ce au produs prin sinteză, în cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 100 tone de substante organice definite, neînscrise în liste, cu exceptia platformelor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate să transmită Agentiei:

a) declaratii initiale;

b) declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent.

Art. 13. - Persoanele care detin platforme, cuprinzând una sau mai multe instalatii ce au produs prin sinteză, în cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substantă chimică organică definită, neînscrisă în liste si care contine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate să transmită Agentiei:

a) declaratii initiale;

b) declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent.

Art. 14. - (1) Declaratiile prevăzute la art. 8-13 se transmit Agentiei, cu respectarea următoarelor termene:

a) declaratiile initiale, până la data intrării în vigoare a conventiei;

b) declaratiile anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent, până la 1 februarie;

c) declaratiile anuale cu privire la activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor, până la 1 septembrie;

d) activitătile planificate ulterior transmiterii declaratiilor anuale, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) si la art. 11 alin. (1) lit. c), se comunică Agentiei cu cel putin 25 de zile înainte de începerea acestora.

(2) Declaratiile anuale prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se transmit începând cu anul 1998.

 

CAPITOLUL III

Activităti neinterzise

 

Art. 15. - Dezvoltarea, producerea, dobândirea, detinerea, transferarea si folosirea substantelor chimice toxice si a precursorilor acestora sunt permise numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 si numai în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 16. - (1) Substantele chimice înscrise în lista nr. 1 nu pot fi produse, dobândite, detinute, transferate sau utilizate, decât dacă:

a) se utilizează pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie;

b) tipurile si cantitătile de substante chimice sunt strict limitate la cele care pot fi justificate de aceste scopuri;

c) cantitatea globală de substante chimice înscrise în lista nr. 1, existente în orice moment în tară pentru astfel de scopuri, nu depăseste o tonă;

d) cantitatea globală, produsă sau dobândită prin transfer pentru astfel de scopuri, în tară, în decursul unui an calendaristic, nu depăseste o tonă.

(2) Persoanele care, în conditiile prevăzute la art. 17-19 si la art. 23, produc, dobândesc, detin sau folosesc substante chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate:

a) să întocmească si să supună spre aprobare Agentiei norme specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si păstrarea în deplină sigurantă a acestora, în cel mult 10 zile de la intrarea în posesie;

b) să asigure respectarea normelor specifice prevăzute la lit. a), în vederea excluderii oricăror posibilităti de sustragere ori de folosire a substantelor chimice, înscrise în lista nr. 1, în scopuri interzise.

(3) Agentia supraveghează si întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea în cantitătile globale prevăzute la alin. (1) lit. c) si d).

Art. 17. - (1) Producerea substantelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie se poate face într-o instalatie unică la scară redusă, autorizată de Agentie.

(2) Instalatia unică la scară redusă, prevăzută la alin. (1), trebuie să contină vase de reactie montate într-o configuratie tehnologică care să nu permită functionarea continuă. Volumul unui astfel de vas de reactie nu poate depăsi 100 de litri, iar volumul total al vaselor de reactie cu volume mai mari de 5 litri nu poate depăsi 500 de litri.

Art. 18. - Producerea substantelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de protectie, în cantităti globale ce nu depăsesc 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalatiei unice la scară redusă prevăzute la art. 17, într-o singură instalatie, autorizată de Agentie.

Art. 19. - Producerea substantelor chimice, înscrise în lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, fără a depăsi pentru fiecare instalatie cantitatea globală de 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalatiei unice la scară redusă prevăzute la art. 17, numai în instalatii si/sau laboratoare, autorizate de Agentie.

Art. 20. - (1) Producerea, prelucrarea si consumul substantelor chimice înscrise în listele nr. 2 si 3 se pot realiza numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1), platformele care produc, prelucrează si consumă substante chimice înscrise în lista nr. 2 si platformele care produc substante chimice înscrise în lista nr. 3 sunt supuse controlului Agentiei si verificărilor internationale, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Operatiuni de import si de export

 

Art. 21. - (1) Substantele chimice înscrise în liste sunt considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, importul si exportul acestora fiind supuse regimului de control al exporturilor de produse militare sau de produse si tehnologii cu dublă utilizare, după caz.

(2) În sensul prezentei legi, prin import sau export se întelege si orice alte activităti necomerciale de dobândire din afara teritoriului national sau de transfer în afara teritoriului national.

Art. 22. - (1) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice înscrise în lista nr. 1 este conditionată si de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.

(2) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice înscrise în lista nr. 2, în situatiile mentionate la art. 24, nu este conditionată de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agentia poate solicita exportatorului orice alte documente justificative.

(3) Eliberarea documentelor de export pentru substantele chimice înscrise în lista nr. 3, în situatiile mentionate la art. 24, este conditionată si de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnată în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.

(4) Certificatul de utilizator final trebuie să mentioneze, în legătură cu substantele care fac obiectul exportului:

a) că vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de conventie;

b) că nu vor fi reexportate;

c) tipurile si cantitătile;

d) utilizarea finală;

e) denumirea si adresa utilizatorului final.

Art. 23. - (1) Operatiunile de import si de export cu substante chimice înscrise în lista nr. 1 pot fi efectuate numai cu statele părti la conventie si numai pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protectie.

(2) Substantele chimice importate potrivit alin. (1) nu pot fi reexportate unui stat tert.

Art. 24. - (1) Operatiunile de import si de export cu substantele chimice înscrise în lista nr. 2 se efectuează numai cu statele-părti la conventie.

(2) Substantele chimice înscrise în lista nr. 3 pot fi exportate către state care nu sunt parte la conventie, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 22.

 

CAPITOLUL V

Sistemul de control

 

Art. 25. - Agentia asigură controlul respectării prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de productie, prelucrare, consum si import-export pentru substantele chimice înscrise în liste, precum si prin inspectii la instalatiile si obiectivele în legătură cu acestea.

Art. 26. - (1) În vederea exercitării atributiilor sale, Agentia îsi constituie un corp de control.

(2) Corpul de control al Agentiei are acces neîngrădit la toate obiectivele, instalatiile, echipamentele, documentele si informatiile necesare, oricare ar fi persoanele detinătoare, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor conventiei si ale prezentei legi.

(3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activitătilor de inspectie, Agentia desemnează laboratoare chimice dotate cu aparatură corespunzătoare.

(4) Cheltuielile aferente efectuării de către laboratoarele desemnate de Agentie a analizelor chimice necesare activitătilor de inspectie se suportă din bugetul Agentiei.

Art. 27. - În cazul efectuării activitătilor de control, prin inspectii la fata locului, persoanele controlate au următoarele obligatii:

a) prezintă echipei de inspectie datele necesare desfăsurării inspectiei, referitoare la caracteristicile platformei sau instalatiei, activitătile desfăsurate, măsurile de sigurantă, administrative si de logistică;

b) execută, la cerere, operatiuni tehnologice în instalatia controlată;

c) pun, la cerere, la dispozitia inspectorilor, documentatii relevante pentru scopul inspectiei;

d) permit inspectorilor să solicite personalului platformei sau al instalatiei informatiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspectiei, putând obiecta la întrebările considerate nerelevante fată de acest obiectiv;

e) pun la dispozitie echipamentul de protectie necesar desfăsurării inspectiei sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspectie, dacă acesta corespunde specificului instalatiei;

f) asigură instalarea si functionarea aparaturii si sistemelor de supraveghere continuă, pe care le pun la dispozitie sau care sunt aduse de echipa de inspectie;

g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea si/sau înregistrarea video, de către reprezentantii lor sau ai Agentiei, a unor elemente relevante din instalatie, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora;

h) asigură, la cererea si în prezenta inspectorilor, recoltarea de probe si analizarea acestora, dacă dispun de conditiile necesare; retin mostre din probele luate si permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de Agentie sau de Organizatie;

i) participă la prezentarea, de către echipa de inspectie, a rezultatelor preliminare ale inspectiei, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordante si solicită furnizarea, în scris, de către echipa de inspectie, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate si a documentelor retinute.

Art. 28. - (1) Instalatiile pentru producerea substantelor chimice înscrise în lista nr. 1 se supun verificărilor prin inspectii la fata locului si prin supraveghere cu aparatură montată la instalatie.

(2) Activitătile de verificare la instalatia unică la scară redusă urmăresc dacă:

a) declaratiile privind cantitătile de substante chimice produse sunt corecte si dacă nu se depăseste cantitatea prevăzută în autorizatia de functionare, eliberată de Agentie, conform prevederilor art. 17 alin. (1);

b) sunt respectate limitele stabilite pentru vasele de reactie, conform prevederilor art. 17 alin. (2).

(3) Activitătile de verificare la instalatiile definite la art. 18 si 19, care produc substante chimice înscrise în lista nr. 1, urmăresc dacă:

a) instalatia este utilizată pentru producerea altor substante chimice, înscrise în lista nr. 1, în afara celor declarate;

b) cantitătile de substante chimice produse, prelucrate sau consumate au fost corect declarate si sunt compatibile cu scopurile înscrise în autorizatia de functionare;

c) substantele chimice produse sunt sustrase sau utilizate pentru alte scopuri.

(4) În cadrul verificărilor, efectuate de corpul de control al Agentiei, se urmăreste si respectarea prevederilor art. 16 alin. (2).

Art. 29. - (1) Platformele care produc, prelucrează sau consumă substante chimice înscrise în lista nr. 2 si care au transmis declaratii conform art. 10 alin. (1) si (2) se supun verificărilor prin inspectii la fata locului.

(2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc, cu prioritate, verificarea:

a) absentei oricărei substante chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substante, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19;

b) conformitătii declaratiilor, transmise în baza prevederilor art. 10 alin. (1) si (2), cu nivelurile reale de productie, de prelucrare si de consum ale substantelor chimice înscrise în lista nr. 2;

c) existentei situatiilor de deturnare a substantelor chimice înscrise în lista nr. 2 pentru scopuri interzise.

Art. 30. - (1) Platformele care produc substante chimice înscrise în lista nr. 3 si care au transmis declaratii conform art. 11 alin. (1) se supun verificărilor prin inspectii la fata locului.

(2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea:

a) conformitătii activitătilor din aceste platforme cu declaratiile transmise în baza prevederilor art. 11;

b) absentei oricărei substante chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substante, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19.

Art. 31. - (1) Platformele declarate conform prevederilor art. 12 si 13 pot fi supuse verificării prin inspectii la fata locului.

(2) Inspectiile efectuate conform prevederilor alin. (1) urmăresc verificarea:

a) conformitătii activitătilor din aceste platforme cu declaratiile transmise în baza prevederilor art. 12 si 13;

b) absentei oricărei substante chimice înscrise în lista nr. 1, în special a producerii unor astfel de substante, în afara reglementărilor prevăzute la art. 16-19.

Art. 32. - În timpul inspectiilor efectuate la fata locului, corpul de control al Agentiei poate executa fotografierea si înregistrarea video a unor elemente relevante, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora.

Art. 33. - (1) Autoritătile publice, abilitate potrivit legii să desfăsoare activităti informative pentru prevenirea si combaterea infractiunilor, sunt obligate să transmită Agentiei datele obtinute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei legi.

(2) Ministerul Finantelor Publice*), la solicitarea Agentiei, efectuează verificări specifice si o informează asupra rezultatelor acestora.

 

CAPITOLUL VI

Verificări internationale

 

Art. 34. - (1) În scopul verificării respectării prevederilor conventiei, Organizatia execută inspectii initiale, inspectii de rutină si inspectii la cerere, prin echipe de inspectie formate din inspectori si asistenti de inspectie numiti de aceasta.

(2) Echipele de inspectie ale Organizatiei sunt însotite, pe timpul desfăsurării activitătilor pe teritoriul României, de echipe de însotire, constituite în conformitate cu prevederile art. 39 lit. d).

(3) Prevederile art. 28-32 se aplică în mod corespunzător si în cazul inspectiilor internationale.

Art. 35. - În scopul exercitării efective a atributiilor lor oficiale, inspectorii si asistentii de inspectie, acceptati conform prevederilor art. 41, se bucură de privilegiile si imunitătile prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta lege.

Art. 36. - (1) Obiectivele pentru care s-au transmis declaratii, în conformitate cu prevederile art. 8 si ale art. 10-13, pot fi verificate de Organizatie prin inspectii initiale si inspectii de rutină.

(2) În cadrul inspectiei initiale, Agentia împreună cu reprezentantii instalatiilor care produc substante chimice înscrise în listele nr. 1 si 2 negociază cu echipa de inspectie a Organizatiei acorduri de instalatie care stabilesc în detaliu procedurile de verificare aplicabile inspectiilor ulterioare la instalatiile mentionate.

(3) Pentru instalatiile care produc substantele chimice înscrise în lista nr. 3, acordul de instalatie se încheie dacă Agentia constată oportunitatea acestuia, cu ocazia primei inspectii efectuate de Organizatie la fata locului.

Art. 37. - (1) Organizatia poate efectua, la solicitarea unui alt stat parte la conventie, o inspectie la cerere, notificată Agentiei cu cel putin 12 ore înainte ca echipa de inspectie internatională, desemnată în acest scop, să sosească la punctul de intrare în tară. Echipa de inspectie poate fi însotită de un observator desemnat de statul care a solicitat inspectia.

(2) În scopul clarificării si eliminării tuturor suspiciunilor privind o posibilă nerespectare a prevederilor conventiei, echipa de inspectie, desemnată potrivit prevederilor alin. (1), are acces la orice instalatie sau amplasament, precum si în orice alt loc de pe teritoriul national, precizat în mandatul de inspectie ca fiind relevant pentru obiectul inspectiei.

(3) Agentia si persoanele controlate au dreptul si obligatia de a depune toate eforturile pentru a facilita îndeplinirea mandatului echipei de inspectie si a clarifica toate aspectele privind respectarea prevederilor conventiei.

(4) Persoanele controlate sunt obligate să ia măsuri de protejare a instalatiilor, a datelor si informatiilor cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspectiei.

Art. 38. - Persoanele controlate de echipele de inspectie ale Organizatiei mai au, în afara celor prevăzute la art. 27, următoarele obligatii:

a) asigură, contra cost, mijloacele si serviciile necesare echipei de inspectie: transport local, comunicatii cu Organizatia, interpretare, spatii de lucru, cazare, masă, asistentă medicală si alte servicii;

b) asigură prevenirea divulgării de informatii si date cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspectiei;

c) asigură hărti, planuri sau scheme, pe care să fie indicate, la scară, obiectivele relevante ale perimetrului stabilit;

d) permit aplicarea de către echipa de inspectie a procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, atât prin utilizarea înregistrărilor video si a senzorilor, cât si prin inspectarea si tinerea evidentei vehiculelor care ies din perimetru.

Art. 39. - În vederea aplicării prevederilor conventiei referitoare la desfăsurarea inspectiilor internationale, Agentia întreprinde următoarele măsuri:

a) stabileste împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul general al politiei de frontieră - si cu Autoritatea Natională de Control*) punctele de intrare/iesire în/din tară a echipelor de inspectie si le transmite Organizatiei în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a conventiei;

b) transmite operativ Autoritătii Nationale de Control*) lista echipamentului aprobat de Organizatie, precum si orice actualizări ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia fiecărei inspectii comunică lista probelor prelevate de echipa de inspectie, pentru care se permite scoaterea din tară, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. h);

c) solicită Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, respectiv Ministerului Apărării Nationale, eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, detinute sau închiriate de Organizatie;

d) constituie echipa de însotire din membri ai corpului de control, din reprezentanti ai obiectivului inspectat si, după caz, din reprezentanti ai autoritătilor publice competente;

e) confirmă imediat Organizatiei primirea listei cu inspectori si asistenti de inspectie;

f) transmite Organizatiei, în cel mult 30 de zile de la data confirmării prevăzute la lit. e), lista cu inspectorii si asistentii de inspectie care nu pot fi acceptati


*) Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, atributiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finantelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Natională de Control, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a solutionării contestatiilor si a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.

În conformitate cu art. VI din aceeasi ordonantă, denumirea “Directia Generală a Vămilor” s-a înlocuit cu “Autoritatea Natională a Vămilor”.

De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Natională a Vămilor, care se organizează si functionează în subordinea Autoritătii Nationale de Control.

 

Art. 40. - Echipa de însotire asigură, pe timpul desfăsurării inspectiei, respectarea obligatiilor si exercitarea de către persoana inspectată a drepturilor care decurg din prevederile conventiei. În acest scop:

a) examinează, la punctul de intrare, echipamentele si aparatura aduse de echipa de inspectie si le acceptă sau le respinge, pe baza listei stabilite de Organizatie si a documentelor care le însotesc;

b) asigură transportul echipei la obiectivul inspectiei, în maximum 12 ore de la sosirea în punctul de intrare; în cazul inspectiilor la cerere, când se negociază perimetrul final, termenul maxim de ajungere la obiectivul inspectiei este de 36 de ore;

c) negociază cu echipa de inspectie detaliile conditiilor de desfăsurare a inspectiei;

d) participă la verificările efectuate de echipa de inspectie, urmăreste ca aceasta să respecte strict mandatul de inspectie emis de Organizatie si să perturbe cât mai putin posibil activitătile din instalatia sau din perimetrul inspectat;

e) verifică, la terminarea inspectiei, echipamentele si aparatura, precum si probele care se scot din tară de către echipa de inspectie si participă la executarea formalitătilor vamale pentru acestea.

Art. 41. - În vederea aplicării prevederilor conventiei referitoare la organizarea si desfăsurarea inspectiilor internationale de către Organizatie, Ministerul Afacerilor Externe are obligatia de a întreprinde măsurile necesare pentru acordarea de către misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, în cel mult 30 de zile de la data confirmării primirii listei cu inspectori si asistenti de inspectie, a vizelor de intrare-iesire, de tranzit, pentru călătorii multiple, valabile cel putin 2 ani, care să permită fiecărui inspector si asistent de inspectie acceptat să-si îndeplinească mandatul încredintat.

Art. 42. - Ministerul Finantelor Publice*):

a) asigură introducerea temporară, fără plata drepturilor vamale de import si fără completarea declaratiei vamale în detaliu, pe baza unui inventar în două exemplare, vizat de autoritatea vamală, a echipamentelor, aparaturii si probelor transportate de membrii echipei de inspectie, precum si a articolelor de uz personal ale acestora, cu exceptia articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate prin reguli de carantină, cu conditia scoaterii din tară a acestora la încheierea inspectiei. Formalitătile vamale pentru echipament, aparatură si probe se efectuează concomitent cu examinarea acestora de către echipa de însotire, la punctul de intrare/iesire în/din tară;

b) asigură introducerea, fără garantarea drepturilor vamale de import si fără completarea declaratiei vamale, a probelor transmise de Organizatie sau prin dispozitie a acesteia, în vederea analizării de către laboratoare specializate din România;

c) pune la dispozitie echipei de însotire, la punctul de intrare/iesire, un spatiu corespunzător destinat examinării echipamentului si aparaturii aduse de echipa de inspectie;

d) informează operativ Agentia asupra operatiunilor de tranzit prin România al substantelor chimice înscrise în liste, efectuate în conformitate cu legislatia vamală, precum si asupra rezultatelor verificărilor specifice incidente domeniului prezentei legi;

e) informează, la cerere, Agentia asupra operatiunilor de import/export al substantelor chimice, efectuate în conformitate cu legislatia vamală, în vederea identificării acelor operatiuni care intră sub incidenta prezentei legi.

Art. 43. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului întreprinde următoarele măsuri cu privire la aeronavele, detinute sau închiriate de Organizatie, care transportă echipele de inspectie si echipamentele necesare inspectiei:

a) aprobă eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele civile neprogramate, detinute sau închiriate de Organizatie, astfel încât numărul acestei autorizatii să poată fi transmis Organizatiei de către Agentie, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a conventiei si în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor;

b) la cererea Agentiei, dispune aprobarea, cu prioritate, a survolului spatiului aerian al României sau aterizările/decolările pe/de pe aeroporturile din România, destinate traficului aerian international;

c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securitătii, service-ului si combustibilului;

d) dispune ca aeronavele să fie scutite de plata tarifelor pentru serviciile de navigatie aeriană, de plata taxelor de aterizare, iluminat si stationare, de plata tarifelor pentru folosirea serviciilor de navigatie aeriană de rută (RNAC) si de plata tarifelor pentru servicii de navigatie de aeroport si terminală.

Art. 44. - Ministerul Apărării Nationale aprobă eliberarea autorizatiei de survol/aterizare, specială pentru aeronavele militare neprogramate, închiriate de Organizatie, si comunică Agentiei numărul acesteia, în fiecare an până la data de 15 decembrie pentru anul următor, în vederea transmiterii la Organizatie de către Agentie.

Art. 45. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei autorizează folosirea de către echipa de inspectie a mijloacelor de telecomunicatii ale Organizatiei, pentru legături cu sediul Organizatiei, precum si între membrii echipei de inspectie.


*) Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României si a art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, atributiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finantelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de către Autoritatea Natională de Control, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a solutionării contestatiilor si a valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.

În conformitate cu art. VI din aceeasi ordonantă, denumirea “Directia Generală a Vămilor” s-a înlocuit cu “Autoritatea Natională a Vămilor”.

De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare, activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Natională a Vămilor, care se organizează si functionează în subordinea Autoritătii Nationale de Control.

 

CAPITOLUL VII

Alte dispozitii

 

Art. 46. - (1) Personalul Agentiei care ia cunostintă de informatii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale este obligat să respecte caracterul lor si să le facă cunoscute numai autoritătilor publice îndreptătite, în conditiile legii.

(2) Agentia va stabili, după caz, pe baza unui acord încheiat în acest scop cu Organizatia, categoria de clasificare a informatiilor cu caracter secret ce se transmit acesteia.

Art. 47. - Ministerul Afacerilor Externe asigură transmiterea operativă a declaratiilor si a altor documente între Agentie si Organizatie.

Art. 48. - (1) Accesul specialistilor corpului de control al Agentiei la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului emis de presedintele Agentiei.

(2) Accesul echipei de inspectie internatională la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi se face numai împreună cu membri ai echipei de însotire, pe baza unei note verbale emise de Agentie.

Art. 49. - (1) Agentia acordă, la cerere, consultantă de specialitate agentilor economici si altor persoane interesate în aplicarea regimului substantelor chimice toxice si precursorilor acestora.

(2) Agentia editează si difuzează materiale documentare si organizează cursuri, seminarii, simpozioane si alte forme de pregătire a agentilor economici si a autoritătilor publice, în vederea interpretării corecte si a aplicării prevederilor conventiei si ale prezentei legi.

Art. 50. - Sumele necesare pentru asigurarea ofertei de asistentă a României la Organizatie prin contributie la fondul voluntar de asistentă, pentru procurarea si întretinerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul acestei oferte, se asigură din bugetul Agentiei.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si infractiuni

 

Art. 51. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contraventională sau penală.

Art. 52. - Conducătorii persoanelor juridice sunt obligati să asigure respectarea prevederilor prezentei legi si să stabilească atributiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.

Art. 53. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte:

a) transmiterea declaratiilor si notificărilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) transmiterea declaratiilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de peste 30 de zile, precum si transmiterea de date incomplete sau în neconcordantă cu activitatea desfăsurată, cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei;

c) neîndeplinirea obligatiei de a transmite declaratiile conform prevederilor prezentei legi, dacă aceasta nu aduce prejudicii grave îndeplinirii obligatiilor României către Organizatie, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;

d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agentiei la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-si exercita atributiile legale, precum si ascunderea unor date si informatii relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;

e) neîndeplinirea obligatiei stabilite potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidenta operatiunilor efectuate cu asemenea substante si păstrarea în deplină sigurantă a acestora, precum si încălcarea acestor norme, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei;

f) netransmiterea, la solicitarea în scris a Agentiei, a documentelor, datelor si informatiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către corpul de control al Agentiei.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 54. - Contraventiilor prevăzute la art. 53 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 55. - (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) În cazul în care fapta a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viată sau închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 56. - (1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea, detinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Sustragerea de substante chimice toxice sau de precursori pentru folosirea lor în scopurile armelor chimice constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 57. - (1) Amenintarea adresată unui stat, unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor chimice, în scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente unor persoane, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este conditionată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act ori când, prin amenintare sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda arme chimice, în scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente unor persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 58. - (1) Producerea substantelor chimice înscrise în lista nr. 1, în cantităti peste limitele sau în alte conditii decât cele prevăzute la art. 16-19, precum si importul, exportul, detinerea sau folosirea acestora, fără respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) si ale art. 23, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Importul si exportul de substante chimice înscrise în listele nr. 2 si 3, cu încălcarea prevederilor art. 24, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani.

(3) Neîndeplinirea obligatiei de a transmite declaratiile conform prevederilor prezentei legi, dacă aceasta aduce prejudicii grave îndeplinirii obligatiilor României către Organizatie, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă.

(4) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agentiei, împreună cu echipele de inspectie ale Organizatiei, la obiectivele si instalatiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-si exercita atributiile legale, precum si ascunderea unor date si informatii relevante referitoare la acestea constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani.

(5) Tentativa se pedepseste.

Art. 59. - (1) Urmărirea penală în cazurile infractiunilor prevăzute în prezenta lege se efectuează în mod obligatoriu de către procuror.

(2) Competenta de a judeca în primă instantă infractiunile revine tribunalelor.

Art. 60. - Dispozitiile Codului penal privind confiscarea specială se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 61. - (1) Agentia elaborează, pe baza prevederilor prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispozitiilor acesteia, precum si precizările si detaliile referitoare la aplicarea conventiei, ce se adoptă ulterior de către Conferinta statelor părti la conventie.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 62. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data intrării în vigoare a conventiei, cu exceptia articolelor precizate la alin. (3).

(2) Data intrării în vigoare a conventiei, stabilită în conformitate cu art. XXI al acesteia, este 29 aprilie 1997.

(3) Prevederile art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a) si alin. (2), (3) si (4), art. 11 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (2) si (3), art. 12 lit. a), art. 13 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 46, art. 48 alin. (1), art. 49-52, art. 53 alin. (1) lit. a), b) si c), alin. (2), (3) si (4), art. 54 si ale art. 61-63 se aplică de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 63. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTE DE SUBSTANTE CHIMICE

 

LISTA Nr. 1

(Numărul CAS)

A. Substante chimice toxice:

(1) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonati de O-alchil (˛C10, inclusiv cicloalchil)

Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de O-izopropil (107-44-8)

Exemple:Soman: Metilfluorofosfonat de O-pinacolil (96-64-0)

(2) Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfati de O-alchil (˛C10, inclusiv cicloalchil)

Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat de O-etil (77-81-6)

(3) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonati de O-alchil (H sau ˛C10, inclusiv cicloalchil)-

S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] si sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare

Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (50782-69-9)

(4) Iperite cu sulf:

2-Cloroetil-clorometil-sulfură (2625-76-5)

Iperită: Bis(2-cloroetil)-sulfură (505-60-2)

Bis(2-cloroetiltio)metan (63869-13-6)

Sescviiperită: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan (3563-36-8)

1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan (63905-10-2)

1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan (142868-93-7)

1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan (142868-94-8)

Bis(2-cloroetiltiometil)-eter (63918-90-1)

Iperită O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter (63918-89-8)

(5) Lewisite:

Lewisită 1: 2-Clorovinildicloroarsină (541-25-3)

Lewisită 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsină (40334-69-8)

Lewisită 3: Tris(2-clorovinil)arsină (40334-70-1)

(6) Iperite cu azot:

HN1: Bis(2-cloroetil)etilamină (538-07-8)

HN2: Bis(2-cloroetil)metilamină (51-75-2)

HN3: Tris(2-cloroetil)amină (555-77-1)

(Numărul CAS)

(7) Saxitoxină (35523-89-8)

(8) Ricină (9009-86-3)

B. Precursori:

(9) Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfonice

Exemplu: DF: Difluorură metilfosfonică (676-99-3)

(10) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniti de O-alchil (H sau ˛C10, inclusiv cicloalchil) - O-[2-(dialchil(Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] si sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare

Exemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil] (57856-11-8)

(11) Clorosarin: Metilclorofosfonat de O-izopropil (1445-76-7)

(12) Clorosoman: Metilclorofosfonat de O-pinacolil (7040-57-5)

 

LISTA Nr. 2

A. Substante chimice toxice:

 

(1) Amiton: Tiolofosfat de O, O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil] si sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare (78-53-5)

(2) PFIB: 1,1,3,3,3,-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propenă (382-21-8)

(3) BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil (6581-06-2)

B. Precursori:

(4) Substante chimice, cu exceptia celor înscrise în lista nr. 1, continând un atom de fosfor la care este legată o grupare metil, etil sau propil (normal sau izo), dar nici un alt atom de carbon

Exemple: Diclorură metilfosfonică (676-97-1)

Exemple: Metilfosfonat de dimetil (756-79-6)

Exceptie: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil (944-22-9)

(5) Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amido-fosforice

(6) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfati de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)

(7) Triclorură de arsen (7784-34-1)

(8) Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic (76-93-7)

(9) Chinuclidinol-3-ol) (1619-34-7)

(10) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine si sărurile protonate corespunzătoare

(11) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli si sărurile protonate corespunzătoare

Exceptii: N, N-Dimetilaminoetanol si sărurile protonate corespunzătoare (108-01-0)

Exceptii: N, N-Dietilaminoetanol si sărurile protonate corespunzătoare (100-37-8)

(12) N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli si sărurile protonate corespunzătoare

(13) Tiodiglicol: Bis(2-hidroxietil)-sulfură (111-48-8)

(14) Alcool pinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol (464-07-3)

 

LISTA Nr. 3

A. Substante chimice toxice:

 

(1) Fosgen: Diclorură de carbonil (75-44-5)

(2) Clorcian: Clorură de cianogen (506-77-4)

(3) Acid cianhidric: Cianură de hidrogen (74-90-8)

(4) Cloropicrină: Tricloronitrometan (76-06-2)

B. Precursori

(5) Oxiclorură de fosfor: Clorură de fosforil (10025-87-3)

(6) Triclorură de fosfor (7719-12-2)

(7) Pentaclorură de fosfor (10026-13-8)

(8) Fosfit de trimetil (121-45-9)

(9) Fosfit de trietil (122-52-1)

(10) Fosfit de dimetil (868-85-9)

(11) Fosfit de dietil (762-04-9)

(12) Monoclorură de sulf (10025-67-9)

(13) Diclorură de sulf (10545-99-0)

(14) Clorură de tionil (7719-09-7)

(15) Etildietanolamină (139-87-7)

(16) Metildietanolamină (105-59-9)

(17) Trietanolamină (102-71-6)

 

ANEXA Nr. 2

 

DEFINITII

ale notiunilor tehnice

 

1. Producerea unei substante chimice înseamnă obtinerea ei printr-o reactie chimică.

2. Prelucrarea unei substante chimice înseamnă un proces fizic, cum ar fi: conditionare, extractie sau purificare, prin care substanta respectivă nu este transformată într-o altă substantă chimică.

3. Consum al unei substante chimice înseamnă transformarea acesteia într-o altă substantă, prin reactie chimică.

4. Număr CAS înseamnă numărul din Registrul Chemical Abstracts Service, corespunzător fiecărei substante chimice identificabile prin denumirea si formula chimică structurală.

5. Substantă chimică organică definită înseamnă orice substantă chimică, apartinând clasei de compusi chimici care cuprinde toti compusii carbonului, cu exceptia oxizilor si sulfurilor acestuia, precum si a carbonatilor metalici, si care poate fi identificată prin denumirea chimică, formula structurală (dacă se cunoaste) si numărul CAS (dacă este atribuit).

6. Mandat de inspectie înseamnă instructiunile emise de Organizatie pentru echipa de inspectie, în vederea desfăsurării unei anumite inspectii.

7. Asistent de inspectie înseamnă o persoană desemnată de Organizatie pentru a-i ajuta pe inspectori să efectueze o inspectie sau o vizită, cum ar fi: medic, personal medical auxiliar, agent de securitate, agent administrativ sau interpret.

8. Instalatie se referă la oricare dintre obiectivele industriale definite mai jos:

a) Platformă (combinat, uzină, fabrică) reprezintă un complex integrat local, constând din una sau mai multe instalatii, având niveluri administrative intermediare, aflate sub o singură conducere si dispunând de o infrastructură comună, cum ar fi:

(i) birouri administrative si alte birouri;

(ii) ateliere de reparatii si întretinere;

(iii) cabinet medical;

(iv) utilităti;

(v) laborator analitic central;

(vi) laboratoare de cercetare si dezvoltare;

(vii) statie de epurare centrală;

(viii) magazii de depozitare.

b) Instalatie (instalatie de productie, atelier) reprezintă o zonă, structură sau clădire relativ autonomă, continând una sau mau multe unităti, cu infrastructura auxiliară si asociată, cum ar fi:

(i) un mic sector administrativ;

(ii) spatii de depozitare si manipulare a materiilor prime si a produselor;

(iii) statie de epurare;

(iv) laborator de control analitic;

(v) serviciu de prim ajutor/cabinet medical specific;

(vi) evidentă cu privire la intrările, miscările interioare si iesirile de substante declarabile si de materii prime sau de produse formate din acestea, după caz.

c) Unitate (unitate productivă, unitate de proces) reprezintă combinatia de echipamente (utilaje), inclusiv vasele de reactie si instalatiile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substante.

9. Dobândire înseamnă operatiunea de import, respectiv introducerea, definitivă sau temporară, pe teritoriul României, inclusiv actiunea necomercială de primire din afara teritoriului national, precum si primirea de la o persoană de pe teritoriul national.

10. Transfer înseamnă operatiunea de export, respectiv scoaterea, definitivă sau temporară, de pe teritoriul României, inclusiv actiunea necomercială de trimitere în afara teritoriului national, precum si trimiterea către o persoană de pe teritoriul national.

 

ANEXA Nr. 3

PRIVILEGII SI IMUNITĂTI

acordate inspectorilor si asistentilor de inspectie*)

 


*) Conform sectiunii B din partea a II-a a anexei la conventie privind verificarea.

 

1. Pentru a-si exercita functiile în mod eficace, inspectorilor si asistentilor de inspectie li se vor acorda privilegii si imunităti, după cum se precizează la lit. a)-i). Privilegiile si imunitătile vor fi acordate membrilor echipei de inspectie în numele conventiei si nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii si imunităti le vor fi acordate pe întreaga perioadă dintre sosirea si plecarea de pe teritoriul României, iar după aceea, tinând seama de actele efectuate anterior în exercitarea functiilor lor oficiale.

a) Membrilor echipei de inspectie li se va acorda inviolabilitatea de care se bucură agentii diplomatici în aplicarea art. 29 din Conventia de la Viena, din 18 aprilie 1961, privind relatiile diplomatice.

b) Locuintelor si sediilor birourilor, ocupate de echipa de inspectie care efectuează activităti de inspectie în aplicarea conventiei, li se vor acorda inviolabilitatea si protectia acordată sediilor agentilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 1 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.

c) Documentele si corespondenta, inclusiv înregistrările echipei de inspectie, se vor bucura de inviolabilitatea acordată tuturor documentelor si corespondentei agentilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 2 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice. Echipa de inspectie va avea dreptul să folosească coduri pentru comunicatiile sale cu Secretariatul tehnic al Organizatiei.

d) Probele si echipamentul aprobat, aduse de membrii echipei de inspectie, vor fi inviolabile, în conditiile prevederilor continute în conventie, si vor fi exceptate de la plata oricăror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate în conformitate cu reglementările specifice.

e) Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda imunitătile acordate agentilor diplomatici în aplicarea art. 31 alin. 1, 2 si 3 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.

f) Membrilor echipei de inspectie, care efectuează activităti ordonate în aplicarea conventiei, li se va acorda scutirea de impozite si taxe, acordată agentilor diplomatici în aplicarea art. 34 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice.

g) Membrilor echipei de inspectie li se va permite să introducă pe teritoriul României, fără plata vreunei taxe vamale sau a altor taxe similare, articole de uz personal, cu exceptia articolelor al căror import sau export este interzis prin lege sau controlat prin reglementări de carantină.

h) Membrilor echipei de inspectie li se vor acorda aceleasi facilităti valutare si de schimb care sunt acordate reprezentantilor guvernelor străine, aflati în misiuni oficiale temporare.

i) Membrii echipei de inspectie nu se vor angaja, pe teritoriul României, în nici o activitate profesională sau comercială, în scopul de a obtine profit personal.

2. Atunci când tranzitează teritoriul României, membrilor echipelor de inspectie li se vor acorda privilegiile si imunitătile de care se bucură agentii diplomatici în aplicarea art. 40 alin. 1 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice. Documentelor si corespondentei, inclusiv înregistrărilor, precum si probelor si echipamentului aprobat, aduse de acestia, li se vor acorda privilegiile si imunitătile prevăzute la alin. 1 lit. c) si d).

3. Fără lezarea privilegiilor si imunitătilor, membrii echipei de inspectie vor fi obligati să respecte legile si reglementările în vigoare pe teritoriul României si, în măsura în care acest lucru este în acord cu mandatul de inspectie, să nu intervină în afacerile interne ale statului român. Dacă autoritătile române consideră că s-a abuzat de privilegiile si imunitătile precizate în prezenta anexă, între Agentie si directorul general al Organizatiei vor avea loc consultări pentru a se stabili dacă acest abuz a avut loc si, dacă se stabileste acest lucru, pentru a se evita repetarea unui asemenea abuz.

4. Directorul general al Organizatiei poate renunta la imunitatea de jurisdictie a membrilor echipei de inspectie, dacă este de părere că imunitatea ar împiedica cursul justitiei si că se poate renunta la aceasta fără prejudicii pentru aplicarea prevederilor conventiei. Renuntarea trebuie să fie întotdeauna expresă.

5. Observatorilor li se vor acorda aceleasi privilegii si imunităti care se acordă inspectorilor în aplicarea prezentei anexe, cu exceptia acelora care se acordă în aplicarea alin. 1 lit. d).