MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 117         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 415 din 11 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002

 

Decizia nr. 452 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare

 

Decizia nr. 23 din 27 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Regulament privind efectuarea operatiunilor valutare

 

Rectificări la:

- Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 213/2003;

- Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2004

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 415

din 11 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, judetul Suceava, în Dosarul nr. 7.721/2002 al Tribunalului Suceava - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal este prezent Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, prin avocat Vasile Tudor, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul părtii prezente solicită admiterea exceptiei, arătând că vânzarea, concesionarea, închirierea ori darea în folosintă gratuită a bunurilor care fac parte din patrimoniul unitătilor administrativ-teritoriale nu poate avea loc decât în conditiile prevăzute de art. 125 si 126 din Legea nr. 215/2001. Dispozitiile art. 41 alin. (1) din Constitutie trebuie raportate la art. 72 alin. (3) si art. 135 alin. (6) din Legea fundamentală, întrucât numai prin lege organică sunt stabilite continutul si limitele dreptului de proprietate.

Asadar, sustine acesta, dreptul de proprietate, fiind un drept fundamental, nu poate constitui domeniul de reglementare al ordonantelor de urgentă. În sustinere depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 181/2003, statuând că dispozitiile acestei ordonante sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 decembrie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 7.721/2002, Tribunalul Suceava – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, judetul Suceava.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se arată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 contravin prevederilor art. 41 alin. (2) si (3) si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie. În opinia autorului exceptiei bunurile care fac parte din domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale sunt supuse dispozitiilor de drept comun, astfel că dreptul de dispozitie asupra acestor bunuri apartine consiliilor locale sau judetene, după caz.

Mai sustine autorul exceptiei că transferul proprietătii unor bunuri din patrimoniul unei unităti administrativ-teritoriale în patrimoniul unei alte persoane fizice sau juridice nu poate avea loc decât în conditiile prevăzute de art. 125 si 126 din Legea nr. 215/2001.

De asemenea, autorul exceptiei arată că “este inadmisibil ca printr-o ordonantă de urgentă să fie aduse modificări unei legi organice” si “că este obscură în acest caz si conditia existentei unui caz exceptional pretinsă de art. 114 alin. (4) din Constitutie”.

Instanta de judecată apreciază că ordonanta de urgentă criticată vine în contradictie cu art. 41, 49 si cu art. 135 alin. (6) din Constitutie, deoarece, în lumina principiilor consfintite de aceste texte, “dispozitiile acestei ordonante îngrădesc atributul folosintei proprietătii, prin impunerea transmiterii cu titlu gratuit a folosintei unui imobil care nu face parte din domeniul privat al statului, ci al unitătii administrativ-teritoriale, fără a fi îndeplinite conditiile limitative prevăzute de art. 49 din Constitutie”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că măsurile instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 corespund prerogativei statului privind crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii, prevăzută de art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie, si “se concretizează în dispozitiile legale cu caracter general, cu aplicabilitate pe întreg teritoriul tării”. Se arată că dispozitiile instituite prin ordonanta de urgentă criticată nu contravin prevederilor art. 41 din Constitutie, dând expresie exigentelor cuprinse la art. 134 alin. (2) lit. f) si la art. 43 alin. (1) din Legea fundamentală, cum de altfel se motivează si în nota de fundamentare a acestei ordonante. În opinia Guvernului, dispozitiile ordonantei de urgentă criticate reprezintă si o normă de justitie socială, deoarece creează posibilitatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) din această ordonantă să folosească gratuit pe o perioadă de 5 ani si apoi să cumpere constructiile zootehnice dezafectate la construirea cărora au contribuit direct sau indirect.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate potrivit căreia această ordonantă de urgentă contravine prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie, deoarece nu exista cazul exceptional care ar fi făcut necesară adoptarea ei, Guvernul apreciază că aceste critici sunt nefondate, avându-se în vedere nota de fundamentare a acestei ordonante. Astfel, cazul exceptional, se arată de către Guvern, avut în vedere la adoptarea ordonantei de urgentă este determinat de necesitatea asigurării grabnice a securitătii alimentare a populatiei, din productia internă, prin introducerea în circuitul de productie a constructiilor zootehnice dezafectate, valorificarea superioară a productiei de cereale, asigurarea fondurilor necesare pentru reluarea ciclului de productie în sectorul vegetal si diminuarea efortului necesar importului de carne si produse din carne.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 387 din 13 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002.

Criticile de neconstitutionalitate se bazează pe invocarea încălcării dispozitiilor art. 41 alin. (2) si (3), ale art. 114 alin. (4), precum si ale art. 135 alin. (6) din Constitutie.

Potrivit Constitutiei republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si renumerotarea textelor, art. 41 alin. (2) si (3) a devenit art. 44 alin. (2) si (3), art. 114 alin. (1) si (4) a devenit art. 115 alin. (1) si (4), iar art. 135 alin. (6) a devenit art. 136 alin. (5).

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 stabileste măsuri pentru atribuirea constructiilor zootehnice si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate în folosinta gratuită a asociatiilor crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si a persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau a persoanelor juridice care formulează cerere scrisă si dovedesc capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere a animalelor.

Potrivit art. 44 alin. (1) din Constitutie, republicată, “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”. Această prevedere permite legiuitorului ca, în considerarea unor interese specifice, să instituie reguli care să armonizeze incidenta si a altor drepturi fundamentale ale cetătenilor decât cel de proprietate, într-o interpretare sistematică a Constitutiei, astfel încât ele să nu fie suprimate prin modul de reglementare a dreptului de proprietate.

Măsurile instituite prin ordonanta de urgentă criticată vizează repunerea în circuitul economic agricol a unor constructii dezafectate, în scopul încurajării dezvoltării cresterii animalelor, cu consecinte pozitive asupra dezvoltării economice a unitătilor administrativ-teritoriale. În acest mod statul realizează “protejarea intereselor nationale în activitatea economică” si “crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”, în conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. b) si f) din Constitutie, republicată.

Nu poate fi retinută nici invocarea de către autorul exceptiei a unor neconcordante între dispozitiile ordonantei de urgentă criticate si cele ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, întrucât solutionarea acestora nu este de competenta instantei de contencios constitutional.

Autorul exceptiei mai critică ordonanta si pe motiv că ar încălca dispozitiile art. 114 alin. (1) si (5) din Legea fundamentală.

În jurisprudenta sa Curtea Constitutională a statuat că interdictia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveste numai ordonantele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, această interdictie decurgând direct din textul constitutional. O asemenea limitare nu este prevăzută însă de alin. (4) al art. 114 din Constitutie, referitor la ordonantele de urgentă, “deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unor măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea reclama instituirea unei reglementări de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, dacă nu ar putea fi adoptată, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitătii constitutionale a institutiei” (Decizia Curtii Constitutionale nr. 34 din 17 februarie 1998).

Consecventă acestei jurisprudente, Curtea, prin Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, referindu-se la cazul exceptional de care depinde legitimitatea constitutională a emiterii unei ordonante de urgentă, a statuat că acesta este definit în raport cu “necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”.

Asupra constitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, raportat la prevederile art. 119 si 120 din Constitutie, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 181 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 4 iulie 2003, statuând că dispozitiile acestei ordonante sunt constitutionale.

Solutia din această decizie este valabilă si în prezenta cauză, neexistând elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni, judetul Suceava, în Dosarul nr. 7.721/2002 al Tribunalului Suceava – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 452

din 2 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Fitoplant” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 993/2003 al Judecătoriei Galati.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 387C/2003.

La apelul nominal este prezentă Societatea Comercială “Fitoplant” - S.R.L. din Galati, prin Valentina Cojocaru, director general, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Din oficiu, Curtea ridică problema conexării dosarelor, având în vedere obiectul identic al cauzelor.

Reprezentantul părtii prezente nu se opune conexării cauzelor.

Având cuvântul asupra acestui incident procedural, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de conexare a dosarelor, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, întrucât au ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate.

Curtea, deliberând, decide conexarea Dosarului nr. 387C/2003 la Dosarul nr. 234C/2003, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, conform căruia “Procedura jurisdictională [...] se completează cu regulile procedurii civile [...]”, raportat la art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora .[...] întrunirea mai multor pricini [...] în care sunt aceleasi părti sau chiar împreună cu alte părti si al căror obiect si cauză au între dânsele o strânsă legătură [...] poate fi făcută de judecător chiar dacă părtile nu au cerut-o”.

Având cuvântul, partea prezentă solicită admiterea exceptiei, arătând că dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, prin instituirea obligativitătii depunerii unei cautiuni numai de către persoanele juridice, sub sanctiunea neînregistrării la instantele judecătoresti a contestatiei la executare, contravine prevederilor constitutionale ale art. 21 coroborat cu art. 20, precum si art. 41, datorită valorii foarte mari a cautiunii la care este obligată societatea comercială pentru a se putea adresa justitiei, cautiune care depăseste valoarea activului net al societătii. În sustinere depune note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că textul legal criticat a mai format anterior obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea statuând că acest text este constitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 21 aprilie 2003 si din 5 iunie 2003, pronuntate în dosarele nr. 993/2003 si nr. 4.383/2003, Judecătoria Galati si Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Fitoplant” - S.R.L. din Galati si Societatea Comercială “Diana Prod Com 2001” - S.R.L. Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se arată, în esentă, că obligatia de plată a cautiunii impuse de textul criticat este de natură să restrângă liberul acces la justitie, încălcându-se astfel dispozitiile art. 21 din Constitutie, coroborate cu art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pe de altă parte, sustin autorii exceptiei, dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 contravin si prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, întrucât, prevăzându-se obligatia de plată a cautiunii numai în sarcina persoanelor juridice, rezultă o discriminare a acestora în raport cu persoanele fizice, în privinta ocrotirii dreptului de proprietate.

Judecătoria Galati consideră că stabilirea unei obligatii la plata cautiunii numai în sarcina persoanelor juridice, cu excluderea persoanelor fizice, creează un tratament juridic diferentiat nejustificat, încălcându-se astfel principiul egalitătii în drepturi prevăzut de Constitutie, si astfel se conditionează accesul liber la justitie.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti apreciază că exceptia este întemeiată partial. Astfel, în opinia instantei, art. 127 alin. (1) din textul contestat este constitutional, întrucât instituirea obligativitătii depunerii cautiunii reprezintă atât o dovadă a solvabilitătii debitorului, cât si o garantie a exercitării căii de atac cu bună-credintă în conditiile existentei unui titlu executoriu împotriva sa. În ceea ce priveste obligativitatea acesteia numai pentru persoanele juridice, instanta de judecată consideră că se instituie un tratament juridic diferentiat, astfel încât se creează unui debitor o situatie mai împovărătoare sau mai favorabilă fată de alt debitor obligat prin creante de aceeasi natură. De asemenea, se arată că prevederile referitoare la neînregistrarea contestatiei si la verificarea formală a cuantumului cautiunii sunt neconstitutionale, deoarece contravin principiului liberului acces la justitie, precum si prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând că instituirea prin textul criticat a cautiunii în cuantum de 20% din valoarea sumei datorate nu aduce atingere principiului liberului acces la justitie, ci constituie o garantie în vederea evitării abuzurilor de drept si a exercitării contestatiei la executare cu reacredintă, situatii ce pot duce la tergiversarea solutionării cauzelor si, implicit, la amânarea realizării creantelor bugetare. Se arată că obligativitatea depunerii cautiunii nu afectează nici principiul ocrotirii în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular, ci reprezintă o procedură specială, instituită în realizarea interesului general privind recuperarea banilor publici, fiind în concordantă cu prevederile art. 53 alin. (1) din Constitutie, privind obligativitatea cetătenilor de a plăti taxe si impozite, precum si cu cele ale art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, referitoare la obligatia statului de a proteja interesele nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

Avocatul Poporului, de asemenea, apreciază exceptia ca neîntemeiată, deoarece conditionarea introducerii contestatiei la executare de depunerea unei cautiuni constituie o garantie a desfăsurării procedurii de executare cu celeritate si, deopotrivă, un impediment în exercitarea abuzivă a actiunii cu scopul tergiversării nejustificate a acesteia.

Referitor la aspectul discriminatoriu invocat de autorul exceptiei cu privire la titularii obligatiei de a achita cautiunea obligatorie, se face trimitere la Decizia Curtii Constitutionale nr. 135/1996, prin care s-a statuat că egalitatea în drepturi nu înseamnă uniformitate, ci presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii juridice care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Si, în fine, se arată că acest principiu îi are în vedere numai pe cetăteni, nu si persoanele juridice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările ulterioare, care au următorul continut:

- Art. 127: “(1) Contestatia la executare se face cu conditia depunerii numai de către persoanele juridice a unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate, la unitatea teritorială a trezoreriei statului.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului, fără de care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16, 21 si 44 din Constitutie, republicată, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, raportate la textele constitutionale invocate în prezenta cauză, Curtea s-a pronuntat prin mai multe decizii, ca de exemplu Decizia nr. 276 din 26 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 1 august 2003, si Decizia nr. 313 din 10 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 8 august 2003.

În considerentele acestor decizii Curtea a retinut, în ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, că această critică este neîntemeiată, întrucât situatia juridică a persoanelor colective este diferită de cea a persoanelor fizice, astfel încât tratamentul juridic diferit aplicabil - si anume obligatia persoanelor juridice, în cazul contestatiei la executare, de a plăti o cautiune egală cu 20% din cuantumul sumei datorate, spre deosebire de persoanele fizice care nu au asemenea obligatie - este justificat în mod obiectiv si rational.

Referitor la invocarea prevederilor constitutionale ale art. 21 si a celor privind dreptul la un “proces echitabil”, Curtea a retinut că prin reglementarea generică din care fac parte dispozitiile criticate, si anume titlul V “Contestatia la executarea silită”, se asigură accesul la justitie al persoanelor interesate, iar conditionarea introducerii contestatiei la executare, în anumite împrejurări, de plata unei cautiuni reprezintă - alături de termenul de exercitare si celelalte conditii prevăzute de lege - o măsură de asigurare a celeritătii procedurii si de descurajare a abuzului de drept, conditionare admisibilă si rezonabilă.

Pe de altă parte, conditiile si termenele introducerii unei căi de atac se circumscriu domeniului procedural, care, potrivit dispozitiilor art. 125 alin. (3) din Legea fundamentală, este de competenta exclusivă a legiuitorului.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia dispozitiile de lege ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îngrădesc accesul liber la justitie, prin aceleasi decizii Curtea a statuat că depunerea cautiunii stabilite prin art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 are rolul de a frâna actiunile dilatorii ale persoanelor juridice în cadrul procedurii de executare silită, fără ca prin aceasta să fie încălcate prevederile art. 21 din Constitutie.

Cu privire la constitutionalitatea instituirii unei cautiuni, ca o conditie a sesizării instantelor judecătoresti, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 236 din 5 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 20 noiembrie 2001, respingându-se sustinerile privind încălcarea dreptului de acces la justitie.

Totodată s-a statuat că accesul liber la justitie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instantele judecătoresti în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus nici unei conditionări, precum si că această modalitate de reglementare, care reprezintă o optiune a legiuitorului, este în conformitate cu dispozitiile constitutionale privind competenta si procedura în fata instantelor judecătoresti si exercitarea cu bună-credintă a drepturilor subiective.

Si, în fine, prin aceleasi decizii Curtea a retinut că prevederile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 nu contravin nici art. 41 alin. (2) [devenit art. 44 alin. (2)] din Constitutie, deoarece conditionarea contestatiei la executare de depunerea unei cautiuni nu afectează în vreun fel exercitarea dreptului de proprietate al contestatorului.

Atât considerentele, cât si solutiile din aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să determine o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Fitoplant” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 993/2003 al Judecătoriei Galati si de Societatea Comercială “Diana Prod Com 2001” - S.R.L. Bucuresti în Dosarul nr. 4.383/2003 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 23

din 27 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Eugen Fulop, Ana David, Nicolae Păcurar, Olivian Oană, Dana Ghitoaica, Ernest Szucs, Georgeta Iliescu, Stelian Cioca, Stanca Vestemeanu, Mihaela Istrate si Marius Ungureanu în Dosarul nr. 1.531/2003 si de Ioan Beghezan, Carmen Maria Capră, Ioan Nicolaie Cean, Victor Câmpean, Emilia Dinu, Gheorghe Fit, Anca Frăcea, Cornel Herlea, Augustin Lazăr, Ioan Muresan, Ilie Narita, Maria Nicula, Nicolae Pastiu si Emil Stroe în Dosarul nr. 1.464/2003 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 414C/2003 si nr. 415C/2003 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 415C/2003 la Dosarul nr. 414C/2003, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege si, pe cale de consecintă, legiuitorul este cel abilitat să reglementeze această situatie. De asemenea, căile de atac se exercită în conditiile stabilite prin lege, iar prevederile legale criticate se aplică fără discriminări tuturor magistratilor salarizati în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 3 septembrie 2003, pronuntate în dosarele nr. 1.531/2003 si 1.464/2003, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor.

Exceptia a fost ridicată de Eugen Fulop, Ana David, Nicolae Păcurar, Olivian Oană, Dana Ghitoaica, Ernest Szucs, Georgeta Iliescu, Stelian Cioca, Stanca Vestemeanu, Mihaela Istrate, Marius Ungureanu în Dosarul nr. 1.531/2003 si de Ioan Beghezan, Carmen Maria Capră, Ioan Nicolaie Cean, Victor Câmpean, Emilia Dinu, Gheorghe Fit, Anca Frăcea, Cornel Herlea, Augustin Lazăr, Ioan Muresan, Ilie Narita, Maria Nicula, Nicolae Pastiu si Emil Stroe în Dosarul nr. 1.464/2003.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii exceptiei sustin că pe fond litigiul dedus judecătii se situează în cadrul raporturilor de dreptul muncii, care, potrivit art. 284 din Codul muncii, se solutionează de către instantele ordinare stabilite prin Codul de procedură civilă.

Într-o atare situatie este neîndoielnic că obligarea magistratilor la suportarea cheltuielilor suplimentare ocazionate de deplasarea si sustinerea cauzei în fata unei instante situate la mare distantă de domiciliu constituie o privatiune suplimentară fată de ceilalti justitiabili, de natură discriminatorie.

De asemenea, se creează impresia pentru terti că solutionarea acestui gen de litigii consacră un regim preferential pentru magistrati.

Art. 129 din Constitutie, republicată, instituie prezumtia că orice hotărâre judecătorească poate fi atacată cu cel putin o cale de atac. Legea ordinară stabileste conditiile exercitării ei, dar ea, calea de atac, există întotdeauna. Or, dacă legiuitorul a exclus în totalitate posibilitatea exercitării oricărei căi de atac împotriva hotărârii pronuntate de Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, se aduce atingere dreptului consfintit de art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 prevede calea contestatiei la organul administrativ cu atributii jurisdictionale, în spetă la conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, iar împotriva acestor hotărâri partea interesată are la îndemână calea plângerii la instanta de judecată competentă. Prin urmare, nu se poate aprecia că se aduce atingere dispozitiilor constitutionale privitoare la folosirea căilor de atac.

În opinia instantei de judecată, eliminarea unui grad de jurisdictie nu poate fi considerată o restrângere disproportionată a exercitiului unor drepturi sau libertăti si nici o încălcare a principiului liberului acces la justitie, atâta vreme cât, dimpotrivă, părtile interesate au avut deschisă calea introducerii unei plângeri la instanta competentă.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul României consideră că art. 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 instituie în alin. (1) o procedură administrativă, care însă nu încalcă liberul acces la justitie si nici celelalte dispozitii constitutionale referitoare la exercitarea căilor de atac si la principiul egalitătii în drepturi, întrucât în alin. (2) se prevede calea de atac la instantele judecătoresti competente. Prevederile legale criticate se aplică fără discriminări tuturor magistratilor salarizati în baza acestui act normativ.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin normele legale criticate se asigură tocmai accesul la justitie, după parcurgerea procedurii administrativ-jurisdictionale referitoare la modul de solutionare de către conducerea Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a contestatiilor formulate împotriva modului de stabilire a drepturilor salariale ale magistratilor.

Criticile privitoare la încălcarea conditiilor în care se poate dispune restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti sunt, în opinia Avocatului Poporului, nerelevante pentru solutionarea prezentei exceptii, iar cele referitoare la încălcarea principiului egalitătii în drepturi sunt nefondate, întrucât textul contestat nu face nici o discriminare între titularii căii de atac.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern si de Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, care au următorul continut:

- Art. 42 alin. (2): “Împotriva hotărârilor organelor de conducere se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Hotărârile acestei instante sunt irevocabile.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile art. 16, 21, art. 49 alin. (2) si ale art. 128 din Constitutia României, precum si ale art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

După aprobarea Legii de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, Constitutia a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozitiile constitutionale invocate fiind cuprinse în art. 16, 21, art. 53 alin. (2) si art. 129 cu următorul continut:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 53 alin. 2: “Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”;

- Art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: “Orice persoană, ale cărei drepturi si libertăti recunoscute de prezenta conventie au fost încălcate, are dreptul să se adreseze efectiv unei instante nationale, chiar si atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au actionat în exercitarea atributiilor lor oficiale.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutia României, republicată, competenta instantelor de judecată si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. În întelesul acestei norme constitutionale, legiuitorul este singurul abilitat să reglementeze, prin lege, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată, fără alte restrictii decât cele rezultate din celelalte prevederi ale Constitutiei sau din actele normative internationale arătate în art. 20 din Legea fundamentală.

Având în vedere textele de referintă citate, Curtea Constitutională constată că exceptia ridicată în cauză este nefondată, deoarece nici o dispozitie din Legea fundamentală sau din actele normative internationale invocate nu prevede obligativitatea instituirii unor căi de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, ci numai dreptul oricărei persoane de a se adresa instantelor de judecată pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

În această ordine de idei, referirea autorilor exceptiei la prevederile art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale este nepertinentă, dat fiind că nici textul invocat si nici un alt text din conventie nu prevăd decât accesul la justitie, iar nu obligativitatea instituirii unor căi de atac împotriva hotărârilor judecătoresti.

Nu se poate retine nici că prin dispozitia legală atacată pe calea exceptiei de neconstitutionalitate s-ar încălca principiul egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 din Constitutie, republicată, pentru că situatiile juridice în care legea prevede existenta unor căi de atac sunt diferite de cele în care acestea nu sunt instituite, iar, în spetă, situatia juridică a magistratilor - care beneficiază de o reglementare specială a drepturilor decurgând din exercitarea functiei - este evident diferită de aceea a celorlalte categorii de persoane care prestează activităti retribuite în conditiile prevăzute de Codul muncii.

Asadar, neexistând un drept de apel sau de recurs împotriva hotărârilor pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti în baza art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, nu se poate primi nici sustinerea că prin textul de lege mentionat s-ar fi produs o restrângere a drepturilor autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, cu încălcarea art. 53 alin. (2) din Constitutie, republicată.

De asemenea, nu se poate primi sustinerea privind încălcarea art. 129 din Constitutie, republicată, care nu prevede obligativitatea instituirii căilor de atac în toate cazurile, asa cum fără temei sustin autorii exceptiei, ci folosirea de către părti si de Ministerul Public a căilor de atac stabilite prin lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4), art. 16, art. 21, art. 53 alin. (2) si al art. 129 din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Eugen Fulop, Ana David, Nicolae Păcurar, Olivian Oană, Dana Ghitoaica, Ernest Szucs, Georgeta Iliescu, Stelian Cioca, Stanca Vestemeanu, Mihaela Istrate si Marius Ungureanu în Dosarul nr. 1.531/2003 si de Ioan Beghezan, Carmen Maria Capră, Ioan Nicolaie Cean, Victor Câmpean, Emilia Dinu, Gheorghe Fit, Anca Frăcea, Cornel Herlea, Augustin Lazăr, Ioan Muresan, Ilie Narita, Maria Nicula, Nicolae Pastiu si Emil Stroe în Dosarul nr. 1.464/2003 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind efectuarea operatiunilor valutare

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste regimul efectuării operatiunilor valutare si principiile de desfăsurare a operatiunilor pe piata valutară.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate au următoarele semnificatii:

2.1. Operatiuni valutare - încasările, plătile, compensările, transferurile, creditările, precum si orice tranzactii exprimate în valute si care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau

prin orice alte modalităti de plată practicate de institutiile de credit în functie de natura operatiunii respective.

Operatiunile valutare pot fi:

2.1.1. operatiuni valutare între rezidenti si nerezidenti:

2.1.1.1. operatiuni valutare curente;

2.1.1.2. operatiuni valutare de capital;

2.1.2. operatiuni valutare între rezidenti.

2.2. Rezidenti:

a) persoanele fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b) persoanele juridice si orice alte entităti, cu sediul în România, precum si persoanele fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta în România, care sunt autorizate să desfăsoare activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice, precum si ale oricăror alte entităti străine, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în România;

d) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice, precum si ale oricăror alte entităti române, înregistrate si/sau autorizate să functioneze în străinătate;

e) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate.

2.3. Nerezidenti:

a) persoanele fizice, cetăteni români, străini si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;

b) persoanele juridice si orice alte entităti, cu sediul în străinătate, precum si persoanele fizice, cetăteni români, cetăteni străini si apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate/înregistrate să desfăsoare activităti economice în străinătate, în mod independent, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

c) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state în România, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functionează în România.

2.4. Valută - moneda natională a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse cum ar fi drepturile speciale de tragere.

2.5. Valute convertibile - valutele mentionate în lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicată de Banca Natională a României.

2.6. Active financiare - următoarele categorii de active:

a) numerar;

b) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a încasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la altă entitate;

c) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu altă entitate, în conditii ce sunt potential favorabile;

d) un instrument de capital al unei alte entităti.

2.7. Credite legate de comertul international – credite acordate pe bază de contract în cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, sub formă de avansuri, plăti în rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plăti la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plăti si finantarea unor astfel de credite de către un tert; în această categorie se includ si operatiunile de factoring.

2.8. Credite si împrumuturi financiare - finantări de orice natură acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale în care nu participă un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fată de un tert; în această categorie se includ si împrumuturile ipotecare, creditele de consum, precum si operatiunile de leasing financiar.

2.9. Termenul creditului/împrumutului - durata pe care se acordă creditul/împrumutul, stabilită prin contract, ori, în lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada de timp dintre data semnării contractului de credit/comercial si data achitării de către debitor a obligatiei asumate - data livrării mărfii/prestării serviciului ori, după caz, data ultimei rambursări; din punct de vedere al termenului, creditele si împrumuturile se clasifică astfel:

a) pe termen scurt, a căror durată de acordare/rambursare nu depăseste 1 an;

b) pe termen mediu, a căror durată de acordare/rambursare este mai mare de un an, dar nu depăseste 5 ani;

c) pe termen lung, a căror durată de acordare/rambursare depăseste 5 ani.

În cazul creditului/împrumutului pe termen scurt, a cărui durată de acordare/rambursare s-a prelungit cu peste un an printr-un singur act aditional, încadrarea se va face corespunzător noului termen.

2.10. Bursă - piată organizată pe care se tranzactionează instrumente financiare, oficial recunoscută în tara în care aceasta functionează; această categorie include si piata instrumentelor financiare necotate la bursă, denumită si piata over-the-counter.

2.11. Investitie directă - investitia de orice natură efectuată în scopul stabilirii sau mentinerii de legături economice durabile si care se realizează prin următoarele modalităti, luate în sensul lor cel mai larg:

a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entităti apartinând integral persoanei care furnizează capitalul de dotare/capitalul social ori achizitionarea integrală a unei entităti deja existente;

b) participarea într-o entitate nouă sau într-una existentă, în scopul stabilirii ori mentinerii de legături economice durabile;

c) acordarea de credite si împrumuturi pe termen mediu si lung în scopul stabilirii ori mentinerii de legături economice durabile;

d) reinvestirea profitului în scopul mentinerii unei legături economice durabile.

2.12. Legături economice durabile - relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entităti sau care să permită participarea efectivă la administrarea ori la controlul entitătii respective; în această categorie se includ si relatiile decurgând dintr-o conventie încheiată în scopul participării la profitul realizat din desfăsurarea unei activităti economice.

2.13. Investitii imobiliare - achizitionarea de clădiri si terenuri, construirea de clădiri, precum si investitiile prin care se dobândeste un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil, precum si un drept de servitute, în scop de câstig sau folosintă personală.

2.14. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital - operatiuni cu actiuni sau alte titluri în natură participativă, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadentă initială, de regulă, mai mare de un an.

2.15. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară - operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadentă initială, de regulă, mai mică de un an.

2.16. Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv - operatiuni cu titluri de natură participativă la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la orice alte entităti, constituite în scopul realizării de investitii colective în:

a) instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital;

b) instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară;

c) alte active.

2.17. Garantii - ipoteca, gajul, fidejusiunea, avalul si alte modalităti de garantare, inclusiv de către terti, a efectuării plătii sau a executării unei alte obligatii contractuale.

2.18. Operatiuni de schimb valutar - tranzactii constând în cumpărarea si vânzarea de valută contra monedei nationale sau contra altei valute.

2.19. Piata valutară - piata pe care se efectuează operatiuni de schimb valutar de către intermediarii pietei valutare.

2.20. Piata valutară interbancară - acel segment al pietei valutare în cadrul căruia operatiunile de schimb valutar se realizează exclusiv între institutiile de credit ca intermediari ai pietei valutare, atât în nume si cont propriu, cât si în nume propriu si în contul clientilor, precum si între acestea si banca centrală.

 

CAPITOLUL II

Regimul operatiunilor valutare

 

SECTIUNEA 1

Clasificarea operatiunilor valutare

 

Art. 3. - Operatiunile valutare curente sunt operatiunile valutare efectuate între rezidenti si nerezidenti, care decurg, fără a se limita la acestea, din:

a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediată, inclusiv operatiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor (de exemplu, de pret, valutar) rezultate din tranzactiile de comert international;

b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital astfel cum sunt clasificate la art. 4, cum ar fi: plăti/încasări legate de impozite si taxe – cu exceptia taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, amenzi, plăti legate de cheltuieli de judecată, asistentă tehnică, plăti de sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câstiguri din jocuri de noroc, prime si indemnizatii decurgând din contracte de asigurare/reasigurare – cu exceptia asigurărilor de viată si de credite -, leasing operational, cheltuieli cu întretinerea proprietătilor detinute în străinătate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi;

c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii etc. provenind din operatiuni valutare curente si de capital;

d) remiteri de sume reprezentând cheltuieli curente ce decurg din obligatii legale de întretinere a membrilor familiei - sot, sotie, copii ori alte persoane aflate în întretinere;

e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital făcute de rezidenti deplasati în străinătate în scop educational sau religios, de recreere, vacantă, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, întâlniri, conferinte, îngrijirea sănătătii etc.

Art. 4. - Operatiunile valutare de capital sunt operatiunile valutare efectuate între rezidenti si nerezidenti, care decurg din:

4.1. Investitii directe:

a) în România ale nerezidentilor;

b) în străinătate ale rezidentilor.

4.2. Investitii imobiliare - altele decât cele prevăzute la pct. 4.1 - investitii în bunuri imobile afectate unei investitii directe:

a) în România ale nerezidentilor;

b) în străinătate ale rezidentilor.

4.3. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata de capital neincluse la pct. 4.1 - investitii directe, la pct. 4.4 - operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară ori la pct. 4.5 - operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv:

a) admiterea instrumentelor financiare românesti pe o piată de capital străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;

b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piata de capital românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;

c) tranzactii ale nerezidentilor cu instrumente financiare românesti pe piata de capital:

c1) achizitionare de instrumente financiare românesti tranzactionate la bursă;

c2) achizitionare de instrumente financiare românesti tranzactionate în afara bursei;

d) tranzactii ale rezidentilor cu instrumente financiare străine pe piata de capital:

d1) achizitionare*) de instrumente financiare străine tranzactionate la bursă;

d2) achizitionare*) de instrumente financiare străine tranzactionate în afara bursei;

4.4. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară:

a) admiterea instrumentelor financiare românesti pe o piată monetară străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) acces pe o piată monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;

b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piata monetară românească prin:

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) acces pe piata monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;

c) tranzactii (achizitionare) ale nerezidentilor cu instrumente financiare românesti pe piata monetară;

d) tranzactii [achizitionare*)] ale rezidentilor cu instrumente financiare străine pe piata monetară.

4.5. Operatiuni cu unităti ale organismelor de plasament colectiv:

a) admiterea unitătilor organismelor de plasament colectiv românesti pe o piată de capital străină prin:

a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;

b) admiterea unitătilor organismelor de plasament colectiv străine pe piata de capital românească prin;

b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;

b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;

c) tranzactii ale nerezidentilor cu unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti pe piata de capital:

c1) achizitionarea de unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti tranzactionate la bursă;

c2) achizitionarea de unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti tranzactionate în afara bursei;

d) tranzactii ale rezidentilor cu unităti ale organismelor de plasament colectiv străine pe piata de capital:

d1) achizitionarea*) de unităti ale organismelor de plasament colectiv străine tranzactionate la bursă;

d2) achizitionarea*) de unităti ale organismelor de plasament colectiv străine tranzactionate în afara bursei;

4.6. Credite legate de comertul international în care participă un rezident:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.

4.7. Credite si împrumuturi financiare neincluse la pct. 4.1 - investitii directe, la pct. 4.6 - credite legate de comertul international în care participă un rezident si la pct. 4.12 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.


*) Achizitionarea de către rezidenti de instrumente financiare sau unităti ale organismelor de plasament colectiv românesti emise pe o piată străină este asimilată cu achizitionarea de către acestia de instrumente financiare sau unităti ale organismelor de plasament colectiv străine.

 

4.8. Garantii:

a) acordate de nerezidenti rezidentilor;

b) acordate de rezidenti nerezidentilor.

4.9. Operatiuni în conturi curente:

a) deschise de nerezidenti în România la institutii de credit:

a1) în monedă natională;

a2) în valută;

b) deschise de rezidenti în străinătate la institutii de credit si alte institutii asimilate acestora:

b1) în monedă natională;

b2) în valută.

4.10. Operatiuni în conturi de depozit:

a) deschise de nerezidenti în România la institutii de credit:

a1) în monedă natională;

a2) în valută;

b) deschise de rezidenti în străinătate la institutii de credit si alte institutii asimilate acestora:

b1) în monedă natională;

b2) în valută.

4.11. Transferuri aferente derulării contractelor de asigurare de viată si de credit - transferuri de capital reprezentând prime, anuităti, sume asigurate, indemnizatii, decurgând din:

a) prime si plăti decurgând din asigurări de viată:

a1) contracte încheiate între societăti rezidente de asigurare de viată si nerezidenti;

a2) contracte încheiate între societăti nerezidente de asigurare de viată si rezidenti;

b) prime si plăti decurgând din asigurări de credite:

b1) contracte încheiate între societăti rezidente de asigurare de credit si nerezidenti;

b2) contracte încheiate între societăti nerezidente de asigurare de credit si rezidenti;

c) alte transferuri de capital decurgând din contracte de asigurare de viată si de credit.

4.12. Transferuri de capital cu caracter personal:

a) împrumuturi;

b) cadouri si donatii;

c) dote;

d) mosteniri si legate;

e) achitarea de către imigranti a datoriilor în tara în care au avut stabilită anterior resedinta;

f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate în cazul emigrării acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada sederii în străinătate;

g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii în România, având ca destinatie tara în care au avut stabilită anterior resedinta.

4.13. Import si export fizic de active financiare:

a) valori mobiliare si alte titluri negociabile;

b) instrumente de plată.

4.14. Alte miscări de capital:

a) impozite si taxe aferente mostenirilor;

b) despăgubiri rezultate din operatiuni valutare de capital;

c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgând din operatiuni valutare de capital;

d) drepturi de autor (redevente) decurgând din:

patente, desene, mărci, inventii (transmiterea/cesionarea si transferurile decurgând din acestea);

e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 4.9 - operatiuni în conturi curente;

f) alte transferuri de natura operatiunilor valutare de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute în prezentul articol.

Art. 5. - Operatiunile valutare între rezidenti se referă la plătile, încasările, transferurile si orice alte operatiuni care se realizează între acestia în valută.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli specifice privind efectuarea operatiunilor valutare între rezidenti si nerezidenti

 

Art. 6. - (1) Operatiunile valutare curente se efectuează în valută convertibilă si în moneda natională (leu) fără autorizarea Băncii Nationale a României.

(2) Operatiunile valutare de capital, inclusiv cele de natura datoriei publice externe, se efectuează în valută convertibilă si în moneda natională (leu) fără autorizarea Băncii Nationale a României, cu exceptia operatiunilor prevăzute a fi autorizate în: anexa nr. 3 - Instructiuni privind modul de autorizare a operatiunilor valutare de capital si anexa nr. 4 - Instructiuni privind autorizarea deschiderii si functionării conturilor în străinătate ale rezidentilor.

Art. 7. - Operatiunile valutare curente si de capital vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât să acopere, după caz, si fără a fi limitative:

a) încheierea si derularea tranzactiilor, precum si transferurile decurgând din acestea;

b) toate tehnicile financiare disponibile pe piată pentru realizarea unei anumite operatiuni - tranzactii la vedere (spot), tranzactii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor si plasarea fondurilor în conturi;

c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investitiilor efectuate sau a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;

d) rambursarea creditelor si împrumuturilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reguli specifice privind efectuarea operatiunilor valutare între rezidenti

 

Art. 8. - (1) Plătile, încasările, transferurile si orice alte asemenea operatiuni între rezidenti se realizează în moneda natională (leu).

(2) Se consideră autorizate prin prezentul regulament următoarele categorii de rezidenti, care pot efectua operatiuni în valute convertibile în situatiile mai jos prezentate:

a) institutiile de credit - pentru operatiuni prevăzute în autorizatia de functionare emisă de Banca Natională a României în conditiile respectării cerintelor legale referitoare la operatiunile efectuate;

b) persoanele juridice care efectuează plăti si încasări nemijlocite decurgând din contracte de comert si prestări de servicii externe (export-import de bunuri si servicii) pe baza contractelor de comision între comisionar si comitent si între comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective;

c) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăti si încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internatională, contracte externe de export a unor obiective complexe si a unor produse cu ciclu lung de fabricatie;

d) persoanele fizice si juridice si alte entităti – pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate în porturi, în zonele din aeroporturi si punctele de control ale trecerii frontierei de stat asimilate zonelor libere*), ori din acte de comert derulate pe parcurs extern în trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor;

e) persoanele fizice si juridice si alte entităti – pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese;

f) persoanele fizice - pentru operatiuni între ele cu caracter incidental;

g) persoanele fizice si juridice si alte entităti – pentru operatiuni nemijlocite ce decurg din organizarea si/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi: transportul international de mărfuri si de persoane, turismul

international;

h) persoanele fizice si juridice si alte entităti – pentru operatiuni reprezentând redistribuirea de ajutoare în scop umanitar;

i) persoanele fizice si juridice si alte entităti – pentru operatiuni cu autoritatea de implementare, decurgând din finantări ale institutiilor financiare si organismelor internationale (inclusiv finantări PHARE, SAPARD, ISPA);

j) persoanele fizice si juridice si alte entităti – pentru operatiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim “lohn”, pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati în autorizatia de perfectionare activă;

k) persoanele fizice si juridice si alte entităti – pentru operatiuni efectuate în străinătate;

l) asociatii/actionarii casei de schimb valutar – pentru operatiuni ce decurg din acordarea, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de credite propriilor case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si având ca obiect unic de activitate schimbul valutar pentru persoane fizice.

(3) Rezidentii care fundamentează necesitatea efectuării operatiunilor în valute convertibile cu alti rezidenti sau ale căror operatiuni în valute convertibile cu acestia sunt conditionate sau decurg din prevederi legale de obtinere a autorizatiei Băncii Nationale a României pot solicita autorizarea în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 - Instructiuni privind autorizarea efectuării operatiunilor valutare între rezidenti pe teritoriul României.

(4) Operatiunile în valute convertibile între categoriile de rezidenti mentionate la alin. (2) sau realizate în baza autorizatiei emise de Banca Natională a României se pot efectua numai pe baza acordului de vointă al părtilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reguli generale privind efectuarea operatiunilor valutare

 

Art. 9. - În România rezidentii si nerezidentii au dreptul să dobândească, să detină integral si să utilizeze active financiare exprimate în valute convertibile, în conditiile respectării prevederilor legale. În acest scop, rezidentii si nerezidentii pot deschide conturi în valute convertibile la institutii de credit.

Art. 10. - Nerezidentii pot repatria activele financiare detinute în România. Nerezidentii pot, de asemenea, transfera în tară si/sau în străinătate activele financiare detinute în România.

Art. 11. - (1) Plătile/transferurile dispuse de rezidenti în vederea efectuării operatiunilor valutare vor fi executate de către institutiile de credit pe baza documentelor justificative corespunzătoare, prezentate în original si în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum si cu uzantele internationale, atunci când este cazul, în conditiile stabilite prin normele proprii ale acestora.

(2) În cazul plătilor/transferurilor ordonate de clienti prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalităti de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), clientii vor transmite în mod obligatoriu institutiilor de credit informatiile necesare efectuării transferului extern, prevăzute în documentele de plată, urmând ca în maximum 5 zile bancare de la data plătii să remită acestora documentele originale.

(3) Institutiile de credit vor retine în evidenta proprie fotocopii de pe documentele originale pe baza cărora s-au efectuat plătile/transferurile.

Art. 12. - (1) În cazul operatiunilor valutare care sunt supuse autorizării de către Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, se vor avea în vedere următoarele conditii:

a) autorizarea trebuie solicitată si obtinută anterior începerii derulării operatiunii. În cazul operatiunilor efectuate fără autorizare din partea Băncii Nationale a României, solicitarea autorizatiei se va face numai după intrarea în legalitate. Prin intrare în legalitate se întelege revenirea la situatia dinainte de efectuarea operatiunii valutare cu încălcarea dispozitiilor legale (de exemplu, în cazul deschiderii de conturi în străinătate se va transfera întreaga sumă detinută în cont la o institutie de credit din România si se va închide contul din străinătate);

b) autorizarea se referă atât la initierea, cât si la derularea operatiunii (prin plăti, încasări, alte transferuri inclusiv în natură);

c) sunt incidente toate celelalte dispozitii legale aplicabile operatiunilor respective;

d) orice modificare a datelor si/sau a documentelor care au stat la baza acordării autorizatiei, după caz, va fi comunicată în termen de 5 zile bancare la Banca Natională a României.


*) Prin zone asimilate zonelor libere se întelege zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare în tară, în zona stabilită până la locurile unde se aplică viza de intrare, precum si pe sensul de iesire din tară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.

 

(2) Autorizatia se acordă din punct de vedere valutar si nu se referă la eficienta, oportunitatea si necesitatea angajării operatiunii respective.

Art. 13. - (1) În România nerezidentii au dreptul să dobândească, să detină integral si să utilizeze active financiare exprimate în moneda natională (leu), în conditiile respectării prevederilor legale.

(2) Institutiile de credit pot deschide nerezidentilor conuri curente în moneda natională (leu). Institutiile de credit pot, de asemenea, deschide nerezidentilor conturi de depozit în moneda natională (leu), numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

(3) Sumele detinute de nerezidenti în conturile curente si de depozit în moneda natională (leu) pot fi convertite în valute convertibile prin intermediul pietei valutare, conform prevederilor anexei nr. 1 - Instructiuni privind organizarea si functionarea pietei valutare interbancare din România si ale anexei nr. 2 - Instructiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României.

Art. 14. - Rezidentii pot deschide si mentine conturi în valută si/sau în monedă natională (leu) în străinătate, numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Nationale a României. Fac exceptie de la obligatia de autorizare conturile în moneda natională (leu) deschise în tări cu care România are aranjamente de convertibilitate regională.

Art. 15. - (1) Rezidentii sunt obligati să încaseze si să repatrieze în valută si/sau monedă natională (leu) toate activele financiare dobândite din operatiunile cu nerezidentii, mai putin taxele, comisioanele si alte cheltuieli aferente.

(2) Fac exceptie de la obligatia de repatriere:

a) institutiile de credit, pentru activitătile desfăsurate în baza autorizatiei de functionare;

b) ambasadele, consulatele sau alte reprezentante si misiuni permanente ale României în străinătate, pentru sumele necesare desfăsurării activitătii specifice;

c) persoanele fizice, pentru veniturile realizate pe perioada sederii în străinătate;

d) rezidentii ce detin proprietăti imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2.13, pentru veniturile aferente acestor proprietăti/sumele transferate care sunt necesare acoperirii taxelor si cheltuielilor pentru întretinerea si administrarea proprietătii pe perioada detinerii de drept;

e) persoanele juridice, pentru sumele ce reprezintă cheltuieli curente de desfăsurare a activitătii reprezentantelor, agentiilor, birourilor care nu sunt înregistrate ca persoane juridice în străinătate;

f) rezidentii, pentru sumele a căror repatriere este obstructionată temporar în baza unor prevederi legale în vigoare în tara respectivă.

 

CAPITOLUL III

Piata valutară

 

Art. 16. - Piata valutară cuprinde operatiunile desfăsurate pe piata valutară interbancară si operatiunile de schimb valutar efectuate cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice.

Art. 17. - Rezidentii si nerezidentii au dreptul să cumpere si să vândă în mod liber sume în valută convertibilă contra monedă natională (leu) pe piata valutară din România prin intermediarii pietei valutare, în conditiile stabilite prin regulament.

Art. 18. - (1) Organizarea si functionarea pietei valutare, precum si accesul pe piata valutară din România sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) operatiunile de schimb valutar efectuate între persoane fizice în mod incidental.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. - (1) Institutiile de credit răspund de aplicarea corectă a regulamentului, în măsura în care prevederile le sunt aplicabile, pentru operatiunile dispuse de clientii acestora, precum si pentru operatiunile efectuate în nume si cont propriu. În acest scop, institutiile de credit vor solicita clientilor orice informatii si documente justificative considerate necesare.

(2) Operatiunile valutare se vor efectua de către institutiile de credit în baza normelor proprii emise în acest scop, cu respectarea standardelor de cunoastere a clientelei, aplicarea măsurilor pentru prevenirea si combaterea spălării banilor, a combaterii criminalitătii organizate si a utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, precum si a altor dispozitii legale în vigoare.

Art. 20. - (1) În cazul existentei unor incertitudini cu privire la încadrarea operatiunilor valutare în prevederile regulamentului, rezidentii si nerezidentii, prin reprezentantii lor legali, se pot adresa în scris Directiei reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României.

(2) Institutiile de credit, precum si celelalte entităti se vor adresa Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare numai prin persoanele desemnate să asigure conducerea sau prin împuternicitii acestora.

(3) Documentele prezentate Băncii Nationale a României, redactate în limbi străine, vor fi însotite de traduceri realizate de traducători autorizati.

Art. 21. - Rezidentii si nerezidentii care dispun efectuarea de operatiuni valutare sau solicită autorizarea unor astfel de operatiuni din partea Băncii Nationale a României răspund de autenticitatea si corectitudinea documentelor prezentate în acest scop.

Art. 22. - Pentru situatii care excedează cadrului explicit reglementat de prezentul regulament, pe bază de fundamentare, cu aprobarea conducerii executive, directiile de specialitate din Banca Natională a României pot da solutii privind derularea operatiunilor valutare în conformitate cu principiile stabilite prin prezentul regulament si prin celelalte dispozitii legale aplicabile.

Art. 23. - Banca Natională a României poate refuza emiterea autorizatiilor din considerente ce tin de imperative de politică monetară si valutară si de situatia balantei de plăti într-o anumită perioadă, precum si în situatia când nu este fundamentată necesitatea efectuării operatiunilor valutare solicitate sau când acestea contravin prevederilor legale în vigoare.

Art. 24. - În situatia în care persoana autorizată sesizează Băncii Nationale a României pierderea, furtul sau deteriorarea autorizatiei, va solicita în scris eliberarea unui duplicat al acesteia. Cererea scrisă va fi însotită de autorizatia deteriorată sau, după caz, de dovada publicării disparitiei autorizatiei. Duplicatul va fi emis în conditiile stabilite de Banca Natională a României.

Art. 25. - În situatia în care, pe parcursul monitorizării operatiunilor valutare de capital, Banca Natională a României constată tendinte adverse cu impact negativ asupra balantei de plăti si politicii monetare si valutare, fără a încălca prevederile directivelor comunitare în materie, aceasta va lua măsurile necesare, inclusiv reintroducerea temporară a autorizării anumitor operatiuni valutare de capital liberalizate în vederea realizării echilibrului balantei de plăti si a eliminării factorilor perturbatori din domeniul monetar si valutar.

Art. 26. - Institutiile de credit vor efectua operatiunile valutare numai în limita obiectului de activitate autorizat de Banca Natională a României.

Art. 27. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau ale autorizatiilor emise de Banca Natională a României va fi sanctionată conform prevederilor Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările ulterioare, după caz.

Art. 28. - Monitorizarea operatiunilor valutare va fi efectuată în conformitate cu normele specifice emise în acest sens de Banca Natională a României.

Art. 29. - Introducerea sau scoaterea în/din România de sume efective în valută/monedă natională (leu) sub forma bancnotelor si monedelor aflate în circulatie se face conform prevederilor anexei nr. 6 “Instructiuni privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar”.

Art. 30. - Instructiunile prezentate în anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 31. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

- Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997;

- Circulara nr. 7/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 29 mai 1998;

- Circulara nr. 25/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 30 decembrie 1998;

- Circulara nr. 22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Nationale a României nr. 7/1998 si nr. 25/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;

- Circulara nr. 26/1999 pentru modificarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 octombrie 1999;

- Circulara nr. 34/1999 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 24 decembrie 1999;

- Circulara nr. 33/2000 privind modificarea unor prevederi din Normele privind functionarea pietei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 28 decembrie 2000;

- Circulara nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001;

- Circulara nr. 37/2002 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, si a Circularei Băncii Nationale a României nr. 22/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 25 septembrie 2002;

- Circulara nr. 5/2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 21 februarie 2003;

- Circulara nr. 31/2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 6 noiembrie 2003;

- Circulara nr. 39/2003 privind modificarea si completarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 26/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 23 decembrie 2003.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Emil Iota Ghizari

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2004.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

INSTRUCTIUNI

privind organizarea si functionarea pietei valutare interbancare din România

 

CAPITOLUL I

Organizarea pietei valutare interbancare din România

 

Art. 1. - În sensul prezentelor instructiuni, intermediari pe piata valutară interbancară (denumiti în continuare intermediari) din România sunt institutiile de credit autorizate să functioneze în România, care vor actiona pe piata valutară interbancară în limita obiectului lor de activitate prevăzut în autorizatia de functionare si cu îndeplinirea conditiilor prevăzute în prezentele instructiuni.

Art. 2. - (1) Conditiile minimale ce trebuie să fie îndeplinite pentru participarea pe piata valutară interbancară ca intermediar sunt următoarele:

a) existenta unei structuri organizatorice distincte si a unui spatiu specific pentru efectuarea tranzactiilor;

b) reglementarea prin norme proprii a cel putin următoarelor elemente:

b1) procedurile de lucru cu clientii;

b2) relatiile cu alti intermediari, în special cele cu privire la modalitătile de comunicare, confirmare si decontare a tranzactiilor;

b3) competentele si limitele valorice până la care se poate angaja fiecare arbitrajist, precum si limitele de lucru cu ceilalti intermediari;

b4) penalitătile convenite în relatia cu clientii, precum si cu alti intermediari, în cazul nerespectării termenelor de decontare a tranzactiilor;

b5) sistemul de evidentă contabilă a tranzactiilor;

c) desemnarea personalului implicat în efectuarea tranzactiilor;

d) relatiile de corespondent stabilite prin conturi deschise în străinătate, pentru cel putin următoarele patru valute convertibile: EUR, USD, GBP, CHF;

e) existenta unui sistem operational specific, care să cuprindă cel putin:

e1) echipament informational specific tip Reuters, Telerate, Bloomberg etc.;

e2) echipamente tehnice specifice pentru plăti si comunicatii (linii telefonice interne si internationale, sistem de înregistrare a convorbirilor telefonice, telex, SWIFT, fax etc.).

(2) Intermediarii vor notifica la Banca Natională a României - Directia politici monetare data la care încep activitatea pe piata valutară interbancară. De asemenea, vor transmite la Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată lista nominală a arbitrajistilor, vechimea în profesie, inclusiv vechimea în activitatea de schimb valutar, precum si nominalizarea arbitrajistului-sef; orice modificare în ceea ce priveste datele prezentate în această listă va fi comunicată în termen de 3 zile bancare de la producerea acesteia.

 

CAPITOLUL II

Principii de desfăsurare a tranzactiilor pe piata valutară interbancară

 

SECTIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 3. - Piata valutară interbancară din România functionează în fiecare zi bancară între orele 9,00 si 16,00.

Art. 4. - (1) Intermediarii sunt obligati să afiseze, în timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare, cursurile de schimb valutar ale monedei nationale – leu (vânzare/cumpărare), la vedere (spot) si la termen (forward), prin sisteme de difuzare a informatiei tip Reuters, Telerate, Bloomberg etc. pentru cel putin următoarele valute convertibile:

a) euro (EUR);

b) dolarul american (USD);

c) lira sterlină (GBP);

d) francul elvetian (CHF).

(2) Stabilirea cursurilor de schimb ale pietei valutare din România de către Banca Natională a României se face prin cotatie directă.

(3) Cursul de schimb la termen va fi cotat pentru cel putin următoarele scadente:

a) o lună (1M);

b) trei luni (3M);

c) sase luni (6M);

d) nouă luni (9M);

e) douăsprezece luni (12M).

Art. 5. - (1) Intermediarii au obligatia să coteze, la solicitarea clientilor sau a altor intermediari, cursuri de schimb ferme sau orientative si pentru celelalte valute incluse în lista cursurilor de schimb ale pietei valutare,

comunicată de Banca Natională a României.

(2) În situatia în care cotatia fermă, suma în valută si data valutei sunt acceptate de client sau de intermediar, tranzactia este considerată încheiată si se execută neconditionat.

Art. 6. - Marja dintre cursurile de schimb de vânzare si cele de cumpărare va fi determinată liber pe piata valutară interbancară.

Art. 7. - Cursurile de schimb cotate de institutiile de credit pot fi diferite în functie de natura operatiunii (operatiune în cont sau cu numerar) sau de raporturile cu clientii, precum si în concordantă cu politica proprie de trezorerie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Principii în relatia intermediar-intermediar

 

Art. 8. - Se interzice personalului implicat în activitatea de intermediere:

a) încheierea, pe baza unor conventii cu caracter oneros sau pentru interes personal, a unor tranzactii la cursuri de schimb în afara pietei valutare interbancare;

b) dezvăluirea de informatii aferente unor tranzactii încheiate cu clienti sau cu alti intermediari;

c) primirea de vizite la locul de muncă (sala de arbitraj) fără aprobarea expresă a conducerii executive.

Art. 9. - Conducerile executive ale intermediarilor vor lua măsuri pentru delimitarea atributiilor si departajarea activitătilor de piată valutară pe compartimente distincte, conform practicilor internationale (front office, back office, cifru si corespondentă bancară).

Art. 10. - (1) Tranzactiile între intermediari se încheie în nume propriu, prin confirmare între arbitrajisti (telefonic, telex, Reuters dealing, Internet) si reconfirmări letrice si telex, SWIFT sau Internet, codificate corespunzător (letric - specimene de semnături, telex - chei telegrafice, SWIFT - chei SWIFT, Internet - semnătură electronică).

(2) Reconfirmarea trebuie să includă cel putin următoarele elemente:

- contrapartida;

- data încheierii tranzactiei;

- data valutei;

- valuta convertibilă (valutele convertibile) tranzactionată (tranzactionate);

- sumele tranzactionate;

- tipul tranzactiei;

- cursul de schimb valutar;

- corespondentii părtilor;

- modalitatea de încheiere a tranzactiei (telefon, telex, Reuters dealing, Internet etc.).

Art. 11. - Instructiunile de plată si decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regulă în aceeasi zi. Banca Natională a României recomandă folosirea instructiunilor standard de plată între parteneri pentru preîntâmpinarea aparitiei unor eventuale diferente sau erori în decontarea sumelor tranzactionate.

Art. 12. - (1) La primire, documentele de mai sus se verifică si, pentru eventuale diferente, părtile vor lua legătura în vederea solutionării situatiei pe cale amiabilă. În caz de litigiu, părtile pot recurge la instante de arbitraj preconvenite.

(2) Banca Natională a României poate arbitra litigii apărute în aplicarea prevederilor prezentelor instructiuni, dar numai după ce părtile implicate dovedesc că au epuizat toate posibilitătile de solutionare pe cale amiabilă.

(3) În astfel de cazuri, părtile trebuie să recunoască în prealabil, în scris, principiul acceptării neconditionate a deciziei de solutionare a litigiului, adoptată de Banca Natională a României.

 

SECTIUNEA a 3-a

Principii în relatia intermediar-client

 

Art. 13. - (1) Accesul pe piata valutară interbancară din România cu ordine de cumpărare de valută este permis pentru:

a) rezidenti - persoane fizice;

b) rezidenti - persoane juridice si alte entităti:

b1) pentru efectuarea de plăti/transferuri decurgând din operatiuni valutare curente si de capital;

b2) pentru rambursarea creditelor si achitarea dobânzilor si comisioanelor aferente creditelor în valută primite de la o institutie de credit rezidentă sau de la o societate de credit ipotecar rezidentă, precum si pentru cumpărarea de sume în valută, în situatia în care nu detin disponibilităti proprii în conturile lor deschise la institutiile de credit, pentru plăti în favoarea altor rezidenti, decurgând din operatiuni stipulate de prevederi legale exprese, si pentru plăti reprezentând contravaloarea documentelor de transport emise de reprezentantele companiilor aeriene străine;

b3) pentru efectuarea tranzactiilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, numai de către entitătile mentionate la art. 1 lit. b) din anexa nr. 2 - Instructiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României;

c) nerezidenti: pentru efectuarea conversiei sumelor exprimate în moneda natională (leu), dobândite în conditiile legii.

(2) Accesul pe piata valutară interbancară din România cu ordine de vânzare de valută este liber atât pentru rezidenti, cât si pentru nerezidenti.

Art. 14. - (1) La cumpărarea de valută convertibilă, rezidentii au obligatia de a proba cu documente originale, inclusiv autorizatia emisă de Banca Natională a României, atunci când este cazul, natura operatiunii valutare si nivelul sumei solicitate a fi plătită/transferată. Fac exceptie de la această prevedere casele de schimb valutar si cooperativele de credit pentru punctele de schimb valutar proprii, pentru cumpărările de valută în limita disponibilitătilor bănesti, precum si societătile de credit ipotecar, pentru operatiunile prevăzute, potrivit legii, în obiectul de activitate al acestora.

(2) La cumpărarea de valută convertibilă, nerezidentii au obligatia de a proba cu documente originale provenienta legală a sumelor în moneda natională (leu).

(3) Pentru persoanele fizice rezidente, în situatia în care scopul transferului extern nu poate fi probat cu documente, este suficientă completarea pe principiul bunei-credinte a formularului institutiei de credit prin care se dispune plata.

Art. 15. - Ordinele de vânzare/cumpărare de valută ale clientilor (rezidenti si nerezidenti) titulari de conturi se completează conform modelelor prezentate în anexele nr. 1.A si 1.B.

Art. 16. - În situatia în care clientul nu acceptă cotatia fermă a intermediarului, acesta poate opta pentru un ordin de vânzare/cumpărare de valută la curs limitat; valabilitatea în timp a unui astfel de ordin va fi indicată în mod expres de către client.

Art. 17. - Tranzactiile de schimb valutar încheiate se execută neconditionat de către intermediari si se confirmă clientilor prin extras de cont.

Art. 18. - (1) Intermediarii pot accepta primirea ordinelor de cumpărare/vânzare la vedere sau la termen de la clienti si prin alte modalităti de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), prin sistem computerizat, cu conditia comunicării acelorasi elemente cuprinse în modelele prezentate în anexele nr. 1.A si 1.B si în documentatia aferentă.

(2) Documentatia aferentă tranzactiei va fi înaintată institutiilor de credit în maximum 5 zile bancare.

Art. 19. - Intermediarii si arbitrajistii acestora au obligatia de a asigura executarea cu prioritate a ordinelor clientilor în timpul orelor de functionare a pietei valutare interbancare si de a nu concura executarea ordinelor acestora cu ordinele în nume si în cont propriu.

Art. 20. - Intermediarii vor stabili procedurile care să le permită verificarea îndeplinirii de către clienti a prezentelor instructiuni si a celorlalte prevederi legale si vor înainta Băncii Nationale a României toate informatiile si orice document solicitat de către aceasta.

Art. 21. - (1) Pentru sumele în valută cumpărate pe piata valutară interbancară în scopul efectuării de către clientii prevăzuti la art. 13 alin. (1) lit. b) a operatiunilor prezentate la art. 13 alin. (1) lit. b1) si b2) si neutilizate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenelor de plată conform destinatiei initiale sau pentru alte operatiuni valutare curente ori de capital, institutiile de credit vor proceda la răscumpărarea sumelor respective la cursul de schimb al tranzactiei initiale de cumpărare.

(2) Pentru sumele în valută existente în cont, neutilizate conform prevederilor alin. (1), precum si pentru cele care constituie obiect al colectării creantelor bugetare prin executare silită, ordinul de cumpărare de valută se completează de către institutiile de credit respective, în cazul când clientii în cauză refuză să întocmească ordinul de vânzare de valută în acest scop.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Pentru fiecare zi de întârziere în decontarea tranzactiilor desfăsurate pe piata valutară interbancară, partea prejudiciată (client sau intermediar) poate pretinde daune moratorii.

Art. 23. - Tranzactiile efectuate în afara orelor de functionare a pietei valutare interbancare si, în special, în alte locuri decât cele desemnate (front office) vor fi permise numai în situatii exceptionale, cu aprobarea prealabilă a persoanelor desemnate să asigure conducerea intermediarilor.

Art. 24. - Intermediarii, precum si salariatii acestora (arbitrajisti) pot înfiinta asociatii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea si impunerea unor reguli de conduită si etică profesională în desfăsurarea tranzactiilor pe piata valutară interbancară din România, scop în care pot emite, cu avizul asociatiei profesionale respective si cu notificarea Băncii Nationale a României, coduri de conduită.

 

NOMENCLATOR

 

Prezentul nomenclator cuprinde expresii uzuale si întelesul lor general acceptat, folosirea lor ducând la evitarea neîntelegerilor ce ar putea apărea în timpul încheierii unei tranzactii.

În toate cazurile, valuta/valutele tranzactionată/tranzactionate trebuie clar specificată/specificate.

În anumite cazuri evidente, unii termeni pot fi utilizati atât pentru operatiuni de fructificare de fonduri, cât si pentru tranzactii de schimb valutar.

Operatiune la vedere (spot) - o operatiune de vânzare/cumpărare de valută cu decontare în maximum două zile de la data încheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit între părti (curs spot). În cazul în care ziua

de decontare este o zi nebancară, decontarea are loc în următoarea zi bancară. (Fac exceptie cazurile în care între părti există alte conventii.)

Operatiune la termen (forward) - o operatiune de vânzare/cumpărare de valută cu decontare după mai mult de două zile de la data încheierii tranzactiei, la cursul de schimb stabilit între părti (curs forward). În cazul în care ziua de decontare este o zi nebancară, decontarea are loc în următoarea zi bancară. (Fac exceptie cazurile în care între părti există alte conventii.)

Operatiune swap - o operatiune de cumpărare si vânzare simultană a aceleiasi sume în valută cu aceeasi contrapartidă, cu decontarea la două date de valută diferite (de regulă, spot si forward), la cursuri de schimb stabilite (spot si forward) la data tranzactiei.

Data tranzactiei - data la care se încheie tranzactia.

Data valutei (value date) - data la care se face decontarea tranzactiei:

- value today (same day value) - data valutei este aceeasi cu data tranzactiei;

- value tomorrow - data valutei este ziua bancară următoare fată de data tranzactiei;

- spot - data valutei este la două zile bancare de la data tranzactiei;

- forward - orice dată a valutei ulterioară decontării spot.

Pozitie deschisă - diferenta dintre totalul cumpărărilor la vedere si la termen si totalul vânzărilor la vedere si la termen efectuate într-o valută pentru care se asumă un risc valutar.

Pozitie închisă - cumpărări si vânzări într-o valută sau active si pasive valutare care se echilibrează pe total, negenerând o pozitie deschisă.

Cotatie fermă (firm quotation) - cotarea unui pret ferm care angajează institutia de credit. Este recomandată adăugarea unor restrictii de timp sau de sumă (.ferm pentru un minut” sau “ferm pentru un milion”).

Cotatie orientativă (for info only) - o cotatie care nu este fermă, datorită imposibilitătii de a tranzactiona din anumite motive (depăsirea limitei de expunere etc.).

Cotatie directă - o cotatie este directă atunci când moneda natională este exprimată în functie de o unitate monetară a altei valute, numită de bază (de exemplu:

1 EUR = 38.241 ROL, EUR fiind unitatea monetară de bază).

Cotatie indirectă - o cotatie este indirectă când o unitate monetară natională, numită de bază, este exprimată în functie de o valută (de exemplu: 1 ROL = 43,48 TRL, ROL fiind unitatea monetară de bază).

Ordin la curs limitat - ordin ce trebuie executat până la cursul limită indicat de client.

Întelesul termenului “limitat” este “vindeti cu cel putin” în cazul unui ordin de vânzare si “cumpărati cu cel mult” în cazul unui ordin de cumpărare. Ordinele trebuie să specifice perioada pentru care sunt valabile (numărul de zile).

Punct (pip) - ultima cifră a unei cotatii.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Categorii de entităti care pot fi autorizate să efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice

 

Art. 1. - Operatiunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele categorii de entităti - intermediari, cu îndeplinirea conditiilor legale aplicabile:

a) institutii de credit;

b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice;

c) entitătile care detin în administrare unităti hoteliere si au în obiectul de activitate operatiuni de cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar si substitute de numerar.

 

CAPITOLUL II

Locul unde se pot efectua operatiuni de schimb valutar

 

Art. 2. - Institutiile de credit pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar înfiintate în incinta tuturor sediilor proprii (centrale, sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte structuri asimilate acestora), cu respectarea prezentelor instructiuni si a prevederilor legale aplicabile, precum si prin puncte de schimb valutar înfiintate în alte spatii decât în incinta sediilor proprii, cu îndeplinirea conditiilor de dotare prevăzute la art. 14.

Art. 3. - Casele de schimb valutar pot efectua operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice prin intermediul punctelor de schimb valutar.

Art. 4. - Entitătile care detin în administrare unităti hoteliere pot desfăsura operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar la receptia hotelului, care este considerată în acceptiunea prezentelor instructiuni punct de schimb valutar.

 

CAPITOLUL III

Operatiunile care pot fi efectuate de entitătile prevăzute la art. 1

 

Art. 5. - Institutiile de credit pot efectua următoarele operatiuni de schimb valutar:

a) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, cu respectarea prevederilor regulamentului;

b) vânzare de valută convertibilă sub formă de numerar si substitute de numerar (cecuri de călătorie) contra monedei nationale persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile regulamentului;

c) vânzare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice nerezidente, în limita sumei evidentiate ca fiind schimbată anterior în baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, după caz, precum si în limita sumelor în monedă natională pentru care există prevederi legale care permit convertirea lor în valută prin intermediul punctelor de schimb valutar;

d) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

Art. 6. - Casele de schimb valutar pot efectua următoarele operatiuni de schimb valutar:

a) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, cu respectarea prevederilor regulamentului;

b) vânzare de valută convertibilă sub formă de numerar si substitute de numerar (cecuri de călătorie) contra monedei nationale persoanelor fizice rezidente, în conformitate cu prevederile regulamentului;

c) vânzare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei nationale persoanelor fizice nerezidente, în limita sumei evidentiate ca fiind schimbată anterior în baza unui bon fiscal (pentru schimb valutar) sau buletin de schimb valutar, după caz, precum si în limita sumelor în monedă natională pentru care există prevederi legale care permit convertirea lor în valută prin intermediul punctelor de schimb valutar. Aceste operatiuni se pot efectua numai prin punctele de schimb valutar existente în punctele de control si trecere a frontierei;

d) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

Art. 7. - Entitătile care detin în administrare unităti hoteliere pot efectua următoarele operatiuni de schimb valutar:

a) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar si substitute de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice, clienti ai acestora;

b) cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar contra monedei nationale de la persoane fizice rezidente si nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar.

 

CAPITOLUL IV

Autorizarea entitătilor prevăzute la art. 1

 

Art. 8. - (1) Procesul de autorizare de către Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare a efectuării operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României se referă la:

a) emiterea autorizatiei de functionare pentru entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) si pentru operatiunile de schimb valutar desfăsurate de entitătile prevăzute la art. 1 lit. c);

b) atribuirea codului statistic pentru entitătile prevăzute la art. 1.

(2) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. a) sunt autorizate să efectueze operatiuni de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României, în conformitate cu autorizatia de functionare emisă în baza legislatiei specifice.

Art. 9. - Entitătile prevăzute la art. 1 pot începe efectuarea operatiunilor de schimb valutar printr-un număr nelimitat de puncte de schimb valutar, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au primit autorizatia de functionare emisă de Banca Natională a României;

b) li s-a atribuit codul statistic de către Banca Natională a României pentru fiecare punct de schimb valutar;

c) au înscris codul statistic pe stampila punctului de schimb valutar.

Art. 10. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, solicitantii vor depune la registratura Băncii Nationale a României sau vor transmite prin corespondentă o cerere de autorizare, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României, însotită de documentatia corespunzătoare (specificată în lista prevăzută în anexa nr. 2.A), după cum urmează;

a) casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice (pct. D1-D6, D8, D9, precum si D11-D13, atunci când este cazul);

b) entitătile care detin în administrare unităti hoteliere, cu respectarea conditiilor aplicabile activitătii de turism (pct. D1-D2, D5-D9).

Art. 11. - (1) În vederea obtinerii codului statistic, entitătile prevăzute la art. 1 vor depune la registratura Băncii Nationale a României sau vor transmite prin corespondentă o cerere de atribuire de cod statistic pentru

punctul de schimb valutar, însotită de declaratia prevăzută la pct. D8 din lista cuprinsă în anexa nr. 2.A si de acordul prevăzut la pct. D14, după caz.

(2) În vederea obtinerii codului statistic pentru aparatele automate de schimb valutar, entitătile prevăzute la art. 1 vor depune la registratura Băncii Nationale a României sau vor transmite prin corespondentă o cerere de atribuire de cod statistic pentru punctul de schimb valutar, însotită de declaratia prevăzută la pct. D8 si de documentatia prevăzută la pct. D10 din lista cuprinsă în anexa nr. 2.A.

Art. 12. - (1) Atât la înfiintare, cât si pe parcursul functionării, disponibilitătile bănesti în monedă natională si/sau în valută convertibilă ale entitătilor prevăzute la art. 1 lit. b) trebuie să fie în echivalent de minimum 75.000 EUR. La stabilirea nivelului disponibilitătilor bănesti în echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Natională a României în ziua anterioară datei la care se face evaluarea.

(2) Disponibilitătile bănesti pot proveni din: sumele depuse ca aport în numerar la constituirea capitalului social, alte elemente de capitaluri proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, majorările ulterioare de capital social, precum si din împrumuturi primite exclusiv de la asociatii/actionarii casei de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Sumele pe care asociatii/actionarii casei de schimb valutar le pun la dispozitia casei de schimb valutar sub formă de împrumuturi trebuie să provină din disponibilităti proprii si nu din alte împrumuturi.

(3) Disponibilitătile bănesti pot fi păstrate în conturi curente deschise la institutii de credit din România si în casieriile caselor/punctelor de schimb valutar.

(4) Operatiunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se vor efectua numai cu disponibilitătile bănesti ale acestora mentionate la alin. (1).

Art. 13. - Nu pot fi înfiintate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioscuri, alte constructii similare, în locuri izolate, la etajele sau în subsolurile clădirilor cu destinatie de locuintă.

Art. 14. - Entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) trebuie să aibă asigurată, pentru fiecare punct de schimb valutar, dotarea necesară derulării activitătii de schimb valutar. Prin dotare se întelege următoarele:

a) ghiseu care să asigure izolarea casierului, precum si păstrarea si manipularea în deplină sigurantă a valorilor;

b) tehnică de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, după caz) si programe care să asigure emiterea bonurilor fiscale (pentru schimb valutar), respectiv a buletinelor de schimb valutar, precum si evidenta operatiunilor;

c) aparat de verificare a autenticitătii bancnotelor;

d) orice alte dotări prevăzute de legislatia în vigoare, inclusiv cele care asigură îndeplinirea conditiilor legale privind păstrarea în deplină securitate a valorilor.

Art. 15. - În situatiile în care entitătile prevăzute la art. 1 înfiintează mai multe puncte de schimb valutar la aceeasi adresă, cererea de atribuire a codului statistic se va face pentru fiecare punct de schimb valutar, cu specificarea amplasării în spatiul respectiv (fată de anumite repere fixe) a punctelor de schimb valutar în cauză.

Art. 16. - (1) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia de

functionare/scrisoarea de atribuire a codului statistic sau va comunica în scris respingerea cererii de autorizare/atribuire a codului statistic si motivele respingerii.

(2) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea autorizatiei de functionare/scrisorii de atribuire a codului statistic, entitătile prevăzute la art. 1 au obligatia să înceapă activitatea de schimb valutar.

 

CAPITOLUL V

Conditii de functionare a entitătilor prevăzute la art. 1

 

Art. 17. - La sediul fiecărui punct de schimb valutar vor fi afisate la loc vizibil fotocopia scrisorii Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare de atribuire a codului statistic, precum si programul zilnic de functionare ce trebuie respectat.

Art. 18. - Operatiunile de vânzare/cumpărare se fac pe bază de document de identitate legal valabil. Se interzice înscrierea în documentul de identitate a vreunei mentiuni privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar.

Art. 19. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 îsi stabilesc în mod liber cursurile de schimb valutar, atât cele de cumpărare, cât si cele de vânzare. Pentru schimbul valutar pe bază de substitute de numerar se pot stabili cursuri de schimb valutar diferite fată de cele practicate pentru numerar.

(2) Se interzice practicarea unor cursuri de schimb valutar diferite pentru monedele si bancnotele aceleiasi valute.

Art. 20. - Cursurile de schimb valutar pot fi modificate în cursul aceleiasi zile lucrătoare, cu conditia afisării listei cursurilor în vigoare si înregistrării corespunzătoare în toate documentele ce stau la baza operatiunilor de schimb valutar.

Art. 21. - Listele cursurilor de schimb de vânzare/cumpărare pentru valută convertibilă si substitute de numerar, semnate de persoanele împuternicite de conducerea entitătilor prevăzute la art. 1, purtând stampila acestora, vor fi afisate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de lucru, urmând ca la sfârsitul zilei de lucru să fie anexate la registrul tranzactiilor.

Art. 22. - (1) Pentru operatiunile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar se pot încasa comisioane numai în moneda natională. Comisioanele practicate vor fi evidentiate distinct în listele de cursuri de schimb valutar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) În situatia în care entitătile prevăzute la art. 1 nu practică comisioane, în listele cursurilor de schimb valutar se va regăsi sintagma “comision zero”.

Art. 23. - (1) Institutiile de credit si entitătile care detin în administrare unităti hoteliere întocmesc buletine de schimb valutar, documente cu regim special, potrivit prevederilor legale aplicabile.

(2) Buletinele de schimb valutar se întocmesc în două exemplare, un exemplar fiind înmânat clientului, iar al doilea exemplar fiind atasat la registrul tranzactiilor.

(3) Casele de schimb valutar întocmesc bonuri fiscale (pentru schimb valutar), în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(4) Pentru fiecare tranzactie se vor întocmi bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, după caz, care trebuie să contină cel putin următoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numărul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); numele si prenumele clientului; tara clientului; documentul de identitate al clientului: tip, serie, număr; rezident/nerezident; suma încasată de la client (valută convertibilă/monedă natională); cursul de schimb valutar; comisionul; suma plătită clientului (valută convertibilă/monedă natională); semnătura casierului; stampila punctului de schimb valutar.

(5) Pe perioada când tehnica de calcul (aparatele de marcat electronice fiscale, calculatoarele) nu functionează din cauze obiective, entitătile prevăzute la art. 1 vor emite buletine de schimb valutar, în conditiile prevăzute de prezentele instructiuni, prin oricare alte mijloace de editare. La remedierea defectiunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale/calculatoarelor, după caz, cu efectuarea mentiunii “preluat în baza de date” pe buletinele de schimb valutar respective.

(6) Pentru fiecare tranzactie efectuată prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se vor emite bonuri fiscale (pentru schimb valutar) sau buletine de schimb valutar, după caz, care trebuie să contină cel putin următoarele elemente: denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb valutar; data emiterii; seria si numărul buletinului de schimb valutar/bonului fiscal (pentru schimb valutar); suma încasată de la client (valută convertibilă); cursul de schimb valutar; comisionul; suma plătită clientului (monedă natională).

(7) La solicitarea clientului, entitătile prevăzute la art. 1 vor înscrie pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, după caz, seriile si numerele bancnotelor vândute acestuia.

Art. 24. - Entitătile prevăzute la art. 1 vor tine un registru zilnic al tranzactiilor, în care vor fi evidentiate cumpărările si vânzările de valută convertibilă, pe numerar si substitute de numerar, pe feluri de valute convertibile, sumele în moneda natională plătite, respectiv încasate, precum si comisioanele practicate.

Art. 25. - (1) La efectuarea operatiunilor de restituire de valută convertibilă către persoane fizice nerezidente, entitătile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) vor mentiona pe versoul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar, după caz, emis la efectuarea operatiunii initiale de cumpărare de valută convertibilă de la nerezident, suma în valută convertibilă restituită, confirmată cu semnătura lucrătorului si stampila punctului de schimb valutar.

(2) Originalul bonului fiscal (pentru schimb valutar) sau al buletinului de schimb valutar initial va fi retinut la punctul de schimb valutar unde s-a efectuat ultima operatiune de vânzare de valută convertibilă în scopul restituirii.

(3) La efectuarea operatiunilor de vânzare de valută către persoane fizice nerezidente, în limita sumelor în moneda natională pentru care există prevederi legale care permit convertirea lor în valută prin intermediul punctelor de schimb valutar, entitătile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) vor păstra la registrul tranzactiilor fotocopia documentului emis de organele abilitate, document care dă dreptul efectuării schimbului valutar respectiv.

Art. 26. - Numai personalul angajat al entitătilor prevăzute la art. 1 are dreptul să efectueze operatiuni de schimb valutar.

Art. 27. - Activitatea de schimb valutar poate fi întreruptă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice, cu conditia comunicării la Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data întreruperii activitătii.

Art. 28. - Încetarea definitivă a activitătii casei de schimb valutar/punctului de schimb valutar va fi comunicată în scris Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare în maximum 5 zile calendaristice de la data încetării activitătii, cu restituirea originalului autorizatiei de functionare si a scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, după caz.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - Dispozitiile prezentelor instructiuni privind afisarea cursurilor de schimb valutar, afisarea comisioanelor, conditiile de sigurantă si altele asemenea nu au caracter exclusiv si se completează cu orice alte dispozitii legale în materie.

Art. 30. - În situatia în care se prezintă bancnote sau monede false ori contrafăcute, în vederea efectuării schimbului valutar, entitătile prevăzute la art. 1 sunt obligate să respecte procedurile legale în materie.

Art. 31. - Entitătile prevăzute la art. 1 vor lua măsuri corespunzătoare în vederea asigurării disponibilitătilor bănesti, în monedă natională si/sau valută convertibilă, necesare satisfacerii tuturor solicitărilor de cumpărare si vânzare.

Art. 32. - (1) Ca urmare a verificărilor efectuate sau la sesizarea autoritătilor statului abilitate să verifice respectarea conditiilor de functionare a entitătilor prevăzute la art. 1 lit. b) si c), din care rezultă nerespectarea regulamentului, a prezentelor instructiuni si/sau a altor dispozitii legale aplicabile, Banca Natională a României va putea aplica sanctiunile prevăzute la art. 27 din regulament.

(2) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. b), a căror autorizatie de functionare a fost suspendată temporar, îsi pierd dreptul de a înfiinta noi puncte de schimb valutar pe perioada următoarelor 6 luni de la data primirii comunicării de sanctionare din partea Băncii Nationale a României.

(3) În cazul retragerii autorizatiei de functionare unei case de schimb valutar, actionarii/asociatii si/sau administratorii acesteia îsi pierd dreptul de a înfiinta sau de a participa la capitalul social ori de a conduce activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.

Art. 33. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) si c), cărora li s-a retras autorizatia de functionare si/sau codul statistic atribuit punctului/punctelor de schimb valutar, nu mai pot efectua operatiuni de schimb valutar prin punctul/punctele de schimb valutar în cauză, de la data primirii comunicării Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei de functionare si/sau a codului statistic.

(2) În situatiile în care entitătile prevăzute la art. 1 lit. b) si c) nu se conformează comunicării Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei de functionare/codului statistic atribuit ori scrisoarea recomandată prin care se face comunicarea este returnată, Banca Natională a României va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, hotărârea de retragere a autorizatiei de functionare/scrisorii de atribuire a codului statistic.

Art. 34. - La solicitarea autoritătilor abilitate ale statului, Banca Natională a României va pune la dispozitia acestora informatiile privind autorizatiile de functionare emise/codurile statistice atribuite de Banca Natională a României.

Art. 35. - Entitătile prevăzute la art. 1 lit. b), care detin autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României, si cele aflate în proces de autorizare la Banca Natională a României trebuie să atingă nivelul disponibilitătilor bănesti prevăzut la art. 12 alin. (1) până la data de 4 mai 2004.

Art. 36. - (1) Cel mai târziu până la data de 31 mai 2004, entitătile prevăzute la art. 1 lit. b), care detin autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României (anterior si ulterior publicării instructiunilor) si care au/si-au completat disponibilitătile bănesti la nivelul prevăzut la art. 12 alin. (1) si încă nu au fost reautorizate potrivit Circularei Băncii Nationale a României nr. 31/2003 pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, vor solicita reautorizarea de către Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare.

(2) Cererea de reautorizare va fi însotită de următoarele documente:

a) dovada existentei disponibilitătilor bănesti în monedă natională si/sau în valute convertibile, în conturile deschise la institutii de credit din România si/sau în casieriile casei de schimb valutar/punctelor de schimb valutar;

b) extrasul din registrul societătilor, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de reautorizare la Banca Natională a României;

c) fotocopia ultimei autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României.

(3) În termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, conform alineatului precedent, Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va proceda la reautorizarea caselor de schimb valutar prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite prevederilor prezentelor instructiuni.

(4) Începând cu termenul prevăzut la art. 35, casele de schimb valutar care detin autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României si care nu si-au completat disponibilitătile bănesti la nivelul prevăzut la art. 12 alin. (1) îsi vor înceta definitiv activitatea de schimb valutar, iar în maximum 15 zile calendaristice vor notifica în scris aceasta Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare, cu restituirea originalului autorizatiei de functionare în cauză, urmând a fi radiate din evidentele Băncii Nationale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Natională a României.

(5) Caselor de schimb valutar care nu au solicitat reautorizarea ori celor care nu au fost reautorizate deoarece nu au îndeplinite conditiile prevăzute de prezentele instructiuni, precum si celor care nu vor notifica încetarea definitivă a activitătii de schimb valutar li se va retrage autorizatia de functionare si vor fi radiate, din oficiu, din evidentele Băncii Nationale a României privitoare la casele de schimb valutar autorizate de Banca Natională a României.

Art. 37. - (1) Până la data de 4 mai 2004, entitătile care detin în administrare unităti hoteliere si au în obiectul de activitate operatiuni de cumpărare de valută convertibilă vor solicita reautorizarea Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare. Cererea de reautorizare va fi însotită de documentele prevăzute la pct. D1, D2, D5-D9, din lista cuprinsă în anexa nr. 2A, precum si de fotocopia ultimei autorizatii de functionare emise de Banca Natională a României.

(2) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, conform alineatului precedent, Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va proceda la reautorizarea entitătilor care detin în administrare unităti hoteliere si au în obiectul de activitate operatiuni de cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar si substitute de numerar, dacă sunt îndeplinite prevederile prezentelor instructiuni.

(3) Entitătilor care detin în administrare unităti hoteliere si au în obiectul de activitate operatiuni de cumpărare de valută convertibilă sub formă de numerar si substitute de numerar, care nu au solicitat reautorizarea, ori celor care au solicitat reautorizarea, dar nu au îndeplinit conditiile prevăzute de prezentele instructiuni, precum si celor care nu vor notifica încetarea definitivă a activitătii de schimb valutar li se va retrage autorizatia de functionare si vor fi radiate, din oficiu, din evidentele Băncii Nationale a României.

 

ANEXA Nr. 2.A

LISTA

documentelor necesare obtinerii autorizatiei Băncii Nationale a României

 

D1 - certificatul constatator/extrasul din registrul societătilor, emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de autorizare/notificare la Banca Natională a României, continând cel putin informatii privind obiectul de activitate (cu precizarea codului CAEN), capitalul social, identitatea actionarilor/asociatilor societătii comerciale.

D2 - copia legalizată/certificată a certificatului de înregistrare emis de către oficiul registrului comertului.

D3 - dovada posesiei spatiului de lucru destinat exclusiv schimbului valutar, cu acces public direct si adresă identificabilă. Se consideră în posesia casei de schimb valutar acele spatii dobândite cu acte legale si pentru care s-au efectuat înregistrările si s-au obtinut toate avizele, potrivit prevederilor legale aplicabile, inclusiv acordul proprietarului pentru desfăsurarea activitătii de schimb valutar, în situatia în care contractul prin care s-a dobândit posesia spatiului nu este încheiat direct cu proprietarul acestuia.

D4 - dovada existentei capitalului social vărsat si a disponibilitătilor bănesti în monedă natională si/sau în valută convertibilă, în contul casei de schimb valutar. Pentru entitătile prevăzute la art. 1 lit. b), la momentul autorizării dovada se va face printr-un extras de cont eliberat la data depunerii documentatiei de autorizare la Banca Natională a României.

D5 - dovada existentei cel putin a unui cont deschis la o institutie de credit.

D6 - certificatele de cazier judiciar ale personalului de conducere si ale celui angajat în activitatea de schimb valutar, care nu trebuie să contină mentiuni referitoare la condamnări penale pronuntate prin hotărâri judecătoresti definitive.

D7 - certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă.

D8 - declaratia pe propria răspundere, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României, din care să rezulte că sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activitătii de schimb valutar pentru persoane fizice. Modelul declaratiei este prezentat în anexa nr. 2.B.

D9 - orice alte documente solicitate de Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare, dacă este cazul.

D10 - documentatia tehnică a aparatului automat de schimb valutar.

D11 - contractul încheiat de casa de schimb valutar cu o institutie de credit autorizată să functioneze în România, care este agent al unei entităti emitente de cecuri de călătorie sau este emitentă de cecuri de călătorie.

D12 - normele si procedurile interne de lucru privind derularea operatiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare si decontare a cecurilor de călătorie.

D13 - declaratia pe propria răspundere a administratorilor casei de schimb valutar referitoare la faptul că dispun de mijloacele si tehnicile necesare desfăsurării în conditii corespunzătoare si de sigurantă a operatiunilor cu cecuri de călătorie.

D14 - acordul casei centrale, în cazul cooperativelor de credit, pentru înfiintarea punctului de schimb valutar.

 

ANEXA Nr. 2.B

 

Denumirea entitătii ...

Adresa ...

 

DECLARATIE

 

În vederea desfăsurării operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice la punctul de schimb valutar ce urmează a se înfiinta la adresa …………………..

vă rugăm să ne luati în evidentă prin atribuirea codului statistic.

Precizăm că punctul de schimb valutar mentionat respectă prevederile Instructiunilor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României.

Numele si prenumele ………………….

Semnătura autorizată ………………….

Data

 

ANEXA Nr. 3

INSTRUCTIUNI

privind modul de autorizare a operatiunilor valutare de capital

 

Art. 1. - Operatiunilor valutare de capital care sunt supuse autorizării Băncii Nationale a României sunt numai cele prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 2. - (1) În vederea autorizării operatiunilor valutare de capital, solicitantii vor depune la registratura Băncii Nationale a României sau vor transmite prin corespondentă o cerere de autorizare semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea ori de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României, în care se vor specifica institutia de credit rezidentă prin care urmează să se efectueze operatiunea respectivă, precum si institutia de credit nerezidentă si numărul contului în care se va face transferul, după caz, însotită de documentatia corespunzătoare (specificată în lista prevăzută în anexa nr. 3.A). Operatiunile valutare de capital supuse autorizării Băncii Nationale a României si documentele necesare în vederea autorizării sunt următoarele:

a) operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate în mod curent pe piata monetară, prevăzute la art. 4 pct. 4.4 lit. a)-d) din regulament:

a1) admiterea instrumentelor financiare românesti pe o piată monetară străină, prevăzute la lit. a): pct. D1-D3 si D5;

a2) admiterea instrumentelor financiare străine pe piata monetară românească, prevăzute la lit. b): pct. D1-D3 si D5;

a3) tranzactii (achizitionare) ale nerezidentilor cu instrumente financiare românesti pe piata monetară, prevăzute la lit. c): pct. D1-D3 si D5;

a4) tranzactii (achizitionare) ale rezidentilor cu instrumente financiare străine pe piata monetară, prevăzute la lit. d): pct. D1-D3 si D5, precum si D4 în cazul când operatiunile sunt de natura datoriei private externe pe termen mediu sau lung;

b) operatiuni în conturi curente, prevăzute la art. 4 pct. 4.9 lit. b) si, respectiv, pct. 4.10 lit. b) din regulament:

în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 – Instructiuni privind autorizarea deschiderii si functionării conturilor în străinătate ale rezidentilor;

c) operatiuni în conturi de depozit deschise de nerezidenti în România la institutii de credit - în monedă natională, prevăzute la art. 4 pct. 4.10 lit. a1) din regulament: pct. D1, D2 si D5.

(2) Până cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană, operatiunile valutare de capital prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) nu vor mai fi supuse autorizării de către Banca Natională a României.

(3) Operatiunile valutare de capital prevăzute la alin. (1) lit. c) nu vor mai fi supuse autorizării de către Banca Natională a României la un an de la data intrării în vigoare a regulamentului.

Art. 3. - În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia sau va comunica în scris respingerea autorizării operatiunii respective, cu mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.

Art. 4. - Contractele si alte întelegeri externe din care decurg operatiuni valutare de capital supuse autorizării Băncii Nationale a României devin operationale din punct de vedere valutar numai după obtinerea autorizatiei pentru efectuarea operatiunii respective.

Art. 5. - Fac exceptie de la prevederile de autorizare de mai sus institutiile de credit, pentru următoarele operatiuni efectuate în nume si în cont propriu:

a) tranzactii (achizitionare) cu instrumente financiare străine pe piata monetară, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a4);

b) operatiuni în conturi curente si de depozit în valută, deschise în străinătate, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b).

 

ANEXA Nr. 3.A

LISTA

documentelor*) necesare obtinerii autorizatiei Băncii Nationale a României

 

D1 - a) extrasul din registrul comertului, în urma căruia nu au mai intervenit modificări, si certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comertului ori certificatul emis de către Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau orice alt act de înregistrare la autoritătile abilitate, după caz;

b) pentru nerezidenti: documentul de înregistrare la autoritătile abilitate din tara de origine;

c) pentru persoanele fizice: documentul de identitate;

D2 - hotărârea adunării generale a asociatilor ori actionarilor/consiliului de administratie al solicitantului sau organului de conducere abilitat legal, după caz, pentru efectuarea operatiunii respective;

D3 - documentele referitoare la admiterea instrumentelor financiare pe piata monetară, cum ar fi: autorizatie/aviz pentru introducerea la bursă, prospectul de emisiune, contracte/conventii încheiate cu intermediarii pe piata monetară, semnate bilateral, avizul/autorizatia emisă de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (CNVM), în situatiile în care reglementările acesteia prevăd obligativitatea emiterii unui act individual de acest tip sau alte documente specifice fiecărei operatiuni, după caz; de asemenea, sunt admise documente în format electronic, emise în conditiile respectării prevederilor legale;

D4 - formularele prevăzute de reglementările emise de Banca Natională a României în vederea înregistrării în Registrul datoriei private externe;

D5 - orice alte documente solicitate de către Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare.

 


*) Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, după caz.

 

ANEXA Nr. 4

INSTRUCTIUNI

privind autorizarea deschiderii si functionării conturilor în străinătate ale rezidentilor

 


*) Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, după caz.

 

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 14 din regulament, sunt supuse autorizării de către Banca Natională a României conturile în valută si/sau în monedă natională (leu) deschise de rezidenti în străinătate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora, în conditiile prevăzute la alin. (2).

(2) În vederea obtinerii autorizatiei, precum si în cazul reînnoirii acesteia, rezidentii completează si depun la registratura Băncii Nationale a României sau transmit prin corespondentă o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 4.A, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României, însotită de documentele care justifică necesitatea deschiderii contului în străinătate si de următoarele documente*):

a) extrasul din registrul comertului, în urma căruia nu au mai intervenit modificări, si certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comertului ori certificatul emis de către Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau orice alt act de înregistrare la autoritătile abilitate, după caz; pentru persoanele fizice: documentul de identitate;

b) actul de înregistrare a sucursalelor sau altor sedii secundare înfiintate ulterior în străinătate, în baza legislatiei române, după caz;

c) aprobarea de contingent necesară pentru trimiterea de personal român în străinătate, eliberată de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, după caz;

d) actul doveditor al înregistrării sucursalelor sau altor sedii secundare din străinătate, din care să rezulte statutul juridic al celorlalte sedii secundare ale firmei românesti în străinătate; în lipsa actului doveditor al înregistrării celorlalte sedii secundare în străinătate, declaratia pe propria răspundere a solicitantului că sediul secundar respectiv nu este persoană juridică străină;

e) contracte sau alte întelegeri externe semnate bilateral;

f) declaratia pe propria răspundere a solicitantului privind totalitatea conturilor detinute de acesta în străinătate;

g) orice acte sau documente justificative ale operatiunii sau stipulate de alte prevederi legale ori solicitate în mod expres de Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare ulterior depunerii ori remiterii documentatiei.

(3) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia sau va comunica în scris respingerea autorizării operatiunii respective, cu mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.

Art. 2. - (1) Deschiderea si/sau functionarea conturilor în străinătate pot fi autorizate pentru următoarele situatii si activităti desfăsurate în străinătate:

a) organizarea si functionarea de santiere de constructiimontaj si instalatii sau executarea de lucrări si prestări de servicii;

b) înfiintarea si functionarea, cu respectarea cerintelor legislatiei române, de sucursale sau alte sedii secundare în străinătate ale rezidentilor, care nu sunt constituite ca persoane juridice în străinătate;

c) solicitarea de garantii de către nerezidenti, constituirea ori mentinerea de garantii de bună executie;

d) detinerea si utilizarea de disponibilităti în valută în străinătate, precum si operatiuni în valută cu nerezidentii, pentru care solicitantul aduce dovezi că operatiunile respective nu pot fi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privitoare la efectuarea operatiunilor prin conturi deschise în România;

e) operatiuni valutare de capital;

f) litigii între rezidenti si nerezidenti, aflate în curs de solutionare sau solutionate, precum si regularizări cu autoritătile financiare/judiciare din tările respective.

(2) Fac exceptie de la obligatia de obtinere a autorizatiei Băncii Nationale a României pentru deschiderea conturilor în străinătate rezidentii exceptati de la obligatia de repatriere, prevăzuti la art. 15 alin. (2) din regulament.

(3) Exceptia de la obligatia de obtinere a autorizatiei Băncii Nationale a României pentru deschiderea conturilor în străinătate pentru persoanele fizice rezidente prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. c) din regulament se referă la mentinerea conturilor după încheierea activitătii în străinătate, exclusiv functionarea acestora prin alimentări din tară si/sau exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar.

Art. 3. - (1) Autorizatia de deschidere si functionare de conturi în străinătate cuprinde conditiile de functionare a contului respectiv, obligatorii pe toată durata valabilitătii acesteia, precum si prevederi privind repatrierea, după caz.

(2) Rezidentii autorizati au obligatia să comunice Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare orice situatie de natură să modifice prevederile autorizatiei prevăzute la alin. (1) în scopul actualizării corespunzătoare a acesteia.

Art. 4. - (1) Autorizatiile de deschidere si functionare de conturi în străinătate vor stipula o perioadă de valabilitate, perioadă determinată de durata si specificul operatiunii care face obiectul deschiderii contului în străinătate.

(2) În situatia în care se justifică prelungirea valabilitătii autorizatiei, solicitantul va depune la registratura Băncii Nationale a României sau va transmite prin corespondentă, cu 30 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizatiei, o cerere în acest sens, însotită de documentatia corespunzătoare. Documentatia ce se depune în vederea reînnoirii autorizatiei nu va mai cuprinde documentele depuse la autorizarea precedentă si care nu au suferit modificări.

Art. 5. - (1) Institutiile de credit nu vor efectua operatiuni în valută în conturile în străinătate ale rezidentilor deschise fără respectarea prevederilor regulamentului, iar operatiunile în conturile autorizate în străinătate dispuse de rezidenti vor fi efectuate cu respectarea prevederilor legale si prevederilor autorizatiilor emise pentru deschiderea si functionarea conturilor respective.

(2) În situatia în care, din analiza operatiunilor dispuse de clienti, institutiile de credit constată că aceste operatiuni se referă la conturi deschise în străinătate de rezidenti, acestea vor solicita clientilor respectivi orice informatie si document, inclusiv autorizatia Băncii Nationale a României, pentru a se informa asupra respectării prevederilor legale în vigoare referitoare la deschiderea si functionarea conturilor în străinătate ale rezidentilor.

(3) În situatia constatării nerespectării dispozitiilor referitoare la deschiderea si functionarea conturilor în străinătate ale rezidentilor, institutiile de credit vor solicita clientilor intrarea de îndată în legalitate.

 

ANEXA Nr. 4.A

 

Referinta solicitantului ..............................

Nr. .......... data ........................................

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru deschiderea si functionarea unui cont în străinătate

 

Denumirea/Numele si prenumele ............................................................................................... .

Sediul/Adresa: judetul ..................................., localitatea ................................., sectorul .........., str. ........................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, ap. ........, codul postal ...................., telefon ...................., fax .................…

Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal  ..................................................................

Nr. de înregistrare la autoritătile abilitate  ..................................................................................

Codul CAEN ...............................................................................................................................…

Conturi deschise în străinătate: DA/NU

Felul activitătii derulate prin cont  ................................................................................................……

.........................................................................................................................................................

Tara .............................................................................................................................................….

Banca din străinătate .................................................................................................................…….

Nr. contului*) ...............................................................................................................................….

Tipul contului*) ............................................................................................................................….

Valuta ..........................................................................................................................................….

Justificarea cererii de deschidere a contului**)  ..........................................................................…….

..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................….

Alimentarea contului se va face cu  ............................................................................................………

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................…..

Plătile din cont reprezintă  ............................................................................................................……

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................…..

           

Numele si prenumele

Semnătura autorizată

L.S.


*) În situatia în care institutia de credit străină nu pune la dispozitie solicitantului informatiile respective înainte de deschiderea contului în străinătate, acestea vor fi comunicate Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare, în termen de 15 zile calendaristice de la data deschiderii contului.

**) Justificarea trebuie să contină cel putin plafonul maxim si termenul până la care va fi deschis contul în străinătate.

 

ANEXA Nr. 5

 

INSTRUCTIUNI

privind autorizarea efectuării operatiunilor valutare între rezidenti pe teritoriul României

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Autorizarea operatiunilor valutare efectuate între rezidenti pe teritoriul României se realizează atât prin regulament, pentru categoriile de rezidenti si operatiunile prevăzute la art. 8 alin. (2) din regulament, cât si prin emiterea de autorizatii de către Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare, potrivit prevederilor cap. II “Procedura de autorizare”.

Art. 2. - Prezentele instructiuni reglementează conditiile de autorizare privind efectuarea operatiunilor valutare pe teritoriul României între rezidenti, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din regulament.

Art. 3. - (1) Rezidentii pot efectua operatiuni valutare pe teritoriul României, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din regulament, numai în baza autorizatiei emise de Banca Natională a României.

(2) Cererile de autorizare trebuie să se refere exclusiv la operatiuni punctuale. Derularea activitătilor prevăzute în obiectul de activitate nu poate fi conditionată de existenta unei autorizatii emise în conditiile prezentelor instructiuni.

(3) Autorizatiile se emit în baza aprobării conducerii executive a Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare

 

Art. 4. - În vederea obtinerii autorizatiei pentru efectuarea operatiunilor valutare între rezidenti pe teritoriul României, solicitantul va depune la registratura Băncii Nationale a României sau va transmite prin corespondentă o cerere de autorizare tip, conform anexei nr. 5.A, semnată de persoane împuternicite prin actul constitutiv să reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi cu acte că au fost mandatate în mod expres să reprezinte societatea în relatia cu Banca Natională a României, însotită de nota de fundamentare privind necesitatea efectuării operatiunii valutare între rezidenti si de următoarele documente*):

a) certificatul de înregistrare emis de către oficiul registrului comertului ori certificatul emis de către Registrul national al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii sau orice alt act de înregistrare la autoritătile abilitate, după caz; pentru persoane fizice: documentul de identitate;

b) extrasul emis de oficiul registrului comertului sau de altă autoritate abilitată de lege, în urma căruia nu au mai intervenit modificări, cuprinzând cel putin următoarele mentiuni: denumirea firmei/entitătii, durata de functionare a persoanei juridice/entitătii, sediul social, obiectul de activitate (detaliat), identitatea actionarilor/asociatilor, componenta consiliului de administratie potrivit prevederilor actului constitutiv si actelor aditionale la acesta;

c) autorizatia de functionare emisă de autoritătile abilitate, după caz;

d) documentele care stau la baza efectuării acestor operatiuni (contracte, conventii, protocoale, programe etc.);

e) orice alte acte sau documente justificative ale operatiunii solicitate de Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare, ulterior depunerii ori remiterii documentatiei.

Art. 5. - (1) În termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete, Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare va remite solicitantului autorizatia sau va comunica în scris respingerea cererii de autorizare respective, în functie de decizia conducerii executive, cu mentionarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii.

(2) În functie de specificul operatiunii valutare între rezidenti, în prevederile autorizatiei se va înscrie perioada de valabilitate a acesteia.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 6. - (1) Solicitarea autorizării efectuării operatiunilor valutare între rezidenti pe teritoriul României poate fi făcută fie de către rezidentul plătitor (care initiază operatiunea valutară prin efectuarea unei plăti), fie de către rezidentul încasator.

(2) Nu este necesară autorizarea Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare pentru rezidentii care efectuează operatiuni valutare cu rezidentii autorizati direct prin regulament ori autorizati în mod expres de Banca Natională a României - Directia reglementare si autorizare pentru astfel de operatiuni si, după caz, prevăzuti în autorizatia respectivă.

(3) Institutiile de credit vor verifica respectarea conditiilor prevăzute în autorizatia operatiunii înainte de a debita/credita contul rezidentului care efectuează operatiuni valutare pe teritoriul României conform alin. (2).

Art. 7. - Autorizatiile emise în baza art. 20 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările si completările ulterioare, si conform prevederilor Normelor privind modul de autorizare a operatiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V. 6 la regulament îsi pierd valabilitatea la 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului, termen în care va fi solicitată reautorizarea în conditiile instructiunilor în vigoare. În cazul când nu se solicită reautorizarea în termenul mentionat, autorizatiile respective îsi pierd valabilitatea.


*) Documentele vor fi prezentate în original sau în copie, după caz.

 

ANEXA Nr. 5.A

 

Referinta solicitantului

Nr. .......... data ....................

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru operatiuni valutare efectuate între rezidenti pe teritoriul României

 

Denumirea/Numele si prenumele ............................................................................................... .

Sediul/Adresa: judetul ................................., localitatea .................................., sectorul .........., str. .......................... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., codul postal ...................., telefon ...................., fax ................... .

Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal .................................................................. .

Nr. de înregistrare la autoritătile abilitate ................................................................................ .

Justificarea cererii de efectuare a operatiunilor valutare, precizarea categoriei de activitate si a operatiunii valutare ……………………………...........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... .

Locul prestatiei ...........................................................................................................................……………

................................................................................................................................................................... .

Categoria de rezidenti care participă la efectuarea operatiunii valutare .....................................…………………

......................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................…...................................…

 

Numele si prenumele

Semnătura autorizată

L.S.

 

ANEXA Nr. 6

 

INSTRUCTIUNI

privind importul si exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar

 

Art. 1. - Instrumentele de plată sub formă de numerar reprezintă valută efectivă/monedă natională (leu), respectiv numerar sub forma bancnotelor si monedelor în circulatie.

Art. 2. - Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din România sume în valută efectivă, fiind obligate să declare autoritătilor vamale române sumele în valută efectivă aflate asupra lor, care depăsesc echivalentul a 10.000 euro/persoană/călătorie.

Art. 3. - (1) Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din România sume efective în monedă natională (leu), fiind obligate să declare autoritătilor vamale române sumele în monedă natională (leu) aflate asupra lor, care depăsesc echivalentul a 1.000 euro/persoană/călătorie.

(2) În situatia în care, prin acordurile/protocoalele încheiate, este stabilit un alt cuantum al sumelor în lei ce pot fi introduse/scoase în/din România, se aplică prevederile acordului/protocolului în cauză.

(3) Pot fi introduse/scoase în/din România bancnote si monede, indiferent de valoarea lor nominală.

Art. 4. - Prezentele instructiuni se aplică în mod corespunzător minorilor mentionati în pasaportul titularului, când acestia călătoresc împreună cu titularul pasaportului, precum si persoanelor fizice - reprezentanti sau împuterniciti legali ai persoanelor juridice sau ai altor entităti fără personalitate juridică.

Art. 5. - Nedeclararea la autoritătile vamale a sumelor în numerar, în valută si/sau în monedă natională (leu), pe care persoanele fizice le au asupra lor la intrarea/iesirea în/din România si care depăsesc limitele stabilite în prezentele instructiuni, constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 213/2003 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2004, se face următoarea rectificare:

- la pct. 3.9 în loc de: “ ... natiunii ......” se va citi: “ ... tării .....”.

 

În anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2004 privind aprobarea tarifelor si a contributiilor percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 27 ianuarie 2004, se fac următoarele rectificări:

- la titlul anexei, în loc de: “Tarifele percepute ....” se va citi: “Contributii percepute ...”

- la pct. 6, sintagma “ ... din care ....” se va citi: “ ... dar care .....”.