MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 118         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) si c), ale art. 131 si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.084/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea procedurilor de notificare a activitătilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 15

din 22 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) si c), ale art. 131 si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) si c), ale art. 131 si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială “PRO TV” - S.R.L. în Dosarul nr. 6.582/2000 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât nu există nici o contradictie între textele de lege criticate si prevederile constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 25 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.582/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) si c), ale art. 131 si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială “PRO TV” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 130 alin. (1) lit. a) si c), art. 131 si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, care obligă organele de conducere ale persoanei juridice să îsi exprime acordul de vointă cu privire la încheierea unui contract în care anumite clauze sunt prestabilite de lege, încalcă libertatea gândirii consacrată de art. 29 din Constitutie, care include si libertatea de decizie a acestor organe.

Mai mult, se apreciază că art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, care stabileste obligativitatea utilizatorilor de a plăti un procent din încasările brute, nu face distinctie între utilizatori, existând, de exemplu, posturi de televiziune care nu difuzează opere muzicale, astfel încât se exclude, de plano, concurenta loială si se realizează o îngrădire a comertului selectiv.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că sustinerile privind încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 29 alin. (1) sunt neîntemeiate, întrucât dispozitiile criticate nu au legătură cu îngrădirea libertătii de gândire. Se apreciază că Legea nr. 8/1996 nu prevede stabilirea unor contracte-cadru între utilizatori si organismele de gestiune colectivă, cuprinzând clauze fixe, ci, dimpotrivă, potrivit art. 130 alin. (2), tabelele si metodologiile cuprinzând drepturile patrimoniale ale titularilor sunt stabilite în urma negocierii dintre reprezentantii asociatiilor patronale de utilizatori si organismele de gestiune colectivă.

Tot pentru protectia utilizatorilor, art. 133 alin. (1) stabileste limitele maxime ale procentelor din încasările brute sau din cheltuielile ocazionate de utilizare ce trebuie avute în vedere în cadrul negocierilor.

În ceea ce priveste sustinerea privind încălcarea dispozitiilor art. 134 alin. (1) din Constitutie, se consideră că Legea nr. 8/1996, în ansamblu, a avut în vedere tocmai caracterul de economie de piată al economiei românesti.

Asa fiind, se arată că dispozitiile legale criticate ar trebui analizate avându-se în vedere si art. 134 alin. (2) din Constitutie, care prevede că statul trebuie să asigure protectia concurentei loiale, precum si dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 41 alin. (1), potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate se stabilesc prin lege. Prin urmare, se constată că legiuitorul a reglementat drepturile si obligatiile titularilor drepturilor de autor si ale celor ai drepturilor conexe, ale organismelor de gestiune care îi reprezintă, precum si ale utilizatorilor operelor sau prestatiilor artistice ale titularilor, în considerarea acestui cadru constitutional.

Prin urmare, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 lit. a) si c), art. 131, precum si cele ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 130 alin. (1) lit. a) si c), art. 131 si art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996. Textele legale criticate au următorul continut:

- Art. 130 alin. (1) lit. a) si c): “Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligatii:

a) să acorde utilizatorilor, prin contract, în schimbul unei remuneratii, autorizatii neexclusive de utilizare a operelor sau prestatiilor titularilor drepturilor, sub formă de licentă neexclusivă; [...]

c) să încheie, în numele titularilor de drepturi sau pe baza mandatului acordat de organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune, televiziune si retransmitere prin cablu, având ca obiect autorizarea de reprezentare si de difuzare a operelor sau a prestatiilor actuale si viitoare înscrise în repertoriul lor;”;

- Art. 131: “(1) Tabelele si metodologiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. b) se negociază în cadrul unei comisii constituite din:

a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care functionează într-un domeniu;

b) câte un reprezentant al principalelor asociatii patronale ale utilizatorilor dintr-un domeniu.

(2) Organismele de gestiune colectivă, precum si asociatiile patronale ale utilizatorilor, reprezentate în comisie, pentru fiecare domeniu, se desemnează de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

(3) Tabelele si metodologiile negociate se prezintă pentru avizare Oficiului Român pentru Drepturile de Autor care, în termen de 30 de zile, le înaintează spre aprobare Guvernului.

(4) În situatia în care, în urma negocierilor, comisia nu a putut stabili, în termen de 90 de zile de la data constituirii ei, tabelele si metodologiile, acestea se prezintă pentru mediere Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. În vederea medierii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor convoacă părtile care au negociat, analizează punctele de vedere ale acestora si decide forma definitivă a tabelelor si a metodologiilor, pe care le înaintează Guvernului spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data primirii.

(5) Tabelele si metodologiile aprobate prin hotărâre a Guvernului sunt obligatorii si pentru utilizatorii care nu au participat la negocieri.

(6) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi sesizat cu o nouă cerere de avizare a tabelelor si a metodologiilor, în vederea modificării lor, de către oricare dintre părtile care le-au negociat, dar nu mai devreme de 3 ani de la aprobarea lor, în ceea ce priveste remuneratiile stabilite procentual.

(7) Remuneratiile stabilite în sumă fixă se pot modifica periodic de către organismele de gestiune colectivă, o dată cu indexarea veniturilor, stabilită la nivel national. Acestea devin efective începând cu luna următoare comunicării lor către utilizatori.”;

- Art. 133 alin. (1): “Organismele de gestiune colectivă, în cadrul negocierilor purtate conform art. 130 alin. (1) lit. b) în numele membrilor ale căror drepturi le gestionează nu pot pretinde utilizatorilor mai mult de 10% în total pentru drepturile de autor si, respectiv, 3% pentru drepturile conexe, din încasările brute, iar în lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizare.”

Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 29 alin. (1) si art. 134 alin. (1) din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au următoarea numerotare si următorul continut:

- Art. 29 alin. (1): “Libertatea gândirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credintă religioasă, contrare convingerilor sale.”;

- Art. 135 alin. (1): “Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că, în considerarea specificului economiei de piată, statul nu mai este detinătorul exclusiv al tuturor pârghiilor economice, rolul său fiind limitat la crearea cadrului general, economic, social si politic, necesar pentru derularea activitătii agentilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor si intereselor legitime ale tuturor. Domeniul reglementat de Legea nr. 8/1996 este un domeniu a cărui importantă socială este evidentă, fiind necesară în consecintă interventia statului,

pe de o parte, pentru asigurarea protectiei creatorilor de opere si a titularilor de drepturi conexe, precum si, pe de altă parte, pentru asigurarea ajungerii operelor la destinatarul acestora - publicul consumator. Aceste două finalităti nu pot fi atinse în lipsa unui acord între reprezentantii titularilor drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe si reprezentatii utilizatorilor (de exemplu, reprezentantii societătilor comerciale de televiziune), iar atunci când negocierile dintre cele două categorii de reprezentanti se blochează, este firesc să i se recunoască statului posibilitatea de a interveni prin măsuri adecvate. Temeiul constitutional al unei asemenea interventii se regăseste în dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) si f) din Constitutie, referitoare la obligatia statului de a asigura .[...] protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie” si, respectiv, de a asigura “crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”.

În spetă, art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 reglementează limitele maxime ale remuneratiei procentuale din încasările brute ale utilizatorilor sau, în lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizare, 10% din încasările pentru drepturile de autor si, respectiv, 3% pentru drepturile conexe, procentele fiind negociate de organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor si a drepturilor conexe cu utilizatorii, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi. Obligatia utilizatorilor de a plăti remuneratia cuvenită titularilor drepturilor de autor si drepturilor conexe îsi are izvorul în acordul de vointă al părtilor contractului, remuneratia fiind un drept patrimonial rezultând din dreptul de proprietate intelectuală al titularilor acestor drepturi. Caracterul echitabil al remuneratiei rezultă din faptul că aceasta are valoarea unei contraprestatii pentru activitatea creatoare a unor persoane fizice sau juridice de drept privat, activitate pusă în slujba unor terti, care în acest fel pot să apară în calitate de debitori.

Asa fiind, Curtea constată că textele de lege criticate nu sunt în contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (1), ci, dimpotrivă, dau expresie, într-un domeniu particular, dar de larg interes, principiului constitutional al garantării dreptului de proprietate, element esential în cadrul economiei de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă. Independent de aceste consideratii, stabilirea remuneratiilor în urma negocierilor dintre organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor si a drepturilor conexe si utilizatori nu are cum si nici de ce să contravină art. 29 din Legea fundamentală, fiind de neconceput a considera că libertatea constiintei si libertatea de gândire ar putea include în sfera lor de protectie dreptul de a nesocoti drepturile legitime ale celorlalte subiecte de drept, în scopul sustragerii de la plata unor taxe instituite de lege. Prin urmare, Curtea constată că textul constitutional de referintă îsi găseste aplicare într-un alt domeniu decât cel patrimonial, avut în vedere de reglementările criticate, ceea ce exclude de plano posibilitatea oricărei contradictii de natură a declansa controlul de constitutionalitate.

De altfel, asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate Curtea s-a mai pronuntat, exemplu fiind Decizia nr. 253/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 22 mai 2001, ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare păstrându-si valabilitatea si în prezent, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 130 alin. (1) lit. a) si c), ale art. 131 si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială “PRO TV” - S.R.L. în Dosarul nr. 6.582/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea procedurilor de notificare a activitătilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse

 

În baza prevederilor art. 65 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de notificare a unei activităti care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase, prevăzută în anexa nr. 1, precum si continutul formularului de notificare, prevăzut în anexa nr. 1.1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de notificare a unui accident major, prevăzută în anexa nr. 2, precum si continutul formularului de notificare, prevăzut în anexa nr. 2.1.

Art. 3. - Anexele nr. 1, 1.1, 2 si 2.1 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Titularii activitătilor în care sunt utilizate substante periculoase vor duce la îndeplinire dispozitiile referitoare la notificările din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, prin aplicarea procedurilor de notificare prevăzute în anexele nr. 1, 1.1, 2 si 2.1.

Art. 5. - Autoritătile publice pentru protectia mediului si protectie civilă vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă, administrativă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.084.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA DE NOTIFICARE

a unei activităti care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase

 

1. Scop

Scopul prezentei proceduri constă în stabilirea modului si a regulilor de întocmire a Notificării unei/unor activităti cu pericol potential de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, prevăzută în părtile I si II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.

În cadrul prezentei proceduri sunt prezentate datele, informatiile, formularele si responsabilitătile asociate schimbului si diseminării informatiilor privind activitătile cu potential pericol de producere a unor accidente majore.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică tuturor unitătilor economice care intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003.

Prezenta procedură nu se aplică:

- activitătilor desfăsurate în cadrul obiectivelor, instalatiilor sau depozitelor militare;

- pericolelor induse de radiatii ionizante;

- transportului de substante periculoase si stocării temporare intermediare a acestora pe căi rutiere, căi ferate, căi de navigatie interne, căi maritime sau căi aeriene, situate în afara obiectivelor unde se desfăsoară activităti în care sunt prezente substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

- operatiilor de încărcare, descărcare si transport la sau de la alte mijloace de transport pe docuri, punti sau statii de triaj;

- transportului de substante periculoase prin conducte, inclusiv pentru statii de pompare, situate în afara obiectivelor în care se desfăsoară activităti în care sunt prezente substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

- activitătilor din industria extractivă privind explorarea si exploatarea minereurilor din cariere, foraje sau mine;

- depozitării deseurilor.

3. Termeni si definitii

Definitiile termenilor utilizati în prezenta procedură sunt următoarele:

- accident major - orice eveniment survenit, cum ar fi o emisie de substante periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evolutii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003, care conduce la aparitia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătătii populatiei si/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul obiectivului, si în care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase;

- autoritatea centrală pentru protectia mediului - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

- autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului - agentiile de protectie a mediului judetene, a municipiului Bucuresti si Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” (ARBDD);

- autoritatea teritorială de protectie civilă – serviciul public comunitar pentru situatii de urgentă, aflat în subordinea consiliilor judetene si locale, precum si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

- depozitare - prezenta unei cantităti de substante periculoase în scop de stocare si/sau de păstrare în conditii de sigurantă;

- instalatie - o entitate tehnică din cadrul unui obiectiv, unde sunt produse, utilizate, manipulate si/sau depozitate substante periculoase. Instalatia cuprinde totalitatea echipamentelor, structurilor, sistemului de conducte, utilajelor, dispozitivelor, căilor ferate interne, docurilor, cheiurilor de descărcare care deservesc instalatia, a debarcaderelor, a depozitelor si a altor structuri similare, plutitoare sau de altă natură, necesare pentru exploatarea instalatiei;

- obiectiv - spatiul care se află sub controlul titularului activitătii, unde sunt prezente substante periculoase în una sau în mai multe instalatii, inclusiv infrastructurile ori activitătile comune sau conexe;

- obiective existente - toate instalatiile în functiune si cele în curs de executie care detin acord de mediu înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 95/2003;

- pericol - proprietatea intrinsecă a unei substante sau a unui preparat chimic ori a unei stări fizice, precum si a unei situatii concrete, cu potential de a induce efecte negative asupra sănătătii populatiei si asupra mediului;

- prezenta substantelor periculoase - prezenta efectivă sau anticipată a unor astfel de substante în cadrul obiectivului ori prezenta acestora în cazul în care se consideră că pot fi generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial;

- substantă periculoasă - orice substantă chimică pură, amestec de substante sau preparate prevăzute în partea I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 ori care îndeplineste criteriile prevăzute în partea II din anexa nr. 2 la aceeasi hotărâre si care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substante despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident;

- titularul activitătii - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori detine controlul instalatiei sau care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveste functionarea acesteia;

- unitate de stocare - orice spatiu în care sunt depozitate substante periculoase.

4. Reguli procedurale

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003, titularul activitătii care prezintă pericole de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substante periculoase are obligatia de a transmite autoritătilor publice teritoriale cu responsabilităti în domeniile protectiei mediului si protectiei civile o notificare care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu cel putin datele si informatiile structurate conform formularului prezentat în anexa nr. 1.1, denumită în continuare notificare.

5. Responsabilităti

5.1. Responsabilităti ale titularului activitătii

Titularul activitătii cu potential pericol de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substante periculoase este obligat să elaboreze notificarea si va răspunde de transmiterea acesteia autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului si de protectie civilă.

Titularul activitătii cu potential pericol de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substante periculoase are obligatia de a informa imediat autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si de protectie civilă, în cazul în care după transmiterea notificării apar modificări de tipul:

- cresterea semnificativă a cantitătii de substante periculoase prezente pe amplasament;

- schimbarea semnificativă a naturii sau a stării fizice a substantei periculoase prezente pe amplasament;

- aparitia oricărei modificări în procesele tehnologice în care sunt utilizate substante periculoase;

- închiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalatiei;

- schimbarea titularului activitătii.

5.2. Responsabilităti ale reprezentantilor autoritătilor publice

Reprezentantii autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului si de protectie civilă au obligatia de a valida continutul notificării si de a comunica titularului activitătii respective observatii cu privire la corectitudinea sau incorectitudinea întocmirii acesteia.

Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului si de protectie civilă au dreptul de a interzice utilizarea sau punerea în functiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalatii ori unităti de stocare sau a oricărei părti din aceasta, dacă titularul activitătii nu a înaintat în termenele legale notificarea.

6. Înregistrări

Titularul activitătii cu potential pericol de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substante periculoase este obligat să păstreze în dosarul documentatiilor legale ale unitătii un exemplar original al notificării transmise autoritătilor publice teritoriale pentru protectia mediului si de protectie civilă. De asemenea, se recomandă stocarea notificării si pe suport magnetic.

 

ANEXA Nr. 1.1

 

NOTIFICARE

 

1. Elemente de identificare a unitătii economice

a) denumirea unitătii economice;

b) adresa completă a unitătii economice;

c) numele sau denumirea comercială a titularului activitătii;

d) sediul social al titularului activitătii, inclusiv adresa completă a acestuia;

e) numele, prenumele si functia persoanei care administrează unitatea economică [în cazul în care aceasta este diferită de cea de la lit. c)]

2. Profilul de activitate al unitătii economice sau profilul de activitate intentionat

3. Lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul unitătii economice

 

Nr.

crt.

Denumirea

substantei

periculoase

 

Număr CAS

 

 

Localizarea

 

Cantitatea totală

detinută

(tone)

Capacitate totală

de stocare

(tone)

Stare fizică

 

Mod

de stocare

 

Conditii

de stocare

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Suplimentar, se vor insera în tabel si informatii cu privire la localizarea substantelor periculoase pe amplasament, iar acolo unde este cazul trebuie specificate si conditiile de operare ale instalatiei sau instalatiilor (temperatură, presiune etc.).

 

4. Tipul activitătii/activitătilor în care sunt implicate substantele periculoase

 

NOTĂ:

Se inserează tipul activitătii (activitătilor) industriale în care sunt implicate substante periculoase, specificându-se:

- vechimea si nivelul tehnologiei (anul proiectării si constructiei instalatiei);

- modul în care sunt controlate procesele tehnologice;

- tipul productiei: - continuă (24 de ore/zi timp de 7 zile/săptămână);

- tipul productiei: - semicontinuă (24 de ore/zi timp de 5-6 zile/săptămână);

- tipul productiei: - discontinuă.

5. Informatii cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropiere a obiectivului) susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecintele acestora

6. Mărimea zonei/platformei industriale

 

NOTĂ:

Se inserează informatii privind:

- mărimea suprafetei pe care o ocupă unitatea economică;

- mărimea platformei industriale (dacă este cazul);

- mărimea zonei direct afectate de activitatea industrială.

7. Informatii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei

 

NOTĂ:

Se inserează date cu privire la hazardurile naturale specifice zonei în care este amplasată unitatea economică:

- zonă susceptibilă la inundatii;

- zonă seismică;

- alunecări de teren;

- miscări tectonice etc.

8. Data întocmirii notificării

9. Datele de identificare a persoanei care a întocmit notificarea

- numele, prenumele si functia persoanei care a întocmit notificarea;

- semnătura persoanei care a întocmit notificarea;

- stampila unitătii economice.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA DE NOTIFICARE

a unui accident major

 

1. Scop

Prezenta procedură prezintă modul de întocmire a notificării unui accident major în care sunt implicate categoriile de substante periculoase nominalizate în părtile I si II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.

În cadrul prezentei proceduri sunt prezentate datele, informatiile, formularele si responsabilitătile asociate schimbului si diseminării informatiilor în cazul producerii unui accident major.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică tuturor unitătilor economice care intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003.

Prezenta procedură nu se aplică:

- activitătilor desfăsurate în cadrul obiectivelor, instalatiilor sau depozitelor militare;

- pericolelor induse de radiatii ionizante;

- transportului de substante periculoase si stocării temporare intermediare a acestora pe căi rutiere, căi ferate, căi de navigatie interne, căi maritime sau căi aeriene, situate în afara obiectivelor unde se desfăsoară activităti în care sunt prezente substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

- operatiilor de încărcare, descărcare si transport la sau de la alte mijloace de transport pe docuri, punti sau statii de triaj;

- transportului de substante periculoase prin conducte, inclusiv pentru statii de pompare, situate în afara obiectivelor în care se desfăsoară activităti în care sunt prezente substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

- activitătilor din industria extractivă privind explorarea si exploatarea minereurilor din cariere, foraje sau mine;

- depozitării deseurilor.

3. Termeni si definitii

Definitiile termenilor utilizati în prezenta procedură sunt următoarele:

- accident major - orice eveniment survenit, cum ar fi o emisie de substante periculoase, un incendiu sau o explozie, care rezultă din evolutii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003, care conduce la aparitia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătătii populatiei si/sau asupra mediului, în interiorul sau în exteriorul obiectivului, si în care sunt implicate una sau mai multe substante periculoase;

- autoritatea centrală pentru protectia mediului - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

- autoritatea publică teritorială pentru protectia mediului - agentiile de protectie a mediului judetene, a municipiului Bucuresti si Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunării” (ARBDD);

- autoritatea centrală de protectie civilă – Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă;

- autoritatea teritorială de protectie civilă - serviciul public comunitar pentru situatii de urgentă, aflat în subordinea consiliilor judetene si locale, precum si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

- avarie - eveniment sau incident care nu generează efecte majore asupra sănătătii populatiei si/sau asupra mediului, dar care are potential să producă un accident major;

- obiectiv - spatiul care se află sub controlul titularului activitătii, unde sunt prezente substante periculoase în una sau în mai multe instalatii, inclusiv infrastructurile ori activitătile comune sau conexe;

- substantă periculoasă - orice substantă chimică pură, amestec de substante sau preparate prevăzute în partea I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 ori care îndeplineste criteriile prevăzute în partea II din anexa nr. 2 la aceeasi hotărâre si care există sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau produse intermediare, inclusiv acele substante despre care există presupunerea rezonabilă că vor fi generate în cazul producerii unui accident;

- titularul activitătii - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori detine controlul instalatiei/obiectivului sau care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveste functionarea acestora.

4. Reguli procedurale

4.1. Informarea autoritătilor

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003, în cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substante periculoase, care îndeplineste cel putin una dintre consecintele descrise la pct. 4.2, titularul activitătii are obligatia de a informa imediat autoritătile publice teritoriale cu responsabilităti în domeniile protectiei civile, protectiei mediului, protectiei muncii, administratiei publice si sănătătii.

Informarea se va face imediat, atât telefonic, cât si prin elaborarea imediată sau cel târziu în timpul săptămânii ce urmează accidentului a unui document denumit în continuare notificare. Acest document trebuie să cuprindă cel putin datele si informatiile structurate conform formularului prezentat în anexa nr. 2.1.

4.2. Evaluarea accidentului

Evaluarea unui acccident sau a unei avarii se face pe baza următoarelor criterii:

- prezenta substantelor periculoase - orice incendiu ce conduce la un accident, la o explozie si/sau la eliberarea accidentală a unei substante periculoase în cantităti de cel putin 5% din cantitatea relevantă stabilită în coloana 3 a tabelelor nr. 1 si 2 din partea I a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003;

- vătămarea persoanelor:

a) un deces;

b) rănirea a 6 persoane în interiorul obiectivului si spitalizarea acestora cel putin pentru 24 de ore;

c) rănirea unei persoane din afara obiectivului si spitalizarea acesteia cel putin pentru 24 de ore;

- producerea de daune asupra bunurilor imobiliare:

a) producerea de daune asupra unei/unor locuinte din afara obiectivului si distrugerea acesteia/acestora, creând imposibilitatea de a mai fi locuită/locuite ca rezultat al accidentului;

b) evacuarea sau sinistrarea unor persoane pentru mai mult de două ore (persoane x ore), valoarea calculată trebuie să fie de cel putin 500;

c) întreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricitătii, gazului sau telecomunicatiilor pentru mai mult de două ore (persoane x ore) în cazul în care valoarea rezultată prin multiplicarea numărului de persoane afectate cu numărul de ore de întrerupere a serviciilor mentionate este de cel putin 1.000;

- producerea de efecte nocive imediate asupra mediului:

a) daune permanente sau pe termen lung asupra habitatelor terestre:

- 0,5 ha sau mai mult dintr-un habitat cu valoare ecologică ori de conservare, protejat prin lege;

- 10 ha sau mai mult dintr-un habitat mai extins, incluzând teren agricol;

b) daune semnificative sau pe termen lung asupra habitatelor de apă curgătoare sau marine (acolo unde este cazul, în procesul de evaluare a pagubelor se pot face referiri la legislatia referitoare la substantele si preparatele chimice periculoase sau la concentratia letală pentru 50% din speciile reprezentative ale mediului afectat):

- 10 km sau mai mult dintr-un râu sau canal;

- 1 ha sau mai mult dintr-un lac sau iaz;

- 2 ha sau mai mult dintr-o deltă;

- 2 ha sau mai mult dintr-o apă costieră sau mare deschisă;

c) daune semnificative aduse unui acvifer sau apelor subterane marine (acolo unde este cazul, în procesul de evaluare a pagubelor se pot face referiri la legislatia referitoare la substantele si preparatele chimice periculoase sau la concentratia letală pentru 50% din speciile reprezentative ale mediului afectat):

- 1 ha sau mai mult;

- producerea de daune asupra bunurilor:

a) daune aduse bunurilor din cadrul obiectivului, a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a cel putin 0,5 milioane euro;

b) daune aduse unor bunuri din afara obiectivului, a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a cel putin 0,2 milioane euro;

- producerea de daune transfrontieră: orice accident în care este prezentă o substantă periculoasă si care produce efecte în afara teritoriului national.

5. Responsabilităti

5.1. Responsabilităti ale titularului activitătii

În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substante periculoase, titularul activitătii are obligatia de a informa imediat autoritătile publice teritoriale cu responsabilităti în domeniile: protectiei civile, protectiei mediului, protectiei muncii, administratiei publice si sănătătii.

Un accident se notifică autoritătilor publice teritoriale si centrale, dacă are cel putin una dintre consecintele prezentate la pct. 4.2.

Se notifică orice accident sau avarie considerată ca prezentând un interes tehnic special pentru prevenirea accidentelor majore si pentru limitarea consecintelor acestora, chiar dacă nu îndeplineste consecintele prezentate la pct. 4.2.

Titularul activitătii pe platforma căruia s-a produs un accident major are obligatia de a elabora notificarea si va răspunde de transmiterea acesteia autoritătilor publice teritoriale de protectie civilă si pentru protectia mediului.

Titularul activitătii are obligatia de a actualiza informatiile prezentate în notificare în cazul în care cercetările ulteri oare dezvăluie date suplimentare care modifică informatiile initiale sau concluziile referitoare la accidentul major produs.

5.2. Responsabilităti ale reprezentantilor autoritătilor publice

Reprezentantii autoritătilor publice teritoriale de protectie civilă si pentru protectia mediului au obligatia de a valida continutul notificării si de a comunica titularului activitătii respective observatii cu privire la corectitudinea sau incorectitudinea acesteia.

Autoritatea centrală pentru protectia mediului, prin autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, are obligatia de a urmări:

a) luarea tuturor măsurilor de interventie si remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activitătii;

b) colectarea si verificarea, prin inspectie, a informatiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice si manageriale ale accidentului major;

c) îmbunătătirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activitătii.

Autoritatea centrală de protectie civilă, prin autoritătile teritoriale de protectie civilă, are obligatia de a urmări:

a) organizarea si conducerea activitătilor de pregătire, prevenire si protectie a populatiei, bunurilor materiale si a valorilor culturale în cazul producerii unor accidente majore;

b) participarea cu forte si mijloace la actiunile de limitare si înlăturare a efectelor în cazul producerii accidentelor majore;

c) luarea măsurilor de interventie si remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de către titularul activitătii;

d) verificarea si colectarea, prin inspectie, a informatiilor necesare pentru analizarea completă a aspectelor tehnice, organizatorice si manageriale ale accidentului major;

e) îmbunătătirea măsurilor preventive viitoare ce se impun, de către titularul activitătii;

f) anuntarea autoritătilor similare din tările vecine în caz de producere a unui accident major cu posibile efecte transfrontiere.

6. Înregistrări

Titularul activitătii cu potential pericol de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substante periculoase este obligat să păstreze un exemplar original al notificării transmise autoritătilor publice teritoriale de protectie civilă si pentru protectia mediului. De asemenea, se recomandă stocarea acestui document si pe suport magnetic.

 

ANEXA Nr. 2.1

 

NOTIFICARE

a accidentului major produs la data de …

 

1. Elemente de identificare a unitătii economice:

a) denumirea unitătii economice;

b) adresa completă a unitătii economice;

c) numele sau denumirea comercială a titularului activitătii;

d) sediul social al titularului activitătii, inclusiv adresa completă a acestuia;

e) numele, prenumele si functia persoanei care administrează unitatea economică;

f) profilul de activitate.

2. Caracterizarea accidentului în functie de criteriile prevăzute la pct. 4.2 din procedură

3. Circumstantele accidentului:

- locul în care s-a produs accidentul (instalatie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem de compresie, conducte etc.);

- modul de operare în momentul producerii accidentului;

- conditiile meteorologice în timpul producerii accidentului (viteza si directia vântului, clasa de stabilitate, temperatura si umiditatea aerului, presiunea atmosferică);

- tipul accidentului (incendiu, explozie, evacuare toxică etc.);

- cauza accidentului (cauza imediată);

- substantele periculoase implicate;

- cantitătile de substante periculoase implicate în accident; dacă nu sunt disponibile informatii precise, pot fi inserate estimări de tipul:

- mai putin de X tone;

- între X si Y tone;

- mai mult de Y tone.

4. Felul notificării:

- prima notificare;

- completări si corectări;

- notificare finală.

5. Consecintele accidentului

Evaluarea efectelor asupra:

- persoanelor din interiorul si exteriorul obiectivului;

- bunurilor imobiliare din interiorul si exteriorul obiectivului;

- factorilor de mediu: apa de suprafată, apa subterană, aer si sol.

6. Măsuri de atenuare a efectelor accidentului major în interiorul amplasamentului:

- măsuri de interventie si de remediere de primă urgentă adoptate;

- măsuri de minimizare a efectelor asupra activitătilor care nu au fost direct afectate;

- măsuri de interventie si/sau de remediere necesare pe termen mediu si lung (măsuri necesare în scopul asigurării unei restaurări rapide si corespunzătoare a zonelor afectate, o dată cu terminarea urgentei);

- măsuri de prevenire a producerii unor accidente similare;

- planificarea timpului pentru implementarea măsurilor.

7. Data întocmirii notificării

- Notificarea a fost întocmită la data de

8. Datele de identificare a persoanei care a întocmit notificarea:

- numele, prenumele si functia persoanei care a întocmit notificarea;

- semnătura persoanei care a întocmit notificarea;

- stampila unitătii economice.