MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 119         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 395 din 21 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002

 

Decizia nr. 437 din 20 noiembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

86. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea Centrului-pilot de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap si formare personal Techirghiol, judetul Constanta

 

93. - Hotărâre privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe si pentru membrii de familie ai acestora

 

98. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

101. - Hotărâre privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru unele societăti comerciale din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie.. 8

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 395

din 21 octombrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002, exceptie ridicată de Stefănel Abdula, primarul comunei Găiceana, judetul Bacău, în Dosarul nr. 4.182/2002 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 181/2003, statuând că dispozitiile acestei ordonante sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 ianuarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.182/2002, Curtea de Apel Bacău – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că dispozitiile criticate contravin art. 120 din Constitutie, cu motivarea că “Guvernul României nu poate dispune asupra patrimoniului public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale prin încălcarea normei constitutionale si implicit încălcarea atributiei primarului comunei privind inventarierea si administrarea domeniului public si privat”.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că măsura atribuirii în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice si fabricilor de nutreturi combinate dezafectate asociatiilor crescătorilor de animale, persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau persoanelor juridice care formulează cerere scrisă si dovedesc capacitate tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere a animalelor este menită să asigure “crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”, care este o obligatie a statului prevăzută la art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. De asemenea, se arată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 se încadrează în prerogativa statului de “creare a conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată prin Legea nr. 387/2002, a căror redactare este următoarea:

- Art. 1 alin. (1): “Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate se atribuie în folosintă gratuită asociatiilor crescătorilor de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau persoanelor juridice, care formulează cerere scrisă si dovedesc capacitatea tehnică si financiară de a desfăsura activităti de crestere a animalelor.”;

- Art. 4: “(1) Atribuirea în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, a terenurilor de sub constructii si a celor din incintă persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale, Agentia Domeniilor Statului si/sau cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, după caz, pentru o perioadă de 5 ani, cu obligatia de a desfăsura activitatea de crestere a animalelor si/sau de producere de nutreturi combinate.

(2) Constructiile zootehnice si fabricile de nutreturi combinate dezafectate vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), integral sau pe active componente.

(3) În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c), rezilierea contractului se face unilateral de unitătile cu care au fost încheiate contractele de atribuire în folosintă gratuită a constructiilor zootehnice si fabricilor de nutreturi combinate dezafectate.”

Critica de neconstitutionalitate priveste încălcarea art. 120 din Constitutie, text care are următorul cuprins:

- Art. 120: “(1) Autoritătile administratiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune si orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, în conditiile legii.

(2) Consiliile locale si primarii functionează, în conditiile legii, ca autorităti administrative autonome si rezolvă treburile publice din comune si din orase.

(3) Autoritătile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui si în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.”

Asupra constitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 181 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 4 iulie 2003, statuând că dispozitiile acestei ordonante sunt constitutionale.

În considerentele acestei decizii s-a retinut că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a mai examinat, în legătură cu alte acte normative (legi si ordonante), critici care vizau încălcări ale principiului autonomiei locale prin instituirea unor obligatii pentru consiliile locale. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 123 din 25 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 4 iunie 2001, Curtea a statuat că “principiul autonomiei locale nu include si absolvirea autoritătilor administratiei publice locale de la obligatia respectării legilor cu caracter general si valabilitate pe întreg teritoriul tării”.

De asemenea, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, Curtea a retinut că “dispozitiile constitutionale ale art. 119 si art. 120 alin. (2) se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal”.

Pe de altă parte, măsurile instituite prin ordonanta de urgentă vizează repunerea în circuitul economic agricol a unor constructii dezafectate, deci deturnate de la destinatia lor firească, în scopul încurajării dezvoltării cresterii animalelor, cu consecinte evident pozitive asupra dezvoltării economice a unitătilor administrativ-teritoriale. Or, actionând astfel, statul se situează în planul exercitării concrete, prin activitatea normativă, a atributiilor sale privind “protejarea intereselor nationale în activitatea economică” si “crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”, în conformitate cu dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. b) si f) din Constitutie.

Si, în fine, în aceeasi decizie Curtea a mai retinut că însăsi Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, face referire, potrivit art. 3 pct. 1, la cadrul legal intern, prin reglementarea conceptului de autonomie locală ca “dreptul si capacitatea efectivă ale autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu si în interesul populatiei locale, o parte importantă a treburilor publice”.

Atât solutia, cât si considerentele acestor decizii sunt valabile si în prezenta cauză, neexistând elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2002, exceptie ridicată de Stefănel Abdula, primarul comunei Găiceana, judetul Bacău, în Dosarul nr. 4.182/2002 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 octombrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 437

din 20 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002.

Exceptia a fost ridicată de Ana Maria Cristina Petrescu Ercea în Dosarul nr. 5.731/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 11 februarie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 5.731/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002.

Exceptia a fost ridicată de Ana Maria Cristina Petrescu Ercea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă principiul neretroactivitătii legii consacrat în art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece se modifică sau se anulează retroactiv drepturile câstigate de persoanele îndreptătite la restituire.

De asemenea, se consideră că textele legale criticate contravin si art. 16 alin. (1) din Constitutie. În opinia autorului exceptiei se creează o inegalitate între cetătenii ale căror cereri de restituire în natură au fost solutionate favorabil până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cei ale căror cereri nu au fost solutionate sau nu au fost solutionate în mod favorabil, prin aplicarea de regimuri diferite unor situatii care sunt identice si care justifică acelasi tratament.

De asemenea, acesta mai sustine că dispozitiile criticate contravin si art. 21 din Constitutie, deoarece ordonanta înlătură posibilitatea solutionării litigiilor conform dreptului comun, fără a prevedea o altă procedură.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulerioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile legale criticate nu au caracter retroactiv, considerând că în realitate autorul exceptiei solicită Curtii să se pronunte asupra aplicării în timp a prevederilor legale criticate, or, sub acest aspect, jurisprudenta Curtii a statuat în mod constant că nu intră în competenta sa controlul aplicării unei legi sub raportul actiunii lor în timp, ci numai constatarea dacă sub aspectul retroactivitătii aceste dispozitii sunt în concordantă cu Legea fundamentală. În concluzie, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Exceptia are ca obiect dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, dispozitii al căror continut este următorul:

- Art. I: “Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...]

2. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

«(4) Bunurile stabilite potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publică si au regimul prevăzut de lege....

3. Alineatul (5) al articolului 16 se abrogă.”

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 15 alin. (2) si art. 16 alin. (1) din Constitutia republicată, care au următorul continut:

- Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că este neîntemeiată, pentru considerentele ce urmează:

În legătură cu încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că prevederile criticate nu contin în sine nici o dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si găsi aplicarea exclusiv la data intrării în vigoare a ordonantei modificatoare. În ceea ce priveste determinarea situatiilor juridice care rămân supuse vechii reglementări, precum si a celor care vor fi guvernate de noua reglementare, aceasta nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Referitor la critica privind încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, care instituie principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, Curtea constată, de asemenea, că este neîntemeiată. În jurisprudenta sa Curtea Constitutională a stabilit, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că acest principiu constitutional nu are semnificatia uniformitătii, existând posibilitatea instituirii unor reglementări juridice diferite pentru situatii care sunt diferite, în cazul în care aceasta se justifică în mod rational si obiectiv. Or, este evident că excluderea, prin lege, a unor categorii de persoane în sensul dispozitiilor Legii nr. 10/2001, cu modificările ulterioare, de la măsuri reparatorii constând în restituirea în natură sau, după caz, prin echivalent a unor imobile preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 nu contravine principiului constitutional al egalitătii.

Însăsi mentionarea acestor bunuri în cuprinsul textului de lege criticat pune în evidentă justificarea ratională si obiectivă a diferentei de tratament juridic aplicat.

Textul de lege criticat pentru neconstitutionalitate de către autorul exceptiei priveste bunuri apartinând proprietătii publice. Constructia logică a Legii nr. 10/2001, cu modificările ulterioare, relevă că legiuitorul a avut în vedere restituirea bunurilor preluate abuziv de la persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat.

Evident, problema stabilirii unei eventuale îndreptătiri a autorului exceptiei, precum si posibilitatea revendicării bunului în litigiu de către acesta nu sunt de competenta instantei de control constitutional, ci a instantei ordinare.

Fată de cele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, exceptie ridicată de Ana Maria Cristina Petrescu Ercea în Dosarul nr. 5.731/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea Centrului-pilot de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap si formare personal Techirghiol, judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă pentru Consiliul Judetean Constanta acordarea sumei de 40 miliarde lei în vederea finantării unor cheltuieli pentru constructia si amenajarea Centrului-pilot de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap si formare personal Techirghiol, judetul Constanta.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Suma se acordă în transe, în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiar, avizate si prezentate de Directia pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Constanta la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumei prevăzute la art. 1 revin Directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială a judetului Constanta.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice revine beneficiarului lucrărilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile de acordare, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru membrii Corpului diplomatic si consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe si pentru membrii de familie ai acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Membrii Corpului diplomatic si consular al României, în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază, în mod gratuit, de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile prezentei hotărâri si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si celorlalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe.

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se face în conditiile achitării contributiilor legale la sistemul de asigurări sociale de sănătate în perioada de activitate.

Art. 2. - Serviciile medicale prevăzute la art. 1 se acordă de către furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si cuprind serviciile medicale din pachetul de servicii de bază la care au dreptul asiguratii potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, respectiv servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătătii, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale stabilite pe baza Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.485/2003, si a normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003.

Art. 3. - Cuantumul contributiilor personale, suportate de persoanele prevăzute la art. 1, din contravaloarea serviciilor medicale, medicamentelor si protezelor, potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si normelor metodologice de aplicare a acestuia, respectiv coplata acestora, se decontează beneficiarilor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Aceste drepturi nu se impozitează.

Art. 4. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la servicii medicale de recuperare a sănătătii, respectiv la asistenta balneară terapeutică sau la asistenta balneară de recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unitătile sanitare de recuperare aflate în relatie contractuală cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

(2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistentei de recuperare a sănătătii se suportă din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, repartizat Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, diminuate corespunzător cu contributia personală a asiguratului beneficiar, potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si normelor metodologice de aplicare a acestuia. În această situatie, contributia personală suportată de persoanele beneficiare pentru serviciile de recuperare a sănătătii se decontează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 5. - Sunt considerati copii aflati în întretinerea membrilor Corpului diplomatic si consular al României sau a celorlalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe toti copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, prevăzuti în anexele nr. 1-6*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din credite externe si, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 98.


*) Anexele nr. 1-6 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru unele societăti comerciale din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă extinderea înlesnirilor la plată pentru obligatiile bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie 2002, prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, pentru societătile comerciale din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si privatizate după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 101.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor comerciale din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

1.

Uzina Mecanică Mârsa - S.A.

2.

Uzina Mecanică Drăgăsani - S.A.

3.

Uzina Mecanică Filiasi - S.A.

4.

Uzina Mecanică Băbeni - S.A.

5.

Uzina Mecanică Poiana Ruscă - S.A.

6.

Uzina Mecanică Orăstie - S.A.

7.

I.O.R. - S.A.

8.

Societatea Natională “Plafar” - S.A.

9.

Avioane Craiova - S.A.