MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 121         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Mari, 10 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

85. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici

 

97. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 22 iunie 2003, respectiv la Zagreb la 24 iunie si 1 august 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 

99. - Hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care desfăsoară în anul 2004 activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002  privind industria de apărare

 

104. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Alba

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 41 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 695/1998 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare de către Regia Natională a Pădurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 19 octombrie 1998.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 85.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de vânzare a masei lemnoase de către detinătorii de fond forestier proprietate publică, către agentii economici

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Masa lemnoasă pe picior sau fasonată, care se valorifică anual, potrivit legii, din fondul forestier proprietate publică, se vinde agentilor economici în conditii specifice economiei de piată, prin licitatie sau prin negociere directă.

(2) Licitatiile sau negocierile directe se organizează si se desfăsoară conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Masa lemnoasă pe picior care face obiectul recoltării anuale este pusă în valoare, estimată cantitativ si calitativ de către personalul silvic autorizat, indiferent de natura resursei sau a proprietătii.

(2) Masa lemnoasă pusă în valoare este constituită din produsele principale, produsele secundare, produsele accidentale si produsele de igienă.

(3) Cu 15 zile înaintea anuntării primei licitatii, fiecare organizator este obligat să întocmească lista de partizi pentru anul de productie următor, la nivelul cotei de tăiere aprobate. Această listă de partizi va fi inclusă în caietul de sarcini al licitatiei respective.

(4) Cu 15 zile înaintea anuntării fiecărei licitatii de masă lemnoasă pe picior, organizatorul este obligat să întocmească lista partizilor care se scot la licitatia respectivă, prin gruparea partizilor din lista de partizi întocmită în conditiile prevăzute la alin. (3).

(5) Lista de partizi întocmită în conditiile prevăzute la alin. (3) se poate modifica în cursul anului de productie, în functie de:

a) precomptările determinate de aparitia produselor accidentale;

b) precomptarea stocurilor de masă lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă si nescoasă din parchete la sfârsitul anului, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare;

c) inaccesibilitatea masei lemnoase, determinată de forta majoră constatată în conditiile legii: distrugerea podurilor ori a platformei drumurilor auto de viituri, inundatii, avalanse, cutremure, incendii, avarii la constructii hidrotehnice din zona de acces, căderi masive de zăpadă care nu permit realizarea de lucrări de deszăpezire;

d) cererea pietei lemnului: specii, sortimente si altele asemenea, cu conditia respectării regimului silvic.

(6) Modificarea listei de partizi se poate realiza în cadrul volumului prevăzut în cota de tăiere aprobată pentru anul de productie respectiv.

Art. 3. - (1) Au dreptul să participe la licitatie sau la negociere directă pentru masa lemnoasă pe picior numai agentii economici atestati pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac dovada că dispun de mijloacele materiale si financiare necesare, precum si de fortă de muncă specializată.

(2) Atestarea agentilor economici se realizează de către comisia de atestare, formată din 9 membri, în următoarea structură: 5 membri - specialisti în silvicultură din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, proprietarilor de păduri si 4 membri - specialisti în exploatări forestiere, propusi de Asociatia Patronală a Forestierilor din România - ASFOR, de asociatiile profesionale sau patronale din domeniul exploatării si prelucrării lemnului, cu reprezentare natională.

(3) Comisia de atestare se numeste în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Comisia de atestare functionează pentru o perioadă de 2 ani.

(5) Prin ordinul prevăzut la alin. (3) se aprobă si criteriile de atestare, si regulamentul de functionare al comisiei de atestare.

Art. 4. - (1) Agentii economici care desfăsoară activitate de industrializare a lemnului, dar nu sunt atestati si pentru activitatea de exploatări forestiere, pot participa la licitatie sau la negociere directă, în conditiile prezentului regulament, dacă fac dovada că dispun de mijloacele financiare necesare.

(2) Pentru exploatarea masei lemnoase contractate de agentii economici prevăzuti la alin. (1), acestia încheie contracte pentru prestări de servicii cu agenti economici atestati pentru exploatări forestiere.

(3) Contractele prevăzute la alin. (2) vor avea prevederi prin care se împuternicesc agenti economici atestati pentru exploatări forestiere, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 alin. (1), să reprezinte titularul de contract în relatia cu detinătorul fondului forestier si cu organele statului pentru controlul regimului silvic. Acesti agenti economici poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea normelor specifice din cadrul regimului silvic.

(4) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva are dreptul să exploateze masa lemnoasă pentru nevoile proprii, în conformitate cu prevederile actului normativ care aprobă volumul maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual. Exploatarea masei lemnoase se va face în regie proprie sau prin agenti economici atestati.

 

CAPITOLUL II

Licitatiile

 

Art. 5. - Detinătorii de fond forestier proprietate publică, care valorifică masă lemnoasă conform prevederilor prezentului regulament, denumiti în continuare organizatori, sunt:

a) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, care poate delega atributul de organizator unitătilor din subordinea sa;

b) ceilalti detinători legali de fond forestier proprietate publică: unităti administrativ-teritoriale, unităti militare, Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si altele asemenea.

Art. 6. - (1) Forma de licitatie care se utilizează este licitatia publică deschisă cu preselectie.

(2) Licitatiile pentru adjudecarea de masă lemnoasă pe termen lung din pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, se desfăsoară în conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

SECTIUNEA 1

Pregătirea si organizarea licitatiilor

 

Art. 7. - (1) Pregătirea licitatiilor de masă lemnoasă pe picior se face de către organizatori, prin:

a) nominalizarea partizilor care se vor licita din lista de partizi a anului de productie respectiv;

b) întocmirea caietului de sarcini.

(2) Caietul de sarcini cuprinde:

a) lista partizilor care se scot la licitatie;

b) fisa tehnico-economică a fiecărei partizi; modelul de fisă tehnico-economică a partizii se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

c) alte conditii si dispozitii legale care trebuie cunoscute si respectate de agentul economic care exploatează masă lemnoasă.

(3) Caietul de sarcini în original este pus la dispozitia solicitantilor, care, la cerere, primesc copii conforme.

Art. 8. - (1) Licitatiile de masă lemnoasă pe picior se organizează pentru partizi întregi, constituite conform instructiunilor în vigoare.

(2) Licitatia masei lemnoase fasonate în sortimente se desfăsoară pentru loturile constituite conform normelor tehnice si înscrise în lista loturilor afisată, pentru care se tine licitatia.

(3) În situatia în care volumul pe piesă din sortimentele valoroase determină o valoare ridicată de pornire la licitatie pentru lotul întreg, licitatia se poate realiza si pe piese individuale.

(4) Pentru masa lemnoasă fasonată în sortimente se nominalizează locatiile sau depozitele situate în zone accesibile mijloacelor de transport.

Art. 9. - (1) Organizatorii pregătesc licitatiile în functie de conditiile specifice, de structura masei lemnoase si de perioadele de tăiere si scoatere a lemnului, prevăzute de normele legale.

(2) Licitatiile principale pentru masa lemnoasă pe picior se organizează după cum urmează:

a) în perioada 1-30 noiembrie, pentru minimum 40% din cota de masă lemnoasă a anului următor;

b) în perioada 1-31 martie, pentru diferenta până la 80% din cota anului curent;

c) în luna august, pentru volumul de masă lemnoasă din rezerva de 20% rămas după efectuarea precomptărilor.

(3) Pentru partizile rămase neadjudecate la licitatiile organizate în conditiile prevăzute la alin. (2) si care nu se pot exploata în conditiile prevăzute la art. 22 alin. (1) se organizează licitatii intermediare, respectându-se termenele prevăzute la art. 2 si 11.

(4) Pentru produsele accidentale apărute pe parcursul anului se organizează licitatii, respectându-se termenele de valorificare stabilite prin normele tehnice si realizându-se precomptările corespunzătoare.

(5) Licitatiile pentru masa lemnoasă fasonată se organizează pe tot parcursul anului, corelat cu volumul exploatat si cu perioadele permise pentru stocarea fiecărei specii.

Art. 10. - Pretul de începere a licitatiei se stabileste de către organizator si se exprimă:

a) pentru masa lemnoasă pe picior - în lei/m3, volum fără coaja lemnului de lucru;

b) pentru masa lemnoasă fasonată:

- pentru sortimentele de lemn rotund - în lei/m3, volum fără coajă;

- pentru celelalte sortimente de materiale lemnoase - în lei/U.M. conventională.

Art. 11. - (1) Anuntul privind organizarea licitatiei de masă lemnoasă pe picior se face de către organizator, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data tinerii acesteia, cu exceptia licitatiilor intermediare si a celor pentru produse accidentale care se anuntă cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data tinerii licitatiei. Anuntul se face prin presă, în cel putin două cotidiene, dintre care unul local, prin Internet, prin afisare la sediul organizatorului, precum si prin orice alte mijloace de comunicare.

(2) Anuntul publicitar va cuprinde:

a) denumirea organizatorului licitatiei, adresa sediului acestuia, numărul de telefon si de fax;

b) locul, data si ora la care se va tine preselectia;

c) locul, data si ora tinerii licitatiei, precum si felul în care se face oferta, si anume prin strigare sau în plic închis;

d) volumul de masă lemnoasă, total si pe grupe de specii care se licitează.

(3) Anunturile afisate la sediul organizatorului si prin Internet, în afara datelor din anuntul publicitar, vor mai cuprinde:

a) lista partizilor care se licitează;

b) pretul de începere a licitatiei si treapta de licitare pentru fiecare partidă.

(4) Pentru masa lemnoasă fasonată se aplică prevederile alin. (2), iar anunturile afisate la sediul organizatorului si prin Internet vor cuprinde lista si volumul fără coajă ale loturilor sau ale pieselor, pe grupe de specii, după caz, scoase la licitatie, preturile de pornire si treptele de licitare.

Art. 12. - (1) Agentilor economici care intentionează să participe la licitatie si doresc informatii privitoare la cantitatea si calitatea masei lemnoase din partizile care urmează a fi licitate li se va pune la dispozitie, la sediul organizatorului licitatiei, documentatia de punere în valoare.

(2) În situatia în care agentii economici îsi manifestă intentia de a viziona masa lemnoasă care se licitează, acestia vor depune în scris o solicitare în acest sens la sediul organizatorului, cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii licitatiei.

(3) Organizatorul va programa, în functie de solicitări, vizionarea masei lemnoase, în perioada dintre ultimul termen de depunere a solicitării de vizionare si data preselectiei.

(4) Vizionarea se va programa, pentru toti solicitantii unei partizi sau ai unui lot, în aceeasi zi.

(5) În situatia în care un solicitant îsi manifestă intentia de a viziona mai multe partizi sau loturi, programarea se va realiza astfel încât să se asigure participarea acestuia la toate vizionările.

(6) Programarea vizionărilor se va transmite prin mijloace operative: fax, telefon, e-mail si altele asemenea, de către organizator, tuturor solicitantilor.

(7) În cazul în care, în urma unei vizionări, agentul economic constată, prin metodele stabilite prin normele tehnice, că masa lemnoasă nu corespunde cantitativ si/sau calitativ, va înstiinta despre aceasta, în scris, organizatorul.

(8) Pentru participarea la licitatie, agentii economici vor depune, cu cel putin 10 zile înainte de data tinerii licitatiei, documentatia de preselectie, care va cuprinde:

a) datele de identificare a agentului economic: denumire, sediu, adresă, telefon, fax, e-mail si altele asemenea;

b) numărul de înregistrare al solicitării de participare la preselectie, din registrul de corespondentă al agentului economic;

c) numele, în clar, al conducătorului agentului economic, semnătura si stampila acestuia;

d) documentele de existentă legală a firmei si certificatul de bonitate financiară, atât pentru societătile de prelucrare a lemnului, cât si pentru cele de exploatare;

e) atestatul de exploatare emis de comisia împuternicită în acest scop, numai pentru societătile de exploatare;

f) cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase al agentului economic, numai pentru societătile de exploatare.

Art. 13. - (1) Pentru admiterea la licitatie sau la negociere directă a agentilor economici, preselectia acestora se organizează cu 5 zile calendaristice înainte de data tinerii licitatiilor principale si cu 3 zile calendaristice înaintea licitatiilor organizate pentru adjudecarea produselor accidentale sau a licitatiilor intermediare.

(2) Comisia de preselectie formată din 5 membri se numeste de către conducătorul organizatorului licitatiei.

Secretariatul comisiei se asigură de unul dintre membrii acesteia, desemnat de presedinte.

(3) Preselectia se realizează prin analiza documentatiilor depuse de solicitanti.

(4) În urma verificării documentatiei si a modului de îndeplinire a conditiilor prevăzute la art. 3, comisia de preselectie eliberează, după caz:

a) confirmarea scrisă, în care se precizează cantitatea maximă de masă lemnoasă ce va putea fi adjudecată de agentul economic;

b) comunicarea neadmiterii înscrierii agentului economic la licitatie, datorită neîndeplinirii de către agentul economic a conditiilor prevăzute la art. 3 si/sau nerespectării prevederilor contractelor încheiate anterior, reziliate în conditiile legii.

(5) În cazul unitătilor Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, comisia de preselectie organizată în cadrul unei unităti va comunica în timp util tuturor celorlalte unităti si Institutului de Cercetări si Amenajări Silvice denumirea agentilor economici neadmisi la preselectie si motivele respingerii lor, în vederea respingerii acestora la preselectiile organizate pentru licitatiile de masă lemnoasă organizate de celelalte unităti ale regiei, până la eliminarea motivelor care au determinat respingerea.

(6) Cazierul tehnic de exploatare prevăzut la art. 12 alin. (8) lit. f) este documentul care se completează de către furnizorii de masă lemnoasă pe picior, cu ocazia reprimirii fiecărei partizi pentru care a existat contract de masă lemnoasă cu agentul economic respectiv, si de către institutiile cu atributii de control al regimului silvic, în cazul în care reprezentantii acestora au aplicat sanctiuni.

(7) Formularul de cazier tehnic de exploatare a masei lemnoase se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si se pune la dispozitie agentilor economici de către comisia de atestare prevăzută la art. 3.

(8) Fiecare agent economic atestat pentru activitatea de exploatare este obligat să pună la dispozitie furnizorilor de masă lemnoasă pe picior, cu ocazia reprimirii fiecărei partizi, si institutiilor cu atributii de control al regimului silvic cazierul tehnic în vederea consemnării informatiilor solicitate de formular.

(9) Fiecare furnizor de masă lemnoasă pe picior este obligat să facă consemnările cerute de formular, pentru fiecare societate de exploatare cu care a încheiat contract de livrare de masă lemnoasă pe picior. Această obligatie revine si institutiilor cu atributii de control cu ocazia efectuării inspectiilor, în cazul în care reprezentantii acestora au aplicat sanctiuni.

(10) Punctajele acordate pentru sanctiunile penale si contraventionale aplicate agentilor economici pentru nerespectarea regimului silvic, precum si numărul total de puncte prevăzut pentru pierderea dreptului acestora de a participa la licitatii pe o perioadă de un an se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, al conducătorului autoritătii publice centrale sub autoritatea căreia îsi desfăsoară activitatea agentii economici care exploatează masa lemnoasă si al conducătorului autoritătii publice centrale cu atributii de control al regimului silvic.

(11) În situatia cumulării numărului total de puncte pentru abateri săvârsite prin nerespectarea regimului silvic stabilit în conditiile prevăzute la alin. (10), consemnate în cazierul tehnic de exploatare, agentul economic este suspendat pentru participare la licitatii pentru o perioadă de un an calendaristic, începând cu data de 1 ianuarie următoare datei acumulării numărului respectiv de puncte.

Art. 14. - (1) Agentii economici admisi pentru licitatie sau negociere directă, în urma preselectiei, sunt obligati să achite anterior orei anuntate pentru începerea licitatiei sau negocierii directe respective, în contul organizatorului, prin unul dintre instrumentele legale de plată, tariful de participare la licitatie, stabilit de organizator pe baza cheltuielilor efective de organizare si pregătire a licitatiei, fără ca acest tarif să fie prohibitiv sau să constituie sursă de profit.

(2) Agentii economici admisi, în urma preselectiei, pentru licitatie sau negociere directă sunt obligati să facă dovada depunerii anterior datei tinerii licitatiei, în contul organizatorului, a garantiei de 5% din valoarea de începere a licitatiei pentru partizile, loturile sau piesele pentru care sunt înscrisi, prin unul dintre instrumentele bancare legale. Dovada respectivă se depune la secretariatul comisiei de licitatie anterior orei de începere a sedintei de licitatie/negociere directă.

Prezentarea dovezii de depunere a garantiei în timpul sedintei de licitatie/negociere directă nu dă dreptul agentului economic respectiv să participe la licitatie/negociere.

(3) Garantia se restituie în termen de cel mult o zi lucrătoare agentului economic care nu câstigă licitatia sau celui cu care nu se convine prin negociere directă.

(4) Garantia nu se restituie în cazul agentului economic care câstigă licitatia sau agentului economic cu care s-a convenit prin negociere directă, în următoarele cazuri:

a) în cazul agentilor economici care încheie contractele în termen, valoarea garantiei se va lua în calcul la plata primei facturi;

b) în cazul agentilor economici care nu încheie contractele în termen, garantia încasată de organizator rămâne la acesta, constituindu-se ca venit.

Art. 15. - (1) Comisia de licitatie se numeste de conducătorul organizatorului si va fi formată din 5-9 membri.

(2) Prin decizia de numire a comisiei se stabileste si persoana care îndeplineste functia de presedinte al comisiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desfăsurarea licitatiilor

 

Art. 16. - (1) Licitatiile se desfăsoară la locul, data si la ora comunicate prin anuntul publicitar.

(2) Licitatiile se desfăsoară în sistemul clasic, cu participarea comisiei de licitatie si a licitatorilor în aceeasi sală.

(3) Cu ocazia fiecărei sedinte de licitatie se încheie proces-verbal de licitatie, în care se consemnează obligatoriu:

membrii comisiei de licitatie prezenti, licitatorii pentru fiecare partidă, lot sau, după caz, piesă, reprezentantii oficiali ai acestora, mentionându-se numele si prenumele, functia, numărul si data împuternicirii, pretul de pornire la licitatie, treapta de licitare, ofertele făcute de licitatori, ultima ofertă făcută, câstigătorul licitatiei.

(4) Sedintele de licitatie se deschid prin prezentarea membrilor prezenti ai comisiei de licitatie. Comisia de licitatie este legal întrunită dacă sunt prezente cel putin trei pătrimi din numărul de membri ai acesteia.

Art. 17. - (1) Licitatia cu strigare începe prin anuntarea partizii, lotului sau, după caz, a piesei de către presedintele comisiei de licitatie, a pretului de începere a licitatiei stabilit si a treptei de licitare, de maximum 5% din pretul de începere a licitatiei rotunjit, în plus, la mii lei.

(2) Licitarea se face prin anuntarea verbală a fiecărei oferte de către reprezentantii împuterniciti ai agentilor economici participanti, într-un interval de timp stabilit de comisia de licitatie, pentru fiecare strigare, dar care nu poate fi mai mare de două minute.

(3) Este declarat câstigător al licitatiei agentul economic care a oferit cel mai mare pret.

Art. 18. - (1) Licitatia cu ofertă scrisă se face prin prezentarea ofertelor scrise în plic închis si sigilat. Plicul cu oferta scrisă se introduce în alt plic care se depune de către reprezentantul agentului economic la organizatorul licitatiei, cu cel putin o zi lucrătoare anterior datei anuntate pentru tinerea licitatiei. Plicurile depuse se înregistrează în registrul de corespondentă al organizatorului.

(2) Licitatia cu ofertă scrisă începe prin prezentarea participantilor, a numerelor de înregistrare ale plicurilor sigilate, continând ofertele agentilor economici atestati si admisi la licitatie. Participantii la licitatie au dreptul să verifice dacă toate plicurile sunt sigilate si nedesfăcute.

(3) Comisia de licitatie deschide plicurile depuse de agentii economici ofertanti, în prezenta participantilor, comunică tuturor participantilor si înregistrează în procesul-verbal preturile oferite pentru fiecare partidă.

(4) Este declarat câstigător al licitatiei agentul economic care a oferit pretul cel mai mare.

Art. 19. - (1) La sfârsitul sedintei de licitatie se comunică participantilor si se consemnează în procesul-verbal al sedintei de licitatie data la care se poate semna contractul de vânzare-cumpărare al masei lemnoase cu agentul economic câstigător.

(2) Procesul-verbal al sedintei de licitatie se semnează de către toti membrii comisiei de licitatie prezenti si se semnează si se stampilează de reprezentantii agentilor economici, inclusiv cu obiectiuni, dacă este cazul. Pentru agentii economici ai căror reprezentanti refuză să semneze, secretarul comisiei de licitatie va consemna motivele de refuz prezentate.

Art. 20. - (1) Neîncheierea contractului de vânzarecumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusivă a agentului economic care a câstigat licitatia, atrage anularea licitatiei pentru masa lemnoasă respectivă.

(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusivă a organizatorului, se sanctionează potrivit dreptului comun. Totodată acesta va restitui agentului economic garantia depusă.

Art. 21. - (1) Licitatia nu poate avea loc dacă se prezintă un singur ofertant. În asemenea situatii se va organiza o nouă licitatie, în conditiile prevăzute la art. 11. Dacă la a doua licitatie se prezintă tot un singur cumpărător, partida se vinde prin negociere directă, în conditiile prevăzute în prezentul regulament.

(2) Pentru masa lemnoasă fasonată, în vederea evitării deprecierii, negocierea directă se poate desfăsura la sfârsitul primei licitatii dacă se prezintă un singur ofertant.

Art. 22. - (1) Masa lemnoasă pe picior care nu se vinde după două licitatii si nici prin negociere, din lipsă de cumpărători, se poate exploata de către organizator prin prestări de servicii de către agenti economici atestati pentru activitatea de exploatare forestieră, angajati în conditiile legii, sau în regie proprie, dacă îndeplinesc conditiile legale.

(2) Masa lemnoasă fasonată în conditiile prevăzute la alin. (1) se valorifică conform prevederilor prezentului regulament, cu exceptia lemnului de foc destinat nevoilor locale.

 

CAPITOLUL III

Negocierea directă

 

Art. 23. - (1) Masa lemnoasă care nu a fost valorificată prin licitatie în conditiile prevăzute la art. 21 se vinde prin negociere directă. Sedinta de negociere directă se poate organiza după încheierea celei de-a doua licitatii în situatiile prevăzute de art. 21 alin. (1) sau după încheierea primei licitatii în situatiile prevăzute de art. 21 alin. (2).

(2) Tot prin negociere directă se vinde si masa lemnoasă constituită din produsele prevăzute la art. 25 alin. (1) si (2).

Art. 24. - (1) Vânzarea masei lemnoase prin negociere directă se realizează de către comisia constituită conform prevederilor art. 15.

(2) În cazul în care la negocierea directă nu se obtine pentru partida respectivă cel putin pretul de începere a licitatiei, aceasta se va exploata în conformitate cu prevederile art. 22.

(3) Cu ocazia negocierii directe, comisia de licitatie încheie un proces-verbal în care se consemnează denumirea agentului economic participant, datele de identificare a reprezentantului acestuia, partizile/loturile si volumul de masă lemnoasă negociat, pretul pe partizi/loturi la care a fost negociată masa lemnoasă si data limită pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 25. - (1) Produsele accidentale apărute în cursul anului, în suprafata de pădure unde este constituită partida contractată cu un agent economic, se pun în valoare cu prioritate, conform instructiunilor în vigoare, si se contractează cu agentul economic care exploatează partida respectivă, la pretul stabilit prin negociere, în functie de specie, de structura dimensională si de calitatea lemnului.

(2) Produsele accidentale, altele decât cele mentionate la alin. (1), produsele de igienă care prezintă pericol de depreciere a lemnului si de infestare a pădurilor, precum si produsele accidentale rezultate din punerea în aplicare, în regim de urgentă, a aprobărilor legale de defrisare emise cu scopul realizării unor obiective sau lucrări de interes national, clasificate astfel de lege, anuntate la licitatie conform art. 10, se vor vinde prin negociere directă agentilor economici interesati, dacă după primul anunt nu se înscriu la licitatie cel putin 2 agenti economici.

(3) În caz de lipsă de cerere, exploatarea produselor prezentate la alin. (2) se asigură în regim de urgentă de către detinătorii de pădure, proprietate publică, în conformitate cu prevederile art. 22.

Art. 26. - Regia Natională a Pădurilor – Romsilva valorifică, prin licitatie sau negociere, sortimente de material lemnos (lemn pentru celuloză si sortimente de lemn mărunt), stabilite pe baza prevederilor actelor de punere în valoare, urmând ca livrarea să se facă în cadrul graficelor de fasonare.

Art. 27. - Prevederile art. 20 se aplică în mod corespunzător si în cazul negocierilor.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 28. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) modificarea listei de partizi după alte criterii decât cele prevăzute la art. 2 alin. (4);

b) neincluderea în caietul de sarcini al licitatiei a informatiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) sau refuzul de a pune la dispozitie solicitantilor caietul de sarcini;

c) admiterea la licitatie a persoanelor juridice care nu îndeplinesc una sau mai multe conditii prevăzute de prezentul regulament pentru a fi admise la licitatie;

d) necomunicarea rezultatelor preselectiei, prevăzută de art. 13 alin. (4) si (5);

e) nerezolvarea, din motive imputabile, a contestatiilor în termenul prevăzut de prezentul regulament;

f) neasigurarea de către organizatori a conditiilor prevăzute pentru vizionarea partizilor sau a loturilor licitate;

g) necompletarea sau completarea incorectă a cazierului tehnic de exploatare;

h) modificarea de către organizator a datei, locului si/sau a orei de începere a licitatiei, după comunicarea prin anuntul publicitar;

i) neîntocmirea sau întocmirea incorectă ori incompletă, din eroare, a procesului-verbal de licitatie prevăzut la art. 16 alin. (3) si/sau a procesului-verbal de negociere prevăzut la art. 24 alin. (3);

j) acceptarea si înregistrarea în cazul licitatiilor cu oferta scrisă în plic închis, de către organizatori, a plicurilor cu oferte scrise, nesigilate sau desfăcute;

k) refuzul neîntemeiat de a semna procesul-verbal de desfăsurare a licitatiei sau de negociere;

l) neprezentarea de către agentul economic a cazierului tehnic de exploatare, pentru completare, reprezentantului furnizorului de masă lemnoasă sau reprezentantilor institutiilor cu atributii de control al regimului silvic.

Art. 29. - (1) Faptele prevăzute la art. 28 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b), d), e), f) si k);

b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c), g), h), i), j) si l).

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 30. - Următoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator si au dreptul si obligatia să constate contraventiile prevăzute la art. 28 si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 29:

a) personalul silvic de control, special abilitat;

b) ofiterii si agentii de politie, precum si ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, special abilitati;

c) personalul care exercită controlul financiar al statului, inclusiv organele de control ale Gărzii Financiare, pentru contraventiile prevăzute la art. 28 lit. c), h), i) si j).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 31. - (1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitatie sau negociere va avea loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitatiei, respectiv a negocierii directe.

(2) Autorizatiile de exploatare se eliberează la începerea exploatării într-o partidă pentru întreaga partidă.

(3) Predarea spre exploatare se face pe postate delimitate exploatabile într-o lună, conform esalonării. Procesul-verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase constituie document gestionar.

(4) În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de eventualele prejudicii de natura celor prevăzute în art. 45 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, titularii autorizatiilor de exploatare vor depune la emitentul autorizatiei de exploatare, anticipat emiterii acesteia, o garantie echivalentă cu 5% din valoarea lemnului, stabilită prin contractul de furnizare a masei lemnoase, într-un cont special. Acest cont este purtător de dobândă, iar restituirea, după caz, a sumei si a dobânzilor aferente se va face numai după reprimirea parchetelor respective.

Art. 32. - Actele de punere în valoare, caietele de sarcini, lista de partizi, precum si contractele prevăzute de prezentul regulament se întocmesc în conformitate cu prevederile normelor privind stabilirea termenelor, modalitătilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri si din vegetatie forestieră din afara fondului forestier national, aprobate prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si cu celelalte reglementări în vigoare.

Art. 33. - (1) Detinătorii de fond forestier proprietate publică pot scoate la vânzare si partizi pentru care nu sunt asigurate conditiile corespunzătoare pentru transportul masei lemnoase exploatate ca urmare a stării drumurilor auto forestiere si pentru care, prin contract, se convine ca lucrările de întretinere si reparatie a acestora să fie executate de agentul economic cumpărător si să fie plătite prin compensare cu valoarea masei lemnoase contractate în urma licitatiilor/negocierilor, la preturile stabilite prin deviz pentru repararea si/sau întretinerea drumurilor forestiere, întocmit de o persoană fizică independentă autorizată sau o persoană juridică autorizată.

(2) Masa lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă si nescoasă din parchete până la sfârsitul anului, constituie cu prioritate resursă pentru anul următor. Aceasta se va inventaria si, în functie de volumul neexploatat, se va reesalona la tăiere, prin act aditional la contractul respectiv.

(3) Prin reesalonare se va avea în vedere să nu se depăsească termenul de exploatare de 15 aprilie din anul de productie respectiv, în zona de câmpie, si 30 aprilie din anul de productie respectiv, în zona de munte.

Art. 34. - (1) Agentii economici participanti la preselectie sau la licitatie, care consideră că au fost respinsi din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederilor prezentului rgulament, pot face contestatie. Contestatia se formulează în scris, pe loc, si se adresează spre solutionare organizatorului licitatiei. Conducătorul organizatorului licitatiei este obligat să ia măsuri pentru solutionarea contestatiei, în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii ei, în cazul preselectiei, si în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul licitatiei.

(2) Dacă în urma analizării contestatiei se stabileste că aceasta a fost întemeiată, organizatorul anulează licitatia si ia măsuri pentru organizarea unei noi licitatii, dispunând totodată măsuri de sanctionare corespunzătoare împotriva celor vinovati.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 22 iunie 2003, respectiv la Zagreb la 24 iunie si 1 august 2003, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998, aprobată prin Legea nr. 220/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 22 iunie 2003, respectiv la Zagreb la 24 iunie si 1 august 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind reforma în domeniul protectiei copilului, semnat la Washington la 15 iulie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1998, aprobată prin Legea nr. 220/1998, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Se înlocuieste data limită de tragere, mentionată la sectiunea 2.03 a articolului II din acordul de împrumut, cu data de 30 septembrie 2003.

2. Paragraful 1 al anexei nr. 1 “Tragerea sumelor din împrumut” la acordul de împrumut se modifică si va avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la acordul de împrumut)

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma din împrumut alocată (exprimată în dolari S.U.A.)

%

de cheltuieli pentru a fi finantat

(1) Lucrări

3.750.000

80%

(2) Bunuri

1.100.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale

(preturi franco-uzină) si 80% pentru cheltuieli locale pentru

alte articole procurate local

(3) Servicii de consultantă,

150.000

100% pregătirea personalului si sensibilizarea opiniei publice

(4) Nealocate

0

 

TOTAL:

5.000.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care desfăsoară în anul 2004 activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care desfăsoară în anul 2004 activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar der stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 99.

 

ANEXĂ

LISTA

privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pentru agentii economici din industria de apărare care desfăsoară în anul 2004 activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003

 

Nr. crt.

Denumirea agentului economic

Numărul mediu maxim de personal

1.

Compania Natională “Romarm” - S.A.

7.999

2.

Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A.

496

3.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Băbeni” - S.A.

55

4.

Societatea Comercială “Rompiro” - S.A. Orăstie

26

5.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Drăgăsani” - S.A.

31

6.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Filiasi” - S.A.

45

7.

Societatea Comercială “Uzina Mecanică Orăstie” - S.A.

200

 

TOTAL:

8.852

 

NOTĂ:

Numărul mediu lunar de personal care desfăsoară la agentii economici din industria de apărare activităti conform prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, se va stabili conform Hotărârii Guvernului nr. 1.597/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, cu încadrarea în numărul mediu maxim anual de 8.852.

Drepturile salariale aferente personalului prevăzut în prezenta listă cuprind si indemnizatiile de concediu de odihnă, de incapacitate temporară de muncă si drepturile aferente preavizelor acordate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 5,9 miliarde lei pentru judetul Alba, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Zlatna, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 104.