MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 139         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

102. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investitii si privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice

 

117. - Hotărâre privind trecerea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

122. - Hotărâre privind plata de către România a contributiei financiare anuale la bugetul Conventiei Natiunilor Unite pentru combaterea desertificării în tările afectate grav de secetă si/sau de desertificare, în special în Africa

 

123. - Hotărâre privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente acestora în cadrul bugetului pe anul 2004 al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

126. - Hotărâre privind transmiterea unui teren situat în orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului în domeniul public al orasului Pucioasa si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investitii si privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia de accelerare a atragerii de investitii si privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2004.

Nr. 102.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

de accelerare a atragerii de investitii si privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice

 

1. Obiective generale

Procesul de atragere de investitii si de privatizare a agentilor economici din portofoliul Ministerului Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie este abordat tinându-se seama, în principal, de necesitatea realizării programelor de investitii si reabilitare, precum si a programelor de conformare la obligatiile de mediu care să asigure crearea unor structuri competitive în contextul sistemului energetic national si în context regional.

Programul de restructurare si de atragere de investitii în sectorul producerii de energie electrică urmăreste reabilitarea si modernizarea capacitătilor existente si/sau realizarea de noi capacităti pe baza studiilor de fezabilitate, în conditii de eficientizare a productiei si asigurare a protectiei mediului înconjurător.

Obiectivele principale care au stat la baza prezentei strategii sunt:

- necesitătile de investitii si reabilitare urgente, necesare sustinerii sectorului termoenergetic din România, care asigură aproximativ 60% din consumul de energie electrică;

- necesitatea îmbunătătirii prin investitii a performantelor tehnice (randamente, consumuri) si a sigurantei în exploatare prin realizarea unor structuri competitive în contextul integrării sistemului energetic national în cel regional si european;

- necesitatea îndeplinirii obligatiilor de mediu la nivelul normativelor europene, în asa fel încât grupurile de generare în functiune, bazate pe materii prime fosile, să îndeplinească cerintele de mediu până în anul 2012, iar grupurile noi să fie realizate cu tehnologii de mediu la nivelul cerintelor europene;

- necesitatea accelerării investitiilor private în sectorul de productie a energiei termoelectrice, în conformitate cu angajamentele internationale asumate, într-un climat de competitivitate ridicată, într-o piată energetică în curs de deschidere si liberalizare.

2. Actiunile întreprinse si perspectivele atragerii de investitii si privatizării

În anul 2002, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. a declansat procedura de atragere de capital prin cereri de ofertă adresate principalelor companii producătoare de electricitate. De asemenea, a fost lansat un anunt de intentie pentru modernizarea centralelor pe cărbune, în publicatii cu circulatie internă si internatională.

În luna august 2003, Ministerul Economiei si Comertului a făcut cunoscută, prin anunturi publice, intentia de a oferi la privatizare Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si/sau filialele acesteia, prin:

- atragere de capital în investitii pentru modernizare si retehnologizare;

- vânzarea participatiilor la filialele de servicii (TERMOSERV-uri). În urma acestor anunturi s-au primit scrisori de expri- mare a interesului din partea unor firme specializate din Europa si Statele Unite ale Americii pentru:

- investitii la Societatea Comercială “Electrocentrale Turceni” - S.A., Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A., filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., cu conditia integrării minelor de lignit care le deservesc în centralele de productie a energiei electrice ca centre de cost ale acestora si evitării concentrării productiei pe acelasi tip de combustibil în favoarea unui singur investitor pentru a permite promovarea climatului competitional, necesar asigurării unui pret eficient al energiei electrice;

- realizarea unor grupuri energetice noi “green field” pe cogenerare la centralele de la Iernut, Bucuresti-Sud si Palas, sucursale ale Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., cu aport de capital străin, într-o structură de producător independent în care Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. va aporta terenul necesar, o parte din utilitătile existente si accesul la acestea;

- investitii în obiectivele termoenergetice Borzesti si Galati, constituite ca producători independenti de energie termoelectrică prin desprinderea acestora din structura Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si constituirea lor ca filiale cu personalitate juridică.

În elaborarea strategiei, Ministerul Economiei si Comertului a utilizat studii de consultantă de specialitate finantate de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (U.S.A.I.D.), efectuate în mod specific pentru centralele pe bază de lignit de la Turceni si Rovinari.

În urma studiilor si analizelor efectuate, precum si a exprimărilor de interes ale potentialilor investitori a rezultat că pentru a atrage capitalul necesar modernizării si dezvoltării centralelor pe bază de lignit este necesară rezolvarea situatiei determinate de fenomenul de captivitate reciprocă prin integrarea minelor de lignit în centralele de generare pe care le deservesc, ca centre de cost ale acestora.

Se mentionează faptul că lignitul reprezintă aproximativ 70% din costul total al energiei electrice. Acest fenomen este specific lignitului care, fiind o materie primă cu o cantitate de energie mică într-o masă dată, determină imposibilitatea comercializării pe piată întrucât cheltuielile de transport pe masa de lignit sunt neeconomice. Rezultă deci că lignitul are valoare numai în măsura în care beneficiarul acestuia, respectiv producătorul de energie, este situat lângă zăcământ. Pentru a avea un control direct asupra costului lignitului, majoritatea marilor producători de energie pe bază de lignit din Europa si Statele Unite ale Americii au integrat prin absorbtie exploatările de lignit în centralele de producere a energiei electrice, ca centre de cost ale acestora.

Având în vedere conjunctura creată de noile directive europene în domeniul energiei, care nu permit utilizarea unor instrumente care ofereau investitorilor un nivel de confort acceptabil cum ar fi cumpărătorul unic, contractele de cumpărare de energie electrică pe termen lung, garantiile suverane, investitorii solicită acordarea de facilităti fiscale pentru datoriile istorice acumulate de agentii economici din sectorul energiei electrice si termice si din sectorul minier, mentionând că nerezolvarea acestei probleme ar face ca unitătile respective să fie neatractive pentru investitii.

3. Program privind atragerea de investitii si privatizarea

În conformitate cu prevederile Programului de guvernare si ale Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, cu Strategia natională de dezvoltare energetică a României pe termen mediu - 2001-2004, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 647/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 7 august 2001, Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.), în vederea realizării tranzactiilor de atragere de investitii, îsi propune următoarele:

a) reorganizarea si restructurarea activitătii de productie a energiei electrice pe bază de lignit prin crearea de complexuri energetice în care exploatările miniere să fie integrate ca centre de cost ale producătorului de energie, respectiv:

- Complexul Energetic Turceni, în care se înglobează filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Turceni” - S.A., exploatarea minieră Jilt si mina Dragotesti. În acest complex va fi, de asemenea, înglobată si activitatea de transport pe calea ferată al lignitului;

- Complexul Energetic Rovinari, în care se înglobează filiala Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A. si exploatarea minieră Rovinari;

- Complexul Energetic Craiova, în care se înglobează sucursalele Electrocentrale Craiova II si Electrocentrale Isalnita, din cadrul filialei Societătii Comerciale

“Electrocentrale Bucuresti” - S.A., si cariera Ruget-Seciuri din cadrul E.M.C. Berbesti.

În vederea creării complexurilor energetice de tip termocentrală -mine-exploatare calea ferată pentru Turceni, termocentrală-mine pentru Rovinari si Craiova, sunt necesare următoarele măsuri:

- divizarea prin desprinderea unor părti (active) din patrimoniul Companiei Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A. a exploatărilor miniere furnizoare si transmiterea acestora către Societatea Comercială “Electrocentrale Turceni” - S.A. si, respectiv, Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A. si constituirea de noi societăti comerciale - Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A. si Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” - S.A.;

- fuziunea sucursalei Electrocentrale Craiova II si a sucursalei Electrocentrale Isalnita, desprinse prin divizarea partială a Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., cu o parte (active) desprinsă prin divizare din patrimoniul Companiei Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A. si constituirea unei noi societăti comerciale – Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova” - S.A.;

- transmiterea în administrarea Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A. din administrarea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A. a căii ferate Turceni-Dragotesti împreună cu dotările aferente necesare deservirii acesteia;

- transferul vagoanelor si al altor dotări necesare efectuării transportului cărbunelui între mine si termocentralele din cadrul complexurilor energetice din proprietatea Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A. în proprietatea societătilor comerciale complexuri energetice;

- divizarea Companiei Nationale a Lignitului “Oltenia” - S.A. prin desprinderea unor părti (active) din patrimoniul acesteia, respectiv exploatările miniere care nu se integrează în complexurile energetice si înfiintarea Societătii Nationale a Lignitului “Oltenia”;

b) constituirea de societăti mixte sau majorarea capitalului social prin aport de capital la complexurile energetice nou-înfiintate, combinată, după caz, si cu vânzarea de actiuni, cu potentiali investitori care să asigure infuzia de lichidităti necesare demarării investitiilor de modernizare, construirii de noi capacităti si realizării investitiilor pentru protectia mediului.

Pentru evitarea concentrării productiei pe acelasi tip de combustibil în favoarea unui singur investitor si pentru a permite promovarea climatului competitional necesar asigurării unui pret eficient al energiei electrice, se va restrictiona participarea ca actionar a aceluiasi investitor în mai mult de un complex energetic;

c) promovarea realizării de obiective noi de tip “green field” pe cogenerare la centralele de la Iernut, Bucuresti- Sud si Palas, cu aport de capital străin, într-o structură nouă de societate comercială, constituită în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Acestea vor functiona ca producători independenti, în care Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. va aporta terenul necesar, o parte din utilitătile existente si accesul la acestea;

d) continuarea sau initierea, după caz, a actiunilor de atragere de investitii, precum si a vânzării de active către potentiali investitori la obiectivul energetic Borzesti;

e) reorganizarea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. - Sucursala Electrocentrale Galati, prin înfiintarea Societătii Comerciale “Electrocentrale Galati” - S.A., filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., sucursală care se desfiintează;

f) în derularea activitătilor de atragere de investitii în centralele de producere a energiei electrice se vor avea în vedere si posibilitătile de privatizare a filialelor TERMOSERV care le deservesc;

g) vânzarea actiunilor detinute de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. la filialele Societatea Comercială “Termoserv Galati” - S.A. si Societatea Comercială “Electrocentrale Galati” - S.A., într-un proces comun de vânzare prin licitatie publică în care se au în vedere următoarele:

1. prin anuntul/oferta de vânzare se pot stabili criterii de precalificare si/sau alte conditii impuse de procesul comun;

2. efectuarea unor investitii, în natură si/sau în numerar, asumate de cumpărător prin contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, cu care acesta va majora capitalul social al societătii după transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor;

3. după dobândirea calitătii de actionar, cumpărătorul va oferi salariatilor Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si ai societătilor comerciale “Termoserv Galati” - S.A. si “Electrocentrale Galati” - S.A. posibilitatea de a achizitiona 10% din actiunile celor două societăti comerciale la acelasi pret cu care a achizitionat actiunile în cadrul procesului de privatizare;

h) vânzarea actiunilor detinute de Ministerul Economiei si Comertului prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie la Societatea Comercială “Termoelectrica Midia” - S.A., prin licitatie publică în care se au în vedere următoarele:

1. prin anuntul/oferta de vânzare se pot stabili criterii de precalificare si/sau alte conditii necesare;

2. efectuarea unor investitii, în natură si/sau în numerar, asumate de cumpărător prin contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, cu care acesta va majora capitalul social al societătii după transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor.

În vederea realizării obiectivelor strategiei, se vor constitui comisii si secretariate tehnice aferente, atât pentru reorganizarea, restructurarea unor activităti si analizarea posibilitătilor de privatizare, cât si pentru organizarea si conducerea negocierilor/licitatiilor în procesul de privatizare si atragere de investitii în sectorul de producere a energiei electrice. Stabilirea numărului de membri ai comisiilor si secretariatelor tehnice aferente, nominalizarea membrilor si, după caz, a coordonatorilor acestora, precum si remunerarea de care vor beneficia acestia până la finalizarea tranzactiilor se fac prin ordin al ministrului economiei si comertului. Până la finalizarea tranzactiilor, membrii comisiilor si secretariatelor tehnice aferente vor beneficia de o indemnizatie lunară în cuantum ce va fi aprobat de adunările generale ale societătilor comerciale ce fac obiectul actiunilor derulate în conformitate cu prevederile strategiei.

4. Împuterniciri si atributii

Fată de cele prezentate, este necesar ca ministerele implicate în punerea în aplicare a strategiei să ia toate măsurile necesare creării societătilor comerciale integrate energetic, astfel:

a) Ministerul Economiei si Comertului este împuternicit să asigure transferul exploatărilor miniere necesare înfiintării complexurilor energetice, în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este împuternicit să asigure transferul către Societatea Comercială “Electrocentrale Turceni” - S.A. al activelor aferente activitătii operării si exploatării căii ferate Dragotesti-Turceni prin aplicarea metodei divizării partiale a Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.Marfă” - S.A. si a Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si îndeplinirea actelor si adoptarea hotărârilor necesare exercitării calitătii de autoritate concedentă referitoare la calea ferată Dragotesti-Turceni;

c) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în exercitarea atributiilor principale în ceea ce priveste gestionarea resurselor minerale proprietate publică a statului potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003 si Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, va colabora cu Ministerul Economiei si Comertului în vederea concesionării către complexurile energetice nou-create a dreptului de exploatare a lignitului din perimetrele miniere transferate;

d) Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile administratiei publice locale si alti creditori bugetari vor emite, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării de către Ministerul Economiei si Comertului, certificate de obligatii bugetare pentru societătile comerciale ce fac obiectul actiunilor prevăzute în prezenta strategie;

e) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin organele sale competente, va întreprinde măsurile necesare pentru emiterea operativă a avizelor de mediu pentru privatizare pentru fiecare amplasament;

f) în vederea pregătirii procesului de negociere în scopul atragerii de capital în cadrul complexurilor energetice, Ministerul Economiei si Comertului, prin societătile implicate, va asigura angajarea unor consultanti specializati care să îmbine experienta si reputatia internatională cu cunoasterea problemelor specifice sectorului energetic din România. Serviciile de consultantă sunt necesare în vederea asigurării fazei de diagnostic, evaluare a societătii, determinare a strategiei de atragere a investitiilor, precum si în organizarea procesului de negociere cu potentialii investitori. În procesul de atragere a investitiilor în sectorul productiei de energie electrică se beneficiază de finantare internatională U.S.A.I.D. pentru componenta fixă a onorariului aferentă Contractului de consultantă la Societatea Comercială “Electrocentrale Turceni” - S.A. (Complexul Energetic Turceni). De asemenea, este avută în vedere si posibilitatea finantării partiale internationale (U.S.T.D.A.) a serviciilor de consultantă la Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A. (Complexul Energetic Rovinari). În vederea asigurării unei abordări unitare si coordonate, precum si a continuitătii actiunilor initiate este necesar să se asigure următoarele măsuri:

(i) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va încheia un contract de consultantă cuprinzând componenta variabilă a onorariului, în vederea restructurării si atragerii de investitii în cadrul Societătii Comerciale “Electrocentrale Turceni” - S.A., cu consultantul selectat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (U.S.A.I.D.) în baza procedurii organismului international finantator în conditiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 22 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului si cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si cele pentru pregătirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, manageriale si financiare în vederea sporirii atractivitătii societătii comerciale pentru restructurarea si atragerea investitiilor în Complexul Energetic Turceni vor fi suportate, după caz, de Societatea Comercială “Electrocentrale Turceni” - S.A. sau de societatea comercială nou-înfiintată ca urmare a restructurării/reorganizării, care va dispune plata acestora la termenele stabilite în contract, în baza confirmării de către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens.

Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate efectiv de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, vor fi suportate de către acesta.

(ii) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va încheia un contract de consultantă cuprinzând componenta fixă si componenta variabilă a onorariului în vederea restructurării si atragerii de investitii în Complexul Energetic Craiova.

Selectarea consultantului si încheierea contractului de consultantă se vor realiza în conditiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Cheltuielile legate de plata componentei fixe si a componentei variabile a onorariului pentru contractul de consultantă, cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si cele pentru pregătirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, manageriale si financiare în vederea sporirii atractivitătii societătii comerciale pentru restructurarea si atragerea de investitii vor fi suportate, după caz, de Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. sau de societatea comercială nou-înfiintată ca urmare a restructurării/reorganizării, care va dispune plata acestora la termenele stabilite în contract, în baza confirmării de către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractul încheiat în acest sens.

Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate efectiv de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, vor fi suportate de către acesta.

(iii) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va încheia un contract de consultantă cuprinzând componenta variabilă si, după caz, parte din componenta fixă a onorariului, în vederea restructurării si atragerii de investitii în cadrul Societătii Comerciale “Electrocentrale Rovinari” - S.A., cu consultantul selectat de U.S.T.D.A. (S.U.A.) în baza procedurii organismului international finantator în conditiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Cheltuielile legate de plata componentei variabile si, după caz, a componentei fixe a onorariului, precum si cheltuielile pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si cele pentru pregătirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, manageriale si financiare în vederea sporirii atractivitătii societătii comerciale pentru restructurarea si atragerea investitiilor în Complexul Energetic Rovinari vor fi suportate, după caz, de Societatea Comercială “Electrocentrale Rovinari” - S.A. sau de societatea comercială nou-înfiintată ca urmare a restructurării/reorganizării, care va dispune plata acestora la termenele stabilite în contract, în baza confirmării de către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens.

Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului, aferente sumelor încasate efectiv de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, vor fi suportate de către acesta.

În situatia în care nu a fost încheiat contract de consultantă cu finantare internatională, Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, va încheia un contract de consultantă cuprinzând componenta fixă si componenta variabilă a onorariului, în vederea restructurării si atragerii de investitii în Complexul Energetic Rovinari, în conditiile stabilite la pct. (ii).

5. Metode de privatizare

Prezenta strategie de privatizare stabileste procedura de privatizare a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., denumită în continuare societatea, precum si procedura de vânzare a actiunilor detinute la filialele sale, a activelor societătii/filialelor societătii si a participatiilor la societătile mixte ale societătii/filialelor societătii.

5.1. Pentru realizarea obiectivelor prezentei strategii, se vor putea utiliza următoarele metode:

a) vânzarea de actiuni/participatii;

b) majorarea capitalului social prin aport de capital (cu sau fără drept de optiune);

c) constituirea de noi societăti comerciale cu participarea potentialilor investitori;

d) vânzarea de active.

a) Vânzarea actiunilor/participatiilor

Vânzarea actiunilor/participatiilor detinute de societate în societăti comerciale mixte se realizează de către aceasta, în baza mandatului special acordat prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Vânzarea actiunilor/participatiilor detinute de societătile comerciale filiale ale societătii în societătile comerciale nou-înfiintate se va realiza de către filialele respective, cu aprobarea adunării generale a actionarilor filialelor, în baza mandatului special acordat în acest sens de societate.

Documentatia cu privire la vânzarea actiunilor/participatiilor filialelor la societăti comerciale nou-înfiintate va fi întocmită de filialele respective.

b) Majorarea capitalului social prin aport de capital

Majorarea capitalului social prin aport de capital (cu sau fără drept de optiune) la capitalul social al filialelor societătii se realizează de către acestea, în baza mandatului special acordat în acest sens de societate.

Documentatia necesară desfăsurării procesului de privatizare prin majorarea capitalului social va fi întocmită de filială.

c) Constituirea de societăti mixte

Constituirea de societăti mixte/asocieri în participatiune cu aportul societătii se realizează cu respectarea prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial, precum si ale statutului societătii.

Potrivit art. 190 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 si a Legii nr. 137/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare, constituirea societătilor mixte cu participarea societătii se face cu aprobarea adunării generale a actionarilor, conform mandatului acordat prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Constituirea de societăti mixte/asocieri în participatiune cu aportul societătilor comerciale filiale ale societătii se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Codului comercial, precum si ale statutelor filialelor. Constituirea noii societăti se va realiza cu aprobarea adunării generale a actionarilor filialei, în baza mandatului special acordat de societate.

d) Vânzarea de active

Vânzarea activelor Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. se va realiza de societate, cu aprobarea adunării generale a actionarilor societătii, conform mandatului acordat prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Vânzarea activelor apartinând societătilor comerciale filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. se va realiza de către acestea, societatea urmând să acorde mandat reprezentantilor săi în adunările generale ale actionarilor societătilor comerciale filiale pentru aprobarea vânzării activelor.

5.2. Asistenta în privatizare si atragere de investitii

În vederea desfăsurării în conditii optime a procesului de restructurare, privatizare si atragere de investitii în filialele societătii, acestea sunt abilitate să contracteze servicii de consultantă, evaluare, asistentă de specialitate juridică din partea unor societăti civile de avocati, după caz.

Selectarea acestora se va face de către societatea comercială care este în proces de privatizare, în baza mandatului acordat de societate si în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Cheltuielile legate de plata onorariilor pentru consultanti, evaluatori si societătile civile de avocatură, precum si cele pentru pregătirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, manageriale si financiare în vederea sporirii atractivitătii societătilor comerciale pentru privatizare si atragerea de investitii vor fi suportate, în conformitate cu prevederile art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, de societatea comercială filială supusă procesului de privatizare.

6. Dispozitii finale

Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, coordonează si monitorizează întregul proces de privatizare si dispune măsurile necesare în scopul realizării prezentei strategii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, compus din două clădiri si terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 117.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

 

Locul unde

este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2Đ4, sectorul 2

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov

- imobil 429 (partial);

- cod 8.29.09;

- nr. M.F.P. 103562

Suprafata construită = 315 m2

Suprafata desfăsurată = 885 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 1.770,25 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata de către România a contributiei financiare anuale la bugetul Conventiei Natiunilor Unite pentru combaterea desertificării în tările afectate grav de secetă si/sau de desertificare, în special în Africa

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Cheltuielile privind contributia financiară anuală a României la bugetul Conventiei Natiunilor Unite pentru combaterea desertificării în tările afectate grav de secetă si/sau de desertificare, în special în Africa, se  suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 122.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente acestora în cadrul bugetului pe anul 2004 al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si (3) si al art. 24 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru functionarea Agentiei Nucleare se aprobă redistribuirea unui număr de 25 de posturi de la capitolul 57.01 “Învătământ” la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică” si a cheltuielilor de personal aferente acestora, în sumă de 2.878.728 mii lei, aprobate prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2004.

Art. 2. - (1) Se aprobă majorarea creditelor bugetare prevăzute în bugetul Agentiei Nucleare pe anul 2004 la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” cu suma de 2.084.000 mii lei si la titlul “Cheltuieli de capital” cu suma de 2.400.000 mii lei, prin redistribuire de la aceleasi titluri de cheltuieli ale capitolului 71.01 “Cercetare stiintifică”, aprobate prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2004.

(2) Cu sumele prevăzute la alin. (1) se diminuează în mod corespunzător prevederile pe anul 2004 ale programului “Informare-documentare” la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” si, respectiv, prevederile programului “Infrastructuri pentru cercetare-dezvoltare” la titlul “Cheltuieli de capital” din capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică”.

Art. 3. - Sumele prevăzute în bugetul pe anul 2004 al Agentiei Nucleare, anexă la bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, se majorează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2004, la propunerea ordonatorului principal de credite.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura numărului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salariile.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Presedintele Agentiei Nucleare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

AGENTIA NUCLEARĂ

 

SINTEZA

influentelor privind suplimentarea fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2004

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

Influente Program 2004

TOTAL GENERAL

5000

7.362.728

CHELTUIELI CURENTE

01

4.962.728

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.878.728

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.084.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.400.000

BUGET DE STAT

5001

7.362.728

CHELTUIELI CURENTE

01

4.962.728

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.878.728

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.084.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.400.000

CERCETARE STIINTIFICĂ

7101

7.362.728

CHELTUIELI CURENTE

01

4.962.728

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.878.728

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.084.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.400.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren situat în orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului în domeniul public al orasului Pucioasa si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa, judetul  Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren situat în orasul Pucioasa, judetul Dâmbovita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului în domeniul public al orasului Pucioasa si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului în domeniul public al orasului Pucioasa si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pucioasa, judetul Dâmbovita

 

Adresa imobilului

care se transmite

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2004

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

 

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Orasul Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 29, judetul Dâmbovita

Anexa nr. 10, nr. M.F. 101136

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - Clubul Copiilor Pucioasa

Consiliul Local al Orasului

Pucioasa - Grupul Scolar  Industrial Pucioasa

Suprafata terenului = 1.048 m2