MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 147             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 19 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea Politehnică din Bucuresti

 

150. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003

 

Acord între Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale

 

152. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea de Vest din Timisoara

 

155. - Hotărâre privind aprobarea continutului-cadru al studiului pentru fundamentarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

59/92. - Ordin al ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru abrogarea ordinelor ministrului industriei si comertului si ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 1.513/11/N/1998 si nr. 126/33/N/2000

 

68. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea materiilor explozive

 

119. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind aprobarea Criteriilor pentru atestarea eligibilitătii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea Politehnică din Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, compus din constructii si terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Geniului nr. 42, sectorul 6, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea Politehnică Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 148.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Geniului nr. 42, sectorul 6, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea Politehnică din Bucuresti

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

Bd. Geniului nr. 42,

sectorul 6

 

Ministerul Apărării

Nationale

 

Ministerul Educatiei,

Cercetării si

Tineretului

 

- imobil 1.035 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.578

 

Suprafata  construită  =

67 m2

Suprafata desfăsurată

= 67 m2

Suprafata totală a terenului,

nclusiv  constructiile  =

1.716 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 150.

 

ACORD

între Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Albania privind cooperarea în domeniul sănătătii si al stiintelor medicale

 

Ministerul Sănătătii al României si Ministerul Sănătătii al Republicii Albania, denumite în continuare părti contractante, în intentia de a promova cooperarea între tările lor în domeniul sănătătii si stiintelor medicale, au încheiat următorul acord:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor încuraja, pe baza egalitătii, reciprocitătii si a avantajelor mutuale, cooperarea în domeniul sănătătii si medicinei. Domeniile specifice de cooperare vor fi stabilite prin consimtământ reciproc, luându-se în considerare interesele ambelor părti contractante.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante vor facilita îndeosebi:

- schimbul de informatii în domeniul sănătătii, în special al sănătătii publice, promovării sănătătii si prevenirii bolilor, organizării serviciilor de sănătate si asigurărilor de sănătate;

- schimbul de specialisti în scop de studiu si consultări pe baza unor planuri de cooperare ce urmează a fi semnate conform art. 5 din prezentul acord;

- contactele directe dintre institutiile si organizatiile din tările lor;

- alte forme de cooperare convenite de comun acord în domeniul medicinei si al stiintelor medicale.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor face schimb de informatii privind congresele si simpozioanele cu participare internatională ce vor fi organizate în tările respective în domeniul sănătătii si medicinei. La cererea uneia dintre părtile contractante cealaltă parte contractantă va furniza materialele adecvate în legătură cu astfel de evenimente.

ARTICOLUL 4

 

Respectivele organisme ale părtilor contractante vor face schimb de bibliografii medicale si filme privind promovarea sănătătii, precum si de orice alte materiale informative scrise, vizuale sau audiovizuale în domeniul studiului sănătătii.

 

ARTICOLUL 5

 

Pentru aplicarea prezentului acord, cele două ministere vor semna planuri de cooperare, specificând îndeosebi, printre altele, conditiile financiare ale cooperării în baza art. 1-4 din prezentul acord.

 

ARTICOLUL 6

 

Toate schimburile, precum si alte forme de cooperare în baza prezentului acord vor fi implementate în conformitate cu legile si cu reglementările celor două părti contractante.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante se vor anunta cu privire la îndeplinirea procedurilor interne cerute de legislatia lor pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării si valabilitatea sa va putea fi prelungită pentru perioade suplimentare de câte 5 ani dacă nici una dintre părtile contractante nu îl denuntă în scris cu cel putin 6 luni înainte de data expirării.

Încheiat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, albaneză si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă de interpretare, textul englez va prevala.

 

Pentru Ministerul Sănătătii al României,

Vasile Cepoi,

secretar de stat

Pentru Ministerul Sănătătii al Republicii Albania,

dr. Eduard Hashovra,

adjunct al ministrului sănătătii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea de Vest din Timisoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea de Vest din Timisoara.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 152.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, situat în municipiul Timisoara, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea de Vest din Timisoara

 

Locul unde

este situat

imobilul care

se transmite

 

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

 

 

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Municipiul

Timisoara,

str. Popa

Sapcă nr. 5, judetul Timis

 

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Educatiei,

Cercetării si

Tineretului, pentru

Universitatea de Vest din Timisoara

Imobil 1.079

(partial)

Cod 8.29.09

Nr. M.F. 106.612

 

Pavilionul E1 - magazie

- suprafata construită = 662 m2

- suprafata desfăsurată = 662 m2

1/2 Pavilionul F1 - magazie

- suprafata construită = 232 m2

- suprafata desfăsurată = 232 m2

Pavilionul J1 - baracă metalică

- suprafata construită = 270 m2

- suprafata desfăsurată = 270 m2

Suprafata  terenului,  inclusiv constructiile = 4.500 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea continutului-cadru al studiului pentru fundamentarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Studiul pentru fundamentarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie reprezintă documentatia care cuprinde date tehnice si economice, prin care se arată necesitatea si oportunitatea creării perdelelor forestiere de protectie într-un judet, în vederea realizării Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie.

Art. 2. - Se aprobă continutul-cadru al studiului pentru fundamentarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 155.

 

ANEXĂ

CONTINUTUL - CADRU

al Studiului pentru fundamentarea înfiintării perdelelor forestiere de protectie

 

A. Părtile scrise

1. Date generale:

1.1. Denumirea investitiei

1.2. Elaboratorul studiului

1.3. Ordonatorul principal de credite

1.4. Autoritatea contractantă

1.5. Amplasamentul (judetul)

1.6. Tema studiului, cu fundamentarea necesitătii si oportunitătii creării perdelelor forestiere de protectie

2. Date tehnice ale studiului:

2.1. Suprafata si situatia juridică ale terenului, cu precizarea tipului de proprietate si a detinătorilor pentru fiecare suprafată pe care se vor amplasa perdele forestiere de protectie

2.2. Obiectivele de protejat si tipurile de perdele forestiere necesare

2.3. Caracteristicile cadrului natural:

2.3. 2.3.1. Elemente de geologie, geomorfologie

2.3. 2.3.2. Conditii pedologice

2.3. 2.3.3. Resursele de apă

2.3. 2.3.4. Conditii climatice

2.3. 2.3.5. Vegetatia din zonă

2.4. Caracteristicile principale ale perdelelor forestiere propuse (amplasament în teren, orientare, lătime, distante, specii recomandate, scheme de plantare)

2.5. Efectele preconizate după instalarea perdelelor forestiere de protectie

3. Evaluări pentru realizarea studiului de fundamentare, a studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si pentru realizarea investitiei

3.1. Valoarea totală estimată a investitiei

3.2. Cheltuieli pentru realizarea studiului de fundamentare

3.3. Cheltuieli pentru realizarea studiului de fezabilitate

3.4. Cheltuieli pentru realizarea proiectului tehnic

3.5. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor legale necesare instalării perdelelor forestiere de protectie

3.6. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si a contractului de executie a lucrării (instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.).

3.7. Cheltuieli pentru plata despăgubirilor, în eventualitatea existentei propunerii de expropriere

4. Finantarea investitiei:

Din valoarea totală estimativă a investitiei, ... % pe categoriile de surse de finantare prevăzute în art. 18 din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie.

B. Părtile desenate

1. Plan de amplasare în zonă (1:100.000-1:50.000)

2. Plan general (1:25.000-1:20.000)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 59 din 4 februarie 2004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 92 din 26 ianuarie 2004

 

ORDIN

pentru abrogarea ordinelor ministrului industriei si comertului si ale ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 1.513/11/N/1998 si nr. 126/33/N/2000

 

Având în vedere uniformizarea cadrului legislativ si evitarea unor suprapuneri legislative,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului industriei si comertului si al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 1.513/11/N/1998 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale I6/-98 si a Normativului pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale I6/1-98 si Ordinul ministrului industriei si comertului si al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 126/33/N/2000 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor naturale utilizând conducte, fitinguri si armături din polietilenă de înaltă densitate, I6/Pe/2000 si a Normativului pentru exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale prin conducte din polietilenă I6/1/PE/2000.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea materiilor explozive

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si ale anexei nr. 2 pct. 5 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată,

în baza art. 4 lit. H pct. 1 si lit. K pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 1 din 29 ianuarie 2004,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea materiilor explozive, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Cu aceeasi dată se abrogă prevederile din Normele departamentale care se referă la fabricarea materiilor explozive.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea materiilor explozive sunt obligatorii pentru activitătile cu acest profil si se difuzează celor interesati prin Institutul de Cercetare-Proiectare Sisteme de Productie, cu sediul în municipiul Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 107-111, sectorul 4.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 1 februarie 2004.

Nr. 68.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor pentru atestarea eligibilitătii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale,

în temeiul art. 3 alin. (7) lit. f) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile pentru atestarea eligibilitătii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti 16 februarie 2004.

Nr. 119.

 

ANEXĂ

CRITERII

pentru atestarea eligibilitătii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori

 

1. Generalităti

1.1. Prezentele criterii se referă la conditiile minime pe care trebuie să le îndeplinească producătorul agricol, crescător de viermi de mătase din specia Bombyx mori, pentru atestarea eligibilitătii acestuia la subventia prevăzută la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale.

1.2. Specia de viermi de mătase Bombyx mori este adaptată conditiilor climaterice din tara noastră si valorifică eficient proteina din frunza de dud, pentru obtinerea gogosilor crude de viermi de mătase.

Unitatea de referintă este cutia-telain de 10 grame, ce contine 20.000 de ouă de viermi de mătase eclozionabile, care, preluate în crestere, produc minimum 20 kg de gogosi crude de viermi de mătase destinate industrializării.

Durata cresterii viermilor de mătase este de 30-35 de zile pe o serie de crestere.

Pe durata de vegetatie a dudului sunt crescute două-trei serii de viermi de mătase pe an.

Durata îngogosării este de 6-7 zile de la urcarea larvelor pe materialele de urzire până la recoltarea gogosilor crude de viermi de mătase.

2. Conditii minime ce trebuie asigurate de crescătorul de viermi de mătase:

2.1. Cantitatea de frunză de dud necesară consumului larvelor de viermi de mătase pe întreaga durată de crestere este de 300 - 400 kg, care este asigurată de 10 duzi mari cu trunchi înalt sau de 60 de duzi pitici cu tufă joasă.

2.2. Pentru perioada mai-iunie constructiile necesare pentru cresterea viermilor de mătase, pe o serie, sunt:

- cameră pentru incubatia ouălor de viermi de mătase, în suprafată de 3 m2, dotată cu sursă de încălzire (sobe, resouri etc.);

- cameră pentru cresterea larvelor la vârste tinere (I-III), dotată cu sursă de încălzire, în suprafată de 5 m2;

- constructii usoare (hale din lemn, soproane, solarii etc.) sau spatii dezafectate (grajduri, puiernite), pe o perioadă de 15-18 zile, în suprafată de 10 m2.

2.3. Factorii de microclimat care trebuie respectati în timpul perioadei de incubatie sunt:

- temperatura aerului trebuie să fie cuprinsă între 15sC si 26sC;

- umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 75% si 85%;

- lumina trebuie să fie asigurată natural.

2.4. Factorii de microclimat si conditiile care trebuie respectate în timpul perioadei de crestere sunt:

- temperatura aerului trebuie să fie cuprinsă între 25sC - 27sC în cazul larvelor tinere si de 22sC - 24sC în cazul larvelor adulte;

- umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 70%-85% în cazul larvelor tinere si între 65%-70% în cazul larvelor adulte;

- lumina trebuie să fie asigurată natural;

- recoltarea frunzei sau tăierea lăstarilor se face pe timp răcoros, iar transportul se face cu remorci curătate si dezinfectate zilnic;

- este interzisă stocarea frunzei sau a lăstarilor mai mult de o jumătate de oră după recoltarea în plantatie;

- administrarea hranei sub formă de lăstari se face de cel putin patru ori pe zi, iar lăstarii se vor aseza perpendicular pe stelaj;

- nu se va administra frunză încinsă sau cu miros caracteristic de fermentatie.

2.5. Forta de muncă ce trebuie asigurată pe perioada cresterii viermilor de mătase:

- o persoană adultă care are cunostinte minime în domeniul cresterii viermilor de mătase si care efectuează hrănirea, schimbarea asternutului, de regulă, dimineata la prima hrănire, rărirea larvelor si asigurarea microclimatului în spatiul de crestere privind temperatura, umiditatea si aerisirea;

- una-două persoane care efectuează culesul frunzelor de dud, transportul acestora, evacuarea asternutului si a resturilor vegetale prin incinerarea acestora.

2.6. Stelaje sau rafturi de 2/1 m, suprapuse pe 3-4 niveluri, pentru cresterea viermilor de mătase, în număr de 15 bucăti.

Se pot utiliza si alte suporturi de crestere (mese, polite) cu alte dimensiuni, cu conditia să se asigure o suprafată utilă de crestere de minimum 30 m2.

2.7. Hârtie de asternut, în număr de 60 de coli, si hârtie perforată, în număr de 20 de coli.

2.8. Materiale de îngogosare special confectionate, de tipul: grătare din lemn, rame celulare, arici din plastic, sau materiale traditionale ca: măturici, tulpini de rapită, paie etc.

2.9. Alte obiecte necesare procesului tehnologic sunt:

termometrul de cameră sau termohigrograful, cosurile de nuiele, substantele dezinfectante.

2.10. Atestarea si controlul cresterii viermilor de mătase din punct de vedere sanitar veterinar se fac de către medicul veterinar de circumscriptie pe a cărei rază functionează exploatatia agricolă.

Respectarea criteriilor pentru atestarea eligibilitătii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori se face de către unitătile specializate în producerea ouălor de viermi de mătase.