MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 149             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 19 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

3. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

4. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

156. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

142/102. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Carmen-Ileana Moldovan, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia juridică, de disciplină si imunităti;

- doamna deputat Carmen Dumitriu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale;

- domnul deputat Cristian-Sorin Dumitrescu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia juridică, de disciplină si imunităti;

- domnul deputat Gheorghe Firczak, apartinând Grupului parlamentar al minoritătilor nationale, trece de la Comisia juridică, de disciplină si imunităti la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

- domnul deputat Ionel Olteanu, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., se eliberează din componenta Comisiei juridice, de disciplină si imunităti, urmând să treacă la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 3.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 38 alin. 4 si al art. 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că domnul deputat Ioan Mihai Năstase, fără apartenentă la un grup parlamentar, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru sănătate si familie.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 17 februarie 2004.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 50 din Legea pomiculturii nr. 348/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 156.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003

 

CAPITOLUL I

Productia pomicolă

 

SECTIUNEA 1

Patrimoniul pomicol

 

Art. 1. - (1) Lucrările de zonare teritorială a arealelor pomicole, pe bazine, centre si exploatatii pomicole, alcătuite din livezi, se fac de specialistii din domeniul pomiculturii din sectorul de cercetare, împreună cu reprezentantii producătorilor, constituiti în comisii judetene, si se definitivează de o comisie centrală.

(2) Componenta Comisiei centrale si a comisiilor judetene privind lucrările de zonare a pomiculturii se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 2. - Delimitarea teritorială a zonelor pomicole se evidentiază distinct în cadastrul pomicol, ca parte componentă a cadastrului agricol, iar normele metodologice de realizare si tinere a evidentei cadastrului pomicol se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului si al ministrului administratiei si internelor.

Art. 3. - Definitiile elementelor componente ale patrimoniului pomicol sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înfiintarea, exploatarea si defrisarea plantatiilor pomicole

 

Art. 4. - (1) Înfiintarea plantatiilor de pomi fructiferi cu suprafata mai mare de 0,5 ha si a celor de arbusti fructiferi cu suprafata mai mare de 0,2 ha se efectuează pe baza autorizatiei de plantare, care se eliberează de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti pe baza unei cereri adresate de către producătorii interesati. Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor tine evidenta suprafetelor ce se înfiintează cu pomi fructiferi si arbusti fructiferi.

(2) Cererea pentru obtinerea autorizatiei de plantare se depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană a municipiului Bucuresti, cu cel putin o lună înainte de data începerii înfiintării plantatiei. Cererea va contine informatiile necesare pentru completarea autorizatiei de plantare si va fi vizată de specialistul de la centrul agricol din comuna unde se înfiintează plantatia. Cererea pentru obtinerea autorizatiei de plantare va fi însotită de un proiect de înfiintare a exploatatiei pomicole, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), din Legea pomiculturii nr. 348/2003, denumită în continuare lege.

(3) Autorizatia de plantare cuprinde următoarele elemente:

a) numele/denumirea producătorului, persoană fizică sau juridică;

b) adresa/sediul producătorului;

c) locul plantării: comuna, satul, tarlaua sau parcela cu denumirea cunoscută local;

d) suprafata totală ce urmează a se planta, defalcată pe ani;

e) specia, soiul/soiurile folosite la plantare;

f) tipul plantatiei si numărul de pomi/ha.

(4) Cererile-tip pentru solicitarea autorizatiei de plantare, modelul de autorizatie de plantare, precum si formularele pentru inventarierea plantatiilor pomicole se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 5. - (1) Categoriile de soiuri prevăzute la art. 16 alin. (1) din lege se definesc astfel:

a) soiuri autorizate sunt acele soiuri care sunt înscrise în Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România, precum si soiurile înscrise în cataloagele soiurilor de plante cultivate ale tărilor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu legislatia în vigoare;

b) soiuri recomandate sunt soiurile prevăzute în lucrările de zonare a speciilor de pomi fructiferi si arbusti fructiferi pentru cultură în cadrul fiecărei zone, bazin sau centru pomicol; aceste soiuri sunt recomandate a fi prevăzute în proiectele de înfiintare a plantatiilor comerciale;

c) soiuri autorizate temporar sunt acele soiuri aflate în curs de omologare, cele introduse din tări terte, aflate în curs de testare, soiuri vechi, locale, dintr-o anumită zonă cu traditie, si care sunt solicitate de consumatori;

d) soiuri interzise sunt soiurile care nu sunt prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, precum si soiurile provenite din tări terte înainte de a fi testate.

(2) Soiurile speciilor pomicole folosite la plantare sunt din categoriile autorizate si recomandate pentru cultura pe fiecare zonă, iar lista acestora, pe specii, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 6. - Conditiile privind amenajările de plantatii de pomi fructiferi si arbusti fructiferi pe terenuri în pantă, slab fertile si cu fenomene de eroziune, precum si fondurile necesare acestei actiuni, în conformitate cu prevederile art. 18 din lege, se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

Art. 7. - Proprietarii sau detinătorii legali ai plantatiilor pomicole, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a executa lucrările de întretinere a acestora, în special tratamentele pentru combaterea bolilor si dăunătorilor, în asa fel încât să asigure productiile specifice soiurilor cultivate, tinând cont de protectia mediului si a apei.

Art. 8. - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură elaborează tehnologii de cultură adaptate diferitelor zone si tipuri de plantatii, pe specii si soiuri, care se difuzează anual către cultivatorii de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, prin Agentia Natională de Consultantă Agricolă.

Art. 9. - Detinătorii de plantatii pomicole au obligatia de a asigura protectia solurilor si a amenajărilor hidroameliorative, existente pe suprafetele pe care le exploatează, prin curătarea si repararea canalelor de colectare a apelor de pe versanti, mentinerea în stare de functionare a sistemelor de irigatii, precum si întretinerea căilor de acces, a drumurilor de exploatare si a zonelor de întoarcere.

Art. 10. - (1) Autorizatiile de defrisare a plantatiilor pomicole se eliberează de către directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti pe baza cererilor adresate acesteia de către detinătorii plantatiilor pomicole.

(2) Autorizatia de defrisare va cuprinde:

a) numele/denumirea detinătorului, persoană fizică sau juridică;

b) adresa/sediul detinătorului;

c) amplasarea plantatiei: comuna, satul, tarlaua, parcela sau punctul, cu denumirea cunoscută local;

d) suprafata pentru care se solicită autorizatia de defrisare;

e) data defrisării: anul, luna;

f) specia/speciile si soiul/soiurile din plantatia propusă pentru defrisare;

g) vârsta plantatiei - ani;

h) procentul de goluri din plantatie;

i) motivatia defrisării;

j) modul de folosintă a terenului după defrisare.

(3) Formularele-tip pentru cererea de defrisare, precum si modelul autorizatiei de defrisare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului.

(4) Suprafetele de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni, care constituie colectii, culturi pomicole de concurs si parcele experimentale, se exceptează de la obtinerea autorizatiei de defrisare, defrisarea acestora aprobându-se de consiliile stiintifice ale unitătilor de cercetare din domeniul pomiculturii.

Art. 11. - (1) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de defrisare a plantatiilor pomicole se depun la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti cu cel putin 3 luni înainte de data defrisării.

Cererea cuprinde informatiile necesare pentru completarea autorizatiei de defrisare si va fi vizată de specialistul de la centrul agricol teritorial.

(2) Dacă detinătorul plantatiei pomicole care urmează a fi defrisată schimbă categoria de folosintă a terenului, acesta are obligatia de a notifica directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti, cu 3 luni înaintea defrisării, si va motiva în scris decizia luată.

Art. 12. - Durata normată de functionare a plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni se stabileste pe specii si este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 13. - Criteriile care stau la baza defrisării nucilor si castanilor comestibili sunt:

a) plantatia nu se justifică din punct de vedere economic, prezentând goluri si pomi uscati în proportie de peste 60%;

b) plantatia este amplasată pe traseul unei autostrăzi sau al altui obiectiv de importantă natională;

c) nucii si castanii răzleti pot fi defrisati dacă prezintă coroană uscată în proportie de 70%;

d) dacă sunt amplasati în perimetrul construibil al unui obiectiv de importantă strategică.

Art. 14. - Directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va inventaria nucii si castanii comestibili din plantatii în masiv si răzleti, o dată pe an, în luna ianuarie, si va consemna datele de identificare a proprietarilor sau detinătorilor legali, iar rezultatele se vor înscrie într-un registru special care va fi în responsabilitatea specialistului de la centrul agricol. Centralizarea datelor se va face la serviciul productiei vegetale de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană si a municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Valorificarea fructelor

 

Art. 15. - (1) Fructele destinate comercializării în stare proaspătă se clasifică pe categorii de calitate, conform standardelor de calitate armonizate cu standardele Uniunii Europene.

(2) Fructele proaspete care se supun clasificării standardelor de calitate sunt prezentate în anexa nr. 4.

Art. 16. - (1) Producătorii, detinătorii, comerciantii, precum si alte categorii de operatori nu pot expune la vânzare si nu pot comercializa fructele decât dacă îndeplinesc cerintele impuse de standardele de calitate.

(2) Operatorii prevăzuti la alin. (1) sunt responsabili pentru respectarea conformitătii cu standardele de calitate a fructelor care se comercializează pe întreaga filieră a produsului.

Art. 17. - Fructele destinate consumului uman circulă pe filiera de produs însotite de un certificat de conformitate cu standardele de calitate, emis de Inspectia de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, denumită în continuare ISCTPVLF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, în conformitate cu prevederile art. 30 din lege.

Art. 18. - Se exceptează de la cerintele de conformitate cu standardele de calitate:

a) produsele oferite de către producători la centrele speciale de preluare, pregătire, ambalare, marcare, destinate vânzărilor de gros sau în detaliu;

b) produsele expediate în vrac către unitătile si fabricile de procesare.

Art. 19. - Producătorii de fructe constituiti în exploatatii comerciale vor tine evidenta tratamentelor si a substantelor folosite în procesul de productie pentru tratamentele fitosanitare într-un registru pe care îl vor pune la dispozitie inspectorilor ISCTPVLF la solicitarea acestora.

Art. 20. - Fructele destinate prelucrării industriale trebuie să îndeplinească cerintele minime de calitate impuse de procesul tehnologic de prelucrare, si anume:

a) să îndeplinească conditiile pentru asigurările calitătii produselor finite;

b) să fie proaspete, întregi, să aibă culoarea, mărimea si forma specifice soiului, fără lovituri mecanice, neatacate de boli si dăunători, curate, fără urme de substante chimice, fără corpuri străine;

c) să fie recoltate la maturitatea industrială.

Art. 21. - Fructele destinate prelucrării industriale circulă însotite de certificatul de destinatie industrială, emis de ISCTPVLF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 22. - Producătorii de fructe si produse prelucrate din fructe, precum si ceilalti operatori prevăzuti la art. 16 alin. (1) sunt obligati să comercializeze pentru consumul uman fructe în stare proaspătă sau pentru industrializare, numai dacă acestea respectă conditiile de sigurantă alimentară prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 23. - Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine pentru anumite loturi de fructe proaspete sau prelucrate cu certificat de atestare a originii geografice se acordă si se înregistrează de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, la cererea producătorilor interesati, pe baza unei documentatii care se întocmeste în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 24. - Producerea si comercializarea băuturilor alcoolice românesti rezultate din fructe, cu denumirea generică de “palincă”, “horincă”, “turt”, precum si ambalarea si etichetarea lor se fac în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 25. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

A. Definitii privind elementele componente ale patrimoniului pomicol din punct de vedere teritorial

1. Zona pomicolă este suprafata de teren dintr-un mare ecosistem natural cu structură geografică si de climă relativ asemănătoare.

2. Bazinul pomicol este suprafata de teren în care speciile pomicole întâlnesc conditii speciale de cultură privind factorii de climă si sol, unde se pot cultiva mai multe specii pomicole cu caractere asemănătoare.

3. Centrele si exploatatiile pomicole sunt entităti componente ale unui bazin pomicol si se caracterizează printr-o specializare mai accentuată a culturii anumitor specii pomicole.

B. Sisteme de cultură

1. Sistemul extensiv sau sistemul clasic se caracterizează prin pomi de vigoare mare, cu coroane globuloase si cu

150-200 pomi/ha; durata economică a plantatiei este mai mare.

2. Sistemul intensiv se caracterizează prin pomi de vigoare mică sau mijlocie, cu 600-1.200 pomi/ha, iar fructele sunt de calitate net superioară.

3. Sistemul superintensiv se caracterizează prin pomi de vigoare mică, condusi prin tăieri în coroane aplatizate cu densitate foarte mare, cu până la 2.500 pomi/ha si care produc fructe de calitate foarte bună.

4. Pomii răzleti sunt pomi izolati care se găsesc în curti si grădini, pe aliniamentele drumurilor, la marginea pădurilor, pe păsuni si fânete si care nu prezintă importantă economică.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Soiurile speciilor pomicole cultivate în România

1. Cais: Callatis, Cea mai bună de Ungaria, Comandor, Dacia, Dana, Excelsior, Favorit, Litoral, Selena, Tudor, Umberto, Sulmona, Olimp, Rosii de Băneasa s.a.

2. Cires: Amar Galata, Amar Maxut, Bigarreau Burlat, Bing, Boambe de Cotnari, Stella, Germersdorf, Negre de Bistrita, Pietroase D.nissen, Rosii de Bistrita, Sam, Van.

3. Visin: Bucovina, Crisana, de Botosani, Iva, Meteor, Mocănesti, Nana, Oblacinska, Schattenmorelle, Timpurii de Osoi s.a.

4. Piersic: Cardinal, Collins, Congres, Flacăra, Jerseyland, Redhaven, Springcrest, Superbă de toamnă, NJC 108, Vesuvio.

5. Prun: Carpatin, Record, Rivers timpuriu, Renclod Althan, Tita, Vâlcean, Renclod de Caransebes, Minerva, Centenar, D’Agen, Dâmbovita, Gras românesc, Pescărus, Silvia, Stanley, Tuleu gras, Tuleu timpuriu, Vinete de Italia, Vinete românesti.

6. Nectarin: Cora, Crimsongold, Delta, Nectared, Romamer 2, Fantasia.

7. Migdal: Ferragnes, Mărculesti, Nikitski, Pomorae, Texas.

8. Castan: Gureni, Hobita, Iza, Mara, Polovraci, Tismana.

9. Nuc: Argesan, Geoagiu 65, Jupânesti, Miroslava, Muscelean, Novaci, Sibisel 44, Orăstie, Velnita, Sarmis.

10. Măr: Aromat de vară, Auriu de Bistrita, Ciprian, Delia, Delicios de Voinesti, Fălticeni, Florina, Frumos de Voinesti, Generos, Golden Delicious, Goldspur, Granny Smith, Idared, Jonagold, Jonathan, Mutzu, Parmen auriu, Pionier, Prima, Rădăseni, Red Melba, Romus, Romus 1, Romus 2, Starkrimson, T120, T195, Wagner premiat.

11. Păr: Abatele Fetel, Argessis, Aniversare, Carpica, Conference, Cur., Favorita lui Clapp, Highland, Monica, Napoca, Timpurii de Dâmbovita, Triumf, Untoasă Bosc, Williams, Williams rosu.

Soiurile speciilor de arbusti fructiferi cultivate în România 12. Afin: Augusta, Azur, Coville, Ivanhoe, Pemberton.

13. Agris: Careless, Rezistent de Cluj, Somes, White Smith, Zenit.

14. Alun: Cozia, Romavel, Uriase de Halle, Vâlcea 22.

15. Cătină: Serpeni.

16. Coacăz negru: Abanos, Amurg, Blackdown, Perla neagră, Record, Joseni 17, Bogatar.

17. Coacăz rosu: Abundent, Red Lake, Rosu timpuriu.

18. Măces: Brasov, Can.

19. Mur: Darrow, Smoothstem.

20. Scorus negru: Nero.

21. Soc: Brădet, Flora, Ina, Nero.

22. Trandafir pentru petale: Rosa centifolia, Rosa damascena.

23. Zmeur: Cayuga, Citria, Ruvi, Englezesc Exploit, Newburg, Star.

24. Căpsun: Elsanta, Gorella, Premial, Răzvan, Red Gauntlet, Sătmărean, Senga Sengana, Magic, Coral.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

DURATA NORMATĂ DE FUNCTIONARE

a plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi si căpsuni

 

Denumirea plantatiilor

Ani

Plantatii clasice de meri, peri, pruni, gutui, migdali, castani

30

Plantatii clasice de ciresi, visini, piersici, aluni si caisi

20

Plantatii intensive de meri, peri, pruni

20

Plantatii intensive de ciresi, piersici si caisi

20

Plantatii de nuci

40

Plantatii de agris, coacăz si trandafiri de dulceată

10

Plantatii de zmeur, afin, mur, soc si alti arbusti fructiferi

10

Plantatii de căpsun

4

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

LISTA

fructelor care se supun clasificării prin standardele de calitate

 

Cod CN

Fructul

0802

Nuci în coajă

0808

Mere, pere si gutui

0809

Caise, cirese, visine, piersici si nectarine, prune

0810

Fructele de arbusti fructiferi (mure, zmeură, afine, agrise, coacăze etc.)

 

Căpsuni

Fructe care fac obiectul importului

08030011

Banane proaspete

08030090

Banane uscate

08042010

Smochine proaspete

08043000

Ananas

08045000

Guava, mango

0805

Citrice (lămâi, portocale, mandarine, satsume, clementine, grepfrut)

08061021,29,30, 40,50,61,60

Struguri de masă

0807

Pepeni verzi si pepeni galbeni

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

cu standardele de calitate pentru fructe proaspete

 

1. Operator

(producător, asociatia de producători, statia

de ambalare) ..................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Certificat de conformitate cu standardul

nr. .......................... care se aplică pentru

produsul  ......................................................

Nr. .................

 

2. Identitatea celui care face ambalarea în

ambalaje (dacă este altul decât comerciantul)

3. Emitent

......................................................................

 

4. Locul ambalării

......................................................................

5. Mijlocul de transport

6. Destinatia

7. Ambalaje

Număr si tip (soiul)

 

8. Tipul produsului ...................

...............................

9. Calitatea

 

10. Greutatea totală

în kg/netă

11. Perioada de valabilitate ......... zile

 

Locul si data emiterii ......................

Semnătura emitentului

....................................

12. Comentarii

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

CERTIFICAT DE DESTINATIE INDUSTRIALĂ

pentru fructe destinate industrializării

 

1. Operator)

 

Certificat de destinatie industrială

(Fructe proaspete ce fac obiectul industrializării conform Legii nr. 348/2003

2. Mijlocul de transport

3. Inspectia care emite certificatul

4. Destinatia industrială a produsului/Numele

si adresa fabricii de prelucrare industrială

5. Organul de inspectie al zonei unde are loc prelucrarea industrială

6. Numărul ambalajelor sau mentiunea “en gros”

7. Felul produsului/

Originea

8. Greutatea totală în

kg, bruto/neto

9.

.....................................................

Biroul vamal vizat: intrare/iesire

....................................................

Controlor (numele scris cu litere de tipar)

...................................

Locul si data emiterii

....................................

Stampila

Semnătura

10. Comentarii

 

 

11. Procesatorul certifică faptul că produsul mentionat mai sus a făcut obiectul prelucrării industriale.

 

Locul si data ......................

 

Semnătura

.................

Stampila

 

12. Prezentul certificat trebuie să fie returnat în urma certificării procesatorului (căsuta 11), după prelucrarea mărfurilor identificate la căsutele 6, 7 si 8, organismului de control (inspectie) mentionat în căsuta 5.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 142 din 12 februarie 2004

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 102 din 12 februarie 2004

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1, 2, 8, 10, 18, 18 a), 18 b), 21, 24, 25, 30, 37 si 38 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 si nr. 17 bis din 9 ianuarie 2004, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXĂ

 

1. În anexa nr. 1 la ordin, la capitolul II se introduce litera C cu următorul cuprins:

“C. Servicii de planificare familială:

a) consiliere de planificare familială a femeii;

b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

Casele de asigurări de sănătate decontează un singur serviciu medical prevăzut la lit. a) si b), la o perioadă de minimum 3 luni.”

2. În anexa nr. 2 la ordin, la articolul 1 alineatul (3), tabelul de la litera a) se completează cu pozitia nr. 11 cu următorul cuprins:

“11) Serviciile prevăzute la cap. II lit. C din anexa nr. 1

4 solicitare”

 

 

3. Anexa nr. 8 la ordin se modifică după cum urmează:

a) la capitolul I punctul 1 litera B, după litera D din tabelul de la subpunctul 1, în coloana “Nr. crt.” se introduce pozitia “D c”;

b) la capitolul I punctul 1 litera B, pozitia N.2 din tabelul de la subpunctul 1 va avea următorul cuprins:

“N.2

Determinarea refractiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie*, astigmometrie)

5”

 

c) la capitolul I punctul 1 litera B, pozitia V.4 din tabelul de la subpunctul 1 va avea următorul cuprins:

“V.4

Cateterismul uretrovezical “a demeure” pentru retentie completă de urină

5”

 

d) la capitolul II punctul 1, pozitia 4 de la nota 1 va avea următorul cuprins:

4 Se decontează a 3-a viremie, pentru pacientii aflati în tratament cu Interferon, la recomandarea Comisiei de specialitate.”

e) la capitolul III punctul 1, codul 7.7 va avea următorul cuprins:

“7.7 Individualizarea protezelor acrilice/sedintă 50.100 100%”

4. La anexa nr. 10 la ordin se introduce pozitia nr. 54 cu următorul cuprins:

“54. Glaucom”

5. Anexa nr. 18 la ordin se modifică după cum urmează:

a) pozitia nr. 61 din tabelul de la anexa nr. 18 a) va avea următorul cuprins:

 

“61

BT05

 SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE

0,5118

 6.773”

 

b) pozitia nr. 119 din tabelul de la anexa nr. 18 a) va avea următorul cuprins:

 

“119

IF01

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE  «DR. MARIA BURGHELEA» BUFTEA

 0,4912

8.41”

 

c) grupa de diagnostic 122 din al doilea tabel de la anexa nr. 18 b) va avea următorul cuprins:

 

“122

5

M

Tulburări circulatorii cu infarct miocardic acut, fără complicatii majore, externat în viată

0,8318”

 

d) grupa de diagnostic 252 din al doilea tabel da la anexa nr. 18 b) va avea următorul cuprins:

 

“252

8

M

Fracturi, luxatii, entorse, dislocări

antebrat, mână, picior, vârsta 0

17 ani

0,3040”

 

e) grupa de diagnostic 385 din al doilea tabel de la anexa nr. 18 b) va avea următorul cuprins:

 

“385

15

M

Nou-născutul, decedat sau transferat la altă unitate de  îngrijiri medicale acute

3,0686”

 

6. Teza a II-a de la: alineatul (2) al articolului 16 din anexa nr. 18 la ordin, alineatul (4) al articolului 7 din anexa nr. 21 la ordin, alineatul (6) al articolului 6 din anexa nr. 24 la ordin, alineatul (2) al articolului 10 din anexa nr. 25 la ordin, articolul 3 din anexa nr. 37 la ordin si alineatul (2) al articolului 8 din anexa nr. 38 la ordin va avea următorul cuprins: “Pentru fiecare lună, casele de asigurări de sănătate vor efectua până la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1-15 a lunii, în baza indicatorilor specifici realizati si în limita sumelor contractate, pe baza facturii si a documentelor însotitoare.”

7. Articolul 15 din anexa nr. 30 la ordin se completează cu următoarea sintagmă: “precum si a tinerilor de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti”.