MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 150         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 februarie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

365/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Programului national de alertă si interventie în caz de necesitate pentru febra aftoasă

 

159. - Ordin al ministrului sănătătii privind detaliul cheltuielilor efectuate lunar si trimestrial de unitătile sanitare cu paturi

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

98. - Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări de sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Programului national de alertă si interventie în caz de necesitate pentru febra aftoasă

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.560 din 15 mai 2003, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programul national de alertă si interventie în caz de necesitate pentru febra aftoasă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 mai 2003.

Nr. 365.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind detaliul cheltuielilor efectuate lunar si trimestrial de unitătile sanitare cu paturi

 

Având în vedere Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare si a cresterii eficientei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum si modificarea unor acte normative, Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si achizitii nr. OB. 1.508/2004,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu anul 2004, se introduce sistemul informatic operativ de raportare lunară si trimestrială a cheltuielilor efectuate de unitătile sanitare publice cu paturi, finantate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 2. - Aplicatia informatică de raportare operativă se elaborează de către Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală în colaborare cu Directia generală buget si achizitii.

Art. 3. - (1) Raportările lunare si trimestriale se efectuează de către fiecare unitate sanitară cu paturi prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, conform machetelor din anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Raportarea executiei financiare se face după cum urmează:

a) datele din anexa nr. 1 se transmit de către fiecare spital directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, până la data de 5 a lunii următoare pentru luna pentru care se face raportarea;

b) datele din anexa nr. 2 se raportează trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare pentru trimestrul pentru care se face raportarea.

Art. 4. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti verifică datele primite si le transmit în format electronic Centrului de Statistică Sanitară si Documentare Medicală, până la data de 10 a lunii următoare.

Art. 5. - Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală, după verificare si centralizare, înaintează rapoartele lunare si trimestriale, după caz, rezultate din aplicatia informatică de raportare, Ministerului Sănătătii – Directia generală buget si achizitii.

Art. 6. - Directia generală buget si achizitii prezintă lunar si trimestrial informări privind stadiul executiei financiare a unitătilor cu paturi.

Art. 7. - Bugetele unitătilor sanitare cu paturi vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Sănătătii, la adresa www.ms.ro.

Art. 8. - Unitătile sanitare cu paturi, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Centrul de Statistică Sanitară si Documentare Medicală si Directia generală buget si achizitii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 17 februarie 2004.

Nr. 159.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări de sănătate

 

În temeiul art. 77 alin. (2) si al art. 91 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Arbitrii desemnati de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România si Ordinul Asistentilor Medicali din România, precum si compartimentele de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 98.

 

ANEXĂ

REGULAMENT

privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări de sănătate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România si Ordinul Asistentilor Medicali din România organizează, în temeiul art. 90 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, si în conditiile prezentului regulament, Comisia centrală de arbitraj.

Art. 2. - (1) Comisia centrală de arbitraj este o institutie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică, independentă în îndeplinirea atributiilor ce îi revin.

(2) Comisia centrală de arbitraj are ca scop organizarea solutionării prin arbitraj a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurări de sănătate, potrivit legii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în afară de cazurile în care legea sau alte reglementări date în baza acesteia prevăd în mod expres altfel.

(3) Arbitrajul se desfăsoară la cererea reclamantului si în baza conventiei părtilor.

Art. 3. - Sediul Comisiei centrale de arbitraj se află la sediul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate din municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

Art. 4. - (1) Poate fi numit arbitru orice persoană fizică de cetătenie română, cu domiciliul în România, care are capacitate deplină de exercitiu, cunoaste limba română, este licentiată în drept, în economie sau în medicină, are o recunoscută experientă în activitatea profesională, este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie.

(2) Arbitrii sunt independenti si impartiali în îndeplinirea atributiilor lor, nu sunt reprezentantii părtilor sau ai organismelor care i-au desemnat si sunt datori să asigure exercitarea drepturilor părtilor, cu respectarea principiului egalitătii de tratament, al contradictorialitătii, al respectării dreptului la apărare, a cerintelor celorlalte dispozitii legale de principiu privind solutionarea litigiilor civile, precum si confidentialitatea arbitrajului cauzei.

(3) Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali din România sau orice altă persoană juridică ori persoană fizică nu are dreptul să intervină ori să influenteze în vreun mod activitatea Comisiei centrale de arbitraj privind luarea hotărârilor.

(4) În orice stadiu al litigiului Comisia centrală de arbitraj va încerca solutionarea litigiului pe baza întelegerii părtilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile în cauză.

Art. 5. - (1) Comisia centrală de arbitraj este formată din 4 arbitri. Doi arbitri sunt numiti de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, unul de către Colegiul Medicilor din România si unul de către Ordinul Asistentilor Medicali din România. Presedinte al Comisiei centrale de arbitraj va fi desemnat un arbitru acceptat de părti.

(2) Arbitrii Comisiei centrale de arbitraj sunt acreditati si înregistrati de Ministerul Sănătătii, la solicitarea în scris a conducerilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România si Ordinului Asistentilor Medicali din România. O dată cu această solicitare se vor comunica, pentru fiecare persoană, datele privind starea civilă, domiciliul, studiile efectuate, profesiunea, locul de muncă, precum si datele referitoare la îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 4.

(3) După confirmarea în scris a acreditării si înregistrării mentionate la alin. (2), cel în cauză va putea fi desemnat ca arbitru, respectiv ca presedinte al Comisiei centrale de arbitraj.

Art. 6. - (1) Pe lângă Comisia centrală de arbitraj functionează un secretariat compus din asistenti arbitrali si din personal administrativ.

(2) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va asigura secretariatul Comisiei centrale de arbitraj din cadrul personalului propriu.

Art. 7. - Hotărârea arbitrală comunicată părtilor are efectele unei hotărâri judecătoresti definitive.

 

CAPITOLUL II

Sesizarea Comisiei centrale de arbitraj. Cererea de arbitrare.

Întâmpinarea. Cererea reconventională. Comunicarea actelor. Măsuri asigurătorii si măsuri vremelnice

 

Art. 8. - (1) Comisia centrală de arbitraj este sesizată printr-o cerere scrisă, care va cuprinde:

a) numele, domiciliul sau resedinta persoanei fizice, iar pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor. Se vor mentiona, după caz: numărul de înmatriculare în registrul comertului, numărul de telefon, telex, fax, contul bancar si orice altă dată necesară identificării acesteia;

b) numele si calitatea celui care angajează sau reprezintă partea în litigiu, indicându-se actul din care rezultă calitatea, precum si dreptul de a semna;

c) obiectul si valoarea cererii, precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea valorii;

d) motivele de fapt si de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, cu trimitere la înscrisurile doveditoare corespunzătoare sau la alte probe. Când se solicită proba cu martori, se vor preciza numele si domiciliul acestora;

e) semnătura părtii.

(2) Înscrisurile se depun în original sau în copie certificată de parte.

Art. 9. - Cererea de arbitrare se adresează Comisiei centrale de arbitraj si se depune împreună cu actele însotitoare la sediul acesteia.

Art. 10. - În cazul în care cererea de arbitrare nu cuprinde toate mentiunile si cerintele prevăzute la art. 8, asistentul arbitral invită reclamantul să le completeze în mod corespunzător, într-un termen care nu poate depăsi 5 zile.

Art. 11. - În termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii de arbitrare sau, după caz, de la completarea ei ori de la expirarea termenului prevăzut la art. 10, asistentul arbitral comunică pârâtului un exemplar al cererii si al înscrisurilor însotitoare.

Art. 12. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de arbitrare pârâtul va comunica reclamantului o întâmpinare cuprinzând exceptiile referitoare la cererea reclamantului, răspunsul în fapt si în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum si, în mod corespunzător, celelalte mentiuni si cerinte corespunzătoare prevăzute la art. 9 pentru cererea de arbitrare.

(2) Pârâtul va depune un exemplar al întâmpinării si al actelor subsecvente acesteia la Comisia centrală de arbitraj, atasând dovada de comunicare către reclamant.

(3) Nedepunerea întâmpinării nu înseamnă recunoasterea pretentiilor reclamantului.

Art. 13. - Presedintele Comisiei centrale de arbitraj va fixa termen de dezbatere a litigiului pentru termenul când părtile vor fi citate. Acest termen nu poate fi mai mic de 15 zile de la data comunicării citatiei, iar în cauzele urgente, de 5 zile.

Art. 14. - (1) Dacă pârâtul are pretentii împotriva reclamantului, derivând din acelasi raport juridic, el poate face cerere reconventională.

(2) Cererea reconventională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau cel mai târziu până la primul termen de înfătisare si trebuie să îndeplinească aceleasi conditii ca si cererea principală.

(3) Cererea reconventională se solutionează o dată cu cererea principală. În situatia în care numai cererea principală este în stare de a fi solutionată, cererea reconventională poate fi solutionată separat.

Art. 15. - (1) Comunicarea cererii de arbitrare si a întâmpinării, a citatiilor, a hotărârilor arbitrale si a încheierilor de sedintă se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Celelalte înscrisuri, precum si informatiile si diversele înstiintări pot fi făcute si prin scrisoare recomandată cu recipisă postală de predare, telegramă, telex, fax sau prin orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării si a textului transmis.

(3) Orice înscris poate fi înmânat si personal părtii sau reprezentantului ei, sub semnătura certificată de asistentul arbitral, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosar.

(5) Înscrisurile comunicate părtilor se consideră înmânate si în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul postal pentru a le ridica, desi există dovada avizării sale.

Art. 16. - Comunicările se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cererea de arbitrare sau în întâmpinare ori în contractul si corespondenta dintre părti. Orice schimbare de adresă nu va fi luată în considerare dacă nu a fost adusă la cunostintă, în scris, celeilalte părti si Comisiei centrale de arbitraj.

Art. 17. - (1) Înaintea sau în cursul arbitrajului oricare dintre părti poate cere instantei judecătoresti competente să încuviinteze măsuri asigurătorii si măsuri vremelnice cu privire la obiectul litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt. Încuviintarea acestor măsuri va fi adusă la cunostintă Comisiei centrale de arbitraj de către partea care le-a cerut.

(2) În cursul arbitrajului măsurile asigurătorii si măsurile vremelnice, precum si constatarea anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviintate de Comisia centrală de arbitraj. În caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se solicită instantei judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL III

Dezbaterea litigiului

 

Art. 18. - Părtile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanti si pot fi asistate de avocati.

Art. 19. - La sedintele de dezbatere a litigiului pot participa părtile în litigiu sau reprezentantii acestora, consilierii părtilor, interpretii, precum si celelalte persoane chemate.

Cu acordul părtilor si cu încuviintarea Comisiei centrale de arbitraj, pot asista si alte persoane.

Art. 20. - Oricare dintre părti poate cere în scris ca solutionarea litigiului să se facă în lipsa sa, pe baza actelor de la dosar.

Art. 21. - Dacă ambele părti, desi legal citate, nu se prezintă la termen, Comisia centrală de arbitraj va solutiona litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. Comisia centrală de

arbitraj poate, de asemenea, să amâne solutionarea litigiului, citând părtile dacă apreciază că prezenta lor la dezbatere este necesară.

Art. 22. - (1) Orice exceptie privind existenta si validitatea conventiei arbitrale, constituirea Comisiei centrale de arbitraj si desfăsurarea procedurii până la primul termen de înfătisare trebuie ridicată, sub sanctiunea decăderii, cel mai târziu la acest prim termen.

(2) Orice cereri si memorii ale părtilor si orice înscrisuri vor fi depuse cel mai târziu până la primul termen de înfătisare, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 24.

Art. 23. - (1) Fiecare dintre părti are sarcina să dovedească faptele pe care îsi întemeiază în litigiu pretentia sau apărarea.

(2) În vederea solutionării litigiului, Comisia centrală de arbitraj poate cere părtilor explicatii scrise cu privire la obiectul cererii si la faptele litigiului si poate dispune administrarea oricăror probe prevăzute de lege.

(3) Administrarea probelor se efectuează în sedinta Comisiei centrale de arbitraj.

(4) Ascultarea martorilor si a expertilor se face fără prestare de jurământ.

(5) Aprecierea probelor se face de către arbitri, potrivit intimei lor convingeri, cu respectarea legii.

Art. 24. - Comisia centrală de arbitraj poate admite, în conditiile legii, administrarea de probe, la cererea unei părti, numai dacă asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau prin întâmpinare ori prin memorii depuse anterior primului termen de înfătisare si communicate celeilalte părti. Probele care nu au fost cerute în aceste conditii nu vor mai putea fi invocate în cursul arbitrajului, în afară de cazurile în care:

a) necesitatea probei ar reiesi din dezbateri;

b) administrarea probei nu pricinuieste amânarea solutionării litigiului.

Art. 25. - (1) Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate într-o încheiere de sedintă.

(2) Orice dispozitie a Comisiei centrale de arbitraj va fi consemnată în încheierea de sedintă si va fi motivată.

(3) Încheierea de sedintă va cuprinde, pe lângă mentiunile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a) si b), următoarele:

a) o scurtă descriere a desfăsurării sedintei;

b) cererile si sustinerile părtilor;

c) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;

d) dispozitivul;

e) semnăturile arbitrilor, cu respectarea art. 30 si art. 33 alin. (2), precum si semnătura asistentului arbitral.

(4) Părtile au dreptul să ia cunostintă de continutul încheierilor, precum si de actele dosarului.

(5) La cererea părtilor sau din oficiu, Comisia centrală de arbitraj poate îndrepta sau completa încheierea de sedintă printr-o altă încheiere.

(6) Părtilor li se comunică, la cerere, o copie de pe încheierea de sedintă.

Art. 26. - Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoană străină de litigiu nu are acces la dosar fără acordul scris al părtilor si fără încuviintarea Comisiei centrale de arbitraj.

 

CAPITOLUL IV

Hotărârea arbitrală

 

Art. 27. - (1) Procedura arbitrală ia sfârsit prin pronuntarea unei hotărâri arbitrale.

(2) Dacă pârâtul recunoaste o parte din pretentiile reclamantului, Comisia centrală de arbitraj, la cererea acestuia, va putea da o hotărâre partială în măsura recunoasterii.

Art. 28. - Comisia centrală de arbitraj solutionează litigiul în temeiul contractului civil si al normelor de drept aplicabile.

Art. 29. - (1) Comisia centrală de arbitraj, după ce va considera că toate împrejurările cauzei sunt suficient lămurite, închide dezbaterile si trece la deliberare si la luarea hotărârii în sedintă secretă, cu participarea tuturor arbitrilor în persoană, consemnându-se în hotărâre această participare.

(2) Pronuntarea hotărârii poate fi amânată cu cel mult 21 de zile, iar în pricinile urgente, cu cel mult 15 zile.

Art. 30. - Hotărârea se ia cu unanimitate de voturi sau, în caz de dezacord, cu majoritate. Arbitrul care a avut o altă părere îsi va redacta si semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

Art. 31. - Dacă în cadrul deliberării si mai înainte de pronuntarea hotărârii Comisia centrală de arbitraj consideră că sunt necesare noi lămuriri, litigiul poate fi repus pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu citarea părtilor.

Art. 32. - (1) Îndată după deliberare si după stabilirea solutiei se întocmeste dispozitivul hotărârii, care se semnează de către toti membrii Comisiei centrale de arbitraj, precum si de asistentul arbitral.

(2) Dacă există opinie separată, aceasta se va mentiona în dispozitiv.

Art. 33. - (1) Hotărârea arbitrală se redactează în scris si trebuie să cuprindă:

a) componenta nominală a Comisiei centrale de arbitraj, numele asistentului arbitral, locul si data pronuntării hotărârii;

b) numele părtilor, domiciliul sau resedinta lor ori, după caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor părtilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului;

c) mentionarea conventiei arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;

d) obiectul litigiului si sustinerile părtilor pe scurt;

e) motivele de fapt si de drept ale hotărârii, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care sub acest aspect întemeiază solutia;

f) dispozitivul;

g) semnăturile tuturor arbitrilor.

(2) Dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, se va face mentiune despre cauza împiedicării, cu confirmarea presedintelui Comisiei centrale de arbitraj.

Art. 34. - (1) Dacă prin hotărârea pronuntată Comisia centrală de arbitraj a omis să se pronunte asupra unui capăt de cerere, oricare dintre părti poate solicita, în termen de 10 zile de la primirea hotărârii, completarea ei. Hotărârea de completare se dă cu citarea părtilor.

(2) Greselile materiale din textul hotărârii arbitrale sau alte greseli evidente care nu schimbă fondul solutiei, precum si greselile de calcul pot fi rectificate, la cererea oricăreia dintre părti, formulată în termenul prevăzut la alin. (1), sau din oficiu, printr-o încheiere de îndreptare.

(3) Hotărârea de completare sau încheierea de îndreptare face parte integrantă din hotărârea arbitrală.

Art. 35. - Hotărârea arbitrală va fi comunicată părtilor în cel mult 30 de zile de la data pronuntării ei.

Art. 36. - Hotărârea arbitrală este definitivă si obligatorie. Ea se duce la îndeplinire de bunăvoie de către partea împotriva căreia s-a pronuntat, de îndată sau în termenul indicat în hotărâre.

Art. 37. - Hotărârile arbitrale pot fi publicate numai cu acordul părtilor. Ele pot fi însă comentate, sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări sau în culegeri de practică arbitrală, fără a se da numele sau denumirea părtilor ori date care ar putea prejudicia interesele lor.

Art. 38. - La cererea părtii câstigătoare, hotărârea arbitrală se învesteste cu formulă executorie de către instanta judecătorească competentă.

Art. 39. - Hotărârea arbitrală învestită cu formulă executorie constituie titlu executoriu si se execută silit întocmai ca si o hotărâre judecătorească.

 

CAPITOLUL V

Desfiintarea hotărârii arbitrale

 

Art. 40. - Hotărârea arbitrală poate fi desfiintată numai prin actiune în anulare pentru unul dintre următoarele motive:

a) litigiul nu era susceptibil de solutionare pe calea arbitrajului;

b) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile si procedura de citare nu a fost legal îndeplinită;

c) hotărârea a fost pronuntată după expirarea termenului arbitrajului;

d) tribunalul arbitral s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;

e) hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul si motivele, nu arată data si locul pronuntării, nu este semnată de către arbitri;

f) dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispozitii care nu se pot duce la îndeplinire;

g) hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispozitii imperative ale legii;

h) Comisia centrală de arbitraj a solutionat litigiul fără să existe o conventie arbitrală sau în temeiul unei conventii nule sau inoperante.

Art. 41. - Părtile nu pot renunta prin conventia arbitrală la dreptul de a introduce actiune în anulare împotriva hotărârii arbitrale. Renuntarea la acest drept se poate face însă după pronuntarea hotărârii arbitrale.

Art. 42. - Actiunea în anulare poate fi introdusă, în termen de o lună de la data comunicării hotărârii arbitrale, la instanta competentă potrivit art. 365 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 43. - (1) Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozitiile Codului de procedură civilă.

(2) În lipsa unor prevederi în prezentul regulament sau în Codul de procedură civilă, Comisia centrală de arbitraj va putea reglementa procedura arbitrală de urmat, asa cum va considera mai potrivit.