MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 49 din 12 februarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

162. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău

 

164. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de măsuri si lucrări privind protectia si reabilitarea zonei costiere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

73. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 49

din 12 februarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Dana Titian - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Service Auto Borsos Tour” - S.R.L. din Gherla în Dosarul nr. 2.028/2003 al Judecătoriei Gherla.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 2.028/2003, Judecătoria Gherla a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Service Auto Borsos Tour” - S.R.L. din Gherla într-o cauză civilă ce are ca obiect plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor încheiat de Garda Financiară - Sectia Cluj.

Din examinarea încheierii de sesizare si a concluziilor scrise, depuse în motivarea exceptiei, se constată că autorul acesteia, în mod gresit, a indicat ca obiect al criticii de neconstitutionalitate dispozitiile art. 10 pct. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, astfel cum au fost introduse prin pct. 16 al Legii nr. 64/2002.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (1), (2) si (7), art. 134 alin. (2) lit. a), precum si celor ale art. 135 alin. (1) si (6). În acest sens, apreciază că se aduce o gravă atingere dreptului de proprietate, precum si prezumtiei de dobândire licită a bunurilor, prin instituirea unei prezumtii “absolute de ilegalitate” asupra provenientei unor sume de bani la punctele de lucru ale agentilor economici. De asemenea, apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, “face o diferentiere nejustificată între fapta de a nu fi emis bon fiscal si fapta de a nu fi predat bonul fiscal către client”, instituind prin aceasta “o răspundere a persoanei juridice pentru fapta persoanei fizice”.

Judecătoria Gherla consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Instanta de judecată constată că autorul exceptiei a indicat, în mod eronat, neconstitutionalitatea art. 10 pct. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, textul legal criticat fiind cel cuprins în art. 11 alin. (3) din acelasi act normativ.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele criticate nu încalcă prevederile Constitutiei cu privire la garantarea dreptului de proprietate, libertatea comertului, prezumtia caracterului licit al dobândirii averii, ocrotirea proprietătii de către stat si inviolabilitatea proprietătii private. În ceea ce priveste critica autorului exceptiei privind înfrângerea prevederilor constitutionale ale art. 135 alin. (1) [devenit art. 136 alin. (1)], astfel cum au fost modificate prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, potrivit cărora proprietatea este publică sau privată, Guvernul consideră că acestea nu sunt incidente în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de

neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei republicate, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002.

Dispozitiile legale criticate au următoarea redactare:

- Art. 11: “(1) Amenzile pentru contraventiile prevăzute la art. 10 se aplică agentilor economici, cu exceptia celor prevăzute la lit. d), astfel:

a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) si m) se sanctionează cu amendă de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h), j) si k) se sanctionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane

lei;

c) faptele prevăzute la art. 10 lit. i) si l) se sanctionează cu amendă de la 50 milioane lei la 200 milioane lei. [...]

(3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinând agentilor economici prevăzuti la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, mentionat la art. 1 alin. (5), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenientă si se confiscă, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confiscă sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activitătii agentilor economici, potrivit art. 14.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege autorul exceptiei invocă încălcarea următoarelor prevederi din Constitutia republicată, care, în noua lor redactare si numerotare, au următorul continut:

 - Art. 44: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală. [...]

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. [...]”;

- Art. 135 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”;

- Art. 136 alin. (1) si (5): “(1) Proprietatea este publică sau privată. [...]

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.”

Examinând exceptia, Curtea constată că dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. b) si cele ale art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, au mai fost supuse controlului Curtii Constitutionale.

Astfel, prin Decizia nr. 319 din 9 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 7 octombrie 2003, si Decizia nr. 299 din 8 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 14 august 2003, Curtea Constitutională a statuat că aceste texte de lege sunt constitutionale. Cu acele prilejuri Curtea a retinut, în esentă, că stabilirea unei contraventii  si sanctionarea acesteia cu amendă reprezintă o optiune legitimă a legiuitorului, care dă expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. De asemenea, Curtea a constatat că dispozitiile legale criticate reprezintă norme coercitive, instituind sanctiuni contraventionale pentru agentii economici care nu respectă dispozitiile legale referitoare la justificarea sumelor de bani găsite la punctele de vânzare apartinând agentilor economici. Consecinta încălcării acestor dispozitii legale o constituie confiscarea sumelor a căror provenientă nu poate fi justificată. Curtea a mai constatat că textele de lege criticate dau expresie prevederilor constitutionale în virtutea cărora “Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni sau contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii”, fiind, deci, în deplină concordantă cu textele constitutionale mentionate în sustinerea exceptiei. Solutia si considerentele deciziilor sus-mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În sfârsit, referitor la celelalte dispozitii legale, adică cele ale art. 11 alin. (1) lit. a) si c), Curtea observă că acestea au continut similar cu cele ale lit. b) a aceluiasi articol, critica de neconstitutionalitate fiind identică.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutia republicată, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Service Auto Borsos Tour” - S.R.L. din Gherla în Dosarul nr. 2.028/2003 al Judecătoriei Gherla.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 februarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor bunuri din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău.

Art. 2. - Personalul afectat derulării activitătii de transmitere a unor bunuri, potrivit art. 1, este preluat de Consiliul Judetean Bacău, în conditiile legii. 

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 162.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor proprietate privată a statului, care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al judetului Bacău si în administrarea Consiliului Judetean Bacău

 

Nr.crt.

 

Denumirea bunurilor

Adresa bunurilor

 

Caracteristici

ale bunurilor

transferate

 

Persoana juridică

de la care se

transmit bunurile

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

Valoarea

de inventar

(mii lei)

 

Valoarea

de amortizat

(mii lei)

 

1.

Clădire administrativă

Statie de tratare

Dărmănesti

Nr. inventar 1043

Localitatea Dărmănesti,

Calea Trotusului nr. 1, judetul Bacău

Clădire tip P+1

cărămidă

Suprafata totală =

37.762 m2

Administratia

Natională “Apele

Române”

 

Consiliul

Judetean

Bacău

 

4.870.370

4.115.813

2.

Statia de tratare

Dărmănesti

Nr. inventar 2002

Localitatea Dărmănesti,

Calea Trotusului nr. 1, judetul Bacău

Clădire tip P

cărămidă

Capacitate statie

de tratare - 1.600 l/s

Administratia

Natională “Apele

Române”

 

Consiliul

Judetean

Bacău

 

79.638.497

62.668.040

3.

Centrala termică

Caraboaia

Nr. inventar 10038

Localitatea Dărmănesti,

Calea Trotusului nr. 1, judetul Bacău

Situat în incinta

statiei de tratare

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

2.798.578

2.235.255

4.

Clădire poartă

Nr. inventar 10039

Localitatea Dărmănesti,

Calea Trotusului nr. 1, udetul Bacău

Clădire tip P,

cărămidă

 

Administratia

Natională “Apele

Române”

 

Consiliul

Judetean

Bacău

 

230.492

188.022

5.

Clădire Canton Tuta

Nr. inventar 10041

Satul Tuta

 

Clădire tip P,

cărămidă

Suprafata

totală = 668 m2

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

 

75.062

46.243

6.

Magazie Canton Tuta

Nr. inventar 10042

Satul Tuta

 

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

 

26.929

6.963

7.

Clădire Canton Poieni

Nr. inventar 10043

Satul Poieni

 

Clădire tip P,

cărămidă

Suprafata

totală = 576 m2

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

 

59.553

27.718

8.

Magazie Canton

Poieni

Nr. inventar 10044

Satul Poieni

 

 

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

 

15.286

1.900

9.

Depozit de carburant

Nr. inventar 10045

Localitatea Dărmănesti,

Calea Trotusului nr. 1, udetul Bacău

Incintă statie

de tratare

 

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

 

55.118

38.575

10.

Depozit de sulfat

Nr. inventar 10046

Localitatea Dărmănesti,

Calea Trotusului nr. 1, udetul Bacău

Incintă statie

de tratare

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

372.792

281.924

11.

Remiză de cărbuni

Nr. inventar 10047

Localitatea Dărmănesti,

Calea Trotusului nr. 1, judetul Bacău

Incintă statie

de tratare

 

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

99.531

52.457

12.

Conductă de

aductiune de la

statia de tratare la

municipiul Onesti

Nr. inventar 20328

Teritoriul judetului

Bacău

Dn = 800-1.000 mm

Lungime - 29 km

Administratia

Natională “Apele

Române”

 

Consiliul

Judetean

Bacău

 

133.224.717

92.492.266

13.

Conductă de

aductiune de la

barajul Poiana Uzului

la statia de tratare

Nr. inventar 20329

Teritoriul judetului

Bacău

 

Dn = 1.000 mm

Lungime = 8,5 km

 

Administratia

Natională “Apele

Române”

 

Consiliul

Judetean

Bacău

 

52.249.186

40.102.266

14.

Instalatie electrică

statie de tratare

Nr. inventar 20330

Localitatea Dărmănesti,

Calea Trotusului nr. 1, judetul Bacău

Incintă statie

de tratare

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

2.115.831

1.534.010

15.

Alimentare cu apă

si canalizare

Nr. inventar 20331

Localitatea Dărmănesti

Calea Trotusului nr. 1, judetul Bacău

Incintă statie

de tratare

Lungime = 1.096,5 m

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

5.044.078

3.101.102

16.

Conductă de

aductiune de la

statia de tratare la

orasul Comănesti

Nr. inventar 20334

Teritoriul judetului

Bacău

 

Dn = 800 mm

Lungime = 10,2 km

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

 

46.869.337

35.759.732

17.

Extindere conductă

de aductiune de la

statia de tratare la

municipiul Onesti

Nr. inventar 20431

Teritoriul judetului

Bacău

Lungime = 7,5 km

 

Administratia

Natională “Apele

Române”

Consiliul

Judetean

Bacău

31.498.352

24.021.898

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de măsuri si lucrări privind protectia si reabilitarea zonei costiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de măsuri si lucrări privind protectia si reabilitarea zonei costiere, componentă a Planului de gospodărire integrată a zonei costiere, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Lucrările de cercetare, proiectare si realizare a întregului proces investitional vor fi puse în aplicare de către autoritatea publică pentru protectia mediului si gospodărirea apelor, iar cooperarea va fi asigurată de către Comitetul national al zonei costiere.

Art. 3. - Fondurile necesare pentru realizarea Programului de măsuri si lucrări privind protectia si reabilitarea zonei costiere se asigură potrivit prevederilor art. 61 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 280/2003.

Art. 4. - Pentru anul 2004 necesarul de fonduri se asigură din Fondul pentru mediu.

Art. 5. - Lucrările prevăzute la lit. A, B, C si D din anexa la prezenta hotărâre se vor supune autorizării pe baza unor documentatii de urbanism si/sau de amenajare a teritoriului avizate si aprobate anterior, conform legii.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 164.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM DE MĂSURI SI LUCRĂRI

privind protectia si reabilitarea zonei costiere pentru perioada 2004-2008

 

A. Solutii de tip usor

Nr.

crt.

Actiunea

Necesar

Zona

Lucrări, faze

1.

Garduri de protectie a plajei emerse fată de actiunea de deflatie a vânturilor

8.000 ml/an

Plajele: Mamaia, Eforie, Costinesti, Neptun, Jupiter

Studii, PE/ Executie

2.

Completări cu nisip

Circa 150.000 m3/an

Plajele: Mamaia (60%), Eforie Nord si Sud (25%), Costinesti (10%), Jupiter, Cap Aurora (15%)

Studii, calcul rezerve/ SF + PE/ Executie

3.

Lucrări pregătitoare înainte de sezonul estival: terasamente, nivelări, redistribuiri, discuiri, ecologizări

Circa 150.000 m3/an

Toate plajele turistice

Studii + PE/Executie

4.

Perdele de vegetatie pentru conservarea plajelor

12 ha (4.000 m x 30 m)

Statiunea Mamaia, plajele Venus-Saturn Studii + PE

Studii + PE

B. Gestionarea mai bună a sedimentelor nisipoase aduse de Dunăre în zona costieră

1.

Gestionarea mai bună a aluviunilor nisipoase aduse de Dunăre pe litoral

Circa 55 km de coastă

Sulina-Zatoane

Studii, modelări/ PF + PE/Executie

2.

Redistribuirea sedimentelor oprite de digurile de larg de la Portul Midia

Circa 15 km

Midia-Năvodari

Studii, modelări/ PF + PE/Executie

C. Realizarea unor structuri de protectie utilizând solutii clasice - lucrări noi si/sau refaceri-îmbunătătiri

1.

Diguri submerse la adâncimi de circa 6 m cu saci geotextili cu nisip

600 m

Mamaia

Studii/PF + PE/Executie

2.

Diguri submerse la adâncimi de circa 6 m, din piatră

6 x 200 = 1.200 m

Mamaia

Studii/PF + PE/Executie

3.

Diguri sparge-val

2.000 m

Costinesti, 2 Mai, Vama Veche

Studii/PF + PE/Executie

4.

Refacerea - consolidarea tronsoanelor de dig avariate, îmbunătătirea anumitor structuri

4.000 m

Întreg litoralul

Studii/PF + PE/Executie

5.

Protectii de faleze cu stabilopozi la baza falezei

3.000 m

Constanta

Studii/PF + PE/Executie

6.

Protectii de faleze cu zid de sprijin, taluzare, fundare

1.000 m

Eforie Sud, Costinesti, 2 Mai, Vama Veche

Studii/PF + PE/Executie

D. Realizarea unor structuri de protectie utilizând solutii noi

1.

Diguri flotante captatoare de energie, tip cheson flotant la adâncimi mici

Tronson pilot: L = 200 m, adâncimi 4-5 m, pescaj 3,5 m

Mamaia

Studii/PF+PE/Executie

2.

Diguri flotante captatoare de energie, tip cheson flotant la adâncimi mari

Tronson pilot:

L = 1.000 m, adâncimi mari de circa 20 m, pescaj 10,5 m

Eforie

Studii/PF+PE/Executie

3.

Sistem de protectie pentru drenarea apei de retur de pe fata plajei

Tronson pilot -1.000 m

Mamaia

Studii/PF+PE/Executie

E. Programul national de urmărire a factorilor care contribuie la dinamica tărmului si a efectelor acestor factori

1.

Morfodinamica costieră, dinamica sedimentelor, dinamica apei (valuri, curenti)

Întreg litoralul românesc

Sulina - Vama Veche

Studii, proiecte, cercetare, modelări

2.

Retea de monitorizare a factorilor si efectelor, precum si a lucrărilor realizate

4 statii de urmărire pe litoralul românesc

Sulina - Vama Veche

Studii, proiectare, investitii; echipamente de urmărire; statii de observare/Sisteme de calcul/Studii, monitorizare

3.

Cartare, analiză a surselor de sedimente si investigatii oceanografice în zonele de reabilitare a plajelor

 

Întregul litoral

Studii, modelări

4.

Crearea unui sistem geografic informational pentru o informare la zi privind starea litoralului românesc si eficientizarea luării deciziilor

 

Întregul litoral

Studii, proiectare/Investitie retea/ Mentinere la zi, utilizare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA si ale art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În vederea acordării indemnizatiei prevăzute la art. 1 directorii executivi ai directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti vor desemna o persoană din cadrul

directiei, responsabilă cu analiza documentatiei si stabilirea dreptului la indemnizatie.

(2) Persoana desemnată în conditiile alin. (1), precum si orice alte persoane care au acces la informatiile referitoare la copiii si adultii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA au obligatia păstrării confidentialitătii datelor, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.

Art. 3. - Directia generală politici asistentă socială, Directia management resurse umane, Directia generală economică si financiară, directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 73.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de acordare a indemnizatiei lunare de hrană cuvenite adultilor si copiilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al utilizării de către cei în drept a acesteia

 

Art. 1. - (1) Beneficiază de indemnizatie lunară de hrană adultii si copiii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA, denumită în continuare indemnizatie lunară de hrană, atât pe perioada cât sunt internati sau institutionalizati, cât si în ambulatoriu.

(2) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) se plăteste prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale.

Art. 2. - (1) Plata indemnizatiei lunare de hrană se efectuează pe bază de cerere însotită de copia actului de identitate si a certificatului medical sau a adeverintei eliberate de medicul specialist.

(2) Cererea se înregistrează la directia teritorială în a cărei rază locuieste solicitantul.

(3) Cererea se completează de către adultul infectat cu  HIV sau bolnav de SIDA ori, după caz, de părintii saureprezentantii legali ai copiilor, potrivit modelului prezentat în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) În cazul copiilor, cererea va fi însotită si de copia actului de identitate al reprezentantului legal, precum si de actul care dovedeste calitatea acestuia, respectiv părinte, tutore, curator, persoană căreia i s-a încredintat sau i s-a dat în plasament copilul.

Art. 3. - Dreptul la indemnizatia lunară de hrană se stabileste începând cu luna următoare înregistrării cererii, prin decizie a directorului executiv al directiei teritoriale.

Art. 4. - Beneficiarul indemnizatiei lunare de hrană sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia are obligatia să comunice directiei teritoriale în termen de 5 zile orice modificare intervenită în situatia care a stat la baza acordării dreptului la indemnizatie.

Art. 5. - Dreptul la indemnizatia lunară de hrană încetează cu luna următoare decesului persoanei beneficiare.

Art. 6. - Lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, directiile teritoriale vor transmite la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei fundamentarea sumelor necesare plătii indemnizatiei lunare de hrană pe tipuri de beneficiari.

Art. 7. - Indemnizatia lunară de hrană se calculează pe baza nivelului alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitătile sanitare publice, în functie de tipul beneficiarului, respectiv adult sau copil, si de numărul zilelor din lună.

Art. 8. - Plata indemnizatiei lunare de hrană se efectuează pe bază de mandat postal, în cont personal sau altă formă de plată mentionată în cerere de adultul beneficiar ori de reprezentantul legal al copilului.

Art. 9. - În termen de 5 zile de la aprobarea prezentului ordin, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale emite îndrumări în vederea stabilirii operatiunilor privind plata indemnizatiei lunare de hrană.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

CERERE

pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrană pentru adulti

 

Subsemnatul/Subsemnata .............................................., cu domiciliul/resedinta în ......................., str. ..................... nr. .........., bl. .........., sc. ......., et. ........, ap. ........, sectorul/judetul ...................., telefon ...................., posesor al actului de identitate ........... seria ........... nr. ...................., eliberat de .................... la data de ...................., CNP ...................., în baza certificatului medical anexat, vă rog să-mi aprobati acordarea indemnizatiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 584/2002 si de Hotărârea Guvernului 1.177/2003.

Doresc să primesc acest drept prin:

a) mandat postal [ ]

b) cont personal [ ]

c) altă modalitate de plată [ ]

Declar pe propria răspundere că indemnizatia lunară de hrană o voi utiliza pentru procurarea alimentatiei corespunzătoare care să asigure eficientă în tratamentul pe care îl urmez.

 

........................................

(numele si prenumele)

....................

(semnătura)

....................

(data)

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

CERERE

pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrană pentru copii

 

Subsemnatul/Subsemnata .........................................., cu domiciliul/resedinta în ............................, str. ..................... nr. .........., bl. .........., sc. ......., et. ........, ap. ........, sectorul/judetul ...................., telefon ...................., posesor al actului de identitate ........... seria ........... nr. ...................., eliberat de .................... la data de ...................., CNP ....................., în calitate de1) .................... al copilului ...................., născut la data de  ..................... în localitatea ...................., judetul/sectorul ...................., CNP ...................., în baza certificatului medical anexat, vă rog să-mi aprobati acordarea indemnizatiei lunare de hrană prevăzute de Legea nr. 584/2002 si de Hotărârea Guvernului 1.177/2003.

Doresc să primesc acest drept prin:

a) mandat postal [ ]

b) cont personal [ ]

c) altă modalitate de plată [ ]

Declar pe propria răspundere că indemnizatia lunară de hrană o voi utiliza pentru procurarea alimentatiei corespunzătoare care să asigure eficientă în tratamentul pe care îl urmează copilul.

........................................

(numele si prenumele)

....................

(semnătura)

....................

(data)

 


1) Se mentionează calitatea persoanei: părinte, tutore, curator, persoană căreia i s-a dat în plasament sau i s-a încredintat copilul.