MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 160             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 24 februarie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

3. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002

 

Memorandum de întelegere între România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile

 

51. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

163. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice

 

168. - Hotărâre privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Reabilitarea si modernizarea liniei C.F. Craiova-Calafat, componentă a Coridorului IV paneuropean (Ramura sudică)”

 

169. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice

 

170. - Hotărâre privind gestionarea anvelopelor uzate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

478/2003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast” (revizuire CD 148-1985), indicativ CD 148-2003

 

479/2003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă” (revizuire CD 170-1988), indicativ CD 170-2003

 

480/2003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ NE-021-2003

 

Lista nr. 1 din 26 ianuarie 2004 cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/2002, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

Lista nr. 1 din 26 ianuarie 2004 cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) România, ca membră a Mecanismului comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile, contribuie la bugetul acestuia, pe perioada functionării, cu o cotizatie stabilită anual de Comisia Europeană.

(2) Contributia prevăzută la alin. (1) se cuprinde în bugetele anuale aprobate Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Obligatiile financiare care revin României pentru anul 2003, care decurg din plata contributiei prevăzute la alin. (1), se asigură din bugetul aprobat Ministerului Administratiei si Internelor pentru anul 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 februarie 2004.

Nr. 3.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile*)

 

Guvernul României, în numele României, pe de o parte, si Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia,

în numele Comunitătii Europene, pe de altă parte,

având în vedere:

1. Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile, înfiintat prin Decizia Consiliului 2001/792/EC, Euratom, din 23 octombrie 20011);

2. Decizia Consiliului de Asociere România - UE nr. 1/2002 din 18 februarie 20022), care stabileste principiile generale privind participarea României la programele Comunitătii Europene, lăsând Comisia si autoritătile competente din România să stabilească termenii si conditiile specifice, inclusiv contributia financiară, cu privire la o astfel de participare la fiecare program individual,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Program

 

România va participa la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile (denumit în continuare Mecanismul), în conformitate cu conditiile prevăzute în

Decizia Consiliului de Asociere România - UE nr. 1/2002 din 18 februarie 2002, prin care s-au adoptat termenii si conditiile generale pentru participarea României la programele Comunitătii Europene, si în conformitate cu termenii si conditiile prevăzute în art. 2-4 din prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 2

Termeni si conditii privind participarea la Mecanism

 

România va participa, începând cu 1 ianuarie 2003, la activitătile Mecanismului, în conformitate cu obiectivele, criteriile si procedurile, astfel cum sunt definite în Decizia Consiliului 2001/792/EC, Euratom. Trebuie precizat că activitătile desfăsurate în conformitate cu prevederile de securitate ale Comunitătii Europene, prevăzute prin Decizia Consiliului 2001/264/EC3), prin care a fost adoptat regulamentul de securitate, sunt excluse din obiectul acestui memorandum.

Termenii si conditiile aplicabile depunerii, evaluării si selectionării cererilor formulate de către institutiile, organizatiile si persoanele eligibile din România vor fi aceleasi cu cele aplicabile în cazul institutiilor, organizatiilor si persoanelor eligibile din statele membre ale Uniunii Europene. Pentru a participa la Mecanism, România va plăti annual o contributie financiară la bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu art. 3.

Contributia financiară a României în legătură cu participarea si implementarea Mecanismului se va adăuga la suma prevăzută anual în bugetul general al Uniunii Europene pentru angajarea alocatiilor destinate satisfacerii obligatiilor financiare ce decurg din diferitele forme de măsuri necesare pentru executarea, gestionarea si functionarea Mecanismului.

Una dintre limbile oficiale ale Comunitătii va fi utilizată pentru derularea procedurilor referitoare la solicitări, contracte si rapoarte, precum si pentru alte aspecte administrative ale Mecanismului.


*) Traducere.

1) OJ L 297 din 15.11.2001.

2) OJ L 91 din 6.04.2002.

3) Decizia Consiliului din 19 martie 2001 (2001/264/EC) OJ 101, 11.04.2001, pagina 1, prin care s-au adoptat prevederile de securitate ale Consiliului.

 

 

ARTICOLUL 3

Contributie financiară

 

Contributia financiară ce decurge din participarea la implementarea programelor specifice va fi stabilită proportional cu si în completarea sumei anuale disponibile în bugetul general al Uniunii Europene pentru angajarea alocatiilor destinate satisfacerii obligatiilor financiare ale Comisiei ce decurg din activitatea ce trebuie desfăsurată în formele necesare implementării, gestionării si functionării acestui Mecanism.

Regulile ce guvernează contributia financiară a României sunt stipulate în anexa nr. I.

O parte din această contributie financiară poate fi finantată prin instrumentele relevante de ajutor extern ale Comunitătii, în cazul în care România solicită aceasta.

 

ARTICOLUL 4

Raportare si evaluare

 

Fără a prejudicia responsabilitătile Comisiei si ale Curtii de Audit a Comunitătilor Europene în legătură cu monitorizarea si evaluarea Mecanismului, participarea României la Mecanism va fi monitorizată încontinuu, pe baza unui parteneriat între Comisie si România. România va înainta Comisiei rapoarte relevante si va participa la alte activităti specifice organizate de Comunitatea Europeană în acest context.

 

ARTICOLUL 5

Dispozitii finale

 

Prezentul memorandum de întelegere se va aplica pe durata Mecanismului.

Anexa nr. I face parte integrantă din prezentul memorandum de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat numai în scris, prin acordul comun al părtilor.

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la 1 ianuarie 2003.

Semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002.

 

Pentru Guvernul României,

Toma Zaharia,

general de divizie, secretar de stat,

prim-loctiitor al ministrului de interne,

Ministerul de Interne din România

Pentru Comisie, în numele Comunitătii Europene,

Margot Wallstom,

comisar pentru mediu

 

ANEXA Nr. I

REGULILE

care guvernează contributia României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile

 

(1) Contributia financiară pe care România urmează să o plătească la bugetul general al Uniunii Europene pentru participarea la Mecanism este de 48.550 euro pentru anul 2003. În privinta anului 2004, calculul se va face după formula de mai jos, ca procent din bugetul anual de referintă pentru Mecanism, în conformitate cu procedurile în vigoare în prezent pentru reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene.

Calcularea contributiei anuale:

(2) Contributia României va acoperi costurile legate de pregătirea, fezabilitatea, dezvoltarea si executarea proiectelor de interes comun, precum si de dezvoltarea si punerea în aplicare a măsurilor orizontale prevăzute în cadrul Mecanismului.

(3) Costurile de călătorie aferente participării reprezentantilor si expertilor români ca observatori la lucrările comitetului, la care se face referire în art. 9 al Deciziei Consiliului 2001/792/EC, Euratom, sau la alte întâlniri legate de punerea în aplicare a Mecanismului vor fi rambursate de Comisie pe aceeasi bază si în conformitate cu procedurile în vigoare în prezent pentru reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene.

(4) Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene se va aplica gestionării contributiei României.

(5) Atunci când prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare, precum si la începutul fiecărui an bugetar următor, Comisia va transmite României o solicitare de fonduri corespunzătoare contributiei sale, calculate conform celui de-al doilea alineat al paragrafului (1).

(6) Această contributie va fi plătită în euro, într-un cont bancar în euro al Comisiei.

(7) România va plăti contributia sa la costurile anuale, în conformitate cu solicitarea de fonduri înaintată si nu mai târziu de trei luni de la data solicitării. Orice întârziere la plata contributiei va genera plata de către România a dobânzii implicite asupra sumei restante, pentru perioada începând cu data scadentei plătii. Rata dobânzii va fi rata aplicată de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operatiuni de refinantare în euro, la data scadentei, majorată cu 1,5 puncte procentuale. În situatia în care întârzierea plătii contributiei este atât de mare încât aceasta poate periclita în mod semnificativ aplicarea si gestionarea programului, precum si în cazul neefectuării plătii în termen de douăzeci de zile lucrătoare de la trimiterea de către Comisie către România a unei scrisori oficiale de notificare a întârzierii, participarea României la programul pentru anul respectiv va fi suspendată.

 

AMB4) x CCh5) GDPcc6) [ ] X [ ] EUh7) GDPEU8)


4) AMB: bugetul anual provizoriu pentru Mecanism (3 milioane euro pentru 2002 si 2003).

5) CCh: numărul de locuitori din tara candidată în discutie.

6) GDPcc: PIB pe cap de locuitor din tara candidată în discutie.

7) EUh: numărul de locuitori din Uniunea Europeană (377.073.600).

8) GDPEU: PIB mediu pe cap de locuitor din Uniunea Europeană (21.340 euro pe cap de locuitor la nivelul preturilor din 1999).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre România si Comunitatea Europeană privind participarea României la Mecanismul comunitar de facilitare a întăririi cooperării în interventiile de asistentă în domeniul protectiei civile, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 februarie 2004.

Nr. 51.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia natională în domeniul eficientei energetice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 163.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Reabilitarea si modernizarea liniei C.F. Craiova-Calafat, componentă a Coridorului IV paneuropean (Ramura sudică)”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară de utilitate publică lucrarea de interes national “Reabilitarea si modernizarea liniei C.F. Craiova-Calafat, componentă a Coridorului IV paneuropean (Ramura sudică)”.

Art. 2. - Expropriatorul este statul român prin Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publicului si prin afisare la sediile consiliilor locale ale municipiilor Craiova si Calafat, ale oraselor Băilesti si Segarcea si ale comunelor Malu Mare, Podari, Tuglui, Calopăr, Cerăt, Giurgita, Urzicuta, Afumati, Silistea Crucii, Motătei, Poiana Mare si Maglavit, judetul Dolj.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 168.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2002 pentru stabilirea speciilor si a ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată pentru însământare în campaniile agricole din primăvara si toamna anului 2003 si din primăvara anului 2004, si pentru aprobarea normelor metodologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 28 ianuarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Valoarea totală a ajutorului financiar pentru productia de seminte destinată însământării în primăvara anului 2004 este de 100 miliarde lei pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.”

2. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

3. Alineatul (4) al articolului 4 din anexa nr. 4 se abrogă.

4. Anexele nr. 2-5 la normele metodologice se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 2-5 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 169.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2002)

 

SUMELE FIXE

reprezentând ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial din productia internă, vândute si/sau utilizate pentru însământare în campania agricolă din primăvara anului 2004

 

Nr. crt.

Seminte

U./M.

Suma fixă - mii lei/100 kg; 100 buc.

 

Categoria biologică

Prebază

Bază

Certificată

1.

OREZ

100 kg

 

700,0

600,0

2.

SFECLĂ DE ZAHĂR

 

 

 

 

 

- slefuită plurigermă

100 kg

 

 

5.200,0

 

- slefuită monogermă

100 kg

 

10.000,0

 

 

- încrustată

100 kg

 

 

25.400,0

 

- drajată

100 kg

 

 

28.200,0

3.

IN

100 kg

3.400,0

2.960,0

2.400,0

4.

CÂNEPĂ pentru fibră

100 kg

 

 

1.800,0

5.

CARTOF

100 kg

237,5

217,5

156,0*)

6.

LUCERNĂ si TRIFOI

100 kg

5.950,0

5.075,0

4.725,0

7.

MATERIAL SĂDITOR POMICOL

 

 

 

 

 

- Pomi altoiti

100 buc.

12.880,0

6.640,0

2.450,0

 

- Zmeur, mur, coacăz, afin

100 buc.

2.300,0

1.151,0

 

- Căpsun

100 buc.

150,0

92,0

8.

MATERIAL SĂDITOR VITICOL

 

 

 

 

 

- Vite altoite sau pe rădăcini proprii**)

100 buc.

2.846,0

2.380,0

1.400,0


*) Cartof - categoria biologică Certificată, clasa A.

**) Cu exceptia soiurilor pentru plantatii de agrement, admise temporar, prevăzute în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, editia 2003.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Judetul ........................................................................................

Beneficiarul ajutorului financiar  .................................................

Adresa/Sediul .............................................................................

Telefon/Fax .................................................................................

Codul fiscal  ................................................................................

Numărul de înregistrare la registrul comertului .......................

Banca (Trezoreria) .....................................................................

Contul nr.  ...................................................................................

 

VERIFICAT SI APROBAT pentru suma de ....................... mii lei

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

Director executiv,

 

Avizăm

cantitatea si calitatea semintei si calitatea de

producător de sământă a agentului economic

I.T.C.S.M.S., L.C.C.S.M.S.

Atestăm

efectuarea tratamentului la semintele

de .......................................................

Unitatea fitosanitară

 

CERERE

privind acordarea ajutorului financiar pentru productia internă de seminte, certificată oficial, destinată însământării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Seminte certificate oficial

- specia -

Categoria biologică

Suma reprezentând ajutorul financiar

(mii lei/100 kg; 100 buc.)

Cantitatea de sământă

(kg)

Ajutorul financiar

de primit de la bugetul de stat

(mii lei)

1.

Sământă vândută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sământă utilizată pentru însământare proprie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

 

Răspund pentru realitatea si legalitatea datelor:

 

Beneficiarul ajutorului financiar,

Agentul economic …………………

 

Director,

……………………………

Contabil-Sef,

……………………………

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ

SI DEZVOLTARE RURALĂ (JUDETUL) …

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind cererile pentru acordarea ajutorului financiar pentru semintele certificate oficial din productia internă, folosite la însământare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Beneficiarul

ajutorului

financiar

Cerere

nr. ..........

din ..............

Specia

Categoria biologică

Cantitatea

(kg)

Ajutorul financiar

(mii lei/100 kg; 100 buc.)

Total

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

……………………………

Director executiv adjunct,

…………………………………

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ

SI DEZVOLTARE RURALĂ (JUDETUL) …

CENTRALIZATORUL

sumelor privind ajutorul financiar acordat pentru semintele certificate oficial, din productia internă, folosite la însământare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002,

cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Cultura

Categoria biologică

Cantitatea

(kg)

Ajutorul financiar de primit de la bugetul de stat

(mii lei/100 kg; 100 buc.)

Total (mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

……………………………

Director executiv adjunct,

…………………………………

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Directia generală buget finante

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor reprezentând ajutorul financiar pentru semintele certificate oficial, utilizate pentru însământare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.588/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Judetul

Cultura

Categoria biologică

Cantitatea

(kg)

Ajutorul financiar de primit de la bugetul de stat

(mii lei/100 kg; 100 buc.)

Total (mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonator principal de credite,

……………………………

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind gestionarea anvelopelor uzate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activitătii de gestionare a anvelopelor uzate, în conditii de protectie a sănătătii populatiei si a mediului.

Art. 2. - Semnificatia termenilor specifici utilizati este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor tipurilor de anvelope prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Activitatea de gestionare a anvelopelor uzate are la bază principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001.

Art. 5. - Persoanele juridice care introduc pe piată anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să introducă pe piată aceste produse numai omologate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 6. - (1) Persoanele juridice care introduc pe piată anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate:

a) să colecteze anvelopele uzate, în limita cantitătilor introduse de ele pe piată în anul precedent;

b) să reutilizeze, să refolosească ca atare, să resapeze, să recicleze si/sau să valorifice termoenergetic întreaga cantitate de anvelope uzate colectată.

(2) Obligatiile prevăzute la alin. (1) se realizează etapizat, în procentele stabilite conform anexei nr. 3, începând cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantitătilor introduse pe piată în anul precedent.

Art. 7. - (1) Obligatiile prevăzute la art. 6 pot fi îndeplinite individual sau prin transferarea responsabilitătii către persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Natională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului.

(2) Procedura si criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au următoarele obligatii:

a) să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare, în apele de suprafată si ale mării teritoriale;

b) să nu le incinereze decât în conditiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;

c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze si/sau să le valorifice conform legislatiei în vigoare.

Art. 9. - Persoanele juridice care comercializează anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate:

a) să preia anvelopele uzate de acelasi tip si în aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumpărătorul final;

b) să asigure capacităti de depozitare corespunzătoare pentru anvelopele uzate preluate;

c) să predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piată anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice către care acestea au transferat obligatiile, conform art. 7.

Art. 10. - Persoanele juridice care desfăsoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) să sorteze si să depoziteze, pe suprafete betonate anvelopele uzate colectate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării si anvelope uzate nereutilizabile;

b) să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfăsoară activitatea de resapare;

c) să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfăsoară activitatea de reciclare, valorificare termoenergetică sau le refolosesc ca atare.

Art. 11. - Persoanele juridice care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate sunt obligate să obtină autorizatia necesară în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 12. - Persoanele juridice care introduc pe piată anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să raporteze anual Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, până la data de 15 martie, următoarele date, conform anexei nr. 4:

a) cantitatea de anvelope introdusă pe piată în anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevăzut în anexa nr. 4;

b) cantitatea de anvelope uzate colectată, predată pentru reutilizare, refolosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetică, în anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 13. - Persoanele juridice care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) să tină evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată, resapată, reciclată si/sau valorificată termoenergetic, după caz;

b) să păstreze pe o perioadă de 3 ani evidenta prevăzută la lit. a);

c) să raporteze anual, până la data de 15 martie, datele prevăzute la lit. a) Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 14. - La solicitarea Ministerului Economiei si Comertului si/sau a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, persoanele juridice prevăzute la art. 12 si 13 trebuie să dovedească prin documente datele raportate.

Art. 15. - Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piată anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării încetează numai după predarea anvelopelor uzate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le resapează, le reciclează si/sau le valorifică termoenergetic, după caz.

Art. 16. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice si cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 si 13, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6, 9, 10 si 14, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit al Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului si al Autoritătii Nationale de Control, conform atributiilor stabilite prin lege.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1), (2) si (3), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va stabili conditiile referitoare la introducerea pe piată a anvelopelor uzate destinate reutilizării în activitatea de transport rutier sau destinate resapării, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 7 alin. (2) si ale art. 17.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor,

apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 170.

 

ANEXA Nr. 1

SEMNIFICATIA TERMENILOR SPECIFICI UTILIZATI

 

Anvelopă nouă - anvelopa nou-produsă, inclusiv anvelopa rezultată în urma unui proces tehnologic de resapare, aflată înainte de prima montare după resapare, în termen de garantie, neexploatată.

Anvelopă uzată - orice anvelopă, de tipul celor prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, pe care detinătorul, în urma utilizării, are intentia sau obligatia de a o scoate din uz.

Anvelopă uzată destinată reutilizării - orice anvelopă uzată care are valoare de întrebuintare si este destinată utilizării ca atare în activitatea de transport rutier sau este destinată resapării.

Anvelopă uzată destinată resapării - orice anvelopă uzată care îndeplineste toate conditiile tehnice necesare resapării.

Cumpărător final - orice persoană fizică sau juridică care cumpără sau dobândeste anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării, în scopul utilizării lor, si nu al comercializării.

Introducere pe piată - actiunea de a face disponibile pentru prima dată, contra cost sau gratuit, anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizării, în vederea utilizării si/sau distribuirii.

Resapare - procesul tehnologic de reconditionare prin care se reface potentialul de utilizare al anvelopei, constând în aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopă uzată resapabilă sau pe o anvelopă uzată destinată reutilizării care îndeplineste toate conditiile tehnice pentru realizarea acestui proces.

Reciclare - orice operatiune de valorificare materială a anvelopelor uzate, respectiv de tăiere, măruntire, granulare, sau altă operatiune care determină schimbări asupra naturii ori compozitiei anvelopei uzate, prin procedee industriale, în scopul obtinerii de materii prime.

Refolosire ca atare - operatiunea de utilizare fără reprocesare a anvelopelor uzate neresapabile, în scopul realizării de diguri, tarcuri, apărătoare pentru debarcadere, garduri de sigurantă pentru sosele, autostrăzi etc.

Valorificare termoenergetică - operatiunea de utilizare a anvelopelor uzate drept combustibil alternativ sau suplimentar, prin coincinerare în cuptoarele de ciment ori în alte instalatii care să asigure recuperarea valorii energetice a acestora, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.

 

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând tipurile de anvelope cărora li se aplică prevederile hotărârii

 

1. Anvelope pentru motociclete, motorete, motoscutere si biciclete

2. Anvelope pentru aeronave

3. Anvelope pentru autoturisme de oras, autoturisme de teren, microbuze si autoutilitare

4. Anvelope pentru autocamioane, autospeciale, autobuze, troleibuze, remorci si semiremorci auto

5. Anvelope pentru tractoare si masini agricole

6. Anvelope pentru masini si utilaje pentru constructii si exploatări miniere.

 

ANEXA Nr. 3

ETAPIZAREA

obligatiilor pentru anvelopele uzate

 

Anul

Obligatia

2005

60%

2006

70%

2007

80%

 

NOTĂ:

80% reprezintă întreaga cantitate de anvelope introduse pe piată, devenite anvelope uzate, tinându-se cont de pierderile în greutate a anvelopelor, prin uzură, de până la 20%.

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE

ce se raportează de către persoanele juridice prevăzute la art. 12 din hotărâre

 

Denumirea societătii ............................................................

Producător/Importator de anvelope

Codul fiscal ..........................................................................

Localitatea, judetul  ..............................................................

Adresa ..................................................................................

Telefon/fax/e-mail .................................................................

Cod CAEN pentru activitatea de bază  .............................

 

Tabelul nr. 4a)

 

Anul .....................

 

Cantitatea

de anvelope

introdusă

pe piată

de producător

Cantitatea de anvelope introdusă pe piată de importator

Total .........................,

din care:

 

anvelope noi

anvelope resapate

anvelope uzate destinate reutilizării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitătile introduse pe piată în anul 2004.

 

Tabelul nr. 4b)

 

Cantitatea

de anvelope

uzate colectată

Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizării, predată pentru:

Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile,

predată pentru:

comercializare

resapare

reciclare

valorificare

termoenergetică refolosire  ca  atare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitătile aferente anului 2005.

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE

ce se raportează de către persoanele juridice prevăzute la art. 13 din hotărâre

 

Denumirea societătii  ........................................................................................................................................................

Persoană juridică autorizată pentru colectare/resapare/reciclare/valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate

Codul fiscal  ......................................................................................................................................................................

Localitatea, judetul ...........................................................................................................................................................

Adresa ..............................................................................................................................................................................

Telefon/fax/e-mail .............................................................................................................................................................

Cod CAEN pentru activitatea de bază ..........................................................................................................................

 

Tabelul nr. 5a) - pentru persoanele juridice care colectează anvelope uzate

 

Cantitatea

de anvelope

uzate colectată

Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizării, predată pentru:

Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile,

predată pentru:

comercializare

resapare

reciclare

valorificare

termoenergetică refolosire  ca  atare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Prima raportare, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d), se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitătile aferente anului 2005.

 

Tabelul nr. 5b)

 

- pentru persoanele juridice care resapează anvelope uzate

 

U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate primită pentru resapare

Total

din care:

 

 

- cantitatea de anvelope uzate resapată

 

- cantitatea de anvelope uzate livrată pentru alte destinatii*)

 


*) Alte destinatii: reciclare, valorificare termoenergetică, refolosire ca atare.

 

Tabelul nr. 5c) - pentru persoanele juridice care reciclează anvelope uzate

 

U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate primită pentru reciclare

Total

din care:

 

- cantitatea de anvelope uzate reciclată

 

 

Tabelul nr. 5d) - pentru persoanele juridice care valorifică termoenergetic anvelope uzate

 

U.M. = tone

Cantitatea de anvelope uzate primită pentru valorificare termoenergetică

Total

din care:

 

 

- cantitatea de anvelope uzate valorificată termoenergetic

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast” (revizuire CD 148-1985), indicativ CD 148-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 51 din 23 mai 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast”, indicativ CD 148-2003, elaborată de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2003.

Nr. 478.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” si Asociatia Profesională de Drumuri si Poduri.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă” (revizuire CD 170-1988), indicativ CD 170-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 58 din 9 iulie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid privind realizarea îmbrăcămintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă”, indicativ CD 170-2003, elaborată de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2003.

Nr. 479.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” si Asociatia Profesională de Drumuri si Poduri.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ NE-021-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 57 din 19 iunie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerintele utilizatorilor”, indicativ NE-021-2003, elaborată de Societatea Comercială “Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2003.

Nr. 480.


*) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” si Asociatia Profesională de Drumuri si Poduri.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUTIEI SI UTILIZĂRII

APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE

 

LISTA Nr. 1

din 26 ianuarie 2004

cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 64/2002, si a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

1. Societatea Comercială DANUBIUS EXIM - S.R.L., Bucuresti, str. Trestiana nr. 3, bl. 8B, sc. A, ap. 4, sectorul 4, cod unic de înregistrare R6386718, telefon/fax: 021/250.34.39, 250.28.04:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0216 din 26 iunie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Posvalut, model Datecs FP 550 T, configuratie: aplicatie PC: Posvalut, imprimantă fiscală FP 550 T, ver. 01, display client, tip hârtie: termică, destinatie: schimb valutar, retea de distributie si service: 18 agenti economici de distributie si 17 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0217 din 26 iunie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Datecs POS, model CH Exchange, configuratie: aplicatie PC: CH Exchange, imprimantă fiscală FP 550 T, ver. 01, afisaj client 2X20, tip hârtie: termică, destinatie: schimb valutar, retea de distributie si service: 18 agenti economici de distributie si 17 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0234 din 12 decembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Datecs POS, model Desy, configuratie: aplicatie PC: Desy, imprimantă fiscală FP 550 T, ver. 03, afisaj client 2X20, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 42 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0235 din 12 decembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Datecs POS, model Universal, configuratie: aplicatie PC: Datecs POS Universal, imprimantă fiscală FP 550 T, ver. 03, afisaj client 2X20, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică, retea de distributie si service: 41 de agenti economici de distributie si 42 de agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0236 din 12 decembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Datecs POS, model Speed Shop, configuratie: aplicatie PC: Speed Shop, imprimantă fiscală: FP 550 T, ver. 03, afisaj client 2X20, tip hârtie: termică, destinatie: magazine dutyfree, duty-free diplomatice, retea de distributie si service: 41 de agenti economici de distributie si 42 de agenti economici de service.

2. Societatea Comercială ROHE ROMANIA - S.R.L., Bucuresti, str. Clejani nr. 8, sectorul 6, cod unic de înregistrare R 5129660, telefon/fax: 021/444.17.39:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0218 din 26 iunie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Prisma-Epson MF, configuratie: aplicatie PC: Prisma, imprimantă fiscală Epson MF România, display client 2X20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, comert carburanti, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

3. Societatea Comercială GIP TRONIC SERVICE 96 - S.R.L., Bucuresti, bd. Ghica Tei nr. 72, sectorul 2, cod unic de înregistrare R 8429793, telefon/fax: 021/242.39.66:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0219 din 29 iulie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Activa, configuratie: structură închisă, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0220 din 29 iulie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Activa, model MAX, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

4. Societatea Comercială PETRIMEX TRADING - S.R.L., Resita, Str. Libertătii bl. B8, parter, judetul Caras-Severin, cod unic de înregistrare R 6774205, telefon/fax: 0255/22.20.20:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0221 din 22 august 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PetraS, configuratie: aplicatie PC: Petra System POS, imprimantă: IBM 4610-TN5, placă fiscală: POCOK4, afisaj client 2x20, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, comert carburanti, retea de distributie si service: 3 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

5. Societatea Comercială ROMANIAN BUSINESS CONSULT - S.R.L., Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 8, bl. B4, Tronson dreapta, parter, sectorul 4, cod unic de înregistrare R 399557, telefon/fax: 021/233.25.00:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0222 din 29 august 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Calypso POS 3.4, configuratie: aplicatie PC: Calypso POS 3.4, imprimantă fiscală: ND 77 MF Wincor Nixdorf, display client 2x20, tip hârtie: normală, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 3 agenti economici de distributie si 3 agenti economici de service.

6. Societatea Comercială S&T ROMANIA - S.R.L., Bucuresti, str. Fabrica de Glucoză nr. 7, cod unic de înregistrare R 5175054, telefon/fax: 021/233.27.00:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0223 din 10 septembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ISS400, model TM-T260F, configuratie: aplicatie PC: ISS400-POS, imprimantă fiscală: Epson model TM-T260F. Modul fiscal: POCOK4, display client 2x20, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

7. Societatea Comercială WAPO SERVICE - S.R.L., Bucuresti, aleea Capidava nr. 14-18, sectorul 2, cod unic de înregistrare R 7525490, telefon/fax: 021/241.25.97:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0224 din 10 octombrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ISM Nucleus, model 210, configuratie: aplicatie PC: ISM Nucleus versiunea 7.7 D, imprimantă fiscală: FP 210 RA, display client 2x20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, comert carburanti, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

8. Societatea Comercială SINTEZIS BIROTICA - S.R.L., Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24, judetul Bihor, cod unic de înregistrare R 6390409, telefon/fax: 0259/44.32.88:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0225 din 7 octombrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip POS 2000, model POCOK, configuratie: aplicatie PC: POS 2000, imprimantă Epson model TMU 210. Modul fiscal: POCOK 4 POS, display client 2x20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

9. Societatea Comercială GLYKON-S.R.L., Constanta, str. I. L. Caragiale nr. 1, bl. L25, judetul Constanta, cod unic de înregistrare R 1895230, telefon/fax: 0241.51.51.00:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0226 din 1 octombrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip profitPOS, model VS, configuratie: aplicatie PC: profitPOS, imprimantă: IBM 4610-TN, modul fiscal: POCOK 04, afisaj client 2x20, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

10. Societatea Comercială MULTISOFT-S.R.L., Constanta, Str. Interioară nr. 1, judetul Constanta, cod unic de înregistrare R 1899720, telefon/fax: 0241.61.52.11:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0227 din 17 noiembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Restics, model 2003, configuratie: aplicatie PC: Restics, imprimantă fiscală: Epson MF Romania, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: alimentatie publică, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0228 din 17 noiembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Receptics, model 2003, configuratie: aplicatie PC: Receptics, imprimantă fiscală: Epson MF Romania, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: prestări de servicii hoteliere, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

11. Societatea Comercială VALMED FREEMEX - S.R.L., Bucuresti, Str. Avionului nr. 11-15, bl. 6 C, ap. 7, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 6301606, telefon/fax: 021.242.07.60:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0229 din 8 decembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Total, model S, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 85 de agenti economici de distributie si 88 de agenti economici de service;

12. Societatea Comercială OMNIS GROUP - S.R.L., Bucuresti, str. Barbu Văcărescu nr. 6, bl. 2, ap. 2, sectorul 2, cod unic de înregistrare R 346587, telefon/fax: 021/210.03.77:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0230 din 10 noiembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ISIS-POS, model NET, configuratie: aplicatie PC:ISIS Internet, imprimantă fiscală Epson MF Romania, display client 2x20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

13. Societatea Comercială EURO PLUS INTERNATIONAL - S.A., Bucuresti, str. Nicolae Caramfil nr. 26, bl. 1D, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 6811850, telefon/fax: 021/232.14.53:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0231 din 12 noiembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip A 100, model EJ, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea. Portabilă. Tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 10 agenti economici de distributie si 11 agenti economici de service.

14. Societatea Comercială BILLA ROMANIA - S.R.L., Bucuresti, str. Barbu Văcărescu nr. 154-158, sectorul 2, cod unic de înregistrare R 9657315, telefon/fax: 021/205.56.00:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0232 din 8 decembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip dSTORE, configuratie: aplicatie PC: dSTORE, imprimantă fiscală: ND77 MF Wincor Nixdorf, display client 2x20, tip hârtie: normală, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 3 agenti economici de service;

15. Societatea Comercială GFS COMMUNICATION INTERNATIONAL - S.R.L., satul Ghermănesti, comuna Snagov, judetul Ilfov, cod unic de înregistrare R 13556890, telefon/fax: 021.212.09.58:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0237 din 16 ianuarie 2004 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Xcomm Epson TM-T T260F, model Xcomm - Duty-Free, configuratie: aplicatie PC: Xcomm Duty-Free, imprimantă fiscală: Xcomm Epson TM-T, model T260F, display client 2x20, tip hârtie: termică, destinatie: magazine duty-free, duty-free diplomatice, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

16. Societatea Comercială ORPAK ROMANIA - S.R.L., Bucuresti, str. Paris nr. 20, ap. 3, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 15139520, telefon/fax: 021.231.36.48:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0238 din 16 ianuarie 2004 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Xcomm Epson TM U220A, model PETROMAT-Xcomm, configuratie: aplicatie PC: Petromat, imprimantă fiscală: Xcomm Epson TM, model U220A, display client 2x20, tip hârtie: autocopiativă, destinatie: comert, prestări de servicii, comert carburanti, retea de distributie si service: 2 agenti economici de distributie si 2 agenti economici de service.

17. Societatea Comercială ROLLER COM - S.R.L., Bucuresti, str. Drumul Găzarului nr. 2, bl. 105, et. 4, ap. 55, sectorul 4, cod unic de înregistrare R 14570885, telefon/fax: 021/77741982:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0239 din 24 decembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ZIT, model 2001R configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 5 agenti economici de distributie si 3 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0240 din 24 decembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ZIT, model 3001R configuratie: structură închisă, integrabilă în retea, tip hârtie: termică, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 5 agenti economici de distributie si 3 agenti economici de service.

18. Societatea Comercială ACCORD ELECTRONICS - S.R.L., Bucuresti, str. Căderea Bastiliei nr. 66, parter, ap. 2, sectorul 1, cod unic de înregistrare R 11027087, telefon/fax: 021/323.21.54:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0241 din 24 decembrie 2003 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SRS/POS, model FP 950-G, configuratie: aplicatie PC: SRS/FO-POS, imprimantă fiscală: EPSON TMU 950, model M 62 UA; display client 2x20, tip hârtie: normală, destinatie: comert, prestări de servicii, retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

NOTĂ: Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea, respectiv retragerea acreditării, unor agenti economici.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

COMISIA DE AVIZARE A DISTRIBUTIEI SI UTILIZĂRII

APARATELOR DE MARCAT ELECTRONICE FISCALE

 

LISTA Nr. 1

din 26 ianuarie 2004

cuprinzând distribuitorii autorizati (societăti comerciale) cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în baza Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

 

Nr. crt.

Societatea comercială

Nr. si data avizului

Tipul si modelul aparatului

Data de la care s-a retras

dreptul de distributie

si comercializare a aparatelor

de marcat electronice fiscale

1.

DANUBIUS EXIM” - S.R.L.

str. Trestiana nr. 3, bl. 8 B, sc. A, ap. 4,

sectorul 4, Bucuresti

Cod fiscal/Cod unic de înregistrare R 6386718

0004 din 16 noiembrie 1999

Datecs

MP 5000

1 octombrie 2003

0137 din 20 iulie 2001

Datecs POS

RISCONT

1 octombrie 2003

0147 din 26 noiembrie 2001

Datecs POS

ABIS AF

1 octombrie 2003

0148 din 26 noiembrie 2001

Datecs POS

ABIS TR

1 octombrie 2003

2.

“MIAMI INDUSTRIES” - S.R.L.

sos. Stefan cel Mare nr. 54, bl. 37,

parter, sectorul 2, Bucuresti

Cod fiscal/Cod unic de înregistrare R 6844335

0013 din 9 decembrie 1999

BMC

3000

1 noiembrie 2003

0077 din 30 mai 2000

BMC

3000 PLUS

1 noiembrie 2003

0101 din 28 iulie 2000

BOSS 2000

 

1 noiembrie 2003

4.

“FUJITSU SERVICES” - S.R.L.

aleea Alexandru nr. 51, Bucuresti,

Cod fiscal/Cod unic de înregistrare R 7257193

0023 din 25 ianuarie 2000

ICL Prisma

 

1 ianuarie 2004

 

0081 din 7 iunie 2000

ICL Team

 

0089 din 23 iunie 2000

Shop

PB 600385

0152 din 7 martie 2002

ICL Team

FleetMax Global

4.

“FAMI ELECTRONIC” - S.R.L. str. Titan nr. 1, Brasov, judetul Brasov

Cod fiscal/Cod unic de înregistrare R 6720256

0024 din 6 februarie 2002

 

 

 

Sistem de supraveghere

si control al statiilor de

distributie a carburantilor

FAMICENT

 

1 ianuarie 2004

 

 

5.

“CENTRUM TRADE” - S.A. Str. Căminului nr. 8, sectorul 2, Bucuresti

Cod fiscal/Cod unic de înregistrare R 5330026

0026 din 7 martie 2000

Cartex

YK 101 P

 

1 ianuarie 2004

 

6.

“GFS DUTY-FREE ROMANIA” - S.R.L.

b-dul Nicolae Bălcescu nr. 16, sc. B, ap. 1, sectorul 1, Bucuresti

Cod fiscal/Cod unic de înregistrare R 9758514

0028 din 29 martie 2000

GFS POS

TEAM POS 4000

 

1 ianuarie 2004

 

NOTĂ: Începând cu data de la care s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se interzice comercializarea tipului si modelului aparatului respectiv atât de către distribuitorul autorizat, cât si de către societătile comerciale incluse în reteaua de distributie a distribuitorului autorizat.

Distribuitorii autorizati cărora li s-a retras dreptul de distributie si comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligatiile ce le revin conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 si Hotărârii Guvernului nr. 479/2003, pentru aparatele livrate.