MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 166             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 26 februarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

115. - Hotărâre privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe  piată

 

208. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piată

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică echipamentelor individuale de protectie, denumite în continuare EIP, si stabilesc conditiile care reglementează introducerea pe piată, libera lor circulatie, precum si cerintele esentiale de securitate pe care trebuie să le respecte pentru a asigura protectia sănătătii si securitatea utilizatorilor.

Art. 2. - (1) Prin EIP se întelege dispozitivele sau articolele destinate a fi purtate ori tinute cu mâna de către o persoană pentru a asigura protectie împotriva unuia sau mai multor riscuri pentru sănătate si securitate.

(2) Se consideră, de asemenea, EIP:

a) un ansamblu constituit din mai multe dispozitive sau mijloace integrate de către producător în scopul asigurării protectiei unei persoane împotriva unuia sau mai multor riscuri simultane, potentiale;

b) un dispozitiv sau un mijloc de protectie combinat, detasabil ori nedetasabil, cu un echipament individual care nu are rol de protectie, purtat sau tinut cu mâna de o persoană pentru executarea unei activităti specifice;

c) componente interschimbabile ale EIP, esentiale pentru o functionare corespunzătoare si utilizate exclusiv pentru un astfel de echipament.

(3) Se consideră ca parte integrantă a EIP orice sistem introdus pe piată împreună cu acesta, pentru racordarea acestuia la un alt dispozitiv extern, complementar, chiar dacă acest sistem nu este destinat a fi purtat sau tinut cu mâna în permanentă de către utilizator, pe întreaga durată de expunere la risc.

Art. 3. - Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) EIP la care face referire o altă reglementare tehnică care urmăreste respectarea acelorasi conditii referitoare la introducerea pe piată, libera circulatie a mărfurilor si securitate ca si prezenta hotărâre;

b) grupelor de EIP specificate în lista prevăzută în anexa nr. 1, independent de motivul excluderii prevăzut la lit. a).

Art. 4. - (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) sortiment de EIP - grup specific de EIP, diferentiat prin forma constructivă generală, zona anatomică protejată si caracteristicile functionale;

b) model de EIP - grup specific de EIP, diferentiat prin materiile prime de bază, tehnologia de realizare sau particularităti constructive si care este propriu unui producător.

(2) Termenii definiti la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Introducerea pe piată si libera circulatie

 

Art. 5. - (1) Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a EIP prevăzute la art. 2, numai dacă mentin sănătatea si asigură securitatea utilizatorilor, fără a aduce atingere sănătătii sau securitătii altor persoane, animale domestice ori bunuri, atunci când sunt întretinute adecvat si utilizate conform scopului prevăzut.

(2) Autoritătile publice pot emite reglementări care să cuprindă orice alte cerinte pe care le consideră necesare pentru a asigura protectia utilizatorilor, cu conditia ca acestea să nu dispună modificări ale EIP care să contravină prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Cu ocazia târgurilor, expozitiilor, demonstratiilor sau altor manifestări similare, pot fi prezentate EIP care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri, cu conditia ca un anunt vizibil să atragă clar atentia asupra acestui lucru si asupra interdictiei de a le achizitiona si/sau utiliza în orice scop, indiferent care este acesta, până când nu sunt aduse de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia în situatia de a fi în conformitate.

Art. 7. - EIP prevăzute la art. 2 trebuie să satisfacă cerintele esentiale de sănătate si securitate prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Introducerea pe piată si punerea în functiune a EIP sau a componentelor de EIP care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri si care poartă marcajul european de conformitate CE, numit în continuare marcaj CE, aplicat de un producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care atestă conformitatea lor cu toate prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile de certificare prevăzute la art. 15, nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate.

(2) Introducerea pe piată a componentelor de EIP care nu poartă marcajul CE si care sunt destinate încorporării în EIP, cu conditia ca acestea să nu fie indispensabile bunei functionări a EIP, nu poate fi interzisă, restrânsă sau împiedicată.

Art. 9. - (1) Se consideră că EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) sunt în conformitate cu cerintele esentiale prevăzute la art. 7, dacă poartă marcajul CE si dacă producătorul este în măsură să prezinte, la cerere, declaratia de conformitate prevăzută la art. 16.

(2) Se consideră că EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) si c) sunt în conformitate cu cerintele esentiale prevăzute la art. 7, dacă poartă marcajul CE, cu conditia ca producătorul să fie în măsură să prezinte, la cerere, atât declaratia de conformitate prevăzută la art. 16, cât si certificatul emis de un organism notificat conform art. 33, care atestă conformitatea cu standardele române si/sau cu standardele nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standarde europene armonizate, evaluată prin examinarea EC de tip potrivit art. 20 alin. (1) si art. 21 alin. (2).

(3) În cazul în care un producător nu a aplicat sau a aplicat numai partial standardele prevăzute la alin. (2) ori când nu există astfel de standarde, certificatul emis de un organism notificat trebuie să ateste conformitatea cu cerintele esentiale prevăzute la art. 7, potrivit art. 20 alin. (2) si art. 21 alin. (3).

Art. 10. - Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, se actualizează periodic si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - (1) În cazul în care EIP fac obiectul si al altor reglementări tehnice referitoare la alte aspecte si care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta atestă că EIP este considerat conform cu prevederile tuturor reglementărilor tehnice aplicabile.

(2) În cazul în care una sau mai multe dintre reglementările tehnice prevăzute la alin. (1) permit producătorului, într-o perioadă de tranzitie, să aleagă reglementările tehnice pe care le aplică, marcajul CE trebuie să indice conformitatea numai cu prevederile acelor reglementări care au fost aplicate de producător. În acest caz trebuie specificate în documentele, notele sau în instructiunile care însotesc aceste EIP, conform cerintelor reglementărilor, elementele de identificare specifice ale reglementărilor tehnice aplicate.

Art. 12. - În situatia în care se constată că standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) nu acoperă în întregime cerintele esentiale relevante prevăzute la art. 7, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sesizează Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană, înfiintat în scopul aplicării procedurii de furnizare a informatiilor în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile informationale, precizând si motivele sesizării.

Art. 13. - (1) În cazul în care organul de control prevăzut la art. 37 constată că EIP care poartă marcajul CE si sunt utilizate conform destinatiei lor ar putea afecta securitatea persoanelor, animalelor domestice sau bunurilor, ia toate măsurile necesare pentru a retrage aceste EIP de pe piată si a interzice comercializarea sau libera circulatie a acestora.

(2) Organul de control informează de îndată în scris Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei cu privire la măsurile adoptate, indicând motivele care au stat la baza deciziei si, în special, stabilind dacă neconformitatea se datorează:

a) nerespectării cerintelor esentiale prevăzute la art. 7;

b) aplicării necorespunzătoare a standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2);

c) unei deficiente din cuprinsul standardelor prevăzute la art. 9 alin. (2).

(3) Atunci când organul de control constată că EIP care poartă marcajul CE nu sunt în conformitate cu cerintele esentiale, ia măsuri corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marcajul si informează Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei cu privire la orice decizie adoptată.

(4) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va informa de îndată Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene asupra oricărei decizii adoptate conform prevederilor alin. (2) si (3).

 

CAPITOLUL II

Proceduri de certificare

 

SECTIUNEA 1

Criterii de alegere a procedurilor

 

Art. 14. - Înaintea introducerii pe piată a unui model de EIP, producătorul ori reprezentantul său autorizat are obligatia să întocmească documentatia tehnică prevăzută în anexa nr. 3, astfel încât să o poată prezenta spre examinare, la cerere, organului de control; acesta poate solicita, după caz, traducerea în limba română a unora dintre documente, pentru întelegerea continutului lor.

Art. 15. - (1) Producătorul ori reprezentantul său autorizat supune modelul de EIP uneia dintre următoarele proceduri de certificare:

a) declaratia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP de conceptie simplă prevăzute la alin. (2), pentru care proiectantul presupune că utilizatorul poate evalua singur nivelul de protectie asigurat împotriva riscurilor ale căror efecte se manifestă treptat si pot fi identificate la timp si în conditii de securitate;

b) examinarea EC de tip prevăzută în sectiunea a 3-a, înainte de productia de serie, care este însotită la alegerea producătorului de una dintre procedurile de control al EIP fabricate, prevăzute în sectiunea a 4-a, precum si de declaratia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP de conceptie complexă, destinate a asigura protectie împotriva pericolelor care pot conduce la deces sau împotriva pericolelor care pot afecta grav si ireversibil sănătatea, în cazul cărora proiectantul presupune că utilizatorul nu poate identifica în timp efectele imediate;

c) examinarea EC de tip prevăzută în sectiunea a 3-a, înainte de productia de serie, însotită de declaratia de conformitate EC prevăzută la art. 16, pentru EIP care nu se regăsesc la lit. a) si b).

(2) EIP prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind în exclusivitate EIP destinate protejării utilizatorului împotriva:

a) actiunilor mecanice cu efecte superficiale: mănusi pentru grădinărit, degetare sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie;

b) produselor de curătare cu actiune slabă si cu efecte usor reversibile: mănusi de protectie împotriva solutiilor diluate de detergenti sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie;

c) riscurilor care decurg din manipularea produselor fierbinti care nu expun utilizatorul la o temperatură mai mare de 50sC sau la socuri mecanice periculoase: mănusi, sorturi de uz profesional sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie;

d) agentilor atmosferici care nu sunt nici exceptionali si nici extremi: articole pentru protectia capului, îmbrăcăminte de sezon, încăltăminte sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie;

e) socurilor mecanice si vibratiilor minore care nu afectează zonele vitale ale corpului si ale căror efecte nu pot provoca leziuni ireversibile: căsti de protectie de tip usor împotriva scalpării, mănusi, încăltăminte usoară sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie;

f) luminii solare: ochelari de soare sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie.

(3) EIP de conceptie complexă, prevăzute la alin. (1) lit. b), trebuie să cuprindă în exclusivitate:

a) aparatele de protectie respiratorie filtrante, destinate protectiei împotriva aerosolilor solizi si lichizi sau împotriva gazelor iritante, periculoase, toxice ori radiotoxice;

b) aparatele de protectie respiratorie care asigură izolare completă fată de atmosferă, inclusiv cele utilizate pentru scufundare;

c) EIP care asigură numai o protectie limitată în timp împotriva actiunilor chimice sau împotriva radiatiilor ionizante;

d) echipamentele de interventie în medii cu temperaturi înalte, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mari de 100sC si care pot fi sau nu caracterizate de prezenta radiatiilor infrarosii, flăcărilor sau a proiectiilor de mari cantităti de metal topit;

e) echipamentele de interventie în medii cu temperaturi scăzute, ale căror efecte sunt comparabile cu cele ale unei temperaturi a aerului egale sau mai mici de -50sC;

f) EIP pentru protectie împotriva căderilor de la înăltime;

g) EIP pentru protectie împotriva riscurilor electrice si tensiunilor periculoase sau cele utilizate ca izolante pentru lucru la tensiune înaltă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Declaratia de conformitate EC a productiei

 

Art. 16. - Declaratia de conformitate EC este procedura la care sunt supuse toate EIP fabricate, prin care producătorul ori reprezentantul său autorizat:

a) emite o declaratie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, prin care atestă că EIP introduse pe piată sunt conform prevederilor prezentei hotărâri, în scopul de a o prezenta organului de control;

b) aplică pe fiecare EIP marcajul CE prevăzut la art. 35.

 

SECTIUNEA a 3-a

Examinarea EC de tip

 

Art. 17. - Examinarea EC de tip este procedura prin care organismul de certificare notificat constată si atestă că modelul de EIP în cauză satisface prevederile prezentei hotărâri.

Art. 18. - (1) Producătorul ori reprezentantul său autorizat are obligatia să înainteze unui singur organism notificat o cerere de examinare EC de tip, care trebuie să cuprindă:

a) denumirea si adresa solicitantului;

b) denumirea si adresa locului de fabricatie a EIP examinat.

(2) Cererea trebuie însotită de documentatia tehnică prevăzută în anexa nr. 3 si de un număr corespunzător de exemplare din modelul care urmează să fie certificat.

Art. 19. - Organismul notificat trebuie să efectueze examinarea EC de tip în conformitate cu următoarele etape:

a) examinarea dosarului tehnic de fabricatie;

b) examinarea modelului.

Art. 20. - (1) Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic de fabricatie pentru a determina dacă acesta este corespunzător în raport cu standardele prevăzute la art. 9 alin. (2).

(2) În cazul în care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar partial standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) ori în absenta acestora, organismul notificat trebuie să verifice dacă specificatiile tehnice utilizate de către producător sunt corespunzătoare în raport cu cerintele esentiale, înainte de examinarea dosarului tehnic de fabricatie, pentru a determina dacă acesta este corespunzător în raport cu aceste specificatii tehnice.

Art. 21. - (1) La examinarea modelului, organismul notificat verifică dacă acesta a fost produs în conformitate cu dosarul tehnic de fabricatie si poate fi utilizat în deplină sigurantă conform destinatiei sale.

(2) Organismul notificat efectuează examinările si încercările necesare pentru a determina conformitatea modelului cu standardele prevăzute la art. 9 alin. (2).

(3) În cazul în care producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar partial standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) ori în absenta acestora, organismul notificat efectuează examinările si încercările necesare pentru a determina conformitatea modelului cu specificatiile tehnice utilizate de producător, sub rezerva conformitătii lor cu cerintele esentiale.

Art. 22. - (1) În cazul în care modelul respectă prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat emite un certificat de examinare EC de tip si informează solicitantul în această privintă.

(2) Certificatul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă concluziile examinării, să indice eventualele conditii în legătură cu emiterea sa si să includă descrierile si desenele necesare pentru identificarea modelului aprobat.

(3) Comisia Europeană, celelalte organisme notificate si autoritătile din statele membre ale Uniunii Europene pot obtine o copie a certificatului de examinare EC de tip si, în baza unei cereri motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricatie si a rapoartelor privind examinările si încercările efectuate.

(4) Dosarul tehnic de fabricatie trebuie tinut la dispozitia autoritătilor competente timp de 10 ani după introducerea pe piată a EIP.

(5) Organismul notificat care refuză motivat să elibereze un certificat de examinare EC de tip trebuie să informeze celelalte organisme notificate în această privintă.

(6) Organismul notificat de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, care retrage un certificat de examinare EC de tip, informează Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(7) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei informează ulterior celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană despre decizia adoptată, motivând în scris.

 

SECTIUNEA a 4-a

Controlul EIP fabricate

 

A. Sistemul de control al calitătii EC pentru produsul final

Art. 23. - Producătorul unui model de EIP de conceptie complexă, prevăzut la art. 15 alin. (3), ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricatie, inclusiv inspectia finală a EIP si încercările, să asigure omogenitatea productiei si conformitatea EIP cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip si cu cerintele esentiale.

Art. 24. - (1) Organismul notificat ales de producător efectuează verificările necesare în mod aleatoriu, în conditii normale la intervale de cel putin un an.

(2) Pentru a verifica conformitatea EIP trebuie să se examineze un esantion corespunzător de EIP, prelevat de organismul notificat, si să se efectueze încercările adecvate, definite în standardele prevăzute la art. 9 alin. (2), sau alte încercări necesare pentru a demonstra conformitatea cu cerintele esentiale.

Art. 25. - (1) Atunci când organismul notificat nu este cel care a acordat certificatul de examinare EC de tip, el trebuie să ia legătura cu organismul notificat respectiv, în cazul unor dificultăti legate de evaluarea conformitătii esantioanelor.

(2) Organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de încercare si, în cazul în care concluziile raportului arată că productia nu este omogenă sau că EIP examinate nu sunt conforme cu modelul descris în certificatul de examinare EC de tip sau cu cerintele esentiale, acesta ia măsurile corespunzătoare în functie de natura defectului sau defectelor constatate si informează Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 26. - Producătorul trebuie să fie în măsură să prezinte organului de control, la cerere, raportul emis de organismul notificat.

B. Sistemul de asigurare a calitătii EC a productiei prin supraveghere

Art. 27. - Producătorul unui model de EIP de conceptie complexă, prevăzut la art. 15 alin. (3), înaintează către un organism notificat ales de el o cerere de aprobare a sistemului său de control al calitătii, însotită de:

a) toate informatiile referitoare la categoria de EIP în cauză, inclusiv, acolo unde este cazul, documentatia privind modelul aprobat;

b) documentatia privind sistemul de control al calitătii;

c) angajamentul de a respecta obligatiile care decurg din sistemul de control al calitătii, precum si de a-l mentine adecvat si eficient.

Art. 28. - În cadrul sistemului de control al calitătii, fiecare EIP este examinat si se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute la art. 24 alin. (2), pentru a se verifica conformitatea acestora cu cerintele esentiale prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 29. - Documentatia privind sistemul de control al calitătii trebuie să cuprindă, în special, o descriere corespunzătoare:

a) a obiectivelor calitătii, a organigramei, a responsabilitătilor personalului de executie si a atributiilor acestuia în ceea ce priveste calitatea produselor;

b) a verificărilor si încercărilor care trebuie efectuate asupra produsului după fabricare;

c) a mijloacelor care trebuie utilizate pentru a verifica functionarea eficientă a sistemului de control al calitătii.

Art. 30. - (1) Organismul notificat evaluează sistemul de control al calitătii pentru a determina dacă satisface prevederile mentionate la art. 28 si 29.

(2) Pentru sistemele de control al calitătii, care aplică standardele corespunzătoare prevăzute la art. 9 alin. (2), organismul notificat consideră că sunt îndeplinite prevederile art. 28 si 29.

(3) Organismul notificat care efectuează auditurile trebuie să execute toate evaluările obiective necesare ale componentelor sistemului de control al calitătii si să verifice, în special, dacă sistemul asigură conformitatea EIP fabricate cu modelul aprobat.

(4) Decizia se comunică producătorului si cuprinde concluziile verificării si decizia motivată de evaluare.

Art. 31. - (1) Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de control al calitătii cu privire la orice plan de modificare a acestuia.

(2) Organismul notificat examinează modificările propuse si decide dacă sistemul de control al calitătii modificat îndeplineste prevederile corespunzătoare.

(3) Organismul notificat comunică producătorului decizia adoptată, care include concluziile verificării si decizia motivată de evaluare.

Art. 32. - (1) Scopul supravegherii productiei de către organismul notificat este de a se asigura că producătorul îsi îndeplineste corect obligatiile care decurg din sistemul de control al calitătii aprobat.

(2) Producătorul permite, în scopul inspectării, accesul reprezentantilor organismului notificat în spatiile de inspectie, încercare si depozitare a EIP si furnizează acestora toate informatiile necesare, în special:

a) documentatia privind sistemul de control al calitătii;

b) documentatia tehnică;

c) manualele calitătii.

(3) Pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul de control al calitătii aprobat, organismul notificat procedează periodic la audituri si înaintează producătorului o copie a raportului de audit.

(4) Organismul notificat poate efectua vizite neanuntate producătorului, în urma cărora îi predă acestuia un raport de inspectie si, dacă este cazul, un raport de audit.

(5) Producătorul trebuie să fie în măsură să prezinte organului de control spre examinare, la cerere, raportul emis de organismul notificat.

 

SECTIUNEA a 5-a

Organisme notificate

 

Art. 33. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei comunică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate pentru aplicarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 si 27, sarcinile specifice pe care aceste organisme le îndeplinesc, precum si numărul de identificare alocat acestora anterior de către Comisia Europeană, în vederea notificării.

(2) Lista organismelor notificate, numărul lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei aplică în evaluarea organismelor care urmează a fi recunoscute criteriile prevăzute în anexa nr. 5. Se consideră că organismele respective îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite în anexa nr. 5, dacă satisfac conditiile prevăzute în standardele armonizate relevante.

Art. 34. - (1) În cazul în care se constată că un organism notificat nu mai îndeplineste criteriile minime prevăzute în anexa nr. 5, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei retrage recunoasterea unui astfel de organism.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei informează Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene asupra deciziei adoptate conform alin. (1), în scopul retragerii notificării.

 

SECTIUNEA a 6-a

Marcajul de conformitate CE

 

Art. 35. - (1) Marcajul de conformitate european CE este format din initialele “CE”, conform anexei nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare. În cazul interventiei unui organism notificat în faza de control al productiei, se adaugă numărul de identificare a organismului.

(2) Marcajul CE se aplică pe fiecare EIP fabricat, astfel încât să fie vizibil, lizibil si imposibil de sters pe durata de viată previzibilă a respectivului EIP, dar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, tinând seama de caracteristicile produsului, marcajul CE poate fi aplicat pe ambalaj.

(3) Este interzisă aplicarea pe EIP a marcajelor care pot să îi inducă în eroare pe terti asupra semnificatiei si graficii marcajului CE, însă orice alt marcaj poate fi aplicat pe EIP sau pe ambalajul său, cu conditia să nu reducă vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE.

Art. 36. - (1) Tinând cont si de prevederile art. 13, atunci când organul de control constată că marcajul CE a fost aplicat incorect, producătorul ori reprezentantul său autorizat este obligat să aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului CE si să se conformeze dispozitiilor prezentei hotărâri.

(2) Atunci când organul de control constată că neconformitatea continuă, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare pentru limitarea sau interzicerea introducerii pe piată a produsului în cauză ori să asigure retragerea sa de pe piată, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL III

Supravegherea pietei, răspunderi si sanctiuni

 

Art. 37. - Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii, organul de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 38. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 14, art. 15 alin. (1), art. 16 lit. a), art. 22 alin. (4), art. 26 ori ale art. 35 alin. (2) si (3), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 16 lit. b) ori ale art. 36, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspectiei Muncii.

Art. 39. - (1) Măsura luată de Inspectia Muncii, potrivit prevederilor legale, din care rezultă sanctiuni si restrictii de introducere pe piată sau punere în functiune a EIP, trebuie să fie motivată în fapt si în drept, în conditiile prezentei hotărâri, si se aduce la cunostintă Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aduce la cunostintă de îndată celui sanctionat, precizându-se calea legală de contestatie si organul competent să o solutioneze.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 40. - (1) Prevederile art. 22 alin. (7), art. 33 alin. (1) si ale art. 34 alin. (2) se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale

între România si Uniunea Europeană.

(2) Prevederile art. 12 si ale art. 13 alin. (4) se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 41. - Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale dintre România si Uniunea Europeană sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă acesta nu a fost semnat:

a) se admit introducerea pe piată si/sau punerea în functiune si a EIP care poartă marcajul national de conformitate CS, denumit în continuare marcaj CS, aplicat conform prevederilor prevăzute la lit. g);

b) nu se vor aplica pe acelasi EIP marcajul CS si marcajul CE, concomitent;

c) prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul CE se aplică si marcajului CS;

d) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei recunoaste si desemnează organisme la nivel national care realizează evaluarea conformitătii conform procedurilor prevăzute la art. 17, 23 si 27;

e) recunoasterea si desemnarea prevăzute la lit. d) se realizează avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 5 si prevederile normelor metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

f) lista cuprinzând organismele recunoscute, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si numerele lor de identificare se aprobă si se actualizează prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;

g) în situatia în care evaluarea conformitătii EIP destinate pietei nationale se realizează prin utilizarea procedurilor prevăzute la art. 17, 23 si 27 de către organismele prevăzute la lit. d), producătorul sau reprezentantul acestuia aplică marcajul CS si emite declaratia de conformitate conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

Art. 42. - (1) Răspunderea producătorului ori a reprezentantului său autorizat privind EIP introduse pe piată cu marcajul CS este aceeasi cu cea prevăzută de prezenta hotărâre pentru produsele cu marcajul CE.

(2) Sanctiunile si măsurile prevăzute în cap. III se aplică si în cazul EIP introduse pe piată, care poartă marcajul CS.

Art. 43. - Până pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri certificatele emise pentru EIP îsi mentin valabilitatea până la termenul de expirare, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale dintre România si Uniunea Europeană sau de data aderării României la Uniunea Europeană, după caz.

Art. 44. - Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se admite comercializarea numai a EIP care poartă marcajul CE.

Art. 45. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 46. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Normele metodologice privind certificarea calitătii de protectie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protectie si de lucru si avizarea introducerii lor în fabricatie, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996, cu modificările ulterioare.

Art. 47. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 48. - Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei europene 89/686/EEC din 21 decembrie 1989 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la echipamente individuale de protectie, modificată prin directivele europene: 93/68/EEC din 22 iulie 1993, 93/95/EEC din 29 octombrie 1993 si 96/98/EEC din 3 septembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 115.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

completă a grupelor de EIP excluse din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri

 

1. EIP proiectate si fabricate special pentru utilizarea de către fortele armate sau pentru mentinerea legii si ordinii - căsti de protectie, scuturi ori alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie

2. EIP pentru autoapărare - recipiente cu aerosoli, arme individuale de descurajare sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie

3. EIP proiectate si fabricate în scop privat împotriva:

a) conditiilor atmosferice adverse - bonete, îmbrăcăminte de sezon, încăltăminte, umbrele sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie;

b) umiditătii si apei - mănusi de spălat veselă sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie;

c) căldurii - mănusi sau alte sortimente care asigură acelasi tip de protectie.

4. EIP destinate protectiei sau salvării persoanelor îmbarcate la bordul navelor ori al aeronavelor, care nu sunt purtate în permanentă

5. Căstile de protectie si vizierele destinate utilizatorilor de vehicule cu motor, cu două sau trei roti

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTE ESENTIALE DE SĂNĂTATE SI SECURITATE

 

1. Cerinte generale aplicabile tuturor EIP

EIP trebuie să asigure protectie adecvată împotriva tuturor riscurilor întâlnite.

1.1. Principii de proiectare

1.1.1. Ergonomie

EIP trebuie proiectate si fabricate astfel încât, în conditii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-si poată desfăsura în mod normal activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protectie adecvată de cel mai înalt nivel posibil.

1.1.2. Niveluri si clase de protectie

1.1.2.1. Niveluri de protectie cât mai înalte posibil Nivelul optim de protectie care trebuie avut în vedere la proiectare este cel dincolo de care constrângerile rezultând din purtarea EIP ar împiedica utilizarea lor efectivă pe durata expunerii la risc sau a desfăsurării normale a activitătii.

1.1.2.2. Clase de protectie adecvate unor niveluri diferite de risc

Dacă diferite conditii de utilizare previzibile sunt de asa natură încât pot fi deosebite mai multe niveluri distincte ale aceluiasi risc, la proiectarea EIP trebuie avute în vedere clase de protectie adecvate.

1.2. Inocuitatea EIP

1.2.1. Absenta riscurilor si a altor factori periculosi “inerenti”

EIP trebuie proiectate si fabricate astfel încât să se evite riscurile si alti factori periculosi în conditii de utilizare previzibile.

1.2.1.1. Materiale constituente corespunzătoare Materialele si componentele EIP, inclusiv eventualele produse de descompunere, nu trebuie să aibă efecte dăunătoare asupra igienei sau sănătătii utilizatorului.

1.2.1.2. Starea satisfăcătoare a suprafetei tuturor componentelor EIP care intră în contact cu utilizatorul

Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra în contact cu utilizatorul în momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităti, colturi ascutite, proeminente, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni.

1.2.1.3. Stânjenirea maximă admisibilă a utilizatorului 

Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, în ceea ce priveste miscările care trebuie executate, pozitiile care trebuie adoptate si perceptiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze miscări care să pună în pericol utilizatorul sau alte persoane.

1.3. Confort si eficacitate

1.3.1. Adaptarea EIP la conformatia utilizatorului

EIP trebuie proiectate si fabricate astfel încât să fie usor de plasat în pozitia corectă pe utilizator si să se mentină pe pozitie pe durata de utilizare previzibilă, tinând seama de factorii de mediu, de miscările care trebuie executate si de pozitiile care trebuie adoptate. În acest scop trebuie să fie posibilă optimizarea adaptării EIP la conformatia utilizatorului prin toate mijloacele corespunzătoare, cum ar fi sistemele adecvate de reglare si fixare sau asigurarea unei game adecvate de talii si mărimi.

1.3.2. Masă redusă si soliditatea constructiei

EIP trebuie să fie cât mai usoare posibil, fără a aduce atingere soliditătii si eficientei echipamentului.

Pe lângă cerintele suplimentare specifice pe care trebuie să le satisfacă pentru a asigura o protectie corespunzătoare împotriva riscurilor în cauză, în conformitate cu pct. 3, EIP trebuie să poată rezista efectelor factorilor de mediu inerenti în conditiile de utilizare previzibile.

1.3.3. Compatibilitatea diferitelor sortimente sau tipuri de EIP destinate utilizării simultane

Dacă acelasi producător comercializează mai multe modele de EIP care fac parte din sortimente sau tipuri diferite, pentru a se asigura protectia simultană a părtilor adiacente ale corpului împotriva unor riscuri combinate, acestea trebuie să fie compatibile.

1.4. Informatii furnizate de producător

Pe lângă denumirea si adresa producătorului si/sau ale reprezentantului său autorizat, fisa de instructiuni care trebuie elaborată si furnizată de producător la introducerea pe piată a EIP trebuie să cuprindă toate informatiile relevante privind:

a) depozitarea, utilizarea, curătarea, întretinerea, service-ul si dezinfectarea. Produsele de curătare, întretinere sau dezinfectare recomandate de producător nu trebuie să aibă nici un efect dăunător asupra EIP sau asupra utilizatorilor, dacă sunt aplicate în conformitate cu instructiunile relevante;

b) performantele înregistrate în cursul încercărilor tehnice de verificare a nivelurilor sau claselor de protectie asigurate de EIP în cauză;

c) accesoriile adecvate ale EIP si caracteristicile pieselor de schimb corespunzătoare;

d) clasele de protectie adecvate diferitelor niveluri de risc si limitele de utilizare corespunzătoare;

e) termenul limită de perimare sau perioada de iesire din uz a EIP ori a unora dintre componentele acestora;

f) tipul de ambalaj potrivit pentru transport;

g) semnificatia oricărui marcaj, în conformitate cu pct. 2.12;

h) dacă este cazul, referintele reglementărilor tehnice aplicate în conformitate cu art. 11 alin. (2) din hotărâre;

i) denumirea, adresa si numărul de identificare ale organismului notificat care intervine în faza de proiectare a EIP.

Aceste fise de instructiuni, care trebuie să fie redactate în mod clar si inteligibil, trebuie furnizate în limba română si, după caz, în limba oficială a statului (limbile oficiale ale statelor) în care este utilizat echipamentul.

2. Cerinte suplimentare comune mai multor sortimente sau tipuri de EIP

2.1. EIP care încorporează sisteme de ajustare

Dacă EIP încorporează sisteme de ajustare, acestea din urmă trebuie proiectate si fabricate astfel încât să nu se deregleze fără cunostinta utilizatorului, în conditii de utilizare previzibile.

2.2. EIP care “înfăsoară complet” părtile corpului ce trebuie protejate

În măsura posibilului, EIP care “înfăsoară complet” părtile corpului care trebuie protejate trebuie să fie suficient de aerate pentru a limita transpiratia rezultată din purtarea echipamentelor; în caz contrar, echipamentele trebuie dotate, dacă este posibil, cu dispozitive care absorb transpiratia.

2.3. EIP pentru fată, ochi si căile respiratorii

EIP pentru fată, ochi sau căile respiratorii trebuie să restrângă câmpul vizual sau să stânjenească vederea utilizatorului cât mai putin.

Sistemele oculare ale acestor grupe de EIP trebuie să aibă un grad de neutralitate optică compatibil cu natura activitătilor, mai mult sau mai putin minutioase si/sau prelungite ale utilizatorului.

Dacă este necesar, acestea trebuie tratate sau dotate cu mijloace pentru prevenirea aburirii.

Modelele de EIP destinate utilizatorilor care au nevoie de o corectie oculară trebuie să fie compatibile cu purtarea ochelarilor de vedere sau a lentilelor de contact.

2.4. EIP care pot fi afectate de un proces de “îmbătrânire”

Dacă există informatii că performantele de proiectare ale EIP noi pot fi afectate semnificativ de fenomenul de “îmbătrânire”, pe fiecare exemplar de EIP sau componentă interschimbabilă introdusă pe piată, trebuie aplicat un marcaj imposibil de sters, care să indice data fabricatiei si/sau, dacă este posibil, termenul de perimare, astfel încât să se evite interpretările eronate; aceste informatii trebuie marcate în acelasi mod si pe ambalaj.

Dacă nu poate să ofere garantii cu privire la “durata de viată” utilă a EIP, producătorul trebuie să ofere în fisele de instructiuni toate informatiile necesare pentru ca cumpărătorul sau utilizatorul să poată stabili o dată rezonabilă de iesire din uz, tinând seama de nivelul de calitate al modelului si de conditiile efective de depozitare, utilizare, curătare, service si întretinere.

Dacă se constată că performantele EIP suferă un proces de degradare rapidă si semnificativă cauzat de “îmbătrânirea” rezultată din utilizarea periodică a unui procedeu de curătare recomandat de producător, acesta din urmă trebuie să aplice, dacă este posibil, pe fiecare exemplar de EIP introdus pe piată, un marcaj care să indice numărul maxim de operatiuni de curătare care pot fi efectuate înainte ca echipamentul să fie supus verificării ori să fie scos din uz; în caz contrar, producătorul trebuie să furnizeze aceste informatii în fisa de instructiuni.

2.5. EIP care pot fi “agătate” în timpul utilizării

În cazul în care conditiile de utilizare previzibile includ, în special, riscul ca EIP să fie prinse si antrenate de un obiect mobil, ceea ce poate da nastere unui pericol pentru utilizator, EIP trebuie să posede o rezistentă adecvată, a cărei valoare să fie sub pragul dincolo de care o componentă se poate rupe, si se elimină pericolul.

2.6. EIP pentru utilizare în atmosfere explozive

EIP destinate utilizării în atmosfere explozive trebuie proiectate si fabricate astfel încât să nu poată fi sursa unui arc sau a unei scântei de natură electrică, electrostatică ori rezultate dintr-un soc, care ar putea aprinde un amestec explozibil.

2.7. EIP destinate interventiilor rapide sau care trebuie să fie echipate si/sau dezechipate rapid

Aceste grupe de EIP trebuie proiectate si fabricate astfel încât să minimizeze timpul necesar pentru fixarea si/sau înlăturarea lor. Orice sistem încorporat care permite mentinerea pe pozitie corespunzătoare pe utilizator sau dezechiparea acestuia trebuie să poată fi manevrat usor si rapid.

2.8. EIP utilizate în situatii foarte periculoase

Fisa de instructiuni furnizată de producător împreună cu EIP utilizate în situatii foarte periculoase, mentionate la art. 15 alin. (3) din hotărâre, trebuie să includă, în special, date destinate utilizării exclusive de către persoane competente instruite, care sunt calificate pentru a le interpreta si a asigura aplicarea lor de către utilizator.

Fisele de instructiuni trebuie să descrie si procedura care urmează să fie adoptată pentru a verifica dacă EIP sunt corect ajustate si apte să functioneze, atunci când sunt purtate de utilizator.

Dacă EIP încorporează o alarmă care este activată în absenta nivelului de protectie asigurat în mod normal, acestea trebuie proiectate si adaptate astfel încât alarma să fie percepută de utilizator în conditii de utilizare pentru care se comercializează echipamentele.

2.9. EIP ce încorporează componente care pot fi reglate sau înlăturate de către utilizator

Toate componentele EIP, care pot fi reglate sau înlăturate de către utilizator în scopul înlocuirii, trebuie proiectate si fabricate astfel încât să faciliteze reglarea, montarea si demontarea fără unelte.

2.10. EIP care pot fi racordate la un alt dispozitiv extern, complementar

Dacă EIP încorporează un sistem care permite conectarea la un alt dispozitiv complementar, mecanismul de racordare trebuie să fie proiectat si fabricat astfel încât să poată fi montat numai pe echipamentul corespunzător.

2.11. EIP care încorporează un sistem de circulatie de fluide

Dacă EIP încorporează un sistem de circulatie de fluide, acesta din urmă trebuie ales sau proiectat si încorporat astfel încât să asigure o realimentare corespunzătoare cu fluid, în vecinătatea întregii părti a corpului ce trebuie protejată, indiferent de gesturile, pozitiile sau miscările utilizatorului în conditii previzibile de utilizare.

2.12. EIP care poartă unul sau mai multe marcaje de identificare sau de recunoastere direct sau indirect legate de sănătate si securitate

Este de preferat ca marcajele de identificare sau de recunoastere direct sau indirect legate de sănătate si securitate, aplicate pe aceste tipuri sau grupe de EIP, să fie sub forma unor pictograme sau ideograme armonizate si să rămână perfect lizibile pe “durata de viată” previzibilă a EIP.

Aceste marcaje trebuie să fie complete, precise si inteligibile, astfel încât să împiedice orice interpretări eronate; în particular, dacă astfel de marcaje încorporează cuvinte sau fraze, acestea din urmă trebuie să apară în limba română si, după caz, în limba oficială a/limbile oficiale ale statului/statelor în care este utilizat echipamentul.

Dacă EIP sau componentele EIP sunt prea mici pentru a permite aplicarea tuturor sau a unora dintre marcajele necesare, pe ambalaj si în fisa de instructiuni a producătorului trebuie mentionate informatiile relevante.

2.13. EIP sub formă de îmbrăcăminte cu proprietăti de semnalizare vizuală a prezentei utilizatorului

EIP sub formă de îmbrăcăminte destinată unor conditii previzibile de utilizare în care prezenta utilizatorului trebuie să fie semnalizată în mod vizibil si individual trebuie să fie dotate cu unul sau mai multe dispozitive ori mijloace judicios pozitionate, pentru emiterea unor radiatii vizibile directe sau reflectate de o intensitate luminoasă si cu proprietăti fotometrice si colorimetrice corespunzătoare.

2.14. EIP “multirisc”

Toate EIP destinate protectiei utilizatorului împotriva mai multor riscuri potentiale simultane trebuie proiectate si fabricate astfel încât să satisfacă, în special, cerintele esentiale specifice fiecăruia dintre aceste riscuri, prevăzute la pct. 3.

3. Cerinte suplimentare specifice anumitor riscuri 3.1. Protectie împotriva socurilor mecanice

3.1.1. Socuri cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor si coliziunea părtilor corpului cu un obstacol EIP adecvate pentru acest tip de risc trebuie să aibă o capacitate suficientă de amortizare a socurilor pentru a preveni leziunile rezultate în special din zdrobirea sau penetrarea părtii protejate, cel putin până la un nivel al energiei de impact dincolo de care masa sau dimensiunile excesive ale dispozitivului de absorbtie ar împiedica utilizarea efectivă a EIP pe perioada de purtare previzibilă.

3.1.2. Căderi

3.1.2.1. Prevenirea căderilor datorate alunecării

Tălpile exterioare ale încăltămintei destinate prevenirii alunecărilor trebuie proiectate, fabricate sau echipate cu dispozitive suplimentare, astfel încât să asigure o aderentă satisfăcătoare, prin angrenare si frecare, tinând seama de natura ori de starea solului.

3.1.2.2. Prevenirea căderilor de la înăltime EIP proiectate pentru prevenirea căderilor de la înăltime sau a efectelor acestora trebuie să încorporeze un sistem de prindere pe corp si un sistem de legătură care să poată fi conectate la un punct de ancorare sigur. Acesta trebuie proiectat astfel încât, în conditii de utilizare previzibile, distanta de cădere în gol, pe verticală, a utilizatorului să fie minimizată pentru a se preveni coliziunea cu obstacole si fără ca forta de frânare să atingă valoarea de prag dincolo de care ar putea să apară leziuni corporale ori sfâsierea sau ruperea oricărei componente a EIP care ar putea cauza căderea utilizatorului.

De asemenea, trebuie să se asigure, după frânare, mentinerea utilizatorului într-o pozitie corectă care să-i permită să astepte ajutoare, dacă este cazul.

Fisa de instructiuni furnizată de producător trebuie să precizeze, în special, toate informatiile relevante cu privire la:

a) caracteristicile cerute pentru un punct de ancorare sigur si “spatiul liber” minim necesar dedesubtul utilizatorului;

b) modul adecvat de echipare cu sistemul de prindere pe corp si de conectare a sistemului de legătură la punctul de ancorare sigur.

3.1.3. Vibratii mecanice

EIP proiectate pentru a preveni efectele vibratiilor mecanice trebuie să poată asigura atenuarea corespunzătoare a componentelor vibratorii periculoase pentru partea corpului care este expusă riscului.

Valoarea efectivă a acceleratiilor transmise utilizatorului de aceste vibratii nu trebuie să depăsească în nici un caz valorile limită recomandate în functie de durata de expunere zilnică maximă previzibilă a părtii corpului care este expusă riscului.

3.2. Protectie împotriva comprimării statice a părtii corpului

EIP proiectate pentru protectia părtii corpului împotriva solicitărilor de comprimare statică trebuie să aibă capacitate satisfăcătoare de a atenua efectele acestora, pentru a preveni leziunile grave sau afectiunile cronice.

3.3. Protectie împotriva agresiunilor fizice (julire, întepare, tăieturi, smulgeri)

Materialele constitutive si alte componente ale EIP proiectate pentru protejarea întregului corp sau numai a unei părti a corpului împotriva leziunilor superficiale cauzate de masini, cum ar fi julirea, înteparea, tăieturile ori smulgerile, trebuie să fie alese sau proiectate si încorporate astfel încât să asigure că aceste grupe de EIP au o rezistentă suficientă la abraziune, perforare si la tăiere prin transare si, de asemenea, că sunt în conformitate cu pct. 3.1, în conditii de utilizare previzibile.

3.4. Prevenirea înecării (veste de salvare, brasarde gonflabile si costume de salvare)

EIP proiectate pentru prevenirea înecării trebuie să permită revenirea la suprafată cât mai repede posibil, fără a pune în pericol sănătatea utilizatorului, care poate fi epuizat fizic sau inconstient după căderea într-un mediu lichid, si mentinerea acestuia în stare de plutire într-o pozitie care să-i permită să respire în timp ce asteaptă ajutor.

EIP pot prezenta o flotabilitate intrinsecă totală sau partială ori obtinută prin gonflare, fie prin intermediul unui gaz eliberat automat sau manual, fie oral.

În conditii de utilizare previzibile:

a) fără a aduce atingere unei functionări satisfăcătoare, EIP trebuie să poată rezista efectelor impactului cu mediul lichid si ale factorilor de mediu inerenti acestuia;

b) EIP gonflabile trebuie să poată fi umflate rapid si complet.

În cazul în care conditii de utilizare speciale previzibile impun acest lucru, anumite tipuri de EIP trebuie să satisfacă, de asemenea, una sau mai multe dintre următoarele cerinte suplimentare:

a) să includă toate dispozitivele de gonflare mentionate în al doilea paragraf si/sau un dispozitiv de semnalizare luminoasă ori sonoră;

b) să includă un dispozitiv de prindere si de ancorare a corpului, care să permită ridicarea utilizatorului din mediul lichid;

c) să fie adecvate pentru utilizarea prelungită pe durata activitătii care expune utilizatorul, eventual îmbrăcat, riscului căderii în mediul lichid sau care necesită scufundarea acestuia în mediul lichid.

3.4.1. Echipament individual ajutător pentru plutire

Îmbrăcăminte care va asigura un grad eficient de flotabilitate, în functie de utilizarea previzibilă, care poate fi purtată în conditii de securitate si care asigură o sustinere pozitivă în apă

În conditii previzibile de utilizare, aceste EIP nu trebuie să limiteze libertatea de miscare a utilizatorului, ci să-i permită acestuia, în special, să înoate sau să actioneze pentru a scăpa de pericol ori pentru a salva alte persoane.

3.5. Protectie împotriva efectelor dăunătoare ale zgomotului

EIP proiectate pentru a preveni efectele dăunătoare ale zgomotului trebuie să aibă capacitatea de a asigura atenuarea acestuia în asemenea măsură încât nivelurile sonore echivalente percepute de utilizator să nu depăsească în nici o împrejurare valorile limită zilnice prevăzute în reglementarea tehnică privind protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la zgomot la locul de muncă.

Toate EIP trebuie să poarte o etichetă care să indice nivelul de atenuare acustică si valoarea indicelui de confort asigurat de EIP; dacă acest lucru nu este posibil, eticheta trebuie aplicată pe ambalaj.

3.6. Protectie împotriva căldurii si/sau focului

EIP proiectate pentru a asigura protectia uneia sau a tuturor părtilor corpului împotriva efectelor căldurii si/sau focului trebuie să posede o capacitate de izolare termică si o rezistentă mecanică corespunzătoare conditiilor de utilizare previzibile.

3.6.1. Materiale constitutive si alte componente ale EIP

Materialele constitutive si alte componente corespunzătoare pentru protectia împotriva căldurii radiante si convective trebuie să aibă un coeficient adecvat de transmisie a fluxului termic incident si un grad de incombustibilitate suficient pentru a se evita orice risc de aprindere spontană în conditii de utilizare previzibile.

Dacă partea exterioară a acestor materiale si componente trebuie să aibă capacitate de reflectare, gradul de reflexie trebuie să fie adecvat intensitătii fluxului termic datorat radiatiilor din domeniul infrarosu.

Materialele si alte componente ale echipamentelor destinate utilizării de scurtă durată în medii cu temperaturi înalte si cele ale EIP peste care pot fi proiectate produse fierbinti, cum ar fi mari cantităti de materiale topite, trebuie, de asemenea, să aibă o capacitate calorică suficientă pentru a retine cea mai mare parte din căldura acumulată până în momentul în care utilizatorul părăseste zona periculoasă si îsi scoate EIP.

Materialele si alte componente ale EIP care pot fi împroscate cu mari cantităti de produse fierbinti trebuie să aibă si capacitatea de a amortiza suficient socurile mecanice, în conformitate cu pct. 3.1.

Materialele si alte componente ale EIP care pot intra accidental în contact cu o flacără si cele utilizate la fabricarea echipamentelor de stingere a incendiilor trebuie, de asemenea, să aibă un grad de noninflamabilitate corespunzător clasei de risc asociate conditiilor de utilizare previzibile. Ele nu trebuie să se topească atunci când sunt expuse la flacără si nici să contribuie la propagarea acesteia.

3.6.2. EIP complete, gata de utilizare

În conditiile de utilizare previzibile:

1. cantitatea de căldură transmisă de EIP utilizatorului trebuie să fie suficient de scăzută, astfel încât căldura acumulată în timpul purtării în partea corpului expusă la risc să nu atingă, în nici o împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate;

2. dacă este necesar, EIP trebuie să împiedice pătrunderea lichidelor sau vaporilor si nu trebuie să producă arsuri rezultate din contactul dintre stratul lor de acoperire protector si utilizator.

Dacă EIP încorporează dispozitive de răcire pentru absorbtia căldurii incidente prin evaporarea unor lichide sau prin sublimarea unor solide, acestea trebuie proiectate astfel încât toate substantele volatile degajate să fie evacuate în afara stratului de acoperire protector exterior si nu către utilizator.

Dacă EIP încorporează un aparat de protectie respiratorie, acesta din urmă trebuie să-si îndeplinească în mod corespunzător functia de protectie ce-i este atribuită, în conditii de utilizare previzibile.

Fisa de instructiuni furnizată de producător, care însoteste fiecare model de EIP destinat pentru o utilizare de scurtă durată în medii cu temperaturi înalte, trebuie să furnizeze, în special, toate datele relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la căldura transmisă de echipament atunci când este utilizat în conformitate cu scopul propus.

3.7. Protectie împotriva frigului

EIP proiectate pentru a proteja o parte sau toate părtile corpului împotriva efectelor frigului trebuie să posede o capacitate de izolare termică si o rezistentă mecanică corespunzătoare conditiilor de utilizare previzibile pentru care sunt comercializate.

3.7.1. Materiale constitutive si alte componente ale EIP

Materialele constitutive si alte componente corespunzătoare pentru protectia împotriva frigului trebuie să aibă un coeficient de transmisie a fluxului termic incident suficient de scăzut, după cum impun conditiile de utilizare previzibile. Materialele si alte componente flexibile ale EIP destinate utilizării în medii cu temperaturi scăzute trebuie să-si păstreze gradul de flexibilitate cerut de gesturile si pozitiile necesare.

Materialele si alte componente ale EIP care pot fi împroscate cu mari cantităti de produse reci trebuie, de asemenea, să aibă o capacitate suficientă de absorbtie a socurilor mecanice, în conformitate cu pct. 3.1.

3.7.2. EIP complete, gata de utilizare

În conditiile de utilizare previzibile:

1. fluxul transmis de EIP utilizatorului trebuie să fie suficient de scăzut, astfel încât frigul acumulat în timpul purtării în orice punct al părtii corpului care trebuie protejată, inclusiv vârfurile degetelor de la mâini sau de la picioare, să nu atingă, în nici o împrejurare, pragul de durere sau de afectare a stării de sănătate;

2. EIP trebuie să împiedice, cât mai bine posibil, pătrunderea unor lichide precum apa de ploaie si nu trebuie să producă leziuni rezultate din contactul dintre stratul lor de acoperire protector împotriva frigului si utilizator.

Dacă EIP încorporează un aparat de protectie respiratorie, acesta trebuie să-si îndeplinească în mod corespunzător functia de protectie atribuită, în conditiile de utilizare previzibile.

Fisa de instructiuni furnizată de producător, care însoteste fiecare model de EIP destinat utilizării de scurtă durată în medii cu temperaturi scăzute, trebuie să furnizeze toate datele relevante pentru determinarea expunerii maxime admisibile a utilizatorului la frigul transmis prin echipament.

3.8. Protectie împotriva socurilor electrice

EIP proiectate pentru a proteja o parte sau toate părtile corpului împotriva efectelor curentului electric trebuie să aibă un grad de izolatie electrică satisfăcător, adecvat valorilor tensiunilor la care utilizatorul poate fi expus în cele mai nefavorabile conditii previzibile.

În acest scop materialele constitutive si alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate si încorporate astfel încât să se asigure că valoarea măsurată a curentului de fugă prin stratul de acoperire protector în conditii de încercare la tensiuni corelate cu cele care ar putea fi întâlnite sin situ” este diminuată si, în toate cazurile, este inferioară valorii conventionale maxime admisibile care este corelată cu pragul de tolerantă.

Tipurile de EIP destinate exclusiv lucrărilor sau manevrelor în instalatii electrice care sunt sau pot fi sub tensiune trebuie să poarte, ca si ambalajul lor, marcaje care să indice, în special, clasa de protectie si/sau tensiunea de utilizare aferentă, numărul de serie si data fabricatiei; trebuie prevăzut, de asemenea, un spatiu, în afara stratului protector al acestor EIP, pentru înscrierea ulterioară a datei introducerii în utilizare si a datelor corespunzând încercărilor sau inspectiilor periodice care urmează să fie efectuate.

Fisa de instructiuni furnizată de producător trebuie să indice, în special, utilizarea exclusivă căreia i-au fost destinate aceste tipuri de EIP, precum si natura si frecventa încercărilor dielectrice la care acestea trebuie supuse pe durata de viată”.

3.9. Protectie împotriva radiatiilor

3.9.1. Radiatii neionizante

EIP proiectate pentru a preveni afectiunile acute sau cronice ale ochiului produse datorită unor surse de radiatii neionizante trebuie să poată absorbi sau reflecta majoritatea energiei radiate cu lungimi de undă periculoase, fără a afecta în mod nejustificat transmisia părtii inofensive a spectrului vizibil, perceperea contrastelor si capacitatea de a distinge culori, atunci când conditiile de utilizare previzibile impun acest lucru.

În acest scop ocularii de protectie trebuie proiectati si fabricati astfel încât să posede, pentru fiecare undă periculoasă, un astfel de factor spectral de transmisie încât densitatea de iluminare energetică a radiatiei care poate atinge ochiul utilizatorului prin filtru să fie diminuată si, în nici un caz, să nu depăsească valoarea de expunere maximă admisibilă.

Mai mult, ocularii nu trebuie să se deterioreze sau să îsi piardă proprietătile ca rezultat al efectelor radiatiei emise în conditiile de utilizare previzibile si toate exemplarele comercializate trebuie să poarte numărul factorului de protectie corespunzător curbei de distributie spectrală a factorului lor de transmisie.

Ocularii adecvati surselor de radiatii de acelasi tip trebuie clasificati în ordinea crescătoare a factorilor de protectie, iar fisa de instructiuni furnizată de producător trebuie să indice, în special, curbele de transmisie care permit selectarea celor mai adecvate EIP, tinând seama de factori inerenti ai conditiilor efective de utilizare, cum ar fi: distanta până la sursă si distributia spectrală a energiei radiate la această distantă.

Numărul relevant al factorului de protectie trebuie marcat de către producător pe toate exemplarele de ocularifiltre.

3.9.2. Radiatii ionizante

3.9.2.1. Protectie împotriva contaminării radioactive externe

Materialele constitutive si alte componente ale EIP proiectate pentru protectia unei părti sau a tuturor părtilor corpului împotriva pulberilor, gazelor, lichidelor sau amestecurilor radioactive trebuie alese ori proiectate si încorporate astfel încât să asigure că aceste echipamente previn în mod eficient pătrunderea contaminantilor în conditiile de utilizare previzibile.

În functie de natura sau de starea de agregare a acestor contaminanti, etanseitatea necesară poate fi asigurată prin impermeabilitatea stratului de acoperire protector si/sau prin orice alte mijloace corespunzătoare, cum ar fi sistemele de ventilare si de presurizare proiectate să prevină retrodifuzia acestor contaminanti.

Orice măsuri de decontaminare la care sunt supuse EIP nu trebuie să aducă atingere posibilei reutilizări pe “durata de viată” previzibilă a acestor tipuri de echipamente.

3.9.2.2. Protectie limitată împotriva iradierii din exterior EIP destinate asigurării unei protectii complete a utilizatorului împotriva iradierii din exterior sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, a unei atenuări corespunzătoare trebuie proiectate numai pentru a reactiona la radiatiile slabe de electroni (de exemplu: beta) sau de fotoni (de exemplu: X, gama).

Materialele constitutive si alte componente ale acestor tipuri de EIP trebuie alese sau proiectate si încorporate astfel încât să asigure gradul de protectie a utilizatorului impus în conditiile de utilizare previzibile, fără ca acest lucru să conducă la cresterea timpului de expunere, ca rezultat al împiedicării gesturilor, pozitiei sau deplasării utilizatorului, în conformitate cu pct. 1.3.2.

EIP trebuie să poarte un marcaj care să indice tipul si grosimea materialelor constitutive adecvate în conditii de utilizare previzibile.

3.10. Protectie împotriva substantelor periculoase si agentilor infectiosi

3.10.1. Protectie respiratorie

EIP destinate protectiei căilor respiratorii trebuie să permită alimentarea utilizatorului cu aer respirabil atunci când acesta este expus unei atmosfere poluate si/sau unei atmosfere care are o concentratie de oxigen inadecvată.

Aerul respirabil furnizat utilizatorului de EIP trebuie obtinut prin mijloace corespunzătoare, de exemplu după filtrarea aerului poluat prin dispozitivul ori mijlocul protector sau printr-un aport dintr-o sursă nepoluată.

Materialele constitutive si alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate si încorporate astfel încât să asigure respiratia utilizatorului si igiena respiratorie corespunzătoare pe durata purtării luată în considerare, în conditiile de utilizare previzibile.

Gradul de etanseitate al piesei faciale, pierderea de presiune la inspiratie, precum si, în cazul aparatelor filtrante, capacitatea de purificare trebuie să fie astfel încât să mentină penetrarea contaminantilor dintr-o atmosferă poluată la un nivel suficient de scăzut, astfel încât să nu aducă atingere sănătătii sau igienei utilizatorului.

EIP trebuie să poarte un marcaj de identificare a producătorului si să furnizeze detalii cu privire la caracteristicile specifice ale acestui tip de echipamente, care, împreună cu instructiunile de utilizare, să permită unui utilizator antrenat si calificat să folosească corect EIP.

Fisa de instructiuni furnizată de producător trebuie, de asemenea, să indice, în cazul aparatelor filtrante, termenul/data limită de depozitare a filtrelor în stare nouă, păstrate în ambalajul original.

3.10.2. Protectie împotriva contactului ocular si cutanat EIP destinate prevenirii contactului suprafetei unei părti sau a tuturor părtilor corpului cu substantele periculoase si cu agentii infectiosi trebuie să poată preveni pătrunderea sau difuzia unor asemenea substante prin stratul protector, în conditiile de utilizare previzibile pentru care EIP sunt introduse pe piată.

În acest scop materialele constitutive si alte componente ale acestor grupe de EIP trebuie alese sau proiectate si încorporate astfel încât să asigure, în cea mai mare măsură posibilă, o etanseitate completă care să permită, acolo unde este necesar, utilizarea zilnică prelungită sau, dacă acest lucru nu este posibil, o etanseitate limitată, care necesită restrictionarea duratei de purtare.

Dacă, date fiind natura si conditiile de utilizare previzibile, anumite substante periculoase sau anumiti agenti infectiosi au o capacitate înaltă de pătrundere care limitează durata protectiei asigurate de EIP în cauză, acestea trebuie supuse unor încercări standardizate în vederea clasificării pe baza eficientei. EIP considerate ca fiind în conformitate cu specificatiile de încercare trebuie să poarte un marcaj prin care să se indice în special denumirile sau, în absenta acestora, codurile substantelor utilizate în încercări si perioada de protectie standard corespunzătoare. Fisa de instructiuni furnizată de producător trebuie, de asemenea, să contină, în special, o explicare a codurilor, dacă este necesar, o descriere detaliată a încercărilor standardizate si toate informatiile corespunzătoare pentru determinarea perioadei maxime admisibile de purtare în conditii de utilizare previzibile diferite.

3.11. Dispozitive de securitate pentru echipamente de scufundare

1. Aparat respirator

Aparatul respirator trebuie să permită alimentarea utilizatorului cu un amestec gazos respirabil, în conditiile de utilizare previzibile si tinând seama în special de adâncimea maximă de scufundare.

2. Acolo unde conditiile de utilizare previzibile impun acest lucru, echipamentul trebuie să cuprindă:

a) un costum care protejează utilizatorul împotriva presiunii care rezultă din adâncimea de scufundare, în conformitate cu pct. 3.2, si/sau împotriva frigului, în conformitate cu pct. 3.7;

b) un dispozitiv de alarmă proiectat pentru a avertiza prompt utilizatorul cu privire la o iminentă cădere a alimentării cu amestecul gazos respirabil, în conformitate cu pct. 2.8;

c) un costum de salvare care îi permite utilizatorului să revină la suprafată, în conformitate cu pct. 3.4.1.

 

ANEXA Nr. 3

DOCUMENTATIA TEHNICĂ FURNIZATĂ DE PRODUCĂTOR

 

Documentatia tehnică prevăzută la art. 14 din hotărâre trebuie să cuprindă toate datele relevante cu privire la mijloacele utilizate de producător pentru a se asigura că EIP respectă cerintele esentiale care îl privesc.

În cazul modelelor de EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) si c) din hotărâre, documentatia tehnică trebuie să cuprindă în special:

1. dosarul tehnic de fabricatie constând din:

a) planuri de ansamblu si detalii ale EIP, însotite, acolo unde este cazul, de note de calcul si de rezultatele încercărilor pe prototip, în măsura în care este necesar pentru a se verifica respectarea cerintelor esentiale;

b) o listă completă a cerintelor esentiale de securitate si a standardelor armonizate sau a altor specificatii tehnice mentionate la art. 7, 9 si 10 din hotărâre, luate în considerare la proiectarea modelului;

2. o descriere a mijloacelor de control si încercare care urmează să fie utilizate la locul de fabricare pentru a verifica conformitatea productiei de EIP cu standardele europene armonizate sau cu alte specificatii tehnice si pentru a mentine nivelul calitătii;

3. un exemplar din fisa de instructiuni furnizată de producător, prevăzută la pct. 1.4 din anexa nr. 2 la hotărâre.

 

ANEXA Nr. 4

 

Model de declaratie de conformitate

Declaratia de conformitate EC, emisă potrivit prezentei hotărâri, trebuie să fie conform modelului prezentat în continuare.

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE EC

 

Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în .................................................................................................. (numele, adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat, se indică, de asemenea, numele si adresa producătorului) declară că EIP nou descris mai jos …........................................................

................................................................................................................................................................... (descrierea EIP: marca, tipul, numărul de serie etc.) este în conformitate cu prevederile ...................................................................................................... (titlul si/sau numărul reglementării tehnice aplicate) si, dacă este cazul, cu ale standardului national care transpune standardul armonizat nr. .......... [pentru EIP prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) si c) din hotărâre] este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate prin examen “EC” de tip nr. ............. eliberat de1)  …………...............................................................

................................................................................................................................................................... (numele si adresa organismului notificat desemnat)

este supus procedurii prevăzute de1) .................................................................................................................... (articolul/articolele corespunzător/

corespunzătoare procedurii de control al produselor fabricate care s-a aplicat) sub controlul organismului notific at .........................................

...............................................................................................................................................................  (numele si adresa organismului notificat desemnat)

 

Emisă la ......, data ....….

 

...................................

Semnătura

(numele si functia semnatarului învestit cu puterea de a semna în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat)


1) Se elimină mentiunea inutilă.

 

ANEXA Nr. 5

CRITERIILE

care trebuie îndeplinite de organismele notificate

 

Organismele desemnate de către autoritatea competentă trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:

1. să dispună atât de personalul, cât si de mijloacele si de echipamentele necesare;

2. competentă tehnică si integritate profesională a personalului;

3. independenta, în efectuarea încercărilor, pregătirea rapoartelor, eliberarea certificatelor si realizarea supravegherii prevăzute în prezenta hotărâre, a conducerii executive si a personalului tehnic în raport cu toate cercurile, grupurile si persoanele direct sau indirect interesate de EIP;

4. păstrarea secretului profesional de către personal;

5. detinerea unei asigurări de răspundere civilă, cu exceptia cazului în care această răspundere nu revine statului prin lege.

Îndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 si 2 trebuie verificată periodic de către autoritatea competentă, conform legislatiei în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 208.

 

ANEXĂ

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat

 

Nr.

crt.

Denumirea agentului economic

Nr. de persoane

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.500

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

800

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

1.300

4.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

320

5.

Societatea Comercială Minieră “Banat Anina” - S.A.

120

6.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

1.700

7.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

85

8.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

110

9.

Societatea Natională a Sării “Salrom” - S.A.

200

10.

Compania Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A. Târgu Jiu

600

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

65

12.

Societatea Comercială “Dobromin” - S.A. Constanta

50

 

TOTAL:

6.850