MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 170             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 26 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 29 din 27 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

175. - Hotărâre privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile

 

180. - Hotărâre privind modificarea unor acte normative prin care s-au constituit parcuri industriale, ca urmare a divizării unor societăti comerciale, filiale ale Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

185. - Hotărâre privind aprobarea organizării si desfăsurării în România, în perioada 28 aprilie-2 mai 2004, a celui de-al 67-lea Curs international de criminologie

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 29

din 27 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Biroul Notarului Public “Enise Eliean” în Dosarul nr. 518/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 13 ianuarie 2004 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 20 ianuarie 2003 si, ulterior, pentru data de 27 ianuarie 2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 518/2003, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Biroul Notarului Public “Enise Eliean”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că, prin Decizia Plenului nr. 1/1994, Curtea Constitutională a statuat că instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului. În acest sens, caracterul facultativ al unei măsuri procesuale pe parcursul desfăsurării procesului, mai ales în situatii în care aplicarea acesteia este esentială, contravine exigentelor constitutionale prevăzute în art. 125 alin. (3).

Se apreciază că accesul liber la justitie, dreptul la apărare si dreptul la un proces echitabil sunt încălcate prin instituirea caracterului facultativ al suspendării, în cazul în care dezlegarea unei pricini atârnă în tot sau în parte de existenta sau inexistenta unui drept ce face obiectul unei alte judecăti.

Autorul exceptiei consideră că solutionarea cu precădere a pricinii ce se solicită a fi suspendată printr-o hotărâre susceptibilă de a fi executată, poate avea drept consecintă imposibilitatea protejării dreptului invocat pe calea justitiei.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât posibilitatea instantei de a aprecia asupra temeiniciei unei cereri de suspendare formulate în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă este de natură să preîntâmpine exercitarea în mod abuziv de către unele părti a posibilitătilor oferite de acest text de lege, care, în situatia în care ar avea caracter imperativ, ar putea crea situatii de inechitate si lipsă de celeritate în solutionarea cauzelor.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că, din perspectiva art. 125 alin. (3), Constitutia a lăsat la latitudinea legiuitorului reglementarea competentei si a procedurii de judecată în ansamblul său. Astfel, prevederile art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă constituie, în fapt, expresia aplicării dispozitiei constitutionale mentionate, cu atât mai mult cu cât art. 2441 prevede posibilitatea părtii interesate de a ataca cu recurs încheierea dată asupra suspendării.

Se apreciază că textul de lege criticat asigură exercitarea neîngrădită a drepturilor procesuale, cu respectarea accesului la justitie si a dreptului la apărare în cadrul unui proces echitabil. Prin caracterul lor permisiv, dispozitiile art. 244 din Codul de procedură civilă dau expresie textelor constitutionale considerate a fi încălcate, judecătorul având posibilitatea să cenzureze, în fiecare caz, utilitatea suspendării, evitând prelungirea artificială si nejustificată a procesului, asigurând astfel părtilor exercitarea drepturilor procesuale cu bună-credintă, fără a aduce atingere drepturilor si intereselor legitime ale celorlalte părti.

În concluzie, se apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, care are următorul continut:

- Art. 244: “Instanta poate suspenda judecata:

1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 20, 21, 24, art. 125 alin. (3) din Constitutie, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. După republicare, textele constitutionale invocate au următoarea numerotare si continut:

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

- Art. 126 alin. (2): “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.”

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care are următorul cuprins:

- Art. 6 paragraful 1: “1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedinte poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că suspendarea reprezintă un incident procedural survenit în cursul desfăsurării judecătii si are ca efect sistarea temporară a procedurii de judecată ca urmare a aparitiei unor împrejurări voite de părti sau independente de vointa lor. Prevederile art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă reglementează un caz de suspendare facultativă a judecătii, întrucât permit instantei să aprecieze cu privire la necesitatea întreruperii vremelnice a cursului judecătii.

Asa fiind, în situatia în care dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti, suspendarea vizează o chestiune prejudicială de a cărei solutionare ar putea depinde si hotărârea ce va fi pronuntată în cauza dedusă judecătii.

Curtea constată că suspendarea cauzei într-o astfel de ipoteză este de natură să preîntâmpine situatiile în care instantele judecătoresti ar pronunta hotărâri contradictorii, cu efecte nedorite asupra stabilitătii raporturilor juridice existente între părti. Pe de altă parte, având posibilitatea de a aprecia oportunitatea suspendării cursului judecătii, instanta este chemată să cenzureze toate acele cazuri care ar putea constitui pretext pentru tergiversarea judecătii. Prin urmare, lăsarea măsurii suspendării la aprecierea judecătorului, atunci când dezlegarea pricinii depinde de existenta unui drept care face obiectul unui alt proces aflat în curs, este menită să-i permită acestuia să-si exercite rolul activ, sanctionând eventualele tentative de exercitare abuzivă a drepturilor procesuale, incontestabil mai eficient decât în situatia în care suspendarea ar avea caracter imperativ.

Sub acest aspect, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual - nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

În consecintă, Curtea constată că sustinerea autorului exceptiei, potrivit căreia textul criticat încalcă dispozitiile constitutionale care prevăd liberul acces la justitie si garantarea dreptului la apărare, precum si cele referitoare la dreptul persoanei la un proces echitabil, este neîntemeiată, art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă constituind garantia exercitării cu bună-credintă a drepturilor procesuale de către toate părtile implicate în proces.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Biroul Notarului Public “Enise Eliean” în Dosarul nr. 518/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si având în vedere prevederile art. 4 lit. f2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, prin calculator portabil se întelege un calculator compus dintr-o unitate centrală, un ecran si o tastatură, combinate într-o singură carcasă, alimentat de la un acumulator intern, care poate fi usor transportat si utilizat în diferite locuri.

Art. 3. - Performanta de mediu a produselor prevăzute la art. 1 si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Cerintele specifice de evaluare si verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile. Metodele de încercare, altele decât cele indicate pentru fiecare criteriu, se utilizează cu avizul autoritătii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, denumită în continuare autoritate competentă, dacă se demonstrează că acestea asigură date de calitate stiintifică echivalentă.

(2) În cazul în care există cerinta ca agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice să furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de încercare sau alte documente care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice, acestea trebuie să provină de la solicitant si/sau furnizorul/furnizorii acestuia, după caz.

(3) Autoritatea competentă poate cere agentului economic care solicită acordarea etichetei ecologice să furnizeze documente suplimentare care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor din anexă sau poate realiza verificări independente. Verificările se efectuează în laboratoare care îndeplinesc cerintele generale din standardul SR EN ISO 17025:2000.

(4) La evaluarea solicitărilor pentru acordarea etichetei ecologice si monitorizarea conformării cu cerintele criteriilor din anexă, autoritatea competentă ia în considerare certificarea sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:1997 la agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice si/sau la furnizorul/furnizorii acestuia.

(5) Autoritatea competentă va publica si va actualiza periodic lista standardelor române armonizate care adoptă standardele internationale referitoare la etichetarea ecologică a calculatoarelor portabile, prevăzute la pct. 4 din anexă.

Art. 5. - Numărul de cod atribuit grupului de produse calculatoare portabile în scopuri administrative este .018”.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 28 august 2005.

(2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile se modifică în functie de progresul tehnic si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 175.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile

 

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile, denumite în continuare criteriile, vizează cu precădere:

1. reducerea efectelor negative si a riscurilor în ceea ce priveste protectia mediului, datorate utilizării energiei (încălzirea globală, acidifiere, distrugerea resurselor neregenerabile de energie), prin reducerea consumului de energie;

2. reducerea efectelor negative si a riscurilor în ceea ce priveste protectia mediului, legate de folosirea resurselor naturale, prin încurajarea producerii de componente care pot fi înlocuite si de produse reciclabile si usor de întretinut;

3. reducerea efectelor negative si a riscurilor în ceea ce priveste protectia mediului, legate de utilizarea substantelor chimice periculoase, prin reducerea utilizării acestora.

Criteriile încurajează aplicarea celor mai bune practici în scopul protectiei mediului si reciclarea unor componente din material plastic ale produsului.

Criteriile sunt stabilite astfel încât să promoveze etichetarea calculatoarelor portabile care au un impact redus asu- pra mediului.

1. Economia de energie

Calculatorul portabil trebuie să suporte “modul starea de veghe” ACPI S3 (program de configurare) pentru a permite consumul minim de energie de sub 5 W. Calculatorul poate redeveni activ din această stare, ca răspuns la o comandă primită de la una dintre următoarele componente:

- modem;

- retea de comunicatie;

- tastatură sau mouse.

Timpul implicit de trecere de la “modul functionare” la .modul starea de veghe” (ACPI S3 - interfata automată de management al consumului de energie) trebuie să fie de maximum 15 minute de inactivitate. Producătorul trebuie să asigure din fabricatie această setare.

Calculatorul portabil trebuie să aibă un consum maxim de energie în “modul oprit” mai mic de 2 W când bateria este complet încărcată si sistemul său de alimentare este conectat la o sursă de energie. În acest context “modul oprit” reprezintă starea initiată prin comanda de oprire a calculatorului.

Sistemul de alimentare al calculatorului trebuie să aibă un consum maxim mai mic de 1 W când este conectat la o sursă de alimentare cu energie electrică, dar nu este conectat la calculator.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente un raport care să certifice că nivelul consumului de energie în .modul starea de veghe” (ACPI S3) si în “modul oprit” a fost măsurat conform procedurii din Memorandumul de întelegere Energy Star privind calculatoarele, conform definitiei Agentiei de Protectie a Mediului a Statelor Unite.

Raportul trebuie să mentioneze consumurile de energie măsurate în ambele moduri.

2. Durata de utilizare

Producătorul trebuie să ofere o garantie comercială pentru calculatorul portabil pentru cel putin 3 ani, valabilă de la data livrării acestuia către consumator. Producătorul trebuie să asigure disponibilitatea pe piată a acumulatoarelor compatibile, a surselor de alimentare, a tastaturii, precum si a altor componente pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea productiei.

În plus, calculatorul portabil trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să fie proiectat si fabricat astfel încât să permită înlocuirea memoriei;

b) să fie proiectat si fabricat astfel încât să permită înlocuirea hard-discului si, după caz, înlocuirea unitătii CD-ROM si DVD;

c) să fie proiectat si fabricat cu cel putin o mufă care să permită conectarea directă a unor echipamente ca scanare si dispozitive periferice.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să declare în scris autoritătii competente conformitatea produsului cu aceste cerinte.

3. Continutul în mercur al ecranului

Sistemul pentru iluminarea de fond a ecranului plat trebuie să nu contină mai mult de 3 mg de mercur pe lampă (în medie).

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să declare în scris autoritătii competente conformitatea produsului cu această cerintă.

4. Zgomotul

În conformitate cu pct. 2.5 din standardul român care adoptă standardul ISO 9296, nivelul declarat al zgomotului unui calculator portabil nu trebuie să depăsească:

a) 48 dB(A) în “modul stare de veghe”;

b) 55 dB(A) la utilizarea unui dispozitiv periferic.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente un raport care să certifice că nivelurile emisiilor sonore au fost măsurate conform standardului român care adoptă standardul ISO 7779 si standardului român care adoptă standardul ISO 9296. Raportul trebuie să mentioneze nivelurile măsurate ale emisiilor sonore atât pentru “modul stare de veghe”, cât si pentru utilizarea unui dispozitiv periferic, iar acestea trebuie să fie declarate în conformitate cu pct. 2.5 din standardul român care adoptă standardul ISO 9296.

5. Emisii electromagnetice

Calculatorul portabil trebuie să îndeplinească valorile limită pentru expunerea maximă la câmpurile electromagnetice.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să furnizeze autoritătii competente un raport care să specifice metodele utilizate pentru măsurarea nivelurilor emisiilor electromagnetice. Raportul trebuie să mentioneze respectarea de către calculatorul portabil a valorilor limită pentru expunerea maximă la câmpurile electromagnetice.

6. Preluarea si reciclarea

Producătorul trebuie să garanteze preluarea gratuită a calculatorului portabil si a componentelor înlocuite, în vederea reconfigurării sau reciclării acestuia, cu exceptia celor contaminate de utilizatori, cum sunt cele utilizate în aplicatii medicale sau nucleare. În plus, calculatorul portabil trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să permită efectuarea dezasamblării de către o singură persoană calificată;

b) producătorul trebuie să verifice dezasamblarea produsului si să întocmească un raport de dezasamblare care poate fi pus la dispozitie tertilor, la cerere. Printre altele, raportul trebuie să ateste că:

- îmbinările sunt usor de identificat si accesibile;

- îmbinările sunt pe cât posibil standardizate;

- îmbinările sunt accesibile cu ajutorul uneltelor obisnuite;

- lămpile de iluminare de fond a monitoarelor LCD sunt usor de separat;

c) materialele incompatibile si periculoase să fie separabile;

d) 90% (în volum) din componentele din material plastic si metal continute în carcasă si suport trebuie să fie din punct de vedere tehnic reciclabile;

e) în măsura în care sunt necesare etichete, acestea trebuie să fie usor de îndepărtat sau să facă parte integrantă din produs;

f) componentele din material plastic trebuie:

- să nu contină plumb sau cadmiu adăugat intentionat;

- să fie fabricate dintr-un singur polimer sau din polimeri compatibili, cu exceptia capacului, care trebuie să contină cel mult două tipuri de polimeri separabili;

- să nu contină incluziuni metalice inseparabile;

g) componentele din material plastic care au o masă mai mare de 25 g trebuie:

- să nu contină următoarele substante ignifuge:

 

Denumirea

Nr. CAS

Decabrom difenil

13654-09-6

Monobrom difenil eter

101-55-3

Dibrom difenil eter

2050-47-7

Tribrom difenil eter

49690-94-0

Tetrabrom difenil eter

40088-47-9

Pentabrom difenil eter

32534-81-9

Hexabrom difenil eter

36483-60-0

Heptabrom difenil eter

68928-80-3

Octabrom difenil eter

32536-52-0

Nonabrom difenil eter

63936-56-1

Decabrom difenil eter

1163-19-5

 

Clorparafine cu o lungime a lantului de carbon de 10 până la 13 atomi si continut de clor mai mare de 50% în greutate 85535-84-8

- să nu contină substante ignifuge sau preparate ale acestor substante cărora li se poate atribui una dintre următoarele fraze de risc: R45 (poate cauza cancer), R46 (poate determina modificări genetice ereditare), R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice), R51 (toxic pentru organismele acvatice), R52 (nociv pentru organismele acvatice), R53 (poate cauza efecte dăunătoare, pe termen lung, pentru mediul acvatic), R60 (poate afecta fertilitatea) sau R61 (risc în timpul sarcinii pentru făt) sau orice combinatii ale acestor fraze de risc, asa cum sunt definite conform Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- să contină un semn permanent de identificare a materialului din care sunt confectionate, în conformitate cu SR ISO 11469:1998. Sunt scutite de îndeplinirea acestei cerinte componentele din material plastic extrudat si circuitele de iluminare a monitoarelor plate.

Bateriile nu trebuie să contină mai mult de 0,0001% mercur, 0,001% cadmiu sau 0,01% plumb din greutatea totală a acestora.

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să declare în scris că produsul este în conformitate cu aceste cerinte si să furnizeze autoritătii competente o copie a raportului de dezasamblare.

7. Instructiuni de utilizare

Produsul se introduce pe piată însotit de manualul de utilizare, care furnizează si indicatii privind utilizarea corectă a produsului din punct de vedere al protectiei mediului, precum:

1. recomandări privind modul de utilizare a functiilor produsului care permit economia de energie, precizându-se faptul că dezactivarea acestor functii riscă să antreneze un consum superior de energie si deci să crească costurile de functionare;

2. informatii privind posibilitatea de a reduce la zero consumul de energie, prin debransarea calculatorului sau prin închiderea prizei de perete;

3. informatii asupra garantiei si disponibilitătii pieselor de schimb; dacă consumatorul consideră necesară îmbunătătirea sau înlocuirea unor componente, el trebuie informat cu privire la procedura respectivă;

4. informatii referitoare la faptul că produsul a fost conceput pentru a permite refolosirea adecvată a unor componente si reciclarea acestora si că, în consecintă, acestea nu trebuie aruncate;

5. recomandări privind modul prin care consumatorul poate beneficia de oferta producătorului de a prelua produsul în vederea reciclării;

6. informatii privind atribuirea etichetei ecologice pentru produs, cu o scurtă explicatie asupra semnificatiei acestei etichete; pentru o mai bună informare, consultati informatiile referitoare la eticheta ecologică, la adresa web a ministerului: http://www.mappm.ro .

Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice are obligatia să declare în scris autoritătii competente conformitatea produsului cu cerintele mentionate anterior si să furnizeze acesteia un exemplar din manualul de utilizare.

8. Declaratia de mediu

Declaratia de mediu trebuie să însotească produsul si să fie pusă la dispozitie utilizatorului. Acest document trebuie să fie în conformitate cu recomandările Raportului tehnic nr. 70 ECMA (Asociatia Europeană a Producătorilor de Calculatoare) intitulat “Atributele ecologice referitoare la produse”.

9. Informatii care apar pe eticheta ecologică

A doua rubrică a etichetei ecologice trebuie să includă textul următor:

“- consum redus de energie;

- proiectat astfel încât să faciliteze reciclarea.”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor acte normative prin care s-au constituit parcuri industriale, ca urmare a divizării unor societăti comerciale, filiale ale Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.067/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pentru administrarea parcului industrial se înfiintează o societate comercială al cărei capital social initial este cel al societătii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita, acesta fiind actionarul unic al societătii nou-înfiintate, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al Filialei Societatea Comercială «Uzina Mecanică Mija» - S.A.”

Art. II. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Automecanică Moreni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pentru administrarea parcului industrial se înfiintează o societate comercială al cărei capital social initial este cel al societătii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita, acesta fiind actionarul unic al societătii nou-înfiintate, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al Filialei Societatea Comercială «Uzina Automecanică Moreni» - S.A.”

Art. III. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Electromecanica Ploiesti” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pentru administrarea parcului industrial se înfiintează o societate comercială al cărei capital social initial este cel al societătii comerciale care trece sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova, acesta fiind actionarul unic al societătii nou-înfiintate, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al Filialei Societatea Comercială «Electromecanica Ploiesti» - S.A.”

Art. IV - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2002 privind aprobarea unor măsuri prealabile constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Cugir” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., pe un teren din domeniul privat al judetului Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Societatea Comercială «Uzina Mecanică Cugir» - S.A. din cadrul Companiei Nationale «Romarm» - S.A. se divizează, potrivit legii, în două societăti comerciale, după cum urmează:

a) Societatea Comercială «Uzina Mecanică Cugir» - S.A., care îsi continuă existenta, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social;

b) o nouă societate pe actiuni, care se constituie în vederea administrării unui parc industrial sub autoritatea Consiliului Judetean Alba, acesta fiind actionarul unic al societătii nou-înfiintate, si care preia activele necesare înfiintării acestui parc.”

Art. V. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.473/2002 privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale“Romarm” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Filiala Societatea Comercială «Uzina Mecanică Plopeni» - S.A. din cadrul Companiei Nationale «Romarm» - S.A. se divizează, potrivit legii, în două societăti comerciale, după cum urmează:

a) Societatea Comercială «Uzina Mecanică Plopeni» - S.A., care îsi continuă existenta si îsi modifică în mod corespunzător capitalul social;

b) o nouă societate pe actiuni, care se constituie în vederea administrării unui parc industrial sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova, acesta fiind actionarul unic al societătii nou-înfiintate, si care preia activele necesare înfiintării acestui parc, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. VI. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2002 privind aprobarea unor măsuri prealabile în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Sadu” - S.A., filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Societatea Comercială «Uzina Mecanică Sadu» - S.A., filială a Companiei Nationale «Romarm» - S.A., se divizează, potrivit legii, în două societăti comerciale în vederea constituirii unui parc industrial, dintre care o societate comercială împreună cu activele si terenul aferent trece sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj, acesta fiind actionarul unic al societătii nou-înfiintate.

(2) Se aprobă transmiterea fără plată a terenului în suprafată de 18,62 ha, aferent societătii comerciale nouînfiintate, din domeniul privat al statului în domeniul privat al judetului Gorj.

(3) Societatea Comercială «Uzina Mecanică Sadu» - S.A. îsi modifică corespunzător capitalul social si îsi păstrează sediul si obiectul de activitate.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Ilina Spiridon Decebal,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2004.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării si desfăsurării în România, în perioada 28 aprilie-2 mai 2004, a celui de-al 67-lea Curs international de criminologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea de către Institutul National de Criminologie din subordinea Ministerului Justitiei, la Bucuresti, în perioada 28 aprilie-2 mai 2004, a celui de-al 67-lea Curs international de criminologie.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării cursului prevăzut la art. 1, în sumă de 790.000 mii lei, conform devizului estimativ prevăzut în anexa nr. 1, se suportă din taxele de participare percepute pentru curs, în limita sumei de 500.000 mii lei, si în completare, din bugetul Ministerului Justitiei aprobat pe anul 2004.

(2) Taxele de participare în lei si în valută prevăzute în anexa nr. 2 se colectează în conturi distincte deschise la o bancă comercială din România de către Ministerul Justitiei si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea cursului, în limita cotei-părti prevăzute la alin. (1).

(3) Până la încasarea taxelor de participare, finantarea cheltuielilor privind organizarea si desfăsurarea cursului se asigură din bugetul Ministerului Justitiei, de la capitolul “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

(4) Suma ce reprezintă diferenta dintre taxele de participare încasate si cota-parte din acestea utilizată pentru finantarea actiunii prevăzute la art. 1 se virează ca venit la bugetul de stat, în termen de 20 de zile de la încheierea cursului, după reconstituirea plătilor de casă efectuate potrivit alin. (3).

Art. 3. - Utilizarea sumei alocate pentru organizarea si desfăsurarea cursului prevăzut la art. 1 se va face cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 185.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea celui de-al 67-lea Curs international de criminologie, Bucuresti, 28 aprilie-2 mai 2004

 

Cheltuieli de masă:

- 2 mese prânz, cină, cocktail, masă festivă, 4 x pauză cafea 300.000.000 lei

Instalatie de traducere simultană pentru limbile engleză si franceză si serviciul translatie simultană 70.000.000 lei

Genti, bloc-notes, pixuri, bannere, ecusoane, brosuri, certificate si alte imprimate 180.000.000 lei

Decoratiuni florale si alte cheltuieli promotionale 20.000.000 lei

Cazarea si transportul invitatilor speciali 190.000.000 lei

Vizite la obiective turistice si alte cheltuieli prilejuite de organizarea cursului 30.000.000 lei

Total costuri estimate: 790.000.000 lei.

 

ANEXA Nr. 2

TAXELE

de participare la cel de-al 67-lea Curs international de criminologie, Bucuresti, 28 aprilie-2 mai 2004

 

Taxa de participare

Până la 15 martie 2004

După 15 martie 2004

Participant străin

140 euro

160 euro

Participant străin sub 30 de ani sau pensionar

100 euro

100 euro

Însotitor participant străin

35 euro

35 euro

Participant român

6.000.000 lei

6.500.000 lei

Participant român sub 30 de ani sau pensionar

4.000.000 lei

4.000.000 lei

 

Taxele în valută vor fi virate în contul în valută europeană deschis la Banca Comercială Română - S.A. pe seama Institutului National de Criminologie.

Taxele în lei vor fi virate în contul în lei deschis la Banca Comercială Română - S.A. pe seama Institutului National de Criminologie.