MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 173             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 27 februarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 24 din 27 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispozitii introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

211. - Hotărâre privind aprobarea finantării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unor proiecte majore de investitii în judetul Sibiu

 

212. - Hotărâre privind finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investitii “Capacitate de productie ghidaje lineare si subansambluri auto”

 

213. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar

 

215. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea de cărti, reviste si alte publicatii având caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

58. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 24

din 27 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispozitii introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispozitii introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Organe de Asamblare” - S.A. din Brasov în Dosarul nr. 994/R/2003 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Ion Iordache, cu delegatie depusă în sedintă, lipsă fiind cealaltă parte - Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată în fata instantei de judecată, sustinând că dispozitiile legale criticate, prin scutirea A.P.A.P.S. de la plata taxelor de timbru, contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie, creându-se astfel discriminări între părtile aflate în proces, precum si art. 1 si 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, referitoare la egalitate, respectiv la dreptul la un proces echitabil. De asemenea, fată de sesizarea initială, invocă si încălcarea art. 124 alin. (2) din Constitutie privitor la unicitatea, impartialitatea si egalitatea pentru toti a justitiei, precum si neconstitutionalitatea extrinsecă a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, pentru inexistenta cazului exceptional care a dus la adoptarea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât scutirea A.P.A.P.S. de plata taxelor de timbru reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului. În ceea ce priveste art. 1 si 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, apreciază că acestea nu au legătură cu cauza.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 994/R/2003, Curtea de Apel Brasov – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispozitii introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Organe de Asamblare” - S.A. într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, contravenind art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece partea adversă într-un proces este scutită de depunerea unei taxe de timbru sau a vreunei cautiuni pentru introducerea unei actiuni în instantă, ceea ce încalcă principiul egalitătii în fata legii.

Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă opinează în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prin scutirea A.P.A.P.S. de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiunilor si oricăror alte taxe, pentru cererile formulate în legătură cu calitatea de actionar la societătile aflate în portofoliul său, nu sunt încălcate dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece principiul egalitătii are în vedere egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si autoritătilor publice, iar nu egalitatea dintre cetăteni si autoritătile publice. Legiuitorul este suveran în acordarea unor scutiri de la plata taxelor de timbru în considerarea unor anumite situatii determinate, iar diferenta de tratament se justifică prin inexistenta unor situatii identice în care s-ar afla părtile, simpla calitate de părti în acelasi proces nefiind de natură să ducă la altă concluzie. Ratiunea pentru care anumite autorităti publice sunt scutite de plata taxei de timbru este aceea că actiunile si cererile introduse de ele prezintă o strânsă legătură cu bugetul de stat, fiind vorba de un interes public.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât, asa cum a statuat Curtea Constitutională, de exemplu prin deciziile nr. 102/1995 si nr. 18/1996, dispozitiile art. 16 din Constitutie, care instituie egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, nu sunt incidente în ceea ce priveste relatiile dintre persoanele juridice.

Scutirea de la plata taxelor de timbru si a cautiunilor stabilite de lege pentru sesizarea instantelor judecătoresti a A.P.A.P.S. - institutie publică implicată în procesul de privatizare - reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului pe care acesta îl exercită în considerarea anumitor situatii determinate, cum sunt cele privind legătura strânsă cu bugetul statului si realizarea unui interes public (Decizia nr. 179/2003).

Totodată, prin art. 15, 16, 161, 17 si 171 din Legea nr. 146/1997,0 legiuitorul a instituit scutiri de la plata taxei judiciare de timbru pentru anumite categorii de actiuni si a prevăzut expres, în art. 15 lit. p), că sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la “orice alte actiuni, cereri sau acte de procedură pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxă judiciară de timbru”.

Potrivit dispozitiilor legale criticate, legiuitorul stabileste un regim juridic diferit pentru promovarea anumitor actiuni de către sinstitutii publice implicate” si nu numai de către A.P.A.P.S., în considerarea interesului general al accelerării procesului privatizării, si în aplicarea art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, devenit art. 135 alin. (2) lit. b) după revizuirea Constitutiei, care prevede că statul trebuie să asigure “protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”, principiu pe care statul, în politica sa economică, este tinut să-l promoveze si, ca urmare, are dreptul si totodată îndatorirea de a crea un cadrul juridic corespunzător.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 401 din Legea nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002), dispozitii introduse prin art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002), aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 19 decembrie 2003). Ca urmare a acestor modificări, dispozitiile legale criticate au următorul continut:

- Art. 401: “Cererile formulate de institutia publică implicată în legătură cu calitatea de actionar la societătile comerciale aflate în portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligatiile decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, cu obligatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, sau de prezenta lege, cu executarea hotărârilor judecătoresti si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutia României, revizuită si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, prevederi care au următorul continut: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

De asemenea, autorul exceptiei sustine că sunt încălcate si prevederile art. 1 si ale art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, care au următorul continut:

- Art. 1: “Toate fiintele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi. Ele sunt înzestrate cu ratiune si constiintă si trebuie să se comporte unele fată de celelalte în spiritul fraternitătii.”;

- Art. 10: “Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil si public de un tribunal independent si impartial, care va hotărî fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva ei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. În ceea ce priveste sustinerile autorului exceptiei, făcute în sedinta publică, prin care si-a extins motivele de neconstitutionalitate, arătând, pe de-o parte, că dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 124 alin. (2) din Constitutie, iar, pe de altă parte, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 a fost adoptată cu nerespectarea dispozitiilor constitutionale în vigoare, si anume fără a exista un caz exceptional care să justifice adoptarea acesteia, Curtea constată că nu poate primi aceste sustineri, întrucât ele au fost ridicate ulterior sesizării Curtii cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002. Instanta de contencios constitutional nu poate hotărî asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate direct în fata sa, întrucât astfel s-ar încălca prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, conform cărora părtile trebuie să îsi exprime punctele de vedere în legătură cu exceptia de neconstitutionalitate în fata instantei judecătoresti, depunând dovezile si probele pe care le consideră necesare, iar instanta de judecată este obligată să îsi exprime opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Asadar, litigiul constitutional se desfăsoară numai în limitele determinate prin încheierea de sesizare, fără ca acestea să poată fi modificate de vreuna dintre părti.

II. Referitor la dispozitiile legale criticate, prin care se instituie scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, a cautiunilor si de la orice alte taxe a institutiilor publice implicate în procesul de privatizare, atunci când acestea formulează cereri în fata instantelor de judecată în legătură cu situatiile expres mentionate în text, Curtea constată că acestea sunt constitutionale, pentru următoarele considerente:

Instituirea de taxe si cautiuni în legătură cu procedurile judiciare reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului, pe care acesta si-l exercită fie din ratiuni legate de descurajarea exercitării cu rea-credintă a drepturilor procesuale – în cazul cautiunilor, fie în considerarea unor situatii concrete în care se impune gratuitatea serviciului public al justitiei sau, dimpotrivă, stabilirea în sarcina părtilor din proces a unor obligatii fiscale - în cazul taxelor judiciare de timbru si al timbrului judiciar.

Scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a celorlalte taxe în cazurile determinate de lege îsi are justificarea în strânsa legătură a actiunilor în justitie pentru care textul criticat prevede scutirea cu bugetul de stat (alimentat, printre altele, si prin încasarea taxelor judiciare), precum si în interesul general pe care-l prezintă aceste institutii publice.

Astfel, dispozitiile legale criticate sunt în concordantă cu prevederile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutia României, potrivit căruia statul are obligatia să asigure protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

Totodată, Curtea constată că sustinerea autorului exceptiei referitoare la încălcarea principiului egalitătii în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constitutie, nu poate fi primită, întrucât situatia juridică a părtilor din procesele respective nu este identică si nici similară, justificându-se în mod obiectiv si rational tratamentul juridic diferit în ceea ce priveste plata taxelor judiciare de timbru si a celorlalte taxe.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 1 si 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, Curtea constată că acestea nu au legătură cu obiectul exceptiei ridicate în cauză.

Cu privire la dispozitiile art. 401 din Legea nr. 137/2002, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 461 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004, statuând că acestea sunt constitutionale. Neexistând elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia acestei decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, dispozitii introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 540/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Organe de Asamblare” - S.A. din Brasov în Dosarul nr. 994/R/2003 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a unor proiecte majore de investitii în judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a următoarelor proiecte majore de investitii:

- capacitate de productie rulmenti pentru industria auto;

- capacitate de productie componente electronice pentru industria auto;

- capacitate de productie lanturi pentru industria auto;

- capacitate de productie scule aschietoare de rotatie;

- capacitate de productie a 30 milioane bucăti/an tigle pentru acoperis din beton cu ciment.

Art. 2. - Alimentarea cu energie electrică a obiectivelor de investitii nominalizate la art. 1 se va realiza prin mărirea capacitătii de distributie a retelelor electrice în zona industrială Sibiu-Vest si amplificarea statiei de 110/20 kV Aeroport, judetul Sibiu.

Art. 3. - Finantarea lucrărilor de investitii se va realiza din surse constituite din împrumuturile contractate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 702/2003 privind asigurarea surselor necesare finalizării lucrărilor de electrificare rurală si urbană, alimentarea cu energie a locuintelor cuprinse în programul Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru unele proiecte majore aprobate de Guvern.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 211.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investitii “Capacitate de productie ghidaje lineare si subansambluri auto”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a proiectului major de investitii “Capacitate de productie ghidaje lineare si subansambluri auto” prin mărirea capacitătii de distributie a instalatiilor electrice în zona industrială Ghimbav, judetul Brasov, din surse constituite din împrumuturile contractate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 702/2003 privind asigurarea surselor necesare finalizării lucrărilor de electrificare rurală si urbană, alimentarea cu energie a locuintelor cuprinse în programul Agentiei Nationale pentru Locuinte, precum si pentru unele proiecte majore aprobate de Guvern.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 212.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de ducerea la îndeplinire de către partea română a prevederilor acordului prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 213.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, denumite în continuare părti contractante,

hotărând extinderea si dezvoltarea cooperării reciproce în domeniul sanitar veterinar,

pentru asigurarea unei protectii corespunzătoare împotriva bolilor la animale si celor cauzate de produsele de origine animală caracterizate printr-o stare necorespunzătoare de sănătate,

conduse de hotărârea de a dezvolta în continuare relatiile dintre cele două tări,

pentru a facilita comertul reciproc cu animale, material seminal, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor,

au decis să încheie prezentul acord.

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor coopera în vederea protectiei teritoriilor statelor lor împotriva introducerii si transmiterii de boli ale animalelor prin activitatea de import, export si tranzit de animale, material seminal, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor.

 

ARTICOLUL 2

 

Autoritătile sanitare veterinare ale părtilor contractante, competente în domeniul aplicării prezentului acord, sunt:

1. Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului din România;

2. Departamentul de Sănătate Animală din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din Republica Socialistă Vietnam.

 

ARTICOLUL 3

 

Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante vor conveni activitătile reciproce în scopul simplificării executării procedurilor sanitare veterinare pentru importul, exportul si tranzitul de animale, material seminal, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse si materii care constituie obiect al controlului sanitar veterinar de frontieră. Se vor conveni activităti pe bază de reciprocitate în conformitate cu legislatiile nationale ale statelor părtilor contractante, precum si cu reglementările Uniunii Europene si ale Organizatiei Mondiale a Comertului.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante îsi vor furniza imediat informatii privind:

a) aparitia pe teritoriul statelor lor a bolilor specificate în lista A a Oficiului International de Epizootii, inclusiv numele speciilor, numărul animalelor afectate si zona de extindere a bolii, baza de diagnostic si activitătile întreprinse pentru prevenirea si combaterea bolilor;

b) bolile transmisibile ale animalelor, înscrise în listele A si B ale Oficiului International de Epizootii, prin schimbul lunar de buletine informative;

c) conditiile sanitare veterinare si modelele de certificate sanitare veterinare pentru importul, exportul si licentele de tranzit de animale, material seminal, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor.

2. Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante se vor informa reciproc, imediat, despre actiunile de prevenire întreprinse în cazul în care bolile specificate în lista A a Oficiului International de Epizootii apar pe teritoriul tărilor limitrofe, furnizând aparitia bolilor la animale.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părtile contractante vor sprijini cooperarea dintre autoritătile sanitare veterinare competente si institutiile române si vietnameze care utilizează rezultatele cercetării stiintifice si tehnologice în domeniul sanitar veterinar, prin:

a) schimb de experientă si informatii în domeniul medicinei veterinare;

b) cooperare între autoritătile sanitare veterinare competente si institutiile veterinare;

c) schimb de informatii si vizite de lucru efectuate de specialisti si personal stiintific;

d) schimb de reviste de specialitate si alte publicatii sanitare veterinare;

e) schimb de informatii privind activitatea sanitară veterinară, prevederi si reglementări legale publicate în acest domeniu;

f) schimb de informatii, reglementări si specialisti în domeniul producerii, testării, înregistrării, autorizării si comercializării produselor de uz veterinar.

2. Părtile contractante vor permite autoritătilor sanitare veterinare competente să efectueze controale reciproce în unitătile care exportă animale, material seminal, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor.

 

ARTICOLUL 6

 

Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi suportate de fiecare parte contractantă, cu respectarea legislatiei sale interne.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Reprezentantii autoritătilor sanitare veterinare competente ale părtilor contractante se vor întâlni ori de câte ori este necesar, într-un loc si o perioadă de timp convenite reciproc.

2. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi rezolvat prin negocieri directe între părtile contractante.

3. În cazul în care nu se ajunge la o întelegere în timpul negocierilor mentionate la alin. 2, diferendele dintre părtile contractante, legate de punerea în aplicare a prezentului acord, vor fi examinate de către o comisie mixtă.

Comisia va fi compusă din câte 2 medici veterinari si un jurist din partea fiecărei părti contractante. Comisia se va întruni la cererea uneia dintre părtile contractante în termen de 30 de zile de la data solicitării unei asemenea reuniuni pe teritoriul său. Reuniunea va fi prezidată alternativ de către un membru al fiecărei delegatii.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante, care rezultă din alte acorduri internationale încheiate de părtile contractante în domeniul sanitar veterinar.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord va intra în vigoare la 60 de zile de la data celei de-a doua notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor cerute de legislatia lor natională în acest caz.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 4 ani si se va prelungi în mod automat pentru următorii 4 ani, în cazul în care nici una dintre părtile contractante nu va fi notificat celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia sa de a denunta prezentul acord.

2. După 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, dacă acesta nu a fost denuntat conform alin. 1, orice parte contractantă îl poate denunta. Acordul îsi încetează valabilitatea la 6 luni de la primirea notificării de denuntare.

3. La data aderării României la Uniunea Europeană, prezentul acord îsi pierde valabilitatea.

Semnat la Bucuresti la 16 octombrie 2003, în două exemplare originale în limbile română, vietnameză si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de diferende de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Ilie Sârbu,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam,

Bui Ba Bong,

ministru adjunct la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea de cărti, reviste si alte publicatii având caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 26 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea de cărti, reviste si alte publicatii având caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2004.

Nr. 215.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea de cărti, reviste si alte publicatii având caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme privind emiterea si utilizarea tichetelor valorice pentru achizitionarea de cărti, reviste si alte publicatii având caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport, denumite în continuare norme, reglementează modalitatea de emitere si de utilizare a tichetelor valorice pentru achizitionarea acestor publicatii, destinate utilizatorilor din bibliotecile publice.

(2) Tichetele valorice prevăzute la alin. (1) nu sunt utilizate pentru achizitionarea de tipărituri de informare publicitară, publicatii de modă, de decoratiuni interioare, de sport, de informare din domeniul televiziunii si al radiodifuziunii, almanahuri, horoscoape, calendare, publicatii pornografice si cele destinate jocurilor de noroc.

Art. 2. - (1) Tichetele valorice prevăzute la art. 1 se acordă din fondul constituit prin acordarea de către Compania Natională “Loteria Română” - S.A. a unui procent de 0,4% din profitul net.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) este gestionat în regim extrabugetar de Ministerul Culturii si Cultelor, prin Directia institutii de spectacole, cultură scrisă, traditii, care asigură si distribuirea tichetelor prin bibliotecile publice.

(3) Fondul prevăzut la alin. (1) este destinat achizitiei publicatiilor prevăzute la art. 1 din Legea nr. 186/2003, destinate bibliotecilor publice, si pentru acordarea tichetelor valorice prevăzute la art. 1 alin. (1).

(4) Suma virată de către Compania Natională “Loteria Română” - S.A. este utilizată anual, iar sumele rămase neutilizate se reportează pentru anul următor.

Art. 3. - (1) Beneficiarii tichetelor valorice prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt elevii, studentii, persoanele cu un venit lunar sub nivelul salariului minim pe economie, precum si nevăzătorii si surdo-mutii.

(2) În cadrul fiecărei biblioteci publice se constituie o comisie de distribuire a tichetelor valorice, prin decizie a conducătorului bibliotecii respective.

(3) Beneficiarii prevăzuti la alin. (1) trebuie să facă dovada calitătii, în baza documentelor depuse de acestia.

(4) Numărul maxim de tichete valorice ce pot fi alocate persoanelor prevăzute la alin. (1) se stabileste anual prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 4. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor stabileste anual suma din fondul prevăzut la art. 2 alin. (1) destinată imprimării tichetelor valorice si cheltuielilor de distribuire a acestora.

(2) Tichetele valorice se emit de către unităti cu activitate specializată în acest domeniu, în baza comenzilor efectuate de Ministerul Culturii si Cultelor.

(3) Termenul de începere a derulării programului corespunde cu termenul la care sunt virate sumele de către Compania Natională “Loteria Română” - S.A.

Art. 5. - (1) Bibliotecile publice transmit Ministerului Culturii si Cultelor necesarul de tichete valorice până la data de 31 martie a fiecărui an.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor distribuie tichetele valorice bibliotecilor publice o dată pe an, în cursul lunii septembrie.

(3) Decontarea tichetelor valorice se realizează în cursul lunilor octombrie si noiembrie ale fiecărui an.

(4) Ministerul Culturii si Cultelor transferă sumele echivalente către persoanele fizice sau juridice (distribuitori, difuzori, librării) care prezintă documentele necesare pentru decont în termen de 14 zile de la prezentarea decontului, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an.

(5) Persoanele fizice si juridice care solicită decontarea tichetelor valorice trebuie să facă dovada că au ca obiect de activitate vânzarea de carte.

Art. 6. - (1) Valoarea unui tichet valoric este de 110.000 lei.

(2) Tichetele valorice au imprimate următoarele mentiuni:

a) autoritatea administratiei publice centrale care emite si distribuie tichetele valorice: Ministerul Culturii si Cultelor;

b) valoarea nominală a tichetului: 110.000 lei;

c) interdictia folosirii tichetului pentru o altă destinatie decât cea prevăzută de art. 1 din Legea nr. 186/2003:

“Acest tichet poate fi folosit numai pentru achizitionarea de cărti, reviste si alte publicatii având caracter stiintific sau literar-artistic ale autorilor din România, editate pe orice fel de suport.”;

d) spatiu pentru înscrierea numelui, prenumelui si a datelor de identificare a beneficiarului;

e) spatiu pentru înscrierea denumirii bibliotecii publice care achizitionează cărti, reviste si alte publicatii.

Art. 7. - Ministerul Culturii si Cultelor, prin personal de specialitate împuternicit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, verifică modul de distribuire a tichetelor valorice.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

 

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Se aprobă Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 2*).

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 februarie 2004.

Nr. 58.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.