MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 2         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.574/2003. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Rectificare la HG. 1433/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele atributii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor Publice se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia si Programul de guvernare în domeniul finantelor publice.

(2) Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteză, institutie publică cu personalitate juridică.

(3) În subordinea Ministerului Finantelor Publice se organizează si functionează Agentia Natională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu.

(4) Sediul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale  de  Administrare  Fiscală  este  în  municipiul

Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice contribuie în mod eficient, transparent si orientat la elaborarea si implementarea strategiei si a Programului de guvernare în domeniul finantelor publice, în exercitarea administrării generale a finantelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare si valutare în concordantă cu cerintele economiei de piată si pentru stimularea initiativei agentilor economici.

(2) Ministerul Finantelor Publice asigură, prin redistribuirea veniturilor, desfăsurarea activitătilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apărării nationale si ordinii publice. Prin atributiile încredintate si prin structura sa, Ministerul Finantelor Publice îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finantelor publice;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului; 

d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului, prin care se asigură administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul procedurilor  de  gestiune,  colectare,  control  fiscal, solutionare a contestatiilor si de dezvoltare a unor relatii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistentă, conform competentelor;

f) de contractare si administrare a datoriei publice;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; 

h) de exercitare a controlului financiar public intern; 

i) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

j) de elaborare si supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilitătii;

k) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român si al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

l) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale  în  domeniul  său  de  activitate,  precum  si  al functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

(3) Ministerul Finantelor Publice urmăreste, pe termen mediu, îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerintelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate.

(4) Principiile care stau la baza activitătii Ministerului Finantelor Publice sunt:

a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea cadrului macroeconomic;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autoritătii institutiei;

d) perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) transparenta activitătii în toate domeniile sale de activitate;

f) satisfacerea cerintelor partenerilor sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

Art. 3. - (1) În realizarea functiilor sale Ministerul Finantelor Publice are, în principal, următoarele atributii:

1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reformă în domeniul finantelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;

3. stabileste echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificării acestuia;

4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezintă informări Guvernului cu propuneri de îmbunătătire;

6. urmăreste executia operativă a bugetului general consolidat; stabileste măsurile necesare pentru încasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;

7. elaborează si aprobă clasificatia indicatorilor privind finantele publice;

8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;

9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercitiu bugetar;

10. analizează si avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea productiei de export si a exporturilor;

11. monitorizează cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;

12. aprobă, prin delegare de competente, modificări în fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

13. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor  prevăzute  în  bugetul  de  stat,  bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;

14. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale bugetului de stat si care au influente asupra echilibrului bugetar;

15. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ si stabileste măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantării datoriei publice sau pentru actiuni si lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmăreste rambursarea acesteia si achitarea dobânzilor aferente, în conditiile legii;

16. reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;

17. avizează bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurări sociale;

18. elaborează si actualizează metodologia privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice;

19. analizează programul de investitii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selectie si prioritizare si al esalonării creditelor bugetare în functie de durata de executie a obiectivelor;

20. coordonează monitorizarea întregului program de investitii publice;

21. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigură transpunerea acquisului comunitar si îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;

22. elaborează si actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică;

23. stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publică, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

24. elaborează strategia în domeniul investitiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investitii ale ordonatorilor principali de credite;

25. avizează programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

26. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Natională a României, scop în care încheie conventii cu aceasta;

27. stabileste sistemul de organizare si functionare a Trezoreriei  Statului  în  vederea  asigurării  efectuării peratiunilor de încasări si plăti pentru sectorul public;

28. elaborează si administrează bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei Statului;

29. colaborează cu Banca Natională a României la elaborarea balantei de plăti externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar si valutar si informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balantei de plăti externe;

30. contractează si garantează împrumuturi de stat de pe piata financiară internă si externă, în scopul si în limitele competentelor stabilite de lege;

31. asigură punerea în circulatie prin Banca Natională a României, pe bază de conventie, a unor instrumente financiare specifice;

32. elaborează lucrările privind contul general anual de executie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului si, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezintă spre însusire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

33. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;

34. colaborează cu alte autorităti publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

35. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmăreste perfectionarea asezării acestora si armonizarea legislativă în acest domeniu;

36. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), pro- iectul românesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmăreste actualizarea acestuia în concordantă cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;

37. negociază, pregăteste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

38. elaborează strategii, studii comparative, priorităti si proiecte  de  acte  normative  privind  politica  fiscală  a României în domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;

39. urmăreste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat în strânsă concordantă cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economică a Guvernului;

40. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilitătii  financiare  si  de  gestiune  si  urmăreste perfectionarea acestuia în corelatie cu normele europene în domeniu;

41. elaborează proiecte de acte normative cu privire la achizitiile publice;

42. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către institutiile publice; controlează, în conditiile legii, activitatea financiară a agentilor economici;

43. elaborează proiecte de acte normative privind datoria publică si Trezoreria Statului;

44. urmăreste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internationale în domeniul datoriei publice;

45. elaborează politica vamală în concordantă cu cadrul legislativ existent, precum si actele normative în realizarea acesteia;

46. elaborează proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si asigură valorificarea acestora în conditiile legii;

47.  asigură  administrarea  monopolului  de  stat,  în conditiile legii;

48. reglementează controlul financiar preventiv si exercită controlul financiar preventiv delegat în scopul constituirii si utilizării, legale si eficiente, a fondurilor publice;

49. îndrumă metodologic, organizează activitatea de instruire si pregătire profesională în domeniul auditului intern;

50. realizează activităti de control operativ la institutii publice si solutionează contestatiile depuse de acestea;

51. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internationale cu caracter financiar;

52. negociază, pregăteste parafarea, semnarea si ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor;

53.  coordonează,  negociază  si  încheie  acorduri internationale în numele statului, în domeniul relatiilor financiare si valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

54. reprezintă statul, ca subiect de drepturi si obligatii, în fata instantelor, precum si în orice alte situatii în careacesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileste în acest scop un alt organ;

55. asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societătii civile în problemele specifice activitătii sale;

56. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc si în conformitate cu principiile si standardele europene, în vederea asigurării eficientei activitătii si stabilitătii sociale si sustine în Parlament proiectele de acte normative pe care le initiază;

57. solutionează petitiile formulate de către cetăteni si adresate Ministerului Finantelor Publice, în conformitate cu prevederile legale;

58. elaborează, implementează si dezvoltă sistemul informatic în domeniul finantelor publice;

59. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală si financiar-contabilă;

60. elaborează, monitorizează si implementează sistemul de comunicare internă si externă si cadrul comunicational în scopul sustinerii activitătii sale;

61. asigură prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesională un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, în scopul creării unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, în conditiile legii;

62. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoasterii sale de către personalul propriu si de către contribuabili;

63. asigură elaborarea, tipărirea si difuzarea publicatiei “Revista Finante Publice si Contabilitate”, prin finantare din venituri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii;

64. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activitătii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;

65. urmăreste constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă rezultat din contravaloarea în lei a  ajutoarelor  economice,  nerambursabile,  acordate României de organisme internationale sau guvernele altor tări;

66. asigură evidenta statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;

67. gestionează asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de întelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul României si de Comisia Europenă;

68. asigură fundamentarea, coordonarea si realizarea activitătilor specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;

69. elaborează strategia si cadrul normativ general, coordonează si evaluează activitatea de audit public intern la nivel national, efectuează misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercită activităti de audit public intern la nivelul aparatului propriu;

70. efectuează inspectii privind respectarea legalitătii, atât la nivelul aparatului propriu, cât si la nivelul celorlalte institutii publice.

(2) Ministerul Finantelor Publice îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme.

Art. 5. - În îndeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională de Administrare Fiscală, după caz, sunt autorizate:

a) să dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege în competenta sa;

c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări si amânări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor vărsăminte bugetare obligatorii în conditiile legii;

d) să aplice, prin organele abilitate, modalitătile de executare silită si măsurile asigurătorii, în conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;

e) să încheie protocoale de schimb de informatii, documente si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;

f) să refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;

g) să retragă creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

h) să respingă situatii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc conditiile stabilite de normele legale si să stabilească noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare;

i)    stabilească  orice  alte  măsuri,  în  conditiile prevăzute de lege.

Art.  6.  -  Ministerele,  celelalte  autorităti  ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Finantelor Publice, la cererea acestuia, datele si informatiilenecesare în vederea realizării atributiilor sale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numărul posturilor de conducere, în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.326, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 8. - (1) În cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizează Agentia Natională de Plăti, cu un număr de 300 de posturi, având structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Agentia Natională de Plăti devine operatională în anul 2005.

(3) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului, în conditiile legii.

(4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor nominaliza, în functie de necesitătile de pregătire profesională sau de actiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate în activitătile premergătoare functionării Agentiei Nationale de Plăti.

Art. 9. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice, precum si din unitătile subordonate acestuia se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (2), care se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 10. - (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercită de către ministrul finantelor publice.

(2) Ministrul finantelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul finantelor publice îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(4) Ministrul finantelor publice îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(5) Ministrul finantelor publice conduce aparatul propriu al ministerului.

(6) În exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(7) Ministrul finantelor publice îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

(8) Ministrul finantelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru, si în subordinea cărora se pot organiza cabinete ale demnitarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001.

(9) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor  publici,  cu  modificările  si  completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Secretarii de stat exercită atributiile delegate  de  ministrul  finantelor  publice.  Răspunderile  si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) În cazul în care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 12. - (1) Desemnarea secretarului de stat care are si  calitatea  de  presedinte  al  Agentiei  Nationale  de Administrare Fiscală se face prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Secretarul de stat presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală are calitate de ordonator secundar de credite si exercită atributiile legale în această calitate pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 13. - (1) Secretarul general al ministerului este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplineste si alte atributii  prevăzute  în  regulamentul  de  organizare  si functionare a ministerului ori încredintate de ministru.

(4) În realizarea atributiilor ce îi revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.

Art. 14. - Ministrul finantelor publice aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitătile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

Art. 15. - (1) Unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, a numărului maxim de posturi de specialitate prevăzut la pct. I din anexa nr. 4, pentru unitătile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii.

(3) Structura organizatorică, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor unitătilor subordonate: directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia  generală  a  finantelor  publice  a  municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 16. - (1) Conducătorii unitătilor teritoriale, directori executivi, exclusiv directorul executiv al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc si se eliberează din functie de ministrul finantelor publice, cu avizul consultativ al prefectului.

(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se numesc persoanele cu functii publice de conducere de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si de sef administratie adjunct - trezorerie si contabilitate publică din cadrul administratiilor finantelor publice municipale.

Art. 17. - Ministerul Finantelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispozitiilor legale în vigoare, iar pentru activităti specifice numărul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art.  18.  -  (1)  Prefecturile  împreună  cu  consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii unitătilor din teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.

(2) În localitătile în care unitătile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităti prin asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

SECTIUNEA 1

Principalele obiective si atributii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art.  19.  -  (1)  Agentia  Natională  de  Administrare Fiscală are ca obiective principale următoarele:

a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia pentru asigurări sociale de sănătate, contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati acestora;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare în domeniul său de activitate;

c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

(2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atributii:

1. propune si elaborează strategii de dezvoltare, precum si solutii de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

2. asigură aplicarea corectă, unitară si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;

3. elaborează proceduri de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale;

4. analizează proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competentă;

5. participă, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

6. efectuează monitorizarea depunerii de către plătitori a declaratiilor impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare potrivit legii, precum si a plătilor efectuate;

7. initiază si desfăsoară actiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligatiilor declarative si de plată;

8. elaborează proceduri privind activitatea de asistentă, îndrumare si informare a contribuabililor;

9. asigură acordarea asistentei pentru contribuabili prin mijloace specifice;

10. elaborează, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;

11. elaborează si aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;

12. elaborează si aplică procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;

13. elaborează si editează materiale de specialitate în domeniul său de activitate în vederea cunoasterii acestora de către personalul propriu si de către contribuabili;

14. urmăreste încurajarea conformării voluntare prin oferirea de servicii de asistentă contribuabililor, facilitându-le acestora îndeplinirea obligatiilor fiscale;

15. elaborează si aplică procedurile privind plata voluntară si stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

16. elaborează si aplică proceduri privind alte modalităti de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competentă;

17. elaborează si aplică proceduri privind executarea silită;

18. elaborează si aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;

19. exercită urmărirea, supravegherea si controlul fiscal pe întreg teritoriul national, respectării legislatiei în domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si al celorlalte venituri bugetare pentru a căror administrare este competentă potrivit legii;

20. exercită prin organele sale de specialitate controlul operativ si inopinat în legătură cu aplicarea si cu respectarea legislatiei fiscale;

21. desfăsoară activităti de investigare fiscală cu ocazia controlului;

22. actionează prin mijloace specifice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, în conditiile legii;

23. coordonează, îndrumă si verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de către structurile de administrare;

24. solutionează contestatiile si petitiile care au ca obiect obligatiile fiscale ale persoanelor fizice si juridice, conform prevederilor legale;

25. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei în vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;

26. furnizează Ministerului Finantelor Publice informatii necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

27. analizează periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;

28. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentării calculului contributiei României la bugetul Comunitătii Europene;

29. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care România este parte;

30. încheie si derulează conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;

31.  initiază  măsuri  pentru  stimularea  cooperării internationale în domeniul său de activitate;

32. gestionează si coordonează schimbul de informatii intern si intracomunitar privind taxa pe valoarea adăugată si accize;

33. colaborează cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice pe linia integrării europene;

34. asigură desfăsurarea în bune conditii a activitătii de cooperare internatională în domeniul său de activitate;

35. urmăreste realizarea unui management eficient si coerent al administratiei fiscale, având ca scop mentinerea unei administratii fiscale unitare, stabile si armonizate;

36. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii si utilizării legale si eficiente a fondurilor publice;

37. aplică legislatia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului, cu exceptia functiilor care  sunt  în  competenta  de  aprobare  a  ministrului finantelor publice;

38. elaborează si derulează programe de perfectionare profesională a personalului din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală la nivel central si la nivelul structurilor de administrare prin Scoala de Finante Publice si alte organisme specializate în acest domeniu;

39. elaborează si fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si programul de investitii si achizitii publice pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;

40. reprezintă statul în fata instantelor, ca subiect de drepturi si obligatii privind impozitele, taxele, contributiile sociale  si  alte  activităti  ale  Agentiei  Nationale  de Administrare Fiscală;

41. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc si în conformitate cu principiile si standardele europene, în vederea asigurării eficientei activitătii, stabilitătii si solidaritătii sociale;

42. exercită functia de audit public intern în conditiile legii;

43. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;

44. elaborează, monitorizează si implementează sistemul de comunicare internă si externă si cadrul comunicational în scopul sustinerii activitătii sale;

45. asigură prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesională un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, în scopul creării unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, în conditiile legii.

(3) Agentia Natională de Administrare Fiscală îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare în activitatea de administrare a veniturilor bugetare pentru care este competentă.

Art.  20.  -  În  exercitarea  atributiilor  sale  Agentia Natională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele si autoritătile administratiei publice centrale, autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entităti.

Art. 21. - În îndeplinirea atributiilor sale Agentia Natională de Administrare Fiscală este autorizată:

1. să exercite nemijlocit si neîngrădit controlul fiscal, conform dispozitiilor legale în vigoare;

2. să dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

3. să aplice sanctiunile prevăzute de lege în competenta sa;

4. să aprobe înlesniri, în conditiile legii, restituiri si compensări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare pentru care este competentă;

5. să urmărească si să ia măsuri în aplicarea legislatiei în materie de ajutor de stat, în domeniul său de activitate conform competentelor;

6. să aplice, prin organele abilitate, modalitătile de executare silită si măsurile asigurătorii, în conditiile legii, pentru a căror colectare este competentă potrivit legii;

7. să încheie protocoale de schimb de informatii, documente de colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;

8.    stabilească  orice  alte  măsuri  în  conditiile prevăzute de lege.

Art. 22. - În scopul îndeplinirii atributiilor sale Agentia Natională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite informatii de la celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii si autorităti publice, de la societăti financiar-bancare si de la alte persoane, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art.  23.  -  (1)  Agentia  Natională  de  Administrare Fiscală are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numărul posturilor de conducere, în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, exclusiv secretarul  de  stat  presedinte  al  Agentiei  Nationale  de Administrare Fiscală, este de 355.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2, prin Regulamentul de organizare  si  functionare  a  Agentiei  Nationale  de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile structurilor din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei  generale  a  finantelor  publice  a  municipiului Bucuresti si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale structurilor de administrare se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (3) si (4), care se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.

(6) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se numesc si se eliberează din functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(7) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, care coordonează structurile de administrare, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti [cu exceptia celor prevăzuti la art. 16 alin. (2)] ai administratiilor finantelor publice ale municipiilor,  precum  si  ale  sectoarelor  municipiului Bucuresti se numesc si se eliberează din functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(8) Directorul executiv si directorii executivi adjuncti ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc si se eliberează din functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(9) În cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti un director executiv adjunct îndeplineste si functia de administrator-sef care coordonează structurile de administrare si care este numit si eliberat din functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 24. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 Ministerul Finantelor Publice exercită calitatea de creditor bugetar prevăzută de lege, prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si structurile de administrare, pentru veniturile bugetare pe care le administrează.

(2) Ministerul Finantelor Publice, în calitate de operator, înscrie prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si structurile sale de administrare, în calitate de agenti împuterniciti, creantele bugetare administrate de aceasta, la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, în conditiile legii.

Art. 25. - (1) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui între structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finantelor publice, conform art. 15 alin. (2).

(2) Structura organizatorică, normativele de personal si criteriile de constituire a compartimentelor structurilor de administrare se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art.  26.  -  (1)  Agentia  Natională  de  Administrare Fiscală este condusă de un presedinte.

(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală conduce Agentia Natională de Administrare Fiscală si răspunde în fata ministrului finantelor publice pentru întreaga sa activitate.

(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite ordine, în conditiile legii.

(4) Secretarul de stat presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate să delege calitatea de ordonator secundar de credite.

(5) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală reprezintă Agentia Natională de Administrare Fiscală în relatia cu tertii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.

(6) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(7) În cazul în care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu îsi poate exercita atributiile cuvenite, îl deleagă pe înlocuitor să exercite aceste atributii.

(8) Înlocuitorul propus de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală va fi numit prin ordin al ministrului finantelor publice.

(9) Înlocuitorul îndeplineste atributiile si sarcinile care îi sunt  delegate  de  presedintele  Agentiei  Nationale  de Administrare Fiscală, prin ordin.

Art.  27  -  Presedintele  Agentiei  Nationale  de Administrare Fiscală aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru structurile de administrare, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creantelor bugetare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art.  28.  -  (1)  Personalul  din  cadrul  Ministerului Finantelor  Publice  si,  respectiv,  din  cadrul  Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care are calitatea de functionar public, beneficiază de toate drepturile si are obligatiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor  publici,  cu  modificările  si  completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Ministerului Finantelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la  acordarea  drepturilor  de  natură  salarială  pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.

(3) Salarizarea personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 29. - Actele juridice emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului  Finantelor  Publice,  cu  modificările  si completările ulterioare, continuă să îsi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 30. - Agentia Natională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 31. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 32. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. 33. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.574.


*) Anexe

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2003 privind aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cinceaetape de recorelare a pensiilor din sistemul public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 15 decembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- la art. 3 alin. (1), în loc de: persoanele ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă cu vechime integrală sau de pensie de urmas, provenite din sistemul asigurărilor sociale de stat, s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999...” se va citi: pensionarii pentru limită de vârstă cu vechime integrală si pensionarii urmasi proveniti din sistemul asigurărilor sociale de stat ale căror drepturi de pensie s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999...”.