MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 3          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 455 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. 2, 4 si 6 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 464 din 4 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) si a celor ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

978/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 455

din 2 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. 2, 4 si 6 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. 2, 4 si 6 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sabah Mahdi Mohammed Ali în Dosarul nr. 1.281/RF/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin avocat. Acesta sustine neconstitutionalitatea textului de lege criticat, întrucât răstoarnă prezumtia de bună-credintă a destinatarului actului procedural, care, lipsind de la domiciliu, iar nu refuzând primirea actului, ia cunostintă de acesta prin afisare. Se apreciază că acest mod de comunicare a actelor de procedură nu corespunde necesitătilor reale impuse de desfăsurarea procesului în manieră echitabilă, justitiabilii pierzându-si uneori posibilitatea de valorificare a drepturilor substantiale, întrucât nu iau cunostintă de termenele de judecată, ceea ce este de natură a aduce atingere dreptului la apărare si secretului corespondentei. De asemenea, se mai arată că art. 92 alin. 2, 4 si 6 din Codul de procedură civilă sanctionează de plano partea absentă de la domiciliu în momentul comunicării actelor instantei, întrucât nu se poate retine în sarcina acesteia vreo culpă care să justifice realizarea comunicării prin afisare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii nr. 108/2002, prin care s-a constatat constitutionalitatea textului de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 martie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 1.281/RF/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. 2, 4 si 6 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sabah Mahdi Mohammed Ali.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că posibilitatea legală de a se realiza comunicarea citatiei si a celorlalte acte de procedură prin afisare constituie o îngrădire a dreptului de a se adresa justitiei, deoarece acest lucru îl expune pe destinatarul ei la riscul pierderii sau sustragerii actului procedural care se doreste a fi comunicat. În acest fel, persoana interesată nu va cunoaste termenul de judecată acordat, obligatiile sale legale pe care instanta i le-a comunicat sub anumite sanctiuni procedurale sau hotărârea judecătorească împotriva căreia poate avea interes să promoveze o cale legală de atac si, în concluzie, va fi privată de liberul acces la justitie.

Se consideră că textele de lege criticate contravin si principiului dreptului la apărare, deoarece afisarea permite accesul unor terte persoane, inclusiv al părtii potrivnice, la actul de procedură, care poate fi astfel sustras.

Se apreciază, în acelasi timp, că se încalcă art. 26 din Constitutie, întrucât afisarea permite accesul unor terte persoane la actul de procedură si cunoasterea continutului acestuia, cu toate aspectele sale care privesc viata intimă, privată a destinatarului actului de procedură, cu consecinte din cele mai grave pentru viata, libertatea si siguranta persoanei.

Se invocă si încălcarea art. 28 din Constitutie, deoarece se consideră că afisarea citatiilor si a celorlalte acte de procedură face parte din categoria “celorlalte mijloace legale de comunicare” - în acceptiunea textului constitutional, dar în loc să asigure caracterul inviolabil al secretului corespondentei, se constituie într-un mijloc ideal de divulgare a secretului acesteia, cu toate consecintele nefaste pentru viata privată a destinatarului, ca si pentru apărarea drepturilor acestuia în justitie, deci chiar pentru buna înfăptuire a actului de justitie.

Se consideră că restrângerile invocate, desi nu sunt motivate prin nici una dintre situatiile prevăzute în ipoteza alin. (1) al art. 49 din Constitutie, nu sunt proportionale cu vreo situatie care să le determine si ating însăsi existenta drepturilor, contrar interdictiei exprese, continută în alin. (2) al aceluiasi articol.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă consideră că instituirea procedurii de comunicare prin afisare a citatiilor si hotărârilor judecătoresti nu reprezintă o limitare a unor drepturi, posibilitătile de sustragere si disparitie a acestor documente intrând în sfera aleatoriului, afisarea în sine nereprezentând o institutionalizare a posibilitătilor de fraudă evocate. De altfel, chiar Conventia europeană invocată de autorul exceptiei recunoaste dreptul suveran al statului de a reglementa procedurile judiciare interne, acesta putând introduce o serie de limitări în cauze strict determinate.

Se apreciază că a face să depindă comunicarea actelor de procedură exclusiv de faptul preluării directe de către destinatar ar genera abuzuri procesuale necontrolabile si cheltuieli nejustificat de mari din partea statului. Asa fiind, prevederile art. 92 din Codul de procedură civilă reflectă un echilibru real între interesele societătii în ansamblu, securitatea sistemului justitiei si drepturile cetătenilor, cu respectarea strictă a accesului la justitie.

Instanta de judecată consideră că raportarea exceptiei la art. 24 si 49 din Constitutie nu subzistă sub aspectulargumentelor expuse. În acelasi timp, se arată că, în ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 92 din Codul de procedură civilă prin raportare la art. 28 din Constitutie, comunicarea actelor de procedură judiciară nu intră în domeniul de incidentă a normei constitutionale indicate.

În concluzie, instanta de judecată apreciază că textele criticate nu contravin în nici un fel dispozitiilor constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al Avocatului Poporului.

Guvernul consieră că, potrivit legii, citarea prin afisare nu se poate realiza decât în situatii de exceptie, cum sunt cele prevăzute de teza a doua a alin. 2 al art. 92 sau de alin. 4 al aceluiasi articol, texte care nu pot fi interpretate si aplicate decât prin raportare si în strânsă legătură cu ansamblul dispozitiilor art. 92. Acestea stabilesc regulile ce trebuie urmate de către agentul procedural cu ocazia citării părtilor si a comunicării actelor de procedură, reguli elaborate cu respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale ale părtilor. Se apreciază că dispozitiile criticate devin aplicabile în situatiile expres prevăzute de lege si au drept scop prevenirea si limitarea evantualelor abuzuri în exercitarea drepturilor procesuale, de natură să determine tergiversarea cauzei.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile art. 92 alin. 2, 4 si 6 prevăd unele exceptii de la regula generală a înmânării în mod direct si personal a citatiei, neinterzicând accesul liber la justitie, ci, dimpotrivă, asigurând acest drept.

Se consideră că îndeplinirea viciată a procedurii de citare, precum si imposibilitatea de a se prezenta la termenul fixat pot fi invocate de părtile interesate în fata instantei de judecată, acest lucru nefiind o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii.

Textul criticat nu limitează nici dreptul la apărare, ci urmăreste să prevină si să limiteze eventualele abuzuri în exercitarea drepturilor procesuale, de natură să tergiverseze solutionarea cauzei, pe calea mentinerii cu rea-credintă a unei permanente lipse de procedură. Curtea s-a pronuntat în acest sens prin Decizia nr. 108/2002.

Referitor la critica formulată în raport de încălcarea dispozitiilor art. 26 din Constitutie, se consideră că scopul afisării citatiei nu este cel al dezvăluirii unor date personale ale destinatarului, ci al înfăptuirii cu celeritate a justitiei. Pe de altă parte, nimeni nu poate invoca necunoasterea legii, iar în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute în art. 92 din Codul de procedură civilă, destinatarul citatiei se supune unei asemenea proceduri de afisare. Pe cale de consecintă, o asemenea procedură a fost agreată si de autorul exceptiei.

Avocatul Poporului apreciază că pentru solutionarea exceptiei sunt nerelevante criticile aduse art. 92 din Codul de procedură civilă, în raport cu art. 28 si art. 49 din Constitutie, acestea neavând incidentă în cauză. Prin urmare, se apreciază că dispozitiile art. 92 alin. 2, 4 si 6 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 92 alin. 2, 4 si 6 din Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare. Textele legale criticate au următorul continut:

- Art. 92 alin. 2, 4 si 6: “Dacă cel citat, aflându-se la domiciliu, nu vrea să primească citatia sau, primind-o, nu voieste ori nu poate să semneze adeverinta de primire, agentul va lăsa citatia în mâna celui citat sau, în cazul refuzului de primire, o va afisa pe usa locuintei acestuia, încheind despre acestea proces-verbal. [...]

Dacă persoanele arătate în alineatul precedent nu voiesc ori nu pot să semneze adeverinta de primire, agentul va încheia proces-verbal, lăsând citatia în mâna lor; dacă cei arătati nu voiesc să primească citatia sau sunt lipsă, agentul va afisa citatia, fie pe usa locuintei celui citat, fie, dacă nu are indicatia apartamentului sau camerei locuite, pe usa principală a clădirii, încheind de asemenea proces-verbal despre toate acestea.[...]

Dispozitiile prezentului articol se aplică si la comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedură.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 11 alin. (2), art. 20, 21, 24, 26, 28 si 49 din Constitutia României, care, ulterior sesizării, a fost modificată si completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constitutie, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dându-se textelor o nouă numerotare. Textele constitutionale invocate au numerotarea si continutul următoare:

- Art. 11 alin. (2): “Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

 - Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”;

- Art. 26: “(1) Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată.

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”;

- Art. 28: “Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea art. 6 pct. 1, art. 8, 17 si 18 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederi referitoare la dreptul persoanei la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, la dreptul la respectarea vietii private si de familie, a domiciliului si a corespondentei, precum si la restrângerile aduse drepturilor si libertătilor prevăzute de conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile legale criticate constituie exceptii de la regula generală a înmânării în mod direct si personal a citatiei sau a oricărui alt act de procedură, prevăzută de art. 92 alin. 1 din Codul de procedură civilă, comunicarea prin afisare fiind operantă numai în situatiile în care destinatarul, aflându-se la domiciliu, nu vrea să primească citatia sau, primind-o, nu voieste să semneze adeverinta de primire sau, în cazul în care negăsindu-se la domiciliu, persoanele îndreptătite să primească actul procedural refuză sau ele însele sunt lipsă.

Asa fiind, Curtea consideră că aceste exceptii nu sunt de natură a afecta vreun drept constitutional, ci reprezintă modalităti derogatorii de îndeplinire a procedurii de citare, determinate de situatia obiectiv diferită a persoanelor citate. Mai mult, Curtea constată ca fiind neîntemeiată critica autorului exceptiei, referitoare la faptul că afisarea citatiei, pe de o parte, creează o incertitudine asupra primirii citatiei de către persoana respectivă, care, în necunostintă de cauză, nu îsi poate exercita dreptul la apărare, iar pe de altă parte, nesocoteste viata privată a persoanei, precum si secretul corespondentei. Astfel, Curtea retine că textul criticat are în vedere o situatie cu caracter de exceptie si urmăreste să prevină si să limiteze eventualele abuzuri în exercitarea drepturilor procesuale, de natură să determine tergiversarea solutionării cauzei, pe calea mentinerii cu rea-credintă a unei permanente lipse de procedură. O atare concluzie rezultă din economia întregului articol 92 din Codul de procedură civilă, care prevede suficiente garantii de natură să asigure respectarea dreptului la apărare sau ocrotirea vietii private a persoanei.

Totodată, obligatia părtilor de a-si exercita drepturile procesuale cu respectarea dispozitiilor stabilite de lege, referitoare la comunicarea actelor de procedură, reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil si într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, instituirea unor reglementări care să prevină abuzurile servind unei bune administrări a justitiei, precum si necesitătii aplicării si respectării drepturilor si garantiilor procesuale ale părtilor.

De altfel, asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 108/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 31 mai 2002, si, întrucât nu au apărut împrejurări noi care să determine schimbarea jurisprudentei în această materie, solutia adoptată în precedent, ca si considerentele pe care aceasta se întemeiază, îsi mentine valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A. c), precum si al art. 23 si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 92 alin. 2, 4 si 6 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sabah Mahdi Mohammed Ali în Dosarul nr. 1.281/RF/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 464

din 4 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) si a celor ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) si a celor ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003, exceptie ridicată de Keles Dursun în Dosarul nr. 592/CA/2003 al Curtii de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 363C/2003, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Genc Ali Riza în Dosarul nr. 635/CA/2003 al aceleiasi instante.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 363C/2003 la Dosarul nr. 362C/2003, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) si a celor ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002. Se arată că art. 16 din Constitutie are în vedere persoane care au calitatea de cetăteni români, nefiind aplicabil străinilor. În acest sens este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale. Totodată, se apreciază că prevederile criticate nu contravin nici celorlalte dispozitii constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 12 iunie 2003, pronuntate în dosarele nr. 592/CA/2003 si nr. 635/CA/2003, Curtea de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) si a celor ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, exceptie ridicată de Keles Dursun si, respectiv, Genc Ali Riza.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, identică în ambele dosare, autorii acesteia sustin că prevederile art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 încalcă dispozitiile con- stitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 18 alin. (1).

Potrivit sustinerilor autorilor exceptiei, prevederile criticate din ordonanta de urgentă “creează o discriminare evidentă între toti cetătenii români si străini care pot constitui societăti comerciale cu răspundere limitată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată”, întrucât, spre deosebire de cetătenii români, cei străini “sunt obligati pentru prelungirea ulterioară a dreptului de sedere să facă dovada creării a cel putin 10 locuri de muncă sau aport de capital în valută de cel putin 50.000 euro - potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 sau să prezinte înscrisuri care să ateste venituri personale în cuantum de cel putin 500 euro lunar obtinute din activităti desfăsurate pe teritoriul României conform art. 55 alin. (2) lit. d) pct. V”.

O a doua critică de neconstitutionalitate priveste art. 82 alin. (1) teza finală din aceeasi ordonantă de urgentă, care, în opinia autorilor exceptiei, ar contraveni dispozitiilor art. 18 alin. (1) si ale art. 128 din Constitutie. Se sustine că “dreptul la recurs, ca drept fundamental, este încălcat”, iar sentinta pronuntată fiind irevocabilă, “părtile nu se pot adresa unei instante superioare printr-o cale ordinară de atac cu scopul casării pentru eventualele motive de netemeinicie si nelegalitate a hotărârii judecătoresti pronuntate de instanta de fond”. De asemenea, în motivarea exceptiei se mai arată că “exercitiul unor drepturi sau libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai în situatii limitativ prevăzute, ceea ce intră în contradictie cu dispozitiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, care nu este o lege”, încălcându-se astfel dispozitiile art. 49 din Constitutie.

Curtea de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată. Se consideră de către instantă că “exceptia invo- cată apare ca neîntemeiată, cât timp dispozitiile ordonantei nu contravin principiului egalitătii, căci egalitatea între cetăteni nu împiedică stabilirea unor restrictii sau limitări ale drepturilor”. Totodată, se precizează că art. 55 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 vizează “modalitatea de prelungire a dreptului de sedere temporară în România a străinului care a intrat în tară în scopul desfăsurării activitătii comerciale si care trebuie să facă dovada că într-adevăr este interesat de o reală investitie, de o activitate comercială prosperă, si nu de a se folosi de acest scop doar pentru a locui în România”.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) teza finală, instanta consideră că “nici acest text nu vine în contradictie cu normele constitutionale”, întrucât “accesul liber la justitie nu are semnificatia că acesta trebuie asigurat la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac, legiuitorul fiind cel care poate institui reguli deosebite în considerarea unor situatii deosebite”. De asemenea, instanta arată că nici o reglementare internatională nu impune “un anumit număr al gradelor de jurisdictie sau un anumit număr al căilor de atac”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

În esentă, cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, se arată că art. 16 din Constitutie nu este aplicabil cauzelor referitoare la străini, întrucât acest text are în vedere persoane care au calitatea de cetăteni români. În acest sens este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale. Se apreciază că prevederile criticate sunt în concordantă cu art. 18 alin. (1) din

Constitutie, iar, raportat la art. 49 din Constitutie, acestea “nu contin restrângeri speciale ale exercitiului unor drepturi pentru străini”.

Referitor la invocarea încălcării art. 128 din Constitutie prin art. 82 alin. (1) teza finală din ordonanta de urgentă, Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată. Se arată, în acest sens, că “accesul la justitie nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac” si că “art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu impune un anumit număr al gradelor de jurisdictie sau un anumit număr al căilor de atac”. În sustinerea acestor opinii, Guvernul invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, ca si pe cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului, care, prin hotărârea pronuntată în cauza “Golder împotriva Regatului Unit”, 1975, a statuat că “Dreptul de acces la tribunale [...] nu este absolut”.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile ordonantei de urgentă criticate sunt constitutionale.

Se apreciază că art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, fată de prevederile art. 18 alin. (1) si ale art. 49 din Constitutie, sunt constitutionale, întrucât “textul de lege criticat nu contine restrângeri speciale ale exercitiului unor drepturi pentru străinii care urmează procedura de prelungire a dreptului de sedere temporară în România”. De asemenea, se sustine că “dispozitiile art. 16 alin. (1) si alin. (2) din Constitutie, care reglementează egalitatea cetătenilor si a autoritătilor publice în fata legii, nu sunt aplicabile cauzelor referitoare la străini”.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) teza finală, Avocatul Poporului apreciază că acestea nu contravin prevederilor art. 128 din Constitutie, deoarece “reglementarea căilor ordinare sau extraordinare de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură”. În acest sens, este invocată si jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite dejudecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) si cele ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003.

Textele criticate pentru neconstitutionalitate au următorul cuprins:

- Art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV) si (V): “Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineste următoarele conditii: [...]

d) cererile pentru prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporară trebuie însotite de următoarele documente: [...]

(IV) documente din care să rezulte că investitia este concretizată în aport de capital sau transfer de tehnologie, în valoare de cel putin 70.000 euro ori crearea a 15 locuri de muncă, în cazul actionarului, si 50.000 euro ori crearea a cel putin 10 locuri de muncă, în cazul asociatului;

(V) documente care să ateste venituri personale în cuantum de cel putin 700 euro lunar, în cazul actionarului, si 500 euro lunar, în cazul asociatului, obtinute din activitatea desfăsurată pe teritoriul României.”;

- Art. 82 alin. (1): “Dispozitia de părăsire a teritoriului poate fi atacată în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucuresti, în cazul în care aceasta a fost emisă de Autoritatea pentru străini, sau la Curtea de Apel în a cărei rază de competentă teritorială se află formatiunea teritorială care a emis dispozitia de părăsire a teritoriului.

Sentinta instantei este definitivă si irevocabilă.”

În esentă, critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea că dispozitiile vizate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 18 alin. (1) privind cetătenii străini, precum si pe cele ale art. 49, devenit după revizuirea si republicarea Constitutiei art. 53, privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Cu referire la dispozitiile art. 82 alin. (1) din ordonanta de urgentă, este invocată si încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 128, devenit art. 129, privind folosirea căilor de atac.

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, după revizuirea si republicarea Constitutiei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din data de 31 octombrie 2003, au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 18 alin. (1): “Cetătenii străini si apatrizii care locuiesc în România se bucură de protectia generală a persoanelor si a averilor, garantată de Constitutie si de alte legi.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

 (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”;

- Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

1. Examinând sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, care reglementează conditiile prelungirilor ulterioare ale dreptului de sedere temporară a străinilor în România, sunt neconstitutionale deoarece ar încălca principiul constitutional al egalitătii în drepturi si pe cel privind protectia străinilor, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Dispozitiile cuprinse în ordonanta de urgentă criticată nu sunt aplicabile decât străinilor, însusi actul normativ vizat având ca obiect reglementarea regimului acestora, ceea ce exclude orice posibilitate de comparare cu situatia cetătenilor români prin raportare la dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicată. Sub acest aspect este evident că prevederile criticate sunt aplicabile, în egală măsură, tuturor străinilor aflati în situatia de a li se prelungi sederea temporară.

Nici încălcarea principiului constitutional privind protectia străinilor, prevăzut de art. 18 alin. (1), nu poate fi retinută deoarece nu se poate sustine, în mod rational, că măsurile instituite ar leza “protectia generală a persoanelor si a averilor” de care se bucură străinii si apatrizii din România.

Prin instituirea celor două conditii legiuitorul a avut în vedere protejarea firească a intereselor economice nationale si a fortei de muncă autohtone, ceea ce corespunde obligatiei ce revine statului, conform art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, republicată.

2. Curtea constată că este neîntemeiată si critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, care prevăd că sentinta curtii de apel prin care se solutionează cererea de anulare a dispozitiei de părăsire a teritoriului este definitivă si irevocabilă.

Asa cum s-a stabilit în jurisprudenta Curtii Constitutionale, accesul la justitie nu presupune accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfăsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti, deci si reglementarea căilor de atac, este de competenta exclusivă a legiuitorului. Acesta este sensul art. 129 din Constitutie, republicată, invocat în motivarea exceptiei, text care face referire la “conditiile legii”, atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, ca de altfel si art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, care, referindu-se la competenta instantelor judecătoresti si la procedura de judecată, stabileste că acestea “sunt prevăzute numai de lege”.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 53 din Constitutie, republicată, Curtea retine că acest text constitutional nu este incident în cauză, întrucât nu se pune problema restrângerii unor drepturi sau a unor libertăti constitutionale, ci de exercitare a unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoresti, care, asa cum s-a arătat, se poate realiza numai dacă legea o prevede si numai în conditiile stabilite de aceasta.

Referitor la afirmatia că reglementarea criticată a fost stabilită printr-o ordonantă, iar nu printr-o lege, Curtea retine că, potrivit art. 115 din Constitutie, republicată, în virtutea delegării legislative, ordonantele emise de Guvern au aceeasi fortă juridică cu a reglementărilor cuprinse în lege.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)-(V) si a celor ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003, exceptie ridicată de Keles Dursun în Dosarul nr. 592/CA/2003 al Curtii de Apel Constanta - Sectia contencios administrativ si de Genc Ali Riza în Dosarul nr. 635/CA/2003 al aceleiasi instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

 

În temeiul dispozitiilor art. 12 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, ale Hotărârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionării comerciantilor,

tinând cont de prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, ale Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul prevăzut la art. 1 se pune la dispozitia celor interesati pe pagina de web a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, la adresa www.mappm.ro, de către Directia de prevenire si management al fenomenelor periculoase.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 278/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996, si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

Art. 5. - Directia generală de protectia mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2003.

Nr. 978.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

 

1. Prevederi generale

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se emite în conformitate cu prevederile art. 12 si ale art. 65 lit. f) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare LPM, de către autoritatea centrală pentru protectia mediului, denumită în continuare ACPM, si în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionării comerciantilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri, ale Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 184/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanturilor de mediu, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu si ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu. Prezentul regulament poate fi modificat numai de către ACPM prin ordin al ministrului.

(2) Acest regulament stabileste procedura pentru atestarea persoanelor juridice si a persoanelor fizice, denumite în continuare părti, în vederea efectuării evaluării impactului asupra mediului, denumită în continuare EIM, si a bilanturilor de mediu, denumite în continuare BM, în conformitate cu prevederile LPM.

Art. 2. - Cuvintele si expresiile folosite în prezentul regulament vor avea întelesul lor comun si obisnuit, dacă nu sunt definite altfel în Codul civil, în LPM sau în prezentul regulament:

a) atestare - certificarea părtilor pentru executarea EIM si a BM, conform prezentului regulament;

b) certificat de atestare - un certificat valabil o perioadă de 2 ani, care se acordă ca dovadă a atestării conform prezentului regulament;

c) nivel de competentă - una dintre cele trei categorii de atestare a persoanelor fizice sau juridice care execută evaluarea impactului asupra mediului sau bilantul de mediu;

d) parte - o persoană juridică sau fizică ce solicită atestarea în baza prezentului regulament;

e) CA - Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu;

f) ST - Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu.

Art. 3. - (1) În vederea autorizării în domeniul mediului în conformitate cu LPM, numai EIM si BM efectuate de părti atestate vor fi luate în considerare de către autoritătile de mediu din România.

(2) Părtile care execută EIM si BM trebuie să fie independente din punct de vedere juridic atât fată de proiectant, cât si de titularul proiectului si/sau al activitătii.

(3) Părtile care execută EIM sau BM pot fi si din afara României, dacă sunt atestate conform prezentului regulament sau dacă prezintă un certificat de atestare emis într-o tară membră a Uniunii Europene sau în tări cu legislatie armonizată cu a acesteia si recunoscut de către Comisia de atestare. Părtile din afara României vor respecta legislatia în vigoare privind regimul străinilor în România.

Art. 4. - Metodologia care se va folosi în executarea EIM si BM si continutul lor general vor respecta cerintele metodologice si de continut prevăzute de legislatia relevantă în vigoare.

Art. 5. - (1) Titularul activitătii răspunde de autenticitatea informatiilor pe care le furnizează pentru elaborarea EIM sau a BM. Responsabilitatea pentru corectitudinea EIM si a BM va reveni părtii care a încheiat contractul de executare a EIM sau a BM cu titularul activitătii.

(2) Responsabilitatea pentru realizarea studiilor de evaluare a impactului si a bilanturilor de mediu si pentru corectitudinea interpretării informatiilor prezentate în rapoartele întocmite revine persoanei fizice sau persoanei responsabile desemnate din cadrul colectivului persoanei juridice atestate care coordonează lucrarea. Expertii coordonatori trebuie să fie atestati la cel mai înalt nivel de competentă si răspund sub semnătură de calitatea studiilor si a rapoartelor întocmite.

(3) Responsabilitatea pentru corectitudinea documentelor furnizate autoritătilor competente de protectia mediului revine titularului proiectului sau al activitătii.

Art. 6. - Certificatul de atestare va fi eliberat de CA conform regulamentului de functionare prevăzut la cap. 4 si va reprezenta actul juridic doveditor al atestării conform prezentului regulament.

2. Atestarea persoanelor fizice pentru elaborarea bilanturilor de mediu/studiilor de impact asupra mediului

2.1. Sistemul de atestare

Art. 7. - (1) Pentru persoanele fizice care sunt atestate ca experti în BM vor exista trei niveluri de competentă.

Persoanele fizice atestate pentru nivelul cu cea mai mică competentă se vor numi auditori asociati. Persoanele fizice atestate pentru nivelul de competentă medie, clasificate astfel de CA, se vor numi experti auditori în BM.

Persoanele fizice atestate pentru nivelul cu cea mai mare competentă, clasificate astfel de CA, se vor numi experti auditori principali în BM.

(2) Pentru persoanele fizice care sunt atestate ca evaluatori ai impactului asupra mediului vor exista trei niveluri de expertiză. Persoanele fizice atestate pentru nivelul cu cea mai mică competentă se vor numi evaluatori asociati.

Persoanele fizice atestate în nivelul mediu de competentă se vor numi experti evaluatori de mediu, iar cele atestate la nivelul superior de competentă se vor numi experti evaluatori principali în EIM.

Art. 8. - (1) Fiecare persoană fizică care solicită certificat de atestare pentru BM sau EIM va trebui să îndeplinească conditiile minime de vechime si experientă înscrise în anexa nr. 2.1 si va fi repartizată initial unuia dintre cele trei niveluri mentionate în art. 7, pe baza calificărilor sale tehnice si profesionale, a apartenentei la organisme profesionale, a instruirii în domenii legate de BM/EIM si a experientei personale legate de BM/EIM înscrise în sectiunile A-E ale formularului de înscriere prezentat în anexa nr. 1. Calificările si experienta profesională vor fi punctate după sistemul descris în anexa nr. 2.2, iar punctajul adunat de la toate cele patru elemente va defini nivelul initial de competentă la care persoana este repartizată de către CA.

(2) Repartizarea initială a persoanelor fizice pe un anumit nivel, conform alin. (1) si anexei nr. 2.2, va fi supusă modificării sau confirmării, în functie de rezultatele examinărilor care vor avea caracter obligatoriu. Examinările vor fi diferite pentru fiecare dintre cele trei niveluri de atestare, având forma mai simplă pentru nivelul mai mic si forma mai complexă pentru cel mai înalt nivel.

(3) Structura si continutul examinărilor vor fi stabilite de CA si se vor aplica tuturor persoanelor fizice care solicită atestarea pentru BM/EIM. Examinările scrise vor fi de tip grilă. Pentru obtinerea nivelului superior, după promovarea examinării scrise va avea loc un interviu în prezenta membrilor CA.

(4) Rezultatele examinărilor vor fi folosite de CA pentru a modifica evaluarea initială a persoanelor fizice care solicită atestarea, acolo unde rezultatele obtinute nu corespund cerintelor minime de promovare mentionate în anexa nr. 2.3.

(5) În urma promovării examinării scrise pentru nivelurile inferioare de competentă si a examinării orale pentru nivelul de expert auditor principal, CA va alcătui punctajul final prin însumarea a 75% din punctajul atribuit în etapa de precalificare si 25% din punctajul atribuit la examinarea propriu-zisă si va stabili dacă persoana fizică poate fi atestată de CA si la ce nivel de competentă.

2.2. Procedura pentru atestarea expertilor în BM/EIM

Art. 9. - (1) Solicitantul va transmite la CA formularul de înscriere însotit de documente doveditoare ale celor declarate, care vor include următoarele:

a) formularul de cerere semnat, cu toate sectiunile completate corespunzător si în totalitate;

b) copii ale tuturor certificatelor/diplomelor de studii mentionate în formularul completat;

c) copii ale certificatelor sau ale altor documente care atestă această apartenentă la organizatii tehnice ori profesionale;

d) copii ale certificatelor sau ale altor documente care demonstrează frecventarea de către solicitant a cursurilor de instruire mentionate în formularul de cerere, precum si nivelul tehnic si durata acestor cursuri de instruire;

e) acolo unde este posibil, documente care să dovedească finalizarea BM/EIM si a studiilor conexe mentionate în sectiunea din formularul de cerere referitoare la experienta anterioară;

f) acte doveditoare privind statutul de angajat permanent, pentru membrii colectivului de lucru al persoanei juridice solicitante;

g) dovada achitării tarifului de evaluare initială.

(2) CA, prin ST, va înregistra cererea în baza de date privind atestarea si va atribui solicitantului un număr de cod care va fi evidentiat în aceasta. CA, prin ST, va verifica formularul de cerere pentru a se asigura că toate sectiunile relevante sunt completate. Dacă există probleme privind informatiile furnizate în formular, ST va returna soli- citantului formularul si va solicita informatii suplimentare asupra sectiunilor respective.

(3) Dacă formularul a fost completat corect, CA, prin ST, va aloca solicitantilor punctajul initial rezultat, pe baza unui sistem care ia în considerare calificările, apartenenta la organizatii profesionale, cursuri de instruire absolvite de solicitant si experienta anterioară în domeniul BM/EIM sau în activitătile colaterale înscrise în notele anexate la formularul de înscriere. Punctele alocate fiecărui solicitant vor fi introduse în baza de date privind atestarea. Când punctajul calculat de ST este insuficient precalificării solicitantului pentru oricare dintre nivelurile de atestare pentru BM/EIM, acesta va informa solicitantul asupra acestui fapt si îi va solicita să revină cu cererea la o dată ulterioară, după ce va fi acumulat experienta suplimentară.

(4) CA, prin ST, va precalifica solicitantul, dacă punctajul calculat este suficient pentru a aprecia ca îndreptătită considerarea solicitantului pentru un anumit nivel de competentă. Pe această bază, ST va fixa pentru solicitant o dată pentru examinarea propriu-zisă. Dacă solicitantul nu se prezintă la data de examinare convenită sau nu a obtinut punctajul necesar promovării, se poate relua această etapă cu încă o reexaminare. În cazul în care nici după această examinare solicitantul nu a realizat punctajul necesar pentru promovare în etapa finală, procedura de atestare trebuie reluată de la început. CA va puncta rezultatele examinării si va introduce punctajul în baza de date privind atestarea.

(5) CA va calcula punctajul combinat ce va fi alocat solicitantului, adunând 75% din punctajul calculat conform art. 8 si 25% din punctajul realizat de solicitant la examinare. Punctajul combinat rezultat va stabili nivelul la care va fi atestat solicitantul si va fi introdus de ST în baza de date privind atestarea.

(6) Dacă solicitantul nu a reusit să realizeze punctajul combinat necesar atestării, CA, prin ST, va înstiinta solicitantul în acest sens si îi va solicita să revină cu cererea la o dată ulterioară, după ce va fi acumulat experienta suplimentară în domenii conexe BM/EIM.

Art. 10. - (1) Dacă solicitantul a realizat un punctaj suficient atestării la unul dintre niveluri, CA va emite solicitantului certificatul de atestare. Acesta va fi semnat de presedintele CA si va fi eliberat solicitantului spre a-i folosi drept dovadă a atestării. La primirea certificatului de atestare, solicitantul va deveni expert atestat în BM/EIM, denumit în continuare expert atestat, pentru nivelul corespunzător experientei dovedite.

(2) Expertul atestat va include o copie a certificatului de atestare în toate rapoartele de BM/EIM pe care le elaborează după atestarea sa, în perioada în care certificatul de atestare este în vigoare.

2.3. Procedura de reînnoire

Art. 11. - (1) Când un certificat de atestare a împlinit 22 de luni (si anume, cu două luni înainte de expirare), persoana fizică sau juridică atestată are obligatia de a solicita reînnoirea. În acest scop va solicita ST un nou set de formulare de cerere, pe care va înscrie numai modificările apărute fată de situatia prezentată la atestarea/reatestarea anterioară, în ceea ce priveste statutul său profesional si experienta acumulată si îl va trimite CA cu cel putin o lună înainte de data expirării certificatului de atestare existent.

(2) CA, prin ST, va înregistra cererea de reînnoire în baza de date privind atestarea si va verifica formularul de cerere de reînnoire pentru a se asigura că s-au completat corect toate sectiunile importante ale acestuia. Dacă există probleme privind informatiile furnizate în formular, ST va returna expertului atestat formularul, solicitându-i informatii suplimentare asupra sectiunilor respective. Este de datoria celui care solicită reînnoirea să completeze corect si în totalitate formularul de cerere de reînnoire.

(3) Dacă formularul de cerere de reînnoire este completat corect, CA îl va lua în considerare pentru reînnoirea certificatului de atestare. Reînnoirea certificatului de atestare se acordă dacă solicitantul a efectuat în baza certificatului obtinut anterior un număr suficient de BM/EIM necesar pentru obtinerea punctajului prevăzut în anexa nr. 2.3. În situatia în care nu se consideră îndreptătită acordarea reînnoirii datorită experientei insuficiente în anii anteriori sau datorită altor aspecte legate de calitatea BM/EIM executate de expertul atestat, CA, prin ST, îl va înstiinta pe expertul atestat asupra aspectelor relevante si asupra deciziei de a nu reînnoi certificatul de atestare a acestuia.

(4) Când reînnoirea se consideră îndreptătită, CA va avea în vedere ce nivel să fie atribuit expertului atestat respectiv, tinând cont de informatiile furnizate. După aceasta CA va pregăti un nou certificat de atestare. Acesta va fi semnat de presedintele CA si va fi eliberat expertului atestat spre a-i folosi drept dovadă a reînnoirii certificatului de atestare. Certificatul de atestare reînnoit va fi, de asemenea, introdus de ST în baza de date privind atestarea.

(5) Procedura de reînnoire va fi reîncepută când certificatul de atestare a împlinit 22 de luni de valabilitate, după cum se mentionează la alin. (1). În această manieră, certificatul de atestare va fi supus reînnoirii la fiecare 24 de luni, în conditii normale.

Art. 12. - (1) Dacă certificatul de atestare expiră sau nu este reînnoit din oricare motiv, expertul atestat poate finaliza BM/EIM existente, care au fost contractate înainte de data expirării valabilitătii, dacă CA nu decide altfel. În orice situatie, expertul atestat nu va putea însă contracta lucrări noi de BM/EIM ulterior expirării valabilitătii certificatului de atestare.

(2) Persoanele fizice care sunt atestate pentru executarea BM/EIM vor trebui să sustină un examen de reînnoire a atestării în conditiile prevăzute la art. 11, la fiecare 6 ani (calculati de la data initială a atestării lor), presupunând că atestarea a continuat fără întrerupere.

Art. 13. - Pentru obtinerea unui nivel superior de atestare solicitantul va urma procedura de atestare descrisă la art. 9, făcând dovada pregătirii si competentelor sale pentru nivelul la care doreste să se ateste.

2.4. Atribuirea unor domenii specifice de expertiză

Art. 14. - (1) Domeniile specifice de expertiză care pot fi utilizate sunt prezentate în anexa nr. 4 si corespund activitătilor înscrise în legislatia specifică de mediu (EIA, IPPC si LPC).

(2) Solicitantul trebuie să facă dovada experientei pentru domeniile pentru care doreste atestarea prin prezentarea în formularele de înscriere a cel putin unei lucrări relevante elaborate.

(3) CA stabileste domeniile de expertiză pentru care se va acorda atestarea.

(4) În cazul în care experienta solicitantului se limitează numai la anumite componente ale mediului, cuprinse în bilantul de mediu, si anume:

- terenuri contaminate, inclusiv sol si subsol;

- poluarea aerului si domenii conexe;

- poluarea apei si tratarea/evacuarea apei uzate;

- gestionarea deseurilor solide si domenii conexe;

- materiale periculoase si domenii conexe;

- sănătatea muncii si domenii conexe;

- prevenirea si controlul integrat al poluării;

- alte domenii specifice considerate relevante în circumstante specifice.

(5) CA poate restrânge atestarea acelui expert la componentele de mediu pentru care solicitantul a făcut dovada experientei în domeniu. Domeniile si componentele de mediu vor fi incluse în certificatul de atestare si în baza de date privind atestarea.

3. Atestarea pentru BM/EIM a persoanelor juridice

Art. 15. - (1) Statutul atestării persoanelor juridice pentru elaborarea BM/EIM va fi definit exclusiv prin numărul si nivelul de competentă al persoanelor fizice angajate permanent în colectivele desemnate pentru atestare.

(2) Atestarea acordată persoanei juridice nu implică atestarea individuală a nici unuia dintre cei angajati de persoana juridică.

(3) Atestarea persoanelor juridice se face numai colectiv, prin emiterea unui singur certificat de atestare al cărui titular este persoana juridică. În certificatul de atestare se înscriu numele, domeniul de expertiză si nivelul de competentă dovedit al membrilor colectivului desemnat.

Art. 16. - (1) Atestarea persoanelor juridice se face pe 3 niveluri, în functie de numărul personalului cuprins în colectivul de lucru si de calificările si pregătirea profesională dovedită a membrilor colectivului atestat.

(2) În vederea atestării, persoanele juridice vor nominaliza colectivele specializate pentru această activitate si vor completa sectiunile A, B, C si E ale formularului de înscriere din anexa nr. 1B pentru fiecare dintre membrii acestora.

(3) Procedura de verificare a realizării conditiilor de înscriere si precalificare se va desfăsura în mod similar cu cea pentru persoanele fizice, cu respectarea criteriilor si punctajelor minime înscrise în anexele nr. 2.1 si 2.3.

(4) Pentru sustinerea etapei finale de verificare, persoana juridică va desemna din cadrul colectivului un număr de 1-2 persoane pentru fiecare domeniu în care se doreste atestarea, pentru reprezentare si sustinere a examinărilor scrise si orale.

(5) Procedura de sustinere a examinărilor este identică cu cea pentru persoanele fizice descrisă la art. 9. Punctajul combinat se calculează pentru fiecare reprezentant, considerând punctajul de precalificare individual al acestora si rezultatele la examinări obtinute de fiecare reprezentant.

Punctajul atribuit persoanei juridice pentru fiecare domeniu va fi cel realizat de reprezentantul său ori de media aritmetică a rezultatelor obtinute, dacă sunt mai multi reprezentanti pentru un domeniu. Obtinerea atestării persoanei juridice pentru fiecare domeniu se face pe baza rezultatului realizat de reprezentantii săi la examinările scrise si orale, cu atingerea punctajului cumulat prezentat în anexa nr. 2.3.

(6) În cazul în care în urma examinărilor reprezentantii persoanei juridice nu întrunesc punctajul minim necesar nivelului de competentă atribuit în urma precalificării, persoana juridică se va atesta pentru un nivel de competentă inferior, pentru care a realizat punctajul minim, sau va relua procedura de atestare după realizarea unui grad de performantă corespunzător.

Art. 17. - (1) Pentru realizarea BM/EIM într-un anumit domeniu de activitate conform anexei nr. 3, persoana juridică trebuie să aibă în colectivul de lucru cel putin un membru cu calificarea si experienta necesare pentru atestarea ca expert auditor/evaluator principal. Acesta va răspunde pentru calitatea lucrărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 5.

(2) Persoanele juridice care nu au în colectivul de lucru o astfel de persoană nu vor putea efectua BM/EIM decât în colaborare cu o persoană fizică sau juridică atestată ca expert auditor/evaluator principal.

4. Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare

Art. 18. - Regulamentul de functionare a Comisiei de atestare (CA) a persoanelor fizice si juridice pentru executarea BM si a EIM din România se modifică prin ordin al ministrului autoritătii publice centrale de mediu în baza prevederilor LPM.

4.1. Statutul si structura CA

Art. 19. - (1) CA functionează sub coordonarea tehnică a ACPM si va fi stabilită prin ordin al acesteia.

(2) CA va cuprinde:

a) Comisia de atestare propriu-zisă (CA) este formată din 5 până la 7 membri, experti în domeniul protectiei mediului si/sau cadre tehnice universitare, iar presedintele CA este secretarul de stat pentru protectia mediului din cadrul ACPM. Acesta conduce CA si o reprezintă în relatiile cu alte părti;

b) ST subordonat CA, format din minimum 6 persoane cu cunostinte în domeniu si un număr adecvat de personal administrativ care să nu depăsească o treime din totalul personalului ST;

c) experti colaboratori din sectoare tehnice (EC) selectionati de CA, care vor sprijini CA în analizarea cererilor de atestare, când este necesar.

(3) Dimensionarea CA se stabileste de către ACPM si poate fi modificată la propunerea CA, pentru a asigura functionarea promptă si eficientă a sistemului de atestare.

(4) Maximum o treime dintre membrii CA vor fi din directia de specialitate a ACPM care analizează EIM si BM în vederea emiterii actelor de reglementare.

4.2. Modul de functionare a CA

Art. 20. - (1) CA se întruneste lunar sau ori de căte ori frecventa si numărul solicitărilor impun aceasta.

(2) Deciziile CA se vor adopta prin vot cu majoritate simplă, în prezenta obligatorie a cel putin jumătate plus unu din totalul membrilor săi. Dezbaterile si deciziile CA se vor consemna într-un registru de procese-verbale special constituit.

(3) CA, atunci când există păreri diferite ale membrilor acestuia, poate invita la discutii experti consultanti. Invitatii nu au drept de vot.

4.3. Sarcinile CA

Art. 21. - (1) Principala sarcină a CA este de a asigura functionarea corectă, eficientă si promptă a sistemului de atestare.

(2) CA analizează, modifică si/sau validează recomandările ST privind atestarea si nivelurile de atestare a persoanelor fizice pentru executarea BM si EIM.

(3) CA analizează cererile de contestatie ale solicitantilor, prezentate de ST, si ia măsurile necesare conform prevederilor pct. 5.1, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestatiei.

(4) CA avizează si prezintă conducerii ACPM spre aprobare:

- raportul anual întocmit de ST cu privire la activitatea desfăsurată si rezultatele obtinute. Când se consideră necesar, raportul anual poate include propuneri de revizuire a prezentului ordin, a baremului de punctaj si a grilei de examinare; si

- bugetul anual.

(5) CA stabileste baremul de punctaj pentru atestarea persoanelor fizice.

(6) CA selectionează expertii consultanti care sprijină CA în procesul de atestare si mentine o listă actualizată a acestora.

4.4. Sarcinile ST

Art. 22. - ST răspunde de administrarea sistemului de atestare, prin executarea tuturor actiunilor necesare aplicării corecte a prezentului ordin, după cum urmează:

a) arhivează toate materialele referitoare la atestare pentru o perioadă de cel putin 6 ani;

b) primeste si verifică toate cererile pentru a se asigura că au fost furnizate toate informatiile necesare derulării procesului de atestare;

c) înregistrează în baza de date privind atestarea persoanelor fizice si juridice toate cererile de atestare primite;

d) calculează punctajul initial pentru a stabili dacă solicitantii s-au precalificat sau nu pentru tipul si, unde este cazul, nivelul de atestare solicitat prin cerere;

e) verifică referintele pentru calificările profesionale sau de altă natură declarate de solicitanti, atunci când se consideră necesar;

f) eliberează formularele de înscriere si certificatele de atestare/reatestare;

g) contactează solicitantii pentru a le comunica optiunile pentru datele de sustinere a examenelor;

h) asigură si supraveghează desfăsurarea examinărilor si interviurilor;

i) calculează punctajele obtinute în urma examinărilor si punctajul combinat sau modificat, obtinut de solicitant;

j) solicită, când se consideră necesar, sprijinul expertilor din lista EC în procesul de evaluare a calificărilor profesionale ale solicitantilor atestării;

k) prezintă presedintelui CA spre semnare certificatul de atestare si informează solicitantii asupra rezultatelor obtinute;

l) pregăteste materialele necesare în vederea deliberării CA;

m) pregăteste si înaintează spre avizare CA raportul anual specificat în art. 21 alin. (4);

n) actualizează lunar lista persoanelor fizice si juridice atestate, inclusiv domeniile acordate în conformitate cu prezentul ordin, precum si a celor care nu si-au reînnoit sau cărora li s-au anulat certificatele de atestare pe pagina de web a ACPM;

o) răspunde la solicitările de informatii cu privire la procesul de atestare în conformitate cu prevederile pct. 4.5;

p) alte sarcini primite din partea CA.

4.5. Eliberarea de informatii

Art. 23. - (1) La cerere, CA, prin ST, furnizează fiecărui solicitant informatii din baza de date referitoare la punctajul pe care l-a obtinut în procesul de atestare.

(2) Comisia pentru contestatii va avea acces la toate punctajele si detaliile relevante pentru solicitantii care fac contestatii.

(3) La cerere, CA, prin ST, va furniza celor interesati lista actualizată a persoanelor fizice atestate în conformitate cu prezentul ordin, precum si a celor care nu si-au reînnoit sau cărora li s-a anulat certificatul de atestare.

(4) Toate celelalte aspecte legate de atestare vor fi tratate confidential de către CA.

4.6. Tarife si finantare

Art. 24. - (1) Tarifele de atestare sunt prezentate în anexa nr. 5. Tarifele pentru solicitarea atestării sunt diferite în functie de fiecare nivel de competentă si categorie de atestare si vor reflecta costurile totale ale activitătii respective de atestare.

(2) Cuantumul tarifelor de atestare va fi propus de ST, avizat de CA si aprobat de conducerea ACPM la începutul fiecărui an bugetar în baza numărului de cereri care se anticipează că vor fi primite în anul următor, fiind suficient pentru a permite autofinantarea sistemului de atestare si functionarea operativă si eficientă a acestuia.

(3) Tarifele pentru solicitarea atestării nu sunt rambursabile.

Art. 25. - (1) Activitatea CA va fi în totalitate autofinantată dintr-o cotă-parte din tarifele încasate de la solicitanti pentru diferitele componente ale procesului de atestare.

(2) CA va elabora prin ST un buget anual pentru anul următor, care va include estimări ale numărului anticipat de cereri de atestare pe categorii si alte sarcini administrative.

Acest raport va fi înaintat conducerii ACPM spre aprobare cu 3 luni înainte de sfârsitul anului bugetar.

5. Dispozitii finale

5.1. Mecanismul contestatiilor

Art. 26. - (1) Prezentul regulament permite persoanelor fizice sau juridice care au solicitat atestarea de către CA sau a căror atestare a fost anulată de CA si care consideră că nu au fost tratate corect să facă contestatie.

Într-un astfel de caz persoana poate face contestatie conform unui sistem de contestatii în două etape.

(2) Prima dintre aceste două etape implică înaintarea la CA a unei cereri scrise de către persoana fizică sau juridică care doreste să depună o contestatie. Această cerere trebuie să evidentieze în mod clar motivele pentru care se doreste contestarea, precum si cauzele pentru care persoana apreciază că nu s-a acordat atentia cuvenită cazului său.

(3) După primirea unei astfel de cereri scrise CA va reanaliza cazul si decizia sa anterioară. Dacă CA consideră că este întemeiată modificarea deciziei sale anterioare, aceasta se va concretiza prin reincluderea persoanei fizice sau juridice în momentul relevant (adică în momentul anterior deciziei contestate). Toate deciziile de acest fel trebuie sustinute integral prin documente de către CA si procesul de atestare va continua. Baza de date privind atestarea va fi actualizată în mod corespunzător.

(4) Dacă CA consideră că nu este justificată modificarea deciziei sale anterioare, solicitantul va fi informat în scris asupra acestui fapt, cu explicarea motivelor care au stat la baza deciziei anterioare.

(5) În cazurile în care partea rămâne nemultumită de decizia CA, se poate face o contestatie finală către Comisia pentru contestatii. Comisia pentru contestatii va fi compusă din 3 persoane cu înaltă experientă în EIM si BM, independente de CA. Comisia pentru contestatii va fi stabilită de ACPM, iar cele 3 persoane din Comisia pentru contestatii vor îndeplini această functie pe perioade de 2 ani.

(6) Comisia pentru contestatii va analiza cazul prezentat de către persoana fizică sau juridică nemultumită si, în cazul în care este necesar, poate programa un interviu la o dată stabilită de comun acord, pentru a clarifica motivele contestatiei. Comisia pentru contestatii va sustine cu documente recomandarea sa asupra cazului si o va transmite atât la CA, cât si la conducătorul ACPM.

(7) În cazul în care Comisia pentru contestatii este de acord cu decizia anterioară a CA, contestatia se consideră respinsă. În aceste conditii CA va informa persoana fizică sau juridică asupra respingerii definitive a contestatiei.

(8) La primirea unei recomandări a Comisiei pentru contestatii, contrară deciziei anterioare a CA, conducătorul ACPM va solicita o declaratie scrisă de la CA asupra motivelor deciziei sale anterioare. Aceasta va analiza apoi ambele motivatii scrise si va decide solutia finală.

(9) Decizia conducătorului ACPM privind contestatia va fi adusă la cunostintă CA si Comisiei pentru contestatii, iar această decizie va fi finală si obligatorie pentru toate părtile implicate. Dacă conducătorul ACPM este de acord cu decizia anterioară a CA, CA va informa contestatarul, transmitând acestuia o copie de pe documentatia relevantă.

Dacă ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului este de acord cu recomandarea făcută de către Comisia pentru contestatii, care este contrară deciziei anterioare a CA, CA va duce la îndeplinire recomandarea făcută de către Comisia pentru contestatii si va informa persoana care a făcut contestatia asupra acestui fapt. În această situatie persoana fizică sau juridică va intra din nou în procedura de atestare în momentul relevant (adică în momentul în care a fost luată decizia anterioară a CA supusă contestării). Toate aceste decizii vor fi sustinute cu atentie de către CA prin documente, după care vor fi luate măsurile necesare pentru atestare, baza de date privind atestarea fiind actualizată în mod corespunzător.

5.2. Anularea certificatelor de atestare

Art. 27. - Certificatul de atestare eliberat poate fi anulat în situatii exceptionale pe perioada lui de valabilitate de 2 ani. Situatiile exceptionale când se poate face anularea certificatului de atestare vor fi decise de către CA, de la caz la caz, dar pot include una sau mai multe dintre următoarele situatii:

a) efectuarea de către o parte atestată a unui număr de EIM sau BM din care un procent mai mare de 15% a fost refuzat sau când un număr important de EIM si/sau BM executate de către partea atestată nu s-a conformat cerintelor stabilite prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 184/1997, cu modificările ulterioare, sau prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002;

b) executarea de către o parte atestată a unor EIM sau BM în afara sferei de expertiză atestate a părtii respective;

c) când o parte atestată a realizat pentru aceeasi activitate/instalatie atât proiectul sau faze din proiect, cât si EIM si/sau BM;

d) când o parte a încălcat clauze confidentiale sau a folosit în orice alt mod incorect date luate din EIM sau BM;

e) în cazurile în care, la executarea EIM sau BM, partea nu respectă legislatia română în vigoare; sau

f) în cazurile în care au fost produse concluzii eronate de o parte atestată, conducând la emiterea unei autorizatii de mediu care nu ar fi trebuit dată.

5.3. Dispozitii tranzitorii

Art. 28. - (1) Persoanele fizice si juridice care au fost atestate conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 278/1996 pot continua să execute EIM si BM în măsura competentei lor, definite în acel ordin, până la expirarea atestării curente a acestora.

(2) În cazul în care atestarea persoanelor fizice si juridice expiră înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, acestea vor putea continua să execute EIM si BM în măsura competentei, de la data expirării certificatului de atestare până la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3) Certificatele de atestare emise conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 278/1996 nu se supun reînnoirii. Persoanele fizice si juridice atestate în baza acestui ordin vor solicita atestarea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 29. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul regulament.


*) Anexe

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a