MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 4         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.528/2003. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, cu destinatie exclusivă pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

1.532/2003. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 138,56 ha, teren aflat în proprietatea Societătii Comerciale „Ploiesti Industrial Parc” - S.A., situat în municipiul Ploiesti, judetul Prahova

 

1.534/2003. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern în valoare totală de până la 70 milioane dolari S.U.A. echivalent, contractat de Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii

 

1.537/2003. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control

 

1.540/2003. - Hotărâre pentru modificarea lit. a) a pct. 5 din Strategia de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor, pentru anul 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

607/2003. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „PISA - Parcul Industrial Sebes-Alba” - S.A.

 

1.848/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii pentru anul fiscal 2004 potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind transmiterea unor terenuri agricole din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, cu destinatie exclusivă pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri agricole în suprafată totală de 406,06 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Domeniilor Statului si în exploatarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura Pajistilor Timisoara, în proprietatea privată a comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis.

Art. 2. - Terenurile prevăzute în anexă vor fi atribuite de Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a comunei Giroc persoanelor îndreptătite potrivit prevederilor art. 10 alin. 1 lit. t) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.528

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 138,56 ha, teren aflat în proprietatea Societătii Comerciale "Ploiesti Industrial Parc" - S.A., situat în municipiul Ploiesti, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 92 alin. (3) si al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 490/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafetei de 138,56 ha, teren situat în municipiul Ploiesti, judetul Prahova, aflat în proprietatea Societătii Comerciale "Ploiesti Industrial Parc" - S.A., identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenului prevăzut la art. 1 se face conform prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 490/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.532.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor situate în municipiul Ploiesti, judetul Prahova, care se scot definitiv din circuitul agricol

 

Locul unde sunt situate terenurile

Titularul dreptului de proprietate

Datele de identificare a terenurilor

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

Societatea Comercială “Ploiesti Industrial Parc” - S.A.

Suprafata totală = 138,56 ha categoria de folosintă - agricol, din care:

- Suprafata de teren = 66,34 ha

- tarlaua 63

- parcela 783

- Suprafata de teren = 72,22 ha

- tarlaua 62

- parcela 775

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut extern în valoare totală de până la 70 milioane dolari S.U.A. echivalent, contractat de Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea unui împrumut extern în valoare totală de până la 70 milioane dolari S.U.A. echivalent de către Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., în vederea modernizării retelelor publice de televiziune pentru difuzarea programelor de televiziune "România 1" si "TVR 2" ale Societătii Române de Televiziune.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a împrumutului extern în valoare de până la 70 milioane dolari S.U.A. echivalent, contractat de Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A., precum si a dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si altor costuri aferente împrumutului extern prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% împrumutul extern prevăzut la art. 1, precum si dobânzile, primele de asigurare, comisioanele si alte costuri aferente.

Art. 4. - Rambursarea împrumutului extern prevăzut la art. 1 si plata dobânzilor, primelor de asigurare, comisioanelor si altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A.

Art. 5. - Parametrii referitori la tipul împrumutului, scadenta si perioada de gratie a împrumutului se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.534.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 3, după literele b) si g) se introduc două noi litere, b1) si, respectiv, g1), cu următorul cuprins:

"b1) adoptă Ghidul controlului prin care se stabilesc coordonatele specifice ale activitătii de control a personalului propriu si a celui al institutiilor si autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa;

............................................................................................

g1) elaborează Codul de conduită al personalului cu atributii de control din cadrul Autoritătii Nationale de Control si al institutiilor si autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa si asigură însusirea si aplicarea prevederilor acestuia în activitatea desfăsurată;"

2. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.

3. Alineatele (4) si (6) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

"(4) Atributiile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestei autorităti, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control. Personalul care îndeplineste atributii concrete de verificare, inspectie si control se bucură de protectia legii si de sprijinul autoritătilor publice în exercitarea îndatoririlor de serviciu. Angajarea răspunderii juridice a acestuia operează ori de câte ori constatările, concluziile si propunerile cuprinse în actele întocmite au fost făcute cu rea-credintă.

............................................................................................

(6) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control este de 86, exclusiv demnitarii, si un număr de 16 consilieri de integrare, repartizati Autoritătii Nationale de Control potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003."

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Autoritatea Natională de Control are în subordinea sa următoarele institutii si organe de specialitate ale administratiei publice centrale:

a) Corpul de Control al Guvernului;

b) Garda Natională de Mediu;

c) Inspectoratul de Stat în Constructii;

d) Garda Financiară, cu exceptia atributiilor privind stabilirea, urmărirea si încasarea veniturilor bugetare si solutionarea contestatiilor;

e) Autoritatea Natională a Vămilor, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a solutionării contestatiilor si a valorificării bunurilor devenite proprietate a statului.

(2) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control asigură directa coordonare a următoarelor autorităti publice, institutii publice si activităti:

a) Agentia Natională de Control al Exporturilor;

b) Inspectia Muncii, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publică aflată în subordinea Guvernului;

d) activitatea de inspectie sanitară din cadrul Ministerului Sănătătii;

e) activitatea de inspectie si politie sanitar veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;

f) alte autorităti publice, institutii publice si activităti stabilite prin decizie a primului-ministru.

(3) Structurile prevăzute la alin. (1) si (2) sunt obligate să prezinte ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control rapoarte, note, evaluări, sinteze în legătură cu activitatea desfăsurată si să execute dispozitiile si măsurile stabilite de acesta pentru îndeplinirea corespunzătoare a atributiilor."

5. La alineatul (5) al articolului 8, literele d), g) si h) vor avea următorul cuprins:

"d) coordonează activitatea de control a autoritătilor prevăzute la art. 6 alin. (2) si dă aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducătorilor acestor autorităti sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de către primul-ministru, după caz;

............................................................................................

g) dă aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului cu functii de conducere de la nivel central al fiecărei autorităti aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control, precum si pentru conducătorii structurilor teritoriale ale acestora, după caz;

h) sanctionează, dispune sanctionarea sau, după caz, avizează actele de sanctionare a personalului cu functii de conducere al autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control, în conditiile legii."

6. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Pentru exercitarea atributiilor specifice de control al activitătii caselor de asigurări de sănătate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare, Autoritatea Natională de Control va fi dotată cu un număr de 3 autoturisme de interventie, cu un consum lunar de 400 litri/vehicul."

7. Anexa cuprinzând structura organizatorică a Autoritătii Nationale de Control se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Preluarea în structura aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control, în conditiile art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 745/2003, a personalului încadrat în cabinetul demnitarului se va realiza în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 745/2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru delegat pentru coordonarea autoritătilor

de control,

Marin Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.537.

 

ANEXĂ


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

pentru modificarea lit. a) a pct. 5 din Strategia de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor*), pentru anul 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Litera a) a punctului 5 din Strategia de privatizare a unor societăti comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei si Resurselor, pentru anul 2003, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

"a) Metode de privatizare prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare:

- atragerea de capital prin majorarea capitalului social, cu acordarea unui drept de optiune la cumpărarea unor pachete de actiuni la societătile comerciale din domeniul utilitătilor;

- majorarea capitalului social prin aport de capital;

- transferul cu plată sau cu titlu gratuit al activelor cu caracter social;

- atragerea de capital în investitii prin parteneriat public, utilizându-se următoarele metode:

- construieste, operează si transferă;

- construieste, detine si operează;

- constituirea de societăti comerciale cu capital mixt;

- vânzarea de către societătile comerciale a activelor din patrimoniu, inclusiv a celor constituite ca sucursale;

- vânzarea de către societătile comerciale de interes strategic, precum si de către societătile comerciale care fac parte din ramuri ale economiei nationale declarate strategice a activelor din patrimoniu, inclusiv a celor constituite ca sucursale, cu avizul prealabil al directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si cu aprobarea ministrului economiei si comertului;

- vânzarea pachetelor de actiuni ale societătilor comerciale, inclusiv a celor constituite ca filiale."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.540.


*) Se organizează la nivel de compartiment.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale "PISA - Parcul Industrial Sebes-Alba" - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată si modificată prin Legea nr. 490/2002 si ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acordă titlul de parc industrial Societătii Comerciale "PISA - Parcul Industrial Sebes-Alba" - S.A., denumită în continuare societate-administrator, având numărul de înregistrare la Oficiul registrului comertului J-01/65/13.02.2002, codul unic de înregistrare 14448099, cu sediul social în municipiul Sebes, str. Valea Frumoasei bl. 4 AB, parter, judetul Alba, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este situat în partea nordică a municipiului Sebes, având acces direct la drumul european E 81 (DN 1);

b) are o suprafată de 74,13 ha, proprietate privată a municipiului Sebes.

(2) Societatea-administrator detine dreptul de folosintă asupra terenului prevăzut la alin. (1).

Art. 3. - (1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexa la prezentul ordin, pe perioada de existentă a societătii-administrator, în conditiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute în legislatia în vigoare.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin si se va comunica celor interesati de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 4. - Societatea-administrator, detinătoare a titlului de parc industrial, urmăreste realizarea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002, si transmite semestrial Ministerului Administratiei si Internelor rapoarte privind activitătile realizate în parcul industrial.

 

Ministrul administratiei si internelor,

 Ioan Rus

Ministru delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 11 decembrie 2003.

Nr. 607.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii pentru anul fiscal 2004 potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) si ale art. 43 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii realizate în anul 2004, definite la art. 56 si 72 din Legea nr. 571/2003, se stabileste următorul barem lunar:

 

Venitul lunar impozabil (lei)

Impozitul lunar (lei)

până la 2.400.000

18%

2.400.001 - 5.800.000

432.000 + 23% pentru ceea ce depăseste suma de  2.400.000 lei

5.800.001 - 9.300.000

1.214.000 + 28% pentru ceea ce depăseste suma de  5.800.000 lei

9.300.001 - 13.000.000

2.194.000 + 34% pentru ceea ce depăseste suma de  9.300.000 lei

Peste 13.000.000

3.452.000 + 40% pentru ceea ce depăseste suma de 13.000.000 lei

 

Art. 2. - Începând cu data de 1 ianuarie 2004, la stabilirea bazei de calcul a impozitului pentru veniturile din salarii si pensii, se au în vedere următoarele sume fixe prevăzute la art. 45 alin. (2), respectiv la art. 73 din Legea nr. 571/2003, astfel:

a) deducerea personală de bază este de 2.000.000 lei lunar;

b) suma neimpozabilă lunară pentru veniturile din pensii este de 8.000.000 lei lunar.

Art. 3. - (1) Prin venituri realizate în anul 2004 se întelege orice sumă primită sub formă de salarii sau pensii începând cu luna ianuarie 2004, cu exceptia plătilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2003, care sunt considerate venituri realizate în anul 2003.

(2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.848.