MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 6             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti , 6 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

602/2003. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă si finalizare a încheierii contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - S.A. si Societatea Comercială „ALSTOM Transport” - S.A.

 

921/2003. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă si finalizare a încheierii contractului de mentenantă de material rulant si feroviar pentru circulatia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - S.A. si Societatea Comercială „ALSTOM Transport” - S.A.

 

604/2003. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

923/2003. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.541/2003. - Hotărâre privind trecerea unui imobil cu destinatia locuinte de serviciu, aflat în administrarea Serviciului de Protectie si Pază, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.542/2003. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în suprafată totală de 8.132,30 ha, în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

 

1.543/2003. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Fundatiei „Centrul de Afaceri Olandezo-Român” din Olanda

 

1.544/2003. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internationale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, cresterea încrederii si securitătii

 

1.547/2003. - Hotărâre privind transmiterea unui teren situat pe raza comunei Vădeni, judetul Brăila, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

 

1.548/2003. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

1.549/2003. - Hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a unui teren situat în municipiul Mangalia, judetul Constanta

 

1.585/2003. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în favoarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea OUG 85/2003 pentru aprobarea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel, intre "Metrorex" - S.A. si "ALSTOM Transport" - S.A.

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85 din 25 septembrie 2003 pentru aprobarea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel, intre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" S.A. si Societatea Comerciala "ALSTOM Transport" - S.A., publicata in Monitorul Oficial al României nr. 684 din 29 septembrie 2003, cu urmatoarele modificari:

1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:

«ORDONANTA DE URGENTA

pentru aprobarea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant feroviar pentru circulatia metroului, intre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Societatea Comerciala “ALSTOM Transport” - S.A.»

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba continuarea procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant feroviar pentru circulatia metroului, intre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A. si Societatea Comerciala “ALSTOM Transport” - S.A., in conditiile inscrise in caietul de sarcini al achizitiei si in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 44/2003 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat si ale Hotararea Guvernului 839/2003 pentru aprobarea Listei societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, din sectorul feroviar, care beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat."


Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 602.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pt. circulatia in tunel, intre "Metrorex" si "ALSTOM Transport"

 

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicata,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel, intre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A. si Societatea Comerciala "ALSTOM Transport" - S.A. si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 921.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 462 din 28 iunie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor raspunde in fata Parlamentului, a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si a Guvernului de modul in care aplica prevederile Constitutiei, ale celorlalte acte normative, precum si ale tratatelor internationale la care România este parte."

2. Dupa alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

"(3) In subordinea ministrului administratiei si internelor mai functioneaza: consilierii ministrului, Cabinetul ministrului si Corpul de control al ministrului."

3. Alineatul (4) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

"(4) In aplicarea prevederilor legale ministrul emite ordine si instructiuni, iar pentru domeniul administratiei publice acestea vor fi contrasemnate de catre ministrul delegat pentru administratia publica."

4. Alineatele (3) si (4) ale articolului 10 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Incadrarea unitatilor pe categorii, organizarea, functionarea si dotarea acestora se aproba prin ordin al ministrului.

(4) Ministrul administratiei si internelor, pe baza consultarii Colegiului ministerului, poate infiinta, desfiinta, disloca si redisloca unitati, pana la esalonul Brigada exclusiv, servicii, sectii, birouri, compartimente si subunitati, in limita posturilor aprobate si a fondurilor banesti alocate."

5. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - (1) In domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Institutul National de Administratie, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii 10/2001, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, Directia Generala de Pasapoarte, Arhivele Nationale si Autoritatea Guvernamentala pentru Valea Jiului."

6. Dupa alineatul (2) al articolului 13 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

"(3) Carburantii si lubrifiantii pentru tehnica de interventie si de lupta sunt exceptati de la plata sumelor datorate pentru Fondul special al drumurilor publice."

7. La alineatul (1) al articolului 14, punctele 3 si 8 ale literei a) vor avea urmatorul cuprins:

"3. initiaza proiecte de acte normative in domeniul serviciilor publice deconcentrate;

.………………………………………..

8. in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, elaboreaza si monitorizeaza strategii, sprijina programe de dezvoltare a infrastructurii urbane si a serviciilor de gospodarie comunala si acorda sprijin pentru realizarea unor proiecte de parteneriat public-privat;"

8. La alineatul (1) al articolului 14, punctul 6 al literei b) va avea urmatorul cuprins:

"6. solicita de la autoritati publice, de la persoane fizice sau juridice informatii, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin lege si in limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acorda sprijin ministerului, pentru indeplinirea atributiilor specifice, din fondul repartizat cu aceasta destinatie, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului;"

9. La alineatul (1) al articolului 14, dupa punctul 11 al literei b) se introduce punctul 12 cu urmatorul cuprins:

"12. conduce activitatea de informatii si protectie interna."

10. La alineatul (1) al articolului 14, dupa punctul 2 al literei c) se introduce punctul 21 cu urmatorul cuprins:

"21. elaboreaza normele de inzestrare, intrebuintare, intretinere si reparare pentru armament, tehnica militara si alte bunuri din dotare, precum si normele de consum pentru munitii si alte materiale; stabileste normele privind planificarea materiala si financiara, decontarea, evidenta si controlul mijloacelor materiale si banesti necesare structurilor subordonate;"

11. La alineatul (1) al articolului 14, punctul 6 al literei c) va avea urmatorul cuprins:

"6. initiaza proiectele de acte normative privind salarizarea functionarilor publici, a functionarilor publici cu statut special si a personalului militar;"

12. La alineatul (1) al articolului 14, dupa punctul 17 al literei c) se introduc punctele 18 si 19 cu urmatorul cuprins:

"18. conduce institutiile proprii de invatamant de specialitate;

19. asigura desfasurarea tuturor activitatilor in conformitate cu normele de protectie a mediului."

13. Alineatele (1) si (4) ale articolului 16 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Personalul Ministerului Administratiei si Internelor se compune din: functionari publici, politisti functionari publici cu statut special, cadre militare in activitate, personal contractual, precum si militari, jandarmi si politisti de frontiera angajati pe baza de contract.

.………………………………………..

(4) Personalul din Ministerul Administratiei si Internelor poate beneficia, ca masura de protectie sociala, de inlesniri in folosirea amenajarilor recreative si sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare in activitate, stabilite prin ordin al ministrului."

14. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 24. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta de abroga Legea 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia lit. b1) a pct. I al art. 17 si a art. 211, precum si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea 308/2001, cu exceptia art. 3 si 4 si a anexei."

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 604.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicata,

 

Presedintele României decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 923.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARIRE

privind trecerea unui imobil cu destinatia locuinte de serviciu, aflat in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 10 alin. (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 222 din Legea 191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Se aproba trecerea unui imobil cu destinatia locuinte de serviciu, aflat in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea vanzarii acestor locuinte, in conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Directorul Serviciului de Protectie si Pază,
Gabriel Naghi
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1541.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului cu destinatia locuinte de serviciu, aflat in administrarea Serviciului de Protectie si Paza, care trece din domeniul public in domeniul privat al statului

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite imobilul

Persoana juridica la care se transmite imobilul

Pozitia imobilului din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului (Blocul M62)

Municipiul Bucuresti, bd. Octavian Goga nr. 24, sectorul 3

Serviciul de Protectie si Paza

Serviciul de Protectie si Paza

Pozitia nr. 121.221, cod de clasificare nr. 8.29.16

Bloc de locuinte de serviciu cu 4 scari si 120 apartamente  Suprafata totala construita desfasurata = 8.662 m2

 

NOTA:

1. Blocul M62 este construit din pereti prefabricati si zidarie din B.C.A., cu plansee pe diafragme din beton armat si cu acoperis terasa (cladire cu subsol tehnic si etajele I-VII/VIII).

2. Terenul pe care este amplasat blocul M62 si parterul acestuia (spatii cu alta destinatie) nu au facut obiectul Ordinului ministrului apararii nationale nr. 8 din 7 februarie 1994 privind transferul blocului M62 de la Ministerul Apararii Nationale la Serviciul de Protectie si Paza, emis in baza Cererii de transfer nr. D.T. 1.027 din 23 decembrie 1993 a directorului Serviciului de Protectie si Paza.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARIRE

privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in suprafata totala de 8.132,30 ha, in fondul forestier proprietate publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 8 si al art. 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 53 alin. (4) din Legea 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba transmiterea, spre folosinta definitiva, in vederea reconstructiei ecologice si impaduririi, a terenurilor din fondul funciar agricol, in suprafata totala de 7.568,02 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in fondul forestier proprietate publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei 1.

Art. 2. - Se aproba transmiterea, spre folosinta definitiva, in vederea reconstructiei ecologice si impaduririi, a terenurilor din fondul funciar agricol, in suprafata totala de 564,28 ha, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in fondul forestier proprietate publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei 2.

Art. 3. - (1) Reconstructia ecologica prin impadurire a terenurilor degradate prevazute la art. 1 si 2 se va face de catre subunitatile Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.

(2) Cheltuielile necesare impaduririi se suporta din Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si din alte surse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 4. - Terenurile degradate preluate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva conform art. 1 si 2 se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricola, se inregistreaza in evidenta terenurilor cu destinatie forestiera, se inscriu in amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 5. - Agentia Domeniilor Statului impreuna cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva vor asigura punerea in aplicare a prezentei hotarari, prin incheierea unui protocol de predare-preluare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 6. - Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1542.

 

ANEXE

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul privat al statului care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in fondul forestier proprietate publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Fundatiei "Centrul de Afaceri Olandezo-Român" din Olanda

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 43 alin. (2) din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba, in vederea recunoasterii prin hotarare judecatoreasca, functionarea pe teritoriul României a Fundatiei "Centrul de Afaceri Olandezo-Român", persoana juridica de drept privat de nationalitate olandeza, fara scop patrimonial, cu sediul real in Olanda, Wal 20, 5611GG, Eindhoven.

Art. 2. - Scopul Fundatiei "Centrul de Afaceri Olandezo-Român" consta in promovarea si facilitarea comertului dintre intreprinderile olandeze si românesti, precum si orice alte actiuni consacrate acestui scop.

Art. 3. - Fundatia "Centrul de Afaceri Olandezo-Român" va functiona in România prin intermediul unei filiale cu sediul in Timisoara, str. Simion Barnutiu nr. 62, etajul 2, judetul Timis.

Art. 4. - Fundatia "Centrul de Afaceri Olandezo-Român" isi va desfasura activitatea cu respectarea legii române, dupa obtinerea hotararii judecatoresti de recunoastere si inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul economiei si comertului,
Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.543.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARIRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internationale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, cresterea încrederii si securitătii

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 906/1999 pentru aprobarea Normelor referitoare la organizarea si desfasurarea activitatilor specifice pe linia aplicarii prevederilor actelor internationale la care România este parte cu privire la controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii, publicata in Monitorul Oficial al României nr. 557 din 15 noiembrie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - Fondurile necesare pentru aplicarea de catre România a prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si ale altor documente internationale, referitoare la controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii, se asigura de la bugetul de stat si se prevad anual in bugetele Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si ministerelor implicate, potrivit actelor normative care reglementeaza transpunerea in practica a acestor documente."

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei duc la indeplinire obligatiile asumate si asigura exercitarea drepturilor care decurg din calitatea României de parte la actele internationale prevazute la art. 2."

3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Autoritatile implicate au obligatia sa stabileasca structura din subordine cu responsabilitati in acest sens si punctul sau de contact, pe care le comunica Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale."

4. Alineatul (4) al articolului 1 din normele prevazute in anexa va avea urmatorul cuprins:

"(4) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale stabileste componenta echipelor nationale de verificare si de insotire, in conformitate cu prevederile actelor internationale."

5. Articolul 2 din norme va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, in cooperare cu ministerele implicate, planifica, organizeaza, coordoneaza, conduce si evalueaza activitatile pentru care România este responsabila cu aplicarea prevederilor actelor internationale."

6. Literele a), c), d), f) si g) ale literei A a alineatului (2) al articolului 3 din norme vor avea urmatorul cuprins:

"a) cazarea personalului participant, inclusiv personalul român de insotire si auxiliar, se asigura in hoteluri de 2-3 stele, la tariful practicat de acestea. In situatiile in care exista posibilitati de cazare in spatii din reteaua Ministerului Apararii Nationale si a celorlalte ministere implicate, la acelasi nivel de confort, acestea vor fi utilizate pentru cazarea echipelor de verificare;

.………………………………

c) transportul echipelor de verificare, de insotire si auxiliar se organizeaza si se executa de catre Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu mijloace de transport auto din parcul propriu sau prin inchiriere de la Ministerul Apararii Nationale si agentii economici specializati in activitati de transport;

d) comunicatiile in interesul echipei de verificare, conform prevederilor actelor internationale, precum si cele pentru exercitarea atributiilor oficiale ale insotitorilor români se organizeaza de Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu mijloace proprii, asigurate de ministerele implicate sau prin inchiriere de la agentii economici specializati;

.………………………….

f) asigurarea protectiei personalului echipelor de verificare si paza mijloacelor de transport ale acestora, protectia coloanelor auto, indrumarea si controlul circulatiei pe timpul transportului echipelor de verificare si de insotire, in scopul incadrarii in termenele pentru transport stabilite prin prevederile actelor internationale, se executa sub coordonarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, cu mijloace si cu personal specializat pus la dispozitie de Ministerul Apararii Nationale si de Ministerul Administratiei si Internelor, la cererea transmisa operativ prin punctul de contact de la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;

g) accesul echipelor de verificare in zonele supuse inspectiei si in locurile asociate acestora se asigura de ministerele implicate, la cererea sefului echipei de insotire, transmisa operativ prin punctul de contact de la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale;".

7. Dupa articolul 4 din norme se introduce un nou articol, articolul 5, cu urmatorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Mijloacele aeriene si navale necesare executarii misiunilor de observare, evaluare, inspectii si vizite pe teritoriul României si pe teritoriul altor state se asigura de catre Ministerul Apararii Nationale, conform prevederilor instructiunilor comune, avand in vedere reglementarile internationale in domeniu.

(2) Mijloacele aeriene si navale prevazute la alin. (1) pot fi utilizate, la cerere, pentru transportul echipelor care executa misiuni de control pentru armamente."

Art. II. - Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si ministerele implicate in activitatile de implementare a prevederilor actelor internationale elaboreaza si adopta instructiuni comune, precum si instructiuni proprii de aplicare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul apărării nationale,
Ioan Mircea Pascu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
Petru Pană
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.544.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARARE

transmiterea unui teren situat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila, din domeniul privat al statului si din admini. Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al statului si in admin. Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba transmiterea unui teren in suprafata de 54,48 ha, situat pe raza comunei Vadeni, judetul Braila, identificat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, Directia Silvica Ialomita - Ocolul Silvic Braila.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministru delegat pentru administratia publică,
Ilie Stefan,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.547.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din proprietatea privata a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului in proprietatea publica a statului si in administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite terenul

Persoana juridica la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Comuna Vadeni, judetul Braila

Statul român - Agentia Domeniilor Statului

Statul român - Regia Nationala a Padurilor - Romsilva

Suprafata = 54,48 ha

Clasa de calitate: a II-a si a III-a  tarlaua 190, parcela 105, tarlaua 183, parcela 107

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARARE

transmiterea unor terenuri aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba transmiterea terenurilor, proprietate publica a statului, identificate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in vederea executarii unor lucrari de investitii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România S.A., in conformitate cu prevederile legale.

Art. 2. - Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. va reface constructiile, instalatiile si imprejmuirile situate pe terenurile afectate de lucrarile de reabilitare a DN 6 Centura Craiova si fluidizare a traficului pe DN 1 Baneasa - Aeroportul Otopeni.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul apărării nationale,
Ioan Mircea Pascu
Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea
Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.548.

 

ANEXA

 

Locul unde sunt situate terenurile

care se transmit

Persoana juridică

de la care se

transmit terenurile

 

Persoana juridică

la care se transmit terenurile

 

Codul de clasificare din

inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărăr

Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile

tehnice

ale terenurilor

Craiova, Valea Fetii, Punctul Obedeanu, judetul Dolj

Ministerul Apărării

Nationale

 

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

- imobil 3.155 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.876

Suprafata terenului =

36.720 m2

Craiova, calea Bucuresti nr. 433, judetul Dolj

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

- imobil 349 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.858

Suprafata terenului =

1.436 m2

Craiova, satul Ghercesti, judetul Dolj

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

- imobil 2.985 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.881

Suprafata terenului =

16.164 m2

Orasul Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti

km 16,5, judetul Ilfov

Ministerul Apărării

National

 

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

- imobil 2.690 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.653

Suprafata terenului =

2.727 m2

Orasul Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti

km 16,5, judetul Ilfov

Ministerul Apărării

Nationale

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

- imobil 1.147 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.591

Suprafata terenului =

1.301 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARIRE

scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren situat in municipiul Mangalia, judetul Constanta

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren in suprafata de 99,975 ha, situat in municipiul Mangalia, judetul Constanta, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenului prevazut la art. 1 se face cu plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza documentatiilor intocmite si aprobate conform prevederilor art. 94 din aceeasi lege.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministru delegat pentru administratia publică,
Ilie Stefan,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.549.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat in municipiul Mangalia, judetul Constanta, care se scoate definitiv din circuitul agricol

 

Locul unde este situat terenul

Titularul dreptului de proprietate

Datele de identificare a terenului

Municipiul Mangalia, judetul Constanta, nord DJ 391, sud DN 39

Municipiul Mangalia, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia

Suprafata totala = 99,975 ha, Parcela: A 225/12

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARIRE

garantarea de catre Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern in favoarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba contractarea de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unui credit extern, in limita sumei de 30 milioane de euro, in scopul asigurarii resurselor financiare necesare pentru cheltuielile de capital, materiale si pentru servicii destinate realizarii Centrului de Comânda si Control al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice garanteaza in proportie de 100% creditul extern mentionat la art. 1, precum si prima de asigurare, dobanzile, comisioanele si celelalte costuri aferente creditului respectiv.

Art. 3. - Procedurile de achizitie in cadrul creditului extern prevazut la art. 1 se vor desfasura in conformitate cu dispozitiile legale privind achizitiile publice de produse si de servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala, in vigoare la data efectuarii acestora.

Art. 4. - Rambursarea creditului extern si plata primei de asigurare, a dobanzilor, a comisioanelor si a celorlalte costuri aferente acestuia se vor efectua din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, in limita sumelor prevazute anual cu aceasta destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.585.