MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 8         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

592/2003. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 

911/2003. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.535/2003. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie

 

1.559/2003. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica  prevederile  Ordonantei  Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

702/2003. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor

 

1.018/2003.-Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-B4 “Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă”, editia 01/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  289  din 6 august 1998, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală si independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată si functionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

(2)  Asociatia  Generală  a  Medicilor  Veterinari  din România este forul stiintific si profesional neguvernamental al medicilor veterinari, care cuprinde si coordonează activitatea asociatiilor, societătilor si ligilor de profil membre.

(3) Medicina veterinară este o stiintă medicală care asigură confortul si protectia animalelor si contribuie la mentinerea sănătătii publice si la protectia mediului.”

2. După articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 11, cu următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Profesiunea de medic veterinar se exercită în România de către orice persoană, cetătean român, care posedă diplomă de medic veterinar echivalată potrivit legii, precum si de cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de cetătenii Elvetiei, care posedă diplome de medic veterinar, certificate sau  alte  documente  care  atestă  această  calificare prevăzută de lege, eliberate de o institutie de învătământ din aceste state.

(2) Pot exercita profesia de medic veterinar în România si cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetătenii Elvetiei, care posedă diplome, certificate sau alte documente ce atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de institutii de învătământ superior veterinar din tări terte, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Pot exercita profesia de medic veterinar în România si cetătenii statelor terte, cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetătenii Elvetiei, care posedă diplome certificate sau alte documente eliberate de institutii de învătământ veterinar din state terte, care atestă această calificare, echivalate potrivit legii.

(4) Recunoasterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atestă calitatea de medic veterinar,  se  realizează  de  către  Colegiul  Medicilor Veterinari.

(5) Medicii veterinari, cetăteni români cu domiciliul în străinătate, precum si medicii veterinari cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetătenii Elvetiei, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleasi drepturi si obligatii cu privire la exercitarea acesteia ca si medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectia consumatorului si a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării securitătii alimentare a populatiei, al facilitării relatiilor comerciale si al păstrării echilibrului ecologic.

(2) Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar cu drept de liberă practică, în exercitarea profesiei sale, nu este functionar public.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în următoarele domenii de competentă:

a) sănătatea animalelor;

b) sănătatea publică veterinară si igiena produselor animaliere si de origine animală;

c) inspectia si controalele veterinare de frontieră;

d) supravegherea si diagnosticul de laborator veterinar;

e) controlul igienei furajelor;

f) coordonarea identificării si înregistrării animalelor;

g) instruirea si educatia veterinară continuă;

h) testarea, înregistrarea si autorizarea producerii si comercializării produselor de uz veterinar si ale altor materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor;

i) comercializarea cu amănuntul si utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special si medicamentelor de uz veterinar;

j) consultantă si audit veterinar.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Medicul veterinar îsi exercită profesiunea în colaborare cu alte profesiuni, în următoarele domenii:

a) apărarea sănătătii publice si protectia consumatorului;

b) cresterea si furajarea animalelor;

c) selectia, ameliorarea si reproductia animalelor;

d) realizarea produselor de uz veterinar si a altor materii care influentează starea de sănătate a animalelor;

e) cercetări de genetică animală fundamentală si aplicativă;

f) protectia animalelor domestice si a celor sălbatice;

g) industrializarea si valorificarea produselor animaliere si de origine animală;

h) protectia mediului si controlul poluării;

i) statistica medical-veterinară;

j)  comercializarea  produselor  de  uz  veterinar,  cu exceptia celor prevăzute la art. 3 lit. i);

k) controlul miscării animalelor, al produselor animaliere si de origine animală;

l) cercetarea medical-veterinară;

m) nutritia animalelor;

n) biotehnologii medical-veterinare;

o) învătământul medical-veterinar.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplică, respectă si este protejat de legile statului, precum si de prevederile Statutului medicului veterinar si ale Codului de deontologie medical-veterinară aprobate de Congresul National al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale:

a) reteaua veterinară de stat;

b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;

c) institutiile de învătământ veterinar autorizate si acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu;

d) alte institutii publice si private.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Colegiul Medicilor Veterinari are următoarele atributii:

a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările si normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislatiei în vigoare;

b) elaborează Codul de deontologie medical-veterinară, Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar, ale căror prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic veterinar;

c) acordă medicilor veterinari atestatul de liberă practică;

d) aplică sanctiunile disciplinare prevăzute de regulamentul său de organizare si functionare, suspendă sau retrage atestatul de liberă practică;

e) reprezintă profesiunea în fata organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale si stiintifice, a institutiilor publice sau private;

f) promovează relatiile pe plan extern cu organizatii si institutii profesionale similare;

g) tine evidenta membrilor săi si actualizează permanent tabloul general al acestora;

h) propune anual Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului cifra de scolarizare pentru învătământul superior medical-veterinar;

i) acordă sprijin informational, eliberează documente oficiale medicilor cetăteni români care solicită aceasta oficial, pentru a exercita profesia în Uniunea Europeană sau în alte state, precum si medicilor veterinari cetăteni străini care solicită să profeseze în România, în conditiile legii.

(2) În materia recunoasterii calificărilor profesionale obtinute în statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetătenii statelor mentionate, Colegiul Medicilor Veterinari adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare.”

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art.  9.  -  (1)  Ministerul  Educatiei,  Cercetării  si Tineretului împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor  si  Mediului,  în  colaborare  cu  institutiile  de învătământ superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari si a Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de bază si specializările medicilor veterinari.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului împreună cu Colegiul Medicilor Veterinari si institutiile de învătământ superior organizează concursul si eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar.

(3)  Colegiul  Medicilor  Veterinari  colaborează  cu institutiile publice în stabilirea directiilor de dezvoltare si de perfectionare a învătământului medical-veterinar universitar si postuniversitar, în concordantă cu cerintele si standardele internationale si cu legislatia României.”

10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Congresul National al Medicilor Veterinari are următoarele atributii:

a) adoptă Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari;

b) adoptă Statutul medicului veterinar;

c) adoptă propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar si aprobă Codul de deontologie medical-veterinară;

d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea si perfectionarea medicilor veterinari, precum si criteriile pentru promovarea profesională;

e) adoptă rezolutii si recomandări privind programul său stiintific;

f) adoptă hotărâri privitoare la relatiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari  si Asociatia Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale si stiintifice din tară si din străinătate.”

11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobândeste de orice medic veterinar, cetătean român sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European ori cetătean elvetian,  indiferent  de  convingerile  politice,  religioase, culturale, de origine etnică, care îndeplineste următoarele conditii:

a) exercită în mod legal profesiunea de medic veterinar în România, în conformitate cu dispozitiile art. 11;

b) nu se află în cazurile de nedemnitate prevăzute de legislatia în vigoare;

c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.”

12. După articolul 15 se introduce un articol nou, articolul 151, cu următorul cuprins:

“Art. 151. - (1) Prevederile art. 15 nu se aplică în cazul exercitării profesiei de către cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de către cetătenii elvetieni sub formă de prestări de servicii.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), cetătenii statelor mentionate se înregistrează în registrul tinut de Colegiul Medicilor Veterinari  în acest scop, fără a dobândi calitatea de membri.

(3) Pentru prestarea de servicii persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, în conditiile legii.

(4) În exercitarea profesiei în forma prestării de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesională.”

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri activi si membri de onoare. Criteriile de includere a membrilor în una dintre aceste categorii sunt prevăzute în Statutul medicului veterinar.”

14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art.  17.  -  La  înscrierea  în  Colegiul  Medicilor Veterinari, medicul veterinar depune în fata consiliului judetean  sau  al  municipiului  Bucuresti  al  Colegiului Medicilor  Veterinari,  într-un  cadru  solemn,  următorul jurământ:

«Jur să-mi exercit profesiunea cu competentă si responsabilitate, în mod demn, cu probitate si devotament, actionând în toate împrejurările printr-o conduită exemplară, în spiritul normelor Codului de deontologie medical-veterinară si al respectării legilor tării.

Voi folosi toate cunostintele mele profesionale si stiintifice pentru promovarea si apărarea sănătătii animalelor, protectia sănătătii omului si a conditiilor ecologice.

Jur să apăr, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul si nobilele traditii ale profesiunii de medic veterinar!»”

15. După articolul 17 se introduce un articol nou, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - (1) Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele drepturi:

a) în exercitarea profesiunii sunt ocrotiti de lege;

b) să-si exercite profesiunea medical-veterinară, în conditiile legii;

c) să-si desfăsoare activitatea nestingherit si fără vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale;

d) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei;

e) să asiste la sedintele organelor de conducere a Colegiului Medicilor Veterinari;

f) să aleagă si să fie alesi;

g) să participe la formele de perfectionare profesională continuă;

h) să folosească însemnele si titlurile profesionale sau academice.

(2) Insulta, calomnia ori amenintarea, săvârsită împotriva medicului veterinar în timpul exercitării profesiei si în legătură cu aceasta, se pedepseste conform legii.

(3) Lovirea sau alte violente săvârsite împotriva medicului veterinar, în conditiile exercitării profesiei, se pedepsesc conform legii.

(4) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a părtii vătămate, iar pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), si din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.”

16. La articolul 18, după litera e) se introduce  o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) medicul veterinar care desfăsoară activitate medicalveterinară răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.”

17. Litera a) a articolului 19 va avea următorul cuprins:

“a) desfăsurarea unor activităti care contravin normelor Codului de deontologie medical-veterinară, constatate, sanctionate si rămase definitive;”

18. Litera a) a articolului 20 va avea următorul cuprins:

“a) dacă împotriva medicului veterinar s-au luat măsuri de ridicare a dreptului de a profesa, ca sanctiune disciplinară sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari, pentru evidentă incapacitate profesională ori boală psihică, atestată de comisia medicală de expertiză;”

19. Articolul 21 se abrogă.

20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari poate atesta, în conditiile prezentei legi, medici veterinari în diferite profiluri profesionale.”

21. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de obtinere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în:

a) asistentă medical-veterinară;

b) epidemiologie veterinară;

c) supraveghere si diagnostic de laborator;

d) sănătate publică veterinară si igiena produselor animaliere si de origine animală;

e) patologia reproductiei.”

22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Activitătile efectuate prin liberă practică medical-veterinară  sunt:  asistenta  medical-veterinară, însământările artificiale, diferitele servicii de specialitate si consultantă tehnică si legislativă sanitar-veterinară, producerea si comercializarea medicamentelor antiparazitare si de uz veterinar si a aparaturii si instrumentarului de uz veterinar.

(2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul unic sanitar-veterinar national.”

23. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Medicii veterinari cu drept de liberă practică îsi pot desfăsura activitatea independent, atât ca persoane fizice autorizate, cât si ca persoane juridice.”

24. După articolul 25 se introduc opt articole noi, articolele 251-258, cu următorul cuprins:

“Art. 251. - (1) În exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează si functionează în cadrul:

a) cabinetului medical-veterinar, în una dintre următoarele forme:

1. cabinet medical-veterinar;

2. cabinete medical-veterinare asociate;

b) societătilor comerciale cu obiect principal de activitate activitătile veterinare.

(2) În formele de organizare a profesiei prevăzute la alin. (1) îsi exercită profesia medicii veterinari titulari sau asociati, care pot avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.

Art. 252. - (1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicalveterinare.

(2) În cabinetul medical-veterinar îsi exercită profesia medicul veterinar titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale veterinare asociate, în scopul exercitării în comun a activitătii. Medicii veterinari titulari ai unor cabinete asociate îsi păstrează drepturile si responsabilitătile individuale prevăzute de lege.

Art. 253. - (1) Cabinetele medical-veterinare asociate pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul veterinar poate schimba oricând forma de organizare a profesiei, cu înstiintarea autoritătii care a aprobat înfiintarea si înregistrarea cabinetului medical-veterinar.

Art. 254. - Unitătile medical-veterinare cu personalitate juridică, ce se înfiintează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vor functiona cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) au ca obiect de activitate principal activitătile veterinare;

b)  sunt  înregistrate  în  Registrul  unic  al  cabinetelor medical-veterinare.

Art. 255. - (1) Actul de înfiintare a cabinetelor medicalveterinare este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, ce se întocmeste la consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, după aprobarea sa de către Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de înregistrare este necesar pentru obtinerea autorizatiei de functionare a cabinetului, o copie a acestuia fiind înmânată titularului.

(2) Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare se tine de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 256. - (1) Clădirilor, spatiilor, precum si dotărilor aferente nu li se va schimba destinatia, fiind obligatorie folosirea numai în scopul practicării medicinii veterinare.

(2) Schimbarea destinatiei se poate realiza numai cu acordul proprietarului.

Art. 257. - (1) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică  a  statului,  utilizate  în  prezent  pentru  activităti medical-veterinare, vor fi trecute în domeniul privat al statului, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi vândute, închiriate sau concesionate cabinetelor medical-veterinare ori, după caz, unitătilor medical-veterinare cu personalitate juridică.

(3) Normele metodologice privind vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 258. - Limitele dotării cabinetelor medical-veterinare se stabilesc de către Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.”

25. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Tarifele si onorariile pentru libera practică medical-veterinară se stabilesc de către fiecare medic veterinar, pe criterii de competentă, Colegiul Medicilor Veterinari stabilind tarifele minime unice si obligatorii.”

26. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - (1) Medicamentele si produsele antiparazitare de uz veterinar se comercializează numai din depozite, puncte farmaceutice si farmacii veterinare autorizate legal.

(2) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează numai din depozite veterinare autorizate si se folosesc numai de către medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, în cadrul actului medical-veterinar.”

27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Medicii veterinari cu drept de liberă practică, pe bază de contract încheiat cu directiile sanitarveterinare, efectuează actiunile prevăzute în programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale care sunt transmisibile la om, precum si alte activităti care concură la supravegherea sanitar-veterinară a teritoriului.

(2) Tarifele de plată pentru actiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Colegiul Medicilor Veterinari si se negociază pentru noul an bugetar cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, prin Agentia Natională Sanitară Veterinară.”

28. După articolul 29 se introduce un capitol nou, capitolul V1, cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL V1

Proceduri si sanctiuni

 

Art. 291. - Comisia Superioară de Deontologie si Litigii, comisiile  judetene  de  deontologie  si  litigii,  respectiv  a municipiului Bucuresti, judecă încălcarea si nerespectarea legislatiei si a reglementărilor specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum si abaterile deontologice si disciplinare ale medicilor veterinari.

Art. 292. - Membrii Colegiului Medicilor Veterinari care încalcă legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar si nu respectă Codul de deontologie medical-veterinară răspund disciplinar, în functie de gravitatea abaterii, si li se va aplica una dintre următoarele sanctiuni:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) mustrare severă;

d) suspendarea dreptului de a exercita medicina veterinară pe o perioadă care nu poate depăsi un an de la data emiterii hotărârii comisiei;

e) radierea din evidenta Colegiului Medicilor Veterinari, ceea ce determină interzicerea definitivă de a exercita medicina veterinară pe teritoriul României, care se poate lua numai de către Comisia Superioară de Deontologie si Litigii  la  propunerea  comisiei  judetene,  respectiv  a municipiului Bucuresti.

Art. 293.- Comisia judeteană de deontologie si litigii, respectiv a municipiului Bucuresti, reprezintă prima structură ce solutionează aspectele mentionate la art. 291, iar Comisia Superioară de Deontologie si Litigii reprezintă forumul national si structura de apel pentru orice încălcare, nerespectare sau abatere săvârsită de un medic veterinar si nesolutionată la nivel judetean.

Art. 294. - Procedura privind solutionarea litigiilor si abaterilor săvârsite de către medicii veterinari este stabilită în  regulamentul  de  ordine  interioară  pentru  Comisia Superioară de Deontologie si Litigii, comisiile judetene de deontologie si litigii si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

Art. 295. - Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari nu exclude răspunderea penală, contraventională, civilă sau materială, potrivit prezentei legi, conform prevederilor legale.

Art. 296. - Exercitarea fără drept a oricărei activităti specifice profesiei de medic veterinar constituie infractiune si se sanctionează potrivit legii.”

29. Articolul 30 se abrogă.

30. După articolul 30 se introduc două articole noi, articolele 301 si 302, cu următorul cuprins:

“Art. 301. - (1) Controlul privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medical-veterinare, indiferent de forma de organizare, se exercită de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului prin Agentia Natională Sanitară Veterinară si de către Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medical-veterinare se exercită de către autoritatea sanitar-veterinară centrală si teritorială, Colegiul Medicilor  Veterinari  sau  de  alte  organe  abilitate,  în conditiile legii.

Art.  302.  -  Următoarele  acte  vor  fi  publicate  în Monitorul Oficial al României, Partea I, si constituie reglementări specifice pentru punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei legi:

a) Statutul medicului veterinar;

b)  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  a Colegiului Medicilor Veterinari;

c) Codul de deontologie medical-veterinară;

d) Regulamentul privind atributiile si competentele medicilor veterinari cu drept de liberă practică în îndeplinirea unor îndatoriri publice.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea  Ministerului  Agriculturii,  Pădurilor,  Apelor  si Mediului, se va realiza transpunerea reglementărilor comunitare în materia recunoasterii calificărilor profesionale obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Elvetia, precum si în exercitarea profesiei de medic veterinar de către cetătenii statelor mentionate.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. V. - Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  289  din 6 august  1998,  cu  completările  ulterioare,  inclusiv  cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 592.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 911.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul agriculturii, pădurilor,

apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Alexandru Fărcas

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.535.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică

 

În temeiul art. 18 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Punctul 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, se completează cu subpunctele 12-27 cu următorul cuprins:

“12. Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucuresti;

13. Spitalul Militar de Urgentă «Dr. Gafencu Alexandru» Constanta;

14. Spitalul Clinic Militar de Urgentă «Dr. Iacob Czihac» Iasi;

15. Spitalul Militar de Urgentă «Dr. Constantin Papilian» Cluj-Napoca;

16. Spitalul Militar de Urgentă «Dr. Alex. Augustin» Sibiu;

17. Spitalul Militar de Urgentă «Dr. Stefan Odoblejea» Craiova;

18. Spitalul Militar de Urgentă «Dr. Ion Jianu» Pitesti;

19. Spitalul Militar de Urgentă «Dr. Alex. Popescu» Focsani;

20. Spitalul Militar de Urgentă «Avram Iancu» Oradea;

21. Spitalul Militar de Urgentă «Dr. Aristide Serfioti» Galati;

22. Spitalul Militar de Urgentă «Dr. Victor Popescu» Timisoara;

23. Spitalul Militar de Urgentă «Regina Maria» Brasov;

24. Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare «Dr. Constantin Zamfir» Bucuresti;

25.  Centrul  Medical  de  Diagnostic  si  Tratament Ambulatoriu «Academician Stefan Milcu» Bucuresti;

26.  Centrul  Medical  de  Diagnostic,  Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă Bucuresti;

27.  Institutul  National  de  Medicină  Aeronautică  si Spatială «General Dr. Av. Victor Anastasiu» Bucuresti”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.559.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) si ale anexei nr. 2 pct. 4 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 4 lit. H pct. 1 si lit. K pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu avizul Consiliului tehnico-economic nr. 5 din 4 septembrie 2003,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Cu aceeasi dată se abrogă prevederile din Normele departamentale care se referă la prepararea minereurilor.

Art. 3. - Normele specifice de securitate a muncii pentru prepararea minereurilor sunt obligatorii pentru activitătile cu acest profil si se difuzează celor interesati prin Asociatia Profesională Minieră din România.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 702.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-B4 “Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă”, editia 01/2003

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 4 pct. 4.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 6 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-B4 “Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă”, editia 01/2003, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.  2.  -  Procedurile  specifice  de  aplicare  a Reglementării  aeronautice  civile  române  RACR-B4 “Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica  civilă”  vor  fi  emise  de  Regia  Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

Art. 4. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Marius Sorin Ovidiu Bota,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.018.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.