MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 12         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

930/2003. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de divizie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

931/2003. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

 

932/2003. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.538/2003. - Hotărâre pentru organizarea si functionarea Gărzii Financiare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de divizie din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,

cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2003, domnul general de divizie Stan Ion Stîngaciu se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 930.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 379 din 11 decembrie 2003,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 931.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport,

în semn de apreciere pentru activitatea remarcabilă pe care a avut-o în conducerea fotbalului românesc în calitate de vicepresedinte si presedinte al Federatiei Române de Fotbal si presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, de numele său legându-se marile succese obtinute de echipa reprezentativă de fotbal a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, cu două barete, domnului Mircea Angelescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 932.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru organizarea si functionarea Gărzii Financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (3) si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Garda Financiară este institutie publică de control, cu personalitate juridică, care exercită controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscală, organizată ca organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Autoritătii Nationale de Control.

(2) Garda Financiară are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - (1) Garda Financiară este condusă de un comisar general - functionar public, numit prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, în conditiile legii.

(2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercită atributiile legale în această calitate pentru toate unitătile din structura Gărzii Financiare.

În exercitarea atributiilor sale comisarul general emite decizii, aprobă norme de lucru si stabileste proceduri pentru întreg personalul Gărzii Financiare.

(3) Comisarul general reprezintă Garda Financiară în relatiile cu tertii, numeste, angajează, promovează, sanctionează si eliberează din functii personalul din structura Comisariatului general, comisarii-sefi, comisarii-sefi adjuncti ai comisariatelor regionale si ai Comisariatului Municipiului Bucuresti, precum si comisarii care conduc sectiile judetene, potrivit legii, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control pentru functiile de conducere.

(4) Comisarul general asigură, prin deciziile luate, îndeplinirea corespunzătoare a atributiilor ce revin Gărzii Financiare potrivit dispozitiilor legale în vigoare si răspunde în fata ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control de întreaga activitate desfăsurată de unitătile din structura Gărzii Financiare.

(5) Comisarul general este ajutat în activitate de 3 comisari generali adjuncti care, în absenta comisarului general, angajează si reprezintă Garda Financiară pe baza mandatului expres dat prin decizie a comisarului general.

Art. 3. - (1) Garda Financiară are în structură:

a) Comisariatul general;

b) comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti, care au în componentă sectii judetene arondate.

(2) Structura organizatorică a Gărzii Financiare este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) Numărul total de posturi pentru Garda Financiară este de 1.005, din care 120 de posturi pentru aparatul Comisariatului general. Posturile sunt alocate functiilor publice specifice si generale si personalului contractual, cu respectarea dispozitiilor legale.

(4) Numărul de posturi pentru fiecare comisariat regional si pentru Comisariatul Municipiului Bucuresti se distribuie din numărul total prevăzut la alin. (3), prin decizie a comisarului general, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 4. - (1) Comisariatul general este structura centrală a Gărzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigură realizarea strategiei de control, urmăreste modul de realizare a atributiilor încredintate

comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti, stabileste măsuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul general al Gărzii Financiare au competentă de control operativ si inopinat pe întreg teritoriul tării, în conditiile prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) În structura Comisariatului general se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente functionale prin decizie a comisarului general, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 5. - (1) Comisariatele regionale se organizează ca unităti zonale cu competente teritoriale limitate, care conduc si supraveghează activitatea de control operativ si inopinat pentru sectiile judetene arondate. Comisarii din comisariatele regionale au competentă de control operativ si inopinat în sectiile judetene arondate. Numărul comisariatelor regionale si sectiile judetene arondate fiecărui comisariat regional sunt prevăzute în anexa nr. 2. Sediile comisariatelor regionale, al Comisariatului Municipiului Bucuresti si ale sectiilor judetene arondate sunt prevăzute în anexa nr. 3, iar bunurile mobile si imobile ce se preiau se stabilesc prin protocol încheiat cu Ministerul Finantelor Publice.

(2) Consiliile locale sprijină comisariatele Gărzii Financiare pentru asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii pentru Garda Financiară.

(3) Comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti sunt unităti cu personalitate juridică.

Art. 6. - (1) Comisariatele regionale sunt conduse fiecare de un comisar-sef, ajutat de un comisar-sef adjunct, care au atributii si răspunderi pentru sectiile judetene arondate, nominalizate expres prin decizie a comisarului general. Comisariatul Municipiului Bucuresti este condus de un comisar-sef si 3 comisari-sefi adjuncti care au atributii si răspunderi inclusiv pentru sectiile judetene arondate.

(2) Comisarii-sefi ai comisariatelor regionale si al Comisariatului Municipiului Bucuresti sunt ordonatori tertiari de credite si îndeplinesc în această calitate toate atributiile legale care le revin pentru comisariatul respectiv si sectiile judetene arondate.

Art. 7. - Prin Regulamentul de organizare si functionare a Gărzii Financiare, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, se stabilesc relatiile de coordonare, colaborare si răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare.

Art. 8. - (1) Sectiile judetene se organizează ca unităti componente ale comisariatelor regionale si ale Comisariatului Municipiului Bucuresti, fără personalitate juridică, si sunt conduse de un comisar sef de sectie asimilat la salarizare comisarului-sef adjunct al comisariatului regional. Comisarul sef de sectie este subordonat comisarului-sef al comisariatului regional la care este arondată sectia judeteană respectivă sau al Comisariatului Municipiului Bucuresti.

(2) Obiectivele de control sunt coordonate de comisariatul regional sau de Comisariatul Municipiului Bucuresti, după caz, pentru toate sectiile judetene arondate, iar rezultatele înregistrate de acestea sunt centralizate si raportate pe fiecare comisariat regional care răspunde de întreaga activitate a sectiilor judetene arondate.

Art. 9. - Comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti pot utiliza în operatiunile de control curent sau tematic care le revin comisari din toate sectiile judetene arondate, în functie de specializarea acestora în diferitele obiective sau teme ce fac obiectul controlului operativ si inopinat. Din dispozitie a comisarului general sau cu aprobarea scrisă a acestuia, la cererea comisarilor-sefi, pentru anumite operatiuni de control pot participa comisari din oricare dintre comisariatele regionale, Comisariatul Municipiului Bucuresti si din oricare dintre sectiile judetene.

Art. 10. - (1) Atributiile Gărzii Financiare, stabilite potrivit legii si încredintate în limitele legii de către ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, se duc la îndeplinire de către comisarii Gărzii Financiare, cu respectarea deontologiei functionarilor publici învestiti cu exercitiul autoritătii publice.

(2) În exercitarea atributiilor sale Garda Financiară efectuează controlul operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz, cu privire la:

a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricăror acte si fapte interzise de lege;

b) respectarea normelor de comert, urmărind prevenirea, depistarea si înlăturarea operatiunilor ilicite;

c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor în toate locurile si spatiile în care se desfăsoară activitatea agentilor economici;

d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si de combatere a activitătilor ilicite care generează fenomene de evaziune si fraudă fiscală.

Art. 11. - (1) Garda Financiară cooperează cu organele cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.

(2) Actiunile întreprinse în realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin intermediul compartimentului desemnat expres în structura organizatorică cu aceste atributii si vor fi coordonate si supravegheate direct de un comisar general adjunct.

(3) Pentru perfectionarea personalului Gărzii Financiare, sustinerea tematică la diferite actiuni organizate de Garda Financiară sau la invitatia organismelor similare din alte state, comisarul general desemnează persoanele competente, cu acordul expres al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 12. - Actele de control întocmite de comisarii Gărzii Financiare sunt acte administrative de control operativ si inopinat si se comunică directiilor generale ale finantelor publice în a căror rază teritorială se află sediul social al agentului economic controlat, pentru luarea măsurilor fiscale, sau organelor de urmărire penală, după caz.

Art. 13. - (1) Actele prin care sunt dispuse măsurile cu caracter imediat rezultate din controlul efectuat de către comisarii Gărzii Financiare, a căror executare este în sarcina entitătilor verificate, constituie acte opozabile entitătilor respective.

(2) În actele de control încheiate se face mentiunea că acest control este operativ si inopinat.

(3) În exercitarea atributiilor de serviciu comisarii Gărzii Financiare constată prin proces-verbal contraventiile săvârsite si aplică sanctiunile legale.

(4) Neexecutarea măsurilor dispuse de comisarii Gărzii Financiare în îndeplinirea atributiilor legal încredintate si prin exercitarea drepturilor expres conferite de lege se sanctionează potrivit legii.

(5) Pentru constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor legale si vărsarea sumelor la Trezoreria Statului, Garda Financiară utilizează formularele aprobate legal, până la epuizarea stocului, operând modificările corespunzătoare ca urmare a schimbării subordonării. La epuizarea stocului, noile formulare se solicită de Garda Financiară, se aprobă si se eliberează în conditiile legii.

Garda Financiară va utiliza în continuare foile de vărsământ-chitante folosite în activitatea de trezorerie, în conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 14. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor încredintate, comisarii Gărzii Financiare sunt îndreptătiti să dispună toate măsurile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, precum si orice alte măsuri rezultate din actele normative a căror încălcare o constată, potrivit competentelor.

(2) Pentru exercitarea controlului operativ si inopinat, comisarii Gărzii Financiare prezintă ordinul de serviciu, care este de regulă general, cu caracter permanent si care indică numele comisarului si competentele acestuia, precum si legitimatia de control si insigna, prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 15. - (1) Personalul Gărzii Financiare care îndeplineste functii publice specifice este dotat cu uniformă, însemne distinctive, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de autoapărare. Uniforma si celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi purtate în timpul exercitării atributiilor de control legal încredintate, în conditiile prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Gărzii Financiare.

(2) Modelul uniformei, al însemnelor distinctive, al legitimatiei de control si al ordinului de serviciu sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Achizitionarea uniformei si a însemnelor distinctive se face în conditiile legii pentru achizitiile publice, iar normele de dotare si durata de serviciu sunt cele prevăzute în anexa nr. 4 a).

(4) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoapărare, de protectie si de comunicare sunt prevăzute în anexa nr. 4 b), iar achizitionarea acestora se face în conditiile legii.

(5) Armamentul se poate asigura atât prin achizitii publice, cât si prin redistribuire cu titlu gratuit de la alte institutii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate în conditiile legii, în măsura disponibilitătilor, cu conditia predării acestuia în perfectă stare fizică si de functionare tehnică si fiabilitate.

(6) Până la asigurarea conditiilor materiale si financiare pentru dotările prevăzute la alin. (1)-(5), precum si până la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Gărzii Financiare utilizează dotările existente.

Art. 16. - (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de stimulente materiale si morale, în conditiile legii.

(2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursă si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente sunt prevăzute în normele metodologice cuprinse în anexa nr. 5.

Art. 17. - (1) Institutiile specializate care pregătesc personal militar si care prin lege au dreptul să detină si să folosească armament pentru realizarea unor atributii si sarcini speciale de apărare sprijină Garda Financiară în realizarea programului de dotare si de pregătire a personalului propriu pentru detinerea si utilizarea armamentului, mijloacelor tehnice si echipamentelor proprii.

(2) Răspunderea pentru asimilarea cunostintelor si utilizarea corespunzătoare a acestora revine comisarilor Gărzii Financiare, care vor fi testati din punct de vedere fizic, psihic si al cunostintelor necesare pentru acordarea dreptului de portarmă, anterior încredintării armamentului si echipamentelor respective.

Art. 18. - (1) Autoturismele din dotare sunt inscriptionate cu însemnul Gărzii Financiare în forma descrisă pentru insigna comisarului, în dimensiune corespunzătoare, si sunt prevăzute cu însemne si dispozitive de avertizare sonoră si luminoasă, în conditiile prevăzute de art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

(2) Numărul maxim de autoturisme, mijloace de transport speciale si consumul lunar de carburanti pentru Garda Financiară sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(3) Numărul maxim de autoturisme si mijloace de transport speciale pentru comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 19. - (1) Garda Financiară este finantată de la bugetul de stat.

(2) Cheltuielile ocazionate de functionarea Gărzii Financiare până la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2003 se suportă din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 20. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 940/1998 privind modalitătile de subordonare si de numire în functie a comisarului general al Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 29 decembrie 1998, prevederile referitoare la Garda Financiară cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 154/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitătile subordonate acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru delegat pentru coordonarea

autoritătilor de control,

Marin Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.538.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

ANEXA Nr. 4 b)

 

LISTA

mijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, de protectie si comunicare si a altor mijloace speciale de dotare

 

a) Arme de foc si mijloace individuale de autoapărare

Arme de foc:

1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; se asigură la prima dotare; câte o bucată pentru fiecare comisar;

2. toc din piele pentru pistol; se asigură la prima dotare pentru fiecare pistol;

3. munitie de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare sedintă de tragere;

Mijloace individuale de autoapărare:

4. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui comisar*);

5. electrosocuri:

- 500 bucăti de mici dimensiuni;

- 500 bucăti de mari dimensiuni (bastoane); pentru dotarea comisarilor*).

b) Echipament individual de protectie:

1. veste reflectorizante pentru actiunile stradale: 800 bucăti;

2. bastoane reflectorizante pentru actiunile stradale: 500 bucăti;

3. combinezon din două piese (pantalon si bluză inscriptionatăcu sigla Gărzii Financiare), confectionat din material usor, care se îmbracă de către comisari peste uniformă în actiunile de inventariere si manipulare a mărfurilor, ambalajelor etc.; câte o bucată pentru fiecare comisar.

c) Mijloace de comunicare:

- telefon mobil si serviciile aferente - un aparat/persoană.

d) Alte mijloace speciale de dotare:

1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de

secretizare de pe timbre si banderole;

2. sigilii metalice de unică folosintă, înseriate;

3. imprimate (formulare cu regim special);

4. alte articole necesare, bine justificate, avizate de comisarul general si aprobate de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.


*) În mod justificat, comisarul general poate aproba dotarea si altor persoane din cadrul Gărzii Financiare cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la actiuni si numai pe timpul desfăsurării actiunii.

 

ANEXA Nr. 5

 

 

NORME METODOLOGICE

privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente stabilit în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

 

CAPITOLUL I

Sursele de constituire a fondului de stimulente

 

1. Fondul de stimulente se constituie, potrivit art. 5 alin. (5) si art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, din următoarele surse:

a) o cotă de 1% din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activitătii Gărzii Financiare, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, si din sumele obtinute în urma valorificării actelor de control ale Gărzii Financiare;

b) un procent de 15% din sumele încasate pentru bugetul de stat, reprezentând amenzi si sume confiscate, precum si un procent de 7% provenit din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări.

2. Prin bunuri intrate în proprietatea privată a statului, în sensul prevederilor pct. 1, se întelege bunurile care au făcut obiectul confiscării pe baza proceselor-verbale sau a actelor de control ale Gărzii Financiare si care au fost valorificate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cele abandonate în timpul controlului.

3. Sumele în valută provenite din sursele prevăzute la pct. 1 lit. a) si b) se evaluează în lei, la cursul de schimb practicat de Banca Natională a României în ziua în care acestea au devenit proprietatea statului.

4. Bunurile confiscate reprezentând arme, munitii, echipament militar, produse si materiale explozive, stupefiante, obiecte de patrimoniu, precum si alte bunuri similare se predau de organele Gărzii Financiare si se valorifică în conditiile legii; sumele obtinute din valorificarea acestor bunuri nu se constituie în fond de stimulente.

 

CAPITOLUL II

Evidentierea fondului de stimulente

 

5. Fondul de stimulente se constituie si se evidentiază astfel:

a) la nivelul comisariatelor regionale si al Comisariatului Municipiului Bucuresti, din sumele provenite din activitatea proprie si din cea a sectiilor judetene arondate ale Gărzii Financiare, reflectate distinct pe fiecare entitate care le-a creat;

b) la nivelul Comisariatului General al Gărzii Financiare, din sumele provenite din activitatea proprie si, distinct, din virarea unei cote de 10% de către comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti;

c) la nivelul Autoritătii Nationale de Control, din sumele provenite din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului si a sumelor obtinute ca urmare a valorificării actelor de control ale Gărzii Financiare, potrivit pct. 1 lit. a), precum si din virarea unei cote stabilite prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control din fondul constituit potrivit prevederilor pct. 1 lit. b).

6. Sumele constituite în conditiile prevăzute la pct. 5 lit. a) si b) se evidentiază distinct, în analitic, pe fiecare entitate care le-a creat, inclusiv pe sectiile judetene ale Gărzii Financiare.

7. Sumele provenite din sursele prevăzute la pct. 1 lit. b) vor fi virate de administratiile finantelor publice si, respectiv, de Directia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti, iar sumele provenite din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activitătii Gărzii Financiare, precum si cele provenite din valorificarea actelor de control ale Gărzii Financiare vor fi virate, în cota prevăzută la pct. 1 lit. a), în contul Autoritătii Nationale de Control. În acelasi cont sunt colectate si sumele provenind din cota stabilită prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, în conditiile stabilite la pct. 5 lit. c).

Comisarii-sefi ai comisariatelor regionale si cel al Comisariatului Municipiului Bucuresti, precum si sefii sectiilor teritoriale vor urmări modul de colectare, evidentiere si vărsare în contul Autoritătii Nationale de Control a respectivelor sume.

 

CAPITOLUL III

Modul de utilizare a fondului de stimulente

 

8. Utilizarea sumelor constituite la nivelul fiecărei entităti se face pe baza următoarelor criterii de repartizare:

a) contributia directă si efectivă, realizată cu respectarea normelor legale si a îndatoririlor specifice, la atragerea de venituri suplimentare la bugetul de stat prin descoperirea faptelor de evaziune si/sau fraudă fiscală si declansarea măsurilor de recuperare a sumelor datorate;

b) îndeplinirea cu competentă si profesionalism a atributiilor de control, având drept rezultat identificarea faptelor si actelor prin care contribuabilii se sustrag de la plata taxelor, impozitelor si a celorlalte contributii datorate;

c) depistarea mijloacelor folosite si a manoperelor utilizate pentru încălcarea sau nerespectarea dispozitiilor legale care reglementează obligatiile fiscale ale contribuabililor;

d) îndeplinirea cu probitate a îndatoririlor de serviciu, executarea cu promptitudine, seriozitate si bună-credintă a operatiunilor de control;

e) aportul personal la realizarea obiectivelor compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea persoana respectivă;

f) asumarea responsabilitătii si a riscurilor pentru executarea misiunilor de control cu grad accentuat de pericol, menite să reducă sau să elimine acte ori fapte ilicite din domeniile de activitate de competenta Gărzii Financiare;

g) organizarea corespunzătoare a programului de lucru, însusirea si aplicarea normelor legale care stabilesc competentele Gărzii Financiare;

h) contributia efectivă a personalului desemnat în comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) si art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, si a celui care participă la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate, la îndeplinirea atributiilor ce le sunt stabilite;

i) semnalarea deficientelor de reglementare si a domeniilor de activitate în care se produc acte sau fapte ilicite si formularea de propuneri concrete de îmbunătătire a cadrului normativ;

j) adoptarea unei conduite demne, a unui comportament civilizat, păstrarea integritătii si a simtului civic, implicarea în descoperirea si combaterea oricărei manifestări ilicite în domeniile de activitate de competenta Gărzii Financiare.

 

CAPITOLUL IV

Repartizarea si acordarea stimulentelor

 

9. Cuantumul lunar al stimulentelor poate fi de:

a) cel mult 3 salarii de bază lunare brute pentru comisarii Gărzii Financiare care contribuie direct la constituirea fondului de stimulente sau care îndeplinesc atributii de conducere, coordonare, supraveghere si control al activitătii operative a Gărzii Financiare;

b) cel mult două salarii de bază lunare brute pentru celelalte categorii de personal din cadrul Gărzii Financiare, pe baza aprecierilor privind activitatea profesională, modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu, aportul direct la îmbunătătirea activitătii compartimentelor sau sectoarelor de activitate în care lucrează.

10. Pentru contributii de valoare la descoperirea unor acte si/sau fapte de evaziune si/sau fraudă fiscală, îmbunătătirea activitătii Gărzii Financiare, eficientizarea actului de control, perfectionarea cadrului normativ în aceste domenii, ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control poate acorda stimulente peste nivelul prevăzut la pct. 9 lit. a) si b).

 

ANEXA Nr. 6

 

NUMĂRUL MAXIM

de autoturisme, mijloace de transport speciale si consumul lunar de carburanti aprobat

 

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăti)

Consumul maxim lunar de carburanti aprobat

Autoturisme pentru transportul comisarilor în operatiuni specifice de control

300

400 litri/autovehicul

TOTAL:

300

 

 

NOTĂ:

1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Gărzii Financiare.

2. Nu se consideră depăsiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace de transport aprobat pentru Garda Financiară.

3. Numărul de autoturisme achizitionate în perioada 1991-2003 este de 275, din care 211 sunt fabricate în perioada 1989-1998 si îndeplinesc conditiile de casare, urmând a fi scoase din uz si înlocuite prin achizitii în perioada imediat următoare.

11. Sunt competenti să acorde stimulente, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:

a) ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control pentru personalul din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control, pentru cel prevăzut la pct. 10 si pentru următoarele categorii de personal:

- comisarul general al Gărzii Financiare si adjunctii acestuia;

- comisarii-sefi ai comisariatelor regionale si cel al Comisariatului Municipiului Bucuresti, la propunerea comisarului general;

b) comisarul general al Gărzii Financiare pentru:

- comisarii-sefi de divizie, sefii de serviciu si sefii de birou din aparatul Comisariatului general al Gărzii Financiare, adjunctii comisarilor-sefi ai comisariatelor regionale si Comisariatului Municipiului Bucuresti si sefii sectiilor judetene ale Gărzii Financiare, la propunerea sefilor ierarhici ai acestora;

- personalul de executie din Comisariatul general al Gărzii Financiare, la propunerea sefilor ierarhici ai acestuia;

c) comisarii-sefi ai comisariatelor regionale si cel al Comisariatului Municipiului Bucuresti pentru personalul de executie din cadrul comisariatelor regionale si al Comisariatului Municipiului Bucuresti, precum si pentru cel din sectiile judetene ale Gărzii Financiare, la propunerea sefilor ierarhici, cu avizul comisarilor-sefi adjuncti ai acestora.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

12. Ministrul pentru coordonarea autoritătilor de control poate dispune, în cazuri temeinic justificate, redistribuirea unor fonduri de stimulente între entitătile care au contribuit la realizarea acestora, în aplicarea prevederilor cap. III.

13. Plata stimulentelor aprobate se face de regulă în cursul lunii curente, pentru luna expirată, sau în lunile următoare.

14. Sumele reprezentând fondul de stimulente, rămase neutilizate la sfârsitul lunii, respectiv al anului, se reportează lunar si anual si sunt utilizate cu aceeasi destinatie.

15. Evidentierea în contabilitate a operatiilor de constituire si utilizare a fondurilor de stimulente se efectuează potrivit Instructiunilor privind aplicarea planului de conturi pentru institutiile publice.

16. Ministerul Finantelor Publice dispune măsuri pentru asigurarea constituirii surselor prevăzute la art. 5 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 si virarea acestora în contul Autoritătii Nationale de Control.

17. Stimulentele nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii, iar asupra acestora nu se calculează contributia de asigurări sociale de stat si contributia pentru ajutorul de somaj. Stimulentele acordate personalului se impozitează în conditiile legii.

18. Sumele existente în soldurile fondurilor de stimulente constituite până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se includ în noul fond de stimulente si se utilizează potrivit prevederilor acestora.

19. Sumele incluse în fondul de stimulente cu încălcarea prevederilor legale privind constituirea acestora vor fi deduse din fondul existent sau constituit în perioada următoare si vor fi virate la bugetul de stat. În cazul în care, ulterior constituirii si utilizării fondului de stimulente, instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri definitive si irevocabile de anulare a sanctiunilor contraventionale cu amendă sau a măsurilor de confiscare a bunurilor, sumele astfel constituite se deduc din fondul de stimulente si vor avea destinatia stabilită de lege.

20. Personalul însărcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Comisariatului general al Gărzii Financiare si al comisariatelor regionale, inclusiv al Comisariatului Municipiului Bucuresti, are obligatia să verifice corecta constituire si utilizare a fondului de stimulente si să nu permită constituirea si, după caz, plata sumelor încasate cu încălcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.