MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 15             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 8 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.593/2003. - Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale

 

1.594/2003. - Hotărâre privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

34/2003.- Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normativului de încercări si măsurători pentru sistemele de protectii, comandă-control si automatizări din partea electrică a centralelor si statiilor

 

1.818/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (2) din Legea zootehniei nr. 72/2002, al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care detin, cresc si exploatează animale de productie si reproductie, organizati în exploatatii agricole constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, beneficiază în anul 2004 de sprijinul direct al statului, prin acordarea de subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, potrivit prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Se acordă subventie pentru productia de carne, a cărei valoare este de:

a) 5.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate minimă de 400 kg/cap;

b) 8.000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg/cap, livrati la abatoarele autorizate;

c) 4.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul ovin în greutate de peste 30 kg/cap;

d) 5.000 lei/kg carne pasăre în viu - pui broiler, livrată la abatoarele autorizate.

(2) Subventiile pentru productiile de carne se acordă pentru: animalele livrate la abatoarele autorizate, animalele abatorizate în regim de prestare de servicii pentru crescătorii de animale sau animalele abatorizate în abatoare proprii, autorizate, în cadrul unitătilor integrate si a căror activitate este evidentiată distinct.

(3) Dintre producătorii agricoli definiti la art. 1, crescătorii, persoane juridice, de porci si pui broiler, pentru a beneficia de subventie pentru productia de carne în viu, pentru animalele livrate în anul 2004 la abatoarele autorizate, conform prevederilor alin. (2), trebuie să facă dovada că au asigurat necesarul de furaje, prin Programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfă de carne de porc sau pasăre.

(4) Programul propriu anual de sustinere cu furaje a productiei marfă de carne de porc sau pasăre, întocmit conform modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, se depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, la data primei solicitări a subventiei.

Art. 3. - (1) Pentru productiile de carne în viu obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, se acordă următoarele subventii:

a) 7.000 lei/kg carne în viu pentru tineretul bovin cu o greutate minimă de 400 kg/cap;

b) 10.000 lei/kg carne în viu pentru porcii în greutate de 90-110 kg/cap, livrati la abatoarele autorizate;

c) 7.000 lei/kg carne pasăre în viu - pui broiler, livrată la abatoarele autorizate.

(2) Subventiile pentru productiile de carne prevăzute la alin. (1) se acordă pentru animalele abatorizate în abatoare cu activitate ecologică certificată.

Art. 4. - Pentru ouăle obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, se acordă subventie a cărei valoare este de 1.000 lei/bucată.

Art. 5. - Se acordă subventie pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă.

Art. 6. - (1) Subventiile pentru materialul biologic de reproductie se acordă pentru:

a) viteii obtinuti si mentinuti minimum 6 luni în exploatatie si care împlinesc această vârstă începând cu 1 ianuarie 2004;

b) junincile la prima fătare;

c) scrofitele la prima fătare, care întarcă minimum 8 purcei;

d) oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori folositi la însământare artificială si montă naturală.

(2) Nivelul subventiei pentru fiecare categorie este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Viteii, junincile, scrofitele, oile mioare, berbecii adulti si berbecii miori reprezintă produse care se valorifică drept animale de reproductie si productie de către producătorii agricoli care desfăsoară activitate de crestere si exploatare a animalelor.

Art. 8. - (1) Pentru laptele de oaie si capră se acordă subventie, a cărei valoare este de 2.800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat pentru prelucrare la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, al cărui continut întruneste conditiile STAS 2418-61.

(2) Laptele de oaie livrat pentru prelucrare agentilor economici trebuie să aibă un continut minim de 6,5 unităti grăsime si minimum 1,033 unităti de densitate.

(3) Laptele de capră livrat pentru prelucrare agentilor economici trebuie să aibă un continut minim de 3,3 unităti grăsime si minimum 1,029 unităti de densitate.

(4) Agentii economici specializati în procesarea laptelui sunt obligati să întocmească evidente corecte si la zi privind cantitătile de lapte preluate, în conditiile de calitate prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 9. - (1) Se acordă subventie pentru familiile de albine elită si familiile de albine productie, a cărei valoare este de 100.000 lei/familie.

(2) Pot beneficia de subventie detinătorii de familii de albine care livrează minimum 10 kg miere pentru fiecare familie de albine, în baza documentului fiscal de valorificare a mărfii, la unitătile de procesare autorizate.

Art. 10. - Se acordă subventie pentru ouăle de viermi de mătase, a cărei valoare este de 400.000 lei/cutia de 10 grame, producătorilor agricoli care livrează minimum 20 kg gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 grame, la unitătile de procesare, în baza documentului fiscal de valorificare a acestora.

Art. 11. - Cantitătile de carne si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, cu încadrare în fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinatie.

Art. 12. - (1) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se realizează pe bază de cerere scrisă, emisă de detinătorul de animale către directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, în termenul stabilit în normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, pentru fiecare produs.

(2) Acordarea subventiilor de la bugetul de stat se face în ordinea depunerii cererilor, până la utilizarea în întregime a fondului alocat pentru productiile de carne si de produse zootehnice, pe specii, conform prezentei hotărâri.

(3) Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile cuvenite, direct sau prin intermediul organizatiilor profesionale reprezentative, asa cum sunt definite de legislatia în vigoare, din care fac parte.

(4) Decontarea subventiilor prevăzute la art. 2, 3, 4, 6, 8, 9 si 10 se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, prin virament, în contul beneficiarului, astfel: pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la băncile comerciale sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau prin mandat postal, după caz.

Art. 13. - (1) Atestarea faptului că viteii, gestatia la juninci, scrofitele si oile mioare provin din însământări artificiale sau montă naturală se face pe baza înscrierii în registrele unice de montă si fătări, completate de operatorul însământător sau de detinătorul legal al reproducătorilor atestati si autorizati să desfăsoare activitatea de reproductie în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Atestarea berbecilor adulti si a berbecilor miori se face pe baza certificatelor de origine si valoare productivă, precum si a autorizatiei de utilizare pentru montă naturală sau însământare artificială.

Art. 14. - (1) Cererea-tip pentru solicitarea subventiilor se depune pentru verificare la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti, direct sau prin intermediul organizatiilor profesionale reprezentative, asa cum sunt definite de legislatia în vigoare, din care fac parte solicitantii.

(2) Verificarea cererilor se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, care confirmă cererile prin semnătură si le depune la unitatea pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judeteană. După avizarea de către directorul unitătii pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene, cererile sunt depuse la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru aprobare.

(3) Pentru animalele din zona de munte, din localitătile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, verificarea cererilor se face de către seful centrului teritorial pentru ameliorare si reproductie în zootehnie, după avizarea de către seful serviciului zonei montane.

Art. 15. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după verificarea si aprobarea documentatiilor pentru încasarea subventiilor, întocmesc situatiile centralizatoare si le transmit la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, după verificarea si aprobarea solicitărilor, transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare. Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi însotită de situatia justificativă a sprijinului direct al statului pe produs, al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 16. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 milioane lei la 300 milioane lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(5) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului verifică permanent modul de acordare si utilizare a sumelor alocate conform prezentei hotărâri.

Art. 18. - În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, cu avizul ministrului finantelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.593.

 

ANEXĂ *)

 

 

CATEGORIILE

de animale, albine si viermi de mătase subventionate si valoarea subventiilor în anul 2004

 

A. Juninci la prima fătare

 

1. obtinute din însământări artificiale si provenite din:

 

a) vaci-mame de tauri

3 milioane lei/cap;

b) rase pure în controlul oficial al productiei

2 milioane lei/cap;

c) efective necuprinse în controlul oficial alproductiei

1 milion lei/cap;

d) fiice ale taurilor în testare

5 milioane lei/cap.

2. obtinute din montă naturală (cu tauri autorizati) si provenite din:

 

a) efective din zona de munte

1,3 milioane lei/cap.

B. Vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malacii obtinuti dinbivolite:

 

1. însământate artificial, mentinuti în exploatare 6 luni, proveniti din:

 

a) vaci-mame de tauri

2,5 milioane lei/cap;

b) rase pure în controlul oficial al productiei

750.000 lei/cap;

c) efective necuprinse în controlul oficial alproductiei

500.000 lei/cap.

2. montate natural (cu tauri autorizati), mentinuti în exploatare 6 luni, proveniti din:

 

a) zona de munte, din efective necuprinse în controluloficial al productiei

500.000 lei/cap;

b) restul zonelor, din efective necuprinse în controluloficial al productiei

400.000 lei/cap.

C. Scrofite de reproductie la prima fătare:

 

1. scrofite rasă pură din ferme de elită sau multiplicare:

 

a) montate natural

4 milioane lei/cap;

b) însământate artificial

5 milioane lei/cap.

2. scrofite din ferme de hibridare:

 

a) montate natural 

2,5 milioane lei/cap;

b) însământate artificial

3 milioane lei/cap;

3. scrofite din ferme comerciale care provin din ferme de elită, multiplicare sau hibridare:

2 milioane lei/cap;

D. Oi mioare si berbeci:

 

1. oi mioare:

 

a) însământate artificial

150.000 lei/cap;

b) montate natural

50.000 lei/cap.

2. berbeci adulti:

 

a) folositi la însământări artificiale

300.000 lei/cap;

b) folositi la montă naturală

150.000 lei/cap.

3. berbeci miori:a) folositi la însământări artificiale

500.000 lei/cap;

b) folositi la montă naturală

300.000 lei/cap.

E. Albine: familii de elită si productie

100.000 lei/familie;

F. Viermi de mătase: cutii de 10 grame cu ouă de viermi de mătase

400.000 lei/cutie.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARÂRE

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

 

Încărcare text...

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizati în exploatatii agricole în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 166/2002, care detin sau administrează exploatatii agricole si valorifică pe piata internă produsele prevăzute în anexa nr. 1, beneficiază de sprijinul direct al statului pe produs, în scopul îmbunătătirii eficientei economice a cresterii productiei si indicilor de calitate a produselor agricole.

(2) Sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli în anul 2004 în sectorul vegetal este în valoare de 1.835 miliarde lei si se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

Art. 2. - (1) Sprijinul direct al statului se acordă pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Produsele prevăzute în anexa nr. 1, valorificate sub formă de sământă pentru semănat, nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

(3) Produsele care fac obiectul plătii în natură al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a îngrăsămintelor, pesticidelor si altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole, nu constituie marfă pentru care se acordă sprijin financiar conform prezentei hotărâri.

(4) Produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1, care se utilizează ca materie primă pentru realizarea de produse alimentare si/sau industriale în cadrul unitătilor proprii de productie ale producătorilor, sunt considerate produse marfă si beneficiază de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pentru legumele cultivate în sere încălzite, beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie să facă dovada consumului de energie termică în perioada 15 octombrie 2003-30 aprilie 2004, 15 octombrie-31 decembrie 2004.

Art. 4. - Cantitătile de produse pe culturi pentru care se acordă sprijin direct al statului, precum si conditiile de eligibilitate a producătorilor agricoli se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, cu încadrarea în fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinatie.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul direct al statului, producătorii agricoli trebuie să formuleze o cereretip adresată directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile pe produs la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, direct sau prin intermediul organizatiilor profesionale reprezentative, astfel cum sunt definite de legislatia în vigoare, din care fac parte.

Art. 6. - (1) În baza cererii-tip adresate directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, pe raza căreia se află suprafetele exploatate, se întocmesc dosare producătorilor agricoli, care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor agricole si documentele de valorificare a productiei de marfă.

(2) Obligatia întocmirii dosarului prevăzut la alin. (1) revine directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii săi teritoriali, în baza datelor furnizate de producătorii agricoli.

(3) Dosarele întocmite de reprezentantii directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti se păstrează în original la sediul acesteia si se introduc într-un program informativ care se actualizează, în functie de situatiile deosebite apărute în teritoriu, ori de câte ori este necesar.

(4) Răspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor cuprinse în dosarele producătorilor agricoli revine reprezentantilor directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(5) Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs este până la expirarea perioadei de valorificare a produselor prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Acordarea sumelor se face în ordinea depunerii cererilor, până la utilizarea în întregime a fondului alocat pentru productia marfă, pe culturi si pe judete si municipiul Bucuresti.

(7) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, după verificarea si aprobarea cererilor formulate de producătorii agricoli, întocmesc si depun centralizatorul cuprinzând sumele de plată pe produs a sprijinului acordat direct de către stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

Art. 7. - Decontarea sprijinului financiar se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti direct în contul beneficiarului, pentru persoana juridică, la trezorerii, iar pentru persoana fizică, în contul deschis de aceasta la bănci comerciale, la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau prin mandat postal.

Art. 8. - (1) În baza situatiei centralizatoare privind cererile pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate, în conformitate cu anexa nr. 3, transmisă de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.

(2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este însotită de situatia centralizatoare întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 9. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru încasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, întocmite de producătorii agricoli, efectuează plata către acestia.

Art. 10. - (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor încasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către împuterniciti ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, reprezentând sprijinul direct al statului pe produs.

Art. 12. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.594.

ANEXA Nr. 1

Lista
cuprinzând produsele agricole vegetale pentru care se acordă sprijin direct al statului prin subventie pe produs

 

Nr.

crt.

Cultura/Produsul

Perioada în care se valorifică

I.

Produsul conventional

 

1.

Grâu + secară

1 iunie 2004 - 31 dec. 2004

2.

Orz

1 iunie 2004 - 31 dec. 2004

3.

Sfeclă de zahăr

1 sept. 2004 - 31 dec. 2004

4.

Floarea soarelui

1 aug. 2004 - 31. dec. 2004

5.

Soia

1 sept. 2004 - 31 dec. 2004

6.

Orez

1 oct. 2004 - 31 dec. 2004

7.

In + cânepă pentru fibră

1 aug. 2004 - 31 dec. 2004

8.

Legume de seră

1 ian. 2004 - 31 dec. 2004

9.

Fructe destinate producerii de conserve din  fructe, sucuri, marmeladă, fructe uscate si congelate

1 mai 2004 - 31 dec. 2004

II.

Produsul ecologic*)

 

1.

Grâu + secară

1 iunie 2004 - 31 dec. 2004

2.

Leguminoase alimentare pentru boabe (mazăre, fasole, năut, linte, bob si lupin dulce) 

1 iulie 2004 - 31 dec. 2004


*) Productia marfă ecologică, certificată de un organism de inspectie si certificare, acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, conform legislatiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

Producător agricol ...............

(date de identificare)
Comuna ...........................
Judetul ..........................

Directia pentru Agricultură si
Dezvoltare Rurală a judetului ............
Nr. ................... din .........

 

CERERE
pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli în anul ...........

 

I. Producătorul agricol persoană fizică/juridică ......................., din comuna (orasul) ..................., judetul ................., reprezentat prin domnul/doamna .........................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ............, nr. ......................, codul numeric personal .........................., solicit acordarea sprijinului direct al statului pentru produsele agricole prevăzute în anexa nr. 1 din prezenta hotărâre.

 

Nr.

crt.

 

Suprafata (ha)

Productie pe marfă livrată

(tone)

Sustinere pe unitate de produs

(lei/tone)

Total valoare subventie

(mii lei)

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

 

TOTAL

 

 

 

 

I

Cultura/Produsul conventional

 

 

 

 

1.

Grâu + secară

 

 

 

 

2.

Orz

 

 

 

 

3.

Sfeclă de zahăr

 

 

 

 

4.

Floarea soarelui

 

 

 

 

5.

Soia

 

 

 

 

6.

Orez

 

 

 

 

7.

In si cânepă

 

 

 

 

8.

Legume de seră (din sere încălzite)

 

 

 

 

9.

Fructe destinate producerii de conserve din fructe, sucuri, marmeladă, fructe uscate si congelate

 

 

 

 

II.

Cultura/Produsul ecologic

 

 

 

 

1.

Grâu + secară

 

 

 

 

2.

Leguminoase alimentare pentru boabe (mazăre, fasole, năut, linte, bob si lupin dulce)

 

 

 

 

 

II. Se vor anexa în mod obligatoriu acte doveditoare conform art. 3. si art. 6 alin. (1)

III. În baza prezentei cereri solicit acordarea sprijinului direct al statului pentru productia marfă valorificată în anul 2004.

IV. Solicit decontarea sumelor reprezentând fondurile alocate de către Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală judeteană si a municipiului Bucuresti prin:

 

Trezorerie

Denumire cont

Banca comercială

Denumire cont

C.E.C.

 

Oficiul postal

Denumire

 

 

Răspund de exactitatea celor declarate

Numele si prenumele (stampila)

 

Vizat:

Primar

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare

Rurală a judetului ............/municipiului Bucuresti

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind cererile pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate pentru sprijinul direct al statului pentru producătorii agricoli în anul ...............


Cultura ........................

 

Nr. crt.

Producator agricol

Cerere

nr. … din …

Suprafata totala

(ha)

Productia estimata

(tone)

Productia marfa

(tone)

Suma cuvenita

(mii lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4


Directia pentru Agricultură si Dezvoltare

Rurală a judetului ...................../

municipiului Bucuresti

 

CENTRALIZATORUL
sumelor cuvenite pentru sprijinul direct al statului pe produs în anul ...........

 

Nr. crt.

Cantitatea de produs

(tone)

Produsul

(tone)

Suma pe unitate

(mii lei)

Suma totala

(mii lei/tone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

Director executiv,

……………………

Contabil-sef,

.....................……

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

Se aprobă

Ordonator principal de credite  .............................. 

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind sumele cuvenite producătorilor agricoli pentru sprijinul direct al statului în anul ............

 

Nr. crt.

Cantitatea de produs

(tone)

Produsul

(tone)

Suma pe unitate

(mii lei)

Suma totala

(mii lei/tone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

Directia Generală Buget-Finante,

Director General, ...................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MNISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003

 

Având în vedere dispozitiile art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind rganizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si al art. 9 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - (1) În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru somaj si în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, instituie un sistem de raportare a acestor cheltuieli, astfel:

a) în termen de 30 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, în structura prevăzută în anexa nr. 1, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii, potrivit atributiilor stricte ale acestora până la sfârsitul anului.

 În cazul în care repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal si a numărului de posturi nu se încadrează în cheltuielile si, respectiv, în numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 2004 sau nu asigură desfăsurarea activitătii fiecărei institutii până la sfârsitul anului, situatia transmisă de către ordonatorii principali de credite nu va fi luată în considerare, sistându-se deschiderile de credite bugetare până la transmiterea unei noi situatii care să respecte dispozitiile art. 9 si 11 din Legea nr. 507/2003, ale art. 7 si 9 din Legea nr. 519/2003, precum si cele ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările ulterioare;

b) lunar, pe data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii tertiari de credite bugetare prezintă ordonatorilor secundari sau principali, după caz, situatia plătilor de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetele proprii, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursă de finantare. Pe data de 8 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii secundari de credite bugetare prezintă ordonatorilor principali situatia centralizatoare privind plătile de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetul propriu si în bugetele unitătilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursă de finantare. Pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare privind plătile de casă efectuate din sumele prevăzute în bugetul propriu si, dacă este cazul, în bugetele unitătilor subordonate, la titlul "Cheltuieli de personal", pe fiecare sursă de finantare;

c) în situatia în care zilele stabilite pentru transmiterea lucrărilor mentionate mai sus sunt nelucrătoare, raportarea se face în prima zi lucrătoare după aceste date;

d) sumele transmise, reprezentând plătile de casă, trebuie să corespundă cu cele din extrasul de cont, eliberat de trezorerie, la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea.

(2) Raportările solicitate la alin. (1) lit. b) se vor prezenta potrivit formularului din anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae TănăsescuBucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.818.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.


AUTORITATEA DE REGLEMENTARE A ENERGIEI


ORDIN nr. 34
aprobarea Normativului de incercari si masuratori pentru sistemele de protectii, comanda-control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor

 

In temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

avand in vedere Referatul de aprobare intocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

in conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din data de 17 decembrie 2003,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba norma tehnica energetica "Normativul de incercari si masuratori pentru sistemele de protectii, comanda-control si automatizari din partea electrica a centralelor si statiilor", cod NTE 002/03/00, prezentata in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prescriptia energetica PE 116-2/1992 isi inceteaza valabilitatea.

Art. 4. - Volumul al II-lea al PE 116-2/1992, partea a IV-a "Protectii prin relee si comenzi automate aferente instalatiilor de 750 kV", devine procedura specifica a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., revizuirea, aprobarea, urmarirea si evidenta ei urmand sa se faca intern, la nivelul acesteia.

Art. 5. - Titularii de licenta care isi desfasoara activitatea in sectorul energiei electrice si termice vor respecta prevederile normativului prevazut la art. 1.

Art. 6. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei vor urmari respectarea de catre agentii economici a prevederilor cuprinse in normativul mentionat la art. 1.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2003.

Nr. 34.


*) Continutul anexei este disponibil in format electronic pe pagina web a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (www.anre.ro), la sectiunea Reglementari tehnice.