MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 172 (XVI) - Nr. 16             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 8 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.566/2003. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 674/2003 privind transferul fără plată al activului „Cazan de apă fierbinte - CAF 100 Gcal/h”, al terenului, instalatiilor si clădirilor aferente din proprietatea privată a statului si din patrimoniul Companiei Nationale „Romarm” - S.A., Filiala Societatea Comercială „Metrom” - S.A. Brasov, în proprietatea publică a municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

1.568/2003. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară si a termenului de plată a acestora

 

1.569/2003. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea si functionarea Centrului National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor „Larex”

 

1.570/2003. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

1.571/2003. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

1.573/2003. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

38/2003. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de retea

 

494/2003. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic „Statia electrică 110/20 kV Noua” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” - S.A

 

1.852/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile si procedura de achizitionare a acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 674/2003 privind transferul fără plată al activului „Cazan de apă fierbinte - CAF 100 Gcal/h”, al terenului, instalatiilor si clădirilor aferente din proprietatea privată a statului si din patrimoniul Companiei Nationale „Romarm” - S.A., Filiala Societatea Comercială „Metrom” - S.A. Brasov, în proprietatea publică a municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 674/2003 privind transferul fara plata al activului "Cazan de apa fierbinte - CAF 100 Gcal/h", al terenului, instalatiilor si cladirilor aferente din proprietatea privata a statului si din patrimoniul Companiei Nationale "Romarm" - S.A., Filiala Societatea Comerciala "Metrom" - S.A. Brasov, in proprietatea publica a municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 437 din 19 iunie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se abroga.

2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - Predarea-preluarea activului transferat se va face pe baza de protocol incheiat intre Compania Nationala "Romarm" - S.A., Filiala Societatea Comerciala "Metrom" - S.A. Brasov, si Consiliul Local al Municipiului Brasov, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la valoarea ramasa neamortizata, conform inregistrarilor contabile la data transferului, modificandu-se in mod corespunzator capitalul social al Companiei Nationale "Romarm" - S.A., Filiala Societatea Comerciala "Metrom" - S.A. Brasov."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.566.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului contributiilor anuale directe ale titularilor de autorizatie nucleară si a termenului de plată a acestora

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 24 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 320/2003,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Pentru buna functionare a Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, denumita in continuare ANDRAD, si indeplinirea obiectului sau de activitate se stabilesc urmatoarele contributii anuale directe ale titularilor de autorizatii obligatorii:

a) pentru combustibilul nuclear uzat se aplica un cuantum pe cantitatea de energie electrica produsa anual sau pe cantitatea de caldura degajata anual in cazul reactoarelor nucleare de cercetare;

b) pentru deseuri slab si mediu active se aplica un cuantum pe unitatea de volum conditionata in vederea stocarii sau depozitarii definitive.

Art. 2. - Cuantumul contributiilor anuale directe pentru anul 2004 si titularii de autorizatii nucleare care au obligatia de a le achita sunt prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. - (1) Contributia anuala pentru anul 2004 se defalcheaza in transe egale lunare si se achita pana la data de 20 a fiecarei luni.

(2) Achitarea contributiilor prevazute in anexa se face numai prin transfer bancar in contul ANDRAD.

(3) Titularii de autorizatii nucleare sunt obligati sa transmita la ANDRAD copia de pe ordinul de plata cu viza bancii emitente.

Art. 4. – Incepand cu anul 2005, cuantumul contributiilor anuale obligatorii se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului si la initiativa ANDRAD.

Art. 5. - Titularii de autorizatii nucleare prevazuti in anexa sunt obligati sa transmita la ANDRAD, lunar, nivelul productiei de energie electrica sau termica si volumul de deseuri slab si mediu active conditionat in vederea stocarii sau depozitarii definitive, incepand cu prima luna de activitate a ANDRAD.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.568.

 

ANEXA

 

CUANTUMUL

contributiilor anuale directe pentru anul 2004 si titularii de autorizatii nucleare care au obligatia de a le achita

 

Nr. crt.

Titularii de autorizatii nucleare

Cuantumul contributiei pentru combustibilul nuclear uzat

Cuantumul contributiei pentru deseuri slab si mediu active

1.

Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A., CNE-PROD Cernavoda, FCN Pitesti

Echivalent a 0,120 euro/MWh (e) generat pe an

 

Echivalent a 220 euro/m3

2.

Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - SCN Pitesti

Echivalent a 0,325 euro/MWh (t) generat pe an

Echivalent a 220 euro/m3

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"

-

 

Echivalent a 220 euro/m3

 

Agentii economici vor achita contravaloarea in lei a contributiilor mai sus precizate la cursul de schimb valutar leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data efectuarii platii.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea si functionarea Centrului National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor „Larex”

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 625/1999 privind reorganizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 396 din 19 august 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" este institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, si functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor."

2. Litera g) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:

"g) desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare si elaboreaza metode si proceduri privind incercarea produselor."

3. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:

"Art. 81. - (1) Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" poate sa inchirieze, in conditiile prevazute de lege, imobile sau parti disponibile din acestea, aflate in administrarea sa si in proprietatea publica a statului.

(2) Inchirierea se va realiza prin licitatie publica, in conditiile legii, pe baza unor contracte de inchiriere in care se vor stipula clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.

(3) Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" va retine o cota-parte de 50% din chiria prevazuta in contractele de inchiriere, diferenta urmand a se face venit la bugetul de stat."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.569.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Pozitiile nr. 42 si 72 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

Nr. crt.

Tara

Valuta

Categoriile de diurna

Plafoanele de cazare

I

II

A

B

"42.

 Coreea (RPD)

euro

30

48

120

240

...

 

 

 

 

 

 

72.

 Hong Kong

USD

53

85

250

500"

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.570.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Articol unic. - Anexa 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. Pozitia nr. 36 va avea urmatorul cuprins:

"36.

 Coreea (RPD)

 euro

 500"

 

2. Dupa pozitia nr. 129 se introduce o noua pozitie, pozitia nr. 130, cu urmatorul cuprins:

"130.

 Hong Kong

 USD

 800"

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.571.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

            Art. 1. - (1) Se aproba transmiterea Bazei "Cutezatorii", formata din constructii si terenul aferent, proprietate publica a statului, situata in municipiul Bucuresti, str. Glodeni nr. 3, sectorul 2, impreuna cu mijloacele fixe, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, intre Agentia Nationala a Taberelor si Turismului Scolar si Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Art. 2. - Bunurile imobile, constructii si terenul aferent, prevazute la art. 1, care intra in compunerea Bazei "Cutezatorii", trec din domeniul public in domeniul privat al statului si vor fi administrate in continuare de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.573.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile care intra in compunerea Bazei "Cutezatorii", precum si a principalelor mijloace fixe apartinand acesteia

 

Adresa

Persoana juridica de la care se transmit

Persoana juridica la care se transmit

Datele de identificare

Municipiul Bucuresti, str. Glodeni nr. 3, sectorul 2

Statul roman, din administrarea Agentiei Nationale a Taberelor si Turismului Scolar

Statul roman, in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

1. Cladire centrala "Cutezatorii" 2. Vila "Diana" 3. Cantina-restaurant 4. Casute camping - 3 bucati 5. Cabina poarta + depozit de materiale 6. Cabina poarta + magazie pentru rame de barci 7. Cabinet cu spalator si depozit 8. Chiosc pentru racoritoare 9. Terasa de vara 10. Scena din beton in aer liber 11. Corp exterior: spalator + dusuri 12. Cladire WC 13. Garaje metalice 14. Magazie din tabla 15. Centrala termica 16. Bazin de inot (25X15m) 17. Bazin de inot (60X15m) 18. Dane din beton 19. Tobogane - 2 bucati 20. Platforma teren de tenis 21. Parapet metalic pe malul lacului 22. Teren de volei 23. Teren de fotbal 24. Teren de parcare 25. Pista teren de zgura 26. Imprejmuire teren 27. Rampa auto 28. Mese betonate pentru tenis de masa 17 bucati 29. Imprejmuire baza 30. Imprejmuire teren de fotbal 31. Imprejumuire parcare la cantina 32. Statie de pompare lac

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA DE REGLEMENTARE A ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de retea

 

In temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum si al art. 16 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public,

avand in vedere Referatul de aprobare intocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

in conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din data de 19 decembrie 2003,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3. - Titularii de licenta care isi desfasoara activitatea in sectorul energiei electrice vor respecta prevederile Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de catre operatorii de retea.

Art. 4. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei vor urmari respectarea prevederilor prezentului ordin de catre entitatile implicate.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2003.

Nr. 38.


*) Continutul anexei este disponibil in format electronic pe pagina web a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (www.anre.ro) la sectiunea Metodologii.

 

AUTORITATEA DE REGLEMENTARE A ENERGIEI

 

DECIZIE

privind acordarea autorizatiei pentru înfiintarea obiectivului energetic „Statia electrică 110/20 kV Noua” Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Transilvania Sud” - S.A

 

In temeiul art. 9 alin. (6) si al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice si termice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 567/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

ca urmare a solicitarii Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A., cu sediul in municipiul Brasov, judetul Brasov, inregistrata sub numarul 3.567 din 14 octombrie 2003,

avand in vedere raportul prezentat de Departamentul acces la retea si autorizare si in conformitate cu Procesulverbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din ziua de 22 decembrie 2003,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatoarea decizie:

Art. 1. - Se acorda Societatii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A., cu sediul in municipiul Brasov, judetul Brasov, Autorizatia nr. 224 din 22 decembrie 2003 pentru infiintarea obiectivului energetic "Statia electrica 110/20 kV Noua".

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizatiei.

Art. 3. - Departamentul acces la retea si autorizare va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii si va urmari respectarea de catre titular a conditiilor autorizatiei.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 494.

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

rivind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile si procedura de achizitionare a acestora

 

In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza art. 5 alin. (4), art. 202 alin. (1) si a art. 204 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

in baza art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2003 pentru modificarea si completarea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a altor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 558/2003,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 202 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal intra sub incidenta sistemului de marcare urmatoarele produse accizabile:

a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptia alcoolului etilic denaturat astfel incat sa nu poata fi utilizat la obtinerea de bauturi alcoolice si a alcoolului etilic tehnic;

b) produse din tutun.

(2) Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, marcarea se face:

- prin banderole pentru produsele intermediare si alcoolul etilic;

- prin timbre pentru produsele din tutun.

Art. 2. - Machetele timbrelor si ale banderolelor sunt prezentate in anexa 1.

Art. 3. - Marcajele sunt hartii de valoare cu regim special si se tiparesc de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.

Art. 4.

Timbrele pentru marcarea tigaretelor si produselor din tutun sunt inscriptionate cu urmatoarele elemente:

a) denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului autorizat si codul de marcare atribuit acestuia;

b) denumirea generica a produsului, respectiv tigarete si tigari si alte produse din tutun;

c) seria si codul de emisiune.

Art. 5. - (1) Banderolele pentru marcarea produselor intermediare si a alcoolului etilic vor avea inscriptionate urmatoarele elemente:

a) denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie sau a importatorului autorizat si codul de marcare atribuit acestuia. In situatia in care dimensiunile banderolelor nu permit includerea in intregime a acestor denumiri, se vor inscriptiona prescurtarile sau initialele stabilite de fiecare antrepozitar autorizat sau importator in parte, de comun acord cu Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.;

b) denumirea generica a produsului, respectiv: bauturi spirtoase, tuica, rachiuri naturale si produse intermediare;

c) codul si seria de emisiune;

d) indicele de aplicare in forma de "U" sau "L";

e) cantitatea nominala exprimata in litri de produs continut, precum si concentratia alcoolica.

(2) Banderolele se aplica pe sistemul de inchidere a buteliilor sau cutiilor de tetra pak, tetra brik si altele asemenea, in forma de "U" sau "L". Sunt supuse marcarii prin banderole inclusiv buteliile si cutiile ce depasesc capacitatea de 1 litru, dar nu mai mult de 10 litri.

Art. 6. - (1) Eliberarea marcajelor se face de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. in baza notelor de comanda aprobate de autoritatea fiscala centrala sau teritoriala, dupa caz.

(2) Pentru fiecare solicitare de marcaje atat antrepozitarul autorizat, cat si importatorul autorizat depun nota de comanda:

a) la autoritatea fiscala centrala, in cazul produselor din tutun;

b) la autoritatea fiscala teritoriala, in cazul alcoolului etilic si al produselor intermediare.

(3) Modelul notei de comanda este prezentat in anexa 2.

(4) Notele de comanda se intocmesc de catre solicitant in 3 exemplare.

(5) Dupa aprobare cele 3 exemplare ale notelor de comanda au urmatoarele destinatii: primul exemplar se pastreaza de catre solicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. si al treilea exemplar se pastreaza de autoritatea fiscala competenta care aproba notele de comanda.

(6) Marcajele se realizeaza de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune aprobate de autoritatea fiscala centrala.

(7) Termenul de executare a comenzilor de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. este de 15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notelor de comanda aprobate de autoritatea fiscala competenta.

(8) Pana la eliberarea marcajelor catre beneficiari, acestea se depoziteaza la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. in conditii de deplina securitate.

(9) In cazul importatorilor autorizati, eliberarea marcajelor se face sub supraveghere vamala.

Art. 7. - (1) Pentru tigarete si produse din tutun, Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. elibereaza antrepozitarilor autorizati ca producatori si importatorilor autorizati timbrele necesare marcarii acestor produse, in baza notelor de comanda aprobate de autoritatea fiscala centrala.

(2) In cazul antrepozitarului autorizat ca producator de tigarete si produse din tutun, cantitatea de timbre ce poate fi eliberata in decursul unei luni se stabileste de autoritatea fiscala centrala de comun acord cu Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A. si cu solicitantul. Aceasta cantitate se determina in functie de stocul de marcaje neutilizate existent la data solicitarii si de numarul de timbre aferent livrarilor efectuate in luna anterioara.

Cantitatea maxima de timbre ce poate fi aprobata pentru o luna nu poate depasi cantitatea de timbre aferenta livrarilor din luna anterioara solicitarii, la care se mai pot adauga 10% din aceasta.

In situatii exceptionale si bine justificate, aceasta cantitate poate fi suplimentata. La preluarea marcajelor de la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., solicitantul este obligat sa prezinte si dovada virarii in contul acestei companii a contravalorii timbrelor utilizate aferente livrarilor efectuate in luna anterioara, fara de care nu poate ridica noua comanda.

(3) In cazul importurilor, fiecare nota de comanda de timbre se aproba numai daca importatorul autorizat va prezenta dovada virarii in contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzatoare cantitatilor de tigarete si produse din tutun pentru care s-au solicitat timbre, mai putin contravaloarea timbrelor stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. De asemenea, acesta va prezenta si dovada virarii in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. a contravalorii timbrelor, stabilita pe baza pretului plus taxa pe valoarea adaugata.

(4) Pana la data de 25 a fiecarei luni, antrepozitarii autorizati ca producatori de tigarete si produse din tutun vor vira in contul bugetului de stat valoarea accizelor datorate pentru luna anterioara - la momentul iesirii produselor din antrepozitul fiscal de productie -, mai putin contravaloarea timbrelor aferenta cantitatilor livrate, stabilita pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata. In acelasi timp vor vira direct in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. contravaloarea timbrelor respective, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoare adaugata.

Lunar, in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat agentii economici vor inscrie valoarea accizelor diminuata cu valoarea timbrelor stabilita la pret fara taxa pe valoarea adaugata. Agentii economici au obligatia de a anexa la fiecare declaratie copia dovezii privind virarea in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. a contravalorii timbrelor, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata.

Art. 8. - Pentru produsele supuse marcarii, altele decat tigaretele si produsele din tutun, eliberarea marcajelor se face numai dupa prezentarea de catre antrepozitarul sau importatorul autorizat a dovezii platii contravalorii marcajelor si a extrasului de cont care atesta virarea contravalorii marcajelor comandate in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. In acest caz fiecare nota de comanda se aproba de autoritatea fiscala competenta prevazuta la art. 6 alin. (2), in functie de:

a) justificarea notelor de comanda aprobate anterior;

b) livrarile de produse accizabile marcate, efectuate in ultimele 60 de zile fata de data solicitarii unei noi note de comanda.

Art. 9. - Pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, agentii economici producatori de tigarete si produse din tutun vor deduce din valoarea accizelor datorate la data de 25 ianuarie 2004 contravaloarea timbrelor determinata pe baza pretului fara taxa pe valoarea adaugata, aferente livrarilor de astfel de produse efectuate in aceasta perioada. In acelasi timp agentii economici vor vira in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. contravaloarea timbrelor respective, stabilita pe baza pretului cu taxa pe valoarea adaugata.

Art. 10. - (1) Agentii economici producatori interni care nu obtin autorizatie de antrepozitar autorizat pentru productie incepand cu data de 1 ianuarie 2004 au obligatia ca pana la 15 ianuarie 2004 sa predea spre distrugere Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. timbrele neutilizate existente in stoc la data de 31 decembrie 2003. Acesti agenti economici au de asemenea obligatia sa vireze contravaloarea acestor timbre in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A.

(2) Sumele ce urmeaza a fi virate in contul Companiei Nationale "Imprimeria Nationala" - S.A. in situatia prezentata la alin. (1) se stabilesc printr-un act de control incheiat de organul fiscal teritorial in raza caruia isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza, la solicitarea autoritatii fiscale centrale.

Art. 11. - Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.852.

 

ANEXA 1

 

MACHETELE

timbrelor si banderolelor

 

a) Timbre pentru marcarea tigaretelor si produselor din tutun

- 45 mm lungime

- 22 mm latime

 

b) Banderole pentru marcarea produselor intermediare si a alcoolului etilic:

butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., peste sau egale cu 500 ml:

- aplicare in forma de "U"

- 160 mm lungime

- 18 mm latime

- aplicare in forma de "L"

- 80 mm lungime

- 18 mm latime

butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., sub 500 ml:

- aplicare in forma de "U"

- 120 mm lungime

- 18 mm latime

- aplicare in forma de "L"

- 60 mm lungime

- 18 mm latime

butelii sau cutii tip tetra pak, tetra brik etc., sub sau egale cu 50 ml:

- aplicare in forma de "U"

- 60 mm lungime

- 18 mm latime

- aplicare in forma de "L"

- 40 mm lungime

- 18 mm latime

 

ANEXA 2

 

NOTA DE COMANDA Nr. ...

pentru timbre, banderole si etichete din ... (ziua) (luna) (anul)

 

Denumirea antrepozitarului autorizat pentru productie/importatorului autorizat ...

Codul unic de inregistrare ...

Codul de marcare ...

Sediul: localitatea ..., str. ... nr. ..., sectorul ..., judetul ..., codul postal ..., telefon/fax ...

 

Tipul marcajului

Cantitatea

U.M.

Pretul unitar

T.V.A.

Valoarea totala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnatura si stampila solicitantului ...

Data aprobarii comenzii ...

Numarul marcajelor aprobate ...

Modalitatea de plata ...