MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 172 (XVI) - Nr. 17             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 9 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.554/2003. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice

           

1.588/2003. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Cariera de Piatră Cerepes” - S.A.

           

1.589/2003. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Argiref” - S.A. 4

 

1.590/2003. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Agroprodexport” - S.R.L.

 

1.591/2003. - Hotărâre privind admiterea intrării pe teritoriul României, pe baza cărtii de identitate, a cetătenilor apartinând statelor membre ale Uniunii Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.853/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice privind documentele fiscale utilizate în domeniul produselor accizabile

 

1.220/890/2003. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

11/2003. - Norme privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 329 din 15 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Se admite introducerea pe piata sau punerea in functiune numai a aparatelor care:"

2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"b) poarta marcajul european de conformitate CE.

Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevazute in anexa 3 lit. A."

3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Marcajul CE semnifica conformitatea cu toate prevederile prezentei hotarari si se aplica de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, care are obligatia de a supune aparatul urmatoarelor proceduri:

a) in cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevazute la art. 4 alin. (1) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa 4;

b) in cazul aparatelor la care producatorul nu aplica sau aplica partial standardele prevazute la art. 4 alin. (1) ori in situatia in care nu exista asemenea standarde se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa 5;

c) in cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa 6."

4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Conformitatea aparatului cu cerintele prezentei hotarari trebuie certificata printr-o declaratie de conformitate EC, conform procedurilor de evaluare a conformitatii specificate in anexele 4, 5 sau 6, emisa de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, al carui continut este prezentat in anexa 7."

5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Marcajul CE se aplica de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat, stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, pe aparat sau pe ambalaj, pe instructiunile de exploatare ori pe certificatul de garantie, daca dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia in mod lizibil, vizibil si de nesters."

            6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

"(2) In cazul in care aparatului ii sunt aplicabile si alte reglementari in vigoare care impun aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa semnifice conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari."

7. Dupa alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) Se interzice aplicarea pe aparat, pe ambalajul acestuia, pe instructiunile de exploatare ori pe certificatul de garantie a oricarui marcaj asemanator cu marcajul de conformitate CE, care ar putea induce in eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisa totusi aplicarea altui marcaj pe aparat, pe ambalajul acestuia, pe instructiunile de exploatare sau pe certificatul de garantie, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie diminuate."

8. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:

"(2) In Romania recunoasterea si desemnarea organismelor competente pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor prevazute la pct. 1 lit. b), e), g), i) si l) din anexa 2 se face de catre Ministerul Economiei si Comertului pe baza criteriilor prevazute in anexa 1."

9. Alineatul (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:

"(3) Atunci cand organismele recunoscute si desemnate prevazute la alin. (1) si (2) nu mai indeplinesc criteriile prevazute in anexa 1, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Economiei si Comertului trebuie sa retraga recunoasterea si desemnarea si sa informeze imediat Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene."

10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Pana la data intrarii in vigoare a Protocolului al Acordul european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale dintre Romania si Uniunea Europeana, denumit in continuare PECA, se admite introducerea pe piata si a aparatelor cu marcajul national de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 17."

11. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. - (1) In situatia in care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pietei nationale se realizeaza de catre organismele prevazute la art. 15 alin. (1), producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania trebuie sa aplice marcajul national de conformitate CS. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevazute in anexa 3 lit. B."

12. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17. - In situatia in care aparatelor le sunt aplicabile si alte reglementari care prevad aplicarea marcajului CS, marcajul trebuie sa semnifice conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor acestor reglementari."

13. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. – (1) Responsabilitatile referitoare la introducerea pe piata a aparatelor cu marcaj CS ale producatorului, reprezentantului sau autorizat stabilit in Romania si ale persoanei responsabile cu introducerea pe piata sau cu punerea in functiune sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru aparatele cu marcaj CE."

14. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. - Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana vor fi admise la comercializare numai aparatele care poarta marcajul CE."

15. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 4 alin. (3) si (4) si ale art. 13 alin. (3), care intra in vigoare la data aderarii la Uniunea Europeana."

16. Alineatul (2) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Prevederile art. 5 alin. (4), (5) si (6), art. 9 alin. (2) si ale art. 10 alin. (3) se aplica de la data intrarii in vigoare a PECA."

17. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu urmatorul cuprins:

"Art. 22. - Prezenta hotarare transpune Directiva Consiliului 89/336/EEC privind armonizarea legislativa a statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetica, amendata de directivele Consiliului 91/263/EEC, 92/31/EEC si 93/68/EEC."

18. Anexa 4 va avea urmatorul cuprins:

"PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII

(controlul intern al productiei)

1. In cazul aparatelor pentru care producatorul a aplicat standardele conform art. 4 alin. (1) din prezenta hotarare, conformitatea aparatului cu cerintele prezentei hotarari trebuie certificata printr-o declaratie de conformitate EC emisa de producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene.

2. Declaratia de conformitate EC trebuie tinuta la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului aparat.

3. Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra declaratia de conformitate EC revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a aparatului."

19. Anexa 5 va avea urmatorul cuprins:

"PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII

(controlul intern al productiei cu raport tehnic sau certificat eliberat de un organism competent)

1. In cazul aparatelor pentru care producatorul nu a aplicat sau a aplicat partial standardele prevazute la art. 4 alin. (1) din prezenta hotarare ori in situatia in care nu exista asemenea standarde, producatorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa tina la dispozitia organelor de control, atunci cand aparatul este introdus pe piata, un dosar tehnic.

2. Dosarul tehnic trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) descrierea aparatului;

b) procedurile utilizate pentru asigurarea conformitatii aparatului cu cerintele de protectie prevazute la art. 3 din prezenta hotarare;

c) un raport tehnic sau un certificat eliberat de un organism competent.

3. Dosarul tehnic trebuie tinut la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului aparat.

4. Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a pastra dosarul tehnic la dispozitia organelor de control revine persoanei responsabile cu introducerea pe piata a aparatului.

5. Conformitatea aparatului cu documentele prezentate in dosarul tehnic trebuie certificata conform procedurii prevazute in anexa

4. Se presupune ca aparatele indeplinesc cerintele de protectie prevazute in art. 3 din prezenta hotarare daca respecta prevederile din prezenta anexa."

20. Anexa 6 va avea urmatorul cuprins:

"PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII

(examinare CE de tip)

1. Conformitatea aparatului pentru transmisii de radiocomunicatii cu prevederile prezentei hotarari trebuie sa fie certificata conform procedurii prevazute in anexa 4, dupa obtinerea de catre producatorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, a unui certificat de examinare CE de tip privind acest tip de aparat, emis de unul dintre organismele notificate prevazute la art. 5 alin. (6) din prezenta hotarare.

2. Aceasta prevedere nu se aplica aparatelor mentionate la pct. 1, care sunt destinate si utilizate exclusiv de radioamatori, in sensul art. 1 alin. (3) din prezenta hotarare."

21. Anexa 7 va avea urmatorul cuprins:

"DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) descrierea aparatului la care se refera;

b) referirea la specificatiile in baza carora este declarata conformitatea si, acolo unde este cazul, la masurile nationale implementate in scopul asigurarii conformitatii aparatului cu prevederile prezentei hotarari;

c) identificarea semnatarului imputernicit sa angajeze producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia;

d) daca este cazul, referinte privitoare la certificatele de examinare CE de tip eliberate de un organism notificat."

Art. II. - Hotararea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.554.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "Cariera de Piatra Cerepes" - S.A.

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea nr. minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare a andezitului industrial si de constructie, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Comerciala "Cariera de Piatra Cerepes" - S.A., cu sediul in localitatea Sovata, Str. Praidului nr. 139, judetul Mures, in calitate de concesionar, in perimetrul Cerepes-Sovata, situat pe teritoriul localitatii Sovata, judetul Mures, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac in conditiile prevazute la art. X din anexa la prezenta hotarare.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac in conditiile prevazute la art. XI din anexa la prezenta hotarare.

Art. 4. - Cuantumul majorarilor de intarziere, prevazut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotarare, se stabileste la nivelul dobanzilor si penalitatilor de intarziere prevazute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare prevazuta la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.588.


*) Anexa se comunica Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "Argiref" - S.A.

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea nr. minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba licentele de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiate intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Comerciala "Argiref" - S.A., cu sediul in localitatea Suncuius, judetul Bihor, in calitate de concesionar, in zacamantul de argila comuna in perimetrul SuncuiusDealul Simionului si in zacamantul de argila refractara in perimetrul Suncuius din localitatea Suncuius, judetul Bihor, prevazute in anexele 1 si 2*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac in conditiile prevazute la art. X din anexele la prezenta hotarare.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac in conditiile prevazute la art. XI din anexele la prezenta hotarare.

Art. 4. - Cuantumul majorarilor de intarziere, prevazut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la prezenta hotarare, se stabileste la nivelul dobanzilor si penalitatilor de intarziere prevazute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - Licentele de concesiune a activitatii miniere de exploatare prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.589.


*) Anexele 1 si 2 se comunica Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitatii miniere de exploatare, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "Agroprodexport" - S.R.L.

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare a nisipurilor si pietrisurilor, incheiata intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in calitate de concedent, si Societatea Comerciala "Agroprodexport" S.R.L., cu sediul in satul Iojib, comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, in calitate de concesionar, in perimetrul Iojib, comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Stabilirea si plata taxei anuale de exploatare se fac in conditiile prevazute la art. X din anexa la prezenta hotarare.

Art. 3. - Stabilirea si plata redeventei se fac in conditiile prevazute la art. XI din anexa la prezenta hotarare.

Art. 4. - Cuantumul majorarilor de intarziere, prevazut la art. X pct. 10.1.3 si la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la prezenta hotarare, se stabileste la nivelul dobanzilor si penalitatilor de intarziere prevazute la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - Licenta de concesiune a activitatii miniere de exploatare prevazuta la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.590.


*) Anexa se comunica Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind admiterea intrarii pe teritoriul Romaniei, pe baza cartii de identitate, a cetatenilor apartinand statelor membre ale Uniunii Europene

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 357/2003,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cetatenii apartinand statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European pot intra in Romania pe baza cartii de identitate valabile, eliberata de autoritatile competente ale acestor state.

Art. 2. - (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Procedura efectuarii controlului de frontiera asupra documentelor prevazute la art. 1 se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.591.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind documentele fiscale utilizate în domeniul produselor accizabile

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (4) si a art. 195 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Toate transporturile de produse accizabile sunt însotite de un document, astfel:

a) miscarea produselor accizabile în regim suspensiv este însotită de documentul administrativ de însotire;

b) miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însotită de factura fiscală ce va reflecta cuantumul accizei;

c) transportul de produse accizabile, atunci când acciza a fost plătită, este însotit de factură sau aviz de însotire.

Art. 2. - Transportul produselor accizabile în regim suspensiv este însotit întotdeauna de un document administrativ de însotire potrivit modelului din anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Orice plătitor de acciză care livrează produse accizabile către o altă persoană are obligatia de a emite către această persoană o factură.

(2) Facturile se emit pe formulare standard sau pe alte formulare speciale.

(3) Facturile fiscale speciale se utilizează în cazul alcoolului etilic, al tigaretelor si al uleiurilor minerale. În celelalte situatii se utilizează facturile standard.

(4) În cazul alcoolului etilic, facturile fiscale speciale au inscriptionate pe lungimea în diagonală, după caz, cuvintele "Alcool", "Alcool sanitar", "Distilat" sau "Băuturi alcoolice".

(5) În cazul uleiurilor minerale, facturile fiscale speciale au inscriptionate pe lungimea în diagonală cuvintele "Uleiuri minerale".

(6) În cazul transportului produselor accizabile de la un birou vamal de intrare în România sau de la o gospodărie individuală către un antrepozit fiscal, acesta trebuie să fie însotit de declaratia vamală de import sau de borderoul de achizitii care au mentionate în partea superioară "utilizat ca document administrativ de însotire".

(7) Modelul facturilor fiscale speciale este cel prevăzut în anexele nr. 2, 3, 4, 5 si 6.

(8) Modelul facturilor fiscale speciale pentru tigarete este cel prevăzut în anexa nr. 7. Producătorii interni si importatorii de tigarete pot utiliza propriile sisteme informatice financiar-contabile pentru emiterea facturilor fiscale speciale.

(9) În cazul produselor accizabile marcate, transportul acestora de la antrepozitul fiscal de productie către locurile proprii de depozitare ale antrepozitarului autorizat se face pe baza avizului de însotire, care va fi de tip special, cu inscriptionare pe diagonală numai în cazul băuturilor alcoolice pentru care se foloseste factura fiscală specială. În avizul de însotire se înscrie si valoarea accizei aferente cantitătilor de produse accizabile transferate.

(10) Avizul de însotire în care acciza se evidentiază distinct se utilizează si în cazul altor produse accizabile pentru care acciza devine exigibilă la momentul iesirii din regimul suspensiv, fără a interveni schimbul de proprietate. Prin iesire din regim suspensiv se înteleg si cazurile în care produsele accizabile sunt transferate către un depozit neautorizat ca antrepozit fiscal aflat în aceeasi locatie fizică sau la aceeasi adresă cu spatiul de productie.

(11) Pentru transferul de uleiuri minerale, avizul de însotire va avea inscriptionat pe lungimea în diagonală cuvintele "Uleiuri minerale".

Art. 4. - (1) Documentele fiscale prevăzute la art. 2 si la art. 3 alin. (3) sunt documente cu regim special si se tipăresc de către Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A.

(2) Documentele fiscale se achizitionează contra cost de la autoritatea fiscală teritorială în baza notei de comandă întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 8. Nota de comandă va fi aprobată numai dacă solicitantul justifică necesitatea achizitionării acestor documente.

(3) Orice nouă comandă de astfel de documente va fi conditionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achizitionării si utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 9.

(4) Pentru activitatea prestată autoritătile fiscale teritoriale vor aplica un comision de 25% la pretul de livrare al Companiei Nationale "Imprimeria Natională" - S.A. Veniturile obtinute vor fi utilizate potrivit prevederilor legale.

(5) Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A. va emite lunar, pe baza raportărilor privind vânzările lunare, facturi fiscale către autoritătile fiscale teritoriale, care vor fi plătite în termen de 5 zile de la data emiterii.

(6) Până la data de 31 martie 2004, Compania Natională "Imprimeria Natională" - S.A. va asigura un sistem informatic pentru gestionarea formularelor în cauză, care va fi pus gratuit la dispozitia autoritătilor fiscale teritoriale pentru utilizare, în vederea evidentierii vânzărilor de formulare speciale si a stocului.

Art. 5. - (1) Documentele fiscale aflate în stoc la data de 1 ianuarie 2004 se pot utiliza si după această dată.

(2) Toti agentii economici care au avut obligatia utilizării documentelor fiscale speciale prevăzute în actele normative privind regimul accizelor, care s-au aplicat până la intrarea în vigoare a Codului fiscal, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor depune la autoritatea fiscală unde sunt înregistrati ca plătitori de accize o declaratie privind stocul de astfel de documente, înregistrat la data de 31 decembrie 2003. Declaratia se întocmeste în două exemplare, din care primul se păstrează de agentii economici.

Art. 6. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.853.

 

ANEXE

 

MINISTERUL SANATATII

Nr. 1220/24 decembrie 2003

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Nr. 890/24 decembrie 2003

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

 

In temeiul prevederilor:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii;

- Hotararea Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

 

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexele 1-39*) care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 21/13/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice si stomatologice, Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale spitalicesti, ingrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar, precum si a serviciilor de recuperare a sanatatii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 78 si nr. 78 bis din 6 februarie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea


*) Anexele 1-39 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 17 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI

 

Bottom of Form 1

NORME

privind supravegherea pe bază individuală si consolidată a fondurilor proprii

 

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 14 si 15, art. 40, art. 45, art. 681 alin. 5, art. 833 alin. 2 si ale art. 836 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) si ale art. 6 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 37 alin. (1) din Legea nr. 541/2002  privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplică băncilor persoane juridice române, caselor de economii pentru domeniul locativ si institutiilor emitente de monedă electronică si reglementează nivelul minim al capitalului initial si al fondurilor proprii, la nivel individual si consolidat, precum si metodologia de calcul si, după caz, de raportare a acestora.

(2) Prevederile cap. IV - Fondurile proprii la nivel consolidat si cele ale cap. VI - Dispozitii finale din prezentele norme se aplică si caselor centrale ale cooperativelor de credit.

(3) Prevederile cap. II - Capitalul initial, ale cap. V - Dispozitii tranzitorii si cele ale cap. VI - Dispozitii finale din prezentele norme se aplică, în mod corespunzător, si sucursalelor din România ale institutiilor de credit persoane juridice străine, cu exceptiile prevăzute la art. III din Legea nr. 485/2003 pentru modificarea si completarea Legii bancare nr. 58/1998.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile: entitate, interes minoritar, metoda integrării globale, metoda punerii în echivalentă, perimetru de consolidare si rezerve consolidate au semnificatiile prevăzute în Normele Băncii Nationale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de către institutiile de credit.

(2) În scopul supravegherii pe bază consolidată, întelesul termenilor societate-mamă, filială si institutie financiară este cel prevăzut de normele Băncii Nationale a României care stabilesc regulile generale de consolidare.

 

CAPITOLUL II

Capitalul initial

 

Art. 3. - (1) Capitalul initial al institutiilor de credit prevăzute la alin. (1) si (3) ale art. 1 este parte a fondurilor proprii si cuprinde:

a) capitalul social/capitalul de dotare subscris si vărsat;

b) primele legate de capital (de emisiune, aport, fuziune, divizare, conversie si alte prime legate de capital), integral încasate, aferente capitalului social reprezentat prin actiuni care se regăsesc în structura capitalului initial;

c) rezerva legală;

d) rezervele statutare;

e) rezervele indisponibile aferente actiunilor proprii răscumpărate;

f) alte rezerve, cu exceptia rezervelor incluse în capitalul suplimentar, destinate majorării capitalului social sau acoperirii pierderilor si înregistrate în situatiile financiare publicabile ale institutiei de credit. În cazul acoperirii pierderii aferente exercitiului financiar curent, aceste rezerve nu pot fi utilizate decât la încheierea exercitiului financiar respectiv;

g) rezultatul reportat pozitiv, auditat;

h) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând profit, verificat de persoanele cu atributii în auditarea situatiilor financiare ale institutiei de credit.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului initial se vor deduce următoarele elemente:

a) valoarea nominală a actiunilor preferentiale cumulative si dividendele aferente acestora;

b) sumele din profitul net al exercitiului financiar precedent reprezentând dividende aferente actiunilor ordinare (în cazul institutiilor de credit care nu intră sub incidenta art. 47 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare), participarea personalului la profit si cota de participare a managerului la profit, până la data aprobării situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor;

c) sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentând dividende aferente actiunilor ordinare (în cazul institutiilor de credit care nu intră sub incidenta art. 47 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare), participarea personalului la profit si cota de participare a managerului la profit. Aceste sume se calculează extracontabil, pe baza datelor din bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului în curs, cu exceptia raportării aferente lunii decembrie, pentru care sumele se calculează pe baza datelor din contabilitate;

d) cota aferentă exercitiului financiar în curs din cheltuielile înregistrate în avans si alte categorii de cheltuieli care urmează a se suporta esalonat în perioadele sau în exercitiile financiare viitoare;

e) rezultatul reportat negativ, auditat;

f) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând pierdere, verificat de persoanele cu atributii în auditarea situatiilor financiare ale institutiei de credit;

g) repartizarea profitului.

Art. 4. - (1) Băncile persoane juridice române trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 370 miliarde lei.

(2) Casele de economii pentru domeniul locativ trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 250 miliarde lei.

(3) Institutiile emitente de monedă electronică trebuie să dispună la momentul autorizării de un nivel al capitalului initial de minimum 120 miliarde lei.

Art. 5. - Sucursalele din România ale institutiilor de credit străine vor mentine permanent capitalul initial cel putin la nivelul minim aplicabil stabilit prin prezentele norme.

 

CAPITOLUL III

Fondurile proprii la nivel individual

 

Art. 6. - Fondurile proprii ale institutiilor de credit prevăzute la alin. (1) al art. 1 sunt formate din capital propriu si capital suplimentar.

Art. 7. - (1) Capitalul propriu se compune din:

a) capital initial;

b) fondul pentru riscuri bancare generale.

(2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce următoarele:

a) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire;

b) valoarea neamortizată a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare;

c) valoarea neamortizată a concesiunilor, patentelor, licentelor, mărcilor si altor drepturi si active similare, neincluse în fondul comercial;

d) valoarea netă a fondului comercial;

e) avansuri aferente imobilizărilor necorporale;

f) valoarea contabilă a actiunilor proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social.

Art. 8. - Capitalul suplimentar se compune din:

a) fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ, conform legii;

b) rezerva generală pentru riscul de credit;

c) rezervele din reevaluarea patrimoniului, ajustate cu obligatiile fiscale aferente;

d) împrumuturile subordonate;

e) datoria subordonată reprezentată prin titluri pe durată nedeterminată si prin alte instrumente care îndeplinesc, cumulativ, conditiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c);

f) valoarea nominală a actiunilor preferentiale cumulative pe durată determinată;

g) alte elemente care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

- sunt la dispozitia institutiei de credit pentru acoperirea pierderilor potentiale, generate de riscuri specifice activitătii bancare;

- se regăsesc în evidentele contabile ale institutiei de credit;

- nivelul lor este stabilit de conducerea institutiei de credit, verificat de auditorul financiar si comunicat Băncii Nationale a României.

Art. 9. - (1) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor avea în vedere următoarele:

a) capitalul suplimentar va fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii numai în proportie de cel mult 100% din capitalul propriu;

b) împrumuturile subordonate vor fi luate în calculul fondurilor proprii numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

- sunt în întregime trase;

- în cazul împrumuturilor subordonate la termen, scadenta initială trebuie să fie de cel putin 5 ani;

- în cazul împrumuturilor subordonate pe durată nedeterminată, rambursarea nu se poate efectua mai devreme de 5 ani de la data solicitării rambursării;

- la calculul nivelului fondurilor proprii volumul împrumuturilor subordonate la termen va fi redus gradual cu cel putin 5 ani înaintea scadentei, prin aplicarea unor cote procentuale anuale egale;

- contractele de credit să nu includă clauza rambursării anticipate a datoriei în alte circumstante decât lichidarea institutiei de credit;

- în cazul lichidării institutiei de credit, împrumuturile subordonate au un rang inferior celorlalte datorii si nu vor fi rambursate până când toate acestea nu au fost achitate;

c) datoria subordonată reprezentată prin titluri emise pe durată nedeterminată poate fi luată în calculul fondurilor proprii numai dacă îndeplineste, cumulativ, următoarele conditii:

- prospectul de emisiune al titlurilor specifică faptul că principalul si dobânda neplătită aferentă sunt la dispozitia institutiei de credit pentru acoperirea pierderilor;

- titlurile au fost integral plătite;

- prospectul de emisiune prevede posibilitatea amânării plătii dobânzii aferente datoriei;

- rambursarea nu se poate efectua decât cu aprobarea Băncii Nationale a României;

- în cazul lichidării institutiei de credit, datoria subordonată are un rang inferior celorlalte datorii si nu va fi rambursată până când toate acestea nu au fost achitate;

d) nivelul cumulat al împrumuturilor subordonate si actiunilor preferentiale cumulative pe durată determinată ce poate fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii nu poate depăsi 50% din valoarea capitalului propriu;

e) următoarele elemente vor fi deduse din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii:

- sumele reprezentând participatii în alte institutii de credit sau financiare, care depăsesc 10% din capitalul social al acestora, creditele subordonate si alte creante de aceeasi natură acordate respectivelor institutii;

- partea din valoarea totală a participatiilor mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor institutii de credit sau financiare, a creditelor subordonate si a altor creante de aceeasi natură acordate respectivelor institutii, care depăseste 10% din nivelul fondurilor proprii determinat înaintea deducerii sumelor mentionate la prima liniută.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) liniuta a treia, împrumuturile subordonate pe durată nedeterminată pot fi luate în calculul fondurilor proprii si în cazul în care rambursarea se va efectua într-un termen mai mic de 5 ani de la data solicitării, cu conditia obtinerii aprobării Băncii Nationale a României. Banca Natională a României poate aproba rambursarea anticipată în baza cererii primite de la institutia de credit împrumutată, cu conditia ca nivelul solvabilitătii institutiei de credit să nu scadă sub nivelul minim prevăzut în reglementările Băncii Nationale a României.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) liniuta a patra se aplică în mod corespunzător si împrumuturilor subordonate pe durată nedeterminată, pentru care a fost stabilit termenul de rambursare.

Art. 10. - Banca Natională a României poate aproba, la cererea institutiei de credit, depăsirea limitelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) si d), dar numai pe perioade determinate si în situatii exceptionale.

Art. 11. - Prevederile art. 9 alin. (1) lit. e), referitoare la participatiile în alte institutii de credit sau financiare, nu se aplică institutiilor de credit societăti-mamă, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată, în cazul în care respectivele participatii sunt detinute în institutii de credit sau în institutii financiare incluse în perimetrul de consolidare.

Art. 12. - (1) Băncile persoane juridice române, casele de economii pentru domeniul locativ si institutiile emitente de monedă electronică trebuie să mentină în permanentă fondurile proprii cel putin la nivelurile stabilite prin prezentele norme pentru capitalul initial; în cazul institutiilor emitente de monedă electronică vor fi avute în vedere si prevederile alin. (2) sau, după caz, ale alin. (3).

(2) Fondurile proprii ale institutiilor emitente de monedă electronică vor fi în permanentă cel putin egale cu cea mai mare dintre următoarele valori:

- 2% din valoarea obligatiilor financiare curente aferente monedei electronice emise; si

- 2% din valoarea medie a obligatiilor financiare zilnice aferente monedei electronice emise în ultimele 6 luni.

(3) Institutiile emitente de monedă electronică ce desfăsoară activitatea de emitere de monedă electronică de mai putin de 6 luni vor mentine în permanentă fondurile proprii la un nivel cel putin egal cu cea mai mare dintre următoarele valori:

- 2% din valoarea obligatiilor financiare curente aferente monedei electronice emise; si

- 2% din valoarea totală a obligatiilor financiare aferente monedei electronice, estimat a fi emise în primele 6 luni de activitate, potrivit datelor din studiul de fezabilitate în baza căruia a fost obtinută autorizatia de functionare.

(4) Termenul mentionat la alin. (3) curge de la data efectuării primei operatiuni de emitere de monedă electronică inclusiv.

Art. 13. - (1) Băncile persoane juridice române, casele de economii pentru domeniul locativ si institutiile emitente de monedă electronică vor determina lunar fondurile proprii la nivel individual, potrivit prezentelor norme, pe baza datelor înscrise în balanta de verificare întocmită pentru luna respectivă si a datelor calculate extracontabil.

(2) Institutiile de credit prevăzute la alin. (1) vor transmite formularul de calcul si raportare a fondurilor proprii Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care acesta se întocmeste, prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, si în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care acesta se întocmeste, în formă letrică. Modelul formularului de calcul si raportare a fondurilor proprii este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 14. - Cererile de aprobare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) si la art. 10 se adresează Directiei supraveghere a Băncii Nationale a României, însotite de documentatia relevantă pentru sustinerea acestora.

Art. 15. - Pentru toti indicatorii de prudentă bancară a căror determinare se face în functie de fondurile proprii, institutiile de credit sunt obligate să utilizeze nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori.

Art. 16. - (1) În cazul în care, după aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor, nivelul fondurilor proprii ale institutiei de credit la data de 31 decembrie se modifică, raportările aferente fondurilor proprii si indicatorilor de prudentă bancară ce se determină în functie de nivelul acestora, aferente ultimei luni a exercitiului financiar precedent si fiecărei luni din perioada scursă de la începutul anului si până la data aprobării situatiilor financiare anuale, vor fi refăcute si retransmise Băncii Nationale a României - Directia supraveghere.

(2) Raportările la care se face referire la alin. (1) vor fi retransmise în formă letrică si prin intermediul retelei de comunicatii interbancare, în termen de 20 de zile calendaristice de la data limită de depunere a situatiilor financiare anuale la organele în drept.

 

CAPITOLUL IV
Fondurile proprii la nivel consolidat

 

Art. 17. - (1) Pentru determinarea fondurilor proprii pe bază consolidată vor fi luate în calcul valorile obtinute în urma consolidării, la nivelul perimetrului de consolidare, a elementelor cuprinse în structura fondurilor proprii la nivel individual, prevăzute în cap. III - Fondurile proprii la nivel individual din prezentele norme si, după caz, în sectiunea a 3-a - Retelele cooperatiste de credit si sectiunea a 4-a - Dispozitii comune ale cap. II din Normele Băncii Nationale a României nr. 14/2002 privind fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit, avându-se în vedere prevederile art. 681-684 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor Băncii Nationale a României care stabilesc regulile generale de consolidare.

(2) La determinarea fondurilor proprii pe bază consolidată următoarele elemente vor fi considerate rezerve consolidate, valoarea lor adăugându-se celei obtinute prin aplicarea alin. (1):

- interesul minoritar, reprezentând partea ce revine actionarilor minoritari din rezultatele nete pozitive si activele nete ale unei filiale ale cărei situatii financiare au fost consolidate prin metoda integrării globale;

- fondul comercial negativ, recunoscut în situatiile financiare consolidate ale grupului, aferent entitătilor consolidate prin integrare globală sau proportională ori puse în echivalentă;

- rezervele din conversie favorabile, aferente grupului, rezultate din conversia situatiilor financiare ale entitătilor nerezidente, determinate prin aplicarea art. 59 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/2002 privind elaborarea situatiilor financiare consolidate de către institutiile de credit.

(3) La determinarea fondurilor proprii pe bază consolidată următoarele elemente vor fi deduse din valoarea obtinută prin aplicarea alin. (1):

- interesul minoritar, reprezentând partea ce revine actionarilor minoritari din rezultatele nete negative si datoriile nete ale unei filiale ale cărei situatii financiare au fost consolidate prin metoda integrării globale;

- fondul comercial pozitiv, recunoscut în situatiile financiare consolidate ale grupului, aferent entitătilor consolidate prin integrare globală sau proportională ori puse în echivalentă;

- rezervele din conversie nefavorabile, aferente grupului, rezultate din conversia situatiilor financiare ale entitătilor nerezidente, determinate prin aplicarea art. 59 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/2002.

Art. 18. - (1) Obligatia de determinare a fondurilor proprii la nivel consolidat revine institutiei de credit persoană juridică română, societate-mamă (consolidantă) sau, în situatiile prevăzute la art. 681 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, institutiei de credit persoană juridică română, filială a unui holding financiar cu sediul în România sau în străinătate.

(2) În cazul în care două sau mai multe institutii de credit din România sunt filiale ale aceluiasi holding financiar cu sediul în România sau în străinătate, obligatia prevăzută la alin. (1) revine institutiei de credit având cea mai mare valoare a activului bilantier.

 

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii

 

Art. 19. - (1) Băncile persoane juridice române, autorizate de Banca Natională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, vor atinge nivelul minim al fondurilor proprii prevăzut la art. 12 alin. (1) până la data de 31 mai 2004.

(2) Băncile prevăzute la alin. (1) trebuie să mentină până la data de 30 mai 2004 un nivel al fondurilor proprii de cel putin 320 miliarde lei.

Art. 20. - (1) Sucursalele băncilor persoane juridice străine, autorizate de Banca Natională a României până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, vor atinge nivelul minim al capitalului initial, prevăzut de prezentele norme, până la data de 31 mai 2004.

(2) Sucursalele băncilor persoane juridice străine prevăzute la alin. (1) trebuie să mentină până la data de 30 mai 2004 un nivel al capitalului initial de cel putin 320 miliarde lei.

Art. 21. - Nivelul minim al capitalului initial, în cazul cererilor de autorizare de case de economii pentru domeniul locativ, depuse la Banca Natională a României înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme, se stabileste la 250 miliarde lei.

 

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

 

Art. 22. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 alin. 2 si, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - (1) Prezentele norme intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dispozitiile art. 21 se vor aplica începând cu data publicării prezentelor norme, dată la care se abrogă art. 2 din Normele Băncii Nationale a României nr. 4/2003 privind autorizarea caselor de economii pentru domeniul locativ, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 23 iunie 2003.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), dispozitiile cap. IV - Fondurile proprii la nivel consolidat din prezentele norme se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Art. 24. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Nationale a României nr. 7/1999 privind fondurile proprii ale băncilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 12 mai 1999, si Normele Băncii Nationale a României nr. 16/2002 privind capitalul minim al băncilor si al sucursalelor băncilor străine, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 16 septembrie 2002.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,
Mugur Isărescu,
guvernator

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 11.

 

ANEXA

 

Formular de calcul si raportare a fondurilor proprii

 

Denumirea institutiei de credit ......................

Data raportării: […]

 

 

- mii lei -

Elemente luate in calcul

Numarul randului

Valoarea contabila

Coeficientul de ajustare

Valoarea ajustata

A

B

1

2

3

Capitalul social/de dotare vărsat

1

 

x

 

Primele legate de capital

2

 

x

 

Rezerva legală

3

 

x

 

Rezervele statutare

4

 

x

 

Rezervele indisponibile aferente actiunilor proprii răscumpărate

5

 

x

 

Alte rezerve, din care:  ....................................

6

 

x

 

Rezultatul reportat pozitiv

7

 

x

 

Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând profit

8

 

x

 

Total (rd. 1 la 8)

9

 

x

 

Actiuni preferentiale cumulative

10

 

x

 

Dividende aferente actiunilor preferentiale cumulative

11

 

x

 

Dividende*)

12

 

x

 

Participarea personalului la profit*)

13

 

x

 

Cota de participare a managerului la profit*)

14

 

x

 

Cheltuieli înregistrate în avans

15

 

x

 

Alte categorii de cheltuieli care urmează a se suporta esalonat  în perioadele sau în exercitiile financiare viitoare, din care: ..........................................

16

 

x

 

Rezultatul reportat negativ

17

 

x

 

Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentând pierdere

18

 

x

 

Repartizarea profitului

19

 

x

 

Total elemente deductibile I (rd. 10 la 19)

20

 

x

 

Capital initial (rd. 9 minus rd. 20)

21

 

x

 

Fondul pentru riscuri bancare generale

22

 

x

 

Cheltuieli de constituire neamortizate

23

 

x

 

Cheltuieli de cercetare si dezvoltare neamortizate

24

 

x

 

Concesiuni, patente, licente, mărci si alte drepturi si active similare neincluse în fondul comercial si neamortizate

25

 

x

 

Fondul comercial

26

 

 

 

Avansuri aferente imobilizărilor necorporale

27

 

x

 

Actiuni proprii răscumpărate

28

 

x

 

Total elemente deductibile II (rd. 23 la 28)

29

 

x

 

Capital propriu (rd. 21 + rd. 22 - rd. 29)

30

 

x

 

Rezerva generală pentru riscul de credit

31

 

x

 

Fondul special constituit de casele de economii pentru domeniul locativ

32

 

x

 

Rezervele din reevaluarea patrimoniului

33

 

x

 

Titluri pe durată nedeterminată si alte instrumente de aceeasi natură, din care:  ..................................

34

 

x

 

Împrumuturile subordonate

35

 

x

 

Actiunile preferentiale cumulative pe durată determinată

36

 

x

 

Alte elemente**), din care:  ..................................

37

 

x

 

Total col. 3 = col. 3 rd. 35 + col. 3 rd. 36 (în limita a 50% din col. 3 rd. 30)

38

 

maximum 50% din rd. 30

 

Capital suplimentar col. 3 = col. 3, rd. 31 la rd. 34 + col. 3 rd. 37 + col. 3 rd. 38 (în limita a 100% din col. 3 rd. 30)

39

 

maximum 100% din rd. 30

 

Participatiile în alte institutii de credit sau financiare, care depăsesc 10% din capitalul social al acestora,  creditele subordonate si alte creante de aceeasi natură, acordate acestor institutii, din care: ………………………………

40

 

x

 

Partea din valoarea totală a participatiilor mai mici de 10% din capitalul social al altor institutii de credit sau financiare, a creditelor subordonate si a altor creante de aceeasi natură, acordate respectivelor institutii, care depăseste 10% din nivelul fondurilor proprii determinat înaintea deducerii sumelor de la rd. 40, din care: .................................

41

 

x

 

Total elemente deductibile III (rd. 40 + rd. 41)

42

 

x

 

Total fonduri proprii (rd. 30 + rd. 39 - rd. 42)

43

 

x

 

 

Întocmit de:

Numele si prenumele ……………………………………………………… Telefon/interior

Conducătorul institutiei de credit, ……………………………………………………… (numele, prenumele si semnătura)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil, ……………………………………………………… (numele, prenumele si semnătura)


*) Se va completa potrivit prevederilor art. 3 alin 2, lit. b) si c), cu evidentierea distinctă a fiecărei sume prevăzute la literele mentionate. Pentru data de 31 decembrie nu se vor înscrie sume în formularul de raportare refăcut si retransmis, potrivit prevederilor art. 16.

**) Se va completa potrivit art. 8 lit. g).

 

Nota I: Elementele componente ale fondurilor proprii, cuprinse în structura de mai sus, vor fi prezentate desfăsurat, cu evidentierea fiecărei subcategorii.

Nota II: Institutiile de credit care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit vor anexa prezentei o notă explicativă care să detalieze diferentele de continut al elementelor componente ale fondurilor proprii fată de structura de mai sus.