MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 23         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

590/2003. - Lege privind tratatele

 

909/2003. - Decret pentru promulgarea Legii privind tratatele

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantă privind măsuri financiare în sistemul sanitar

 

1.586/2003. - Hotărâre privind aprobarea executiei bugetelor actiunilor si proiectelor derulate în anul 2003 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.826/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitătii de gestiune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind tratatele

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Definitii si tipuri de tratate

 

SECTIUNEA 1

Definitii

 

Art. 1. - Pentru scopurile prezentei legi, prin:

a) tratat se întelege actul juridic, indiferent de denumire sau de formă, care consemnează în scris un acord la nivel de stat, la nivel guvernamental sau la nivel departamental, având scopul de a crea, de a modifica ori de a stinge drepturi si obligatii juridice sau de altă natură, guvernat de dreptul international public si consemnat într-un instrument unic ori în două sau în mai multe instrumente conexe;

b) încheierea tratatelor se întelege succesiunea de etape care trebuie urmate, ansamblul de activităti care trebuie desfăsurate, precum si ansamblul de proceduri si reguli care trebuie respectate astfel încât tratatul să intre în vigoare pentru România;

c) parafare se întelege aplicarea initialelor numelor reprezentantilor părtilor la negociere, în vederea autentificării, cu caracter provizoriu, a textului convenit sau adoptat în urma negocierilor;

d) semnare ad referendum se întelege etapa facultativă a încheierii tratatelor, care constă în semnarea cu mentiunea ad referendum a unui tratat de către reprezentantii părtilor prezente la negociere, în vederea fixării cu caracter provizoriu a textului convenit sau adoptat în urma negocierii;

e) depline puteri se întelege documentul eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, semnat de ministrul afacerilor externe si învestit cu sigiliul de stat, potrivit reglementărilor si practicii internationale, care consemnează aprobarea pentru participarea la negocieri, pentru semnarea tratatelor la nivel de stat sau de Guvern ori pentru participarea delegatiilor române la reuniuni internationale;

f) ratificare se întelege modalitatea de exprimare a consimtământului de a deveni parte la un tratat care a fost semnat de partea română, prin adoptarea unei legi de ratificare de către Parlament sau, în conditiile legii, prin ordonantă de urgentă a Guvernului;

g) aprobare se întelege modalitatea de exprimare a consimtământului de a deveni parte la un tratat care a fost semnat de partea română, prin adoptarea unei hotărâri de aprobare de către Guvern;

h) aderare se întelege modalitatea prin care se exprimă consimtământul de a deveni parte la un tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română;

i) acceptare se întelege modalitatea prin care se exprimă consimtământul de a deveni parte la un tratat multilateral care nu a fost semnat de partea română si care prevede expres această modalitate;

j) rezervă se întelege declaratia unilaterală, oricare ar fi continutul sau denumirea sa, formulată cu ocazia semnării, ratificării, aprobării, aderării sau acceptării unui tratat multilateral, prin care se urmăreste modificarea sau excluderea efectelor juridice ale anumitor prevederi ale acestuia pentru partea română, dacă tratatul nu interzice asemenea rezerve si ele sunt conforme dreptului international; pentru a produce efecte, rezervele formulate la semnare trebuie confirmate la ratificare sau la aprobare;

k) declaratie se întelege mentiunea formulată cu ocazia semnării, ratificării, aprobării, aderării sau acceptării unui tratat multilateral, prin care se interpretează unele prevederi ale tratatului de către partea română sau prin care partea română efectuează notificările cerute de tratat; declaratiile formulate la semnare trebuie confirmate la ratificare sau la aprobare;

l) instrument de ratificare, aderare, acceptare sau aprobare se întelege documentul prin care se consemnează ratificarea, aderarea, acceptarea sau aprobarea tratatelor;

m) elemente de identificare a tratatului se întelege, în cazul tratatelor bilaterale, titlul acestora, data si locul semnării, iar în cazul tratatelor multilaterale, titlul acestora, data si locul adoptării si/sau deschiderii spre semnare;

n) denuntare, renuntare, retragere se întelege actul unilateral prin care partea română îsi manifestă vointa de a nu mai fi legată prin tratat, conform dreptului international;

o) contract de stat se întelege o întelegere încheiată de către statul sau Guvernul român, precum si de ministere sau alte autorităti ale administratiei publice centrale cu alt stat, guvern, organizatie internatională, respectiv cu institutii financiare sau alte entităti ce nu au calitatea de subiect de drept international în domeniul economic, comercial, financiar si în alte domenii si care nu este guvernată de dreptul international public.

 

SECTIUNEA a 2-a

Categorii de tratate

 

Art. 2. - (1) România, Guvernul României, precum si ministerele si alte autorităti ale administratiei publice centrale, pentru care această atributie este expres prevăzută de legislatia în vigoare, pot încheia tratate la nivel de stat, tratate la nivel guvernamental, respectiv tratate la nivel departamental.

(2) Tratatele prevăzute la alin. (1) se încheie cu respectarea principiilor fundamentale si a celorlalte norme imperative ale dreptului international, a dreptului comunitar, a normelor cutumiare internationale, a Constitutiei României, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Procedura încheierii tratatelor

 

SECTIUNEA 1

Aprobarea initierii negocierilor

 

Art. 3. - (1) Pentru aprobarea initierii negocierilor unui tratat la nivel de stat, Ministerul Afacerilor Externe, singur sau, după caz, împreună cu ministerul sau autoritatea administratiei publice centrale care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în competentele căruia sau căreia se află domeniul principal reglementat prin tratat, elaborează un memorandum, care va fi avizat de către

toate ministerele în competentele cărora se află din punct de vedere substantial celelalte domenii reglementate prin tratat si însusit de către Guvernul României prin semnătura primului-ministru, după care va fi înaintat spre aprobare Presedintelui României.

(2) În cazul tratatelor la nivel de stat pentru care este necesară aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, aprobarea Presedintelui României se va acorda după îndeplinirea procedurilor specifice prevăzute de legea pentru organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării si de reglementările acestuia.

(3) În cazul tratatelor multilaterale si bilaterale la nivel de stat, inclusiv cu institutii financiare internationale, cu caracter predominant tehnic, Ministerul Afacerilor Externe va fi doar avizator.

Art. 4. - (1) Pentru aprobarea initierii negocierilor unui tratat la nivel guvernamental, respectiv la nivel departamental, ministerul sau autoritatea administratiei publice centrale care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în competentele căruia sau căreia se află domeniul principal reglementat prin tratat, denumit/denumită în continuare institutie initiatoare, elaborează un memorandum, care va fi avizat întotdeauna de către Ministerul Afacerilor Externe, precum si de către toate ministerele în competentele cărora se află, din punct de vedere substantial, celelalte domenii reglementate prin tratat si care se înaintează spre aprobare Guvernului României, acordată prin semnătura primului-ministru.

(2) În cazul tratatelor la nivel guvernamental, respectiv departamental, pentru care este necesară aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, aceasta se solicită după îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (1) si după îndeplinirea procedurii specifice prevăzute de legea pentru organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării si de reglementările acestuia, prin semnătura Presedintelui României, în calitate de presedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Tării, pe memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor.

Art. 5. - (1) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor va contine referiri la:

a) obiectul tratatului;

b) necesitatea încheierii tratatului;

c) finalitatea încheierii tratatului si implicatiile, în cazul încheierii tratatului respectiv, asupra obligatiilor juridice si altor angajamente internationale asumate anterior de partea română, respectiv asupra legislatiei interne, inclusiv asupra Constitutiei României, dacă este cazul;

d) elementele concrete de mandat al părtii române, ce urmează a fi promovate în cadrul negocierilor, inclusiv variante de actiune, dacă este cazul.

(2) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor va avea întotdeauna anexată propunerea de text a părtii române, atât în limba română, cât si în limba de circulatie internatională în care se va încheia tratatul, după caz, si, cu titlu informativ, dacă acestea există, propunerea de text a celeilalte părti - în cazul unui tratat bilateral sau proiectul de la care se porneste negocierea, în limba română si în limba de circulatie internatională în care se va încheia tratatul, si eventualele propuneri de modificare ale părtii române - în cazul unui tratat multilateral.

(3) Propunerea de text a părtii române se redactează în conformitate cu art. 2 alin. (2).

(4) Aprobarea initierii negocierilor semnifică atât aprobarea continutului memorandumului, cât si aprobarea propunerii de text a părtii române.

Art. 6. - (1) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor, semnat de conducătorul institutiei initiatoare, se transmite concomitent, în copie, institutiilor avizatoare, care au obligatia ca, în termen de 7 zile lucrătoare de la primire, să comunice institutiei initiatoare avizele lor în una dintre următoarele forme, după caz: aviz favorabil, aviz cu observatii si/sau propuneri, aviz negativ.

(2) În urma primirii eventualelor observatii sau propuneri, institutia initiatoare definitivează continutul memorandumului si, respectiv, al propunerii de text de tratat a părtii române, pe care le transmite, în original, spre avizare succesivă, institutiilor avizatoare.

(3) În cazul în care între institutiile initiatoare si, respectiv, avizatoare, după consultări la nivel corespunzător, persistă diferente de opinie, institutiile avizatoare pot aviza “cu obiectii”, care vor fi anexate si prezentate spre solutionare în cadrul sedintei Guvernului.

Art. 7. - (1) Memorandumul pentru aprobarea initierii negocierilor unui tratat la nivel de stat va contine propunerea privind persoana având calitatea de sef al delegatiei de negociatori a părtii române, cu mentionarea functiei si institutiei la care este încadrat.

(2) În cazul tratatelor la nivel guvernamental, respectiv departamental, desemnarea sefului delegatiei se face prin decizie a conducătorului institutiei initiatoare.

(3) În cazul negocierii tratatelor la nivel guvernamental care, prin obiectul lor, au implicatii politice importante asupra relatiilor externe ale României, seful delegatiei de negociatori a părtii române se desemnează de către Guvernul României.

(4) Delegatia de negociatori a părtii române pentru tratatele la nivel de stat si, respectiv, la nivel guvernamental va include reprezentantul sau reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe; în cazul tratatelor la nivel departamental, delegatia de negociatori a părtii române va putea include reprezentantul sau reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe, la solicitarea institutiei initiatoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desfăsurarea negocierilor

 

Art. 8. - Negocierile se desfăsoară prin întâlnirea directă a delegatiilor de negociatori sau prin corespondentă, cu respectarea strictă a elementelor de mandat si a variantelor de actiune aprobate.

Art. 9. - (1) Pe toată durata negocierilor, după fiecare rundă de negociere a tratatelor la nivel de stat, respectiv a tratatelor la nivel guvernamental pentru care este necesară ratificarea de către Parlament conform art. 19 alin. (1), se redactează, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare, un raport care va fi initiat, avizat si aprobat de aceleasi institutii implicate în procedura aprobării initierii negocierilor.

(2) Raportul va cuprinde sintetic relatarea desfăsurării negocierilor, cu prezentarea pozitiei partenerului/partenerilor de negociere, a rezultatelor rundei, evaluarea posibilelor evolutii ale procesului de negocieri, precum si propuneri vizând mentinerea sau modificarea mandatului de negociere, care vor trebui motivate corespunzător în acest ultim caz, eventuale alte propuneri de actiuni conexe procesului de negociere si vizând sprijinirea acestuia, precum si, în anexă, componenta delegatiei române, respectiv a delegatiei/delegatiilor partenerului/partenerilor de negociere.

(3) Raportul va fi însotit de forma de text rezultată în urma rundei de negociere, în limba de circulatie internatională si în limba română, cu evidentierea clară a propunerilor de text ale părtilor, în cazul în care negocierea nu s-a finalizat prin convenirea sau adoptarea textului tratatului.

(4) În situatia finalizării negocierilor, elementele de raport mentionate mai sus vor fi cuprinse sintetic în memorandumul pentru aprobarea semnării tratatului, elaborat conform art. 15.

Art. 10. - (1) În cazul celorlalte tratate la nivel guvernamental, respectiv în cazul tratatelor la nivel departamental, raportul este supus aprobării conducătorului institutiei initiatoare si este transmis spre informare Ministerului Afacerilor Externe.

(2) În acest caz raportul va avea caracter informativ, fără a propune modificări ale elementelor de mandat si ale variantelor de actiune ale părtii române în negociere.

Ministerul Afacerilor Externe poate formula observatii si propuneri în conformitate cu competentele sale, obligatorii pentru institutia initiatoare, având în vedere elementele de mandat si variantele de actiune anterior aprobate, care sunt obligatorii pentru institutia initiatoare.

Art. 11. - (1) Pe toată durata negocierilor, ori de câte ori se va considera necesar, elementele de mandat si variantele de actiune ale părtii române pentru negocierea tratatelor la nivel de stat, la nivel guvernamental si, respectiv, la nivel departamental vor putea fi modificate numai prin memorandum initiat, avizat si aprobat de aceleasi institutii implicate în procedura aprobării initierii negocierilor.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică si în ceea ce priveste schimbarea sefului delegatiei.

Art. 12. - (1) În situatia în care forma textului tratatului rezultată din negociere corespunde cu elementele de mandat aprobate, textul va fi convenit, în cazul tratatelor bilaterale, sau adoptat, în cazul tratatelor multilaterale.

(2) După convenire sau adoptare, textul poate fi parafat sau semnat ad referendum.

(3) După convenire sau adoptare, parafare ori semnare ad referendum, procesul de negocieri poate fi reluat, dacă este necesar, cu respectarea procedurii prevăzute pentru initierea negocierilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Aprobarea semnării

 

Art. 13. - (1) După finalizarea negocierilor prin convenire sau adoptare, pentru aprobarea semnării se elaborează un memorandum care este initiat, avizat si aprobat în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3 sau 4 si art. 6, care se adaptează corespunzător, conform prevederilor următoare.

(2) Ulterior avizării conform art. 3 sau 4, memorandumul pentru aprobarea semnării este supus avizării Ministerului Justitiei.

(3) Procedura prevăzută la art. 3 alin. (2) si la art. 4 alin. (2) cu privire la aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării se aplică si pentru etapa aprobării semnării.

Art. 14. - Dacă institutiile avizatoare formulează avize cu propuneri, cu observatii, cu observatii si propuneri sau cu obiectii, institutia initiatoare:

a) va relua procesul de negocieri, dacă apreciază ca pertinente observatiile, în vederea obtinerii unui text care să corespundă acestora; sau

b) va înainta Secretariatului General al Guvernului o notă justificativă, avizată de Ministerul Afacerilor Externe, cuprinzând argumentele neacceptării, totale sau partiale, a observatiilor sau a avizului negativ, urmând ca Guvernul să aprobe semnarea ori să decidă reluarea negocierilor.

Art. 15. - (1) Memorandumul pentru aprobarea semnării va contine referiri la:

a) istoricul negocierilor;

b) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului cu raportare la elementele de mandat aprobate la începerea negocierilor, precum si a implicatiilor pe care le are tratatul asupra obligatiilor juridice si altor angajamente internationale asumate anterior de partea română, respectiv asupra legislatiei interne, inclusiv asupra Constitutiei României, dacă este cazul;

c) propuneri privind numele persoanei care va semna tratatul, cu mentionarea functiei si institutiei la care este încadrată, precum si propunerea de a i se acorda depline puteri în acest sens, după caz.

(2) Memorandumul va avea anexat:

a) textul tratatului rezultat în urma negocierilor, atât în limba română, cât si în limba de circulatie internatională în care a fost convenit sau adoptat, după caz;

b) copia memorandumului pentru aprobarea initierii negocierilor sau, după caz, cele mai recente elemente de mandat aprobate.

Art. 16. - (1) În mod exceptional, datorită urgentei semnării tratatului si numai dacă există suficiente elemente să se considere că textul convenit sau adoptat al tratatului nu va contine diferente substantiale de fond fată de propunerea de text a părtii române - în cazul unui tratat bilateral sau fată de textul de la care se porneste în negocieri - în cazul unui tratat multilateral, respectiv fată de elementele de mandat ale părtii române, se poate elabora un memorandum comun pentru aprobarea negocierii si semnării, care va fi supus procedurii prevăzute de prezenta sectiune.

(2) Dacă textul convenit sau adoptat diferă fată de propunerea de text a părtii române sau fată de propunerea de text de la care s-a pornit în negociere, respectiv fată de elementele de mandat ale părtii române, se va elabora un memorandum separat pentru semnare, conform procedurii prevăzute de prezenta sectiune.

 

SECTIUNEA a 4-a

Deplinele puteri

 

Art. 17. - (1) După aprobarea negocierii, respectiv a semnării tratatelor la nivel de stat sau de Guvern, Ministerul Afacerilor Externe eliberează deplinele puteri pentru negociere, dacă partenerul solicită asemenea depline puteri, si, respectiv, pentru semnare.

(2) Deplinele puteri pentru participarea la negocieri si, respectiv, pentru semnarea tratatelor la nivel departamental se eliberează conform alin. (1), numai dacă partenerul/partenerii de negocieri solicită prezentarea deplinelor puteri.

(3) Presedintele României, primul-ministru al Guvernului si ministrul afacerilor externe pot negocia si semna tratate fără a prezenta depline puteri.

(4) Ministerul Afacerilor Externe eliberează depline puteri pentru participarea delegatiilor guvernamentale la reuniuni internationale, dacă este necesar potrivit regulilor de procedură ale reuniunii, în baza mandatului aprobat de către Presedintele României sau de către primul-ministru al Guvernului.

(5) Pentru participarea delegatiilor guvernamentale la reuniuni internationale este necesară obtinerea aprobării, acolo unde este cazul, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data efectuării deplasării delegatiilor respective.

(6) În memorandumul pentru obtinerea aprobării participării delegatiilor guvernamentale la reuniuni internationale se vor mentiona numele si functia sefului delegatiei si ale supleantului acestuia, urmând ca institutia initiatoare să transmită Ministerului Afacerilor Externe copia memorandumului aprobat si lista celorlalti membri ai delegatiei, cu respectarea termenului prevăzut de lege, în vederea eliberării deplinelor puteri.

 

SECTIUNEA a 5-a

Exprimarea consimtământului de a deveni parte la tratat

 

Art. 18. - (1) Exprimarea consimtământului de a deveni parte la tratat se face, după caz, prin ratificare, aprobare, aderare sau acceptare.

(2) În mod exceptional, în cazurile prevăzute la art. 26 alin. (1), exprimarea consimtământului de a deveni parte la tratat se poate face prin semnarea tratatului respectiv.

Art. 19. - (1) Se supun Parlamentului spre ratificare prin lege următoarele categorii de tratate:

a) tratatele la nivel de stat, oricare ar fi domeniul de reglementare al acestora;

b) tratatele la nivel guvernamental care se referă la cooperarea politică sau care implică angajamente cu caracter politic;

c) tratatele la nivel guvernamental care se referă la cooperarea cu caracter militar;

d) tratatele la nivel guvernamental care se referă la teritoriul de stat, inclusiv regimul juridic al frontierei de stat, precum si la zonele asupra cărora România exercită drepturi suverane si jurisdictie;

e) tratatele la nivel guvernamental care se referă la statutul persoanelor, drepturile si libertătile fundamentale ale omului;

f) tratatele la nivel guvernamental care se referă la participarea în calitate de membru la organizatii internationale interguvernamentale;

g) tratatele la nivel guvernamental care se referă la asumarea unui angajament financiar care ar impune sarcini suplimentare la bugetul de stat;

h) tratatele la nivel guvernamental ale căror dispozitii fac necesară, pentru aplicare, adoptarea unor noi dispozitii normative având fortă juridică de lege ori a unor legi noi sau amendarea legilor în vigoare si cele care prevăd în mod expres cerinta ratificării lor.

(2) Tratatele prevăzute la alin. (1) nu se ratifică prin ordonante ale Guvernului.

(3) În situatii extraordinare, tratatele prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), a căror reglementare nu poate fi amânată, vor putea fi ratificate prin ordonante de urgentă ale Guvernului, sub conditia justificării temeinice a urgentei ratificării.

Art. 20. - Tratatele semnate la nivel guvernamental care nu intră sub incidenta prevederilor art. 19, precum si tratatele semnate la nivel departamental sunt supuse Guvernului spre aprobare prin hotărâre.

Art. 21. - (1) Tratatele multilaterale care nu au fost semnate în numele României sau la nivel guvernamental, la care România sau Guvernul României urmează să devină parte si care intră sub incidenta prevederilor art. 19 alin. (1), sunt supuse Parlamentului spre aderare sau acceptare prin lege, dacă prevăd expres această modalitate de exprimare a consimtământului de a deveni parte la ele.

(2) În situatii extraordinare, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 19 alin. (3), tratatele multilaterale prevăzute la alin. (1) pot fi supuse aderării sau acceptării prin ordonantă de urgentă a Guvernului.

(3) Tratatele prevăzute la alin. (1) care nu intră sub incidenta prevederilor art. 19 alin. (1) sunt supuse Guvernului, spre aderare sau acceptare, prin hotărâre.

Art. 22. - (1) Tratatele se ratifică, se aprobă, se acceptă sau se aderă la ele prin lege ori se aprobă, se acceptă sau se aderă la acestea prin hotărâre a Guvernului, după caz.

(2) În cazul exceptional prevăzut la art. 19 alin. (3) si la art. 21 alin. (2) se elaborează o ordonantă de urgentă de ratificare, aderare sau acceptare, care va fi supusă aprobării Parlamentului prin lege.

(3) Titlul actului normativ va contine mentiunea ratificării, aprobării, aderării sau acceptării tratatului, titlul complet al tratatului si celelalte elemente de identificare.

(4) Actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare contine, de regulă, un articol unic care prevede mentiunea “se ratifică ...”, “se aprobă ...”, “se aderă la ...”, “se acceptă ...”, urmată de titlul complet al tratatului, însotit de celelalte elemente de identificare, după cum urmează:

a) în cazul tratatelor bilaterale - data si locul semnării;

b) în cazul tratatelor multilaterale supuse ratificării sau aprobării - data si locul adoptării si/sau deschiderii spre semnare, aceste elemente de identificare fiind însotite de mentionarea datei intrării în vigoare a tratatului, dacă este cazul, precum si a datei si locului semnării de către partea română;

c) în cazul tratatelor multilaterale supuse aderării sau acceptării - data si locul adoptării si/sau deschiderii spre semnare, aceste elemente de identificare fiind însotite de mentionarea datei intrării în vigoare a tratatului, dacă este cazul.

(5) Actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare a unui tratat multilateral poate cuprinde si unul sau mai multe articole continând rezerve si/sau declaratii ale părtii române, care se fac cu respectarea strictă a prevederilor tratatului.

(6) În cazul acelor tratate ale căror dispozitii implică modificarea sau completarea unuia sau mai multor acte normative în vigoare, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va include prevederi exprese, cu trimiteri clare, prin care se modifică sau se completează dispozitiile actelor normative respective, pentru asigurarea concordantei cadrului legislativ intern cu prevederile tratatului.

(7) În cazul tratatelor ale căror prevederi implică adoptarea de dispozitii normative de drept intern pentru aplicarea prevederilor lor, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va include norme detaliate de natură să permită aplicarea tratatului, fără ca prin aceste norme să se poată aduce atingere regimului juridic stabilit prin tratat sau textului tratatului.

(8) În cazul în care pentru aplicarea prevederilor tratatelor prevăzute la alin. (7) este suficientă adoptarea de acte normative cu fortă juridică inferioară actului normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare, actul normativ respectiv va fi adoptat imediat după adoptarea actului normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare.

(9) Normele de natură să permită aplicarea tratatului la care se referă alin. (6)-(8) intră în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului sau după această dată, în termenul prevăzut de acestea.

(10) Prevederile alin. (6)-(9) nu aduc atingere posibilitătii adoptării unor dispozitii normative de drept intern pentru aplicarea prevederilor unui tratat, ulterior intrării în vigoare a acestuia, în cazul în care acest lucru se va

dovedi necesar.

(11) Prevederile alin. (6)-(9) nu se aplică în cazul tratatelor ale căror dispozitii implică adoptarea unor legi organice pentru aplicarea lor.

(12) Proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare se initiază si se avizează în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3, respectiv art. 4 si 6, care se adaptează corespunzător, Ministerul Justitiei fiind ultimul în ordinea avizatorilor, si se adoptă în conformitate cu normele procedurale în vigoare, în functie de tipul actului normativ.

(13) În cazul în care, datorită conexiunii dintre ele, două sau mai multe tratate se ratifică, se aprobă, se aderă la acestea sau se acceptă prin acelasi act normativ, măsura ratificării, aprobării, aderării sau acceptării se va exprima, pentru fiecare tratat, printr-un articol distinct.

Art. 23. - (1) Expunerea de motive care însoteste proiectul de lege de ratificare, aderare sau acceptare, respectiv nota de fundamentare care însoteste proiectul hotărârii Guvernului de aprobare, aderare sau acceptare ori proiectul ordonantei de urgentă a Guvernului de ratificare, aderare sau acceptare va cuprinde următoarele:

a) necesitatea încheierii tratatului pentru partea română;

b) finalitatea încheierii tratatului pentru partea română;

c) istoricul negocierilor;

d) în cazul tratatelor bilaterale semnate, supuse ratificării sau aprobării - data si locul semnării, mentionarea persoanei semnatarului din partea română;

e) în cazul tratatelor multilaterale semnate de partea română, supuse ratificării sau aprobării - data si locul adoptării si/sau deschiderii spre semnare, data si locul semnării de către partea română, cu mentionarea persoanei semnatarului, data intrării în vigoare, dacă este cazul;

f) în cazul tratatelor multilaterale supuse spre aderare sau acceptare - data si locul adoptării si/sau deschiderii spre semnare, data intrării în vigoare, dacă este cazul;

g) prezentarea prevederilor relevante ale tratatului din perspectiva intereselor părtii române, a implicatiilor pe care le are tratatul asupra obligatiilor juridice si altor angajamente internationale asumate anterior de partea română, respectiv asupra legislatiei interne, inclusiv din perspectiva compatibilitătii cu dreptul comunitar, precum si a măsurilor de adaptare necesare;

h) prezentarea prevederilor prin care se urmăreste asigurarea concordantei cadrului legislativ intern cu prevederile tratatului la care se referă alin. (6) si (7) ale art. 22;

i) prezentarea si motivarea rezervelor sau declaratiilor la tratat, dacă este cazul, cuprinse în proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare;

j) în cazul exceptional prevăzut la art. 19 alin. (3) si la art. 21 alin. (2), justificarea temeinică a urgentei ratificării, aderării sau acceptării, prin ordonantă de urgentă a Guvernului, mentionarea interesului public afectat în lipsa ratificării, aderării sau acceptării, precum si a obtinerii aprobării exprese a Presedintelui României.

(2) În cazul tratatelor semnate la nivel de stat, la expunerea de motive a proiectului legii de ratificare se anexează, în copie, memorandumul pentru aprobarea semnării.

Art. 24. - (1) După adoptare, actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, însotit de textul în limba română al tratatului.

(2) În cazuri temeinic justificate, Parlamentul si, respectiv, Guvernul pot hotărî ca textele anumitor tratate să nu fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, acestea urmând să fie comunicate tuturor institutiilor interesate.

 

SECTIUNEA a 6-a

Intrarea în vigoare a tratatelor

 

Art. 25. - (1) Tratatele intră în vigoare în conformitate cu prevederile cuprinse în acestea.

(2) Tratatele bilaterale la nivel de stat intră în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare, la termenul prevăzut de tratat sau printr-o altă modalitate prevăzută de acesta, în conformitate cu prezenta lege.

(3) Tratatele bilaterale la nivel guvernamental sau departamental intră în vigoare la data ultimei notificări prin care se comunică celeilalte părti îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare, la termenul prevăzut de tratat de la data ultimei notificări sau printr-o altă modalitate prevăzută de tratat, în conformitate cu prezenta lege.

(4) Instrumentele de ratificare, aderare sau acceptare a tratatelor la nivel de stat se redactează de către Ministerul Afacerilor Externe, se semnează de către Presedintele României, se contrasemnează de către ministrul afacerilor externe si se învestesc cu sigiliul de stat.

(5) Instrumentele de aprobare, aderare sau acceptare a tratatelor la nivel guvernamental, dacă este cazul, se redactează de către Ministerul Afacerilor Externe, se semnează de către primul-ministru al Guvernului, se contrasemnează de către ministrul afacerilor externe si se învestesc cu sigiliul de stat.

(6) Instrumentele prevăzute la alin. (5) urmează a fi schimbate între părti sau depuse la depozitar de către Ministerul Afacerilor Externe.

(7) Notificarea, dacă este cazul, a celeilalte părti sau a depozitarului cu privire la îndeplinirea procedurilor interne vizând ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea tratatelor se realizează de către Ministerul Afacerilor Externe, pe cale diplomatică.

(8) În cazul în care ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea s-a făcut cu rezerve sau/si declaratii, continutul acestora, astfel cum este redat în actul normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare, va fi inclus ca atare în textul instrumentului de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare ori în notificarea privind îndeplinirea procedurilor interne vizând ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea.

(9) Intrarea în vigoare a tratatelor se face cunoscută prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.

Art. 26. - (1) Pot intra în vigoare de la data semnării următoarele categorii de tratate:

a) tratatele la nivel guvernamental sau departamental care se încheie în aplicarea unor tratate în vigoare care prevăd expres această posibilitate;

b) protocoalele de cooperare la nivel departamental pe care le încheie Ministerul Afacerilor Externe al României cu ministerele afacerilor externe ale altor state;

c) programele de cooperare la nivel guvernamental si departamental în domeniul educatiei, culturii, sportului, cercetării, pe termen de cel mult 5 ani, fără posibilitatea prelungirii automate a valabilitătii;

d) tratatele prin care se acordă asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau a statelor membre, inclusiv cele care implică a contributie a părtii române, si care sunt negociate si semnate de reprezentantii ministerului care gestionează problematica integrării europene, în calitate de coordonator national al asistentei financiare nerambursabile, respectiv cele privind participarea la programe comunitare;

e) tratatele, altele decât cele mentionate la lit. d), prin care se acordă asistentă financiară nerambursabilă, precum si cele la nivel guvernamental sau departamental care reglementează derularea unor proiecte de specialitate sau cu caracter tehnic, cu sprijinul financiar al partenerului străin.

(2) Tratatele prevăzute la alin. (1) pot fi semnate numai după obtinerea aprobărilor prevăzute de prezenta lege pentru semnare, inclusiv pentru intrarea în vigoare de la data semnării, si după eliberarea deplinelor puteri pentru aceasta, dacă este necesar.

Art. 27. - (1) Tratatele semnate la nivel guvernamental care nu trebuie supuse ratificării conform art. 19 alin. (1) si, respectiv, la nivel departamental se pot aplica cu titlu provizoriu de la data semnării, fie în întregime, fie în ceea ce priveste unele dispozitii ale acestora, cu conditia includerii în tratat a unei prevederi exprese în acest sens, urmând ca procedura de aprobare să fie îndeplinită în cel mai scurt timp.

(2) Tratatele la nivel de stat, precum si tratatele la nivel guvernamental care, conform art. 19 alin. (1), trebuie supuse ratificării nu pot intra în vigoare prin procedura semnării si nu se pot aplica cu titlu provizoriu de la data semnării.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), memorandumul pentru aprobarea semnării va include expres solicitarea de aprobare a punerii în aplicare provizorii de la data semnării si precizarea prevederilor care vor beneficia de acest regim, semnarea având loc numai după aprobarea semnării si eliberarea deplinelor puteri pentru aceasta, dacă este necesar.

Art. 28. - (1) După semnare, ministerul initiator al procedurii de semnare va elabora o notă de informare a Guvernului, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, cu privire la data semnării si, respectiv, a intrării în vigoare sau aplicării cu titlu provizoriu a tratatului.

(2) Prin ordin al conducătorului ministerului initiator al procedurii de semnare se va dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a textelor tratatelor la care se referă alin. (1), în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării tratatului.

 

SECTIUNEA a 7-a

Tratatele în formă simplificată, încheiate prin schimb de note verbale sau de scrisori

 

Art. 29. - (1) Tratatele în forma simplificată a schimbului de note verbale se încheie numai de către Ministerul Afacerilor Externe si intră în vigoare la data efectuării schimbului sau la alt moment prevăzut de acestea, fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării ulterioare.

(2) Tratatele în forma simplificată a schimbului de scrisori se încheie de către Ministerul Afacerilor Externe si intră în vigoare la data efectuării schimbului de scrisori sau la alt moment prevăzut de acestea, fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării ulterioare.

(3) Ministerul care gestionează problematica integrării europene, în calitatea sa de coordonator national al asistentei financiare nerambursabile, poate încheia tratate la nivel guvernamental în forma simplificată a schimbului de scrisori, prin care se acordă României asistentă tehnică sau financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau a statelor membre, inclusiv care implică o contributie a părtii române, respectiv tratate privind participarea la programe comunitare. Aceste tratate intră în vigoare la data efectuării schimbului de scrisori sau la alt moment prevăzut de acestea, fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării ulterioare.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică tratatelor care nu fac necesară ratificarea prin lege de către Parlament, conform art. 19.

(5) Tratatele la nivel guvernamental în formă simplificată, indiferent de denumire, care fac necesară ratificarea prin lege de către Parlament, intră în vigoare după ratificare, la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurii interne pentru intrarea în vigoare, sau la alt moment precizat de acestea, prin raportare la data ultimei notificări.

(6) Aprobările pentru negocierea si, respectiv, semnarea tratatelor în formă simplificată se obtin conform procedurilor prevăzute de prezenta lege.

(7) Ministrul afacerilor externe, respectiv ministrul care gestionează problematica integrării europene, va dispune prin ordin publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a textelor tratatelor prevăzute la alin. (1)-(3), în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data intrării lor în vigoare.

 

SECTIUNEA a 8-a

Înregistrarea tratatelor

 

Art. 30. - (1) Ministerul Afacerilor Externe întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite a tratatelor la nivel de stat si guvernamental care prevăd cerinta înregistrării, precum si a celor care, dată fiind importanta lor, fac necesară înregistrarea.

(2) Ministerul Afacerilor Externe trimite copiile certificate ale tratatelor multilaterale pentru care România are calitatea de depozitar, pentru a fi înregistrate la Secretariatul General al Organizatiei Natiunilor Unite.

 

CAPITOLUL III

Aplicarea, modificarea si încetarea valabilitătii tratatelor

 

SECTIUNEA 1

Aplicarea tratatelor

 

Art. 31. - (1) Obligatiile prevăzute de tratatele în vigoare se execută întocmai si cu bună-credintă.

(2) Aplicarea si respectarea dispozitiilor tratatelor în vigoare reprezintă o obligatie pentru toate autoritătile statului român, inclusiv autoritatea judecătorească, precum si pentru persoanele fizice si juridice române sau aflate pe teritoriul României.

(3) Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe, precum si alte ministere si autorităti ale statului au obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru aplicarea tratatelor în vigoare, precum si de a controla modul în care se realizează acestea.

(4) Dispozitiile tratatelor în vigoare nu pot fi modificate, completate sau scoase din vigoare prin acte normative interne ulterioare intrării lor în vigoare.

(5) Prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica neexecutarea dispozitiilor unui tratat în vigoare.

(6) Aplicarea unui tratat în vigoare sau a unor prevederi ale acestuia poate fi suspendată conform prevederilor acestuia sau prin acordul părtilor.

(7) Propunerea de suspendare a aplicării unui tratat se face printr-un memorandum initiat de ministerul sau autoritatea administratiei publice centrale care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si are competentă în domeniul principal reglementat prin tratat. Memorandumul este supus avizării si aprobării, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 3 sau 4 si art. 6.

(8) Memorandumul prevăzut la alin. (7) va cuprinde si, respectiv, va avea anexate:

a) argumentarea oportunitătii suspendării aplicării;

b) temeiul juridic al suspendării aplicării;

c) consecintele politice, juridice, economice sau de altă natură ale suspendării aplicării;

d) copia textului tratatului.

(9) După aprobarea suspendării aplicării, Ministerul Afacerilor Externe notifică măsura suspendării celeilalte/celorlalte părti la tratat, pe cale diplomatică.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si încetarea valabilitătii tratatelor

 

Art. 32. - (1) Tratatele în vigoare se modifică în conformitate cu prevederile acestora sau prin acordul părtilor.

(2) Modificarea tratatelor în vigoare urmează procedura prevăzută pentru încheiarea acestora, cu exceptia cazurilor în care tratatul respectiv prevede expres o procedură distinctă.

Art. 33. - În cazul în care, după intrarea în vigoare a unui tratat, se constată existenta unei erori materiale care nu afectează substanta sa, aceasta poate fi corectată prin întelegere cu cealaltă parte sau celelalte părti la tratatul respectiv, realizată de Ministerul Afacerilor Externe prin schimb de note verbale.

Art. 34. - (1) Încetarea valabilitătii tratatelor prin acordul părtilor sau prin denuntare, renuntare ori retragere urmează procedura prevăzută pentru intrarea în vigoare a acestora.

(2) Instrumentul de motivare a actului normativ prin care se aprobă încetarea valabilitătii tratatului prin acordul părtilor, denuntare, renuntare sau retragere va cuprinde si, respectiv, va avea anexate:

a) argumentarea oportunitătii încetării valabilitătii tratatului;

b) temeiul juridic al încetării valabilitătii tratatului;

c) consecintele politice, juridice, economice sau de altă natură ale încetării valabilitătii tratatului;

d) copia textului tratatului.

(3) Dacă este necesar, denuntarea tratatelor la nivel de stat se consemnează în instrumentul de denuntare, renuntare sau retragere, care este redactat de Ministerul Afacerilor Externe si este, ca regulă, semnat de ministrul afacerilor externe si învestit cu sigiliul de stat.

(4) Ministerul Afacerilor Externe trimite depozitarului instrumentul de denuntare, renuntare sau retragere ori notifică denuntarea, renuntarea sau retragerea ori încetarea valabilitătii tratatului prin altă modalitate, pe cale diplomatică.

(5) Încetarea valabilitătii tratatelor se face cunoscută prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încetării valabilitătii sau de la data constatării încetării valabilitătii tratatului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii diverse

 

SECTIUNEA 1

Atributiile Ministerului Afacerilor Externe

 

Art. 35. - (1) Ministerul Afacerilor Externe este organul specializat prin care se asigură coordonarea si politica unitară în domeniul de reglementare al prezentei legi.

(2) La solicitarea autoritătilor statului sau din oficiu, în vederea asigurării aplicării întocmai în România a prevederilor tratatelor, Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu alte institutii competente, elaborează avize conforme cu privire la problemele juridice legate de interpretarea sau aplicarea acestora.

(3) La solicitarea autoritătilor statului sau din oficiu, Ministerul Afacerilor Externe se pronuntă asupra caracterului de tratat în întelesul dreptului international public, respectiv asupra caracterului juridic al obligatiilor continute de acesta.

Art. 36. - (1) La începutul fiecărui an calendaristic, Ministerul Afacerilor Externe elaborează o sinteză privind tratatele la nivel de stat si guvernamental semnate, ratificate, aprobate, la care s-a aderat sau care au fost acceptate, respectiv care au intrat în vigoare în cursul anului calendaristic precedent.

(2) Sinteza prevăzută la alin. (1) se transmite spre informare Presedintelui României, Guvernului si Parlamentului până la sfârsitul lunii ianuarie a fiecărui an.

(3) Anual Ministerul Afacerilor Externe editează din fondurile prevăzute în bugetul său compendii si culegeri cu textele tratatelor reprezentative intrate în vigoare, încheiate la nivel statal si guvernamental.

Art. 37. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, precum si alte ministere si autorităti ale statului au obligatia să semnaleze Presedintelui României, Guvernului si Parlamentului problemele pe care le ridică aplicarea unor tratate în vigoare, în vederea solutionării operative a acestora, în deplină conformitate cu dreptul international si interesele părtii române.

(2) Ministerul Afacerilor Externe analizează, în consultare cu alte ministere si autorităti ale statului, rezervele la tratatele multilaterale pe care le-au formulat alte state si poate formula obiectii la acestea, dacă este necesar, conform dreptului international si practicii internationale.

(3) Ministerul Afacerilor Externe poate initia, în consultare cu alte ministere si autorităti ale statului, retragerea rezervelor formulate de partea română la un tratat multilateral, care urmează aceeasi procedură ca si la exprimarea consimtământului cu privire la tratatul respectiv.

(4) Instrumentul de motivare a actului normativ prin care se aprobă retragerea rezervelor cuprinde cauzele pentru care s-a optat pentru aceasta.

(5) După intrarea în vigoare a actului normativ prin care se aprobă retragerea rezervelor, Ministerul Afacerilor Externe notifică depozitarului retragerea rezervelor părtii române sau transmite instrumentul de retragere a rezervelor, care este, de regulă, semnat de ministrul afacerilor externe si învestit cu sigiliul de stat.

Art. 38. - (1) Originalele tratatelor bilaterale la nivel de stat si la nivel guvernamental, originalele tratatelor multilaterale care prevăd calitatea de depozitar a României sau a Guvernului României, precum si copiile certificate ale tratatelor multilaterale semnate sau la care România ori Guvernul României este parte se păstrează în Arhiva tratatelor a Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Originalele tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat si la nivel guvernamental se transmit Ministerului Afacerilor Externe pentru depozitare, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data semnării.

(3) În calitate de depozitar, Ministerul Afacerilor Externe tine evidenta situatiei juridice a tratatelor bilaterale si multilaterale semnate sau la care România ori Guvernul României este parte si îndeplineste atributiile decurgând din calitatea de depozitar conform dreptului international si practicii internationale.

(4) Prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute date si informatii privind evolutiile survenite în privinta tratatelor încheiate de România, precum si textele tratatelor revizuite, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Ministerul Afacerilor Externe păstrează sigiliul de stat al României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Publicitatea textelor tratatelor anterior publicării în Monitorul Oficial al României

 

Art. 39. - (1) Textele tratatelor bilaterale nu pot fi făcute publice până la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care există o obligatie internatională asumată de partea română în acest sens.

(2) După semnare, până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, textele tratatelor bilaterale pot fi făcute publice cu acordul expres al celeilalte părti, după cum urmează:

a) în cazul tratatelor la nivel de stat - cu aprobarea Presedintelui României;

b) în cazul tratatelor la nivel guvernamental – cu aprobarea primului-ministru al Guvernului;

c) în cazul tratatelor la nivel departamental - cu aprobarea conducătorului institutiei initiatoare si cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

 

SECTIUNEA a 3-a

Examinarea compatibilitătii prevederilor tratatelor cu Constitutia României

 

Art. 40. - (1) După convenirea sau adoptarea tratatelor prevăzute la art. 19 alin. (1), în orice etapă a încheierii lor, oricare dintre presedintii celor două Camere ale Parlamentului României ori un număr de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori pot solicita Curtii Constitutionale avizul privind compatibilitatea prevederilor tratatelor cu Constitutia României.

(2) Curtea Constitutională se va pronunta în termen de 30 de zile de la data sesizării, interval în care procedurile interne legate de încheierea tratatului se suspendă.

(3) În cazul în care tratatul cuprinde dispozitii contrare Constitutiei României si nu este posibilă renegocierea tratatului, iar în cazul tratatelor multilaterale, nici formularea de rezerve, proiectul de act normativ de ratificare, aprobare, aderare sau acceptare va fi promovat numai după revizuirea Constitutiei.

(4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere procedurilor de control al constitutionalitătii legilor si ordonantelor Guvernului, prevăzute de legea privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. În cazul în care, în exercitarea atributiilor sale de control al constitutionalitătii, Curtea Constitutională decide că dispozitiile unui tratat aflat în vigoare pentru România sunt neconstitutionale, Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu ministerul sau institutia în competentele căruia/căreia se află domeniul principal reglementat prin tratat, va face demersuri, în termen de 30 de zile, pentru initierea procedurilor necesare în vederea renegocierii tratatului sau încetării valabilitătii acestuia pentru partea română ori, după caz, în vederea revizuirii Constitutiei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Procedura încheierii întelegerilor la nivelul autoritătilor administratiei publice locale cu autorităti similare din alte state

 

Art. 41. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a solicita avizul de oportunitate al Ministerului Afacerilor Externe si al ministerului cu atributii de sprijin si control al autoritătilor publice locale cu privire la intentia de a initia negocieri pentru încheierea de întelegeri de cooperare cu autorităti similare din alte state.

(2) Întelegerile de cooperare prevăzute la alin. (1) se încheie cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(3) Anterior semnării, proiectele de întelegeri de cooperare pe care autoritătile administratiei publice locale intentionează să le încheie cu autorităti similare din alte state vor fi avizate de către Ministerul Afacerilor Externe si de către ministerul cu atributii de sprijin si control al autoritătilor publice locale.

(4) Întelegerile de cooperare la care se referă prezentul articol pot intra în vigoare de la data semnării.

(5) Copii ale întelegerilor de cooperare semnate vor fi transmise, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării, Ministerului Afacerilor Externe si ministerului cu atributii de sprijin si control al autoritătilor publice locale.

(6) Procedura prevăzută la alin. (1)-(4) este suplimentară procedurilor în acest domeniu care trebuie îndeplinite la nivelul autoritătilor publice locale pentru aprobarea initierii negocierilor, respectiv a semnării, sau pentru îndeplinirea altor acte cu privire la întelegerile de cooperare respective.

 

SECTIUNEA a 5-a

Sanctiunea nerespectării normelor privind încheierea tratatelor

 

Art. 42. - Tratatele încheiate cu încălcarea normelor dreptului international privind validitatea tratatelor si a normelor privind capacitatea si/sau procedura încheierii tratatelor pot fi declarate nule, procedura de aprobare a declarării nulitătii fiind similară celei urmate pentru intrarea în vigoare a categoriei respective de tratate.

 

SECTIUNEA a 6-a

Exceptii

 

Art. 43. - Procedura încheierii întelegerilor tehnice la nivel departamental, indiferent de denumire, pentru îndeplinirea obligatiilor asumate de România prin tratate în domeniul cooperării cu fortele armate străine, nu intră sub incidenta prezentei legi, urmând a fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 44. - Contractele de stat nu intră sub incidenta prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 7-a

Dispozitii finale

 

Art. 45. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1991, cu completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 590.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind tratatele

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind tratatele si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 909.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind măsuri financiare în sistemul sanitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II poz. 3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - (1) Se autorizează casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti să deconteze, din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2004, serviciile medicale ale unitătilor sanitare cu paturi în anul 2002, evidentiate în actele aditionale la Contractul de furnizare de servicii medicale încheiat pe anul 2004, până la nivelul cheltuielilor angajate si neachitate, înregistrate la data de 31 decembrie 2002.

(2) Încălcarea dispozitiilor legale privind cheltuielile angajate si neachitate de unitătile sanitare cu paturi, înregistrate la data de 31 decembrie 2002, atrage răspunderea potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

MIhai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 1

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executiei bugetelor actiunilor si proiectelor derulate în anul 2003 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă executia bugetelor următoarelor actiuni si proiecte derulate în anul 2003 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului:

a) aducerea în tară a osemintelor regelui Carol al II-lea de Hohenzollern Sigmaringen în vederea înhumării la Mănăstirea Curtea de Arges, judetul Arges, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 21/2003;

b) proiectul “Ziua Europei este si ziua ta”, a cărui finantare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 98/2003;

c) Reuniunea informală a prim-ministrilor statelor invitate să adere la NATO cu ocazia Summitului de la Praga, organizată în România în perioada 4-5 aprilie 2003, în baza Hotărârii Guvernului nr. 215/2003;

d) Cea de-a 6-a Conferintă ministerială anuală UE - tările asociate si reuniunea pregătitoare a acesteia, organizate la Bucuresti în perioada 9-10 mai 2003, în baza Hotărârii Guvernului nr. 314/2003;

e) Reuniunea la nivel înalt pe probleme de strategie de dezvoltare economică, organizată în perioada 14-15 iunie 2003, în baza Hotărârii Guvernului nr. 551/2003, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 642/2003;

f) organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, în baza Hotărârii Guvernului nr. 552/2003;

g) Summitul est-european pentru investitii, organizat la Bucuresti în perioada 14-15 octombrie 2003, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2003.

Art. 2. - Executia bugetelor actiunilor si proiectelor mentionate la art. 1 este prevăzută în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.586.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL

proiectului “Aducerea în tară a osemintelor regelui Carol al II-lea de Hohenzollern Sigmaringen în vederea înhumării la Mănăstirea Curtea de Arges, judetul Arges”

 

Finantat prin: Hotărârea Guvernului nr. 21/2003

Fonduri alocate în bugetul Secretariatului General al Guvernului: 1.900.000

Total sume cheltuite: 1.060.522

Economii: 839.478

- mii lei -

Natura cheltuielilor

Buget

Cheltuieli efective

Economii

Transport aerian

1.000.000

825.714

174.286

Servicii ambasadă

500.000

160.943

339.057

Cheltuieli de protocol

300.000

63.365

236.635

Masină funerară

100.000

10.500

89.500

TOTAL:

1.900.000

1.060.522

839.478

 

Suma de 839.478 mii lei reprezentând economii a fost disponibilizată la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL

proiectului “Ziua Europei este si ziua ta”

 

Finantat prin: Hotărârea Guvernului nr. 98/2003

- mii lei -

Fonduri alocate: din care:

10.000.000

în bugetul Secretariatului General al Guvernului

8.500.000

Ministerul Administratiei Publice

400.000

Ministerul Informatiilor Publice

1.100.000

Total sume cheltuite: din care:

8.857.352

Secretariatul General al Guvernului

7.600.769

Ministerul Administratiei Publice

387.450

Ministerul Informatiilor Publice

869.133

Economii:

1.142.648

 

Din suma de 1.142.648 mii lei reprezentând economii, 740.479 mii lei au fost disponibilizati la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si 402.169 mii lei au fost redistribuiti pentru alte actiuni aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă.

 

ANEXA Nr. 3

 

BUGETUL

Reuniunii informale a prim-ministrilor statelor invitate să adere la NATO cu ocazia Summitului de la Praga, organizată în România în perioada 4-5 aprilie 2003

 

Finantat prin: Hotărârea Guvernului nr. 215/2003

 

Fonduri alocate în bugetul Secretariatului General al Guvernului: 2.000.000

Total sume cheltuite: 802.547

Economii: 1.197.453

- mii lei -

Natura cheltuielilor

Buget

Cheltuieli efective

Economii

Cazare si transport

1.000.000

424.033

575.967

Cheltuieli materiale si servicii

500.000

122.670

377.330

Cheltuieli de protocol

500.000

255.844

244.156

TOTAL:

2.000.000

802.547

1.197.453

 

Suma de 1.197.453 mii lei reprezentând economii a fost redistribuită pentru alte actiuni aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă.

 

ANEXA Nr. 4

 

BUGETUL

Celei de-a 6-a Conferinte ministeriale anuale UE - tările asociate si reuniunii pregătitoare a acesteia, organizate la Bucuresti în perioada 9-10 mai 2003

 

Finantat prin: Hotărârea Guvernului nr. 314/2003

 

Fonduri alocate în bugetul Secretariatului General al Guvernului: 2.000.000

Total sume cheltuite: 686.847

Economii: 1.313.153

- mii lei -

Natura cheltuielilor

Buget

Cheltuieli efective

Economii

Cazare

500.000

280.000

220.000

Transport

500.000

146.399

353.601

Cheltuieli materiale si servicii

700.000

94.695

605.305

Cheltuieli de protocol

300.000

165.753

134.247

TOTAL:

2.000.000

686.847

1.313.153

 

Din suma de 1.313.153 mii lei reprezentând economii, 1.053.000 mii lei au fost disponibilizati la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si 260.153 mii lei au fost redistribuiti pentru alte actiuni aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă.

 

ANEXA Nr. 5

 

BUGETUL

Reuniunii la nivel înalt pe probleme de strategie de dezvoltare economică, organizată în perioada 14-15 iunie 2003

 

Finantat prin: Hotărârea Guvernului nr. 551/2003, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 642/2003

 

Fonduri alocate în bugetul Secretariatului General al Guvernului: 1.400.000

Total sume cheltuite: 1.081.705

Economii: 318.295

- mii lei -

Natura cheltuielilor

Buget

Cheltuieli efective

Economii

Cazare si transport

800.000

574.049

225.951

Cheltuieli materiale si servicii

200.000

151.026

48.974

Cheltuieli de protocol

400.000

356.630 43.370

 

TOTAL:

1.400.000

1.081.705

318.295

 

Suma de 318.295 mii lei reprezentând economii a fost disponibilizată pentru reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

ANEXA Nr. 6

 

BUGETUL

proiectului “Organizarea unor manifestări cu ocazia Zilei Internationale a Copilului”

 

Finantat prin: Hotărârea Guvernului nr. 552/2003

- mii lei -

Fonduri alocate în bugetul Secretariatului General al Guvernului:

2.000.000

Total sume cheltuite:

1.975.893

Economii:

24.107

 

Suma de 24.107 mii lei reprezentând economii a fost disponibilizată pentru reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

ANEXA Nr. 7

 

BUGETUL

Summitului est-european pentru investitii, organizat la Bucuresti în perioada 14-15 octombrie 2003

 

Finantat prin: Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2003

 

Fonduri alocate în bugetul Secretariatului General al Guvernului: 4.000.000

Total sume cheltuite: 1.734.036

Economii: 2.265.964

- mii lei -

Natura cheltuielilor

Buget

Cheltuieli efective

Economii

Cazare

1.500.000

1.228.250

271.750

Transport

800.000

297.988

502.012

Cheltuieli materiale si servicii

1.000.000

126.001

873.999

Cheltuieli de protocol

700.000

81.797

618.203

TOTAL:

4.000.000

1.734.036

2.265.964

 

Suma de 2.265.964 mii lei reprezentând economii a fost disponibilizată pentru reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitătii de gestiune

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) si ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind unele măsuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitătii de gestiune, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 1.826.

 

ANEXĂ

PRECIZĂRI

privind unele măsuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitătii de gestiune

 

1. Prevederi generale privind contabilitatea de gestiune

Potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, inclusiv contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activitătii.

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitătii de gestiune adaptate la specificul activitătii revine administratorului sau altei persoane juridice care are obligatia gestionării unitătii respective.

În functie de specificul activitătii desfăsurate, contabilitatea de gestiune va asigura, în principal, înregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activităti, sectii, faze de fabricatie, centre de costuri, centre de profit, după caz, precum si calculul costului de achizitie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate, obtinute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, productiei în curs de executie, imobilizărilor în curs etc., din unitătile de productie, comerciale, prestatoare de servicii, financiare si alte domenii de activitate.

Prin contabilitatea de gestiune persoanele juridice pot obtine informatii care să asigure o gestionare eficientă a patrimoniului, respectiv:

- informatii legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti de productie, prestări de servicii, precum si de costul bunurilor vândute pentru persoanele juridice care desfăsoară activitate de comert;

- informatii care stau la baza bugetării si controlului activitătii de exploatare;

- informatii necesare analizelor financiare în vederea fundamentării deciziilor manageriale privind conducerea activitătii interne;

- alte informatii impuse de realizarea unui management performant.

Contabilitatea de gestiune se organizează de administratorul persoanei juridice fie utilizând conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiară, fie cu ajutorul evidentei tehnico-operative proprii.

Folosirea conturilor contabile, precum si simbolizarea acestora se efectuează astfel încât sistemul de stocare si de accesare a informatiilor obtinute să fie flexibil si să permită o gamă largă de optiuni. Lista conturilor de gestiune este adaptată în functie de scopurile urmărite, respectiv:

evidentierea fluxului costurilor, determinarea costurilor aferente stocurilor, determinarea veniturilor si a rezultatelor în functie de activitatea care le generează, efectuarea de previziuni etc.

Contabilitatea de gestiune furnizează informatii necesare elaborării de rapoarte si analize interne utilizate de managementul unitătii în luarea deciziilor. Cerintele de prezentare si analiză a informatiilor oferite de contabilitatea de gestiune nu sunt limitative. La organizarea contabilitătii de gestiune se va urmări ca informatiile obtinute să satisfacă atât necesitătile de informare existente, cât si pe cele în continuă schimbare.

Procedeele si tehnicile utilizate în contabilitatea de gestiune se stabilesc în functie de caracteristicile calitative ale informatiilor cerute de utilizatori, precum si de particularitătile activitătii desfăsurate.

2. Prevederi privind calculatia costurilor

Calculatia costurilor presupune ansamblul lucrărilor efectuate într-o formă organizată cu scopul de a obtine informatii privind costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, activitătilor sau altor obiecte de calculatie.

Organizarea lucrărilor privind calculatia costurilor depinde de o serie de factori, cum ar fi: mărimea unitătii, structura organizatorică a acesteia, tipul si modul de organizare a productiei, tehnologia de fabricatie, gradul de integrare a productiei, caracterul etc.

În scopul determinării costurilor unitare astfel încât bunurile, lucrările, serviciile să poată fi evaluate si recunoscute în contabilitatea financiară, iar preturile de vânzare să poată fi stabilite si verificate, precum si pentru analiza costurilor si a eficientei activitătii, în contabilitatea de gestiune cheltuielile se clasifică în:

- costuri de achizitie;

- costuri de productie;

- costuri de prelucrare;

- cheltuieli ale perioadei.

2.1. Principiile calculatiei costurilor

Pentru asigurarea unui continut real si exact al structurii costurilor se vor avea în vedere următoarele principii.

1. Principiul separării cheltuielilor care privesc obtinerea bunurilor, lucrărilor, serviciilor de cheltuielile care nu sunt legate de achizitia, productia sau prelucrarea etc. acestora.

Acesta presupune ca la nivelul obiectelor de calculatie stabilite de fiecare persoană juridică să se separe cheltuielile atribuibile obiectelor respective de cheltuielile ocazionate de restul activitătii. Cheltuielile care nu participă la obtinerea obiectelor de calculatie mentionate, cum ar fi: cheltuielile de administratie, cheltuielile de desfacere, regia fixă nealocată costului, cheltuielile financiare, cheltuielile extraordinare etc., nu se includ în costul acestora.

2. Principiul delimitării cheltuielilor în timp. Acesta presupune ca includerea cheltuielilor în costuri să se efectueze în perioada de gestiune căreia îi apartin cheltuielile în cauză.

3. Principiul delimitării cheltuielilor în spatiu. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor efectuate într-o anumită perioadă de gestiune pe principalele procese sau alte locuri de cheltuieli care le-a ocazionat, cum ar fi: aprovizionare, productie, administratie, desfacere, iar în cadrul sectorului productie, pe sectii, ateliere, linii de fabricatie etc. În cadrul structurilor mentionate se pot constitui centre de productie, centre de profit sau alte centre de responsabilitate în raport de care se adânceste delimitarea cheltuielilor.

4. Principiul delimitării cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv. Acesta presupune delimitarea cheltuielilor productive, care sunt creatoare de valoare, de cheltuielile cu caracter neproductiv.

5. Delimitarea cheltuielilor privind productia finită de cheltuielile aferente productiei în curs de executie. Acest principiu este valabil pentru acele unităti productive a căror productie se prezintă partial la sfârsitul perioadei de gestiune în diverse stadii de transformare, cantitatea si valoarea acesteia fiind diferită de la o perioadă de gestiune la alta.

2.2. Structura costurilor

Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achizitiei, productiei, prelucrării, precum si alte costuri suportate pentru a aduce bunurile, lucrările, serviciile în forma si în locul în care se găsesc în prezent.

Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumpărare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autoritătile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare nu se includ în costul de achizitie.

Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manoperă directă si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocată în mod rational ca fiind legată de fabricatia acestora.

Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum si regiile corespunzătoare.

Costul complet cuprinde costul de productie plus cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere, repartizate rational.

Alte cheltuieli se includ în costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor numai în măsura în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma si în locul în care se găsesc în prezent.

2.3. Gruparea cheltuielilor în vederea calculării costurilor

Pentru calculul costurilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor si al costurilor perioadei, cheltuielile înregistrate în contabilitatea financiară după natura lor se grupează în contabilitatea de gestiune astfel:

a) cheltuieli directe;

b) cheltuieli indirecte;

c) cheltuieli de desfacere;

d) cheltuieli generale de administratie.

Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli care se identifică pe un anumit obiect de calculatie (produs, serviciu, lucrare, comandă, fază, activitate, functie, centru etc.) încă din momentul efectuării lor si ca atare se includ direct în costul obiectelor respective.

Cheltuielile directe cuprind: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate, energia consumată în scopuri tehnologice, manopera directă (salarii, asigurări si protectia socială etc.), alte cheltuieli directe.

Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli care nu se pot identifica si atribui direct pe un anumit obiect de calculatie, ci privesc întreaga productie a unei sectii sau a persoanei juridice în ansamblul ei.

Cheltuielile indirecte cuprind:

- regia fixă de productie, formată din cheltuielile indirecte de productie care rămân relativ constante indiferent de volumul productiei, cum ar fi: amortizarea utilajelor si echipamentelor, întretinerea sectiilor si utilajelor, precum si cheltuielile cu conducerea si administrarea sectiilor;

- regia variabilă de productie, care constă în cheltuielile indirecte de productie, care variază în raport cu volumul productiei, cum ar fi: cheltuielile indirecte cu consumul de materiale si forta de muncă.

Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitătii normale de productie.

Capacitatea normală de productie reprezintă productia estimată a fi obtinută, în medie, de-a lungul unui anumit număr de perioade, în conditii normale, având în vedere si pierderea de capacitate rezultată din întretinerea planificată a echipamentului.

Regia fixă care se recunoaste ca o cheltuială a perioadei = regia fixă x (1 - nivelul real al activitătii/nivelul normal al activitătii).

Nivelul real al activitătii este reprezentat de productia obtinută, iar nivelul normal al activitătii este reprezentat de capacitatea normală de productie.

Regia nealocată este recunoscută drept cheltuială în contul de profit si pierdere în perioada în care a apărut.

Atunci când costurile de productie, de prelucrare nu se pot identifica distinct pentru fiecare produs în parte, acestea se alocă pe baza unor procedee rationale aplicate cu consecventă (procedeul diviziunii simple, procedeul cantitativ, procedeul indicilor de echivalentă, procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal, procedeul deducerii valorii produselor secundare etc.).

Calculatia costurilor poate fi efectuată după una dintre metodele: metoda costului standard, metoda pe comenzi, metoda pe faze, metoda globală, metoda direct costing sau alte metode adoptate de persoana juridică în functie de modul de organizare a productiei, specificul activitătii, particularitătile procesului tehnologic si de necesitătile proprii.

Cheltuielile perioadei sunt acele cheltuieli reprezentate de consumurile de bunuri si servicii aferente perioadei curente, care nu se pot identifica pe obiectele de calculatie stabilite, deoarece nu participă efectiv la obtinerea stocurilor, fiind necesare la realizarea activitătii în ansamblul ei. În costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor nu trebuie incluse următoarele elemente care se recunosc drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit:

a) pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie înregistrate peste limitele normal admise;

b) cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor în care astfel de costuri sunt necesare în procesul de productie, anterior trecerii într-o nouă fază de fabricatie;

c) regiile generale de administratie care nu participă la aducerea stocurilor în forma si în locul în care se găsesc în prezent;

d) costurile de desfacere;

e) regia fixă nealocată costului.

Alte cheltuieli care pot fi incluse în anumite conditii specifice în costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor:

- costurile îndatorării pot fi incluse în costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor etc. numai în măsura în care sunt direct atribuibile achizitiei, constructiei sau producerii unui activ cu ciclu lung de fabricatie, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

Costurile îndatorării cuprind dobânzile si alte cheltuieli suportate de persoana juridică în legătură cu împrumutul de fonduri.

Un activ cu ciclu lung de fabricatie este un activ care solicită în mod necesar o perioadă substantială de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare;

- cheltuielile generale de administratie pot fi incluse în costul bunurilor în măsura în care reprezintă cheltuieli suportate pentru a aduce bunurile în forma si în locul în care se găsesc în prezent si se justifică luarea lor în considerare în anumite conditii specifice de exploatare.

Recunoasterea si evaluarea initială a bunurilor, lucrărilor, serviciilor în contabilitatea financiară se efectuează la cost de achizitie sau cost de productie, după caz.