MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 24         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 458 din 2 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.602/2003. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de organizarea la Bucuresti a Adunării Generale a Centrului Balcanic pentru Cooperare între Întreprinderile Mici si Mijlocii

 

1.606/2003. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii functionării în România, a Fundatiei “Consiliul Mondial Român”

 

2. - Hotărâre privind finantarea în anul 2004 a proiectului “Casa NATO” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

217/2003. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă - Runda a VI-a

 

219/2003. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere

 

389/2003. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind nivelul productiei interne a gazelor naturale

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2004 din bugetul local al municipiului Focsani, precum si nivelul acestora, publicată în temeiul art. 5 din Legea nr. 34/1998

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 458

din 2 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nr. One Impex” - S.R.L. Brăila în Dosarul nr. 3.495/2003 al Judecătoriei Brăila.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca nefondată, arătând că dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 521/2002 nu sunt retroactive, acestea fiind de imediată aplicare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 iunie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 3.495/2003, Judecătoria Brăila a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nr. One Impex” - S.R.L. Brăila.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul criticat instituie obligatia prezentării autorizatiilor de comercializare, eliberate anterior intrării în vigoare a legii, în vederea anulării si emiterii unor noi autorizatii, prevăzând, în acelasi timp, că după data de 15 noiembrie 2002 autorizatiile eliberate anterior sunt nule de drept.

Aceste dispozitii legale au, în opinia autorului exceptiei, caracter retroactiv, fiind contrare astfel dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Judecătoria Brăila consideră că, “într-adevăr, textul mai sus enuntat înfrânge în mod flagrant principiul neretroactivitătii legii, consacrat expres în dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutia României”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere Guvernul arată că “din analiza textului de lege criticat nu rezultă că acesta contine prevederi care urmează să retroactiveze, prevederile legale mentionate producând efecte numai pentru viitor, chiar dacă legea nouă se aplică si efectelor produse de situatiile juridice anterioare, după intrarea ei în vigoare”. În acest sens, în punctul de vedere prezentat se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale, care “a statuat în mod constant că o lege nu retroactivează atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi”.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia “nu este întemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate sunt de imediată aplicabilitate si produc efecte numai pentru viitor, astfel că nu se poate retine încălcarea principiului constitutional al neretroactivitătii legii”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în realitate, dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, iar nu dispozitiile art. 57 alin. (1), indicate gresit, dar redate corect în continut, în memoriul depus de autorul exceptiei la instantă.

În consecintă, Curtea urmează să se pronunte asupra art. 62 alin. (1) din Legea nr. 521/2002, text care are următorul cuprins: “(1) Agentii economici care detin autorizatii de comercializare valabile pe toată perioada de desfăsurare a activitătii, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligatia ca până la data de 15 noiembrie 2002 să prezinte aceste autorizatii organelor emitente în vederea anulării si emiterii unor noi autorizatii. După data de 15 noiembrie 2002 autorizatiile eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi sunt nule de drept.”

Critica de neconstitutionalitate are la bază sustinerea că textul legal încalcă principiul constitutional al neretroactivitătii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, republicată, text potrivit căruia “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”.

Examinând textul de lege criticat comparativ cu dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, Curtea retine că nu există incompatibilităti.

Dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 521/2002, de imediată aplicare, dispun numai pentru perioada care urmează intrării lor în vigoare, precizând obligatia persoanelor vizate de a preda vechile autorizatii obtinute sub imperiul legii anterioare si de a obtine noile autorizatii prevăzute de legea nouă.

De altfel, Curtea observă că dispozitia criticată se justifică pe deplin, întrucât Legea nr. 521/2002 cuprinde, în titlul II, dispozitii privind regimul de autorizare a agentilor economici care produc, importă si/sau comercializează produse supuse accizelor, prin care sunt stabilite conditiile de eliberare a autorizatiilor, actele necesare în vederea eliberării acestora, termenul de valabilitate etc., reglementări care diferă substantial de prevederile corespunzătoare ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2001, ordonante cu acelasi obiect de reglementare, care au fost abrogate prin Legea nr. 521/2002.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a stabilit, de principiu, cu prilejul solutionării unor exceptii de neconstitutionalitate având ca obiect alte dispozitii legale criticate pentru încălcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, că “o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravietuirea legii vechi si să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare”. (Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002; în acelasi sens a se vedea si Decizia nr. 73 din 6 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 11 mai 2001).

Aceste considerente de principiu îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Nr. One Impex” - S.R.L. Brăila în Dosarul nr. 3.495/2003 al Judecătoriei Brăila.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor legate de organizarea la Bucuresti a Adunării Generale a Centrului Balcanic pentru Cooperare între Întreprinderile Mici si Mijlocii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea cheltuielilor legate de organizarea la Bucuresti a Adunării Generale a Centrului Balcanic pentru Cooperare între Întreprinderile Mici si Mijlocii în trimestrul I al anului 2004.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1, în sumă de 755 milioane lei, se asigură din bugetul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pe anul 2004, de la titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.602.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii functionării în România, a Fundatiei “Consiliul Mondial Român”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României a Fundatiei “Consiliul Mondial Român”, persoană juridică de drept privat de nationalitate americană, fără scop patrimonial, cu sediul real în Statul Georgia, 4422 Sheila Court, Lilburn, Georgia 30047, prin intermediul reprezentantei prevăzute la art. 3.

Art. 2. - Fundatia “Consiliul Mondial Român” are ca scop încurajarea bunăstării sociale prin angajarea în activităti educationale, sociale, culturale, stiintifice si în schimburi proiectate pentru promovarea informării asupra culturii române în Statele Unite ale Americii si în alte tări, pentru dezvoltarea unor relatii de schimburi comerciale între România, Republica Moldova si Statele Unite ale Americii si alte tări.

Art. 3. - Fundatia “Consiliul Mondial Român” va functiona printr-o reprezentantă denumită în continuare Reprezentanta C.M.R. România, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Pictor Ion Tuculescu nr. 34, bl. 25, sc. 3, et. 3, ap. 104, sectorul 3.

Art. 4. - Fundatia “Consiliul Mondial Român”, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.606.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea în anul 2004 a proiectului “Casa NATO” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2004 a proiectului “Casa NATO”, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 45 din 18 decembrie 2003.

Art. 2. - (1) Finantarea proiectului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 9,5 miliarde lei.

(2) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Asociatia “Casa NATO”.

Art. 3. - Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va pune la dispozitie Asociatiei “Casa NATO”, cu titlu gratuit, dotările necesare desfăsurării activitătii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă - Runda a VI-a

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la exploatarea de titei si gaze în România, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40) 21 3132204, fax +(40) 21 2107440, oferă în vederea concesionării prin apel public de ofertă următoarele perimetre de exploatare petrolieră:

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului (judetul)

Substanta

1.

P VI-1 Arsita

Bacău

Titei + gaze asociate

2.

P VI-2 Dienci

Olt

Gaze libere

3.

P VI-3 Dobresti

Arges

Gaze libere

4.

P VI-4 Frumoasa

Bacău

Titei + gaze asociate

5.

P VI-5 Gostilele

Călărasi

Titei + gaze asociate

6.

P VI - Izvoru

Arges

Titei + gaze asociate

 

Art. 2. - Durata concesionării operatiunilor petroliere este de maximum 30 de ani.

Art. 3. - Delimitarea perimetrelor si conditiile de participare la apelul public de ofertă, runda a VI-a, vor fi stabilite prin procedura de licitatie, care va fi pusă la dispozitia companiilor interesate, în baza solicitării adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Termenul de depunere a ofertelor, lista datelor disponibile, care vor fi puse la dispozitia companiilor interesate în baza unui acord de confidentialitate si cu plata tarifelor legale, precum si criteriile de evaluare a ofertelor vor fi precizate prin procedura de licitatie.

Art. 5. - Acordul de exploatare petrolieră intră în vigoare după aprobarea de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 217.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la exploatarea de titei si gaze în România, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 208/2002 privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003;

- Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 158/2003 privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 22 septembrie 2003, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 159/2003 privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare si exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 23 septembrie 2003, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40) 21 3132204, fax +(40) 21 2107440, oferă în vederea concesionării prin negociere directă, pentru o durată de maximum 30 de ani, perimetrele de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră si DEE V-9 Ciofrângeni si DEE V-21 Mălini.

Art. 2. - Conditiile de participare la negocierea directă sunt stabilite prin procedura de licitatie, care este pusă la dispozitia companiilor interesate, în baza solicitării adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 3. - Ofertele pentru concesionarea operatiunilor petroliere mentionate la art. 1 se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice se vor anunta la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura referitoare la conditiile de participare la negocierea directă.

Art. 5. - Conditiile concesionării prin negociere directă nu pot fi inferioare celei mai bune oferte depuse în fazele de ofertare si/sau reofertare.

Art. 6. - Acordurile petroliere intră în vigoare după aprobarea de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 219.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind nivelul productiei interne a gazelor naturale

 

În vederea asigurării conditiilor necesare unei bune functionări a pietei interne a gazelor naturale,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Nivelul productiei interne a gazelor naturale aferente Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti pentru anul 2004 va fi următorul:

- Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias - 6.800 milioane m3/an;

- Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti - 6.100 milioane m3/an.

(2) Productia de gaze naturale noi, obtinută în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitătilor de gaze naturale noi din productia internă, nu este cuprinsă în aceste niveluri.

Art. 2. - Producătorii interni de gaze naturale Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Directia generală politică energetică din cadrul Ministerului Economiei si Comertului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 389.

 

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 336 din 16 decembrie 2003

 

ROMÂNIA

JUDETUL VRANCEA

Municipiul Focsani

Consiliul Local

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2004 din bugetul local al municipiului Focsani, precum si nivelul acestora, publicată în temeiul art. 5 din Legea nr. 34/1998

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Valoarea subventiei (lei)

1.

Fundatia “Lumea copiilor” – Focsani

 374.400.000

2.

Fundatia “Crucea Alb Galbenă” Filiala Vrancea

 533.922.000

 

Presedinte de sedintă,

Vasile Pintilie

Contrasemnează:

Secretarul municipiului Focsani,

E. L. Nicolau