MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 26         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.596/2003. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, respectiv din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

1.599/2003. - Hotărâre privind unele măsuri pentru cresterea gradului de sigurantă în functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt-Inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănesti, CHE Frunzaru, CHE Rusănesti, CHE Izbiceni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

391/2003. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind mărfurile supuse licentelor automate la export si import

 

2. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drum din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, respectiv din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si încadrarea acestora în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea sectoarelor de drum, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, respectiv din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor

nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Patrimoniul Consiliului Judetean Tulcea si al Consiliului Local al Municipiului Tulcea se diminuează cu valoarea sectoarelor de drum preluate conform art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Sectoarele de drum preluate conform art. 1 se încadrează în categoria functională a drumurilor nationale.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat

pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.596.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drum care se preiau din domeniul public al judetului Tulcea si din administrarea Consiliului Judetean Tulcea, respectiv din domeniul public al municipiului Tulcea si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru a fi încadrate în categoria functională a drumurilor nationale

 

Denumirea sectoarelor

de drum

Lungimea

totală

- km -

Persoana juridică

de la care se transmit

sectoarele de drum

Persoana juridică la care

se transmit sectoarele

de drum

Indicativul

vechi

Indicativul

nou

DJ 251

km 84+500 - km 98+700

Limita judetului Galati

(I.C. Brătianu) - Gărvan

14,200

Judetul Tulcea, din

administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

DJ 251

 

 

DN 22 E

 

 

DJ 227

km 0+000 - 13+900

Horia-Izvoarele-Nalbant

 

13,900

Judetul Tulcea, din

administrarea Consiliului Judetean Tulcea

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului pentru Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

DJ 227

DN 22 F

Centură Tulcea

DN 22 km 172+850 -

DN 22 km 178+000

 

3,95

Municipiul Tulcea,

din administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului

pentru Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

-

DN 22 G

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru cresterea gradului de sigurantă în functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt-Inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănesti, CHE Frunzaru, CHE Rusănesti, CHE Izbiceni

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pentru cresterea gradului de sigurantă în functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt-Inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănesti, CHE Frunzaru, CHE Rusănesti, CHE Izbiceni, se aprobă următoarele măsuri:

a) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. va negocia contractul pentru realizarea retehnologizării centralelor hidroelectrice Olt-Inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănesti, CHE Frunzaru, CHE Rusănesti, CHE Izbiceni, cu consortiul condus de Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

b) Consortiul condus de Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH va realiza integral lucrările de retehnologizare la centralele hidroelectrice Olt-Inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănesti, CHE Frunzaru, CHE Rusănesti, CHE Izbiceni, cu finantare din surse proprii ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A., realizate si din exportul de energie.

c) Consortiul condus de Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH va angaja în relatie subcontractuală societătile comerciale românesti de profil: Uzina de Constructii Mecanice - S.A. Resita, “Energomontaj” - S.A., “Electroputere” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.599.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind mărfurile supuse licentelor automate la export si import

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.526/2003 privind regimul general de export si de import,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.527/2003 privind regulile si procedurile în materie de licente de export si de import,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Licentele de export si de import automate aferente mărfurilor care fac obiectul prezentului ordin se eliberează de Ministerul Economiei si Comertului prin Directia generală politici comerciale.

Art. 2. - Eliberarea licentelor de export automate pentru mărfurile mentionate în anexa nr. 1 se efectuează după cum urmează:

a) Pentru exportul minereurilor si concentratelor neferoase, precum si al celor de metale pretioase, la eliberarea licentelor de export automate operatorul economic va atasa la cererea pentru licentă de export automată următoarele documente:

- declaratie pe propria răspundere privind provenienta mărfii;

- copia buletinului de analiză efectuată de un organ neutru de control (pentru minereurile si concentratele metalelor pretioase, analiza se efectuează de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor).

b) Pentru exportul cenusilor si reziduurilor care contin arsen, metale sau compusi ai metalelor neferoase, operatorul economic va atasa următoarele documente:

- declaratie pe propria răspundere privind provenienta mărfii;

- copia autorizatiei de valorificare a metalelor neferoase a furnizorului nominalizat în cererea de licentă, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;

- copia buletinului de analiză efectuată de un organ neutru de control.

c) În vederea eliberării licentelor de export automate pentru produse lemnoase, cu exceptia celor pentru export de masă lemnoasă în stare brută (busteni) sau prelucrată sumar (lemn brut supus unor operatiuni mecanice, obtinându-se piese semirotunde, sferturi, stâlpi si grinzi), cererile pentru licentă automată vor fi însotite de unul dintre următoarele documente (în fotocopie lizibilă), care să ateste provenienta mărfii: contract intern sau factură fiscală ori borderou de achizitie a masei lemnoase, avizat de filiala silvică locală sau primăria locală, după caz, aviz de expeditie ori foaie de însotire, precum si de declaratia scrisă pe propria răspundere a exportatorului, atestând faptul că documentul respectiv nu a mai fost utilizat pentru obtinerea unei alte licente de export automate.

d) Pentru exportul de masă lemnoasă în stare brută (busteni) sau prelucrată sumar (lemn brut supus unor operatiuni mecanice, obtinându-se piese semirotunde, sferturi, stâlpi si grinzi), cererile pentru licentă automată de export vor fi însotite de avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului privind provenienta mărfii si respectarea reglementărilor în domeniu, precum si de declaratia scrisă pe propria răspundere a exportatorului, atestând faptul că documentul respectiv nu a mai fost utilizat pentru obtinerea unei alte licente de export automate.

e) Pentru hârtii sau cartoane reciclabile (deseuri si maculatură), deseuri feroase si neferoase, acumulatori electrici uzati, în vederea eliberării licentelor de export automate, cererile de licentă automată vor fi însotite de:

- copia autorizatiei de valorificare a furnizorului nominalizat în cererea de licentă, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

- declaratie pe propria răspundere privind provenienta mărfii.

Art. 3. - (1) În vederea eliberării licentelor de export automate pentru mărfurile cu continut de metale pretioase si obiectele din acestea, cererile de licentă de export automată vor fi însotite de:

- declaratie pe propria răspundere a operatorului economic privind provenienta licită a mărfii;

- copie de pe autorizatia de comercializare si de pe buletinul de analiză, emise de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Exportul metalelor pretioase efectuat de Banca Natională a României, potrivit statutului său de functionare, se realizează fără licentă de export.

Art. 4. - (1) În vederea eliberării licentelor de export si de import automate pentru precursorii (anexa nr. 2) care fac parte din categoriile I si II, prevăzuti în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicită a drogurilor, cererile pentru licentă automată vor fi însotite de următoarele documente:

a) autorizatia, în fotocopie lizibilă, eliberată de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, pentru efectuarea de operatiuni de export si de import cu precursori din categoriile respective;

b) certificatul de export, în fotocopie lizibilă, eliberat de Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătătii, pentru exportul de precursori din categoriile respective;

c) avizul, în fotocopie, al Inspectoratului General al Politiei Române - Directia generală de combatere a crimei organizate si antidrog, pentru efectuarea operatiunii de export sau de import cu precursorii respectivi;

d) declaratia scrisă pe propria răspundere a exportatorului sau importatorului, după caz, atestând faptul că avizul Inspectoratului General al Politiei Române - Directia generală de combatere a crimei organizate si antidrog nu a mai fost utilizat pentru obtinerea unei alte licente de export sau de import automate pentru produsul respectiv.

(2) În vederea eliberării licentelor de export si de import automate pentru precursorii care fac parte din categoria a III-a (anexa nr. 2), prevăzuti în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002, cererile pentru licentă automată vor fi însotite de: avizul de functionare pentru operatiuni cu precursori din categoria a III-a, în fotocopie lizibilă, emis de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, avizul, în fotocopie lizibilă, emis de Inspectoratul General al Politiei Române sau de inspectoratele de politie judetene - Directia de combatere a crimei organizate si antidrog, precum si de declaratia scrisă pe propria răspundere a exportatorului sau importatorului, după caz, atestând faptul că acest aviz nu a mai fost utilizat pentru obtinerea unei alte licente de export sau de import automate pentru produsul respectiv.

Art. 5. - În vederea eliberării licentelor de export sau de import automate pentru materiale radioactive, instalatii nucleare, aparate cu raze X, alfa, beta sau gama, altele decât cele considerate strategice (anexa nr. 3), la care importul sau exportul este autorizat în prealabil de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cererile pentru licentă automată vor fi însotite de următoarele documente:

a) autorizatia pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear, în fotocopie lizibilă, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare;

b) declaratia scrisă pe propria răspundere a exportatorului sau a importatorului, după caz, atestând faptul că autorizatia respectivă nu a mai fost utilizată pentru obtinerea unei alte licente de export sau de import automate pentru produsul/produsele respectiv/respective.

Art. 6. - (1) În vederea eliberării licentelor de export automate pentru mărfurile supuse licentierii conform anexelor nr. 1, 2 si 3, care sunt rezultate din operatiuni de perfectionare activă a unor mărfuri în regim de admitere temporară în România, o dată cu cererile pentru licentă de export automată se prezintă si următoarele documente:

a) declaratia/declaratiile vamală/vamale de import, din care să rezulte că operatiunea este efectuată în regim de admitere temporară, în fotocopie lizibilă;

b) declaratia scrisă pe propia răspundere a exportatorului, din care să rezulte că din materialele importate s-au obtinut cantitătile pentru care se solicită licenta de export automată;

c) declaratia scrisă pe propria răspundere a exportatorului, atestând faptul că declaratiile vamale în regim de admitere temporară în România nu au mai fost utilizate pentru obtinerea unei alte licente de export automate sau, dacă declaratiile vamale în regim de admitere temporară în România au mai fost folosite partial, declaratie din care să rezulte că licenta de export automată care se solicită este numai pentru soldul de marfă rămasă neexportată;

d) după caz, avizul ministerului sau al institutiei de specialitate.

(2) Pe cererea de licentă de export automată, la rubrica “Alte precizări ale solicitantului”, acesta va înscrie în mod obligatoriu mentiunea următoare: “Export în cadrul operatiunii de perfectionare activă în baza declaratiilor vamale în regim de admitere temporară în România nr. … din data ... si a scrisorii nr. …. din data ... a ...(se va înscrie operatorul economic care a efectuat prelucrarea) si a autorizatiei de perfectionare activă nr. ... din data …, emisă de Autoritatea Natională a Vămilor”.

(3) Licenta de export automată va fi eliberată în acest caz cu un termen de valabilitate care să nu depăsească termenul stabilit în declaratia vamală de admitere temporară si/sau în autorizatia de perfectionare activă emisă de Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 7. - (1) Licentele de export automate pentru metale pretioase, pietre pretioase, precum si pentru obiecte confectionate din acestea, rezultate din operatiuni de perfectionare activă în România, se acordă pentru cantitătile rezultate din aplicarea ratei de randament la cantitatea admisă temporar, pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic exportator si pe baza declaratiilor vamale în regim de admitere temporară în România, anexate în fotocopie.

(2) Totodată, la cererea de licentă de export automată se va anexa si copie lizibilă de pe autorizatia de comercializare si prelucrare emisă de Agentia Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 8. - (1) În vederea eliberării licentelor de export pentru mărfurile supuse licentierii, care sunt trimise temporar în străinătate pentru operatiuni de perfectionare pasivă, o dată cu cererile pentru licentă este necesar să se prezinte copia de pe autorizatia de perfectionare pasivă emisă de Autoritatea Natională a Vămilor, alături de celelalte documente însotitoare prevăzute pentru exporturile definitive.

(2) Licentele de export automate pentru operatiuni de perfectionare pasivă se eliberează conditionat de returnarea în tară a produsului sau produselor rezultate, mentionându-se la rubrica “Alte precizări ale solicitantului”: “Export în cadrul operatiunii de perfectionare pasivă”.

(3) Pentru mărfurile rezultate din operatiuni de perfectionare pasivă, care sunt supuse licentelor automate la export, la cererea titularului operatiunii, motivată din punct de vedere economic, Ministerul Economiei si Comertului poate aproba exportul definitiv al acestora pe bază de licentă de export automată.

(4) În acest caz, pe cererea de licentă de export automată, la rubrica “Alte precizări ale solicitantului”, se va mentiona: “Export definitiv rezultat din operatiune de perfectionare pasivă”.

Art. 9. - În cazul operatiunilor de perfectionare pasivă cu produse cu continut de metale pretioase, pietre pretioase si cu obiecte confectionate din acestea, metodologia de eliberare a licentelor de export automate este cea prevăzută pentru exporturile definitive, la care se anexează si copie de pe autorizatia de perfectionare pasivă eliberată de Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 10. - Face exceptie de la prevederile art. 1 exportul mărfurilor utilizate pentru amarare si separare pe nave.

Art. 11. - Exportul si importul de arme de vânătoare si tir sportiv, arme de foc pentru împrăstierea gazelor nocive, iritante sau de neutralizare, arme de recuzită, arme de panoplie, arme cu aer sau alte gaze comprimate, ansambluri, subansambluri ori dispozitive ce pot constitui sau functiona ca arme de foc, munitiile pentru aceste tipuri de arme, materiale explozibile folosite în economie (altele decât cele strategice) se realizează pe bază de licente de export si de import automate, cu avizul prealabil al Inspectoratului General al Politiei Române.

Art. 12. - Cererile pentru licentă de export si de import automată se depun la Biroul primiri-eliberări licente din cadrul Centrului Român de Comert Exterior din str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, Bucuresti.

Art. 13. - (1) Întreaga răspundere privind operatiunea de comert exterior, eficienta acesteia, conditiile de realizare, corectitudinea pretului, respectarea reglementărilor nationale, a celor din tările partenere si de tranzit, inclusiv a celor referitoare la standarde, reguli fitosanitare si sanitare veterinare si a altor reglementări în domeniu, revine solicitantului de licentă.

(2) Titularul licentei este răspunzător de utilizarea licentei în conformitate cu conditiile stabilite la eliberarea acesteia.

(3) Pretul sau valoarea totală pot diferi de cele mentionate în licentă si nu afectează libera circulatie a mărfii, respectiv vămuirea, numai dacă acestea sunt mai mici cu până la 5% pentru export sau mai mari cu până la 5% pentru import.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999 privind regimul de export si import al mărfurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 aprilie 1999, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 114C/2001 privind monitorizarea pe bază de licentă de import automată a importului de mărfuri folosite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 18 mai 2001, si Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 104C/2002 privind instituirea sistemului de licente de import automate, emise în scop statistic, la importurile de ouă de păsări pentru consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2003.

Nr. 391.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind instituirea unor măsuri de crestere a sigurantei navigatiei pentru navele maritime de categoria I mai vechi de 20 de ani

 

În temeiul art. 91 si 94 din Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului mării, ratificată prin Legea nr. 110/1996 privind ratificarea Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, si aderarea la Acordul referitor la aplicarea părtii a XI-a a Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiat la New York la 28 iulie 1994, al art. 16, art. 24 si al art. 932 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată si modificată prin Legea nr. 412/2002, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică tuturor navelor de mărfuri si/sau de pasageri sub pavilion român, care intră sub incidenta conventiilor internationale, si anume:

- Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS 74), cu amendamentele si protocoalele în vigoare;

- Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 decembrie 1978 (MARPOL 73/78), cu amendamentele si protocoalele în vigoare;

- Conventia internatională asupra liniilor de încărcare (LL 1966), cu amendamentele si protocoalele în vigoare;

- Conventia internatională asupra măsurării tonajului navelor (Tonnage 1969);

- Conventia referitoare la regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG 1972), cu amendamentele la zi;

- Conventia internatională privind standardele de pregătire a personalului navigant, brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart (STCW 1978), cu protocoalele si amendamentele în vigoare;

- Conventia internatională privind standardele minime la bordul navelor comerciale (ILO 147/1976).

Art. 2. - Începând cu data prezentului ordin Autoritatea Navală Română nu va mai aproba solicitările companiilor de navigatie pentru acordarea dreptului de arborare a pavilionului român la navele mentionate la art. 1, care la data solicitării au o vechime de 20 de ani sau mai mult.

Art. 3. - Toate navele mentionate la art. 1, care sunt înmatriculate sub pavilion român, au obligatia să respecte prevederile conventiilor internationale mentionate la art. 1, precum si ale reglementărilor internationale relevante si să aibă în stare de valabilitate certificatele internationale prevăzute de aceste conventii si eliberate în numele Guvernului României.

Art. 4. - Pentru sporirea gradului de sigurantă în operare a navelor maritime sub pavilion român cu o vechime mai mare de 20 de ani, având în vedere factorul de risc sporit generat de vârsta avansată a navei, începând cu data publicării prezentului ordin, certificatele statutare eliberate pentru navele maritime de categoria I care se încadrează în prevederile acestuia vor fi valabile pe o perioadă de maximum 6 luni. Toate inspectiile de eliberare a certificatelor se vor efectua din 6 în 6 luni, cu plata taxelor si a cheltuielilor aferente acestora de către armatorii navelor. De asemenea, fiecare navă care se încadrează în prevederile prezentului ordin va trebui să aibă la bord disponibilă pentru inspectia autoritătilor maritime lista măsurătorilor ultrasonice ale grosimii tablelor corpului navei, în volum de reclasificare, actualizată anual.

Art. 5. - Pentru verificarea respectării acestui ciclu de inspectii intensive si a modului de eliberare a certificatelor statutare si a actualizării măsurătorilor de corp, Autoritatea Navală Română va efectua minimum două inspectii FSC în fiecare an la navele care se încadrează în prevederile prezentului ordin. Prima inspectie FSC din cursul fiecărui an calendaristic se va efectua fără cheltuieli pentru armatorii navelor, toate cheltuielile fiind suportate de Autoritatea Navală Română. Toate inspectiile FSC ulterioare acestei inspectii initiale vor fi efectuate cu suportarea taxelor si a cheltuielilor aferente de către armatorii navelor.

Art. 6. - Dacă o navă sub pavilion român va fi retinută de către inspectorii PSC si/sau FSC de două ori într-un an calendaristic, Autoritatea Navală Română va lua măsura de retragere a pavilionului român pentru neîncadrarea navei în standardele si cerintele prevăzute de conventiile internationale aplicabile.

Art. 7. - (1) Autoritatea Navală Română va informa Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului asupra măsurilor stabilite.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin directia de specialitate va monitoriza modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2004.

Nr. 2.