MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 27         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.545/2003. - Hotărâre privind trecerea Sectiei controlul armamentelor si verificare din cadrul Ministerului Apărării Nationale la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

1.555/2003. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

1.560/2003. - Hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si “Electrica Moldova” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea Sectiei controlul armamentelor si verificare din cadrul Ministerului Apărării Nationale la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Sectia controlul armamentelor si verificare din cadrul Ministerului Apărării Nationale, denumită în continuare S.C.A.V., se reorganizează ca structură organizatorică fără personalitate juridică, denumită în continuare structură, în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, începând cu luna ianuarie 2004.

(2) Atributiile, organizarea si functionarea structurii se aprobă prin ordin al sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Art. 2. - (1) Începând cu luna ianuarie 2004, personalul militar din S.C.A.V. se detasează, iar cel civil se transferă, după caz, în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

(2) Structura este încadrată cu cadre militare detasate de la Ministerul Apărării Nationale si cu specialisti civili.

(3) Salarizarea personalului structurii se face potrivit legii.

Art. 3. - (1) În vederea reorganizării S.C.A.V. potrivit art. 1, numărul maxim de posturi finantate pentru Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale se suplimentează, începând cu anul 2004, cu 30 de posturi, prin transferul acestora de la Ministerul Apărării Nationale.

(2) Fondurile necesare structurii în anul 2004, în sumă de 14.621.960 mii lei, se asigură prin diminuarea bugetului Ministerului Apărării Nationale si suplimentarea corespunzătoare a bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

Art. 4. - Mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente desfăsurării activitătii S.C.A.V., inclusiv tehnica de calcul si birotica, prevăzute în anexa nr. 1*), se transmit fără plată de la Ministerul Apărării Nationale la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

Art. 5. - (1) Se aprobă utilizarea gratuită a unui spatiu necesar desfăsurării activitătii structurii, calculat conform Hotărârii Guvernului nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spatiile cu destinatia de birou sau pentru alte activităti colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de institutiile publice din subordinea acestora, precum si de prefecturi, în imobilul aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, situat în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

(2) Predarea-preluarea spatiului necesar structurii se face pe bază de protocol între părtile interesate.

(3) Cheltuielile privind functionarea si întretinerea spatiului se suportă de către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 6. - (1) Ministerul Apărării Nationale pune la dispozitie Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, la cererea acestuia si cu respectarea prevederilor legale în vigoare, mijloace si echipamente de transport naval si aerian necesare executării activitătii de control si verificare a armamentelor, de evaluare si observare a spatiului potrivit prevederilor actelor internationale în domeniu.

(2) Modalitătile si conditiile în care mijloacele si echipamentele prevăzute la alin. (1) se pun la dispozitie Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale se stabilesc pe bază de protocol încheiat între cele două părti.

(3) Pentru îndeplinirea misiunilor si activitătilor specifice privind controlul si verificarea armamentelor, parcul propriu de autovehicule al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si consumurile lunare de carburanti se suplimenteză cu mijloacele si consumurile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 7. - Documentele în lucru si arhiva aflată la dispozitia S.C.A.V. se transferă de la Ministerul Apărării Nationale la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 8. - Pentru asigurarea operativă a legăturilor cu institutiile cu atributii în domeniul controlului si verificării armamentelor, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale se conectează la sistemele de telecomunicatii speciale prevăzute în anexa nr. 3*).

Art. 9. - (1) Fondurile necesare finantării structurii, inclusiv pentru asigurarea transportului cu mijloace proprii ale Ministerului Apărării Nationale sau închiriate, a comunicatiilor necesare echipelor de verificare internationale, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, în limita sumelor alocate cu acest scop prin legile bugetare anuale.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetele Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale si Ministerului Apărării Nationale pe anul 2004.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

Petru Pană

p. Ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Ion Giurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.545.


*) Anexa nr. 1 se comunică Ministerului Apărării Nationale si Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

*) Anexa nr. 3 se comunică Ministerului Apărării Nationale si Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

 

ANEXA Nr. 2

 

NUMĂRUL MAXIM

de autoturisme, microbuze si normele privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si microbuzele care deservesc structura specializată din Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale pentru controlul armamentelor si verificări

 

I. Autoturisme Norme privind consumul lunar de carburanti*)

 

Nr. crt.

Număr maxim

Limita maximă litru/lună/vehicul

1

2

300

 

 

II. Microbuze Norme privind consumul lunar de carburanti*)

 

Nr. crt.

Număr maxim

Limita maximă litru/lună/vehicul

1

1

300


*) Consumul lunar de carburanti poate fi depăsit pe parcursul unei luni, cu aprobarea sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, fără a se trece peste cantitatea anuală alocată.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă nomenclatoarele calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexele nr. 1-5 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.555.

 

ANEXE

 

NOMENCLATORUL

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin scoala de arte si meserii, clasele a IX-a si a X-a - nivelul 1 de calificare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia”-S.A. si “Electrica Moldova” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si “Electrica Moldova” - S.A., în următoarea componentă:

1. ministrul economiei si comertului - presedinte;

2. seful Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie;

3. secretarul de stat numit prin ordin al ministrului economiei si comertului;

4. secretarul de stat numit prin ordin al ministrului finantelor publice;

5. secretarul de stat numit prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei;

6. secretarul de stat numit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, pentru probleme de mediu;

7. directorul general al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

(2) Prin ordin al ministrului, fiecare institutie reprezentată în Comisia pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si “Electrica Moldova” - S.A. îsi desemnează câte un membru supleant care înlocuieste membrul titular în caz de indisponibilitate a acestuia.

Art. 2. - Comisia pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si “Electrica Moldova” - S.A. are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea Comisiei de negociere în procesul de privatizare. Din Comisia de negociere fac parte reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului, ai Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si ai Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Numărul membrilor si componenta Comisiei de negociere se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si comertului;

b) analizează informările primite din partea Comisiei de negociere cu privire la stadiul negocierilor cu ofertantii;

c) analizează si avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind finalizarea procesului de privatizare si aprobarea prevederilor contractului de privatizare;

d) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare.

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, asigură secretariatul Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si “Electrica Moldova” - S.A., constituit din 3 membri.

(2) Prin ordin al ministrului economiei si comertului se stabileste componenta secretariatului Comisiei pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si “Electrica Moldova” - S.A., precum si atributiile acestuia.

Art. 4. - Presedintele reprezintă Comisia pentru coordonarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si “Electrica Moldova” - S.A. în relatiile cu tertii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.560.