MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 31         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.567/2003. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.064/851/2003. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003

 

Rectificări la Legea nr. 609/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.567.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice asigură cadrul tehnic si organizatoric specific, precum si metodologia unitară necesare organizării si desfăsurării achizitiilor publice prin mijloace electronice.

(2) Prezentele norme metodologice se aplică operatorului sistemului electronic de achizitii publice, autoritătilor contractante expres prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autoritătilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmează să fie achizitionate prin procedura de licitatie electronică, cu completările ulterioare, precum si furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care doresc să se înscrie, respectiv deja înscrisi, în sistemul electronic de achizitii publice.

 

CAPITOLUL II

Înregistrarea si reînnoirea înregistrării în sistemul electronic de achizitii publice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 2. - Conditiile, procedurile si tarifele înregistrării si reînnoirii certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice au la bază principiile liberei concurente, eficientei utilizării fondurilor publice, tratamentului egal, confidentialitătii, transparentei si celeritătii desfăsurării procedurilor electronice pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.

Art. 3. - (1) Procedurile de înregistrare si reînnoire a înregistrării în sistemul electronic de achizitii publice se efectuează ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri electronice.

(2) În cazul în care procedurile de înregistrare si reînnoire a înregistrării în sistemul electronic de achizitii publice nu se pot realiza prin utilizarea unei proceduri electronice, acestea se efectuează la sediul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.

(3) Operatorul sistemului electronic are obligatia de a publica în sistemul electronic de achizitii publice conditiile, procedurile si tarifele înregistrării si reînnoirii certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice atât pentru autorităti contractante, cât si pentru diferitele categorii de furnizori/executanti/prestatori.

 

SECTIUNEA a 2-a

Conditiile, procedura si tariful înregistrării în sistemul electronic de achizitii publice

 

Art. 4. - (1) Toate autoritătile contractante care au obligatia de a efectua achizitii publice prin mijloace electronice vor solicita înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice.

(2) Autoritătile contractante au obligatia de a furniza operatorului sistemului electronic de achizitii publice toate datele si informatiile privind modificările regimului lor juridic ce au efecte asupra modului său de participare la achizitiile publice prin mijloace electronice.

Art. 5. - Procedura de înregistrare a autoritătilor contractante cuprinde următoarele etape obligatorii:

a) completarea on-line a formularului de înregistrare;

b) cerere adresată operatorului sistemului, însotită de documentele obligatorii pentru înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice;

c) semnarea unui angajament de confidentialitate;

d) emiterea certificatului digital si a instructiunilor de utilizare.

Art. 6. - (1) Înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice a furnizorilor, executantilor sau prestatorilor trebuie să fie întemeiată în mod obligatoriu pe atestarea de către oficiul registrului comertului si/sau orice alte organe competente legal, după caz, a datelor si informatiilor referitoare la regimul juridic al acestora, solicitate de operatorul sistemului electronic de achizitii publice.

(2) Sucursalele, agentiile si celelalte sedii secundare fără personalitate juridică ale unui furnizor/executant/prestator nu se pot înregistra în sistemul electronic de achizitii publice decât în numele si pe seama persoanei juridice de care apartin.

(3) Datele si informatiile prevăzute la alin. (1) se vor referi, după caz, cel putin la următoarele aspecte:

a) atributele de identificare legale;

b) durata de functionare;

c) obiectul principal si secundar de activitate;

d) valoarea si structura capitalului social;

e) reprezentantii legali;

f) existenta de mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările ulterioare, lichidare judiciară voluntară conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau orice altă procedură legală similară;

g) solicitări de modificări ale actelor constitutive nesolutionate până la data atestării.

(4) Înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice nu poate fi efectuată decât în interiorul termenului de valabilitate a documentului atestator prevăzut la alin. (1).

(5) În cazul persoanelor juridice străine, înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice trebuie să fie întemeiată în mod obligatoriu pe copia actului de înmatriculare, însotită doar de traducerea în limba română, legalizată.

Art. 7. - Înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice va fi refuzată oricărui furnizor/executant/prestator care:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu respectă conditiile si procedura de înregistrare prevăzute la art. 8;

c) alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 8. - Procedura de înregistrare a furnizorilor/prestatorilor/executantilor cuprinde următoarele etape obligatorii:

a) completarea on-line a formularului de înregistrare;

b) cerere adresată operatorului sistemului, însotită de documentele obligatorii pentru înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice;

c) semnarea unui angajament de confidentialitate;

d) plata tarifului de înregistrare;

e) constituirea garantiei de bună conduită în sistem;

f) emiterea certificatului digital si a instructiunilor de utilizare.

Art. 9. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care solicită înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice trebuie să plătească un tarif de înregistrare al cărui cuantum este stabilit în lei de operatorul sistemului electronic de achizitii publice.

(2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) nu poate depăsi nivelul costurilor administrative ale operatiunii în cauză.

(3) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.

Art. 10. - Autoritătile contractante nu au obligatia de a plăti tariful de înregistrare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conditiile, procedura si tariful reînnoirii certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice

 

Art. 11. - (1) Certificatul care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice este valabil pe o perioadă de un an de la data emiterii acestuia, atât în cazul autoritătilor contractante, cât si al furnizorilor, executantilor sau prestatorilor.

(2) Certificatul care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice se reînnoieste anual, pe baza procedurii stabilite de operatorul sistemului electronic de achizitii publice.

Art. 12. - Toate autoritătile contractante înregistrate în sistemul electronic de achizitii publice, care au obligatia de a efectua achizitii publice prin mijloace electronice conform actelor normative în vigoare la data împlinirii termenului prevăzut la art. 11, au obligatia de a solicita reînnoirea certificatului care atestă înregistrarea.

Art. 13. - Reînnoirea certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice a furnizorilor, executantilor sau prestatorilor va fi întemeiată pe o cerere scrisă însotită de acte constatatoare de natura celor prevăzute, după caz, de art. 6 alin. (1) sau (5).

Art. 14. - Reînnoirea certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice va fi refuzată oricărui furnizor, executant sau prestator care:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) încalcă normele si procedurile de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice, stabilite de operatorul acestuia;

c) este suspendat din sistemul electronic de achizitii publice;

d) nu respectă conditiile si procedura de reînnoire stabilite de operatorul sistemului electronic de achizitii publice;

e) nu achită tariful de reînnoire a certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice;

f) alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 15. - Reînnoirea certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice nu poate fi efectuată decât în interiorul termenului de valabilitate a documentelor prevăzute la art. 13.

Art. 16. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care solicită reînnoirea certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice trebuie să plătească un tarif de reînnoire al cărui cuantum este stabilit în lei de operatorul sistemului electronic de achizitii publice.

(2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) nu poate depăsi nivelul costurilor administrative ale operatiunii în cauză.

(3) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.

(4) Autoritătile contractante nu au obligatia de a plăti tariful de reînnoire.

Art. 17. - Conditiile, procedurile si tarifele înregistrării si reînnoirii certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice se stabilesc si se actualizează periodic de către operatorul sistemului electronic de achizitii publice în functie de evolutia cadrului legislativ si tehnic-operational specific domeniului achizitiilor publice prin mijloace electronice, precum si de cerintele de securitate adecvate ale sistemului electronic de achizitii publice.

 

CAPITOLUL III

Suspendarea din sistemul electronic de achizitii publice

 

Art. 18. - Suspendarea dreptului unui furnizor, executant sau prestator de a participa la proceduri de achizitii publice prin sistemul electronic de achizitii publice se aplică în următoarele cazuri:

a) furnizorul/executantul/prestatorul este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) furnizorul/executantul/prestatorul încalcă normele si procedurile de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice, stabilite de operatorul acestuia, inclusiv neprelungirea valabilitătii garantiei de bună conduită în sistemul electronic de achizitii publice;

c) existenta unei hotărâri judecătoresti, definitivă si irevocabilă, pronuntată împotriva furnizorului/executantului/prestatorului în litigii cu o autoritate contractantă care decurg din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002;

d) furnizorul/executantul/prestatorul declarat câstigător refuză în mod nejustificat să încheie contractul de achizitie publică ca urmare a organizării unei proceduri de achizitie publică prin mijloace electronice;

e) alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 19. - (1) În cazul de suspendare prevăzut la art. 18 lit. a), dreptul de a solicita suspendarea unui furnizor/executant/prestator din sistemul electronic de achizitii publice apartine oricărei autorităti contractante si operatorului sistemului electronic de achizitii publice.

(2) În cazul de suspendare prevăzut la art. 18 lit. a), cererea autoritătii contractante de suspendare din sistemul electronic de achizitii publice va fi formulată în scris si, ori de câte ori este posibil, în format electronic si va fi însotită în mod obligatoriu de înscrisul constatator emis de oficiul registrului comertului si/sau orice alte organe competente legal, după caz, care atestă existenta legală a acestor cazuri de suspendare.

(3) Suspendarea dreptului furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice operează până la încetarea legală a efectelor cazurilor prevăzute la art. 18 lit. a) si reluarea activitătii comerciale sau civile a furnizorului/executantului/prestatorului.

(4) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare a unui furnizor/prestator/executant în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (2) sau constatarea de către operatorul sistemului electronic de achizitii publice, prin mijloacele legale specifice, a cazului de suspendare prevăzut la art. 18 lit. a).

(5) Decizia de suspendare se publică în sistemul electronic de achizitii publice.

Art. 20. - (1) În cazul de suspendare prevăzut la art. 18 lit. b), cu exceptia neprelungirii valabilitătii garantiei de bună conduită în sistemul electronic de achizitii publice, operatorul sistemului electronic de achizitii publice va decide asupra duratei suspendării din sistemul electronic, în functie de efectele încălcării normelor si procedurilor de utilizare si securitate asupra bunei functionări a sistemului electronic si în limita termenului prevăzut de art. 64 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.

(2) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare a unui furnizor/prestator/executant în termen de 2 zile lucrătoare de la constatarea încălcării normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice.

(3) Decizia de suspendare se publică în sistemul electronic de achizitii publice.

Art. 21. - (1) Expirarea valabilitătii constituirii garantiei de bună conduită a unui furnizor/prestator/executant atrage, de drept, suspendarea acestuia din sistemul electronic de achizitii publice.

(2) În conditiile alin. (1), suspendarea dreptului furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice operează până la reconstituirea valabilă a garantiei de bună conduită, conform prevederilor cap. IV.

(3) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare în prima zi lucrătoare ulterioară expirării garantiei de bună conduită.

(4) Decizia de suspendare se publică în sistemul electronic de achizitii publice.

Art. 22. - În cazul de suspendare prevăzut la art. 18 lit. c) si d), dreptul de a solicita suspendarea unui furnizor/executant/prestator din sistemul electronic de achizitii publice apartine exclusiv autoritătii contractante organizatoare a procedurii de achizitie publică.

Art. 23. - (1) În cazul de suspendare prevăzut la art. 18 lit. c), cererea de suspendare din sistemul electronic de achizitii publice va fi formulată în scris si, ori de câte ori este posibil, în format electronic si va fi însotită în mod obligatoriu de copia hotărârii judecătoresti cu mentiunea definitivă si irevocabilă, eliberată de instantele judecătoresti competente.

(2) În conditiile alin. (1), suspendarea dreptului furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice operează pe termen de un an de la data publicării în sistemul electronic de achizitii publice a copiei hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile.

(3) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (2).

(4) Decizia de suspendare si copia hotărârii judecătoresti cu mentiunea definitivă si irevocabilă se publică în sistemul electronic de achizitii publice.

Art. 24. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a notifica în scris si, ori de câte ori este posibil, în format electronic furnizorului/prestatorului/executantului obligativitatea încheierii contractului de achizitie publică cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a ofertei.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage decăderea autoritătii contractante din dreptul de a mai solicita operatorului sistemului electronic de achizitii publice suspendarea din sistemul electronic de achizitii publice în cadrul procedurii speciale prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.

(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) nu aduce atingere dreptului autoritătii contractante de a se adresa instantelor de judecată împotriva furnizorului/prestatorului/executantului, conform prevederilor dreptului comun în materie.

Art. 25. - (1) În cazul în care refuză încheierea contractului de achizitie publică, furnizorul/prestatorul/executantul are obligatia de a comunica în scris si, ori de câte ori este posibil, în format electronic autoritătii contractante motivarea refuzului său în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 24 alin. (1).

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage decăderea furnizorului/prestatorului/executantului din dreptul de a mai contesta decizia de suspendare din sistemul electronic de achizitii publice, în cadrul procedurii speciale prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.

(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) nu aduce atingere dreptului furnizorului/prestatorului/executantului de a se adresa instantelor de judecată împotriva autoritătii contractante, conform prevederilor cap. V din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.

Art. 26. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a analiza motivele invocate de furnizor/prestator/executant prin refuzul prevăzut la art. 25 alin. (1), în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica furnizorului/executantului/prestatorului decizia sa privind solutionarea refuzului prevăzut la art. 25 alin. (1), indiferent de modul de solutionare.

(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage decăderea autoritătii contractante din dreptul de a mai solicita operatorului sistemului electronic de achizitii publice suspendarea din sistemul electronic de achizitii publice în cadrul procedurii speciale prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 20/2002.

(4) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) nu aduce atingere dreptului autoritătii contractante de a se adresa instantelor de judecată, conform prevederilor dreptului comun în materie.

Art. 27. - Cererea autoritătii contractante de suspendare din sistemul electronic de achizitii publice a unui furnizor/prestator/executant va fi formulată în scris si, ori de câte ori este posibil, în format electronic, fiind însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) notificarea prevăzută la art. 24 alin. (1);

b) refuzul furnizorului/executantului/prestatorului prevăzut la art. 25 alin. (1);

c) decizia sa motivată, care atestă caracterul nejustificat al refuzului furnizorului/prestatorului/executantului de a încheia contractul de achizitie publică, prevăzută la art. 26 alin. (2).

Art. 28. - În întelesul art. 64 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002, documentele prevăzute la art. 27 din prezentele norme metodologice reprezintă mijloacele probante care atestă în mod obiectiv caracterul nejustificat al refuzului unui furnizor/prestator/executant de a încheia un contract de achizitie publică.

Art. 29. - (1) Ca urmare a cererii prevăzute la art. 27, operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare a unui furnizor/prestator/executant în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(2) Decizia de suspendare se publică în sistemul electronic de achizitii publice.

(3) Suspendarea dreptului furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice operează pe termen de un an de la data publicării în sistemul electronic de achizitii publice a deciziei de suspendare.

Art. 30. - Suspendarea din sistemul electronic de achizitii publice are ca efect interzicerea dreptului oricărui furnizor/executant/prestator, inclusiv al sucursalelor si sediilor sale secundare, de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice.

Art. 31. - Ulterior suspendării din sistemul electronic de achizitii publice, reluarea participării de către un furnizor/executant/prestator trebuie să fie întemeiată în mod obligatoriu pe atestarea de către oficiul registrului

comertului si/sau orice alte organe competente legal, după caz, a datelor si informatiilor referitoare la regimul juridic al acestora, solicitate de operatorul sistemului electronic si, după caz, pe reconstituirea garantiei de bună conduită în sistem.

 

CAPITOLUL IV

Garantia de bună conduită în sistemul electronic de achizitii publice

 

Art. 32. - (1) În vederea protejării sistemului electronic de achizitii publice de orice încălcare a normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic, orice furnizor, executant sau prestator are obligatia de a constitui o garantie de bună conduită în sistemul electronic de achizitii publice.

(2) Orice furnizor, executant sau prestator are obligatia de a avea constituită garantie de bună conduită în sistemul electronic de achizitii publice pe întreaga perioadă în care este înregistrat în sistemul electronic de achizitii publice.

(3) Cuantumul garantiei de bună conduită va fi stabilit în lei de operatorul sistemului electronic de achizitii publice, în functie de necesitătile de dezvoltare, operare si administrare ale sistemului electronic de achizitii publice si cerintele de securitate adecvate ale acestuia.

Art. 33. - (1) Garantia de bună conduită se poate constitui în următoarele forme:

a) scrisoare de garantie bancară în favoarea operatorului sistemului electronic de achizitii publice, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

b) ordin de plată în favoarea operatorului sistemului electronic de achizitii publice.

(2) Scrisoarea de garantie bancară poate să fie emisă de o societate bancară română sau de o societate bancară străină care are relatii de corespondent cu o societate bancară română.

(3) Plata garantiei de bună conduită prin ordin de plată se va face în contul special al operatorului sistemului electronic de achizitii publice deschis la Trezoreria Statului exclusiv în acest scop.

Art. 34. - Neconstituirea sau expirarea valabilitătii garantiei de bună conduită atrage, după caz, neînregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice, nereînnoirea certificatului care atestă înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice sau suspendarea de drept din sistemul electronic de achizitii publice.

Art. 35. - (1) Încălcarea de către un furnizor/executant/prestator a normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice atrage, alături de suspendarea acestuia din sistemul electronic de achizitii publice în conditiile art. 18 lit. b), si executarea garantiei de bună conduită.

(2) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a emite decizia de suspendare prevăzută la art. 18 lit. b) cu mentiunea expresă a executării garantiei de bună conduită.

(3) Garantiile de bună conduită executate conform prevederilor prezentului capitol se fac venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.

(4) Executarea garantiei de bună conduită nu aduce atingere dreptului operatorului sistemului electronic de achizitii publice de a actiona în instantă furnizorul/prestatorul/executantul vinovat, pentru recuperarea întregului prejudiciu cauzat prin încălcarea normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice.

Art. 36. - Ulterior suspendării din sistemul electronic de achizitii publice ca urmare a încălcării normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic, orice furnizor/executant/prestator care doreste să reia participarea la proceduri de achizitii publice prin sistemul electronic are obligatia de a constitui o nouă garantie de bună conduită.

Art. 37. - (1) Orice furnizor/executant/prestator are dreptul de a renunta la participarea în sistemul electronic de achizitii publice, cu exceptia cazului în care se află în stare de suspendare conform prevederilor art. 18.

(2) Orice furnizor/executant/prestator care are dreptul de a renunta la participarea în sistemul electronic de achizitii publice, în conditiile alin. (1), beneficiază de restituirea garantiei de bună conduită în cuantumul fix în care a fost depusă.

(3) Restituirea garantiei de bună conduită se va face pe baza cererii formulate în scris si, ori de câte ori este posibil, în format electronic a furnizorului/executantului/prestatorului, prin care renuntă la dreptul de a mai participa la achizitii publice prin mijloace electronice.

(4) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a restitui garantia de bună conduită în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la alin. (3), după analiza modului de respectare a normelor si procedurilor de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice de către furnizor/executant/prestator pe parcursul participării sale la proceduri de achizitie publică prin mijloace electronice.

(5) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a lua toate măsurile tehnice necesare interzicerii posibilitătii furnizorului/executantului/prestatorului de a participa la achizitiile publice prin mijloace electronice în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la alin. (3).

Art. 38. - (1) Renuntarea unui furnizor/executant/prestator la dreptul său de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice produce efecte începând cu data expirării termenului prevăzut la art. 37 alin. (5).

(2) Renuntarea unui furnizor/executant/prestator la dreptul său de a participa la achizitii publice prin mijloace electronice nu are nici un efect asupra obligatiilor sale asumate anterior renuntării sale.

(3) Un furnizor/executant/prestator care a renuntat la dreptul de a participa la achizitii publice derulate în sistemul electronic nu are dreptul de a se mai înregistra în sistemul electronic de achizitii publice timp de 2 ani de la data primei sale renuntări.

 

CAPITOLUL V

Garantia de participare si garantia de bună executie

 

Art. 39. - (1) Garantia de participare se constituie de către un furnizor/prestator/executant în scopul de a proteja drepturile autoritătii contractante fată de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia, pe întreaga perioadă dintre încheierea licitatiei electronice si până la încheierea contractului de achizitie publică.

(2) Pentru contractele de achizitie publică a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, depăseste 2.000 euro, garantia de participare se va constitui în mod obligatoriu.

Art. 40. - (1) Anuntul de participare si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei trebuie să contină în mod obligatoriu cerintele privind cuantumul garantiei de participare si perioada de valabilitate a acesteia.

(2) Garantia de participare se stabileste în sumă fixă, într-un cuantum care se va încadra de regulă între 1% si 2% din valoarea estimată a contractului de achizitie publică si care în nici un caz nu va fi mai mic de 0,5% sau mai mare de 2,5% din această valoare.

(3) Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a verifica constituirea garantiei de participare o dată cu verificarea documentelor de calificare ale furnizorului/prestatorului/executantului a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind

câstigătoare.

(5) Participarea unui furnizor/prestator/executant la o procedură de achizitie publică, fără a avea constituită garantia de participare în conditiile stabilite în anuntul de participare si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, atrage răspunderea acestuia pentru întregul prejudiciu cauzat autoritătii contractante.

Art. 41. - Autoritatea contractantă are dreptul de a executa garantia de participare în oricare dintre următoarele situatii:

a) furnizorul/prestatorul/executantul îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) furnizorul/prestatorul/executantul a cărui ofertă a fost stabilită câstigătoare nu constituie garantia de bună executie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) furnizorul/prestatorul/executantul a cărui ofertă a fost stabilită câstigătoare refuză să încheie contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertei

Art. 42. - (1) Garantia de bună executie a contractului de achizitie publică se constituie de către furnizorul/prestatorul/executantul câstigător în scopul asigurării autoritătii contractante de îndeplinirea, din punct de vedere cantitativ, calitativ si în termen, a contractului de achizitie publică.

(2) Pentru contractele de achizitie publică a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, depăseste 2.000 euro, garantia de bună executie se va constitui în mod obligatoriu.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili în anuntul de participare si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cuantumul garantiei de bună executie care va fi cuprins între 5% si 10% din pretul estimat al contractului de achizitie publică.

(4) Neconstituirea garantiei de bună executie în conditiile stabilite în anuntul de participare si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei atrage, alături de executarea garantiei de participare, si răspunderea furnizorului/prestatorului/executantului pentru întregul prejudiciu cauzat autoritătii contractante.

 

CAPITOLUL VI

Tariful de participare si tariful de utilizare

 

SECTIUNEA 1

Tariful de participare

 

Art. 43. - (1) Pentru a participa la o procedură de achizitie publică prin mijloace electronice, orice furnizor/executant/prestator înregistrat în sistemul electronic de achizitii publice are obligatia să plătească operatorului sistemului electronic de achizitii publice un tarif de participare.

(2) Neplata tarifului de participare aferent unei proceduri de achizitii publice prin mijloace electronice îl lipseste pe orice furnizor/executant/prestator înregistrat în sistemul electronic de achizitii publice de dreptul de a participa la procedura respectivă.

Art. 44. - (1) Operatorul sistemului electronic de achizitii publice va implementa mijloace moderne de plată care vor încorpora dreptul oricărui furnizor/executant/prestator înregistrat în sistemul electronic de achizitii publice de a participa la un număr fix de proceduri de achizitie publică prin mijloace electronice.

(2) În conditiile prevăzute la alin. (1), orice furnizor/executant/prestator înregistrat în sistemul electronic de achizitii publice are dreptul de a alege numărul de proceduri de achizitii publice la care doreste să participe.

Art. 45. - (1) Cuantumul initial al tarifului de participare pentru participarea la o procedură de achizitie publică este de 10.000 lei.

(2) Cuantumul tarifului de participare va fi actualizat trimestrial de operatorul sistemului electronic de achizitii publice, în functie de necesitătile de dezvoltare, operare si administrare ale sistemului electronic de achizitii publice si cerintele de securitate adecvate ale acestuia.

(3) Cuantumul tarifului de participare se publică în sistemul electronic de achizitii publice.

(4) Tariful de participare se face venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.

(5) Cuantumul tarifului de participare prevăzut la alin. (1) nu include taxa pe valoarea adăugată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Tariful de utilizare

 

Art. 46. - (1) Orice autoritate contractantă care a încheiat un contract de achizitie publică în urma aplicării procedurii de achizitie publică prin mijloace electronice are obligatia să plătească în lei operatorului sistemului electronic de achizitii publice un tarif de utilizare în cuantum de:

a) 0,5% din valoarea contractului, în cazul contractelor cu o valoare mai mică sau cel mult egală cu 100 milioane lei;

b) 0,3% din valoarea contractului, în cazul contractelor cu o valoare cuprinsă între 100.000.001 lei si 500 milioane lei,

exclusiv taxa pe valoarea adăugată;

c) 0,25% din valoarea contractului, în cazul contractelor cu o valoare de peste 500 milioane lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) Cuantumurile tarifului de utilizare prevăzute la alin. (1) nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 47. - (1) Plata tarifului de utilizare a sistemului electronic de achizitii publice se efectuează trimestrial, prin utilizarea unei proceduri electronice, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(2) Autoritătile contractante au obligatia de a plăti operatorului sistemului electronic de achizitii publice tariful de utilizare corespunzător unui an calendaristic, în termen de 60 de zile de la încheierea acestuia.

(3) Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului sistemului electronic de achizitii publice.

Art. 48. - (1) În termen de cel mult 30 de zile de la încheierea unui an calendaristic, orice autoritate contractantă are obligatia de a comunica operatorului sistemului electronic de achizitii publice lista tuturor contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice încheiate în anul calendaristic precedent, cu precizarea valorii individuale si totale a acestora.

(2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage decăderea autoritătii contractante din dreptul de a contesta obligatia de plată a tarifului de utilizare stabilită în conformitate cu propriile evidente informatizate ale operatorului sistemului electronic de achizitii publice privind numărul si valoarea achizitiilor publice efectuate prin mijloace electronice de autoritatea contractantă.

Art. 49. - Autoritătile contractante expres prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002, cu completările ulterioare, au obligatia de a prevedea sumele necesare plătii tarifului de utilizare în cadrul bugetului propriu aferent programului anual de achizitii publice.

 

CAPITOLUL VII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 50. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:

a) efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentelor norme metodologice;

b) întelegerea cu unul sau mai multi participanti, cu autoritatea contractantă sau cu operatorul sistemului electronic de achizitii publice, în scopul denaturării rezultatului procedurii de achizitie publică prin mijloace electronice;

c) participarea la o procedură de achizitie publică prin mijloace electronice fără a avea constituită garantia de participare;

d) încheierea de către o autoritate contractantă a unui contract de achizitie publică prin mijloace electronice în lipsa constituirii garantiei de participare sau a garantiei de bună executie;

e) nefurnizarea sau furnizarea de date si informatii incomplete privind numărul si valoarea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice încheiate de o autoritate contractantă.

Art. 51. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 50 se fac de către personalul din cadrul Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, împuternicit prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 50 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 52. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, orice furnizor/executant/prestator înregistrat sau care solicită înregistrarea în sistemul electronic de achizitii publice are obligatia de a constitui garantia de bună conduită în conformitate cu dispozitiile cap. IV.

(2) Furnizorii/executantii/prestatorii prevăzuti la alin. (1), care nu constituie garantia de bună conduită în termenul prevăzut la alin. (1), sunt considerati suspendati de drept din sistemul electronic de achizitii publice  până la data constituirii acesteia.

Art. 53. - În vederea informării tuturor persoanelor interesate, operatorul sistemului electronic de achizitii publice are obligatia de a publica dispozitiile prezentei hotărâri în sistemul electronic de achizitii publice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

BANCA .. Data ...

.

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARĂ DE BUNĂ CONDUITĂ

ÎN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZITII PUBLICE

 

Suntem informati că  ……………….. (denumirea furnizorului/prestatorului/executantului) executant doreste să se înscrie în sistemul electronic de achizitii publice în calitate de furnizor/prestator/executant.

În conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 468/2002, cu modificările si completările ulterioare, si cu normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, ……………… (denumirea furnizorului/prestatorului/executantului) are obligatia să prezinte o garantie bancară privind buna conduită în sistemul electronic de achizitii publice în valoare de  lei.

Referitor la dispozitiile legale sus-mentionate, noi, ……………..  (denumirea societătii bancare), ne angajăm, în mod ferm si irevocabil, să plătim imediat către Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si fără a invoca nici un fel de conditie, exceptie sau orice alte obiectii explicite sau implicite orice sumă până la concurenta sumei de . lei, la prima si simpla cerere scrisă a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, prin care se confirmă că ………………….. (denumirea furnizorului/prestatorului/executantului) nu a respectat procedurile si normele de utilizare si securitate ale sistemului electronic de achizitii publice.

Garantia noastră este valabilă până la data de _______/______/________ si expiră în totalitate si automat dacă cererea scrisă a Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei de executare a prezentei scrisori de garantie bancară nu ne este trimisă până cel târziu la data scadentei prezentei scrisori de garantie bancară, indiferent dacă prezenta scrisoare de garantie bancară ne va fi restituită sau nu.

 

Stampila unitătii bancare emitente

Semnătură autorizată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.064 din 19 noiembrie 2003

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 851 din 19 noiembrie 2003

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si al Hotărârii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea si finantarea programelor de sănătate în anul 2003,

văzând referatele de aprobare nr. MS/I.B. 5.635/2003 si CNAS/D.G. 2.562/2003,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 9 aprilie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 “Subprogramele de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în anul 2003” se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 “Unităti sanitare prin care se derulează programele, respectiv subprogramele de sănătate finantate din bugetul de stat si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” se modifică după cum urmează:

a) subprogramul 1.2 “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA” se completează cu “Institutul de Sănătate Publică Bucuresti”;

b) subprogramul 1.5 “Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate” se completează cu “Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Sfânta Maria» Iasi”;

c) mentiunea cu asterix (*) de la subprogramul 1.5 va avea următorul cuprins: “sunt incluse si unitătile sanitare în care se tratează dependenta de droguri prin terapie post-cură si/sau terapii alternative”;

d) subprogramul 2.2 “Preventie si control în patologia oncologică” se completează cu “Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi”;

e) subprogramul 2.4 “Preventie si control în diabet si alte boli de nutritie” se înlocuieste cu: “Unităti sanitare cu sectii, compartimente si/sau cabinete de profil

Unităti sanitare cu sectii, compartimente si/sau cabinete prin care se asigură tratamentul pacientilor cu diabet zaharat, nominalizate de către coordonatorul local”;

f) subprogramul 2.5 “Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială” se completează cu: “Unităti sanitare cu sectii si compartimente de profil în care se asigură tratamentul specific al schizofreniei si tulburărilor depresive si celor apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

Spitalul de psihiatrie Câmpulung Moldovenesc - Suceava”;

g) subprogramul 2.10 “Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească” se completează cu “Unităti primiri urgente ale unitătilor sanitare cu paturi”;

h) lista unitătilor prin care se desfăsoară activitătile subprogramului 2.13 “Terapia dependentei de droguri” se înlocuieste cu “Unităti sanitare cu sectii si compartimente în care se asigură tratamentul intoxicatiilor acute, sindroamelor de sevraj si curei de dezintoxicare”.

3. La anexa nr. 3/1 “Program comunitar de sănătate publică”, la “Institutii coordonatoare ale programului”, după alineatul “Institutul National de Hematologie Transfuzională «Prof. dr. C.T. Nicolau» Bucuresti (subprogramul 1.6)” se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: “Ministerul Sănătătii - Directia generală asistentă medicală (cocoordonator subprogramul 1.5, obiectivul 2 «Diagnosticul si tratamentul persoanelor dependente de droguri»)”.

4. La anexa nr. 3/1 subprogramul 1.1 “Supravegherea si controlul bolilor transmisibile”, obiectivul 1 “Realizarea imunizărilor conform calendarului national de vaccinare” va avea următorul cuprins: “Obiectivul 1 - Realizarea imunizărilor conform calendarului national de vaccinare

Activităti:

- Achizitionarea vaccinurilor si a materialelor sanitare necesare administrării acestora

- Distributia vaccinurilor la nivel local

- Realizarea imunizărilor conform calendarului de vaccinări

- Alte imunizări - în functie de situatia epidemiologică

- Identificarea comunitătilor cu acces dificil la serviciile de sănătate si organizarea de campanii suplimentare de vaccinare pentru acestea

- Realizarea de către institutele de sănătate publică de studii de prevalentă/imunogenicitate/eficientă vaccinală cu acordul Directiei Generale de Sănătate Publică

- Supravegherea reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)

- Realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale

- Administrarea vaccinurilor în conditii de sigurantă maximă prin utilizarea la nivel national, conform cerintelor OMS, a seringilor autoblocante - Continuarea distributiei carnetelor de vaccinare si informarea cadrelor medicale si a mamelor cu privire la modul de utilizare a acestora

- Pregătirea personalului medical si a mediatorilor sanitari cu privire la modul de realizare si raportare a vaccinărilor

Indicatori de evaluare:

Indicatori de rezultate – semestrial Acoperirea vaccinală la nivelul diferitelor categorii de populatie (%) - 96

Indicatori fizici - trimestrial

- Număr doze de vaccin achizitionate 8 milioane doze

- Număr doze de vaccin consumate 7 milioane doze

Indicatori de eficientă - anual

Cost mediu/vaccinare 38.000 lei

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

5. La anexa nr. 3/1, subprogramul 1.2 “Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA” va avea următorul cuprins:

“SUBPROGRAMUL 1.2. SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL INFECTIEI HIV/SIDA

Obiective:

- Depistarea cazurilor de infectie HIV/SIDA

- Supravegherea epidemiologică a cazurilor existente în evidentă

- Promovarea comportamentelor sexuale sănătoase, inclusiv la persoanele infectate

- Îmbunătătirea calitătii supravietuirii persoanelor infectate

- Reducerea transmiterii materno-fetale a infectiei HIV

- Tratarea persoanelor infectate HIV/SIDA eligibile

- Prelungirea perioadei de viată a persoanelor cu infectie HIV/SIDA

- Reducerea numărului de decese la persoanele bolnave SIDA.

Activităti:

- Depistarea infectiei HIV/SIDA în grupele de risc, conform legislatiei în vigoare

- Depistarea infectiei HIV/SIDA prin testare voluntară, cu consiliere pre- si posttestare

- Depistarea infectiei cu transmitere verticală (mamă-făt)

- Identificarea - pe baza criteriilor stabilite de către CNLAS - a persoanelor cu infectie HIV/SIDA eligibile la tratamentul antiretroviral

- Asigurarea medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate - din fonduri CASS

- Asigurarea testelor si a medicamentelor antiretrovirale necesare tratamentului profilactic postexpunere - din fonduri ale Ministerului Sănătătii

- Monitorizarea eficacitătii terapiei specifice - Activităti de consiliere în sistem organizat pre- si posttestare

Indicatori de evaluare:

Indicatori de rezultate:

- Reducerea cu 30% a riscului de aparitie a infectiilor oportuniste la persoanele infectate.

Indicatori fizici:

- număr de bolnavi în evidentă - 8.000;

- număr de bolnavi în tratament, pe tipuri de terapie - 5.981;

- număr de teste HIV efectuate la gravide - 125.000;

- număr de teste HIV efectuate la alte grupe de risc - 125.000;

- număr de persoane raportate cu expunere accidentală - 400;

- număr de centre noi de consiliere - 4.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav tratat HIV/SIDA/an - 155.492 mii lei;

- cost mediu/test HIV/SIDA - 50 mii lei;

- cost mediu/expus accidental - 550 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- din bugetul de stat (prin Ministerul Sănătătii):

- cheltuieli materiale si servicii necesare realizării activitătilor subprogramului;

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii;

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora;

- din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli cu medicamentele antiretrovirale si pentru infectii asociate.”

6. La anexa nr. 3/1 subprogramul 1.4 “Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc”, obiectivul 4 “Monitorizarea stării de sănătate si supraveghere demografică” se completează cu:

.- Activităti conexe elaborării strategiei nationale de sănătate publică.”

7. La anexa nr. 3/1 subprogramul 1.5 “Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate”, obiectivul 2 “Diagnosticul si tratamentul persoanelor dependente de droguri” se modifică după cum urmează:

a) Titlul va avea următorul cuprins:

“OBIECTIVUL 2. Prevenirea consumului de droguri; diagnosticul si tratamentul persoanelor dependente de droguri”

b) Tabelul cuprinzând “Activităti” se completează cu:

.- Informarea si educarea tinerilor în vederea constientizării si abilitării acestora în luarea unor decizii responsabile privind consumul si abuzul de droguri

- Dezvoltarea programelor de prevenire prin sustinerea parteneriatului cu sectorul neguvernamental

- Promovarea unui sistem de evaluare a nivelului de cunostinte, atitudini si comportamente nefavorabile sănătătii prin consumul si abuzul de droguri si a eficientei programelor de prevenire”

c) Indicatorii de evaluare se modifică după cum urmează: “Indicatori de evaluare:

Indicatori fizici:

- număr de campanii de informare*), educare, comunicare - 42;

- număr total de campanii IEC si alte actiuni specifice de promovare a sănătătii - 80;

- număr mediu de pacienti/unitate medicală - 100;

- număr total de unităti care efectuează tratamentul persoanelor dependente de droguri - 14.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/campanie IEC - 30.000 mii lei;

- cost mediu/campanie IEC si alte actiuni specifice de promovare a sănătătii - 50.000 mii lei;

- cost mediu/pacient tratat - 10.000 mii lei;

- cost mediu/unitate care tratează persoane dependente de droguri - 1.200.000 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului

Bugetul de stat (prin Ministerul Sănătătii):

- Cheltuieli materiale si servicii necesare realizării sub-programului

- Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii

- Cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.”

8. La anexa nr. 3/2, subprogramul 2.1 “Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare” va avea următorul cuprins:

“SUBPROGRAM 2.1. PREVENIREA SI COMBATEREA BOLILOR CARDIOVASCULARE

Obiective:

Îmbunătătirea stării de sănătate a bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare, combaterea insuficientei cardiace, prevenirea complicatiilor majore

Activităti:

Studiu populational prin screening pentru ponderea valorilor hipertensiunii arteriale în populatia-tintă din municipiile Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca, Iasi, Timis, Târgu Mures;

interventii de chirurgie cardiovasculară si cardiologie interventională, de electrofiziologie si stimulatoare cardiace;

Registrul national de bolnavi cardiaci operati; Registrul national de cardiologie interventională; asigurarea în spital a medicamentelor si materialelor sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare si cardiologiei interventionale prin procedee de electrofiziologie si stimulatoare cardiace

Indicatori de evaluare

- Indicatori de rezultat

- cresterea incidentei specifice prin hipertensiune arterială prin depistare activă - 5%;


*) Formularul de raportare pentru campanie este identic cu cel de la obiectivul 1.

 

- scăderea mortalitătii specifice prin boli cardiovasculare - 650/100.000 de locuitori.

- Indicatori fizici:

a) corespunzători cheltuielilor din bugetul Ministerului Sănătătii:

- număr studiu populational - 1;

- număr de campanii de informare, educare si comunicare (IEC) - 1;

- număr de materiale sanitare specifice - valve - 500,

stent-uri - 166, stimulatoare cardiace - 171;

b) corespunzători cheltuielilor din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

- număr de bolnavi tratati - chirurgie cardiovasculară - 2.700;

- număr de bolnavi tratati - cardiologie interventională - 3.100.

- Indicatori de eficientă:

a) corespunzători cheltuielilor din bugetul Ministerului Sănătătii:

- cost mediu/studiu populational - 9 miliarde lei;

- cost mediu/campanie - 1,3 miliarde lei;

- cost materiale sanitare specifice (valve, stent-uri, stimulatoare cardiace) - 45 miliarde lei;

b) corespunzători cheltuielilor din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

- cost mediu/bolnav tratat/an - chirurgie cardiovasculară - 103.704 mii lei;

- cost mediu/bolnav tratat/an – cardiologie interventională - 38.710 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

Din bugetul Ministerului Sănătătii:

- cheltuieli materiale si servicii (inclusiv materiale sanitare specifice: valve, stent-uri, stimulatoare cardiace);

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii;

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

Din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice (inclusiv valve, stent-uri, stimulatoare cardiace), precum si reactivi pentru efectuarea analizelor pentru bolnavii ce suportă interventii chirurgicale cardiovasculare si de cardiologie interventională.”

9. La anexa nr. 3/2, subprogramul 2.3 “Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice” se modifică indicatorii fizici astfel:

.- număr de pacienti cu AVC monitorizati - 4.629;

- număr de dispozitive implantate (implant cohlear) - 9;

- număr de proteze auditive BAHA implantate - 5;

- număr de pacienti cu scleroză în plăci tratati - 700;

- număr de pacienti tratati AVC - 10.000”.

10. La anexa nr. 3/2, subprogramul 2.5 “Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială” va avea următorul cuprins:

“SUBPROGRAM 2.5. PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂ SI PSIHOSOCIALĂ

Obiective:

- Scăderea morbiditătii prin boli psihice grave, prin depistare si tratament precoce

- Cresterea ponderii recuperărilor la pacientii cu internare voluntară si obligatorie conform C.P. 114 si C.P. 105

Activităti:

- Cursuri de perfectionare pentru medici, ergoterapeuti, psihologi si asistenti medicali

- Terapia ocupatională si ergoterapia

- Realizarea registrului national de boli psihice

- Asigurarea medicamentelor specifice în schizofrenie si tulburări depresive

Indicatori de evaluare:

1. Indicatori de rezultat - anual:

- procent persoane diagnosticate cu schizofrenie si tulburare depresivă - 10%

- procent pacienti reabilitati si resocializati - 10%.

2. Indicatori fizici:

- numărul de persoane care au promovat cursul - 1.300;

- numărul de bolnavi inclusi în activităti de terapie ocupatională si ergoterapie - 2.430;

- reabilitarea bazelor de ergoterapie si terapie ocupatională;

- Registrul national de bolnavi psihici;

- număr de bolnavi tratati - schizofrenie - 1.350;

- tulburări depresive - 1.735.

3. Indicatori de eficientă:

- cost mediu/persoană/curs - 2.200 mii lei;

- cost mediu/bolnav cu terapie ocupatională si ergoterapie - 3.000 mii lei;

- cost reabilitare bază de ergoterapie si terapie ocupatională - 4.150.000 mii lei;

-cost Registru national de bolnavi psihici-1.000.000 mii lei;

- cost mediu/bolnav/an - 42.139 mii lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- Din bugetul Ministerului Sănătătii:

- cheltuieli materiale si servicii;

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare în limita bugetului aprobat în conditiile legii;

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora.

- Din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente specifice tratamentului schizofreniei si al tulburărilor depresive.”

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al sănătătii,

Ionel Blănculescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1

la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 609/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- la punctul 12 al articolului unic, în cuprinsul capitolului II, la alineatul (2) al articolului V, ultimul rând, în loc de:  “ … 31 martie 2003, inclusiv.” se va citi:  “ … 31 martie 2004, inclusiv.”.