MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 32         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.043/2003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2

 

1.052/2003. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului privind organizarea si functionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activitătilor instalatiilor mari de ardere

 

1.250/6/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informatiilor referitoare la conturile deschise si/sau închise de titularii acestora

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin pentru modificarea si completarea dispozitiilor Ordinului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operatiunile de încasări si plăti cu numerar

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (6) al articolului 14 se abrogă.

2. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) drepturile persoanelor cu handicap vizual care, începând cu luna ianuarie 2004, se vor plăti din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

Art. II. - (1) Documentatia si baza de date necesare plătii drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual se vor preda, în vederea organizării evidentei, pe bază de protocol încheiat între directiile pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Modificările referitoare la înscrierea, suspendarea sau încetarea drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap vizual vor fi comunicate directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, la termenele prevăzute în protocol.

(3) Întocmirea documentelor de plată a drepturilor pentru persoanele cu handicap vizual se efectuează de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. III. - (1) Sumele prevăzute în bugetul pe anul 2004 al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei la capitolul “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri” se diminuează la articolul “Transferuri consolidabile” cu suma de 2.072.808.368 mii lei si cu aceeasi sumă se majorează articolul “Transferuri neconsolidabile”.

(2) Anexa privind “Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap” pe anul 2004 la bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se diminuează cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004.

Art. IV. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Administratiei si Internelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin ordin comun.

Art. V. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

TRANSFERURI

de la bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judetul

Sume cu care se diminuează bugetul pe anul 2004

1.

Alba

46.115.675

2.

Arad

51.245.474

3.

Arges

64.948.659

4.

Bacău

54.482.673

5.

Bihor

65.537.923

6.

Bistrita-Năsăud

36.109.100

7.

Botosani

38.262.307

8.

Brasov

54.827.183

9.

Brăila

40.766.474

10.

Buzău

73.679.913

11.

Caras-Severin

22.839.564

12.

Călărasi

46.191.447

13.

Cluj

51.779.208

14.

Constanta

33.386.653

15.

Covasna

14.271.955

16.

Dâmbovita

51.990.624

17.

Dolj

80.661.413

18.

Galati

35.399.075

19.

Giurgiu

19.856.517

20.

Gorj

32.227.886

21.

Harghita

35.290.555

22.

Hunedoara

31.319.165

23.

Ialomita

43.183.222

24.

Iasi

79.686.045

25.

Ilfov

14.550.401

26.

Maramures

85.493.240

27.

Mehedinti

25.287.403

28.

Mures

68.959.587

29.

Neamt

61.081.794

30.

Olt

59.097.924

31.

Prahova

53.372.500

32.

Satu Mare

60.669.765

33.

Sălaj

21.666.640

34.

Sibiu

48.747.825

35.

Suceava

86.909.271

36.

Teleorman

42.619.833

37.

Timis

63.801.816

38.

Tulcea

10.864.369

39.

Vaslui

35.888.273

40.

Vâlcea

48.415.749

41.

Vrancea

47.282.052

42.

Municipiul Bucuresti

134.041.216

 

din care:

 

 

Sectorul 1

12.792.267

 

Sectorul 2

39.223.971

 

Sectorul 3

24.200.823

 

Sectorul 4

17.734.092

 

Sectorul 5

19.033.086

 

Sectorul 6

21.056.977

 

TOTAL:

2.072.808.368

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 1.043.

 

ANEXĂ

 

1. Caseta reglementărilor va avea următorul cuprins:

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

RNTR 2

Reglementări privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România

 

Aprobate prin:

Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

Modificate si completate prin:

Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.043/2003

2. În tot cuprinsul reglementărilor si al anexelor la reglementări se înlocuieste denumirea “Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei” cu denumirea “Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului”.

3. În tot cuprinsul reglementărilor si al anexelor la reglementări se înlocuieste sintagma “ECE-UN” cu sintagma “CEE-ONU”.

4. La sectiunea “Prescurtări si definirea unor termeni utilizati” se modifică următoarele definitii:

Masa proprie a vehiculului (masa vehiculului gata de drum)

 

- masa vehiculului carosat gata de drum si, în cazul unui autovehicul tractor, cu exceptia celor din categoria M1, cu dispozitivul de remorcare, dacă el este montat de constructor, sau masa sasiului sau a sasiului cu cabină, fără caroserie si/sau dispozitivul de remorcare, dacă fabricantul nu montează caroseria si/sau dispozitivul de cuplare (include masa corespunzătoare lichidelor, sculelor, rotii de rezervă, dacă este cazul, conducătorului si, pentru autobuze sI autocare, a însotitorului, dacă este prevăzut în vehicul un scaun pentru acesta)

Masa maximă admisibilă de înmatriculare/exploatare (pentru vehicul/ansamblu de vehicule):

- masa cea mai mare care îndeplineste conditia de a fi mai mică sau egală cu masa maximă tehnic admisibilă si mai mică sau egală cu masa totală maximă admisă în conformitate cu legislatia în vigoare privind regimul drumurilor (sau o masă mai mică la cererea constructorului, cu acordul autoritătii competente).

Este permisă atribuirea de către autoritatea competentă a unei mase mai mari în limitele masei maxime tehnic admisibile, pentru transportul de sarcini indivizibile sau pentru operatiuni de transport national care nu afectează în mod semnificativ concurenta în transportul international.

Masa maximă tehnic admisibilă pe punctul de cuplare al autovehiculului

 

- masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă pe punctul de cuplare în functie de constructia autovehiculului si/sau a dispozitivului de cuplare si care este  declarată  de  constructorul  autovehiculului.  Prin definitie, această masă nu include masa dispozitivului de cuplare al autovehiculului

Masa remorcabilă

 

- masa corespunzătoare sarcinii verticale statice totale transmise la sol de axa sau grupul de axe ale vehiculului remorcat/vehiculelor remorcate

Masa maximă tehnic admisibilă pe axă/grup de axe

- masa corespunzătoare sarcinii verticale statice maxim admisibilă transmise solului de axă/grupul de axe, stabilită în functie de constructia vehiculului, tipul axei/grupului de axe si care este declarată de constructorul vehiculului.

 

5. La sectiunea “Prescurtări si definirea unor termeni utilizati” se adaugă următoarea definitie:

Masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului - masa maximă a ansamblului care cuprinde autovehiculul si remorca/remorcile sale si care este declarată de către constructor. În cazul unui ansamblu care include o semiremorcă sau o remorcă cu axă centrală, se utilizează masa maximă tehnic admisibilă pe axele remorcii si nu masa maximă tehnic admisibilă a semiremorcii/remorcii cu axă centrală.

6. La capitolul IV, sectiunea 1, punctul 1.6 va avea următorul cuprins:

“1.6. Viteza maximă, prin constructie, a autovehiculelor rutiere, înscrisă în Cartea de identitate a vehiculului, este cea indicată de constructor. Ea se măsoară:

- pentru autovehicule din categoria M1 si N1, conform Regulamentului nr. 68 CEE-ONU;

- pentru autovehicule cu 2 sau 3 roti, conform Directivei 95/1/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2002/41/CE;

- pentru tractoare agricole sau forestiere, conform Directivei 74/152/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 98/89/CE.

Pentru autovehiculele prevăzute cu limitator de viteză, în Cartea de identitate a vehiculului se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăsită constructiv, datorită limitatorului.”

 

7. La capitolul IV, sectiunea 1, la punctul 1.7 se înlocuieste textul siar pentru vehiculele cu 2-3 roti puterea si cuplul maxim se determină conform prevederilor Directivei 95/1/CEE” cu următorul text: siar pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti puterea netă maximă si momentul maxim se determină conform prevederilor Directivei 95/1/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2002/41/CE.”.

 

8. La capitolul IV, sectiunea 2, punctul 2.1 va avea următorul cuprins:

“2.1. Lătimea maximă a vehiculelor este de 2,55 m, cu exceptia autovehiculelor din categoria M1, a căror lătime maximă este de 2,50 m. Vehiculele cu temperatură controlată pot avea lătimea maximă de cel mult 2,60 m.”

9. La capitolul IV, sectiunea 2, punctul 2.6 va avea următorul cuprins:

“2.6. Lungimea maximă a autovehiculelor (cu exceptia autobuzelor) sau a remorcilor nu trebuie să depăsească 12,00 m.

Lungimea maximă a autobuzelor cu două axe nu trebuie să depăsească 13,50 m, iar a autobuzelor cu mai mult de două axe nu trebuie să depăsească 15,00 m.”

10. La capitolul IV, sectiunea 2, punctul 2.8 va avea următorul cuprins:

“2.8. Lungimea maximă a ansamblurilor de vehicule nu trebuie să depăsească:

- 16,50 m pentru vehicule articulate;

- 18,75 m pentru trenuri rutiere;

- 18,75 m pentru autobuze articulate;

- 18,75 m pentru autobuze cu remorcă.”

11. La capitolul IV, sectiunea 2, punctul 2.14 va avea următorul cuprins:

“2.14. La omologarea de tip a vehiculelor, care se referă la dimensiunile acestora:

- pentru autovehiculele din categoria M1 se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 92/21/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 95/48/CE;

- pentru celelalte categorii de autovehicule si pentru remorci se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste conditii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);

- pentru tractoare se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2000/1/CE;

- pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE.”

12. La capitolul IV, sectiunea 3, la ultimul paragraf de la punctul 3.3, după textul “în Directiva 97/27/CE” se introduce textul “modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE în conformitate cu prevederile pct. 3.12”.

13. La capitolul IV, sectiunea 3, punctul 3.12 va avea următorul cuprins:

“3.12. La omologarea de tip a vehiculelor, care se referă la masele acestora:

- pentru autovehiculele din categoria M1 se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 92/21/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 95/48/CE;

- pentru celelalte categorii de autovehicule si pentru remorci se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste conditii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip);

- pentru tractoare se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 89/173/CEE, modificată ultima dată prin Directiva 2000/1/CE;

- pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 93/93/CEE.”

14. La capitolul IV, sectiunea 7, punctul 7.7 va avea următorul cuprins:

“7.7. Manevrabilitatea oricărui autovehicul sau ansamblurilor de vehicule, cu exceptia autovehiculelor din categoria M1, trebuie să respecte prevederile tehnice precizate în Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste conditii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip).”

15. La capitolul IV, sectiunea 8, punctul 8.1 va avea următorul cuprins:

“8.1. Autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 si N3 trebuie echipate cu motoare a căror putere netă, determinată conform prevederilor tehnice ale Directivei 80/1269/CEE, modificată ultima dată prin Directiva

1999/99/CE, sau ale Regulamentului nr. 85 CEE-ONU, trebuie să fie de cel putin 5 kW pentru fiecare tonă a masei maxime tehnic admisibile a ansamblului de vehicule, conform prevederilor Directivei 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta conditiile tehnice prevăzute în Directiva 97/27/CE, modificată ultima dată prin Directiva 2003/19/CE (până la această dată se pot aplica aceste conditii tehnice la cererea solicitantului omologării de tip).”

16. La capitolul IV, sectiunea 16, paragraful al doilea de la punctul 16.8 se abrogă.

17. La capitolul IV, sectiunea 16, punctul 16.9 se abrogă.

18. La capitolul IV, sectiunea 19, liniuta a doua de la punctul 19.9 va avea următorul cuprins:

“- trusă medicală auto de prim ajutor;”

19. La capitolul IV, sectiunea 19, liniuta a cincea de la punctul 19.9 va avea următorul cuprins:

“- câte un bec electric din fiecare tip folosit la vehicul; această cerintă se referă numai la becurile care pot fi schimbate în mod uzual de către utilizatorul vehiculului, fără utilizarea unor dispozitive speciale.”

20. La capitolul IV, sectiunea 19, paragraful al doilea al punctului 19.11 se abrogă.

21. La capitolul IV, sectiunea 19, paragraful al treilea al punctului 19.11 se abrogă.

22. În anexa nr. 2 la reglementări, sectiunea A, tabelul 1, la pozitia 48, la a treia coloană se înlocuieste .-” cu textul “2003/19”.

23. În anexa nr. 2 la reglementări, sectiunea A, tabelul 1, la pozitia 48, la ultima coloană se înlocuieste textul “în vigoare” cu textul “cap. IV pct. 2.14, 3.12 si 7.7”.

24. În anexa nr. 2 la reglementări, sectiunea C, la pozitia “Viteza maximă prin constructie, momentul si puterea maximă utilă”, la a treia coloană se înlocuieste .-” cu textul “2002/41”.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

privind organizarea si functionarea Secretariatului tehnic pentru controlul activitătilor instalatiilor mari de ardere

 

În temeiul prevederilor:

- art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitori poluanti proveniti din instalatii mari de ardere;

- art. 11 alin. (6) si art. 5.IV lit. s) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se organizează si functionează, în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, Secretariatul tehnic pentru controlul activitătilor instalatiilor mari de ardere, denumit în continuare Secretariat tehnic.

(2) Secretariatul tehnic are reprezentare atât la nivel central, cât si la nivel teritorial.

Art. 2. - Secretariatul tehnic este format din 8 persoane la nivel central si din 1-2 persoane la nivel teritorial, în functie de numărul de instalatii mari de ardere care intră în domeniul de responsabilitate al fiecărei agentii de protectie a mediului si de specificul fiecărui judet, la propunerea Directiei monitoring integrat, autorizare, controlul conformitătii.

Art. 3. - Principalele atributii ale Secretariatului tehnic sunt:

a) coordonarea activitătii autoritătilor publice centrale si locale responsabile pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere;

b) inventarierea instalatiilor mari de ardere care se supun prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003;

c) inventarierea emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere;

d) coordonarea elaborării propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere;

e) analizarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, elaborate de titularii activitătilor instalatiilor mari de ardere;

f) participarea la procesul de negociere a propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, elaborate de titularii activitătilor instalatiilor mari de ardere;

g) participarea la elaborarea si reactualizarea Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere de tipurile I si II;

h) monitorizarea aplicării prevederilor cuprinse în programul national mentionat la lit. g);

i) stabilirea modului de evaluare si/sau a frecventei de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003;

j) stabilirea formatului si a frecventei de raportare a datelor de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere;

k) verificarea si analizarea datelor de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, transmise de titularii activitătilor instalatiilor mari de ardere;

l) analizarea si propunerea spre aprobare a cererilor pentru acordarea de derogări conform prevederilor art. 5 alin. (2), art. 8 si art. 12 alin. (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003;

m) analizarea si verificarea informărilor transmise de titularii activitătilor instalatiilor mari de ardere care intră sub incidenta prevederilor art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003;

n) verificarea respectării prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003;

o) stabilirea valorilor limită conform prevederilor anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 541/2003;

p) analizarea si propunerea spre aprobare a propunerilor, trasmise de titularii activitătilor instalatiilor mari de ardere, privind frecventa de monitorizare a continutului de sulf al combustibilului solid utilizat în instalatiile mari deardere, conform prevederilor pct. 2 al sectiunii B din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 541/2003;

r) crearea registrului - bază date care să cuprindă informatii privind instalatiile mari de ardere si emisiile anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la acestea, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003;

s) raportarea la Uniunea Europeană.

Art. 4. - Directia monitoring integrat, autorizare, controlul conformitătii, Directia resurse umane, salarizare, învătământ si agentiile de protectie a mediului vor pune în aplicare prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 decembrie 2003.

Nr. 1.052.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.250 din 22 septembrie 2003

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 6 din 13 noiembrie 2003

 

ORDIN

privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informatiilor referitoare la conturile deschise si/sau închise de titularii acestora

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 162 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si guvernatorul Băncii Nationale a României emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Până la data de 2 februarie 2004 băncile - persoane juridice române si sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, vor comunica Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a tehnologiei informatiei informatiile privind datele de identificare a conturilor detinute de către clientii proprii, existenti în evidentele lor la sfârsitul lunii ianuarie 2004, precum si forma juridică si domiciliul sau sediul acestora.

(2) După prima raportare, băncile vor continua în fiecare lună, până la data de 15 a lunii următoare, să comunice, pe acelasi canal, numai informatiile despre conturile clientilor nou-apăruti sau conturile celor care au încetat de a mai avea calitatea de clienti ai băncii respective.

(3) Continutul informatiilor si standardul de transmitere a acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Transmiterea informatiilor se va face pe suport magnetic (dischetă, CD) sau prin posta electronică, conform instructiunilor stabilite si transmise băncilor de Ministerul Finantelor Publice - Directia generală a tehnologiei informatiei.

(5) În vederea transmiterii informatiilor potrivit alin. (4), fiecare bancă va desemna o persoană de legătură.

Art. 2. - Dacă Ministerul Finantelor Publice constată că datele sau informatiile prevăzute în anexă sunt eronate, va înstiinta băncile care au transmis informatiile, urmând ca acestea să facă corecturile si să retransmită integral informatiile aferente perioadei respective, în luna imediat următoare.

Art. 3. - Functionarii publici din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al organelor subordonate acestuia, potrivit dispozitiilor art. 165 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv persoanele care nu mai detin această calitate, sunt obligati să păstreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

ANEXĂ

 

STANDARD

pentru transmiterea informatiilor

 

Informatiile vor fi transmise într-un fisier format text ASCII, în care înregistrarea se termină cu “carriage return” si

“linefeed”. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru câmpurile de tip caracter va fi #.

Ordinea câmpurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu se completează.

Fisierul text va avea obligatoriu următoarea denumire:

NNNNNNNNNN-LLAAAA.TXT, unde:

- NNNNNNNNNN = codul de înregistrare fiscală al unitătii centrale a societătii bancare/al sucursalei, agentiei,

după caz;

- LL = luna de raportare;

- AAAA = anul de raportare.

Fisierul va avea următoarea structură:

 

Descrierea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea maximă

Explicatii

Codul de înregistrare fiscală al unitătii bancare

N

10

Se completează codul de înregistrare fiscală al unitătii bancare (sediu central, sucursală, agentie etc.) care este în relatie cu clientul

Codul de înregistrare fiscală al clientului

N

13

Se completează codul de înregistrare fiscală al clientului (cod unic de înregistrare/cod fiscal/cod numeric personal/număr de identificare fiscală)

Denumirea clientului

C

200

Se completează denumirea/numele si prenumele clientului

Numărul/Codul clientului

C

20

Se completează numărul sau codul clientului

Data începerii relatiei cu banca*)

D

10

Se completează data deschiderii primului cont, în formatul ZZ/LL/AAAA

Data încetării relatiei cu banca*)

D

10

Se completează data închiderii tuturor conturilor, în formatul ZZ/LL/AAAA


*) Data începerii relatiei cu banca si data încetării relatiei cu banca nu vor fi completate la prima raportare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea dispozitiilor Ordinului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operatiunile de încasări si plăti cu numerar

 

Având în vedere nota nr. VI.1/4.032 din 24 noiembrie 2003 a Directiei operatiuni bancare,

în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operatiunile de încasări si plăti cu numerar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 18 aprilie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      La articolul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) Pentru ridicările de numerar prin casieriile sucursalelor Băncii Nationale a României se încasează un comision de 0,20% aplicat la suma ridicată.

Solicitările se vor face de sucursalele băncilor, în scris, sub semnătura persoanelor autorizate să angajeze unitatea bancară respectivă în astfel de operatiuni, în ziua lucrătoare anterioară efectuării operatiunii, până cel târziu la ora 15,00.”

2. La articolul 1, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) Pentru numerarul depus de unitătile institutiilor de credit, sucursalele Băncii Nationale a României percep următoarele comisioane:

1. pentru excedentul de numerar sub formă de bancnote bune nu se percepe comision;

2. pentru excedentul de numerar sub formă de monede metalice se percepe un comision de 0,50% aplicat asupra sumei depuse;

3. pentru numerarul impropriu circulatiei (uzat, deteriorat sau care si-a pierdut puterea de circulatie) nu se percepe comision;

4. pentru numerarul depus fără a fi sortat (bun, uzat, deteriorat, fără putere circulatorie), aranjat si împachetat conform normelor în vigoare, se percepe un comision penalizator în sumă fixă de 5.000.000 lei.

Constatarea faptului că numerarul depus nu este sortat, aranjat si împachetat corespunzător se va face la primire, prin sondaj, în prezenta casierilor unitătilor institutiilor de credit deponente, si se va consemna într-un proces-verbal întocmit în două exemplare.”

3. Litera e) a articolului 1 se abrogă.

4. La articolul 1, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) Pentru alte servicii prestate de Banca Natională a României cu prilejul efectuării operatiunilor cu numerar se percep comisioanele prevăzute în anexa la prezentul ordin.”

5. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 15 ianuarie 2004.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2004.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

COMISIOANE

încasate de Banca Natională a României pentru prestarea serviciilor de încasări si plăti cu numerar

 

Nr. crt.

Denumirea

Comision practicat (lei)

1.

Comision pentru fiecare instrument de plată (cec de numerar)

50.000

2.

Comision pentru fiecare instrument de încasare (borderou însotitor, foaie de vărsământ)

50.000

3.

Comision pentru fiecare document de constatare a diferentelor de numerar (plusuri sau minusuri)

50.000

4.

Comision pentru fiecare cerere de schimb:

 

 

a) monede metalice cu bancnote*)

50.000

 

b) bancnote cu monede metalice

50.000

 

c) monede metalice cu monede metalice (din cupiuri diferite)

50.000

 

d) bancnote uzate cu bancnote bune (din aceeasi cupiură)

50.000

5.

Comision pentru fiecare document întocmit pentru constatarea falsurilor

50.000

6.

Comision pentru fiecare cerere avizată (respectiv, permis eliberat) pentru admiterea în incinta sediilor Băncii Nationale a României:

 

 

a) a casierilor băncilor, cu ocazia efectuării operatiunilor de ridicare sau depunere a numerarului**)

3.000.000

 

b) a însotitorilor de casieri**)

500.000

 


*) Schimbul se acceptă numai pentru săculeti incompleti (sub numărul de monede prevăzut, pentru fiecare cupiură, de Normele nr. 31/1993 privind operatiunile de casă în unitătile Băncii Nationale a României).

**) Se încasează o singură dată, la eliberarea permisului de acces în incinta sediilor Băncii Nationale a României al persoanelor autorizate.