MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 172 (XVI) - Nr. 33              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              Joi, 15 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.601/2003. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

1.605/2003. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.441/2003.- Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale

 

1. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”

 

7. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea art. 20 din Instructiunile privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 si al art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, persoană juridică în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, este autoritatea competentă în domeniul coordonării la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive.

(2) ANDRAD are sediul în localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, C.P. nr. 78, judetul Arges.

Art. 2. - ANDRAD are ca obiect de activitate coordonarea la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă atât a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, rezultate din operarea reactorilor nucleari de putere si/sau de cercetare, dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, cât si a deseurilor radioactive provenite din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură si în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv depozitarea definitivă a acestora.

Art. 3. - ANDRAD are următoarele competente:

a) propune Agentiei Nucleare, spre aprobare, Strategia natională pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, denumită în continuare Strategie natională, si Planul anual de activităti, denumit în continuare PAA;

b) prin reprezentanti împuterniciti constată contraventiile si aplică sanctiunile prevăzute de art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003;

c) emite norme care cuprind cerinte si specificatii tehnice privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv cele rezultate din dezafectarea obiectivelor si instalatiilor nucleare si radiologice, precum si depozitarea definitivă.

Art. 4. - (1) Patrimoniul initial al ANDRAD se constituie prin preluarea unei părti din patrimoniul Sucursalei Cercetări Nucleare din Pitesti, denumită în continuare SCN, din cadrul Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin, denumită în continuare RAAN.

(2) Valoarea bunurilor preluate de ANDRAD în administrare, potrivit alin. (1), este de 19.337 milioane lei, elementele de identificare a acestora fiind prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între RAAN si ANDRAD, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Patrimoniul RAAN se diminuează în mod corespunzător.

Art. 5. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a ANDRAD, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) ANDRAD este condusă de un consiliu de administratie compus din 5 membri.

(2) Consiliul de administratie al ANDRAD se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.

Art. 7. - Pentru anul 2003 numărul maxim de posturi al personalului ANDRAD angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată este de 15, inclusiv presedintele. Salarizarea personalului ANDRAD se face în conditiile prevăzute de lege pentru salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

Art. 8. - (1) Finantarea activitătii ANDRAD se face din venituri constituite din:

a) contributii directe anuale ale titularilor de autorizatii, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului;

b) donatii, sponsorizări, asistentă financiară acordată de persoane fizice si juridice, publice sau private, organizatii internationale;

c) alte surse de finantare aprobate de Guvern.

(2) Cheltuielile curente si de capital ale ANDRAD se finantează din veniturile constituite în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) În anul 2003 cheltuielile curente si de capital ale ANDRAD se finantează din contributiile titularilor de autorizatii conform prevederilor legale; în completare ANDRAD va putea utiliza si împrumuturi fără dobândă, acordate conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Modul de colectare a contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatii si de utilizare a veniturilor se reglementează prin norme metodologice elaborate de către ANDRAD, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, si aprobate prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului finantelor publice.

Art. 10. - ANDRAD are în dotare un număr de două autoturisme si un laborator mobil de supraveghere transport, iar consumul de carburant aferent se stabileste potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Anexa nr. 2 lit. A “Unităti care functionează în subordinea si în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului”, pct. II, la Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitia nr. 6 cu următorul cuprins:

“6. Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.601.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

bunurilor preluate în administrare de ANDRAD

 

Nr.

crt.

Persoana juridică de la care se transmit bunurile

Persoana juridică

care preia bunurile

Situatia juridică

a bunurilor

Datele de identificare a bunurilor

 

1.

Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare (RAAN)

Agentia Natională

pentru Deseuri Radioactive

(ANDRAD)

Patrimoniul

RAAN

 

Corp clădire P+1: suprafata construită = 1.122 m2

suprafata desfăsurată = 1.152 m2

2.

Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare (RAAN)

Agentia Natională

pentru Deseuri Radioactive

(ANDRAD)

Patrimoniul

RAAN

Dotări mobilier

3.

Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare (RAAN)

Agentia Natională

pentru Deseuri Radioactive

(ANDRAD)

Patrimoniul

RAAN

Sisteme de detectie si semnalizare a incendiului

4.

Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare (RAAN)

Agentia Natională

pentru Deseuri Radioactive

(ANDRAD)

Patrimoniul

RAAN

Sistem centralizat pentru controlul accesului

5.

Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare (RAAN)

Agentia Natională

pentru Deseuri Radioactive

(ANDRAD)

Patrimoniul

RAAN

Sistem de supraveghere cu TVCI

6.

Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare (RAAN)

Agentia Natională

pentru Deseuri Radioactive

(ANDRAD)

Patrimoniul

RAAN

Sistem de transmisie voce-date, inclusiv tehnică de calcul

7.

Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare (RAAN)

Agentia Natională

pentru Deseuri Radioactive

(ANDRAD)

Patrimoniul

RAAN

Sistem de climatizare

8.

Regia Autonomă

pentru Activităti Nucleare (RAAN)

Agentia Natională

pentru Deseuri Radioactive

(ANDRAD)

Patrimoniul

RAAN

Autoturism

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, se organizează si functionează în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, si ale prezentului regulament.

Art. 2. - ANDRAD este persoană juridică în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, denumit în continuare

M.E.C., cu sediul în localitatea Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, C.P. nr. 78, judetul Arges.

 

CAPITOLUL II

Obiect de activitate, atributii si responsabilităti

 

Art. 3. - ANDRAD are ca obiect de activitate coordonarea la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă atât a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, rezultate din operarea reactorilor nucleari de putere si/sau de cercetare, dezafectarea instalatiilor nucleare, cât si a deseurilor radioactive provenite din aplicatiile tehnicilor si tehnologiilor nucleare în industrie,

medicină, agricultură si în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv depozitarea definitivă a acestora.

Art. 4. - (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atributii:

1. Pentru activităti de coordonare la nivel national a procesului de gestionare în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive:

a) elaborează Strategia natională pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, denumită în continuare Strategie natională, si o transmite spre aprobare Agentiei Nucleare;

b) elaborează si transmite spre aprobare ministerului coordonator, în baza Strategiei nationale, Planul anual de activităti, denumit în continuare PAA, si sursele de finantare aferente privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

c) asigură constituirea si actualizarea anuală a unei baze de date nationale privind cantitătile, tipurile de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalatiilor nucleare;

d) analizează datele relevante privind caracteristicile combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive rezultate din exploatarea instalatiilor nucleare;

e) întocmeste anual un inventar la nivel national privind cantitătile si tipurile de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat generate, în vederea elaborării PAA;

f) elaborează proceduri si norme tehnice specifice pentru toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

g) coordonează elaborarea studiilor de fezabilitate si de amplasament, proiectarea, constructia, punerea în functiune si exploatarea depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat si deseuri radioactive;

h) coordonează toate etapele procesului de dezafectare a instalatiilor nucleare si radiologice;

i) asigură direct sau prin terti protectia fizică a depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat si deseuri radioactive;

j) colaborează cu autoritătile nationale cu competente în domeniul nuclear;

k) cooperează cu institutii similare din străinătate în vederea utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive;

l) colaborează cu titularii de autorizatii pentru activităti nucleare emise conform Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare, si verifică, în colaborare cu Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, modul de aplicare de către acestia a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/2003, aprobată cu modificări

si completări prin Legea nr. 320/2003, si ale Legii nr. 105/1999 pentru ratificarea Conventiei comune asupra gospodăririi în sigurantă a combustibilului uzat si asupra gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997.

2. Pentru activităti privind depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive:

a) asigură înfiintarea depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive;

b) coordonează elaborarea studiilor de fezabilitate si de amplasament, proiectarea, constructia, punerea în functiune si exploatarea depozitelor finale de combustibil nuclear uzat si deseuri radioactive;

c) gestionează depozitele definitive de combustibil nuclear uzat si de deseuri radioactive;

d) asigură, în mod direct sau prin terti, protectia fizică a depozitelor definitive de combustibil nuclear uzat si deseuri radioactive;

(2) Pentru aprobarea Strategiei nationale de către Agentia Nucleară, ANDRAD asigură transpunerea în PAA a prevederilor si principiilor specifice gestionării deseurilor radioactive si dezafectării, prevăzute în Strategia natională de dezvoltare a domeniului nuclear în România si a Planului de actiune pentru implementarea acestei strategii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2002.

(3) ANDRAD exercită atributiile de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive în cazul declansării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilitătii continuării activitătii de către titularul de autorizatie, până la stabilirea noului titular de autorizatie nucleară.

(4) ANDRAD îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de ministrul economiei si comertului.

Art. 5. - (1) ANDRAD, în realizarea obiectului său de activitate stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, răspunde de modul de organizare si desfăsurare a activitătilor de:

a) depozitare definitivă a combustibilului nuclear uzat produs de functionarea reactorilor energetici si de cercetare;

b) depozitare definitivă a deseurilor radioactive produse de activitătile nucleare industriale din energetica nucleară;

c) depozitare definitivă a deseurilor radioactive produse de activitătile nucleare din industrie, medicină, agricultură si alte aplicatii ale radioizotopilor;

d) depozitare definitivă a deseurilor radioactive produse de activitătile de dezafectare a obiectivelor si instalatiilor nucleare;

e) depozitare definitivă a deseurilor radioactive produse de activitătile de minerit si prelucrare a minereurilor de uraniu si toriu.

(2) ANDRAD răspunde de constituirea, actualizarea si securitatea Bazei nationale de date privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, care este patrimoniu public strategic si rămâne la dispozitia statului. În acest scop ANDRAD utilizează mijloace si tehnici avansate de evidentă, păstrare si securizare pentru perioade de arhivare de ordinul sutelor de ani.

 

CAPITOLUL III

Conducerea ANDRAD

 

Art. 6. - ANDRAD este condusă de un consiliu de administratie compus din 5 membri, din care fac parte:

a) presedintele ANDRAD, care este si presedintele consiliului de administratie;

b) un reprezentant al M.E.C.;

c) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Energie Atomică;

d) 2 reprezentanti ai principalilor generatori de deseuri radioactive.

Art. 7. - (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Activitatea consiliului de administratie se desfăsoară în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat prin decizie a presedintelui acestuia.

Art. 8. - (1) Membrii Consiliului de administratie al ANDRAD si presedintele acestuia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului pe o perioadă de 5 ani. Numirile membrilor prevăzuti la lit. b), c) si d) ale art. 6 se fac ca urmare a propunerilor conducerii institutiilor de la care acestia provin.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt cetăteni români si:

a) îsi păstrează calitatea de angajat la institutia de la care provin si toate drepturile si obligatiile ce derivă din această calitate;

b) sunt plătiti pentru activitatea desfăsurată în această calitate cu o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, care nu poate fi mai mare de 20% din salariul de bază al presedintelui ANDRAD.

(3) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie:

a) cei care au suferit condamnări;

b) cei care, personal ori sotul sau sotia, copiii ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt patroni, asociati, directori sau detin alte functii de conducere la societătile comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care agentia se află în relatii economice directe.

Art. 9. - Consiliul de administratie are, în principal, următoarele responsabilităti, atributii si competente:

a) avizează modificarea structurii organizatorice si functionale a ANDRAD, înfiintarea, desfiintarea si comasarea compartimentelor din structură;

b) avizează Strategia natională si PAA si le supune aprobării Agentiei Nucleare;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al ANDRAD, care se depune la M.E.C. în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) avizează criteriile de eligibilitate si metodologiile de selectare, aprobare si promovare a proiectelor finantate din bugetul ANDRAD aferent activitătilor prevăzute în PAA;

e) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, cheltuielile pentru dezvoltare: cercetare, proiectare, investitii, care urmează a fi realizate de ANDRAD în conformitate cu PAA;

f) răspunde pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum si pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale ANDRAD, potrivit legii;

g) aprobă mandatul comisiei pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

h) aprobă regulamentul intern si statul de personal;

i) aprobă criteriile si componenta comisiei de concurspentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul ANDRAD;

j) aprobă orice alte hotărâri si dispune măsuri privind activitatea ANDRAD, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe.

Art. 10. - (1) Presedintele reprezintă ANDRAD în raporturile cu ministerele, cu autoritătile si organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte autorităti si institutii publice centrale si locale, precum si cu alte persoane juridice si persoane fizice, române si străine.

(2) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii, inclusiv cele referitoare la cerinte si specificatii tehnice privind gestionarea combustibilului nuclear uzat, a deseurilor radioactive si a celor rezultate din dezafectarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si depozitarea finală.

(3) Deciziile de interes general pentru generatorii de deseuri radioactive se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Presedintele ANDRAD are următoarele atributii principale:

a) aprobă strategiile, programele de activitate si programele de cooperare ale ANDRAD;

b) asigură elaborarea Strategiei nationale si a PAA si le supune aprobării conform prevederilor legale;

c) asigură elaborarea criteriilor de eligibilitate si metodologiile de selectare, aprobare si promovare a proiectelor finantate din bugetul ANDRAD aferent activitătilor prevăzute în PAA;

d) urmăreste respectarea prevederilor legale privind colectarea si utilizarea sumelor reprezentând contributiile directe ale titularilor de activităti, precum si managementul proiectelor finantate conform prevederilor art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003;

e) asigură elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a raportului anual de activitate, care se supun aprobării conform legii;

f) aprobă, în limitele competentelor stabilite conform legii, eliberarea de fonduri bănesti din bugetul ANDRAD aferent activitătilor prevăzute în PAA;

g) informează periodic M.E.C. asupra stadiului implementării Strategiei nationale si PAA;

h) participă, împreună cu specialisti din cadrul M.E.C., la elaborarea proiectelor de acte normative, în vederea armonizării acestora cu legislatia Uniunii Europene, cu consultarea entitătilor specializate în domeniu;

i) acordă delegările de competentă si împuternicirile de reprezentare personalului ANDRAD;

j) aprobă angajările, promovările, retrogradările, detasările, numirile si eliberările din functie ale personalului, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

k) aprobă deplasările în străinătate ale personalului ANDRAD;

l) negociază si semnează cu reprezentantii salariatilor contractul colectiv de muncă;

m) coordonează activitatea directiilor si a celorlalte compartimente aflate în subordinea sa.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si personalul ANDRAD

 

Art. 12. - ANDRAD poate avea în structură directii, servicii, birouri si alte compartimente necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 13. - (1) Structura organizatorică, precum si modificările din cadrul acesteia se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(2) Presedintele ANDRAD stabileste relatiile dintre compartimentele aflate în structura acesteia, precum si relatiile lor cu tertii si le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele ANDRAD.

Art. 14. - Conducătorii compartimentelor din structura ANDRAD răspund în fata presedintelui acesteia de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor ce le revin.

Art. 15. - Atributiile conducătorilor compartimentelor ANDRAD, precum si modul de functionare a acestora se aprobă prin decizie a presedintelui ANDRAD.

Art. 16. - (1) Structura personalului, numărul salariatilor pentru fiecare directie si compartiment, precum si drepturile si obligatiile acestora, inclusiv sub aspectul salarizării, se stabilesc, în conditiile legii, prin decizie a presedintelui ANDRAD.

(2) Pe lângă personalul propriu încadrat pe perioadă nedeterminată, ANDRAD poate utiliza si personal detasat pe perioadă limitată din alte institutii publice sau unităti de productie ori cercetare din domeniul nuclear, precum si personal angajat pe o perioadă determinată sau prin cumul de functii de la alte unităti de profil, potrivit legii.

(3) Angajarea personalului se face pe posturile vacante, prin concurs sau examen, în conditiile legii, pe criteriul aptitudinilor si al competentei profesionale.

Art. 17. - Salarizarea personalului ANDRAD se face în conditiile prevăzute de lege pentru salarizarea personalului din institutiile publice finanatate integral din venituri proprii.

Art. 18. - (1) Personalul angajat de către ANDRAD de la unităti de productie sau cercetare ori din institutii din domeniul nuclear îsi păstrează toate drepturile avute până la negocierea unui nou contract colectiv de muncă.

(2) Personalul ANDRAD beneficiază, în conditiile legii, de încadrarea în conditii speciale si deosebite de muncă si de categorii nucleare, în functie de zonele de risc în care îsi desfăsoară activitatea.

 

CAPITOLUL V

Bugetul de venituri si cheltuieli, relatii financiare

 

Art. 19. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al ANDRAD se aprobă în conditiile legii.

(2) Veniturile constituite în conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli anual cuprinde categoriile de cheltuieli necesare pentru finantarea activitătilor cuprinse în PAA, precum si pe cele privind functionarea ANDRAD în vederea îndeplinirii atributiilor.

(4) ANDRAD propune anual sumele necesare pentru finantarea activitătilor cuprinse în PAA privind coordonarea la nivel national a procesului de gestionare a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă si dezafectarea instalatiilor nucleare.

(5) Finantarea activitătilor cuprinse în PAA se realizează pe bază de contracte încheiate de ANDRAD cu furnizorii de produse si servicii, autorizati conform legii.

Art. 20. - (1) Sumele încasate de ANDRAD din vânzarea sau valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în conditiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe ori din vânzarea unor bunuri materiale care îi apartin, rămân la dispozitia ANDRAD în vederea realizării de investitii, în conformitate cu art. 77 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Sumele încasate prin aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferenta revenind ANDRAD în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Reprezentantii ANDRAD care constată si aplică sanctiunile sunt împuterniciti ca agenti constatatori, prin decizie a presedintelui ANDRAD, si pot efectua controale la titularii de autorizatii nucleare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 21. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, ANDRAD va prezenta, pentru aprobare prin ordin al ministrului economiei si comertului, regulamentul privind activitătile specifice si limitele de competentă în relatiile cu alte autorităti publice, relatiile cu titularii de autorizatii nucleare si procedurile de raportare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2.      Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“NORME METODOLOGICE

privind modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE”

4. Articolul 1 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc modulele utilizate în diferite faze ale procedurilor de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului european de conformitate CE.”

5. Articolul 2 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Autoritătile competente stabilesc în reglementările tehnice procedurile pentru evaluarea conformitătii produselor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.”

6. Articolul 3 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Procedurile de evaluare a conformitătii se pot abate de la module numai atunci când cerintele specifice dintr-o reglementare tehnică impun acest lucru. Aceste abateri trebuie să fie limitate si trebuie să fie explicit justificate în reglementarea tehnică respectivă.”

7. Articolul 6 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Aplicarea si utilizarea marcajului european de conformitate CE, denumit în continuare marcaj CE, se bazează pe regulile generale prevăzute în anexa nr. 3.”

8. După articolul 7 din anexă se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Termenii utilizati în prezenta hotărâre se definesc conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare.”

9. Titlul anexei nr. 1 la normele metodologice va avea următorul cuprins: “Criterii generale pentru selectarea si utilizarea procedurilor”

10. Punctul 2.2.3 din anexa nr. 2 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

.2.2.3. În situatia în care nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnică revine persoanei care introduce produsele pe piată.”

11. Punctul 4.9.3 din anexa nr. 2 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

“4.9.3. În situatia în care nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnică revine persoanei care introduce produsele pe piată.”

12. Punctul 5.3.3 din anexa nr. 2 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

“5.3.3. În situatia în care nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu au domiciliul sau sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnică revine persoanei care introduce produsele pe piată.”

13. Punctul 6.3.2.3 din anexa nr. 2 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

“6.3.2.3. Documentatia privind sistemul calitătii prevăzută la punctul 6.3.1 contine o descriere a următoarelor aspecte:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică a agentului economic, responsabilitătile si atributiile conducerii acestuia cu privire la calitatea produselor;

b) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitătii, precum si procesele si măsurile sistematice care vor fi utilizate;

c) încercările si testările care vor fi efectuate înainte, în timpul si după procesul de fabricatie, precum si frecventa lor;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie, rezultatele încercărilor si datele de testare, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat;

e) mijloacele de urmărire a realizării calitătii produselor, precum si a functionării efective a sistemului calitătii.”

14. Punctul 7.3.2.2 din anexa nr. 2 la normele metodologice va avea următorul cuprins:

“7.3.2.2. Documentatia privind sistemul calitătii prevăzută la punctul 7.3.1 contine o descriere a următoarelor aspecte:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică a agentului economic, responsabilitătile si atributiile conducerii acestuia cu privire la calitatea produselor;

b) examinările si încercările care vor fi efectuate după procesul de productie;

c) mijloacele de urmărire a functionării efective a sistemului calitătii;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat.”

15. Titlul punctului 10 din anexa nr. 2 la normele metodologice va avea următorul cuprins: “10. Asigurarea totală a calitătii. Modulul H”

16. Anexa nr. 3 la normele metodologice se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

17. Anexa nr. 4 la normele metodologice se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

18. În cuprinsul hotărârii si al normelor metodologice formulările si sintagmele următoare se înlocuiesc după cum urmează:

a) “producătorul sau reprezentantul său autorizat cu sediul în România”, cu “producătorul sau reprezentantul său autorizat”;

b) “marcajul CS”, cu “marcajul CE”;

c) “examinarea CS”, cu “examinarea EC”;

d) “supravegherea CS”, cu “supravegherea”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 71/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformitătii produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.605.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULI GENERALE

pentru aplicarea si utilizarea marcajului CE

 

1. Marcajul CE aplicat produselor din domeniile reglementate semnifică faptul că persoana fizică sau juridică care a aplicat sau care a răspuns de aplicarea marcajului respectiv a verificat conformitatea produsului cu toate cerintele esentiale aplicabile acestuia si că produsul a fost supus procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute de reglementările tehnice aplicabile.

2. Conformitatea prevăzută la pct. 1 nu se rezumă numai la cerintele esentiale privind siguranta, sănătatea publică, protectia consumatorului si altele asemenea, reglementările tehnice putând impune si alte obligatii specifice care nu sunt parte a cerintelor esentiale.

3. În cazul în care una sau mai multe reglementări tehnice permit producătorului ca într-o perioadă de tranzitie să opteze pentru un anumit regim pe care să îl aplice produsului, marcajul CE semnifică conformitatea numai cu prevederile reglementărilor tehnice aplicate de către producător; în acest caz, în documentele, avizele sau instructiunile care însotesc produsele sau, acolo unde este cazul, pe plăcutele cu datele tehnice principale ale acestora se mentionează datele de identificare a directivelor europene aplicate, asa cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, preluate prin reglementările tehnice.

4. Orice produs din domeniul reglementat trebuie să poarte marcajul CE, cu exceptia situatiilor pentru care reglementările tehnice prevăd altfel: aceste exceptii constituie derogări nu de la cerinta marcajului, ci de la procedurile administrative de evaluare a conformitătii, care în unele cazuri pot fi socotite prea dificile; în aceste situatii de exceptie trebuie să se prezinte justificările pe care se bazează exceptarea sau derogarea de la cerinta marcajului.

5. Marcajul CE este singurul marcaj care semnifică faptul că produsele sunt conforme cu cerintele prevăzute în reglementările tehnice.

6. Ulterior datei aderării României la Uniunea Europeană se interzice autoritătilor competente să introducă în reglementările tehnice referiri la alte marcaje de conformitate decât marcajul CE.

7. Marcajul CE se aplică la sfârsitul fazei de control al productiei.

8. Marcajul CE este urmat de numărul de identificare a organismului notificat implicat în faza de control al productiei.

9. Unui organism notificat trebuie să i se atribuie acelasi număr atunci când notificarea se face pentru mai multe reglementări tehnice.

10. În situatia în care reglementarea tehnică cuprinde prevederi referitoare la utilizarea anumitor produse, marcajul CE si numărul de identificare a organismului notificat poate fi urmat de o pictogramă sau orice altă marcă care indică, de exemplu, categoria de utilizare.

11. Un produs poate purta mărci diferite, de exemplu: mărci care indică conformitatea cu standardele române si/sau standardele nationale ale unui stat membru al Uniunii Europene sau cu alte reglementări, cu conditia ca aceste mărci să nu poată fi confundate cu marcajul CE; aceste mărci pot fi aplicate numai pe produs, pe ambalajul sau pe documentele insotitoare ale produsului, cu conditia ca lizibilitatea si vizibilitatea marcajului CE să nu fie afectate.

12. Marcajul CE trebuie aplicat de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia; în mod exceptional, în cazuri justificate, reglementările tehnice pot prevedea ca marcajul CE să poată fi aplicat de către persoana responsabilă cu introducerea pe piată a produsului.

13. Numărul de identificare a organismului notificat trebuie aplicat sub responsabilitatea acestuia fie de către acest organism, fie de producător sau reprezentantul săuautorizat.

14. Reglementarea tehnică trebuie să contină prevederi pentru eliminarea posibilitătii de confuzie si utilizare abuzivă a marcajului CE; fără a aduce atingere dispozitiilor din reglementarea tehnică respectivă, referitor la aplicarea clauzei de salvgardare, dacă organul de control stabileste că marcajul CE a fost aplicat necorespunzător, producătorul, reprezentantul său autorizat sau, în mod exceptional, dacă reglementarea tehnică specifică prevede astfel, persoana responsabilă cu introducerea pe piată ori punerea în functiune a produsului are obligatia să aducă produsul în stare de conformitate si să pună capăt încălcării prevederilor legale, pe baza conditiilor impuse de autoritătile competente prin reglementările tehnice; atunci când situatia de neconformitate continuă, organul de control trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului respectiv ori pentru a asigura retragerea de pe piată a acestuia, în concordantă cu procedurile stabilite prin clauzele de salvgardare.

15. Prevederile prezentei anexe se completează cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. p), ale art. 12 si ale art. 21-23 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare. 16. În perioada de tranzitie prevăzută la art. 291 din Legea nr. 608/2001, cu modificările si completările ulterioare, prevederile prezentei anexe se aplică si marcajului national de

conformitate CS.

 

ANEXA Nr. 2

 

SCHEMA LOGICĂ

privind posibilitătile de utilizare a modulelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei

pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale

 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, precum si membrii Comisiei pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Alexandru Athanasiu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2003.

Nr. 5.441.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comisiei pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Comisia pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale, denumită în continuare Comisie, este un organ de lucru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare Colegiul Consultativ, constituită în baza art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003.

Art. 2. - (1) Misiunea Comisiei este de a evalua solicitările de cofinantare si de a întocmi propunerile pentru alocarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat pentru finantarea manifestărilor stiintifice si expozitionale.

(2) Manifestările stiintifice si expozitionale sunt actiuni în sprijinul activitătilor de cercetare-dezvoltare si inovare, de tipul: congres, conferintă, simpozion, salon de inventică, atelier, seminar, expozitie, masă rotundă, si au ca scop atingerea unuia sau mai multora dintre următoarele obiective:

a) deschiderea/dezvoltarea de noi directii de cercetare;

b) identificarea de noi proiecte de colaborare internatională în domeniul cercetării-dezvoltării;

c) stimularea cererii pentru cercetare-dezvoltare, inovare;

d) diseminarea si promovarea rezultatelor si prezentarea cercetărilor stiintifice românesti;

e) cunoasterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii desfăsurate;

f) mentinerea contactului si integrarea specialistilor români în activitătile comunitătii stiintifice internationale, precum si cresterea capacitătii de a oferi solutii proprii;

g) contribuirea la intensificarea participării românesti la Programul-cadru 6 de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene;

h) participarea României la organizarea manifestărilor stiintifice si expozitionale internationale, precum si cresterea capacitătii de a oferi solutii proprii;

i) stimularea participării cercetătorilor din România la programe internationale, prin organizare de dezbateri pe tematica manifestării.

(3) Propunerile Comisiei se înaintează spre aprobare autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 3. - Comisia este organizată pe grupe de lucru, corespunzător următoarelor 9 domenii:

a) biologie-agricultură-mediu (BAM);

b) chimie (Ch);

c) electrotehnică-electronică (EE);

d) energetică (En);

e) fizică-matematică (FM);

f) informatică (If);

g) industrie (Ind);

h) materiale (Ma);

i) politica stiintei (Ps), iar componenta sa este corelată cu continutul acestora.

Art. 4. - Membrii Comisiei sunt specialisti sau cercetători de prestigiu, recunoscuti în domeniul respectiv, cu precădere din cercetarea aplicativă, cu experientă în activitatea de marketing si în manifestări stiintifice si expozitionale.

Art. 5. - Calitatea de membru al Comisiei nu este incompatibilă cu calitatea de angajat la institutia sau unitatea de la care provine.

Art. 6. - Ca organ de lucru al Colegiului Consultativ, Comisia va actiona din proprie initiativă, la solicitarea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau la solicitarea Colegiului Consultativ si implicit a Biroului executiv al Colegiului Consultativ, pentru a contribui la îndeplinirea atributiilor Colegiului Consultativ, prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al acestuia.

 

CAPITOLUL II

Componenta si functionarea

 

Art. 7. - (1) Comisia are în componentă membri ai Colegiului Consultativ, precum si alti specialisti de valoare din cercetare, învătământ superior, reprezentanti ai structurilor patronale si sindicale institutionalizate reprezentative.

(2) Componenta Comisiei se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea Colegiului Consultativ.

Art. 8. - Comisia este formată din 17 persoane si îsi desfăsoară activitatea pe baza prezentului regulament, avizat de presedintele Colegiului Consultativ, elaborat pe baza si cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al comisiilor de specialitate care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Colegiului Consultativ.

Art. 9. - Revocarea membrilor Comisiei se face prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare:

a) din initiativa autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

b) la propunerea presedintelui Comisiei, cu avizul Biroului executiv al Colegiului Consultativ, pentru:

(i) lipsă de activitate;

(ii) nerespectarea principiilor impartialitătii si confidentialitătii;

(iii) nerespectarea prevederilor legale;

(iv) în caz de conflict de interese;

c) la cerere.

Art. 10. - (1) Pentru activitatea desfăsurată membrii Comisiei sunt remunerati la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitătile bugetare, în functie de orele efectiv lucrate.

(2) Plata membrilor Comisiei se asigură de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza următoarelor documente:

ii(i) convocator pentru întrunirea Comisiei;

i(ii) foaie de prezentă lunară a membrilor Comisiei;

(iii) raport de activitate, întocmit de fiecare membru al Comisiei si avizat de Biroul executiv al Colegiului Consultativ.

Art. 11. - (1) Activitatea Comisiei este coordonată de presedinte, numit prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare dintre membrii Colegiului Consultativ, la propunerea acestuia.

(2) Presedintele asigură buna functionare a Comisiei si este direct răspunzător fată de Colegiul Consultativ si de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare privind aplicarea politicii stabilite de acesta în ceea ce priveste implementarea programului de activitate corespunzător.

(3) În lipsa presedintelui, activitatea Comisiei este coordonată de un vicepresedinte ales dintre membrii acesteia cu votul majoritătii membrilor.

(4) Presedintele Comisiei coordonează si activitatea grupei de lucru 9 - politica stiintei.

(5) Presedintele organizează Secretariatul Comisiei, coordonat de către un secretar, pe care îl numeste la propunerea si cu acordul său si al vicepresedintelui Comisiei.

(6) Presedintele împreună cu vicepresedintele si secretarul Comisiei formează Biroul executiv al Comisiei, care îsi bazează activitatea pe Secretariatul Comisiei, sustinut logistic de către structura căreia îi apartine presedintele.

Art. 12. - (1) Comisia se întruneste ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepresedintelui, mandatat în acest sens de presedinte.

(2) Comisia se convoacă în termen de 15 zile lucrătoare sau, în procedură de urgentă, în termen de maximum 3 zile de la solicitarea Directiei generale strategii, programe de cercetare-dezvoltare, evaluare si monitorizare sau a Directiei inovare, transfer tehnologic si infrastructura de cercetare-dezvoltare, inovare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 13. - Hotărârile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor care compun Comisia si se comunică celor interesati de către Secretariatul acesteia, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data adoptării lor.

Art. 14. - (1) Hotărârile Comisiei pot fi contestate de către cei în cauză.

(2) Contestatiile se prezintă Secretariatului Colegiului Consultativ în termen de cel mult 7 zile de la data primirii hotărârii.

Art. 15. - Secretariatul Comisiei organizează sistemul de evidentă a activitătii Comisiei, elaborează si tine evidenta proceselor-verbale ale sedintelor, precum si a tuturor lucrărilor Comisiei.

Art. 16. - Documentele Comisiei se emit si se transmit Colegiului Consultativ si autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la solicitarea acestora, sub semnătura presedintelui sau, în lipsa acestuia, sub semnătura vicepresedintelui, prin grija secretarului Comisiei.

 

CAPITOLUL III

Atributii

 

Art. 17. - În vederea îndeplinirii rolului său de organ de lucru al Colegiului Consultativ, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare al acestuia, Comisia are în principal următoarele atributii, cu referire la domeniul său de specialitate:

a) elaborează propuneri privind fundamentarea necesarului anual de fonduri pentru finantarea manifestărilor stiintifice si expozitionale;

b) asigură analizarea, evaluarea si selectarea propunerilor de cofinantare a manifestărilor stiintifice si expozitionale, elaborate conform formularului “Fisa manifestării stiintifice/expozitionale”, prevăzut în anexa nr. 1;

c) analizează si propune sumele pentru finantare pe tipuri de manifestări stiintifice, în limita fondurilor aprobate anual, si le înaintează spre aprobare autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) propune lista de evaluatori a propunerilor de cofinantare primite pentru manifestările stiintifice si expozitionale si o supune aprobării autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

e) face recomandări autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare de stimulare a manifestărilor stiintifice si expozitionale.

Art. 18. - (1) Propunerile de cofinantare se evaluează de către un panel format din 3 membri selectati de Biroul executiv al Comisiei din lista de evaluatori.

(2) Selectia specialistilor pentru constituirea panelului de evaluatori se face cu respectarea următoarelor cerinte:

i(i) corespondenta domeniului propunerii cu domeniul de activitate al specialistilor selectati;

(ii) evitarea unui posibil conflict de interese.

(3) Procedura de evaluare a propunerilor de cofinantare a manifestărilor stiintifice si expozitionale cuprinde în principal următoarele etape:

a) Comisia repartizează propunerile primite panelurilor de evaluatori constituite conform prevederilor alin. (2).

b) Evaluarea se face atât în mod individual, de către fiecare membru al panelului de evaluatori, cât si în panel, conform criteriilor de evaluare prezentate în anexele nr. 2a) si 2b). Grila de notare este prezentată în anexa nr. 3.

c) Punctajul final al propunerii este stabilit de Comisie, care, prin aplicarea unei medii ponderate punctajului acordat în urma evaluării, în functie de punctajul maxim acordat pentru fiecare domeniu, asigură o evaluare unitară pentru toate domeniile.

d) Pe baza punctajului final Comisia întocmeste Propunerea pentru finantarea manifestărilor stiintifice si expozitionale, pe care o înaintează spre aprobare autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform anexei nr. 4.

(4) În proces de urgentă, definit în acest mod de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, Biroul executiv al Comisiei repartizează propunerile primite panelurilor de evaluatori, analiza si evaluarea acestora făcându-se în maximum 3 zile de la solicitarea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(5) Comisia propune autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare lista exponatelor la manifestările expozitionale în domeniu. La cererea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, întocmirea listei se poate face, în procedură de urgentă, de către Biroul executiv al Comisiei.

 

CAPITOLUL IV

Codul de conduită

 

Art. 19. - Membrii Comisiei si evaluatorii vor respecta, pe lângă principiile prevăzute prin statutul specific functiei de bază pe care acestia o îndeplinesc, următoarele principii:

a) responsabilitatea individuală, din punct de vedere tehnic si financiar, pentru opiniile si aprecierile exprimate în cursul si în legătură cu activitatea Comisiei;

b) evitarea conflictului de interese;

c) obiectivitatea opiniilor si aprecierilor exprimate, care trebuie să poată fi argumentate ori de câte ori acest lucru apare necesar;

d) impartialitatea în exprimarea opiniilor si aprecierilor;

e) confidentialitatea informatiilor si datelor acumulate în cursul diferitelor activităti în cadrul Comisiei, precum si tuturor elementelor procesului de elaborare a hotărârilor Comisiei.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Membrii Comisiei vor respecta regulile stabilite prin Codul de conduită si vor semna o declaratie de confidentialitate.

Art. 21. - Comisia va anunta lansarea competitiei prin mass-media si site-ul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului www.mct.ro, cu cel putin 15 zile calendaristice înaintea datei stabilite.

Art. 22. - Comisia va elabora si va pune la dispozitia tuturor celor interesati să participe la competitie un ghid informativ privind finantarea manifestărilor stiintifice si expozitionale.

Art. 23. - Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3 si 4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

………………..

(unitatea executantă)

 

FISA MANIFESTĂRII STIINTIFICE/EXPOZITIONALE

 

1. Denumirea manifestării:

2. Data si locul desfăsurării:

3. Prezentarea organizatorilor (experienta în domeniul organizării de manifestări tehnico-stiintifice): se vor anexa materiale din care să rezulte experienta ofertantului, numărul si nivelul manifestărilor organizate în trecut.

4. Numărul total de participanti si reprezentativitatea (estimativ): din care:

- din tară:

- din străinătate (pe tări):

5. Motivatia organizării manifestării tehnico-stiintifice:

a) domenii vizate, de vârf sau de impact asupra dezvoltării economiei nationale;

b) deschiderea de noi directii de cercetare;

c) rezultate ale activitătii de cercetare-dezvoltare care sepot promova sau valorifica;

d) alte consideratii de fundamentare a organizării unei manifestări tehnico-stiintifice.

6. Obiectivele ce vor fi atinse de manifestare:

- deschiderea/dezvoltarea de noi directii de cercetare;

- identificarea de noi proiecte de colaborare internatională;

- stimularea cererii pentru cercetare, dezvoltare, inovare;

- diseminarea si promovarea rezultatelor si prezentarea cercetărilor stiintifice românesti;

- cunoasterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii desfăsurate;

- mentinerea contactului si integrarea specialistilor români în activitătile comunitătii stiintifice internationale, precum si cresterea capacitătii de a oferi solutii proprii;

- participarea României la organizarea manifestărilor stiintifice/expozitionale internationale care se organizează de diferite tări prin rotatie.

7. Activităti preconizate în timpul manifestării pentru promovarea si/sau valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniu:

8. Actiuni preconizate a se desfăsura ca urmare a manifestării stiintifice: (proiecte de cooperare internatională, contracte cu beneficiari etc.):

9. Cheltuieli totale: din care: - cheltuieli din fondurile beneficiarului:

- cheltuieli suportate de diferiti sponsori:

- cheltuieli ce se suportă de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, total: din care:

- cheltuieli pentru redactarea si expedierea corespondentei:

- cheltuieli pentru publicitate:

- cheltuieli pentru editarea programelor manifestării:

- cheltuieli pentru semnalizare, grafică generală, afise, ecusoane, mape, volum de rezumate:

- cheltuieli cu editarea pe CD-ROM sau în volum a lucrărilor manifestării sau a altor materiale stiintifice promotionale legate de manifestare:

Recomandare: publicarea lucrărilor manifestărilor stiintifice să se efectueze pe cât posibil în reviste de specialitate.

- cheltuieli pentru închirierea si amenajarea spatiilor de desfăsurare (T.V.A. este inclusă în structura cheltuielilor):

- cheltuieli diverse (conferintă de presă etc.):

Nota 1. Oferta manifestărilor va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă “Fisa manifestării stiintifice/expozitionale”, lista membrilor Comitetului de organizare si ai Comitetului de program (primul anunt, al doilea anunt).

Nota 2. Oferta manifestărilor poate să cuprindă orice material considerat a contribui la satisfacerea criteriilor de selectie.

 

Director general,

…………………………

Director economic,

…………………………

 

ANEXA Nr. 2a)

la regulament

 

Comisia ………………

 

FISA DE EVALUARE INDIVIDUALĂ A PROPUNERII

 

Elemente de identificare (denumirea manifestării, data, locul desfăsurării si organizatorii):

………………………………………………………………………………………….

 

Criterii de eligibilitate (eliminatorii): Notare

Actiunea propusă se înscrie în cele enumerate la art. 2 din regulament. DA NU

Institutia care propune este înregistrată juridic la registrul comertului sau prin hotărâre judecătorească.

Institutia care propune are în statut activitate de cercetare, învătământ sau organizare de manifestări stiintifice si expozitionale. Institutia care propune nu are litigii cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare provenite din cofinantarea unor actiuni anterioare.

 

Propunerile notate cu “NU” sunt eliminate din competitie.

 

Nr. crt.

Criterii de selectie/Criteriul

Punctajul acordat

1.

Îndeplinirea unuia sau mai multor obiective ale manifestărilor conform anexei nr. 1 la regulament

 

 

2.

Orientarea spre domenii de vârf sau domenii cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei nationale

 

 

3.

Existenta cofinantării manifestării din fonduri proprii si sponsorizări

 

 

4.

Facilitatea valorificării unor rezultate ale cercetării românesti prin prezenta potentialilor utilizatori sau organizarea unor expozitii în domeniul manifestării

 

 

5.

Integrarea într-un circuit de schimburi sau programe stiintifice agreat la nivelul autoritătilor statului

 

 

6.

Participare internatională relevantă, confirmată

 

 

7.

Capacitatea organizatorică si stiintifică a ofertantului pentru atingerea obiectivelor propuse

 

 

8.

Dacă prevede prezentarea ofertei de cercetare în domeniu a institutiilor românesti

 

 

9.

Dacă prevede prezentarea obiectivelor Programului -cadru 6 al Uniunii Europene si formarea unor parteneriate cu institutii din alte tări

 

 

10.

Manifestarea va permite dezvoltarea/deschiderea de noi directii de cercetare 11. Existenta unei traditii relevante în domeniul în care se propune manifestarea

 

 

12.

Impresia generală asupra manifestării

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Observatii si recomandări ..…………………………………………………………………………………………..

 

Evaluatori

……………………..

Data

……………………..

Semnătura

……………………..

 

NOTĂ:

Satisfacerea criteriilor 1-12 se notează cu note de maximum 10, conform grilei de notare.

Vor fi respinse propunerile care nu întrunesc suma notelor de minimum 60.

La desemnare, prin selectie, va fi promovată propunerea care întruneste cea mai mare medie.

În mod obligatoriu evaluatorul face o recomandare asupra valorii atribuite pentru cofinantare către MinisterulEducatiei, Cercetării si Tineretului.

 

ANEXA Nr. 2b)

la regulament

 

Comisia ....

 

FISA DE EVALUARE ÎN PANEL A PROPUNERII

 

Elemente de identificare (denumirea manifestării, data, locul desfăsurării si organizatorii):

………………………………………………………………………

 

Nr. crt.

Numele si prenumele evaluatorului

Punctajul acordat

Valoarea medie

individual

prin negociere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Observatii si recomandări …………………………………………………

 

Evaluatori

……………………..

Data

……………………..

Semnătura

……………………..

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Comisia pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale

 

GRILĂ DE NOTARE

 

Îndeplinirea celor 12 criterii de evaluare conform anexei nr. 2a) la regulament va fi apreciată după cum urmează:

Criteriul 1

Fiecărui obiectiv (în număr de 7) îndeplinit de ofertă i se va atribui 1 punct.

Total maxim: 7 puncte

Punctaj acordat din oficiu: 3 puncte

Notă maximă: 10 puncte

Criteriul 2

Aprecierea îndeplinirii acestui criteriu este dificilă si poate fi făcută numai calitativ. “Domeniul de vârf” este apreciat de fiecare evaluator după prezenta si reprezentarea acestuia în conferintele internationale, după gradul de finantare al acestui domeniu în tările dezvoltate; notarea se face între 1 si 10. De asemenea, cu pondere egală se apreciază impactul domeniului asupra economiei nationale, notat, de asemenea, de la 1 la 10.

Nota finală reprezintă fie una dintre notele acordate, în cazul în care a fost acordată numai una, fie o medie aritmetică (dacă sunt notate ambele solicitări).

Criteriul 3

Nota este proportională cu cota de cofinantare (raportul dintre costuri suportate din surse proprii + sponsorizări si cele totale) în felul următor:

 

Cota de cofinantare din alte surse (proprii si sponsorizări) %

0

<20

[20 - 40)

[40 - 50)

[50 - 60)

[60 - 70)

[70 - 80)

>80

Notă

0

2

5

6

7

8

9

10

 

Criteriul 4

Dacă organizatorul manifestării stiintifice prevede fără cheltuieli suplimentare realizarea unei expozitii de produse ale firmelor românesti în domeniul manifestării stiintifice, oferta va fi notată cu nota maximă 10.

În lipsa expozitiei, prezenta potentialilor utilizatori ai rezultatelor comunicate în timpul manifestării va fi notată de la 1 la 10.

Criteriul 5

Oferta manifestării stiintifice, care satisface unul dintre subcriteriile:

- este integrată într-un program agreat la nivelul autoritătilor statului;

- face parte dintr-o colaborare stiintifică internatională, este notată de la 3 la 5. Satisfacerea ambelor subcriterii, cu suma acestor note.

Criteriul 6

Participarea internatională relevantă, confirmată, va fi apreciată după prezenta unor personalităti internationale în comitetele de program/stiintifice si după numărul de lucrări din străinătate prezentate la manifestarea precedentă organizată de ofertant.

Notele vor fi acordate între 1 si 10 pentru cele două subcriterii de mai sus, nota finală fiind media aritmetică a acestora.

Criteriul 7

Oferta prezentată de unul sau mai multi organizatori care au sustinut în ultimii 5 ani cel putin 3 manifestări stiintifice internationale sau cu participare internatională va fi notată cu 10; în toate celelalte cazuri va fi notată cu nota: 1 + 3n, unde n este numărul de manifestări organizate în ultimii cinci ani, n < 3.

Criteriul 8

Satisfacerea acestui criteriu se apreciază după prezenta comunicărilor/autorilor provenind de la institutiile cu preocupări în domeniul manifestării stiintifice. Dacă oferta este completă (prezentă semnificativă de la majoritatea centrelor de cercetare din tară cu preocupări în domeniu), se acordă nota maximă. Nota maximă se poate acorda si în cazul în care în materialele scrise si difuzate în timpul manifestării se prezintă oferta de cercetare românească.

Evaluatorul va aprecia prezenta în oferta manifestării a celor mai semnificative prezente în domeniu si va diminua nota până la 1, pe măsura nesatisfacerii acestui criteriu.

Criteriul 9

Dacă prezentarea obiectivelor Programului-cadru 6 al Uniunii Europene este prevăzută în programul manifestării să fie efectuată:

- în plenul adunării;

- de o personalitate română sau străină, sau în materialele scrise si difuzate tuturor participantilor, în vederea promovării si formării unor parteneriate între cercetători români si străini, atunci se acordă nota maximă 10.

La realizarea partială a unuia dintre cele două subcriterii mentionate mai sus se scade nota proportional, până la 1.

Criteriul 10

Dacă manifestarea stiintifică permite dezvoltarea în România a unor noi directii de cercetare, se poate acorda o notă până la maximum 10.

Dacă această perspectivă lipseste, îndeplinirea acestui criteriu este notată cu 1.

Criteriul 11

Dacă manifestarea propusă a fi organizată de către ofertant este:

- una internatională traditională care acum se va organiza în România; sau

- natională, cu participare internatională semnificativă cel putin la a II-a editie,

se acordă la acest criteriu nota 10.

Dacă participarea internatională, dovedită prin anexele la “Fisa manifestării stiintifice/expozitionale”, nu este semnificativă, nota se va scădea corespunzător, până la minimum 5.

Criteriul 12

Aici evaluatorul poate introduce orice criterii pe care le consideră, motivat, relevante si acordă un punctaj de maximum 10, după gradul de satisfacere a acestui criteriu personal.

Aprecierea satisfacerii acestui criteriu va fi determinată de experienta evaluatorului fată de genul si tipul manifestării propuse si organizate de ofertant.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Comisia pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale

 

Se aprobă.

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Propunem aprobarea.

Directia generală pentru strategii, programe

de cercetare-dezvoltare, evaluare si monitorizare

Director general

Directia inovare, transfer tehnologic

si infrastructură de cercetare-dezvoltare, inovare

Director

 

PROPUNEREA

Comisiei pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale pentru finantarea manifestărilor stiintifice si expozitionale,

consemnată în procesul-verbal nr. ... din data de ..

 

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Organizator/ coorganizatori

Localitatea/ perioada

Total costuri

(milioane lei)

Suma solicitată de la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tehnologiei

(milioane lei)

Suma propusă de Comisia pentru Manifestări

Stiintifice si Expozitionale

(milioane lei)

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………..

 

Presedintele Comisiei pentru Manifestări Stiintifice si Expozitionale

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

privind modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală

nr. 138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 009-03 “Taximetre electronice”

 

În conformitate cu Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere,

având în vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

în baza Instructiunilor de metrologie legală IML 1-97 Transmiterea unitătilor de măsură si IML 2-97 Aprobarea de model, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/1998 privind aprobarea instructiunilor de metrologie legală,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 138/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 25 iunie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - La data de 30 iunie 2004 se abrogă Norma de metrologie legală NML 1-13-01 «Taximetre electronice», editie oficială 2001, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 51/2001.

Această normă poate fi utilizată în continuare până la data abrogării, la verificarea metrologică a taximetrelor pentru care au fost emise aprobări de model anterior datei de 28 ianuarie 2003.”

Art. II. - Unitătile din structura si din subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum si laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2004.

Nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea art. 20 din Instructiunile privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003

 

În temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 20 din Instructiunile privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 si 364 bis din 28 mai 2003, se modifică si se completează astfel:

“Art. 20. - (1) Examinările clinice de specialitate mentionate la art. 19 vor fi completate în mod obligatoriu în cazul examinărilor medicale de siguranta circulatiei pentru admiterea în scoli, angajare sau reangajare, conform metodelor utilizate la examinarea medicală si metodologiei de investigatie psihologică, prin probe functionale specifice, prin investigatii paraclinice ale laboratorului de analize medicale si laboratorului de radiologie - imagistică, conform anexei nr. 4.

(2) În cazul examinărilor medicale de siguranta circulatiei periodice, probele functionale specifice, investigatiile paraclinice ale laboratorului de analize medicale si laboratorului de radiologie - imagistică, precizate în anexa nr. 4, vor fi efectuate numai dacă în cadrul examinărilor clinice de specialitate, mentionate la art. 19, se stabileste un diagnostic prezumtiv care să justifice aceste probe, investigatii si/sau analize.”

Art. II. - Directia medicală va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2004.

Nr. 7.