MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 35             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 16 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 468 din 4 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.022/2003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea si utilizarea terenurilor temporare de aeronautică civilă - RACR-AD-AUTT, editia 1/2003

 

1.044/2003. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională si examinarea consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase

 

1.817/2003. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată

 

12. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aplicarea regimului de control al exporturilor unor exporturi de produse care nu figurează pe listele cuprinzând produsele si tehnologiile cu dublă utilizare

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

918/2003. - Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE

A ASIGURĂRILOR

 

3.101. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguratilor pe anul 2004

 

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 468

din 4 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Radu Daniel Avram în Dosarul nr. 12.250/2002 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 386/2003, prin care s-a constatat constitutionalitatea textului de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 5 septembrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 12.250/2002, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Radu Daniel Avram, inculpat în dosarul mentionat pentru săvârsirea infractiunilor de fals material în înscrisuri oficiale si înselăciune.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se consideră că dispozitia legală criticată contravine prevederilor art. 24 alin. (1) din Constitutie referitoare la dreptul la apărare, deoarece procedura de audiere a martorilor în faza de urmărire penală nu este publică si nici contradictorie, participarea la audiere fiind limitată în conformitate cu art. 172 din Codul de procedură penală. Se arată că inculpatul, în faza de urmărire penală, nu este prezent niciodată la administrarea probei, respectiv audierea martorilor, Codul de procedură penală nefăcând nici o referire la existenta unui astfel de drept, în consecintă acesta nu poate exercita dreptul la apărare prin a pune întrebări si a cere explicatii martorilor. Se sustine că apărătorul inculpatului poate participa la audierea martorilor în faza de urmărire penală, în conditiile art. 172 din Codul de procedură penală, dar rolul său este limitat, neputând exercita un rol activ, constând în posibilitatea de a cenzura direct proba respectivă, specific procedurii contradictorialitătii. Se arată că textul criticat ar fi constitutional doar în cazul în care “proba a fost administrată în faza de urmărire penală, în prezenta învinuitului, a inculpatului sau a apărătorului acestuia, precum si în cazul în care acestia au fost înstiintati cu privire la efectuarea audierii”.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, Judecătoria Oradea arată că prevederile criticate sunt neconstitutionale, încălcând dreptul la apărare al inculpatului. Se sustine că “învinuitul sau inculpatul are dreptul, conform art. 171 alin. 1 din Codul de procedură penală, să fie asistat de un apărător în tot cursul urmăririi penale si al judecătii, iar organele judiciare sunt obligate să-i aducă acestuia la cunostintă acest drept. Administrarea probelor în faza de urmărire penală se face de către organele de urmărire penală, iar apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală si poate formula cereri si depune memorii. Lipsa apărătorului nu împiedică efectuarea actului de urmărire penală dacă există dovada că apărătorul a fost încunostintat de data si ora efectuării actului. Când asistenta juridică este obligatorie, organul de urmărire penală va asigura prezenta apărătorului la ascultarea inculpatului”. Se arată că din aceste dispozitii legale rezultă posibilitatea ca probele să fie administrate în faza de urmărire penală în lipsa inculpatului sau a apărătorului acestuia, fără a se respecta conditiile de contradictorialitate ale administrării probelor. În această situatie citirea declaratiei de martor în fata instantei, dacă ascultarea martorului nu este posibilă, urmând a se tine seama de aceasta la judecarea cauzei, încalcă dreptul la apărare al inculpatului.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, în raport cu dispozitiile art. 24 din Constitutie, este neîntemeiată. Se arată că legea procesual penală română permite audierea martorilor în toate etapele procesuale.

Potrivit art. 172 din Codul de procedură penală, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală, inclusiv la audierea martorilor în cursul urmăririi penale, iar cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală inculpatul ia cunostintă de declaratiile martorilor si poate cere confruntarea cu acestia. De aceea, dreptul la apărare al inculpatului nu este încălcat. Procedura instituită de legiuitorul român este în concordantă cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia este permisă folosirea declaratiilor martorilor date anterior judecătii, chiar dacă inculpatul nu a asistat la această audiere, cu conditia să fi fost respectate drepturile apărării. Se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale, anume Decizia nr. 151/2002, prin care Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală sunt constitutionale în raport cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Constitutie. Se arată că este în interesul aflării adevărului să se tină seama de declaratiile martorului legal audiat în faza de urmărire penală, aflat în imposibilitate obiectivă de a se prezenta în fata judecătorului pentru a da o nouă declaratie. Se sustine că inculpatul a avut posibilitatea să ia cunostintă de cuprinsul declaratiei date de martor în cursul urmăririi penale, iar dacă se consideră prejudiciat, poate folosi împotriva hotărârii judecătoresti căile de atac prevăzute de lege. Se arată că legea prevede toate garantiile procesuale pentru realizarea dreptului la apărare al inculpatului, iar dispozitiile criticate nu contravin, ci, dimpotrivă, contribuie la realizarea acestui drept. În acest sens se invocă deciziile nr. 151/2002 si nr. 275/2003 pronuntate de Curtea Constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

În legătură cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi este criticat art. 327 din Codul de procedură penală în întregul său, din motivarea exceptiei rezultă că această critică vizează doar dispozitiile alin. 3; în consecintă, controlul de constitutionalitate exercitat în prezenta cauză se va limita la această dispozitie legală, care are următorul continut: “Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanta dispune citirea depozitiei date de acesta în cursul urmăririi penale si va tine seama de ea la judecarea cauzei”.

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, care garantează dreptul la apărare, deoarece lipsesc pe inculpat de dreptul la o confruntare directă cu martorul si de posibilitatea de a-i pune întrebări si de a-i cere explicatii.

Examinând această critică de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală nu sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, deoarece dreptul la apărare al inculpatului nu este afectat de valorificarea unei depozitii date în cursul urmăririi penale de către martorul care, din motive obiective, nu s-a putut prezenta în fata instantei pentru o nouă declaratie. Inculpatul poate cunoaste declaratia dată de un martor în cursul urmăririi penale fie prin apărătorul său, care are dreptul să asiste la audierea martorului, fie cu prilejul prezentării materialului de urmărire penală, având posibilitatea de a cere confruntarea cu acesta.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală prin Decizia nr. 275 din 26 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august 2003, si prin Decizia nr. 386 din 16 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 26 noiembrie 2003. Prin aceste decizii Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate, a subliniat că este în interesul aflării adevărului citirea si punerea în discutia părtilor a depozitiei date în cursul urmăririi penale de către martorul care, din cauze obiective, nu s-a putut prezenta în fata instantei pentru a da o nouă declaratie.

Atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Radu Daniel Avram în Dosarul nr. 12.250/2002 al Judecătoriei Oradea.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI.

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea si utilizarea terenurilor temporare de aeronautică civilă - RACR-AD-AUTT, editia 1/2003

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f), ale art. 14 si 15, precum si ale art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2003 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave civile si de stat în spatiul aerian national, ale art. 2, 3 si art. 4 pct. 4.1, 4.9 si 4.10 din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Cu data prezentului ordin se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind amenajarea si utilizarea terenurilor temporare de aeronautică civilă - RACR-AD-AUTT, editia 1/2003, prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Supravegherea respectării prevederilor prezentului ordin se va face de către Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si de Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2003.

Nr. 1.022.


*) Anexa va fi pusă la dispozitia celor interesati prin grija Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională si examinarea consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase

 

În temeiul art. 12 lit. j) si k) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, ale Directivei Consiliului 96/35/CEE referitoare la desemnarea si pregătirea profesională a consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase si ale Directivei 2000/18/CE referitoare la cerintele minime aplicabile la examenul consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căi navigabile al mărfurilor periculoase,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională si examinarea consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Organismele desemnate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru organizarea si prestarea serviciilor privind pregătirea profesională si certificarea consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase sunt Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviară Română - AFER, Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.

Art. 3. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Feroviară Română - AFER, Autoritatea Navală Română - A.N.R., precum si toate persoanele fizice sau juridice care efectuează activităti de transport de mărfuri periculoase sau conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 226/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea si calificarea profesională a consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 9 august 1999, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.044.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru desemnarea, pregătirea profesională si examinarea consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

În sensul prezentului regulament, termenii specifici se definesc după cum urmează:

a) întreprindere - orice persoană fizică, orice persoană juridică cu sau fără scop lucrativ, orice asociatie sau orice grupare de persoane fără personalitate juridică cu sau fără scop lucrativ, precum si orice organism relevant al autoritătii publice, fie că are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate având această personalitate, care transportă, încarcă sau descarcă mărfuri periculoase;

b) consilier de sigurantă pentru transport de mărfuri periculoase, denumit în continuare consilier de sigurantă – orice persoană fizică desemnată de conducerea întreprinderii pentru a îndeplini sarcinile si a asigura functiile definite la art. 4 si care detine un certificat de pregătire prevăzut la art. 5;

c) mărfuri periculoase - mărfurile care fac parte din lista prevăzută la cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, mărfurile definite ca fiind din categoria celor prevăzute în Regulamentul privind transportul international feroviar de mărfuri periculoase (RID), precum si mărfurile definite de art. 3 lit. g) si h) din anexa la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor care intră/ies în/din apele nationale navigabile ale României;

d) activităti vizate - transportul rutier, pe calea ferată sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase sau operatiile de încărcare ori de descărcare legate de aceste transporturi, depozitare temporară, ambalare, colectare si expediere;

e) organism examinator - orice entitate desemnată de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru pregătirea profesională, examinarea si certificarea consilierilor de sigurantă;

f) examen - examenul mentionat la art. 5 alin. (2);

g) certificat de consilier de sigurantă - certificatul care atestă urmarea cursurilor de pregătire profesională si care este în conformitate cu modelul prezentat în anexa C la prezentul regulament.

 

ARTICOLUL 2

 

Prevederile prezentului regulament nu se aplică întreprinderilor:

a) ale căror activităti se referă la transportul mărfurilor periculoase efectuat cu mijloace de transport apartinând fortelor armate sau care se află în responsabilitatea acestora;

b) ale căror activităti se referă la cantităti limitate, pentru fiecare unitate de transport, situate sub pragurile definite în cap. 3.2 din anexa A la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, sau stabilite prin alte conventii internationale ori prin lege;

c) a căror activitate principală sau auxiliară nu este reprezentată de transportul de mărfuri periculoase sau de operatiile de încărcare ori de descărcare în legătură cu aceste transporturi, dar care efectuează pe teritoriul tării transporturi ocazionale de mărfuri periculoase sau operatii de încărcare ori de descărcare în legătură cu aceste transporturi, prezentând un grad redus de pericol sau de poluare.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Orice întreprindere care efectuează transporturi rutiere, feroviare sau pe căile navigabile interioare ale mărfurilor periculoase ori care desfăsoară operatiuni de încărcare si/sau descărcare aferente acestor transporturi trebuie să desemneze unul sau mai multi consilieri de sigurantă.

(2) Consilierii de sigurantă au ca atributii prevenirea riscurilor care pot apărea în timpul desfăsurării activitătilor prevăzute la alin. (1) pentru persoane, bunuri sau pentru mediul înconjurător.

(3) Responsabilitatea pentru actiunile consilierului de sigurantă revine persoanei fizice sau juridice care l-a desemnat.

(4) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului întreprinde toate măsurile necesare pentru a se asigura că examinarea consilierilor de sigurantă pentru transportul rutier, feroviar si pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase corespunde cerintelor minime stabilite de prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Desemnarea consilierului de sigurantă si rolul acestuia

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Consilierul de sigurantă, sub responsabilitatea conducătorului întreprinderii, are ca misiune esentială identificarea oricărui mijloc si promovarea oricărei actiuni, în limitele activitătilor specifice ale întreprinderii, pentru a facilita efectuarea acestor activităti cu respectarea reglementărilor specifice aplicabile si în conditii optime de securitate.

(2) Sarcinile consilierului de sigurantă sunt prevăzute în anexa A la prezentul regulament.

(3) Functia de consilier de sigurantă poate fi asigurată, de asemenea, de către conducătorul întreprinderii, de către o persoană care execută alte sarcini în cadrul întreprinderii sau de către o persoană care nu este angajată în întreprindere, cu conditia ca această persoană să fie în măsură să îndeplinească sarcinile de consilier de sigurantă.

(4) Orice întreprindere comunică, la cerere, identitatea consilierului său de sigurantă Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ARTICOLUL 5

Certificatul de consilier de sigurantă

 

(1) Consilierul de sigurantă trebuie să fie titularul unui certificat de pregătire valabil, după caz, pentru transportul rutier, pe calea ferată sau pe căile navigabile al mărfurilor periculoase. Certificatul este emis de organismul examinator desemnat.

(2) Pentru obtinerea certificatului candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire în urma căruia să promoveze un examen organizat de organismul examinator desemnat.

(3) Pregătirea are ca obiectiv esential să furnizeze candidatului cunostinte suficiente cu privire la riscurile inerente transportului de mărfuri periculoase, dispozitiile legale, reglementările si prevederile aplicabile modurilor de transport implicate, precum si o bună cunoastere a sarcinilor prevăzute în anexa A la prezentul regulament.

(4) Examenul trebuie să acopere cel putin tematica prevăzută în anexa B la prezentul regulament.

(5) Modelul certificatului de pregătire este prevăzut în anexa C la prezentul regulament.

(6) Certificatul este valabil 5 ani. Perioada de valabilitate a acestuia se prelungeste automat pentru o nouă perioadă de 5 ani dacă titularul a urmat în anul anterior expirării certificatului cursuri recapitulative sau a promovat un examen, ambele forme fiind aprobate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ARTICOLUL 6

Raport de accident

 

(1) Dacă în cursul unui transport de mărfuri periculoase sau ca urmare a unei operatiuni de încărcare/descărcare efectuate de către întreprindere se produce un accident care afectează o persoană, bunurile sau mediul înconjurător, consilierul de sigurantă trebuie, după ce a cules toate informatiile utile pentru acest scop, să redacteze un raport cu privire la accident, destinat conducerii care l-a desemnat sau, dacă este cazul, unei autorităti publice locale. Raportul cu privire la accident se întocmeste în conformitate cu modelul prevăzut în anexa D la prezentul regulament.

(2) Raportul mentionat la alin. (1) nu poate înlocui rapoartele redactate de către conducerea întreprinderii, care sunt cerute de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului conform altor reglementări nationale sau internationale.

 

CAPITOLUL III

Criterii aplicabile organismelor examinatoare, examene

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Desemnarea de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a organismelor examinatoare se face pe baza următoarelor criterii:

a) competenta organismului examinator;

b) modalitătile de examinare propuse de organismul examinator;

c) măsurile menite să asigure impartialitatea examenelor;

d) independenta organismului examinator în raport cu orice persoană fizică sau juridică care angajează consilieri de sigurantă.

(2) Organismele examinatoare desemnate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt:

a) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în domeniul transportului rutier;

b) Autoritatea Feroviară Română - AFER în domeniul transporturilor feroviare;

c) Autoritatea Navală Română - A.N.R. în domeniul transportului pe căi navigabile.

 

ARTICOLUL 8

Examenul pentru obtinerea certificatului de consilier de sigurantă

 

(1) Organismul examinator organizează un examen scris obligatoriu, pe care poate să îl completeze cu un examen oral, pentru a verifica însusirea de către candidati a nivelului de cunostinte necesar exercitării sarcinilor de consilier de sigurantă. În cazul promovării examenului, persoanei examinate i se eliberează certificatul de consilier de sigurantă.

(2) Examenul obligatoriu constă într-o probă scrisă adaptată modului/modurilor de transport pentru care este eliberat certificatul.

(3) Examenul obligatoriu se desfăsoară în două etape:

a) o probă scrisă care constă în completarea unui chestionar. Acesta trebuie să contină un set de cel putin 20 de întrebări directe, stabilite de organismul examinator pe baza tematicii prevăzute în anexa B la prezentul regulament.

Chestionarul poate utiliza si întrebări cu mai multe variante de răspuns. În acest caz două întrebări cu mai multe variante de răspuns echivalează cu o întrebare directă.

Întrebările vor trebui să acopere, pentru modul de transport în cauză, cel putin următoarele tematici:

- măsuri generale de prevenire si de securitate;

- clasificarea mărfurilor periculoase;

- conditii generale de ambalare, incluzând cisterne, containere-cisternă si vagoane-cisternă;

- inscriptiile si etichetele de pericol;

- mentiunile din documentul de transport;

- manipulare si depozitare;

- pregătirea profesională a echipajului;

- documentele însotitoare si certificatele de transport;

- dispozitii de securitate;

- cerinte cu privire la echipamentele de transport;

b) un studiu de caz efectuat de către fiecare candidat.

Acesta se face în conformitate cu prevederile anexei A la prezentul regulament. Prin acest studiu de caz candidatul trebuie să demonstreze că detine cunostintele necesare pentru a îndeplini sarcinile ce revin consilierului de sigurantă.

(4) Candidatii care intentionează să lucreze pentru întreprinderi specializate în transportul anumitor tipuri de mărfuri periculoase vor fi examinati, în conformitate cu prevederile anexei B la prezentul regulament, numai din tematicile care au legătură cu activitatea întreprinderilor respective. Aceste tipuri de mărfuri sunt grupate astfel:

- clasa 1 (explozivi);

- clasa 2 (gaze);

- clasa 7 (materiale radioactive);

- clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 si 9 (solide si lichide);

- numerele ONU 1202, 1203 si 1223 (uleiuri minerale).

În acest caz în titlul certificatului obtinut trebuie să se indice în mod clar că certificatul nu este valabil decât pentru tipurile de mărfuri periculoase mentionate mai sus si în privinta cărora consilierul de sigurantă a fost examinat în conditiile prevăzute la alin. (3) lit. a) si b).

 

ANEXA A

la regulament

 

SARCINILE

consilierului de sigurantă

 

Consilierul de sigurantă are următoarele sarcini:

a) să verifice respectarea reglementărilor privind transportul mărfurilor periculoase;

b) să acorde consultantă întreprinderii pentru operatiile privind transportul mărfurilor periculoase;

c) să asigure redactarea unui raport anual destinat conducerii întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităti publice locale, referitor la activitătile întreprinderii cu privire la transportul mărfurilor periculoase. Raportul anual se păstrează timp de 5 ani si este pus la dispozitie autoritătilor nationale, la cererea acestora;

d) să monitorizeze următoarele practici si proceduri privind activitătile vizate:

- procedurile care au ca scop respectarea regulilor privind identificarea mărfurilor periculoase transportate;

- practica întreprinderii cu privire la respectarea, la cumpărarea mijloacelor de transport, a tuturor conditiilor specifice în legătură cu mărfurile periculoase transportabile;

- procedurile care permit verificarea echipamentelor utilizate la transportul mărfurilor periculoase sau în cursul operatiilor de încărcare ori de descărcare;

- faptul că angajatii întreprinderii au o pregătire adecvată si că această pregătire este înscrisă în dosarul lor;

- punerea în practică a unor proceduri de urgentă adecvate în caz de eventuale accidente sau incidente care pot aduce atingere securitătii în timpul transportului mărfurilor periculoase sau în timpul operatiilor de încărcare ori de descărcare;

- investigarea si, dacă este necesar, redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infractiunile grave constatate în cursul transportului mărfurilor periculoase sau în timpul operatiilor de încărcare ori de

descărcare;

- aplicarea unor măsuri adecvate pentru a se evita repetarea accidentelor, incidentelor sau infractiunilor grave;

- respectarea prevederilor legale si a conditiilor speciale care se referă la transportul mărfurilor periculoase, la alegerea si utilizarea unor subcontractori sau a unor terti;

- verificarea faptului că personalul însărcinat cu transportul, încărcarea sau descărcarea mărfurilor periculoase dispune de proceduri si reguli de lucru detaliate;

- aplicarea unor măsuri de sensibilizare la riscurile în legătură cu transportul, încărcarea sau descărcarea mărfurilor periculoase;

- aplicarea unor metode de verificare pentru a se asigura existenta documentelor si a echipamentelor de securitate care trebuie să însotească transporturile si conformitatea acestor documente si echipamente cu prevederile reglementărilor în vigoare;

- aplicarea procedurilor de verificare pentru a se asigura respectarea regulilor cu privire la operatiile de încărcare si descărcare.

 

ANEXA B

la regulament

TEMATICA

cursurilor pentru pregătirea consilierilor de sigurantă

 

Cunostintele care trebuie avute în vedere pentru pregătirea în vederea obtinerii certificatului de consilier de sigurantă trebuie să includă cel putin următoarele:

I. Măsuri generale de prevenire si securitate:

a) cunoasterea tipurilor de consecinte care pot fi determinate de un accident implicând mărfuri periculoase;

b) cunoasterea principalelor cauze ale accidentelor.

II. Dispozitiile cu privire la modul de transport al mărfurilor periculoase, cuprinse în legislatia natională, normele comunitare, conventiile si acordurile internationale la care România este parte, privind în special:

1. clasificarea mărfurilor periculoase:

- procedura de clasificare a solutiilor si amestecurilor;

- structura codurilor materialelor;

- clasele de mărfuri periculoase si principiile clasificării acestora;

- natura materialelor si obiectelor periculoase transportate;

- proprietătile fizico-chimice si toxicologice;

2. conditiile generale de ambalare, inclusiv cisternele si containerele-cisternă:

- tipurile de ambalaje, precum si codificarea si marcarea;

- exigentele cu privire la ambalaje si dispozitiile cu privire la încercările asupra ambalajelor;

- starea ambalajelor si verificările periodice;

3. inscriptii si etichete de pericol:

- inscriptii pe etichetele de pericol;

- aplicarea si îndepărtarea etichetelor de pericol;

- semnalizarea si etichetarea;

4. mentiunile în documentul de transport:

- informatiile din documentul de transport;

- declaratia de conformitate a expeditorului;

5. modul de expediere si restrictiile la expeditie:

- încărcarea completă;

- transportul în vrac;

- transportul în recipiente mari pentru vrac;

- transportul în containere;

- transportul în cisterne fixe sau demontabile;

6. transportul pasagerilor;

7. interdictii si precautii la încărcarea în comun;

8. separarea substantelor;

9. limitarea cantitătilor transportate si cantitătile exceptate;

10. manipularea si arimajul:

- încărcarea si descărcarea (nivel de umplere);

- arimajul si separarea;

11. curătarea si/sau degazarea înainte de încărcare si după descărcare;

12. echipaj: pregătirea profesională;

13. documentele de bord:

- documentele de transport;

- instructiuni scrise;

- certificatele de agreere ale mijloacelor de transport;

- copia oricărei derogări;

- certificatul de pregătire pentru conducătorul vehiculului;

- atestarea referitoare la pregătirea cu privire la navigatia interioară;

- alte documente;

14. instructiuni de securitate: aplicarea instructiunilor si utilizarea echipamentului de protectie;

15. obligatiile de supraveghere: stationarea;

16. reguli de circulatie, navigatie si restrictii;

17. deversările operationale sau accidentale de substante poluante;

18. conditiile referitoare la echipamentele de transport.

 

ANEXA C

la regulament

Model de certificat de consilier de sigurantă

CERTIFICAT

de pregătire profesională pentru consilierii de sigurantă pentru transportul mărfurilor periculoase

 

Certificat nr. ………………………

Indicativul statului: RO

Numele ………………………

Prenumele ………………………

Data si locul nasterii ………………………

Nationalitatea

Semnătura titularului

Valabil până la data de ………………………pentru întreprinderi care transportă mărfuri periculoase, ca si pentru întreprinderi care efectuează operatii de încărcare sau descărcare privind transportul:

- rutier;

- pe calea ferată;

- pe căi navigabile interioare.

Eliberat de ………………………

Data ………………………

Semnătura ………………………

Prelungit până la ………………………

De către ………………………

Data ………………………

Semnătura ………………………

 

ANEXA D

la regulament

 

RAPORT DE ACCIDENT

- model -

 

1. Data accidentului:

2. Ora:

3. Locul (de exemplu: km):

4. Mărfuri periculoase implicate:

5. Codul mărfurilor periculoase:

6. Denumirea mărfurilor periculoase:

7. Tipul ambalajelor [containere de volum mediu (IBC)] aplicate:

8. Ambalaje aprobate [containere de volum mediu (IBC)]: o Da o Nu

codul ambalajului/codul IBC:

9. Tipul mijlocului de transport implicat:

10. Scurtă descriere a accidentului:

a) cum s-a întâmplat accidentul (descrierea exactă a pagubei):

b) cauzele posibile (de exemplu: eroare tehnică si/sau eroare umană si/sau conditii meteorologice):

c) propuneri pentru măsuri care să prevină asemenea accidente în viitor:

11. Cantitătile de marfă pierdute (kg) si, dacă este cazul, radioactivitatea pentru materialele radioactive (Bq) si simbolul chimic al nuclidului radioactiv:

12. Felul incidentului:

o pierdere de substante

o foc

o explozie

o explozie cu foc ulterior

13. Persoane rănite ca urmare a deversării de mărfuri periculoase: o Nu o Da

14. Alte detalii:

Data ...

Semnătura

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Cuantumul indemnizatiilor de delegare si detasare prevăzute la pct. 8 si 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 13 septembrie 1996, se modifică după cum urmează:

a) indemnizatia zilnică de delegare sau de detasare prevăzută la pct. 8 se majorează la 105.200 lei;

b) indemnizatia de delegare sau de detasare prevăzută la pct. 11 se majorează la 1.401.800 lei lunar.

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Pe data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.467/2002 pentru actualizarea cuantumurilor indemnizatiilor de delegare si detasare, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.817.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind aplicarea regimului de control al exporturilor unor exporturi de produse care nu figurează pe listele cuprinzând produsele si tehnologiile cu dublă utilizare

 

În conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supun regimului de control al exporturilor, reglementat de Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, operatiunile de export (inclusiv reexport) al următoarelor produse care nu figurează pe listele cuprinzând produsele si tehnologiile cu dublă utilizare:

a) strunguri carusel cu caracteristicile prevăzute în anexele nr. 1a) si b) la prezentul ordin;

b) masină de alezat-frezat cu caracteristicile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexele se comunică de către Agentia Natională de Control al Exporturilor persoanelor juridice interesate si autoritătilor publice competente.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează, după caz, potrivit art. 27 si 30-37 din Legea nr. 387/2003.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2004.

Nr. 12.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003

 

În temeiul:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Referatului de aprobare nr. IV/D/509 din 23 decembrie 2003 al medicului-sef din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 continând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală, fără contributie personală, se înlocuieste cu anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

2. Anexa nr. 2 continând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală, cu contributie personală (cu pret de referintă), se înlocuieste cu anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. II. - Presedintii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligatia de a pune în aplicare si de a respecta prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

 

Bucuresti, 24 decembrie 2003.

Nr. 918.

 

ANEXE

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguratilor pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 23 decembrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguratilor pe anul 2004,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguratilor pe anul 2004, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia Fondul de protejare a asiguratilor din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 13 ianuarie 2004.

Nr. 3.101.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguratilor pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 8 alin. (1) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă prezentele norme prin care se stabileste cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protejare a asiguratilor pe anul 2004.

Art. 1. - Constituirea, gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se fac de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în acest sens.

Art. 2. - Pentru exercitiul financiar 2004 cota procentuală ce se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurări directe este stabilită la 1%.

Art. 3. - (1) Fondul de protejare a asiguratilor se virează în contul 50250114045240 “Disponibil din venituri proprii aferente Fondului de protejare a asiguratilor”, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Veniturile din fructificarea disponibilitătilor vor completa resursele financiare ale fondului pentru plata despăgubirilor si a sumelor asigurate în caz de faliment al societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 4. - Disponibilitătile rămase neutilizate din Fondul de protejare a asiguratilor la sfârsitul anului financiar se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 5. - Normele privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 12 decembrie 2002, îsi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 ianuarie 2004.