MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 38         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 ianuarie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 472 din 9 decembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.613/2003. - Hotărâre privind modificarea componentei Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.077/2003. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

6. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2004 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2004-2005

 

20/8. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

43. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului pentru autorizarea si recunoasterea Asociatiei Degustătorilor Autorizati din România (ADAR)

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 472

din 9 decembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Colegiul Medicilor din România în Dosarul nr. 610/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde consilier juridic Elena Daniela Dicianu pentru autorul exceptiei si consilier juridic Oana Mocanu pentru Casa Natională de Asigurări de Sănătate, constatându-se lipsa Confederatiei Nationale “Cartel Alfa”, a Guvernului României, a Ministerului Sănătătii si Familiei si a Camerei Federative a Medicilor din România, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, sens în care arată că la data adoptării ordonantei criticate nu exista o situatie exceptională pentru adoptarea unui act normativ general privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. Depune note scrise.

Reprezentantul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât consideră că aceasta este neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei. Apreciază că motivele de neconstitutionalitate invocate sunt nefondate, având în vedere si jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la adoptarea ordonantelor de urgentă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 mai 2003, pronuntată în Dosarul nr. 610/2003, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. Exceptia a fost ridicată de Colegiul Medicilor din România într-o cauză civilă privind anularea dispozitiilor art. 5 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

În motivarea exceptiei, în esentă, se sustine că actul normativ criticat este neconstitutional deoarece, pe de o parte, a fost emis prin exercitarea abuzivă a prerogativelor constitutionale de către Guvern, eludânduse competenta legislativă a Parlamentului, iar pe de altă parte, nu îndeplineste conditiile de formă prevăzute de Constitutie pentru adoptarea ordonantelor.

Prima critică de neconstitutionalitate se întemeiază, în esentă, pe situatia de fapt conform căreia Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 a fost adoptată la data de 31 octombrie 2002, dar a fost publicată la data de 20 noiembrie 2002 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pornind de la această situatie de fapt, se apreciază că în cauză sunt incidente dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (1), art. 51, art. 58 alin. (1), art. 107 alin. (3) si art. 114 alin. (4), din analiza cărora rezultă că legitimitatea ordonantei de urgentă se justifică prin necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea unei solutii imediate. Or, la data adoptării ordonantei de urgentă criticate era în vigoare Legea nr. 145/1997 privind sistemul de asigurări sociale de sănătate si singura situatie ce ar fi avut caracter exceptional era cea referitoare la obligativitatea organizării de alegeri cu caracter national pentru organele de conducere ale sistemului de asigurări sociale de sănătate până la sfârsitul anului 2002. În opinia autorului exceptiei, numai acest aspect, al situatiei alegerilor, iar nu întregul sistem de asigurări sociale de sănătate, reprezenta o situatie exceptională.

Cea de-a doua critică de neconstitutionalitate priveste nerespectarea conditiilor de formă impuse de Constitutie, cu prilejul adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, în legătură cu care se invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 101 alin. (3), art. 103 alin. (2), art. 105, art. 106 alin. (2) si (3) si art. 107 alin. (4).

În acest sens, în esentă, se sustine că “o ordonantă nesemnată de către persoana care are calitatea de primministru ori de ministru nu întruneste conditiile de formă impuse de Constitutie si, pe cale de consecintă, este neconstitutională”. În cauză, în locul ministrilor care aveau, potrivit Constitutiei, obligatia de a semna ordonanta criticată au semnat patru persoane care nu aveau această calitate, astfel că se impune exercitarea controlului de constitutionalitate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 a fost adoptată cu respectarea competentei, conditiilor si principiilor constitutionale, respectând atât dispozitiile art. 114 alin. (4), ale art. 101 si ale art. 107 alin. (1) si (4) din Constitutie, cât si prevederile art. 47 si 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece ordonanta de urgentă supusă controlului de constitutionalitate a fost impusă de o situatie care întrunea trăsăturile cazului exceptional, în sensul art. 114 alin. (4) din Constitutie. Astfel, în nota de fundamentare a ordonantei criticate se arată că “era absolut necesară” reglementarea tuturor aspectelor care privesc sistemul asigurărilor sociale de sănătate, “pe fondul manifestării unor grave disfunctionalităti în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu consecinte nefaste asupra stării de sănătate a unui segment larg de populatie”.

Cu privire la cel de-al doilea motiv de neconstitutionalitate, Guvernul apreciază că atributiile ministrilor, indiferent că sunt de natură constitutională sau legală, pot fi delegate în cazul în care acestia se află în împrejurări obiective, care generează o imposibilitate temporară de exercitare a atributiilor. Asa fiind, concluzia autorului exceptiei privind aplicarea regulii delegata potestas non delegatur în cazul exercitării functiei de ministru ca autoritate publică, si nu în calitate de conducător al unei institutii, rezultă dintr-o sinterpretare rigidă a principiilor si dispozitiilor constitutionale”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002.

În opinia autorului exceptiei, ordonanta criticată contravine următoarelor texte din Constitutie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003: art. 1 alin. (3) privind statul de drept ca principiu de guvernare, art. 1 alin. (5) privind respectarea Constitutiei si a legilor, art. 2 alin. (1) privind suveranitatea, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 102 alin. (3) privind alcătuirea Guvernului, art. 104 alin. (2) privind data începerii mandatului Guvernului si a membrilor săi, art. 106 privind încetarea functiei de membru al Guvernului, art. 107 alin. (3) si (4) privind asigurarea interimatului functiei de prim-ministru si a celei de ministru, art. 108 alin. (3) si (4) privind ordonantele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, semnarea si contrasemnarea actelor Guvernului si art. 115 alin. (4) privind conditiile în care se emit ordonantele de urgentă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că aceasta urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă. Ordonanta criticată a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate într-o cauză în care acelasi autor, Colegiul Medicilor din România, a invocat aceleasi motive de neconstitutionalitate prin raportare la aceleasi texte din Constitutie. Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 425 din 13 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003, în sensul respingerii exceptiei, pentru considerentele acolo retinute. De altfel, în jurisprudenta sa, de exemplu în Decizia nr. 27 din 25 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 15 iulie 1993, Curtea Constitutională a statuat că: “Partea care a invocat exceptia nu o mai poate reitera, întrucât, fiind contrară puterii lucrului judecat, ea este inadmisibilă.

Dacă exceptia respinsă este din nou invocată, dar de către altă parte, nu există putere de lucru judecat. Decizia anterioară de respingere este, însă, obligatorie potrivit art. 145 alin. (2) din Constitutie, astfel că atât timp cât motivele care au justificat-o subzistă în continuare, fiind aceleasi, rezolvarea exceptiilor ulterioare de aceeasi natură nu poate fi alta.”

Întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea solutiei pronuntate, cele statuate prin Decizia nr. 425 din 13 noiembrie 2003 îsi mentin valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Colegiul Medicilor din România în Dosarul nr. 610/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 decembrie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea componentei Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Componenta grupului de lucru prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2001 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 29 august 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

(2) Componenta grupului de lucru poate fi modificată prin ordin al ministrului economiei si comertului, la solicitarea si propunerea institutiei implicate.

(3) Grupul de lucru constituit în conditiile alin. (1) îsi va desfăsura activitatea până la definitivarea implementării si realizării Planului de actiuni pe anul 2003 pentru dezvoltarea mediului de afaceri în România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 586/2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.613.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri

 

Coordonator:

Andrei Grigorescu - secretar de stat, Ministerul Economiei si Comertului

Membri:

1. Marius Constantin Profiroiu - secretar de stat, Ministerul Administratiei si Internelor

2. George Pavelescu - secretar de stat, Ministerul Sănătătii

3. Cristian Cărăusu - secretar de stat, Autoritatea Natională de Control

4. Maria Baciu - director, Ministerul Integrării Europene

5. Constantin Nedelcu - adjunct sef, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, Ministerul Economiei si Comertului

6. Cornelia Simion - director, Ministerul Economiei si Comertului

7. Alina Rădoi - sef serviciu, Ministerul Justitiei

8. Ruxandra Stan - director executiv, Consiliul Investitorilor Străini

9. Vasile Nicolae - vicepresedinte, Camera de Comert si Industrie a României

si a Municipiului Bucuresti

10. Gheorghe Copos - presedinte, Confederatia Natională a Patronatului Român

11. Dragos Pâslaru - consultant, Centrul Român de Politici Economice

12. Robert Hofnar - director general, Ministerul Finantelor Publice

13. Mihai Ionescu - secretar general, Asociatia Natională a Exportatorilor si Importatorilor din România

14. Dumitru Brătianu - vicepresedinte, Asociatia Natională a Exportatorilor si Importatorilor din România

15. Aurel Milescu - sef, Directia economică financiară din Inspectoratul General al Politiei Române, Ministerul Administratiei si Internelor

16. Anca Popescu - director, Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

17. Doina Bucinschi - director, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

18. Alexandru Antal - sef serviciu, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

19. Cosmin Dobran - director de cabinet, Ministerul Afacerilor Externe

20. Sorin Eugen Zaharia - director, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

21. Vasile Băcila - director general, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului

22. Florin Vasilache - secretar general, Agentia Română pentru Investitii Străine

23. Traian Iordănescu - director, Agentia Română pentru Investitii Străine

24. Goreac Ioan - director general, Institutul National de Statistică

25. Cristian Ionescu - vicepresedinte, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

26. Andrei Pătrascu - consilier, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

27. Virginia Gheorghiu - vicepresedinte, Asociatia Oamenilor de Afaceri

28. Radu Nicosevici - presedinte, Confederatia Întreprinzătorilor Particulari din Judetul Timis

29. Cristiana Gociu - director, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

30. Constantin Chircă - director adjunct, Banca Natională a României

31. Valentin Lazea - economist-sef, Banca Natională a României

32. Dan Jurcan - director general, Agentia pentru Strategii Guvernamentale

33. Richard Florescu - coordonator proiect, Biroul Băncii Mondiale în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. I. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii rezidentiali, prevăzut în anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis din 26 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) automată, în sistem de preplată cu cartelă-client.”

2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În cazul aplicării art. 4 lit. c), în momentul încărcării cartelei-client cu un nou credit, calculul contravalorii consumului de gaze se face prin aplicarea preturilor reglementate în vigoare.”

3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care contorul de măsurare este cu sistem de preplată cu cartelă-client, plata contravalorii consumului de gaze naturale se face anticipat.”

4. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) În cazul în care se aplică prevederile art. 7 alin. (4), furnizorul va stabili pentru fiecare încărcare un prag minim si un prag maxim de încărcare a cartelei-client, acestea reprezentând cantitatea minimă si, respectiv, maximă de gaze naturale, plătită în avans prin încărcarea cartelei; furnizorul va stabili nivelurile pragurilor minime si maxime, diferentiate pe subcategorii de consumatori rezidentiali si perioade de consum, si le va publica la punctele de încărcare/reîncărcare a cartelei-client, consumatorii având dreptul să opteze pentru nivelul necesar.”

5. La articolul 9, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

“k) să încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de măsurare este prin contor cu preplată, cu respectarea cantitătilor prevăzute la art. 7 alin. (5), si să asigure un credit de urgentă, în cazul consumării cantitătii de gaze naturale plătite în avans prin cartelă;”

6. La articolul 9, după litera k) se introduce litera l) cu următorul cuprins:

“l) pentru situatia prevăzută la art. 4 lit. c) furnizorul este obligat să transmită consumatorului rezidential instructiunile de utilizare a cartelei-client si de functionare a dispozitivului de preplată si a contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client.”

7. Anexa nr. 2 la contractul-cadru se completează cu următorii termeni:

“- contor de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client - aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate să măsoare volumele de gaze naturale consumate, plătite în avans prin încărcarea cartelei-client;

- credit - cantitătile de gaze naturale plătite în avans, încărcate pe cartela-client;

- cartelă-client - suport material prin care se realizează transferul creditului si transportul informatiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator si invers;

- credit de urgentă - procent din ultimul credit încărcat pe cartela-client, stabilit de furnizorul de gaze naturale, destinat să asigure continuitatea livrării gazelor naturale de la consumarea ultimului credit si până la încărcarea noului credit, în situatii precum: sărbători legale, zile nelucrătoare si altele asemenea.”

8. La articolul 1 din anexa nr. 3 la contractul-cadru, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) în cazul defectării sistemului de măsurare cu sistem de preplată, recalcularea creditului neutilizat de consumator se va face prin recorelarea datelor înregistrate de contor, dispozitivul de preplată si cartela-client, conform instructiunilor de utilizare si de functionare prevăzute la art. 9 lit. l).”

Art. II. - Prevederile art. I se aplică exclusiv în contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate cu consumatorii rezidentiali, conform cărora înregistrarea consumului de gaze naturale se face pe baza contorului de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă-client.

Art. III. - Contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii industriali, prevăzut în anexa nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Plata contravalorii consumului lunar de gaze naturale se face în una dintre cele două variante de mai jos, stabilită de către furnizor pentru toti consumatorii industriali din portofoliul de contracte, astfel:

A. a) în termen de 15 zile calendaristice de la începutul lunii de livrare, consumatorul va achita un avans de 50% din contravaloarea cantitătii de gaze naturale contractate, calculată la pretul reglementat aferent tipului de conectare; cantitatea de gaze naturale contractată este determinată în baza graficului de livrări prevăzut în anexa nr. 4 la contractul-cadru; factura reprezentând contravaloarea avansului va fi emisă în termen de 3 zile calendaristice de la data încasării sumei;

b) în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii aferente consumului lunar de gaze naturale; factura fiscală va fi emisă cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

c) în cazul în care data de scadentă a facturii prevăzute la lit. b) este zi nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare;

B. a) în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii reprezentând contravaloarea consumului partial de gaze naturale, prin citirea aparatelor/echipamentelor de măsurare; factura reprezentând contravaloarea consumului partial va fi emisă cel târziu până în data de 15 a lunii de livrare;

b) în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de regularizare, reprezentând diferenta dintre contravaloarea consumului lunar de gaze naturale si contravaloarea consumului partial;

c) în cazul în care datele de scadentă a facturilor prevăzute la lit. a) si b) sunt zile nelucrătoare, termenul se socoteste împlinit în următoarea zi lucrătoare.

(2) Plata gazelor naturale consumate se realizează prin orice instrument legal de plată, convenit de părti, obligatia în cauză considerându-se îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul furnizorului.”

2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

2.1. Pentru varianta prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. A:

“Art. 12. - (1) Neplata de către consumatorul industrial a avansului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) atrage limitarea furnizării gazelor naturale, începând cu a 16-a zi calendaristică a lunii de livrare, cu un preaviz de 7 zile calendaristice; după plata avansului, dar nu mai târziu de ultima zi calendaristică a lunii de livrare, furnizorul va relua alimentarea normală cu gaze naturale a consumatorului, în maximum 24 de ore de la această dată.

(2) Neachitarea de către consumatorul industrial a facturii reprezentând contravaloarea gazelor naturale furnizate în conditiile art. 5 alin. (1) lit. b) atrage:

a) pentru valoarea rămasă la plată, perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, egală cu nivelul cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor fată de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea furnizării gazelor naturale începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

d) rezilierea contractului si debransarea după 75 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si majorările de întârziere datorate furnizorului;

e) furnizorul este obligat, în termen de maximum 24 de ore, să asigure reluarea furnizării în situatia în care consumatorul industrial îsi achită integral obligatiile de plată si face dovada acesteia.

(3) Prevederile alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care contractul de furnizare a fost reziliat; în această situatie, se va încheia un nou contract de furnizare, sub conditia achitării în prealabil a facturilor restante, a majorărilor de întârziere si a tarifului aferent de reconectare.”

2.2. Pentru varianta prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. B:

Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Neachitarea de către consumatorul industrial a facturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b), reprezentând consumul de gaze naturale, în conditiile art. 5 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, egală cu nivelul cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor fată de bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea furnizării gazelor naturale începând cu a 46-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale începând cu a 56-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 7 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată în termen de 55 de zile calendaristice de la data emiterii facturii;

d) rezilierea contractului si debransarea după 75 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, în cazul în care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea gazelor naturale consumate si majorările de întârziere datorate furnizorului.”

3. La articolul 14, litera B. a) va avea următorul cuprins:

3.1. Pentru varianta prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. A:

a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a majorărilor de întârziere aferente, în conditiile art. 12 alin. (2) lit. d), precum si în caz de consum fraudulos - în acest ultim caz, fără notificare prealabilă;”

3.2. Pentru varianta prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. B:

“a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate si a majorărilor de întârziere aferente, în conditiile art. 12 alin. (1) lit. d), precum si în caz de consum fraudulos - în acest ultim caz, fără notificare prealabilă;”

Art. IV. - Părtile din contractele de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, aflate în derulare, au obligatia să încheie acte aditionale la acestea, cu respectarea prevederilor prezentei decizii, până la data de 31 ianuarie 2004 inclusiv.

Art. V. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, precum si părtile din contractele de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi au obligatia să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. VI. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.077.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2004 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2004-2005

 

Având în vedere atât necesitatea asigurării în depozitele de înmagazinare subterane a cantitătilor de gaze naturale, în scopul completării surselor interne destinate consumatorilor captivi de gaze naturale pe perioada 1 octombrie 2004 - 31 martie 2005, cât si mentinerea functionării în conditii de sigurantă a Sistemului national de transport, pentru crearea conditiilor de acces nediscriminatoriu pentru beneficiarii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale din import si asigurarea securitătii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor captivi, în baza obligatiei de serviciu public, în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Societatea Natională de Gaze Naturale Romgaz” - S.A. Medias, în calitate de operator al sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, va asigura capacitatea de depozitare pentru cantitatea de 2.600 milioane m3 gaze naturale pentru ciclul de înmagazinare 2004-2005.

Art. 2. - Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti, Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures si Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti au obligatia de a asigura cantitătile de gaze naturale destinate înmagazinării subterane, conform anexei la prezentul ordin.

Art. 3. - Cantitătile de gaze naturale achizitionate si înmagazinate vor fi extrase pe baza unui grafic întocmit de către operatorul de piată din structura Dispeceratului National de Gaze Naturale, împreună cu Dispeceratul Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, în functie de potentialul maxim de extractie al fiecărui depozit.

Art. 4. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, în colaborare cu Dispeceratul National de Gaze Naturale din cadrul Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, va elabora programul zilnic/lunar/cumulat de injectie a gazelor naturale, defalcat pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană, program care va fi comunicat fiecărui distribuitor licentiat.

(2) Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias, prin dispeceratul propriu, împreună cu Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias - Dispeceratul National de Gaze Naturale vor monitoriza realizarea programului de înmagazinare.

Art. 5. - Din întreaga cantitate înmagazinată, 300 milioane m3 gaze naturale (asigurate, în cote egale, de Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti din productia internă) constituie rezerva operativă a Sistemului national de transport, la dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, si vor putea fi utilizate exclusiv pentru prevenirea aparitiei unor situatii extreme, cum ar fi: dezechilibre în balanta de gaze surse - consumuri, accidente etc.

Art. 6. - (1) Distribuitorii si furnizorii licentiati, precum si Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti pentru consumatorii proprii au obligatia încadrării consumurilor orare, zilnice si lunare la nivelul contractelor si, respectiv, al nominalizărilor prevăzute în contracte pe relatiile intern si import.

(2) Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias - Dispeceratul National de Gaze Naturale are obligatia monitorizării modului de încadrare a consumului la nivelul chizitiilor/nominalizărilor zilnice de gaze intern - import pentru a preîntâmpina introducerea în consum a gazelor naturale destinate înmagazinării.

Art. 7. - Operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale si Directia generală politică energetică din Ministerul Economiei si Comertului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 224/2003 privind măsurile ce se impun pentru perioada ciclului de injectie 2003 în depozitele subterane de înmagazinare a gazelor naturale, pentru asigurarea cantitătilor destinate completării surselor interne din structura consumului de gaze naturale pe perioada iernii 2003-2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 12 aprilie 2003, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2004.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

de depozitare subterană a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 2004-2005

 

- milioane m3 -

Societatea

Stocul initial

Achizitii de gaze naturale

Total

import

intern

import

intern

Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A. Medias

367,000

93,000

0,000

852,248

1.312,248

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

-

-

0,000

760,000

760,000

Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

-

-

125,000

0,000

125,000

Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

-

-

200,000

0,000

200,000

Distribuitori privati licentiati

-

-

10,859

20,752

31,611

Capacitate disponibilă - alte optiuni ale furnizorilor, consumatori eligibili etc.

-

-

171,141

-

171,141

TOTAL:

367,000

93,000

507,000

1.633,000

2.600,000

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

Nr. 20 din 13 ianuarie 2004

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 8 din 13 ianuarie 2004

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 594/141/2003 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 18 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii captivi conectati în sistemul de distributie - 799.917 lei/1.000 m3 furnizati;”

2. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) tariful pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili conectati în sistemul de distributie - 603.702 lei/1.000 m3 distribuiti.”

Art. II. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 februarie 2004.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR SI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru autorizarea si recunoasterea Asociatiei Degustătorilor Autorizati din România (ADAR)

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 383/2002 privind numirea în functia de presedinte al Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 130.438 din 22 decembrie 2003 al presedintelui Comitetului interministerial de coordonare a organizării si functionării pietelor produselor agricole si alimentare în România,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se autorizează si se recunoaste Asociatia Degustătorilor Autorizati din România - ADAR ca organizatie profesională reprezentativă în activitatea de analiză senzorială a produselor vinicole si a băuturilor alcoolice din România, în relatiile cu autoritătile publice centrale si locale.

Art. 2. - Sediul Asociatiei Degustătorilor Autorizati din România - ADAR este situat în municipiul Bucuresti, Bd. Mărăsti nr. 59, sectorul 1, telefon/fax: 021.2243646, e-mail: adar@home.ro.

Art. 3. - (1) Asociatia Degustătorilor Autorizati din România - ADAR, ca organism calificat pentru expertizarea produselor vitivinicole si alcoolice, încheie acorduri la nivel national si pe zone de productie privind functionarea pietei vinului si a produselor pe bază de vin.

(2) Acordurile încheiate se referă la realizarea următoarelor obiective:

a) analiza senzorială a vinurilor, a produselor pe bază de vin si a băuturilor alcoolice;

b) supravegherea pietei si adaptarea produselor din punct de vedere calitativ;

c) securitatea consumatorilor, prin informarea acestora cu privire la soiuri, conditiile de productie si calitatea produselor.

Art. 4. - Asociatia Degustătorilor Autorizati din România - ADAR se recunoaste prin înscrierea în Registrul asociatiilor, cu Hotărârea judecătorească nr. 14/PJ/1994, completată prin Hotărârea judecătorească nr. 27/PJ/2000, si Certificatul de înscriere nr. 205/2002.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor si mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2004.

Nr. 43.